Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pagpapakilala Sa Karapatang Pantao

Pagpapakilala Sa Karapatang Pantao

Herunterladen, um offline zu lesen

An introduction to human rights in general. Presentation made by Amnesty International (presented in Filipino)

An introduction to human rights in general. Presentation made by Amnesty International (presented in Filipino)

Weitere Verwandte Inhalte

Pagpapakilala Sa Karapatang Pantao

 1. 1. PAGPAPAKILALA SA KARAPATANG PANTAO
 2. 2. DIGNIDAD <ul><li>Kabilang ang lahat ng katangian ng isang tao </li></ul><ul><li>Kabuhan ng ating pagkatao </li></ul><ul><li>Mahalaga upang maging ganap ang pagkatao </li></ul><ul><li>Tinataglay ng bawat tao – kaya tayong lahat ay pantay-pantay </li></ul>
 3. 3. KARAPATANG PANTAO <ul><li>Payak na pamantayang kinakailangan ng mga tao upang makapamuhay ng may dignidad </li></ul><ul><li>Ginagarantiya ang ganap at kabuoang pag-unlad ng mga tao </li></ul><ul><li>Lahat ng kinakailangan ng tao upang protektahan ang kaniyang dignidad bilang indibidwal </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Saligan ng kalayaan, hustisya at kapayapaan sa mundo </li></ul><ul><li>Pangunahing obligasyon ng Estado o Gobyerno at mga kasapi nito na pangalagaan at tugunan ang karapatang pantao </li></ul>KARAPATANG PANTAO
 5. 5. KARAPATANG PANTAO <ul><li>Kaakibat ang responsibilidad na paunlarin at pangalagaan ang sariling dignidad at ang sa ibang tao </li></ul><ul><li>Nagbibigay gabay sa mga tao upang panghawakan ang kanilang mga buhay at umaksyon para sa pagbabago sa lipunan </li></ul>
 6. 6. KATANGIAN NG KARAPATANG PANTAO <ul><li>1. Likas sa Tao (Inherent) </li></ul><ul><li>2. Pandaigdigan (Universal) </li></ul><ul><li>3. Di-mahahati (Indivisible) </li></ul><ul><li>4. Di-maiaalis (Inalienable) </li></ul>
 7. 7. GRUPO O KLASIPIKASYON NG MGA KARAPATAN <ul><li>Ayon sa Katangian (Nature) </li></ul><ul><li>Ayon sa kung sino ang Tumatanggap (Recipient) </li></ul><ul><li>Ayon sa Pinagmumulan (Source) </li></ul><ul><li>Ayon sa Pagpapatupad (Implementation) </li></ul><ul><li>According to Derogability </li></ul>
 8. 8. AYON SA KATANGIAN <ul><li>Civil Rights o Karapatang Sibil </li></ul><ul><li>Political Rights o Karapatang Pulitikal </li></ul><ul><li>Economic Rights o Karapatang Pang-Ekonomiya </li></ul><ul><li>Social Rights o Karapatang Panlipunan </li></ul><ul><li>Cultural Rights o Karapatang Pang-Kultura </li></ul>
 9. 9. AYON SA TUMATANGGAP (RECIPIENT) <ul><li>Individual Rights </li></ul><ul><li>Collective/ Group Rights </li></ul>
 10. 10. AYON SA PINAGMUMULAN <ul><li>Natural Rights </li></ul><ul><li>Legal Rights </li></ul>
 11. 11. AYON SA PAGPAPATUPAD <ul><li>IMMEDIATE – Dagliang maipapatupad; immediate obligations of states to implement </li></ul><ul><li>INCREMENTAL O PROGRESSIVE – graduwal o paunti-unting pagpapatupad; necessary steps and measures to give effect to the rights stated </li></ul>
 12. 12. AYON SA DEROGABILITY <ul><li>Non-derogable or absolute rights – mga karapatang hindi pwedeng suspindihin o alisin kahit na anong panahon </li></ul><ul><li>Derogable or relative rights – mga karapatang maaring suspindihin o alisin depende sa sitwasyon </li></ul>
 13. 13. NON-DEROGABLE RIGHTS <ul><li>Art. 6 Karapatan sa Buhay </li></ul><ul><li>Art. 7 Karapatan laban sa tortyur at di-makataong parusa </li></ul><ul><li>Art. 8 Karapatan laban sa Pang-aalipin </li></ul><ul><li>Art. 11 Karapatan laban sa pagkakakulong bunga ng hindi pagtupad sa obligasyon sa isang kontrata </li></ul>
 14. 14. NON-DEROGABLE RIGHTS <ul><li>Art. 15 Karapatan laban sa paghahabla ng kaso sa isang pagkakasala na hindi krimen sa panahong ito ay naganap o </li></ul><ul><li>Art. 16 Karapatang kilalanin ng batas bilang tao saan man sa mundo </li></ul><ul><li>Art. 18 Karapatan sa Malayang Pag-iisip, Budhi at Relihiyon </li></ul>
 15. 15. Maikling Kasaysayan ng Karapatang Pantao <ul><li>May mga pagkilala na sa Karapatang Pantao bago pa ang ika-dalawampung siglo </li></ul><ul><li>World War I (1914 – 1918) </li></ul><ul><ul><li>League of Nations (1920) </li></ul></ul><ul><li>World War II (1939 – 1945) </li></ul><ul><ul><li>United Nations (1945) </li></ul></ul>
 16. 16. MAIKLING KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO <ul><ul><ul><li>- Universal Declaration of Human Rights Pandaigdig na Pagpapahayag ng mga Karapatan ng Tao (10 Dec 1948) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- International Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR) (1966) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (1966) </li></ul></ul></ul>
 17. 17. UDHR <ul><li>- Not legally binding but achieved the status of customary international law </li></ul><ul><li>- “Karaniwan o payak na kalagayang dapat makamtan ng lahat ng tao at mga bansa” </li></ul><ul><li>- Pinagkasunduan ng 56 na miyembro ng UN </li></ul><ul><li>- May 30 articles: Civil & Political (2-21), Economic, Social and Cultural (22-27), Solidarity (28-30) </li></ul>
 18. 18. ICCPR & ICESCR <ul><li>Entered into force in 1976 </li></ul><ul><li>Legally binding </li></ul><ul><li>Binibigyang detalye ang mga karapatang nakasaad sa UDHR </li></ul><ul><li>UDHR + ICCPR + ICESCR = International Bill of Human Rights </li></ul>
 19. 19. SA PILIPINAS <ul><li>1987 Philippine Constitution </li></ul><ul><ul><li>Article III Bill of Rights </li></ul></ul><ul><ul><li>Article XIII Social Justice & Human Rights </li></ul></ul><ul><ul><li>Philippine Commission on Human Rights </li></ul></ul>
 20. 20. STATE OBLIGATIONS <ul><li>RESPECT – ang di pagawa ng mga aksyon o polisiyang maaring maka-abuso sa karapatang pantao </li></ul><ul><li>PROTECT – pagdepensa sa mga karapatang pantao ng mga indibiduwal at pagpigil sa pangaabuso na maaring gawin ng ibang partido </li></ul><ul><li>FULFILL – pagawa ng mga aksyon upang masigurong tuloy-tuloy na matatamasa ang mga karapatang pantao </li></ul>
 21. 21. OBLIGATIONS OF NON-STATE ACTORS <ul><li>RESPECT – siguraduhing di gagawa ng anumang bagay na maaaring maka-abuso sa integridad ng mga tao </li></ul><ul><li>FULFILL – responsibilidad na makatulong sa pagpapalawig ng karapatang pantao </li></ul>
 22. 22. HUMAN RIGHTS ABUSES <ul><li>BY COMMISSION </li></ul><ul><li>Pagawa ng mga aktong umaabuso sa karapatang pantao </li></ul><ul><li>Pagsasatupad ng batas na aabuso sa karapatang pantao </li></ul><ul><li>Pagalis ng mga batas ng pumoprotekta sa karapatang pantao </li></ul>
 23. 23. HUMAN RIGHTS ABUSES <ul><li>BY OMMISSION </li></ul><ul><li>Di paglagay ng mga batas o programa na proprotekta sa mga karapatang pantao </li></ul><ul><li>Di pag-aksyon para sa pagpapalawig ng karapatang pantao </li></ul>
 24. 24. MISCONCEPTIONS ON HUMAN RIGHTS <ul><li>ESC rights are ‘positive rights (dapat ibigay)’ while CP entitlements are ‘negative rights (di dapat gawin). Mas madali ang mga bagay na ‘hindi lang dapat gawin’ kaysa sa mga bagay na ‘dapat ibigay’. </li></ul><ul><li>Ang mga kabuuhan ESC rights ay mga ‘state aspirations (panagarap abutin)’ lamang habang ang mga CP rights are ‘human rights proper (tunay na mga karapatang pantao)’ </li></ul><ul><li>Kailangan lamang ng political will para ipatupad ang CP Rights habang kailangan ng malaking resources and ESC Rights </li></ul><ul><li>(Justiciability Issue) Mas madaling ihabla ang estado sa mga internasyunal na korte at mekanismo kung ang isyu ay CP Rights. Paano mo naman gagwin yan kung ang isyu ay ESC Rights? Eh sa wala ngang kapasidad! </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Lahat ng mga karapatan ay </li></ul><ul><li>INDIVISIBLE (di nahahati), </li></ul><ul><li>INTERDEPENDENT (nakaasa sa isa’t isa) and </li></ul><ul><li>INTERRELATED (magkakaugnay) </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Salamat!!! </li></ul>

Hinweis der Redaktion

×