Đề Tham Khảo 2017 Môn Toán

N

Đề tham khảo lần 3 năm 2017 môn Toán của bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THAM KHẢO
(Đề thi gồm có 05 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017
Bài thi : TOÁN
Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã đề thi: 003
Câu 1. Cho hàm số y = x3 −3x có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
Câu 2. Tìm đạo hàm của hàm số y = logx.
A. y =
1
x
. B. y =
ln10
x
. C. y =
1
xln10
. D. y =
1
10lnx
.
Câu 3. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 5x+1 −
1
5
> 0.
A. S = (1;+∞). B. S = (−1;+∞). C. S = (−2;+∞). D. S = (−∞;−2).
Câu 4. Ký hiệu a,b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức 3−2
√
2i. Tìm a,b.
A. a = 3,b = 2. B. a = 3,b = 2
√
2. C. a = 3,b =
√
2. D. a = 3,b = −2
√
2.
Câu 5. Tính môđun của số phức z biết z = (4−3i)(1+i).
A. |z| = 25
√
2. B. |z| = 7
√
2. C. |z| = 5
√
2. D. |z| =
√
2.
Câu 6. Cho hàm số y =
x−2
x+1
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−1).
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−1).
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;+∞).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1;+∞).
Câu 7.
Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. yCĐ = 5. B. yCT = 0.
C. min
R
y = 4. D. max
R
y = 5.
x
y
y
−∞ 0 1 +∞
− 0 + 0 −
+∞+∞
44
55
−∞−∞
Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (x−1)2 +
(y+2)2 +(z−4)2 = 20.
A. I(−1;2;−4),R = 5
√
2. B. I(−1;2;−4),R = 2
√
5.
C. I(1;−2;4),R = 20. D. I(1;−2;4),R = 2
√
5.
Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc
của đường thẳng d :



x = 1+2t
y = 3t
z = −2+t
?
A.
x+1
2
=
y
3
=
z−1
1
. B.
x−1
1
=
y
3
=
z+2
−2
.
C.
x+1
1
=
y
3
=
z−2
−2
. D.
x−1
2
=
y
3
=
z+2
1
.
Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = x2 +
2
x2
.
A. f(x)dx =
x3
3
−
2
x
+C. B. f(x)dx =
x3
3
−
1
x
+C.
C. f(x)dx =
x3
3
+
2
x
+C. D. f(x)dx =
x3
3
+
1
x
+C.
1
Câu 11.
Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi
đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
−2 0x −∞ +∞
y
y
+ −
−∞
+∞ 1
0
Câu 12. Tính giá trị của biểu thức P = 7+4
√
3
2017
4
√
3−7
2016
.
A. P = 1. B. P = 7−4
√
3.
C. P = 7+4
√
3. D. P = 7+4
√
3
2016
.
Câu 13. Cho a là số thực dương, a 1 và P = log 3√
a a3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. P = 3. B. P = 1. C. P = 9. D. P =
1
3
.
Câu 14. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng (−∞;+∞)?
A. y = 3x3 +3x−2. B. y = 2x3 −5x+1. C. y = x4 +3x2. D. y =
x−2
x+1
.
Câu 15. Cho hàm số f(x) = xlnx. Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới
đây là đồ thị của hàm số y = f (x). Tìm đồ thị đó.
A.
x
y
O
1
1
. B.
x
y
O 1
. C.
x
y
O 1
. D.
x
y
O
1
.
Câu 16. Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a.
A. V =
a3
√
3
6
. B. V =
a3
√
3
12
. C. V =
a3
√
3
2
. D. V =
a3
√
3
4
.
Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3;−4;0), B(−1;1;3) và C(3;1;0).
Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho AD = BC.
A. D(−2;0;0) hoặc D(−4;0;0). B. D(0;0;0) hoặc D(−6;0;0).
C. D(6;0;0) hoặc D(12;0;0). D. D(0;0;0) hoặc D(6;0;0).
Câu 18. Ký hiệu z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + z + 1 = 0. Tính P = z2
1 + z2
2 +
z1z2.
A. P = 1. B. P = 2. C. P = −1. D. P = 0.
Câu 19. Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3x+
4
x2
trên khoảng (0;+∞).
A. min
(0;+∞)
y = 3
3
√
9. B. min
(0;+∞)
y = 7. C. min
(0;+∞)
y =
33
5
. D. min
(0;+∞)
y = 2
3
√
9.
Câu 20.
Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt ?
A. 6. B. 10. C. 12. D. 11.
2
Câu 21.
Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = f(x),
trục hoành và hai đường thẳng x = −1, x = 2 (như hình vẽ bên). Đặt
a =
0
−1
f(x)dx, b =
2
0
f(x)dx, mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. S = b−a. B. S = b+a. C. S = −b+a. D. S = −b−a.
x
y
O
−1
2
y = f(x)
Câu 22. Tìm tập nghiệm S của phương trình log2(x−1)+log2(x+1) = 3.
A. S = {−3;3}. B. S = {4}.
C. S = {3}. D. S = {−
√
10;
√
10}.
Câu 23.
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số
được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào ?
A. y =
2x+3
x+1
. B. y =
2x−1
x+1
. C. y =
2x−2
x−1
. D. y =
2x+1
x−1
.
x
y
O−1
2
Câu 24. Tính tích phân I =
2
1
2x x2 −1dx bằng cách đặt u = x2 −1, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. I = 2
3
0
√
udu. B. I =
2
1
√
udu. C. I =
3
0
√
udu. D. I =
1
2
2
1
√
udu.
Câu 25.
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z (như hình vẽ
bên). Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức 2z ?
A. Điểm N. B. Điểm Q. C. Điểm E. D. Điểm P.
x
y
O
N
Q E
P
M
Câu 26. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 3πa2 và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường
sinh l của hình nón đã cho.
A. l =
√
5a
2
. B. l = 2
√
2a. C. l =
3a
2
. D. l = 3a.
Câu 27. Cho
1
0
dx
ex +1
= a+bln
1+e
2
, với a,b là các số hữu tỉ. Tính S = a3 +b3.
A. S = 2. B. S = −2. C. S = 0. D. S = 1.
Câu 28. Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a.
A. V =
πa3
4
. B. V = πa3. C. V =
πa3
6
. D. V =
πa3
2
.
Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(3;2;−1) và đi qua điểm
A(2;1;2). Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S) tại A?
A. x+y−3z−8 = 0. B. x−y−3z+3 = 0. C. x+y+3z−9 = 0. D. x+y−3z+3 = 0.
Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x − 2y − z + 1 = 0 và đường
thẳng ∆ :
x−1
2
=
y+2
1
=
z−1
2
. Tính khoảng cách d giữa ∆ và (P).
A. d =
1
3
. B. d =
5
3
. C. d =
2
3
. D. d = 2.
3
Câu 31. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = (m−1)x4 −2(m−3)x2 +1 không
có cực đại.
A. 1 m 3. B. m 1. C. m 1. D. 1 < m 3.
Câu 32.
Hàm số y = (x − 2) x2 −1 có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dưới đây là đồ thị
của hàm số y = |x−2| x2 −1 ?
x
y
O
A.
x
y
O
. B.
x
y
O
. C.
x
y
O
. D.
x
y
O
.
Câu 33. Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn a 1,a
√
b và loga b =
√
3. Tính P = log √
b
a
b
a
.
A. P = −5+3
√
3. B. P = −1+
√
3. C. P = −1−
√
3. D. P = −5−3
√
3.
Câu 34. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 1 và x = 3, biết rằng khi cắt
vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (1 x 3) thì được thiết
diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3x và
√
3x2 −2.
A. V = 32+2
√
15. B. V =
124π
3
.
C. V =
124
3
. D. V = 32+2
√
15 π.
Câu 35. Hỏi phương trình 3x2 −6x+ln(x+1)3 +1 = 0 có bao nhiêu nghiệm phân biệt ?
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với
mặt phẳng (SAB) một góc bằng 30◦. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
A. V =
√
6a3
18
. B. V =
√
3a3. C. V =
√
6a3
3
. D. V =
√
3a3
3
.
Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
x−1
2
=
y+5
−1
=
z−3
4
. Phương
trình nào dưới đây là phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng x+3 = 0 ?
A.



x = −3
y = −5−t
z = −3+4t
. B.



x = −3
y = −5+t
z = 3+4t
. C.



x = −3
y = −5+2t
z = 3−t
. D.



x = −3
y = −6−t
z = 7+4t
.
Câu 38. Cho hàm số f(x) thỏa mãn
1
0
(x+1)f (x)dx = 10 và 2 f(1)− f(0) = 2. Tính I =
1
0
f(x)dx.
A. I = −12. B. I = 8. C. I = 12. D. I = −8.
Câu 39. Hỏi có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện : |z−i| = 5 và z2 là số thuần
ảo ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 0.
Câu 40. Cho hàm số y =
lnx
x
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 2y +xy = −
1
x2
. B. y +xy =
1
x2
. C. y +xy = −
1
x2
. D. 2y +xy =
1
x2
.
4
Câu 41. Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y = m2 −1 x3 + (m − 1)x2 − x + 4 nghịch biến
trên khoảng (−∞;+∞)?
A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.
Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 6x − 2y + z − 35 = 0 và điểm
A(−1;3;6). Gọi A là điểm đối xứng với A qua (P), tính OA .
A. OA = 3
√
26. B. OA = 5
√
3. C. OA =
√
46. D. OA =
√
186.
Câu 43. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3
√
2a, cạnh bên bằng 5a. Tính bán
kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
A. R =
√
3a. B. R =
√
2a. C. R =
25a
8
. D. R = 2a.
Câu 44. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và thỏa mãn f(x) + f(−x) =
√
2+2cos2x,∀x ∈ R. Tính
I =
3π
2
−3π
2
f(x)dx.
A. I = −6. B. I = 0. C. I = −2. D. I = 6.
Câu 45. Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong đoạn [−2017;2017] để phương trình log(mx) =
2log(x+1) có nghiệm duy nhất ?
A. 2017. B. 4014. C. 2018. D. 4015.
Câu 46. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số y =
1
3
x3 −
mx2 + m2 −1 x có hai điểm cực trị là A và B sao cho A,B nằm khác phía và cách đều đường thẳng
y = 5x−9. Tính tổng tất cả các phần tử của S.
A. 0. B. 6. C. −6. D. 3.
Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x − 2y + 2z − 3 = 0 và mặt cầu
(S) : x2 + y2 + z2 + 2x − 4y − 2z + 5 = 0. Giả sử điểm M ∈ (P) và N ∈ (S) sao cho vectơ
−−→
MN cùng
phương với vectơ −→u (1;0;1) và khoảng cách giữa M và N lớn nhất. Tính MN.
A. MN = 3. B. MN = 1+2
√
2. C. MN = 3
√
2. D. MN = 14.
Câu 48. Xét các số phức z thỏa mãn |z+2−i|+|z−4−7i| = 6
√
2. Gọi m,M lần lượt là giá trị nhỏ
nhất, giá trị lớn nhất của |z−1+i|. Tính P = m+M.
A. P =
√
13+
√
73. B. P =
5
√
2+2
√
73
2
.
C. P = 5
√
2+
√
73. D. P =
5
√
2+
√
73
2
.
Câu 49. Cho mặt cầu tâm O, bán kính R. Xét mặt phẳng (P) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là
đường tròn (C). Hình nón (N) có đỉnh S nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn (C) và có chiều cao
là h (h > R). Tính h để thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất.
A. h =
√
3R. B. h =
√
2R. C. h =
4R
3
. D. h =
3R
2
.
Câu 50. Cho khối tứ diện có thể tích V. Gọi V là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung
điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số
V
V
.
A.
V
V
=
1
2
. B.
V
V
=
1
4
. C.
V
V
=
2
3
. D.
V
V
=
5
8
.
——— Hết ———
5
ĐÁP ÁN
1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. B 7. A 8. D 9. D 10. A
11. B 12. C 13. C 14. A 15. C 16. D 17. D 18. D 19. A 20. D
21. A 22. C 23. B 24. C 25. C 26. D 27. C 28. D 29. D 30. D
31. A 32. A 33. C 34. C 35. C 36. D 37. D 38. D 39. C 40. A
41. A 42. D 43. C 44. D 45. C 46. A 47. C 48. B 49. C 50. A
6

Recomendados

Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102 von
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 102nmhieupdp
1.5K views6 Folien
Đề Thử Nghiệm 2017 Môn Toán von
Đề Thử Nghiệm 2017 Môn Toán Đề Thử Nghiệm 2017 Môn Toán
Đề Thử Nghiệm 2017 Môn Toán nmhieupdp
197 views7 Folien
2018 dangthuchua1 von
2018 dangthuchua12018 dangthuchua1
2018 dangthuchua1nmhieupdp
84 views5 Folien
Đề Tham Khảo 2018 Môn Toán von
Đề Tham Khảo 2018 Môn ToánĐề Tham Khảo 2018 Môn Toán
Đề Tham Khảo 2018 Môn Toánnmhieupdp
1.2K views7 Folien
2018 sobacgiang1 von
2018 sobacgiang12018 sobacgiang1
2018 sobacgiang1nmhieupdp
94 views5 Folien
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 101 von
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 101Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 101
Đề Thi THPTQG Toán 2017 Mã Đề 101nmhieupdp
1.8K views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Đề +đáp án (chính thức) của bộ Giáo dục. Thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán von
Đề +đáp án (chính thức) của bộ Giáo dục. Thi THPT Quốc gia 2018 môn ToánĐề +đáp án (chính thức) của bộ Giáo dục. Thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán
Đề +đáp án (chính thức) của bộ Giáo dục. Thi THPT Quốc gia 2018 môn ToánBẢO Hí
3K views121 Folien
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88 von
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88lovestem
10.7K views9 Folien
2018 dangthuchua1hdg von
2018 dangthuchua1hdg2018 dangthuchua1hdg
2018 dangthuchua1hdgnmhieupdp
5.5K views13 Folien
2018 sonamdinh2 von
2018 sonamdinh22018 sonamdinh2
2018 sonamdinh2nmhieupdp
52 views5 Folien
2018 sobacgiang1hdg von
2018 sobacgiang1hdg2018 sobacgiang1hdg
2018 sobacgiang1hdgnmhieupdp
6.2K views12 Folien
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 123 von
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 123Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 123
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 123mcbooksjsc
112 views6 Folien

Was ist angesagt?(20)

Đề +đáp án (chính thức) của bộ Giáo dục. Thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán von BẢO Hí
Đề +đáp án (chính thức) của bộ Giáo dục. Thi THPT Quốc gia 2018 môn ToánĐề +đáp án (chính thức) của bộ Giáo dục. Thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán
Đề +đáp án (chính thức) của bộ Giáo dục. Thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán
BẢO Hí3K views
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88 von lovestem
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
Tích phân-6-Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay-pages-80-88
lovestem10.7K views
2018 dangthuchua1hdg von nmhieupdp
2018 dangthuchua1hdg2018 dangthuchua1hdg
2018 dangthuchua1hdg
nmhieupdp5.5K views
2018 sonamdinh2 von nmhieupdp
2018 sonamdinh22018 sonamdinh2
2018 sonamdinh2
nmhieupdp52 views
2018 sobacgiang1hdg von nmhieupdp
2018 sobacgiang1hdg2018 sobacgiang1hdg
2018 sobacgiang1hdg
nmhieupdp6.2K views
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 123 von mcbooksjsc
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 123Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 123
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 123
mcbooksjsc112 views
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1 von nmhieupdp
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1
nmhieupdp9.1K views
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8 von Nhật Hiếu
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8
Nhật Hiếu23.7K views
Hướng Dẫn Giải Đề TK 2018 Môn Toán von nmhieupdp
Hướng Dẫn Giải Đề TK 2018 Môn ToánHướng Dẫn Giải Đề TK 2018 Môn Toán
Hướng Dẫn Giải Đề TK 2018 Môn Toán
nmhieupdp12.8K views
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán von nmhieupdp
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán Đề Minh Họa 2016 Môn Toán
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán
nmhieupdp185 views
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 von Jackson Linh
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
Jackson Linh 860 views
2018 sonamdinh2hdg von nmhieupdp
2018 sonamdinh2hdg2018 sonamdinh2hdg
2018 sonamdinh2hdg
nmhieupdp7.3K views
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an von Tommy Bảo
Bo de thi lop 10 mon toan co dap anBo de thi lop 10 mon toan co dap an
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an
Tommy Bảo93.4K views
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 104 von mcbooksjsc
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 104Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 104
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 104
mcbooksjsc159 views
[69 de-hk1-lop-10-dap-an]-69-de-hk1-lop-10-dap-an von My My
[69 de-hk1-lop-10-dap-an]-69-de-hk1-lop-10-dap-an[69 de-hk1-lop-10-dap-an]-69-de-hk1-lop-10-dap-an
[69 de-hk1-lop-10-dap-an]-69-de-hk1-lop-10-dap-an
My My655 views
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1 von nmhieupdp
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1
nmhieupdp175 views
Hàm số - 4. Phép biến đổi của đồ thị hàm số von lovestem
Hàm số - 4. Phép biến đổi của đồ thị hàm sốHàm số - 4. Phép biến đổi của đồ thị hàm số
Hàm số - 4. Phép biến đổi của đồ thị hàm số
lovestem185 views
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 107 von mcbooksjsc
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 107Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 107
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 107
mcbooksjsc122 views
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9 von Nhập Vân Long
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9
Nhập Vân Long8.6K views
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 111 von mcbooksjsc
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 111Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 111
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 111
mcbooksjsc136 views

Similar a Đề Tham Khảo 2017 Môn Toán

Dethithuthptquocgiamontoankimlien von
DethithuthptquocgiamontoankimlienDethithuthptquocgiamontoankimlien
DethithuthptquocgiamontoankimlienMaloda
1.1K views7 Folien
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017 von
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017toantieuhociq
306 views7 Folien
40 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - MÔN TOÁN - NĂM 2023 - SOẠN CHUẨN CẤU TRÚC MI... von
40 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - MÔN TOÁN - NĂM 2023 - SOẠN CHUẨN CẤU TRÚC MI...40 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - MÔN TOÁN - NĂM 2023 - SOẠN CHUẨN CẤU TRÚC MI...
40 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - MÔN TOÁN - NĂM 2023 - SOẠN CHUẨN CẤU TRÚC MI...Nguyen Thanh Tu Collection
72 views543 Folien
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toan von
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toanDe thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toan
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toanmcbooksjsc
374 views6 Folien
toan minh-hoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 lan-3 von
 toan minh-hoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 lan-3 toan minh-hoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 lan-3
toan minh-hoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 lan-3Võ Quân
257 views6 Folien
De thi thu lan 1 2018 dtn von
De thi thu lan 1 2018 dtnDe thi thu lan 1 2018 dtn
De thi thu lan 1 2018 dtntuyphuoc02
502 views8 Folien

Similar a Đề Tham Khảo 2017 Môn Toán(20)

Dethithuthptquocgiamontoankimlien von Maloda
DethithuthptquocgiamontoankimlienDethithuthptquocgiamontoankimlien
Dethithuthptquocgiamontoankimlien
Maloda1.1K views
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017 von toantieuhociq
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017
toantieuhociq306 views
40 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - MÔN TOÁN - NĂM 2023 - SOẠN CHUẨN CẤU TRÚC MI... von Nguyen Thanh Tu Collection
40 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - MÔN TOÁN - NĂM 2023 - SOẠN CHUẨN CẤU TRÚC MI...40 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - MÔN TOÁN - NĂM 2023 - SOẠN CHUẨN CẤU TRÚC MI...
40 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - MÔN TOÁN - NĂM 2023 - SOẠN CHUẨN CẤU TRÚC MI...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toan von mcbooksjsc
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toanDe thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toan
De thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toan
mcbooksjsc374 views
toan minh-hoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 lan-3 von Võ Quân
 toan minh-hoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 lan-3 toan minh-hoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 lan-3
toan minh-hoa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 lan-3
Võ Quân257 views
De thi thu lan 1 2018 dtn von tuyphuoc02
De thi thu lan 1 2018 dtnDe thi thu lan 1 2018 dtn
De thi thu lan 1 2018 dtn
tuyphuoc02502 views
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018 von nmhieupdp
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
nmhieupdp2.5K views
Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 - Đề 14 von Nguyễn Thức
Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 - Đề 14Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 - Đề 14
Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 - Đề 14
Nguyễn Thức1.9K views
10-de-on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-mon-toan-12-100-trac-nghiem (1).pdf von TrungYasuoN
10-de-on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-mon-toan-12-100-trac-nghiem (1).pdf10-de-on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-mon-toan-12-100-trac-nghiem (1).pdf
10-de-on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-mon-toan-12-100-trac-nghiem (1).pdf
TrungYasuoN11 views
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 124 von mcbooksjsc
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 124Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 124
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 124
mcbooksjsc128 views
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 110 von mcbooksjsc
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 110Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 110
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 110
mcbooksjsc143 views
Bo de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-12-nam-2016-2017-so-1 von Long Tran
Bo de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-12-nam-2016-2017-so-1Bo de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-12-nam-2016-2017-so-1
Bo de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-12-nam-2016-2017-so-1
Long Tran32 views
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 103 von mcbooksjsc
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 103Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 103
Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 103
mcbooksjsc124 views
De thi thu vao 10 chuyen ngu von Toán THCS
De thi thu vao 10 chuyen nguDe thi thu vao 10 chuyen ngu
De thi thu vao 10 chuyen ngu
Toán THCS596 views
De thi thu vao 10 chuyen ngu von Toán THCS
De thi thu vao 10 chuyen nguDe thi thu vao 10 chuyen ngu
De thi thu vao 10 chuyen ngu
Toán THCS13 views
De thi-minh-hoa-mon-toan-thpt-quoc-gia-lan-2-co-dap-an von mcbooksjsc
De thi-minh-hoa-mon-toan-thpt-quoc-gia-lan-2-co-dap-anDe thi-minh-hoa-mon-toan-thpt-quoc-gia-lan-2-co-dap-an
De thi-minh-hoa-mon-toan-thpt-quoc-gia-lan-2-co-dap-an
mcbooksjsc309 views

Último

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 views92 Folien
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách... von
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...
Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
5 views26 Folien
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...Nguyen Thanh Tu Collection
35 views178 Folien
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
25 views254 Folien
3. Phân tích định tính.pdf von
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
7 views8 Folien
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
10 views12 Folien

Último(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... von Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 views
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... von Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... von Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 views
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub9 views
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...

Đề Tham Khảo 2017 Môn Toán

  • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi gồm có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi : TOÁN Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã đề thi: 003 Câu 1. Cho hàm số y = x3 −3x có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành. A. 2. B. 3. C. 1. D. 0. Câu 2. Tìm đạo hàm của hàm số y = logx. A. y = 1 x . B. y = ln10 x . C. y = 1 xln10 . D. y = 1 10lnx . Câu 3. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 5x+1 − 1 5 > 0. A. S = (1;+∞). B. S = (−1;+∞). C. S = (−2;+∞). D. S = (−∞;−2). Câu 4. Ký hiệu a,b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức 3−2 √ 2i. Tìm a,b. A. a = 3,b = 2. B. a = 3,b = 2 √ 2. C. a = 3,b = √ 2. D. a = 3,b = −2 √ 2. Câu 5. Tính môđun của số phức z biết z = (4−3i)(1+i). A. |z| = 25 √ 2. B. |z| = 7 √ 2. C. |z| = 5 √ 2. D. |z| = √ 2. Câu 6. Cho hàm số y = x−2 x+1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−1). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−1). C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;+∞). D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1;+∞). Câu 7. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. yCĐ = 5. B. yCT = 0. C. min R y = 4. D. max R y = 5. x y y −∞ 0 1 +∞ − 0 + 0 − +∞+∞ 44 55 −∞−∞ Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (x−1)2 + (y+2)2 +(z−4)2 = 20. A. I(−1;2;−4),R = 5 √ 2. B. I(−1;2;−4),R = 2 √ 5. C. I(1;−2;4),R = 20. D. I(1;−2;4),R = 2 √ 5. Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng d :    x = 1+2t y = 3t z = −2+t ? A. x+1 2 = y 3 = z−1 1 . B. x−1 1 = y 3 = z+2 −2 . C. x+1 1 = y 3 = z−2 −2 . D. x−1 2 = y 3 = z+2 1 . Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = x2 + 2 x2 . A. f(x)dx = x3 3 − 2 x +C. B. f(x)dx = x3 3 − 1 x +C. C. f(x)dx = x3 3 + 2 x +C. D. f(x)dx = x3 3 + 1 x +C. 1
  • 2. Câu 11. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận? A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. −2 0x −∞ +∞ y y + − −∞ +∞ 1 0 Câu 12. Tính giá trị của biểu thức P = 7+4 √ 3 2017 4 √ 3−7 2016 . A. P = 1. B. P = 7−4 √ 3. C. P = 7+4 √ 3. D. P = 7+4 √ 3 2016 . Câu 13. Cho a là số thực dương, a 1 và P = log 3√ a a3. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. P = 3. B. P = 1. C. P = 9. D. P = 1 3 . Câu 14. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng (−∞;+∞)? A. y = 3x3 +3x−2. B. y = 2x3 −5x+1. C. y = x4 +3x2. D. y = x−2 x+1 . Câu 15. Cho hàm số f(x) = xlnx. Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số y = f (x). Tìm đồ thị đó. A. x y O 1 1 . B. x y O 1 . C. x y O 1 . D. x y O 1 . Câu 16. Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. A. V = a3 √ 3 6 . B. V = a3 √ 3 12 . C. V = a3 √ 3 2 . D. V = a3 √ 3 4 . Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3;−4;0), B(−1;1;3) và C(3;1;0). Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho AD = BC. A. D(−2;0;0) hoặc D(−4;0;0). B. D(0;0;0) hoặc D(−6;0;0). C. D(6;0;0) hoặc D(12;0;0). D. D(0;0;0) hoặc D(6;0;0). Câu 18. Ký hiệu z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + z + 1 = 0. Tính P = z2 1 + z2 2 + z1z2. A. P = 1. B. P = 2. C. P = −1. D. P = 0. Câu 19. Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3x+ 4 x2 trên khoảng (0;+∞). A. min (0;+∞) y = 3 3 √ 9. B. min (0;+∞) y = 7. C. min (0;+∞) y = 33 5 . D. min (0;+∞) y = 2 3 √ 9. Câu 20. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt ? A. 6. B. 10. C. 12. D. 11. 2
  • 3. Câu 21. Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = −1, x = 2 (như hình vẽ bên). Đặt a = 0 −1 f(x)dx, b = 2 0 f(x)dx, mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. S = b−a. B. S = b+a. C. S = −b+a. D. S = −b−a. x y O −1 2 y = f(x) Câu 22. Tìm tập nghiệm S của phương trình log2(x−1)+log2(x+1) = 3. A. S = {−3;3}. B. S = {4}. C. S = {3}. D. S = {− √ 10; √ 10}. Câu 23. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào ? A. y = 2x+3 x+1 . B. y = 2x−1 x+1 . C. y = 2x−2 x−1 . D. y = 2x+1 x−1 . x y O−1 2 Câu 24. Tính tích phân I = 2 1 2x x2 −1dx bằng cách đặt u = x2 −1, mệnh đề nào dưới đây đúng? A. I = 2 3 0 √ udu. B. I = 2 1 √ udu. C. I = 3 0 √ udu. D. I = 1 2 2 1 √ udu. Câu 25. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z (như hình vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức 2z ? A. Điểm N. B. Điểm Q. C. Điểm E. D. Điểm P. x y O N Q E P M Câu 26. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 3πa2 và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường sinh l của hình nón đã cho. A. l = √ 5a 2 . B. l = 2 √ 2a. C. l = 3a 2 . D. l = 3a. Câu 27. Cho 1 0 dx ex +1 = a+bln 1+e 2 , với a,b là các số hữu tỉ. Tính S = a3 +b3. A. S = 2. B. S = −2. C. S = 0. D. S = 1. Câu 28. Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a. A. V = πa3 4 . B. V = πa3. C. V = πa3 6 . D. V = πa3 2 . Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(3;2;−1) và đi qua điểm A(2;1;2). Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S) tại A? A. x+y−3z−8 = 0. B. x−y−3z+3 = 0. C. x+y+3z−9 = 0. D. x+y−3z+3 = 0. Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x − 2y − z + 1 = 0 và đường thẳng ∆ : x−1 2 = y+2 1 = z−1 2 . Tính khoảng cách d giữa ∆ và (P). A. d = 1 3 . B. d = 5 3 . C. d = 2 3 . D. d = 2. 3
  • 4. Câu 31. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = (m−1)x4 −2(m−3)x2 +1 không có cực đại. A. 1 m 3. B. m 1. C. m 1. D. 1 < m 3. Câu 32. Hàm số y = (x − 2) x2 −1 có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số y = |x−2| x2 −1 ? x y O A. x y O . B. x y O . C. x y O . D. x y O . Câu 33. Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn a 1,a √ b và loga b = √ 3. Tính P = log √ b a b a . A. P = −5+3 √ 3. B. P = −1+ √ 3. C. P = −1− √ 3. D. P = −5−3 √ 3. Câu 34. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 1 và x = 3, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (1 x 3) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3x và √ 3x2 −2. A. V = 32+2 √ 15. B. V = 124π 3 . C. V = 124 3 . D. V = 32+2 √ 15 π. Câu 35. Hỏi phương trình 3x2 −6x+ln(x+1)3 +1 = 0 có bao nhiêu nghiệm phân biệt ? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 30◦. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD. A. V = √ 6a3 18 . B. V = √ 3a3. C. V = √ 6a3 3 . D. V = √ 3a3 3 . Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x−1 2 = y+5 −1 = z−3 4 . Phương trình nào dưới đây là phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng x+3 = 0 ? A.    x = −3 y = −5−t z = −3+4t . B.    x = −3 y = −5+t z = 3+4t . C.    x = −3 y = −5+2t z = 3−t . D.    x = −3 y = −6−t z = 7+4t . Câu 38. Cho hàm số f(x) thỏa mãn 1 0 (x+1)f (x)dx = 10 và 2 f(1)− f(0) = 2. Tính I = 1 0 f(x)dx. A. I = −12. B. I = 8. C. I = 12. D. I = −8. Câu 39. Hỏi có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện : |z−i| = 5 và z2 là số thuần ảo ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 0. Câu 40. Cho hàm số y = lnx x , mệnh đề nào dưới đây đúng? A. 2y +xy = − 1 x2 . B. y +xy = 1 x2 . C. y +xy = − 1 x2 . D. 2y +xy = 1 x2 . 4
  • 5. Câu 41. Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y = m2 −1 x3 + (m − 1)x2 − x + 4 nghịch biến trên khoảng (−∞;+∞)? A. 2. B. 1. C. 0. D. 3. Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 6x − 2y + z − 35 = 0 và điểm A(−1;3;6). Gọi A là điểm đối xứng với A qua (P), tính OA . A. OA = 3 √ 26. B. OA = 5 √ 3. C. OA = √ 46. D. OA = √ 186. Câu 43. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3 √ 2a, cạnh bên bằng 5a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. A. R = √ 3a. B. R = √ 2a. C. R = 25a 8 . D. R = 2a. Câu 44. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và thỏa mãn f(x) + f(−x) = √ 2+2cos2x,∀x ∈ R. Tính I = 3π 2 −3π 2 f(x)dx. A. I = −6. B. I = 0. C. I = −2. D. I = 6. Câu 45. Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong đoạn [−2017;2017] để phương trình log(mx) = 2log(x+1) có nghiệm duy nhất ? A. 2017. B. 4014. C. 2018. D. 4015. Câu 46. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số y = 1 3 x3 − mx2 + m2 −1 x có hai điểm cực trị là A và B sao cho A,B nằm khác phía và cách đều đường thẳng y = 5x−9. Tính tổng tất cả các phần tử của S. A. 0. B. 6. C. −6. D. 3. Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x − 2y + 2z − 3 = 0 và mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 + 2x − 4y − 2z + 5 = 0. Giả sử điểm M ∈ (P) và N ∈ (S) sao cho vectơ −−→ MN cùng phương với vectơ −→u (1;0;1) và khoảng cách giữa M và N lớn nhất. Tính MN. A. MN = 3. B. MN = 1+2 √ 2. C. MN = 3 √ 2. D. MN = 14. Câu 48. Xét các số phức z thỏa mãn |z+2−i|+|z−4−7i| = 6 √ 2. Gọi m,M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của |z−1+i|. Tính P = m+M. A. P = √ 13+ √ 73. B. P = 5 √ 2+2 √ 73 2 . C. P = 5 √ 2+ √ 73. D. P = 5 √ 2+ √ 73 2 . Câu 49. Cho mặt cầu tâm O, bán kính R. Xét mặt phẳng (P) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (C). Hình nón (N) có đỉnh S nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn (C) và có chiều cao là h (h > R). Tính h để thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất. A. h = √ 3R. B. h = √ 2R. C. h = 4R 3 . D. h = 3R 2 . Câu 50. Cho khối tứ diện có thể tích V. Gọi V là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số V V . A. V V = 1 2 . B. V V = 1 4 . C. V V = 2 3 . D. V V = 5 8 . ——— Hết ——— 5
  • 6. ĐÁP ÁN 1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. B 7. A 8. D 9. D 10. A 11. B 12. C 13. C 14. A 15. C 16. D 17. D 18. D 19. A 20. D 21. A 22. C 23. B 24. C 25. C 26. D 27. C 28. D 29. D 30. D 31. A 32. A 33. C 34. C 35. C 36. D 37. D 38. D 39. C 40. A 41. A 42. D 43. C 44. D 45. C 46. A 47. C 48. B 49. C 50. A 6