Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Publiek beleid, PP4

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Presentatie Burger Ei
Presentatie Burger Ei
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 49 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Publiek beleid, PP4 (20)

Weitere von Leiden University (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Publiek beleid, PP4

 1. 1. Top-down of Bottom-up Publiek Beleid? Representatie, participatie en democratie Publiek Beleid in Latijns-Amerika College 4 21/02/2017
 2. 2. Thema’s college  Políticas públicas en democratie  Políticas públicas, burgerschap en rechten  Representatieve vs participatieve democratie?  Participación ciudadana: voordelen en nadelen.  Burgerparticipatie en publieke veiligheid.  Burgerparticipatie en gemeenteniveau.  Burgerparticipatie op gezondheidszorg
 3. 3. Políticas públicas en democratie
 4. 4. Publiek beleid en democratie  Sinds democratisch herstel in de jaren 80, Latijns- Amerikaanse overheden onder toenemende druk om meer ruimte te geven aan burgerparticipatie bij het formuleren van publiek beleid  Steeds meer behoefte aan accountability (rendición de cuentas) tegenover de bevolking (meer transparantie).  Ook meer toezicht via extra actoren (internationale instellingen, politieke partijen, sociale bewegingen, NGO’s, de [sociale] media, enz.).  Maar meer accountability betekent niet per se meer burgerparticipatie.
 5. 5. Publiek beleid en democratie  Neoliberale hervormingen (jaren 80 en 90) hebben technocratische en top-down karakter van besluitvormingsproces versterkt.  Technocraten kijken naar mogelijke burgerparticipatie bij het formuleren en uitvoeren van políticas públicas met afschuw [“de massa’s hebben geen technische kennis van zaken”].  Zolang technocratisch beleid voldoende vruchten afwerpt blijft druk vanuit de bevolking om te participeren beperkt.  Met tegenvallende resultaten wordt de roep voor eigen inbreng onder de bevolking groter.
 6. 6. Belangrijke vragen:  In hoeverre zijn de verschillen tussen representatie en participatie verbijsterd?  In hoeverre is accountability van machthebbers zonder burgerparticipatie voldoende voor demcoratie?
 7. 7. Políticas públicas, burgerschap en rechten
 8. 8. Burgerschap en Rechten  Onder neoliberalisme notie van ‘consumenten’ aangewakkerd (ter vervanging van het beginsel van burgerschap).  Sindsdien mondige ‘consumentenbonden’ ontstaan in Latijns-Amerika: strijd voor de consumentenrechten tegen ‘misstanden in de markt’ (prijsafspraken, monopolies, slechte diensten, enz.).  Sinds ± 2000 de civiele maatschappij eist burgerlijke rechten (recht op goede sociale voorzieningen) van de staat in toenemende mate.  Dus niet omdat ze iets in de markt hebben gekocht (consumenten) maar door het feit dat ze ciudadanos zijn.
 9. 9. Representatieve vs participatieve democratie?
 10. 10. Burgerparticipatie en representatieve democratie  Een democratie impliceert dat burgers betrokken zijn bij politieke processen.  Moet kiezen van de representanten (president, parlement, burgemeester) de enige vorm van participatie zijn die voor de burgers open staat?  Moet regeringsbeleid uitsluitend geformuleerd worden door [door de burgers gekozen] ‘volksvertegenwoordigers’?  Dus, publiek beleid voor het publiek (= burgers) maar niet door het publiek (= burgers)?  Democracia Representativa versus Democracia Participativa?  Sluiten beide vormen van democratie elkaar uit?
 11. 11. Carta Democrática Interamericana, OEA 2001 Artículo 2 El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organi-zación de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Met andere woorden: de basis is representatie, en die wordt versterkt door permanente participatie
 12. 12. Carta Democrática Interamericana, OEA 2001 Artículo 6 La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Met andere woorden: participatie is een recht en een verantwoordelijkheid. Het is ook een nodige voorwaarde voor een effectieve democratie. Dus voor het versterken van de democratie is het nodig om participatie te promoveren
 13. 13. Druk voor Participatie: ‘De onwaarschijnlijke alliantie’  Linkse politieke organisaties en sociale bewegingen (eis: participatieve democratie)  Internationale Instellingen (WB) (doel: minder staat, versterking civil society)  Donorlanden (doel: efficiënt gebruik geld)
 14. 14. Actieve Participación ciudadana Over informatie beschikken en een mening hebben over publieke zaken Initiatieven voorstellen voor grondwettelijke en legislatieve hervormingen Meedoen in het besluitvormingsp roces op gemeente of stedelijke niveauControle uitoefenen op het goed functioneren van het publieke bestuur Stem uitbrengen bij Referenda en volksraadpleging Kiezen en gekozen worden
 15. 15. Participación ciudadana: voordelen en nadelen(?)
 16. 16. Participación ciudadana  Geeft meer legitimiteit aan políticas públicas.  Goede strategie om mogelijke conflicten te anticiperen  Genereert besef van co-verantwoordelijkheid  Stimuleert dialoog tussen ‘stakeholders’ en publieke instellingen  Efficiëntere oplossing van problemen  Bevordert de sociale integratie/cohesie door de gemeenschap te versterken  Ontwikkelt gevoel van ‘samenhorigheid’ en identificatie van de mensen met hun fysieke omgeving (lokale identiteit). Voordelen:
 17. 17. Participación ciudadana  Traagheid in de besluitvorming  Stimuleert de ‘captura’ (buitmaken) van middelen en instituties door lokale georganiseerde groepen  Beperkt de rationaliteit en interne cohesie van het regeringsbeleid als gevolg van het disparate karakter van burger claims  Erodeert staatsinstituties en politieke partijen (informalisering van de politiek)  Beperkte adapteerbaarheid tav veranderende omstandigheden  Beperkte participatie, weinig pluralistisch  Verzwakt het vertrouwen van burgers in representatieve instituties (men gelooft uitsluitend in ‘democracia directa’) Nadelen?:
 18. 18. Het disfunctioneren van de democratie en burgerparticipatie  Toenemende corruptie en gebrek aan capaciteit van overheid leidt tot verlies van prestige van democratie en creëert Desencanto onder delen van de bevolking  Gevolg is apoliticisme en apathie. Men distantieert zich van de politiek, de politici en de overheid. Geen geloof in nut van participatie  Kan op den duur leiden tot burgerinitiatieven ‘buiten de overheid om’: comités de vigilancia (veiligheid buurt), recht in eigen hand nemen (Mexico, Bolivia), etc.  Het vertrouwen van de burgers moet worden herwonnen
 19. 19. Baiocchi en Ganuza  Volgens de auteurs hoe en waarom is Participatory Budgeting ‘achteruit’ gegaan (van zijn oorsronkelijke vorm)?  In hoeverre herken je (de cohesie tussen) de communicatieve en de empowerment dimensie in de volgende voorbeelden?
 20. 20. Voorbeelden van burgerparticipatie: Publieke veiligheid Gemeentebeleid Gezondheidsbeleid
 21. 21. Publieke veiligheid
 22. 22. Participación ciudadana in publieke veiligheid  Sinds de 1990s vele ‘politie-hervormingen’ in Latijns-Amerika  Doel: aanpak van corruptie, versterking professionaliteit, vergroting van vertrouwen op de politie onder de bevolking  Ontstaan van ‘policía comunitaria’: samenwerkingsverband tussen politie en burgers om criminaliteit te reduceren en veiligheid te bevorderen  Verbetering van de burgerperceptie van het werk van de politie waar veel wantrouwen bestaat, door middel van regelmatig overleg  Betrokkenheid van burgers bij misdaadpreventie  De politie moet accountability tonen naar de burgers toe
 23. 23. Zeker een effectief idee, maar…….
 24. 24. …het kan uit de hand lopen
 25. 25. Gemeentebeleid
 26. 26. Municipalización en burgerparticipatie  Minder burgerparticipatie op nationaal niveau  Reductie druk georganiseerde sectoren op het centrale staatsapparaat  ‘Atomisering’, fragmentatie op gemeenteniveau  Versterking van stem/rol van de burger (depolitisering, individualisering en verzwakking traditionele politieke organisaties)
 27. 27. Municipalización: verzwakking of versterking van de staat? Verantwoordelijkheden (lees macht) verschiven wel naar gemeentenieveau, maar:  Gemeenten als aanwezigheid van politieke en administratieve autoriteit  Verbeterde communicatie staat ↔ ‘binnenland’  Bereik nationaal beleid op lokaal niveau
 28. 28. Small is Beautiful of Klein maar Fijn (?)  Kleine schaal en Accountability  Burgers als ‘Accountants’ of ‘Inspectoren’?  ‘Pueblo chico, infierno grande’  Klein en ‘ondervoed’? (Human Capital, Skills en middelen)  Niet alleen participatie: Sociabilidad en Comunidad
 29. 29. Robert Putnam - ‘Social Capital’  “Social capital” - our networks of friendship, neighbourhood and trust
 30. 30. Participatie → Integratie
 31. 31. Burgerparticipatie en GENDER
 32. 32. Burgerschap - vaardigheden
 33. 33. Gemeente-bijeenkomst Rio Grande do Sul, Brazilië
 34. 34. LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR (LPP) BOLIVIA  Wet 1551: Gonzalo Sánchez de Losada (1994)  Reële decentralisatie van bevoegdheden en middelen naar de lokale overheden (Municipios)  Van 24 naar 340 Municipios (vele Municipios met inheemse meerderheid).  ‘Consejos de Vigilancia’.
 35. 35. Alcalde indígena
 36. 36. Participatie → Waardigheid
 37. 37. Participatie → burgerschap
 38. 38. Gezondheidsbeleid
 39. 39. Gezondheidsbeleid en participación ciudadana  Sinds begin jaren 1990s, de Organización Panamericana de la Salud (OPS): stimuleert participación ciudadana  Niet alleen betrokkenheid bij preventie en controle van ziekten; ook bij bespreking van de ziekten en zoeken van mogelijke oplossingen  SILOS (Sistemas Locales de Salud): articulatie van alle beschikbare middelen in een bepaald gebied voor een beter gebruik, aangepast aan de lokale realiteit  Gaat om een wederzijdse verantwoordelijkheid (co- responsabilidad): zowel de autoriteiten als de burgers dragen een verantwoordelijkheid in het goed benutten van de medische voorzieningen en de evaluatie daarvan
 40. 40. Gezondheidsbeleid en participación ciudadana  Tegenover de technisch-medische kennis staat ‘el saber social’ van de burgers  Meer accountability (rendición de cuentas) over het handelen van de staat en het medisch personeel op het gebied van gezondsheidszorg  In vele landen worden Consejos de Salud in het leven geroepen bij urbane volkswijken en rurale gemeenschappen  Consejos worden samengesteld door functionarissen van de gezondheidssector, burgers, publieke en private instellingen en de georganiseerde gemeenschap  Participatieve diagnoses: lokale medische problemen vaststellen
 41. 41. Gezondheidsbeleid en participación ciudadana  Burgers kunnen concrete bewijsmateriaal genereren over kwaliteit en toegankelijkheid van medische diensten en die informatie bekend maken bij het algemene publiek (ook via patientenorganisaties en comités de vigilancia y control)  Geconstateerde problemen en gebreken kunnen in de agenda van publiek beleid geplaats worden  Helpen verbeteren van effectieve toegang van de burgers tot medische voorzieningen, met inbegrip van beschikbaarheid, kwaliteit, efficiëntie en bereik (cobertura) van de diensten
 42. 42. Participatie van rurale gemeenschap in gezondheidszorg in Guatemala CEGSS - Guatemala: http://www.youtube.com/watch?v=kC9V GOxtOZg (min. 3.30) Ministerio de Salud de la Nación Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=nZIl hdb2cpE (min 3.55) Fundación Sodis - Bolivia: https://www.youtube.com/watch?v=zjlH HyXBFsY
 43. 43. Democratie, representatie en participatie  https://www.youtube.com/watch?v=UoP_mSI HqTY

×