Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Thu thuat may tinh piv

709 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Thu thuat may tinh piv

 1. 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Túhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com GHI L I DI N BI N TRÊN MÀN HÌNH V I ACS CAPTURE Vào m t ngày ñ p tr i nào ñó, l y h t can ñ m b n quy t tâm vi t m t bài v m t s ph n m m hay m ts th thu t mà b n có ñư c cho t báo mà b n yêu thích. Ngôn t ñã xong nhưng khi ñ n vi c ch p m t shình nh minh h a cho bài vi t thì m i g p r c r i. Ch ng l c dùng cái nút Print Screen mà bác Bill nhà ta chos n thì v a t n dung lư ng v a không th hi n ñư c h t ý tư ng c a mình. Có l lúc này ph n m m ACSCapture là s l a ch n s m t c a b n.ACS Capture 2.1.1 có dung lư ng 2,6MB tương thích v i h t các h ñi u hành, b n có th download t ihttp://www.acsolu.com/ .Chương trình có m t s ch c năng cơ b n sau:*Capture Screen : bao g m m t s nút.+Full Screen Capture: ch p toàn b màn hình.+Control Capture: b n có th l a ch n c a s mà mình mu n ch p.+Rectangular Capture: ch p hình trong vùng ch nh t.+Elliptic Capture: ch p trong vùng hình elip.+Circular Capture: ch p hình trong vùng hình tròn.+Polygonal Capture: ch p hình trong vùng ña giác ñ u.+Freehand Capture: ch p trong vùng b n có th v b ng tay. Sau khi ch p, b n nh n Ctrl + F5 ñ vào c a s Edit Captured Image. T i ñây b n có th ch nh s a t m nhmà b n v a ch p t kích thư c, ñ sáng t i, ñ ñ m, phông ch …http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Record Tools : V i l a ch n này b n có th quay t t c m i ho t ñ ng di n ra trên màn hình và ghi chúng l i dư i d ng ñuôi avi ho c swf. ð c bi t b n cũng có th chuy n ñ i t file avi sang swf. Movie Grabbing: Giúp b n ch p l y nh ng khung hình trong các ño n phim và ghi l i chúng dư i d ng ñuôi mà b n thích. ð n bây gi thì b n có th d dàng ñưa nh ng t m nh mà b n thích vào trong bài vi t c a mình r i ñ y.Chúc b n thành công.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FORUM MI N PHÍ T I DHOST.INFODo hi n nay nhu c u làm forum ñ th o lu n và trao ñ i dư ng như là 1 nhu c u c a nh ng b n yêu vi tính vàinternet. Nhưng ñ ki m cho mình 1 cái host h tr ñ làm forum thì th t là khó ( n u nh ng ai túi ti n r ngr nh thì không ph i lo r i ) .Còn nh ng ngư i viêm màng túi thì ph i ch u xài host free thôi . Mình xin g i thi u1host free t t ñ b n làm forum : • ð a Ch http://dhost.info/ o Host này h tr : 100MB webspace o 300GB bandwidth/month o full FTP access o php + mysql o youre allowed to have downloads o no ads! o more bandwidth or space on requestQuá t t ñ cho b n làm 1 forum r i .......ưu ñi m là không có qu ng cáo ( nhưng các b n chú ý không ñư c upfile nh c ñâu ñó )Các bư c ñăng kí ñơn gi n : http://dhost.info/?l=s .Nó s g i mail ñ b n kích ho t tài kho n và g i pass cùngnhư các thông s c n thi t cho b n qua email mà b n ñăng kí . Như v y là b n ñã có 1 cái host r i ñó .Tha h mà làm forum ! Bây gi khi ñã có 1 forum thì b n có th dùng các trình h tr như FTP Voyager ho c Total Commander ñ upload ho c 1 công c ñ mà mình ưu thích ñó là Flash FXP . B n down v : http://flashfxp.com/download.php . Sau ñó ti n hành cài ñ t và s d ng thôihttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Flash Movie Extract Pilot1. Flash Movie Extract Pilot Khi ñang duy t web, b n thư ng th y nh ng file flash r t hay nhưng không bi t cách làm sao l y nó v vàch y t i máy. V i Flash Movie Extract Pilot chương trình này s dò tìm trong cache c a trình duy t máy c a b nvà trình bày chúng thành 1 b n danh sách c th , mu n l y file nào b n ch vi c nh n chu t ph i và ch n saveas. Th là xong, chương trình hòan tòan mi n phí và tương thích v i m i h ñi u hành dung lư ng ch kh ang548Kb download t i ñ a ch http://www.surpilot.net/2. Tô màu cho các Folder Rainbow Folders là m t ti n ích giúp b n tô màu cho các bi u tư ng, các folder, giao di n chương trình kháñơn gi n nên r t d dàng trong vi c s d ng. Sau khi ch n thư m c, b n ñi u ch nh màu s c và ñ tương ph ncho ñ n khi v a ý. B m nút Confirm ñ ch n tô màu. Cu i cùng b n ch n colorize ñ tô màu cho folder ñãch n. Chương trình hòan tòan mi n phí và có dung lư ng kh ang 320Kb download tương thích v i m i h ñi uhành download mi n phí t i ñ a ch : http://www.webattack.com/get/rainbowfolders.shtmlhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com FILEPC - TĂNG T C G I MAIL CÓ FILE ðÍNH KÈMB n thư ng hay g i hình nh hay nh ng ph n m m cho b n bè qua email nhưng b n xài Dail-up thì ñ g iñư c nh ng file ñó ñi thì th t là v t v .T i sao b n l i không th dùng ph n m m FilePC . FilePC là m t ph nm m cho phép b n g i thư và ñ c bi t là ñính kèm file nhanh hơn b t c chương trình nào nó s tang kh năngAttach file c a m t s chương trình có s n như Outlook Express . Khi b t ñ u cài b n hãy ñi n tên ngh nghi pc a mình ñ khi g i ngu i nh n có th bi t rõ .Sau khi cài chương trình n m system tray các b n nh p chu tph i vào nó và ch n Send Special > Send File and Create an Email…. Sau ñó ch n t p tin c n g i và ñ i chươngtrình upload nó s cho b n m t ñ a ch ñ t i file và b n v a upload lên b n ch vi c so n n i dung b c thư vàg i ñi .Ngoài ra chương trình còn có m t s ch c năng khác như là : • Send a File : có ch c năng g i file . • Review Sent Files : Xem l i nh ng gì ñã attach. • Options : Ch nh s a thông s c a FilePc . • Sign In : ðăng nh p mail. • Shutdown FilePC : T t FilePC .Ph n m m có dung lư ng 232 Kb là m t freeware .Ban có th ph n m m này t i ñ a ch sau :http://www.filepc.com/filepc/downloads/FilePCInstall.exehttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EPSXE PH N M M GI L P PLAYSTATION 1 TH T TUY T!Máy tính c a b n c u hình th p không th nâng c p ñ chơi các trò chơi m i ? b n thích chơi các trò chơi trênSony PlayStation (PS1) như Vui cùng HUGO, HUGO TV SHOW ch ng h n ? B n yêu thích các trò chơi PS1 nhưngl i không có máy PS1? không sao ta s chơi gi l p trên máy tính b ng ph n m m ePSXe.Hi n ñã có phiên b n 1.6 các b n có th download t i http://www.ngemu.com/ ñ có th chơi ñư c b n ph iload c các file bios và các plugin c a nó v , theo kinh nghi m c a tôi b n khuyên các b n nên dùng các ph nm m t o các ñĩa game o thành file ISO như Nero Burning Rom, UltraISO, Magic ISO…và mua tay Gamepad ñchơi.ð u tiên ñ có th chơi ñư c b n ti n hành c u hình ph n m m phù h p v i máy c a b n, b n có th vàoWizard Guide trong menu Config ho c c u hình t ng ph n m t như Video, Sound, CD-ROM, BIOS, MEMCARD,GAMEPAD.Sau ñây là hư ng d n chi ti t: T menu Config ch n Wizard Guide nh n vào nút Config>> Nh n Next>>B m vào nút Config s hi n ra b ng sau:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comB n có th dùng các settings m c ñ nh ho c t mình ñi u ch nh cho phù h p v i c u hình máy c a b n, nh nOK, sau ñó nh n Next>>Nh n Next>> ñ n ñây n u b n dùng CD Rom th t thì ch nSau ñó nh n nút Config và ch n CD ROM c a b n còn n u b n ñã có file ISO c a ñĩa game thì ch nhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comsau ñó nh n Next>>ðây là ph n c u hình nút b m n u b n chơi b ng tay game thì hãy c m tay game vào trư c ñ n bư c này thìb m các nút c a tay game ñúng như hình v :http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comCòn n u không có tay game thì hãy ch n nút trên bàn phím sao cho thu n tay là ñư c, ñ n ñây là có th chơiñư c r i ñ y. C n chú ý n u b n chơi b ng ñĩa o t c là file ISO thì t menu File ch n Run ISO r i ch n file ISOtrên ñĩa c ng .M t s game mà tôi ñã chơi:BÓNG ðÁ 3PARASITE EVE IIhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comEVIL DEADBREATH OF FIRE IVBÓNG ðÁ 18http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comChúc các b n chơi vui v !http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com EASY DESKTOP KEEPER – SAO LƯU VÀ TR N GI DESKTOP C A B NEasy Desktop Keeper là chương trình dùng ñ sao lưu và khóa desktop c a máy tính . R t thích h p cho các nhàqu n tr phòng máy không mu n khách vào táy máy , “d n d p” giúp cái Desktop ho c dành cho các b c phhuynh ñã quá m t m i v i vi c luôn ph i s p x p l i Desktop sau m i l n con em chúng ta v c máy . EasyDesktop Keeper có th ghi nh v trí các Icons, ghi nh nh Wallpaper ñang dùng , ph c h i l i thư m c , cáct p tin trên Desktop ñã vô tình b xóa và ñi u hay nh t là nó có th không cho nh ng ngư i khác qu y tung cáiDesktop c a b n . Chương trình Easy Desktop keeper giá 34 usd , dùng th và download t i trang web c a nóhttp://www.softheap.com/desksaver.html .Cách s d ng :Bư c 1 : ðăng nh p v i user Admintrator , ch y chương trình Easy Desktop Keeper , vào menu File > Options( hình 2 ) . H p tho i Security Options xu t hi n , hãy xét quy n cho các user trên máy . V i tài kho n Admin ,bãn hãy ñánh các d u ki m trư c t t c các ô tr ô “Lock Desktop Layout of this user“ . Sau ñó nh n nútChange ñ thi t l p m t kh u truy c p và nên nh ñánh d u ki m vào checkbox “ Enable password protection “( hình 3 ) . V i tài kho n dành cho khách , ch ñánh vào ô “ Lock Desktop Layout of this User “ ñ khóa Desktopl ihttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comBư c 2 : Thoát và ñăng nh p l i b ng tài kho n c a khách ( Log Off > Swith Users ) . b ch c năng AutoArrange b ng cách xóa d u ki m trư c dòng Auto Arrange ( Click chu t ph i > Arrange icons by > Auto Arrange) . N u máy c a b n có b t ch c năng Active Desktop thì ph i ñánh d u ch n trư c dòng Lock Desktop Items (nh n chu t ph i > Active Desktop > Lock Desktop items – win 9x hay chu t ph i > Arrange Icons By > LockWeb Items on Desktop ñ i v i WinXP ) . Lúc này hãy s p x p l i Desktop như b n mu n sau ñó thoát ra và trl i v i tài kho n Admin )Ch c n hai bư c ñơn gi n như th là b n ñã có th khóa Desktop c a b n l i r i ñ y . Bây gi , khách s khôngth nào nh n chu t ph i và cho dù có làm gì chăng n a , thì sau khi kh i ñ ng l i là m i th s y nguyên . Quátuy t ph i không ? Tuy nhiên ñi u này ch ñúng ñ i v i b n thôi . V i khách , ñi u này s ñem l i s khó ch u .Easy Desktop Keeper cũng hi u ñư c ñi u ñó và cho ra ñ i m t tính năng khá hay , v n c ñôi bên . ðó là ch cnăng sao lưu Desktop . Tuy nhiên vi c này hơi b t n không gian c ng m t chút . Các File sao lưu thư ng l n> 20 MB .Cách sao lưu Desktop , quá ñơn gi n ! Ch y chương trình ( hình 1 ) nh n vào nút save , ñ t tên ñ i di n choDesktop trong h p tho i Input v a xu t hi n và OK , ch Easy Desktop keeper làm vi c , th là xong ! sau nàyhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com, m c cho khách có làm gì cái Desktop c a b n ñi chăng n a . Ch c n kh i ñ ng chương trình ch n nút Load làt c thì Desktop c a b n tr v y như cũ , không b s t m hay b bi n ñ i gì .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DUY T THƯ TRÊN SERVER V I POP3TRAY B n dùng Outlook Express hay Microsoft Outlook ñ g i thư, th thì t t nh t nên cài thêm m t chương trìnhr t hay ñ h tr cho vi c nh n (g i thư) POP3 ñó là Poptray 3.0.3 mi n phí v i dung lư ng ch 1003 KB v iñ y ñ các tính năng duy t thư trên server, b thư rác,… Chương trình có nhi u ti n ích r t hay, và r t d sd ng, các b n có th t i v t ñ a ch :http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/poptray/PopTray303.exe. Chương trình sau khi cài ñ t s có bi u tư ng hình lá thư Tray icon.Trư c khi s d ng b n c n thi t l pm t s thông tin cho chương trình ho t ñ ng : T o account h p thư : ch y chương trình, ch n tab account ( bên ph i ), click nút Add account. ði n vàoñ y ñ các thông tin c n thi t như tên h p thư, server ( Outgoing server nha các b n). Ph n dư i ch n chươngtrình mail s d ng h p thư này ( m c ñ nh là chương trình mail defauld b n ñang dùng), click nút Save. B n cóth add bao nhiêu account tùy h .Sau cùng b n click nút test ñ xem th các thi t l p ñúng chưa.Chương trình có r t nhi u tính năng c n thi t cho b n như: Duy t thư trên server : tab Mail, ch n h p thư c n duy t, click nút check, ch m t lát ñ chương trình k tn i v i server và t i v nh ng ñ u thư, ch n nh ng thư mu n xoá, click nút Delete. Cũng t tab Mail, b n còncó th ch y chương trình mail client ( click nút Run Mail Client ), so n thư m i ( nút New ),… Lo i b thư rác hay không nh n thư t nh ng ñ a ch x u : l g p m t k ñáng ghét nào bi t ñ a ch mail c ab n ( ho c spammer ) thì hãy vào ph n Option, m c White/Black List, gõ ñ a ch c a h n vào ô Black list, clickSave Option và OK, t nay thư c a h n mà t i thì s b autodelete ngay trên server. Ngoài ra b n hãy vào tabRules c a chương trình ñ ñ t m t s Rules (khá gi ng c a OE nhưng hi u qu hơn ), ñ c bi t n u mu n bthư c a spammer nhưng s b m t thư t nh ng ñ a ch quan tr ng thì ñã có ch c năng Protect from autodelete.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DÙNG PHOTOSHOP LÀM M T TRÁI BANH GOLF1. T o 1 file m i 800 x 800 pixels, 72 dpi, RGB, content: white2. Nh n Ctrl + I ñ Invert background thành màu ñen.3. T o m t layer m i.4. Ch n Elliptical Marquee Tool, v m t vòng tròn và tô màu tr ng.5. T o thêm m t file m i, 20 x 20 pixels, RGB, transparent.6. Dùng Elliptical Marquee Tool v vòng tròn, và tô màu ñen.7. Vào Edit > Define pattern (ñ t tên là golf)8. Tr v file ñ u tiên, t o layer m i.9.Vào Edit > Fill, ch n pattern lúc nãy m i t o(golf).10. Nh n Ctrl-T và xoay nó m t góc 45o, nh n Enter.11. Ch n Filter > Blur > Gassian Blur > Radius: 2.0 pixels, Ok12. Gi Ctrl và click vào Layer 1, nh n Ctrl + F.13. Ch n Filter > Distort > Spherize: 100%, normal, Ok14. Nh n D, sau ñó nh n X ñ ñ o màu foreground và background.15. Ch n Gradient Tool (G), Radian Gradient, màu thay ñ i t foreground ñ n background, opacity: 50%. Tô ttâm vòng tròn ra ngoài.16. T o Layer m i. Vào Layer > Merge visible. Chuy n qua Tab Channels nh n “Save selection as channel”.17. Nh n Ctrl + A, Ctrl + C, ch n Create new Channel, Ctrl + V. Sau ñó nh n RGB cho hi n lên hình con m t.18. Chuy n qua Tab Layers, nh n ch n layer Background, nh n Shift + Delete. Vào Edit > Fill > Use: 50% Gray.19. Ch n > Filter > Render > Lighting effects. Trong này ch n Style: Soft Sportlight, Light type: Sportlight,Texture Channel: Alpha 2, ch n White is high, Height 50.20. Chuy n qua Tab Channels, ch n kênh Alpha 1, nh n load channel as selection.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com21. Chuy n l i Tab Layers, nh n Ctrl + Shift + I ñ ñ o ngư c vùng ch n. Sau ñó t o 1 layer m i, tô màu ñencho vùng ch n. ð o ngư c vùng ch n m t l n n a.22. Nh n Ctrl + L ñ hi n lên b ng Levels, ch n Input level 0, 2.54, 132.23. K t qu .B n có th ti p t c như sau: m h p tho i Blending Options:Inner Shadow: Hard Light, màu ñen, Angle -159, Distance 49 px, Choke 0%, Size 62 pxColour Overlay: Color, Màu #929AA0, Opacity 100%Gradient Overlay: Overlay, Style: Linear, Angle 24, Scale 70%Xong xuôi b n ñư c k t qu như hình bên:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DOWNLOAD FILE TRÊN WAPSITE V I OPERAT khi GPRS ñư c h tr Vi t Nam thì nhu c u duy t wapsite trên ðTDð d n tr nên ph bi n, v i nh ng aikhông có ðTDð h tr GPRS ñ duy t wap v n có th dùng các chương trình gi l p ñ xem wapsite (WinWAPPro, K WAP Browser, …). Tuy nhiên có 1 s wapsite ch cho phép download tr c ti p t wap, nghĩa là ngư idùng ph i có ðTDð h tr GPRS. ði u này khá b t ti n vì ngoài vi c ph i có phương ti n (ðTDð), thì trongtương lai GPRS s ñư c tính phí, ngoài ra 1 s series ðT không cho phép chuy n file t ðT sang computer ñlưu tr (SamSung Sxxx, Sony Ericsson T6xx, …). Nhưng ta có th dùng 2 freeware OPERA và PROXOMITRON ñth c hi n vi c download file (game + software) trên wapsite b ng computer.Nguyên t c : Thư ng thì các wapsite s check xem b n ñang dùng thi t b di ñ ng gì và s không cho phép b ndownload file thông qua trình duy t bình thư ng (ví d IE). Do ñó, vi c chúng là c n làm là ph i làm “gi ” thôngñi p c a trình duy t PC bình thư ng trông gi ng 1 thi t b di ñ ng. M i HTTP header ñư c g i t trình duy t PCñ u ch a 1 field có các thông s ñ ñ nh danh lo i trình duy t chúng ta ñang dùng. Field này ñư c g i là User-Agent. Ví d IE s g i thông s như sau ñ ñ nh danh là IE : ‘User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)’ Do ñó chúng ta ph i chuy n field này thành d ng c a 1 thi t b di ñ ng, ví d ðT Sony Ericsson T610 : ‘User-Agent: SonyEricssonT610/R101’Ph n m m : OPERA (freeware v i qu ng cáo) : http://www.opera.com/ (3.24 MB) PROXOMITRON (freeware) : http://www.proxomitron.info/ (1.08MB) (mu n hi u rõ cách ho t ñ ng & sd ng, các b n có th ñ c ph n Help)Cách làm : 1. Cài OPERA 2. Cài PROXOMITRON (b ng cách gi i nén file.zip) 3. Click vào nút Headers trong PROXOMITRON 4. Ch n 1 trong các User-Agent option (g n cu i danh sách)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 21. 21. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 5. Click nút Dupe và ñi n các thông s sau : (không có d u ngo c kép) HTTP Header : "User-Agent: SonyEricssonT610/R101" Replacement Text : "SonyEricssonT610/R101" 6. Click OK 7. Check vào tùy ch n Out c a option v a t o. Click Apply, OK. (Tùy ch n Outgoing Header Filters c a PROXOMITRON ph i ñư c ch n) 8. Ch y OPERA, vào Preferences (ALT+P). Proxy servers◊9. Ch n Network 10. ðánh d u vào HTTP và HTTPS, ñi n các thông tin như sau :http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 22. 22. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 11. N u làm ñúng thì khi vào www.google.com (hay wap.google.com) s th y giao di n wapsite c a Google. 12. Sau ñó duy t wap và ch n file download như bình thư ng. 13. ðôi khi download game + soft JAVA, có th ph i download file .jad trư c. Sau ñó dùng Notepad xem s th y ñư ng d n th t ñ n file .jar 14. Nh p ñư ng d n th t ñó vào OPERA và download bình thư ngLưu ý : • Khi download file v i OPERA không nên dùng thêm chương trình h tr download khác (DAP, GetRight …) • Khi download các file .gif, n u th y không chuy n ñ ng, click ph i chu t vào icon Proxomitron taskbar, b ch n “Frezze GIF animation” • Mu n dùng Proxomitron v i vnn1268+proxy, ch y chương trình, click nút Proxy, click Add, nh p proxy:port, r i OK. Check vào “Use remote proxy” • Sau khi c u hình PROXIMITRON xong, b n c t t chương trình, chương trình s t ñ ng hide vào taskbar. • V n có th duy t web bình thư ng ñ i v i nh ng site ko có wapsite (như http://www.diendantinhoc.com/ ) • N u mu n duy t web bình thư ng v i nh ng site có wapsite (như Google) thì click chu t ph i vào icon chương trình, b ch n Outgoing Header Filters • 1 s link th nghi m : (có th dùng cách này ñ duy t wap bình thư ng)wap.my-juju.com (ph i ñăng kí làm member)wap.c100-club.rubodr.nm.ru/index.wmlrbutorin.narod.ru/wap/eng/c100en.wmlwap.nokiafriends.org (ph i ñăng kí làm member), tuy nhiên có th vào th ng website ñ download (có gameMophun cho SonyEricsson T6xx)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 23. 23. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðÓNG M ðĨA T ð NG V I CD TRAY PALð ñưa vào và l y ñĩa CD ra thì b n c n ph i nh n nút trên ñĩa nhi u l n ( có th làm nút n b tr c tr c ) .Nhưng v i ph n m m CD Tray Pal thì ch c n bàn phím b n s ñóng m ñĩa CD m t cách d dàng . Giao di n cũng khá ñ p ph i không các b n ?Cách s d ng r t ñơn gi n . Ch c n dùng chu t nh n vào ô “Select Drive” thì s hi n ra ñ y ñ nh ng thông tinv ñĩa (n u có ñĩa trong ñó). Khi n vào ô “Open CD” thì CD s m ra ! Cũng như các ô khác cũng v y .ði u ñ c bi t c a chương trình này là ch c năng “Get CD”, khi nh n vào ñó thi CD s m ra và s t ñ ngñóng l i sau kho ng th i gian mà b n quy ñ nh trong th Option . Cái hay nh t trong chương trình này là b n cóth dùng b t kỳ m t phím nào c a bàn phím ñ ñóng, m ñĩa . Ch c n vào th Hotkey , sau ñó ch n ñĩac n th c hi n. các ô “Open CD”, “Close CD” và “Get CD” b n nh p các phím ñ th c hi n, r i nh n “SaveHotkeys” Ngoài ra v i ph n m m này b n có th ch n “T ñ ng ch y khi startup” ho c khi Shutdown thì có th ch n “ðóng h t các ñĩa” hay không làm gì c B n có th Download mi n phí t i http://www.e-systems.ro/ Active Code : 2936492 ;http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 24. 24. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com D N D P RÁC MÁY TÍNH D DÀNG V I ACE UTILITIES 2.4.0 B n ñang s h u m t chi c máy tính Pen IV v i công ngh siêu phân lu ng nhưng không hi u sao b nth y máy càng ngày càng ch m th m chí còn thua m t chi c Pen III cà tàng c a th ng b n. Trư c khi ñ l icho chi c máy tính ho c cài l i h ñi u hành b n th s d ng Ace Utilities xem sao. V i tính năng và ñ c bi t là giao di n ñư c c i ti n so v i các phiên b n trư c. Khi s d ng chươngtrình này b n có th hoàn toàn yên tâm không lo b m t mát tính năng gì c a các ph n m m mà b n ñang cótrong máy. Chương trình bao g m các th v i các tính năng cơ b n sau: • Clean Up: o Remove Junk Files: khi b n s d ng các chương trình thì m t s t p tin c n thi t s sinh ra nhưng chúng l i không t ñ ng xóa ñi khi không s d ng chương trình ñó n a. Chúng s chi m không gian ñĩa và làm ch m ñi t c ñ c a máy tính b n. Ti n ích này s giúp b n quét tìm các t p tin t m này và xóa chúng. Ngoài ra b n có th ñưa thêm lo i t p tin mà b n c m th y không c n thi t nh l a ch n Option. o Clean System Registry: registry là cơ s d li u c a h ñi u hành, khi b n cài ñ t ho c s d ng b t c chương trình nào cũng dính ñ n nó. Nhưng khi b n ñã g b m t ph n m m nào ñó thì chưa ch c registry ñã ñư c g b hoàn toàn, ñi u này cũng góp m t ph n ñáng k làm ch m t c ñ máy c a b n. ð an toàn, trư c khi s d ng ch c năng này b n nên t o b n backup cho registry b ng cách nh n ph i chu t r i ch n Backup whole registry ñ khôi ph c l i n u x y ra s c . o Erase Your History: m i ho t ñ ng c a b n trên chi c máy tính ñ u ñư c ghi l i h t s c t m vào m c History c a IE và My Recent Documents như b n ñã s d ng chương trình nào, b n ñã vào trang Web nào…Ti n ích này giúp b n xóa s ch các thông tin ñó ñ b o v tính riêng tư cho b n. o Fix Invalid Shortcuts: khi b n xóa ho c di chuy n các thư m c thì ñư ng d n t i chúng có th s b m t ho c thay ñ i. Ti n ích này s t ñ ng rà soát xem nh ng ñư ng d n b m t và s a ch a chúng. • Optimize:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 25. 25. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comAuto-Start Manager: có quá nhi u chương trình t ñ ng kh i ch y cùng Windows s làm tăng th i gian kh iñ ng máy. Ti n ích này giúp b n qu n lý nh ng chương trình này.File Duplicate Files: b n ñ nh chép m t ñĩa CD nh c vào trong máy nhưng không bi t có bài nào trùng v i bsưu t p nh c mà b n ñã có không. Ace s giúp b n quét toàn b c ng và ch ra nh ng file trùng l p nhau làmgi m b t không gian ñĩa c ng c a b n.Uninstall Manager: tương t như ch c năng Add or Remove Programs c a Windows.Protect: v i hai ch c năng cơ b n sau:Securely Delete Files: khi b n xóa m t file ho c m t t p nào ñó thì có th nó v n s ñư c khôi ph c l i ñư cnh m t ph n m m nào ñó. Ti n ích này giúp b n xóa mà không ph n m m nào khôi ph c l i ñư c.Wipe Deleted File Data: giúp b n xóa toàn b d li u c a m t file kh i ñĩa c ng mà không th dò ra tungtích c a nó.Miscellaneous:Find Empty Folders: khi b n g b các chương trình ho c khi b n xóa b n i dung c a m t thư m c nào ñóthì tên c a thư m c ñó có th v n còn t n t i. Ti n ích này giúp b n tìm ra các thư m c r ng và xóa chúng.Disk Analysis: ñây là m t ti n ích qu n lý ñĩa. V i nó b n có th bi t ñư c kích thư c, dung lư ng tr ng c añĩa, file nào chi m dung lư ng l n nh t, ngày t o ra chúng bao g m c file n.Scheduled System Maintenance: quy ñ nh th i gian ti n hành các công vi c d n d p m t cách t ñ ng. Sau khi th c hi n các công vi c trên n u b n v n th y máy không nhanh nên chút nào thì h ng cài l ih ñi u hành và ki m tra máy. Ace Utilities 2.4.0 có dung lư ng 1,35MB tương thích v i m i Windows. B n cóth t i b n dùng th 30 ngày t i http://www.acelogix.com/ . Mong b n c m th y hài lòng khi s d ng chươngtrình này.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 26. 26. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com DOC REGENERATOR - PH C H I FILE DOC ðà XÓA DOC Regenerator là chương trình giúp b n ph c h i các File DOC ( Microsoft Word ) mà b n ñã l tayxóa , chép ñè ho c b n thân file doc y có l i . DOC Regenerator có kh năng ph c h i các File doc ngay c khi ñĩa y ñã b xóa và b format . Chương trình, giá 39,99 usd , b n dùng th ch có kh năng quét và phát hi ncác t p tin doc b hư ho c m t nhưng không cho phép ph c h i l i , download t i http://www.dposoft.net/ Hình 1Các bư c ph c h i :Bư c 1 : Kh i ñ ng chương trình , nh n vào nút Start Recovery ( hình 1 ).Bư c 2 : Trong danh sách Source Driver , ch n ñĩa ch a File DOC b xóa ( h tr ph c h i trên c ñĩa m mvà CD ) . Nh n Next ñ sang bư c ti p theo . ( hình 2 ) Hình 2http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 27. 27. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comBư c 3 : Trong Destination Directory ( hình 3 ) , nh n nút Browse ñ ch n thư m c lưu gi các File DOC saukhi ph c h i . Nên nh , ñĩa dùng làm nơi lưu gi ph i khác v i ñĩa ñã ch n bư c 2 . Ti p t c nh n nextñ Doc regenerator ti n hành quét ñĩa c n ph c h i mà b n ñã ch n ( hình 4 ) . Quá trình quét hơi lâu , tùythu c vào dung lư ng và s sector c a ñĩa b n ñã ch n ( ngư ii vi t bài này ñã ph i tranh th ra ngoài ăncơm trong lúc m i mòn ch ñ i Doc Regenerator quét có m i ñĩa 7 GB … không bi t có ph i ngư i vi t ănnhanh quá hay là Doc Regenerator làm vi c ch m quá mà khi ngư i vi t tr l i , Quá trình quét m i ñi ñư c hơnn a ch ng ñư ng . ) . N u b n không r nh như tôi ñ ch ñ i Doc regenerator làm vi c vào lúc này , b n cóth vào menu Recovery > Pause ñ t m d ng ( hình 5 ) . Sau này , b n có th kh i ñ ng chương trình và nh nnút Resume Recovery ñ Doc Regenerator ti p t c hoàn t t công vi c ñang d dang c a nó . ( hình 6 ) Hình 3 Hình 4http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 28. 28. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 5 Hình 6Bư c 4 : sau khi quá trình quét hoàn t t , b n s nh n ñư c thông báo như hình 7 , Hãy ñóng t t c các c as Word ñang m trư c khi nh n nút OK . Doc Regenerator s ti p t c quá trình ch n ñoán các Fragement Filemà quá trình quét bư c 3 ñã tìm ñư c ( hình 8 ) . Như khuy n cáo ( hình 7 ) , n u b n th y quá trình Ch nñoán treo hơi lâu ( kho ng 3 phút ) , hãy kh i ñ ng l i chương trình và ch n Resume Recovery ( hình 6 ) .Trong lúc ch n ñoán , n u b n nh n ñư c thông báo l i c a Microsoft Word ( hình 9 ) , hãy ch n Yes ñ DocRegenerator có th suôn s ti p t c công vi c . Quá trình ch n ñoán cũng ng n c a b n m t ít th i gian nhưngcũng không lâu ñâu ( tùy thu c vào s Fragment File tìm ñư c ), sau khi ch n ñoán xong , b n s ñ ơc d n ñ nc a s ti p theo ( hình 10 ) , ñây là c a s ch a danh sách các File doc có th ph c h i , b n nh n vào và tìmñ n t p tin doc c n ph c h i nh tính năng xem trư c ( Preview ) , ch n t p tin c n lưu và vào menu File >Save to disk ho c click vào nut Save All ñ lưu t t c các t p tin doc tìm ñư c . Lưu ý : các T p tin này s lưuvào thư m c ñã ch n trong ph n Destination Directory - Bư c 3 và B n dùng th s không cho phép b n lưul i các t p tin này .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 29. 29. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hình 7 Hình 8 Hình 9 Hình 10http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 30. 30. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðI TRƯ C M T BƯ C V I TWEAKNOW POWERPACK 2005 PROFESSIONAL N u b n ñã t ng yêu say ñ m nh ng chương trình s a ch a h th ng t sơ khai như TweakUI c aWindows cho ñ n nh ng chương trình t i tân System Suite, System Machanic… Và b n cũng ñã t ng b h p h nb i nh ng chương trình tăng Ram như Anti Crash hay Hare giúp cho “c c cưng PC” c a b n ch y ngày m tnhanh hơn. Thì b n không th b qua chương trình này, m t chương trình ñư c t p h p ñ y ñ h u như t t ccác ch c năng mà “c c cưng PC” c a b n c n. ðó là TweakNow Powerpack 2005 Professional, ñây là chươngtrình tuy t v i nh t t trư c t i nay mà tôi t ng g p, chương trình tương thích v i Windows 98/ME/2000/XP.B n có th t i chương trình t i www.tweaknow.com (dung lư ng 2.24 MB) ho c b n cũng có th liên l c v i tôiñ có ph n m m. ðây là phiên b n Shareware nhưng chương trình không yêu c u b n ph i ñăng ký nên b n cvô tư xài mà không c n ph i lo gì c . Tuy dung lư ng ít nhưng chương trình này r t có nhi u công c d sd ng mà b n không ng . Giao di n c a chương trình r t thân thi n và d dùng: Trong thư m c Analyze and Maintain (H.1) cung c p cho b n m t s công c mà qua ñó b n có th thunh t thông tin h th ng c a b n m t cách chi ti t: Configuration Files: công c này dùng ñ trình bày và so n th o nh ng h sơ c u hình Windows. Processes Manager: công c này trình bày t t c các chương trình hi n th i ñang ch y trong h th ng c a b n. B n có th thêm ho c lo i b hay thay ñ i m c ñ ưu tiên c a chương trình. Special Folders: công c này s giúp b n di chuy nh ng thư m c ñ c bi t ñ n m t v trí khác mà b n mu n. Startup Manager: công c này cho phép b n d dàng vô hi u hóa hay b n có th thêm ho c xóa b t kỳ chương trình nào t danh sách kh i ñ ng c a Windows. System Information: công c này cung c p t t c nh ng thông tin h th ng c a b n m t cách chi ti t v máy tính, m ng, h ñi u hành, c ng, vi x lý…Trong thư m c Customize and Optimize (H.2) cung c p cho b n m t s công c mà qua ñó b n có th tùybi n c c cưng PC c a mình ch y ngày m t hoàn thi n hơn:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 31. 31. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com RAM Idle Professional: công c này tương t như các chương trình tăng RAM hi n nay. System Optimizer: công c này cho phép b n t i ưu hóa Windows, k t n i m ng và Internet. Windows Enhancement: công c này cho phép b n tuỳ bi n Windows theo ý mà b n mu n.Trong thư m c Clean and Secure (H.3) cung c p cho b n m t s công c mà qua ñó b n có th d n d p s chs nh ng th gì mà b n không c n trong chi c máy vi tính thân yêu c a mình và còn có m t s công c giúpb o m t nh ng gì riêng tư c a b n và lo i b nh ng chương trình c ng ñ u khác n a.Trong thư m c Miscellaneous Tools (H.4) cung c p m t s công c khác như:http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 32. 32. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Auto Logon: công c này cho phép b n ñăng nh p t ñ ng mà không c n ph i nh Username and Password tương t như b n ñánh d u Check vào ô Remember my ID & password c a Yahoo Messenger lúc ñăng nh p. Dĩ nhiên b n ph i t o Account c a mình b ng cách nh p vào button User Settings. Auto Shutdown: công c này giúp cho b n có th ho ch ñ nh th i gian ñ t t máy hay cho máy ng ñông mà không c n dùng b t kỳ chương trình nào như Kill winamp, Jetaudio… CD Autorun: công c này dùng ñ tùy bi n nh ng kh năng c a ñĩa CD hay DVD. Folder Size: là công c giúp b n tìm Folder nào chi m gi ph n l n dung lư ng c a c ng. B n ch c n double click vào bi u tư ng ñĩa trong list view ñ b t ñ u. OEM (Original Equipment Manufacture) Info: công c này cho phép b n xem thông tin thi t b nguyên b n s n xu t và b n có th ñăng ký ñ ñư c h tr thêm. TweakNow Shortcut: công c này giúp b n t o m t Shortcut ñâu b n thích nhưng khác v i cách t o Shortcut bình thư ng trong Windows ch nó cho phép b n ch n m c RAM s ñư c ph c h i trư c khi TweakNow PowerPack kh i ñ ng chương trình và b n nên nh m t ñi u là tùy ch n này s b qua n u b n chưa Enable RAM Idle Professional. Virtual Desktop: công c này cho phép b n t o m t s Desktop o. Virtual Drive: là công c giúp b n d dàng t o các ñĩa o t nh ng thư m c ñang có, giúp truy xu t nhanh nh ng thư m c thư ng dùng.Ngoài ra chương trình còn tích h p thêm ch c năng TuneUp Undelete trong Recycle Bin. Ch c năng này dùngñ ph c h i nh ng gì b n ñã xóa trong Recycle Bin cho dù b n ñã Empty Recycle Bin. Và còn nh ng ñi u khácn a ñang ch b n khám phá thêm vì trong nh ng công c trên còn h tr thêm nh ng ch c năng tuy t v i màb n không th ng .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú

×