Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ad

GGIIẢẢII PPHHẪẪUU 
VVÙÙNNGG CCHHII DDƯƯỚỚII 
BS ThS. BS.. NNgguuyyễễnn XXuuâânn TTrruunngg DDũũnngg

Ad

XƯƠNG CHI DƯỚI 
XƯƠNG CHẬU 
XƯƠNG ĐÙI 
XƯƠNG CỘT SỐNG 
ĐAI HÔNG: 
XƯƠNG CÙNG

Ad

XƯƠNG CHI DƯỚI 
1- XƯƠNG CHẦU: 
1.2- MÔ TẢ: 
BỜ TRÊN 
BỜ 
TRƯỚC 
MẶT NGOÀI MẶT TRONG 
BỜ DƯỚI 
BỚ SAU 
X. CÁNH CHẬU 
X. NG...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 93 Anzeige
1 von 93 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 6.chiduoi (20)

Anzeige
Anzeige

6.chiduoi

 1. 1. GGIIẢẢII PPHHẪẪUU VVÙÙNNGG CCHHII DDƯƯỚỚII BS ThS. BS.. NNgguuyyễễnn XXuuâânn TTrruunngg DDũũnngg
 2. 2. XƯƠNG CHI DƯỚI XƯƠNG CHẬU XƯƠNG ĐÙI XƯƠNG CỘT SỐNG ĐAI HÔNG: XƯƠNG CÙNG
 3. 3. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: BỜ TRÊN BỜ TRƯỚC MẶT NGOÀI MẶT TRONG BỜ DƯỚI BỚ SAU X. CÁNH CHẬU X. NGỒI X. MU
 4. 4. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN GAI CHẬU TRƯỚC DƯỚI CỦ MU GAI CHẬU SAU TRÊN GAI CHẬU SAU DƯỚI KHUYẾT NGỒI LỚN GAI NGỒI KHUYẾT NGỒI BÉ Ụ NGỒI MÀO CHẬU GÒ CHẬU MU
 5. 5. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT NGOÀI: DIỆN NGUYỆT HỐ Ổ CỐI KHUYẾT Ổ CỐI ĐƯỚNG MÔNG SAU ĐƯỜNG MÔNG TRÊN ĐƯỜNG MÔNG DƯỚI CỦ MU MÀO BỊT LỔ BỊT ỔỔ C CỐỐII
 6. 6. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT TRONG: ĐƯỜNG CUNG RÃNH BỊT HỐ CHẬU DIỆN TAI
 7. 7. XƯƠNG CHI DƯỚI ĐƯỜNG KÍNH CHÉO ĐƯỜNG KÍNH LƯỠNG GAI EO TRÊN EO DƯỚI
 8. 8. KHUNG CHẬU EO TRÊN EOGIỮA EO DƯỚI
 9. 9. KHUNG CHẬU ĐƯỜNG KÍNH TRƯỚC SAU ĐƯỜNG KÍNH NGANG
 10. 10. XƯƠNG CHI DƯỚI
 11. 11. XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.1- THÂN XƯƠNG: ĐẦU TRÊN MÉP TRONG ĐẦU DƯỚI THÂN ĐƯỜNG RÁP BỜ TRONG BỜ NGOÀI MẶT TRƯỚC MẶT NGOÀI MẶT TRONG BỜ SAU ĐƯỜNG RÁP MÉP NGOÀI
 12. 12. XƯƠNG CHI DƯỚI CHỎM MẤU CHUYỂN LỚN MẤU CHUYỂN BÉ ĐƯỜNG LƯỢC HỐ GIAN MẤU MÀO GIAN MẤU LỒI CỦ CƠ MÔNG CỔ HỐ CHỎM ĐÙI ĐƯỜNG GIAN MẤU 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.2- ĐẦU TRÊN: MẶT SAU MẶT TRƯỚC
 13. 13. XƯƠNG CHI DƯỚI
 14. 14. XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.3- ĐẦU DƯỚI: MẶT TRƯỚC ĐƯỜNG RÁP MẶT SAU DIỆN BÁNH CHÈ CỦ TRÊN LỒI CẦU TRONG CỦ TRÊN LỒI CẦU NGOÀI DIỆN KHOEO LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI HỐ GIAN LỒI CẦU CỦ CƠ KHÉP
 15. 15. XƯƠNG CHI DƯỚI 3- XƯƠNG CẲNG CHÂN: ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG MÁC BỜ TRƯỚC MẶT NGOÀI X. CHÀY BỜ TRƯỚC MẶT TRONG MẶT NGOÀI X. MÁC MẶT TRONG MẶT SAU BỜ TRONG MẶT SAU BỜ GIAN CỐT BỜ NGOÀI THÂN THÂN
 16. 16. XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.1- ĐẦU TRÊN: LỒI CỦ CHÀY LỒI CỦ GERDY LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI CỦ GIAN LỒI CẦU NGOÀI DIỆN KHỚP TRÊN TRONG DIỆN KHỚP TRÊN NGOÀI CỦ GIAN LỒI CẦU TRONG DIỆN KHỚP MÁC MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 17. 17. XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.2- ĐẦU DƯỚI: KHUYẾT MÁC RÃNH NƠI BÁM CƠ CHÀY SAU-CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI DIỆN KHỚP DƯỚI MẮT CÁ TRONG DIỆN KHỐP MẮT CÁ MẶT TRƯỚC MẶT SAU
 18. 18. XƯƠNG CHI DƯỚI 3.2- XƯƠNG MÁC: 3.2.2- MÔ TẢ: ĐẦU TRÊN ĐẦU DƯỚI THÂN BỜ TRƯỚC BỜ GIAN CỐT HỐ MẮT CÁ NGOÀI MẮT CÁ NGOÀI ĐỈNH CHỎM CỔ BỜ SAU
 19. 19. XƯƠNG CHI DƯỚI 4- XƯƠNG CỔ CHÂN: XƯƠNG GÓT XƯƠNG SÊN XƯƠNG GHE XƯƠNG HỘP XƯƠNG CHÊM NGOÀI XƯƠNG CHÊM GIŨA XƯƠNG CHÊM TRONG HÀNG SAU HÀNG TRƯỚC XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG ĐỐT NGÓN
 20. 20. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII CCƠƠ VVÙÙNNGG MMÔÔNNGG NHÓM Ụ NGỒI-XƯƠNG MU-MẤU CHUYỂN NHÓM CHẬU-MẤU CHUYỂN 1- Cơ bịt trong 3- Cơ sinh đôi trên 2- Cơ bịt ngoài 4- Cơ sinh đôi dưới 1- Cơ bịt trong 3- Cơ sinh đôi trên 2- Cơ bịt ngoài 4- Cơ sinh đôi dưới 5- Cơ vuông đùi 5- Cơ vuông đùi 1- Cơ mông lớn 4- Cơ hình lê 2- Cơ mông nhỡ 5- Cơ căng mạc 3- Cơ mông bé đùi 1- Cơ mông lớn 4- Cơ hình lê 2- Cơ mông nhỡ 5- Cơ căng mạc 3- Cơ mông bé đùi
 21. 21. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII MÔNG LỚN 1- VÙNG MÔNG: 1.1- LỚP NÔNG: CĂNG M C ĐÙI Ạ MÔNG LỚN NGUYÊN ỦY: DIỆN MÔNG MÀO CHẬU ĐƯỜNG MÔNG SAU MẶT SAU X. CÙNG DÂY CHẰNG CÙNG-Ụ NGỒI BÁM TÂN: DẢI CHẬU CHÀY ĐƯỜNG RÁP NGUYÊN ỦY: MÀO CHẬU BÁM TÂN: 1/3 TRÊN DẢI CHẬU CHÀY ĐỘNG TÁC DUỖI, XOAY NGOÀI ĐÙI MMÔÔNNGG L LỚỚNN ĐỘNG TÁC GẤP, DẠNG XOAY NGOÀI XOAU TRONG ĐÙI CCĂĂNNGG M MẠẠCC Đ ĐÙÙII
 22. 22. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 1- VÙNG MÔNG: 1.2- LỚP GIỮA: NGUYÊN ỦY: MẶT TRONG S2, S3, S4 KHUYẾT NGỒI TO DÂY CHẰNG CÙNG-GAI NGỒI BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN CCƠƠ H HÌÌNNHH L LÊÊ NGUYÊN ỦY: ¾ TRƯỚC MÀO CHẬU DIỆN MÔNG ĐƯỜNG MÔNG TRƯỚC, SAU BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN CCƠƠ M MÔÔNNGG N NHHỠỠ ĐỘNG TÁC DẠNG, XOAY NGOÀI ĐÙI ĐỘNG TÁC - DẠNG, GẤP XOAY, NGOÀI ĐÙI - DUỖI, XOAY NGOÀI ĐÙI
 23. 23. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 1- VÙNG MÔNG: 1.3- LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: - DIỆN MÔNG - ĐƯỜNG MÔNG TRƯỚC, DƯỚI BÁM TÂN: MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC -DẠNG -XOAY TRONG ĐÙI CCƠƠ M MÔÔNNGG B BÉÉ NGUYÊN ỦY: Ụ NGỒI BÁM TÂN: MÀO GIAN MẤU ĐỘNG TÁC - XOAY NGOÀI - KHÉP ĐÙI CCƠƠ V VUUÔÔNNGG Đ ĐÙÙII
 24. 24. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 1- VÙNG MÔNG: 1.3- LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: - LỖ BỊT, MÀNG BỊT - MẶT CHẬU BÁM TÂN: MẶT TRONG MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC -DUỖI -XOAYNGOÀI ĐÙI CCƠƠ B BỊỊTT T TRROONNGG NGUYÊN ỦY: -GAI NGỒI - KHUYẾT NGỒI BÉ - Ụ NGỒI BÁM TÂN: MẶT TRONG MẤU CHUYỂN LỚN ĐỘNG TÁC - XOAY NGOÀI - DUỖI ĐÙI CƠ SINH ĐÔI TRÊN- DƯỚI CƠ SINH ĐÔI TRÊN- DƯỚI
 25. 25. CƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.1- VÙNG ĐÙI TRƯỚC: NGUYÊN ỦY: GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN BÁM TÂN: MẶT TRONG ĐẦU TRÊN X. CHÀY CCƠƠ M MAAYY DUỖI ĐÙI TTỨỨ Đ ĐẦẦUU Đ ĐÙÙII CƠ THẲNG ĐÙI CƠ RỘNG TRONG CƠ RỘNG NGOÀI ĐỘNG TÁC -GẤP -XOAY TRONG CẲNG CHÂN CƠ RỘNG GIỮA
 26. 26. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 2- VÙNG ĐÙI: 2.1- VÙNG ĐÙI TRƯỚC: C TH T L NG L N Ơ Ắ Ư Ớ C CH U Ơ Ậ ĐỘNG TÁC -GẤP ĐÙI VÀO THÂN -NGHIÊNG NGƯỜI CCƠƠ T THHẮẮTT L LƯƯNNGG- -C CHHẬẬUU D12 L1 L2 L3 L4 MẤU CHUYỂN NHỎ
 27. 27. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 2- VÙNG ĐÙI: 2.2- VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.1- LỚP NÔNG: NGUYÊN ỦY: - MÀO LƯỢC BÁM TÂN: ĐƯỜNG LƯƠC ĐỘNG TÁC -GẤP, KHÉP -XOAY TRONG ĐÙI CCƠƠ L LƯƯỢỢCC ĐỘNG TÁC - GẤP, KHÉP -XOAY TRONG BÁM TÂN: ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC - GẤP, KHÉP -XOAY TRONG BÁM TÂN: LỒI CẦU TRONG NGUYÊN ỦY: - BỜ DƯƠI X. MU CCƠƠ T THHOONN CCƠƠ K KHHÉÉPP D DÀÀII NGUYÊN ỦY: - BỜ DƯƠI X. MU
 28. 28. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 2- VÙNG ĐÙI: 2.2- VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.2- LỚP GIỮA: 2.2.3- LỚP SÂU: NGUYÊN ỦY: -NGÀNH DƯỚI X. MU BÁM TÂN: MÉP TRONG ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC -GẤP, KHÉP -XOAY NGOÀI ĐÙI CCƠƠ K KHHÉÉPP N NGGẮẮNN NGUYÊN ỦY: -NGÀNH DƯỚI X. MU BÁM TÂN: MÉP NGÒAI ĐƯỜNG RÁP ĐỘNG TÁC -GẤP, KHÉP -XOAY TRONG ĐÙI CCƠƠ K KHHÉÉPP L LỚỚNN
 29. 29. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 2- VÙNG ĐÙI: 2.3- VÙNG ĐÙI SAU: CƠ BÁN MÀNG CƠ BÁN MÀNG NGUYÊN ỦY: -Ụ NGỒI BÁM TÂN: MẶT TRONG ĐẦU TRÊN X. CHÀY ĐỘNG TÁC -GẤP, DUỖI -XOAY TRONG CẲNG CHÂN CCƠƠ B BÁÁNN G GÂÂNN NGUYÊN ỦY: -Ụ NGỒI (ĐẦU DÀI) - ĐƯỜNG RÁP ( ĐẦU NGẮN) BÁM TÂN: LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY ĐỘNG TÁC - GẤP, XOAY NGOÀI CẲNG CHÂN - DUỖI ĐÙI CCƠƠ N NHHỊỊ Đ ĐẦẦUU Đ ĐÙÙII
 30. 30. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: ( 7 CƠ) 3.2.1- LỚP NÔNG: (03 CƠ) NGUYÊN ỦY: -LỒI CẦU TRONG -LỒI CẦU NGOÀI BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT ĐỘNG TÁC - GẤP CẲNG CHÂN -GẤP BÀN CHÂN CCƠƠ B BỤỤNNGG C CHHÂÂNN
 31. 31. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.1- LỚP NÔNG: (03 CƠ) NGUYÊN ỦY: -CHỎM MÁC -ĐƯỜNG CƠ DÉP BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT ĐỘNG TÁC - GẤP CẲNG CHÂN -GẤP BÀN CHÂN CCƠƠ D DÉÉPP GÂN ACHILLE NGUYÊN ỦY: -BỜ DƯỚI ĐƯỜNG RÁP BÁM TÂN: XƯƠNG GÓT ĐỘNG TÁC -GẤP BÀN CHÂN CCƠƠ G GAANN C CHHÂÂNN
 32. 32. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU CUNG CƠ DÉP ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC CCƠƠ C CHHÀÀYY S SAAUU CCƠƠ G GẤẤPP N NGGÓÓNN C CÁÁII D DÀÀII 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.2- LỚP SÂU: (04 CƠ) NGUYÊN ỦY: -1/3 GIŨA SAU X. CHÀY -X. MÁC, MÀNG GIAN CỐT BÁM TÂN: - X. GHE, X. CHÊM - NỀN X. ĐỐT BÀN I ĐỘNG TÁC -GẤP, NGHIÊNG TRONG BÀN CHÂN NGUYÊN ỦY: -2/3 DƯỚI X. MÁC -MÀNG GIAN CỐT BÁM TÂN: ĐỐT XA NGÓN I ĐỘNG TÁC - GẤP NGÓN I -NGHIÊNG TRONG -BÀN CHÂN
 33. 33. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII CCƠƠ K KHHOOEEOO CCƠƠ G GẤẤPP C CÁÁCC N NGGÓÓNN C CHHÂÂNN D DÀÀII 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.2- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: 3.2.2- LỚP SÂU:( 04 CƠ) NGUYÊN ỦY: -LỒI CẦU NGOÀI X. ĐÙI BÁM TÂN: - ĐƯỜNG CƠ DÉP ĐỘNG TÁC -GẤP, XOAY TRONG CẲNG CHÂN NGUYÊN ỦY: -1/3 GIỮA SAU X. CHÀY BÁM TÂN: NỀN ĐỐT XA NGÓN II, III, IV, V ĐỘNG TÁC - GẤP NGÓN II, III, IV, V -GẤP, XOAY TRONG BÀN CHÂN
 34. 34. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.1- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC:(03 CƠ) NGUYÊN ỦY: -LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY MÀNG GIAN CỐT BÁM TÂN: - NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN I ĐỘNG TÁC -DUỖI, NGHIÊNG TRONG BÀN CHÂN CCƠƠ C CHHÀÀYY T TRRƯƯỚỚCC CCƠƠ D DUUỖỖII N NGGÓÓNN C CÁÁII D DÀÀII ĐỘNG TÁC - DUỖI NGÓN II, III, IV, V -DUỖI BÀN CHÂN -NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN BÁM TÂN: NỀN X. ĐỐT GIỮA, XA NGÓN II, III, IV, V NGUYÊN ỦY: - LỒI CẦU NGOÀI X. CHÀY -¾ TRÊN TRONG X. MÁC -MÀNG GIAN CỐT CCƠƠ D DUUỖỖII C CÁÁCC N NGGÓÓNN C CHHÂÂNN D DÀÀII
 35. 35. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 3- VÙNG CẲNG CHÂN: 3.1- VÙNG CẲNG CHÂN NGOÀI:(02 CƠ) NGUYÊN ỦY: -CHỎM MÁC, MẶT NGOÀI X. MÁC -VÁCH GIAN CƠ TRƯỚC, SAU BÁM TÂN: - NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN V - X. CHÊM TRONG ĐỘNG TÁC GẤP BÀN CHÂN -GẤP, NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN CCƠƠ M MÁÁCC D DÀÀII NGUYÊN ỦY: -2/3 DƯỚI NGOÀI X. MÁC -VÁCH GIAN CƠ -TRƯỚC, SAU BÁM TÂN: NỀN X. ĐỐT BÀN NGÓN V ĐỘNG TÁC CCƠƠ M MÁÁCC N NGGẮẮNN
 36. 36. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: -PHAÀN GIÖÕA : DAØY, 5 TREÕ GAÂN GOÙT -> NGOÙN -C PHHAAÂÀNN NGOAØI : DAØY SAU, MOÛNG TRÖÔÙC - PHAÀN TRONG : MOÛNG SAU, DAØY TRÖÔÙC - 2 vaùch gian cô töø giôùi haïn caùc phaàn => 3 oâ - Goùp phaàn => voøm gan chaân
 37. 37. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII OÂÂ GIÖÕA VAÙCH GIAN CÔ VAÙCH GIAN CÔ TRONG NGOAØI OÂÂ MOÂ CAÙI PHAÀN GIÖÕA MAÏC GAN CHAÂN OÂÂ MOÂ UÙT 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: DUØ CHIA THAØNH OÂ, NHÖNG CÔ BAØN CHAÂN XEÁP THAØNH LÔÙP ROÕ => MOÂ TAÛ THEO LÔÙP
 38. 38. 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.1- LỚP NÔNG: CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII CÔ DAÏNG NGOÙN CAÙI CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN NGAÉN CÔ DAÏNG NGOÙN UÙT
 39. 39. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.2- LỚP GIỮA: CAÙC CÔ GIUN GAÂN CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN DAØI GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN CHAÂN CAÙI DAØI CÔ VUOÂNG GAN CHAÂN
 40. 40. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.3- LỚP SÂU: GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN UÙT NGAÉN CÔ KHEÙP NGOÙN CAÙI CÔ GAÁP NGOÙN CAÙI NGAÉN
 41. 41. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII GAÂN CÔ CHAØY SAU 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.3 LỚP SÂU: DC. GOÙT-HOÄP GAN CHAÂN GAÂN CÔ MAÙC DAØI DC. GAN CHAÂN DAØI
 42. 42. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII CÔ GIAN COÁT MU CÔ GIAN COÁT GAN 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.4- LỚP GIAN CỐT: CAÙC CÔ GIAN COÁT MU CHAÂN (4) DAÏNG CAÙC NGOÙN CHAÂN CAÙC CÔ GIAN COÁT GAN CHAÂN (3) KHEÙP CAÙC NGOÙN CHAÂN VAØO GAÀN TRUÏC
 43. 43. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.2- VÙNG MU CHÂN: 4.2.1- LỚP NÔNG: MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI TREÂN GAÂN CÔ CHAØY TRÖÔÙC MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI GAÂN CÔ MAÙC BA GAÂN CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN DAØI GAÂN CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI DAØI CAÙC GAÂN TÖØ KHU CAÚNG CHAÂN TRÖÔÙC QUA MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI => MU CHAÂN
 44. 44. CCƠƠ CCHHII DDƯƯỚỚII 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.2- VÙNG MU CHÂN: 4.2.2- LỚP SÂU: MAËT TREÂN VAØ NGOAØI X. GOÙT MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI NGAÉN GAÂN DUOÃI CAÙC GNGAÂONÙ ND UDOAÃØII NGOÙN CAÙI DAØI CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN : XÖÔNG GOÙT -> GAÂN DUOÃI BOÙ 1 : CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI NGAÉN
 45. 45. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG ĐỘNG MẠCH CHẬU CHUNG ĐỘNG MẠCH CHẬU NGOÀI L 4
 46. 46. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII DÂY CHẰNG BẸN ĐỘNG MẠCH ĐÙI ĐỈNH TRÁM KHOEO ĐỘNG MẠCH KHOEO CÁCH NẾP KHOEO 3 cm ĐỘNG MẠCH CẲNG CHÂN( CHÀY TRƯỚC- CHÀY SAU)
 47. 47. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII ĐỘNG MẠCH ĐÙI 1- NHÁNH NÔNG 2- NHÁNH SÂU 1- ĐM MŨ CHẬU NÔNG 3- ĐM THUỢNG VỊ NÔNG 2- ĐM THẸN NGOÀI 1- ĐM ĐÙI SÂU 2- ĐM GỐI XUỐNG 1- ĐM MŨ ĐÙI NGOÀI 2- ĐM MŨ ĐÙI TRONG 3- ĐM XUYÊN
 48. 48. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN: TM ĐÙI ĐM ĐÙI TK ĐÙI BẠCH HUYẾT ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L) ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L)
 49. 49. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN: ĐỘNG MẠCH THƯƠNG VỊ NÔNG ĐỘNG MẠCH THẸN NGOÀI ĐỘNG MẠCH MŨ CHẬU NÔNG
 50. 50. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.2- ĐOẠN TAM GIÁC ĐÙI: TTAAMM G GIÁIÁCC Đ ĐÙÙII CẠNH NGOÀI: BỜ TRONG CƠ MAY CẠNH TRONG: BỜ TRONG CƠ KHÉP DÀI ĐÁY: DÂY CHẰNG BẸN ĐỈNH: CƠ MAY BẮT CHÉO CƠ KHÉP DÀI
 51. 51. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 2- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 2.3- ĐOẠN TRONG ỐNG CƠ KHÉP: ĐỘNG MẠCH ĐÙI TĨNH MẠCH ĐÙI THẦN KINH HIỂN MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY ỐỐNNGG C CƠƠ K KHHÉÉPP
 52. 52. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII ĐỘNG MẠCH ĐÙI 11- -Đ ĐỘỘNNGG M MẠẠCCHH Đ ĐÙÙII S SÂÂUU ĐỘNG MẠCH MŨ ĐÙI NGOÀI ĐỘNG MẠCH MŨ ĐÙI TRONG ĐỘNG MẠCH XUYÊN 2- ĐỘNG MẠCH GỐI XUỐNG 2- ĐỘNG MẠCH GỐI XUỐNG 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.3- PHÂN NHÁNH:
 53. 53. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII
 54. 54. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: TAM GIÁC TRÊN: - CẠNH NGOÀI LÀ CƠ NHỊ ĐẦU - CẠNH TRONG LÀ CƠ BÁN GÂN BÁN MÀNG TAM GIÁC DƯỚI: HAI ĐẦU CƠ BỤNG CHÂN TTRRÁÁMM K KHHOOEEOO TK CHÀY- TM KHOEO- ĐM KHOEO
 55. 55. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: THẦN KINH NGỒI ĐỘNG MẠCH KHOEO TĨNH MẠCH KHOEO VÙNG KHOEO VÙNG KHOEO (N- V- A) (N- V- A)
 56. 56. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 2- ĐỘNG KHOEO: 2.2- PHÂN NHÁNH: ĐỘNG MẠCH GỐI TRÊN ĐỘNG MẠCH CƠ BỤNG CHÂN ĐỘNG MẠCH GỐI DƯỚI
 57. 57. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 3- CẲNG CHÂN: 3.1- CẲNG CHÂN SAU: ĐỘNG MẠCH KHOEO CUNG CƠ DÉP ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH MÁC CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI
 58. 58. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN TRONG ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN TRONG ĐOẠN CUNG ĐOẠN CHẾCH ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN NGOÀI ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN NGOÀI
 59. 59. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN: ĐỘNG MẠCH GAN ĐỐT BÀN NHÁNH ĐỘNG MẠCH XUYÊN CCUUNNGG Đ ĐỘỘNNGG M MẠẠCCHH
 60. 60. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII 3- CẲNG CHÂN: 3.2- CẲNG CHÂN TRƯỚC: ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC CHÀY TRƯỚC CƠ DUỖI CÁC NGÓN CHÂN DÀI CƠ CHÀY TRƯỚC ĐĐỘỘNNGG M MẠẠCCHH C CHHÀÀYY T TRRƯƯỚỚCC
 61. 61. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC ĐỘNG MẠCH 4- BÀN CHÂN: 4.2- MU CHÂN: ĐỘNG MẠCH CỔ CHÂN TRONG CỔ CHÂN NGOÀI ĐỘNG MẠCH GAN CHÂN SÂU ĐỘNG MẠCH MU ĐỐT BÀN
 62. 62. ĐĐỘỘNNGG MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII ÑỘNG MẠCH MU CHAÂN THẦN KINH MAÙC SAÂU 4- BÀN CHÂN: 4.2- MU CHÂN:
 63. 63. TTĨĨNNHH MMẠẠCCHH CCHHII DDƯƯỚỚII TĨNH MẠCH HIỂN LỚN TĨNH MẠCH HIỂN BÉ
 64. 64. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII MMẶẶTT S SAAUU C CHHI ID DƯƯỚỚII THẦN KINH MÔNG DƯỚI L5, S1,S2 THẦN KINH MÔNG DƯỚI L5, S1,S2 THẦN KINH NGỒI L4, L5, S1, S2, S3 THẦN KINH NGỒI L4, L5, S1, S2, S3 THẦN KINH BÌ ĐÙI SAU S1, S2, S3 THẦN KINH BÌ ĐÙI SAU S1, S2, S3 THẦN KINH MÔNG TRÊN L4, L5, S1 THẦN KINH MÔNG TRÊN L4, L5, S1 VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔNG NHỠ - CƠ MÔNG BÉ, - CƠ CĂNG MẠC ĐÙI THẦN KINH THẸN S2, S3, S4 THẦN KINH THẸN S2, S3, S4 VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔNG LỚN ĐÁY CHẬU VÀ CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI CẢM GIÁC VÙNG SINH DỤC NGOÀI
 65. 65. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII L 4 L 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 1- THẦN KINH NGỒI: ĐĐÁÁMM R RỐỐI IT THHẮẮTT L LUUNNGG TTHHẦẦNN K KININHH N NGGỒỒII TK CHÀY TK MÁC CHUNG
 66. 66. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: TTHHẦẦNN K KININHH N NGGỒỒII
 67. 67. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII
 68. 68. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: 1.2- VÙNG ĐÙI SAU: VẬN ĐỘNG: - NHÓM CƠ Ụ NGỒI- CẲNG CHÂN - CƠ KHÉP LỚN
 69. 69. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO: A- THẦN KINH CHÀY: TAM GIÁC TRÊN: - CẠNH NGOÀI LÀ CƠ NHỊ ĐẦU - CẠNH TRONG LÀ CƠ BÁN GÂN BÁN MÀNG TAM GIÁC DƯỚI: HAI ĐẦU CƠ BỤNG CHÂN TTRRÁÁMM K KHHOOEEOO TK CHÀY- TM KHOEO- ĐM KHOEO
 70. 70. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO: A- THẦN KINH CHÀY: THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN NGOÀI THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN TRONG
 71. 71. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: A- THẦN KINH CHÀY: CƠ KHOEO CƠ DÉP CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀI CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI NHÁNH VẬN ĐỘNG CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU NHÁNH VẬN ĐỘNG CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU
 72. 72. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: A- THẦN KINH CHÀY (SAU MẮT CÁ TRONG): ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU THÀN KINH CHÀY
 73. 73. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: 1.5.1- VÙNG GAN CHÂN: A- THẦN KINH CHÀY: TTHHẦẦNN K KININHH G GAANN C CHHÂÂNN T TRROONNGG TTHHẦẦNN K KININHH G GAANN C CHHÂÂNN N NGGOOÀÀII TK GAN NGÓN RIÊNG TK GAN NGÓN CHUNG NHÁNH SÂU VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔ ÚT - 3 CƠ GIUN NGOÀI - CƠ KHÉP NGÓN CÁI - CƠ GIAN CỐT NHÁNH NÔNG CẢM GIÁC:: 1NGÓN ½ NGOÀI
 74. 74. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: 1.6- VÙNG BÀN CHÂN: 1.6.1- VÙNG GAN CHÂN: A- THẦN KINH CHÀY: TK GAN CHÂN NGOÀI TK GAN CHÂN TRONG
 75. 75. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO: B- THẦN KINH MÁC CHUNG: THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN NGOÀI THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN TRONG
 76. 76. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII CHỎM MÁC TK MÁC NÔNG TK MÁC SÂU 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG:
 77. 77. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII THẦN KINH MÁC CHUNG TTHHẦẦNN K KININHH M MÁÁCC S SÂÂUU TTHHẦẦNN K KININHH M MÁÁCC N NÔÔNNGG VẬN ĐỘNG: CƠ MÁC DÀI, MÁC NGẮN CẢM GIÁC: 1/3 DƯỚI CẲNG CHÂN TRƯỚC VÀ MU CHÂN VẬN ĐỘNG: CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC CẢM GIÁC: KẼ NGÓN CHÂN 1, 2 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG:
 78. 78. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII
 79. 79. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: 1.5.2- VÙNG MU CHÂN: B.1- THẦN KINH MÁC SÂU: TTHHẦẦNN K KININHH M MÁÁCC S SÂÂUU CẢM GIÁC KẼ NGÓN 1,2
 80. 80. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: 1.5.2- VÙNG GAN CHÂN: B.2- THẦN KINH MÁC NÔNG: CẢM GIÁC 2 NGÓN ½ TRONG THẦN KINH BÌ MU CHÂN TRONG THẦN KINH BÌ MU CHÂN TRONG THẦN KINH BÌ MU CHÂN GIỮA THẦN KINH BÌ MU CHÂN GIỮA CẢM GIÁC NGÓN 3, 4 TTHHẦẦNN K KININHH H HIỂIỂNN CẢM GIÁC CẠNH TRONG MU CHÂN
 81. 81. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: TK MÁC NÔNG TK HIỂN TK BÌ MU CHÂN NGOÀI TK MÁC SÂU TK GAN CHÂN TRONG TKGAN CHÂN NGOÀI
 82. 82. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII VVÙÙNNGG Đ ĐÙÙI IT TRRƯƯỚỚCC TK BÌ ĐÙI NGOÀI TK ĐÙI TK BỊT VẬN ĐỘNG -CƠ BỊT NGOÀI -CƠ THON -3 CƠ KHÉP -CẢM GIÁC: -MẶT TRONG ĐÙI
 83. 83. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII D 12 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 2- THẦN KINH ĐÙI: TTHHẦẦNN K KININHH Đ ĐÙÙII ĐĐÁÁMM R RỐỐI IT THHẮẮTT L LUUNNGG
 84. 84. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII L 2 L 3 L 4 L 5 2- THẦN KINH ĐÙI: THẦN KINH ĐÙI
 85. 85. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII THẦN KINH ĐÙI 1- NHÁNH CƠ 2- NHÁNH BÌ 3- THẦN KINH HIỂN CƠ LƯỢC CƠ MAY TỨ ĐẦU ĐÙI BÌ ĐÙI TRƯỚC GIỮA, TRƯỚC TRONG BÌ CẲNG CHÂN TRONG, NHÁNH DƯỚI BÁNH CHÈ
 86. 86. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII BẠCH HUYẾT TK ĐÙI ĐM ĐÙI TM ĐÙI 2- THẦN KINH ĐÙI: ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L) ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L)
 87. 87. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 22-- TTHHẦẦNN KKIINNHH ĐĐÙÙII:: 2.3- ĐOẠN TRONGỐNG CƠ KHÉP: NHÁNH CHO CƠ RỘNG TRONG ĐỘNG MẠCH ĐÙI TĨNH MẠCH ĐÙI THẦN KINH HIỂN MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY ỐỐNNGG C CƠƠ K KHHÉÉPP
 88. 88. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 2- THẦN KINH ĐÙI:
 89. 89. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII THẦN KINH HIỂN
 90. 90. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII 3- THẦN KINH BỊT (L2, L3, L4): VẬN ĐỘNG CƠ: -KHÉP DÀI -KHÉP NGẮN -KHÉP LỚN -CƠ BỊT NGOÀI -CƠ THON CẢM GIÁC: MẶT TRONG ĐÙI
 91. 91. TTHHẦẦNN KKIINNHH CCHHII DDƯƯỚỚII TK BÌ ĐÙI NGOÀI GIỮA- TRONG TK BÌ ĐÙI TRƯỚC TK BỊT

×