Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
SỔ TAY TỪ VỰNG
TIẾNG HÀN
thông dụng
A
SỔ TAY TỪ VỰNG
TIẾNG HÀN
thông dụng
Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần sách MCBooks.
TheohợpđồngchuyểnnhượnggiữaCôngtyCổphầ...
SỔ TAY TỪ VỰNG
TIẾNG HÀN
thông dụng
A
The Changmi
Chủ biên: Trang Nhung
Hiệu đính: Trang Thơm
Thùy Dương
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI ...
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
I
LỜI DẪN
Từ vựng hay vốn từ, kho từ vựng của một người là tập hợp các từ
trong mộ...
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
ㄱ
II
thứ hai là phương pháp từ khóa. Khi có thêm thời gian hoặc ...
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
III
Córấtnhiềuphươngpháphọc
tiếng Hàn. Tùy theo cách học
và điều kiện của mỗi ngườ...
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
ㄱ
IV
vừa viết. Vì điều này sẽ tạo cho
bạn thói quen trình bày đẹ...
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
V
chính rồi đoán, không nhất
thiết phải nghe ra từng từ,
từng từ một, sau đó nghe ...
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
9
ㄱ
ㄱ
가 [dt] Giaû ñònh, giaû söû.
가 [tpt] Taïm thôøi, taïm.
-가 [...
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
10
가단성 [dt] Coù theå keùo, coù
tính meàm.
가당 [dt] Cho ñöôøng vaøo,
theâm ñöôøng va...
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
11
ㄱ
가르마 [dt] Toùc reõ ngoâi ôû
giöõa.
가리가리 [pht] Töøng mieáng,
...
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
12
가설 [dt] Söï xaây döïng treân
cao, söï laép ñaët treân cao,
maéc.
가설 [dt] Söï xa...
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
13
ㄱ
가져가다 [ñt] Mang ñi, laáy
ñi.
가져오다 [ñt] Mang ñeán.
가중 [dt] Ta...
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
14
daâu, phuï nöõ, ñaøn baø môùi
laáy choàng.
각아비자식 [dt] Con cuøng
meï khaùc cha.
...
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
15
ㄱ
간성 [dt] Böùc töôøng thaønh,
böùc thaønh chaén.
간소 [dt] Giaû...
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
16
thay theá, thay môùi.
갈아들다 [ñt] Thay baèng caùi
khaùc, thay ñoåi.
갈이 [dt] ① Vie...
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
17
ㄱ
감자 [dt] Giaûm voán, bôùt voán.
감잡이 [dt] Caùi khaên söû
duïn...
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
18
강바람 [dt] Gioùù soâng.
강박 [dt] Söï cöôõng böùc, söï
eùp buoäc.
강반 [dt] Bôø soâng...
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
ㄱ
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
19
ㄱ
개교 [dt] Ngaøy khai giaûng
개구리 [dt] Con eách (con).
개구멍 [dt]...
SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A
20
개종 [dt] Khai toå (Phaät giaùo).
개죽음 [dt] Moät caùi cheát voâ
nghóa.
개찰 [dt] Kie...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

so tay tu vung tieng han a

Việc học từ vựng là một trong những bước đầu tiên của việc học ngôn ngữ thứ hai, tuy nhiên một người sẽ không bao giờ đạt tới bước cuối cùng trong việc nắm vững từ vựng. Dù trong tiếng mẹ
đẻ hay ngôn ngữ thứ hai đi chăng nữa, thì sự nắm bắt một vốn từ mới là một quá trình liên tục.
Nhằm giúp các bạn yêu thích môn tiếng Hàn nắm bắt lượng từ vựng phong phú và hữu ích nên chúng tôi đã dày công biên soạn và sưu tầm bộ: SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG gồm 3 cuốn: A- B- C

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

so tay tu vung tieng han a

 1. 1. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN thông dụng A
 2. 2. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN thông dụng Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần sách MCBooks. TheohợpđồngchuyểnnhượnggiữaCôngtyCổphầnsáchMCBooks và nhóm tác giả The Changmi - Trang Nhung (chủ biên). Bất cứ sao chép nào không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần sách MCBooks đều là bất hợp pháp và vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế và công ước Berne về bản quyền sở hữu trí tuệ. Phát triển cùng phương châm “Knowledge Sharing – Chia sẻ tri thức” MCBooks luôn mong muốn được hợp tác cùng các tác giả trong nước với ước mong được chia sẻ những phương pháp học mới lạ độc đáo, những cuốn sách học ngoại ngữ hay và chất lượng đến với độc giả Việt Nam. Các tác giả viết sách có nhu cầu xuất bản xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: Email: lienhebanquyen@mcbooks.vn Điện thoại: (04).3792.1466 (Bấm máy lẻ 103 gặp Phòng Kế Hoạch) Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của Quý độc giả để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. Góp ý về nội dung sách: thechangmi@mcbooks.vn Liên hệ về bản thảo và bản dịch: contact@mcbooks.vn Liên hệ hợp tác truyền thông trên sách: project@mcbooks.vn Liên hệ tư vấn, đại diện và giao dịch bản quyền: copyright@mcbooks.vn A
 3. 3. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN thông dụng A The Changmi Chủ biên: Trang Nhung Hiệu đính: Trang Thơm Thùy Dương NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 4. 4. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A I LỜI DẪN Từ vựng hay vốn từ, kho từ vựng của một người là tập hợp các từ trong một ngôn ngữ mà người đó quen thuộc (biết tới). Vốn từ vựng thường xuyên tăng lên theo tuổi tác, và là công cụ cơ bản và hữu dụng trong giao tiếp và thu nhận kiến thức. Việc học từ vựng là một trong những bước đầu tiên của việc học ngôn ngữ thứ hai, tuy nhiên một người sẽ không bao giờ đạt tới bước cuối cùng trong việc nắm vững từ vựng. Dù trong tiếng mẹ đẻ hay ngôn ngữ thứ hai đi chăng nữa, thì sự nắm bắt một vốn từ mới là một quá trình liên tục. Nhiều phương pháp có thể trợ giúp cho việc nắm bắt vốn từ vựng mới. Mặc dù quá trình ghi nhớ có thể bị xem là chán ngấy và buồn tẻ, việc kết nối một từ trong tiếng mẹ đẻ với từ tương ứng trong ngôn ngữ thứ hai trước khi nó được ghi nhớ được xem là một trong những phương pháp tốt nhất trong việc nắm vững từ vựng. Đến tuổi trưởng thành, học sinh thường đã thu thập được một số phương pháp ghi nhớ. Một vài từ có thể không được liên kết dễ dàng thông qua sự kết hợp hay các phương pháp khác. Khi một từ trong ngôn ngữ thứ hai tương tự với một từ trong tiếng mẹ đẻ một cách trực quan hay về phương diện âm vị học, một người thường cho rằng chúng cũng chia sẻ nghĩa tương tự. Mặc dù trường hợp này thường gặp, nhưng nó không phải luôn luôn đúng. Khi đối mặt với từ cùng gốc sai, quá trình ghi nhớ và lặp lại là những chìa khóa để làm chủ. Nếu một người học ngôn ngữ thứ hai chỉ dựa vào các phép kết nối từ để học từ vựng mới, người đó sẽ có một khoảng thời gian rất vất vả để có thể làm chủ các từ gốc sai. Khi một lượng lớn từ vựng phải được tiếp thụ trong một khoảng thời gian giới hạn, khi người học cần nhớ lại thông tin một cách nhanh chóng, khi các từ đại diện cho các khái niệm trừu tượng hoặc khó biểu diễn hình ảnh tinh thần, hoặc khi phân biệt giữa các từ gốc sai, quá trình ghi nhớ cơ học (tự động, máy móc, không có sự tham gia của nhận thức) là phương pháp được sử dụng. Một phương pháp hữu ích để xây dựng từ vựng trong ngôn ngữ
 5. 5. ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A ㄱ II thứ hai là phương pháp từ khóa. Khi có thêm thời gian hoặc khi một người muốn nhấn mạnh một số ít từ khóa, người đó có thể tạo ra các thiết bị giúp dễ nhớ hoặc các kết hợp từ. Mặc dù những chiến lược này có xu hướng chiếm nhiều thời gian thực hiện và hồi tưởng hơn, chúng tạo ra các liên kết mới và không thông thường có thể tăng khả năng lưu giữ. Nhằm giúp các bạn yêu thích môn tiếng Hàn nắm bắt lượng từ vựng phong phú và hữu ích nên chúng tôi đã dày công biên soạn và sưu tầm bộ: SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG gồm 3 cuốn: A- B- C. Mỗi cuốn tăng theo một cấp độ riêng phù hợp với người học, sách được sưu tầm và bổ sung bởi các nguồn thông tin tin cậy qua các trang mạng tra cứu từ điển nổi tiếng của Hàn Quốc và Việt Nam; ngoài ra còn được tham khảo từ các loại từ điển giấy thịnh hành ở VN. Chúng tôi hi vọng bộ Sổ tay từ vựng tiếng Hàn thông dụng này sẽ giúp các bạn độc giả ngày càng hoàn thiện hơn về vốn từ vựng của mình để có thể giao tiếp tốt nhất trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày với người Hàn Quốc. Trong quá trình biên tập không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những lời đóng góp ý kiến quý báu từ phía độc giả để có thể hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sắp tới. Mọi ý kiến đóng góp xin quý độc giả hãy gửi về hòm thư: Thechangmi@mcbooks.vn Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Nhóm tác giả
 6. 6. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A III Córấtnhiềuphươngpháphọc tiếng Hàn. Tùy theo cách học và điều kiện của mỗi người mà sẽ có những phương pháp riêng phù hợp và hiệu quả. Thứ 1: Học bảng chữ cái, cách viết và phát âm Đầu tiên bạn hãy bắt đầu với các nguyên âm và phụ âm (đơn, kép) bằng cách đọc và viết nhiều lần tới khi thuộc, tiếp theo luyện cách phát âm từng chữ cái sao cho chuẩn xác nhất .(đặc biệt chú ý những từ có patchim là “ㄹ” và các từ có patchim kép) Phát âm không đúng là một trong những điểm yếu lớn nhất của số đông người mới học tiếng Hàn. Học phát âm là một phần cực kỳ quan trọng vì có nói đúng thì mới nghe tốt và truyền đạt ý tưởng của mình đến người nghe chính xác nhất. Đặc biệt đối với những người mới bắt đầu học tiếng Hàn, phát âm chuẩn là ưu tiên hàng đầu để tránh những lỗi sai rất khó sửa về sau này. Trước khi nói hay, ta cần học cách nói đúng trước đã. Thứ 2: Học từ vựng Học mọi nơi mọi lúc, hãy bắt đầu học từ vựng theo những chủ đề nhất định liên quan tới cuộc sống hằng ngày vì bạn sẽ phải thường xuyên sử dụng tới chúng. Bạn hãy thử bắt đầu bằng những chủ đề về thời tiết hay những biểu hiện trạng thái, biểu lộ cảm xúc của con người... Hãy đặt cho mình mục tiêu mỗi ngày học vài từ tùy theo khả năng của mình và nhớ là ôn tập thường xuyên theo định kì (3 ngày, 1 tuần hay một tháng). Cố gắng ôn lại từ vựng đã học ít nhất là 3 lần mới có thể nhớ tốt được chúng. Bạn cũng cần luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ ghi chép từ vựng mới bên mình để tranh thủ học khi rảnh rỗi. Để ý cách trình bày và viết các từ trong tiếng Hàn. Đây cũng là một điểm rất quan trọng trong quá trình học tiếng Hàn. Để viết tốt được tiếng Hàn cần phải có thời gian. Trước hết, bạn phải học tốt từ mới và ngữ pháp. Khi đã có một vốn từ và ngữ pháp vững thì khả năng viết của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Cố gắng kết hợp vừa học từ mới (vừa đọc) Phương pháp học tiếng Hàn
 7. 7. ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A ㄱ IV vừa viết. Vì điều này sẽ tạo cho bạn thói quen trình bày đẹp, rõ ràng. Để nhớ được từ vựng thì không có cách nào hiệu quả bằng cách sử dụng chúng. Một cách học thông minh là bạn hãy cố gắng “chen” những từ vừa mới học vào khi tập nói hay khi tập viết email, hoặc trong những bài viết tham gia thảo luận trên diễn đàn. Cách viết font chữ mới có thể lúc đầu bạn còn rất lúng túng và thiếu tự nhiên nhưng chính những lúc như vậy bạn sẽ nhớ từ được nhiều nhất và theo thời gian, bạn sẽ sử dụng được ngày càng nhiều từ vựng hay một cách thành thạo. Hoặc trong cuộc sống hằng ngày (đi làm, đi chợ, đi chơi...) khi bắt gặp những biển quáng cáo, địa chỉ trên đường bạn hãy nhìn và đọc theo. Ghi ngay vào sổ những từ chưa biết để sau đó tra từ điển. Như vậy bạn vừa tạo cho mình cơ hội nắm bắt thông tin dịch vụ bên Hàn, vừa tạo ấn tượng cho bản thân ghi nhớ từ mới rất hiệu quả. Cốt lõi vấn đề ở đây chính là bạn đang tự giúp mình tạo ra những tình huống để có thể sử dụng ngay những từ mới học. Bạn cũng có thể cắt giấy ra thành những miếng nhỏ sau đó viết những từ mà mình đã học vào đó rồi dán ở những chỗ mình hay nhìn thấy như gương, tivi, tủ lạnh... Thứ 3: Học ngữ pháp và mẫu câu Các bạn hãy học thuộc và ghi nhớ những dạng câu giao tiếp lịch sự, hậu tố từ bổ xung. Sau đó nắm vững cấu trúc câu (khẳng định, nghi vấn...), cách chia động từ trong câu. Để nhớ vững hơn nên tạo cơ hội thực tập thêm bằng cách sử dụng vốn từ vựng đã học tập đặt câu theo các mẫu câu cơ bản. Hãy tập đặt câu dần dần từ câu đơn tới câu ghép. Và hơn thế nữa hãy vận dụng những gì mình đang học qua ngôn ngữ nói hằng ngày với bạn bè và những người xung quanh. Nói là kỹ năng quan trọng và thú vị nhất của bất cứ một ngôn ngữ nào. Chúng ta luôn có cảm giác tiến bộ to lớn và rõ rệt nhất khi có thể giao tiếp lưu loát trực tiếp bằng ngôn ngữ nói. Thứ 4: Luyện kĩ năng nghe Để nghe tốt một bài khóa trong sách tiếng Hàn ta thường phải trải qua các bước sau. Trước khi nghe, bạn hãy suy nghĩ về đề tài đó để giúp bạn hình dung và phán đoán được những gì sắp nghe, nghe ý chính trước tiên để trả lời câu hỏi tổng quát, nghe những từ
 8. 8. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A V chính rồi đoán, không nhất thiết phải nghe ra từng từ, từng từ một, sau đó nghe lại nhiều lần để biết được càng nhiều chi tiết càng tốt để có thể hoàn tất các câu hỏi trong bài. Tuyệt đối không xem trước nội dung bài khóa trước khi nghe. Chỉ khi nghe xong rồi bạn mới vừa nghe vừa đọc bài để kiểm tra lại và học thêm từ mới cũng như tăng cường các cách diễn đạt hay có trong bài. Bạn cũng nên đọc theo băng nhiều lần sau khi nghe xong để luyện phát âm và nhớ bài tốt hơn. Nguyên tắc chung cho việc rèn luyện kỹ năng nghe hiệu quả là nghe càng nhiều càng tốt. Tranh thủ mọi tài liệu và cơ hội nghe có thể (nghe băng, nghe nhạc, nghe radio, xem TV, xem phim Hàn không có thuyết minh tiếng Việt …). Nên mua nhiều sách luyện nghe tiếng Hàn để bạn có thể tự học thêm ở nhà. Ngoài ra, còn có một công cụ vô cùng hữu hiệu để rèn luyện mọi kỹ năng cho người học tiếng Hàn, đó chính là Internet. Bạn có thể đọc báo, nghe tin tức, tìm tài liệu online bằng tiếng Hàn.
 9. 9. ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 9 ㄱ ㄱ 가 [dt] Giaû ñònh, giaû söû. 가 [tpt] Taïm thôøi, taïm. -가 [tpt] Nhaø, ngöôøi, con ngöôøi (laøm gì ñoù). -가 [tpt] Anh, huynh. 가가호호 [dt] Nhaø nhaø, moïi nhaø, taát caû moïi nhaø. 가감 [dt] Söï coäng vaø tröø, taêng vaø giaûm, ñieàu chænh taêng giaûm. 가건물 [dt] Toøa nhaø taïm, nhaø taïm bôï. 가계 [dt] Gia ñình, doøng doõi, gia heä. 가계정 [dt] Coät, danh muïc taïm thôøi (taøi chính). 가곡 [dt] Ca khuùc. 가공의치 [dt] Raêng giaû. 가구 [dt] ① Nhaân khaåu, thaønh vieân trong gia ñình. ② Hoä gia ñình, nhaø, gia ñình, caên hoä. 가구 [dt] Gia cuï, ñoà duøng trong nhaø, vaät duïng trong nhaø, ñoà gia duïng. 가기 [dt] Ngaøy cuùng toå tieân, thôø toå tieân. Ngaøy gioã cuûa toå tieân. 가까이 [pht] Gaàn, saùt, saùt tôùi (thôøi gian, khoaûng caùch), gaàn tôùi, khoaûng, ñoä khoaûng gaàn. 가까이하다 [ñt] Tieán tôùi, tieáp caän, tieáp xuùc vôùi. 가깝다 [tt] ① Gaàn (khoaûng caùch). ② Gaàn guõi (quan heä tình caûm) 가나오나 [pht] Baát cöù luùc naøo, luùc naøo cuõng, khi naøo cuõng, ñi ñaâu cuõng. 가난 [dt] Söï ngheøo, söï ngheøo khoù, thieáu thoán. 가난 [dt] Gia naïn, caùi naïn cuûa gia ñình, khoù khaên cuûa gia ñình. 가냘프다 [tt] Moûng, nheï nhaøng, eâm nheï. 가느다랗다 [tt] Moûng, maûnh mai, nhoû yeáu. 가느스름하다 [tt] Moûng, maûnh mai, nhoû yeáu. 가늠 [dt] Söï ngaém, chóa, nheo maét. 가능 [dt] Khaû naêng, coù theå. 가능성 [dt] Khaû naêng, tính khaû naêng.
 10. 10. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 10 가단성 [dt] Coù theå keùo, coù tính meàm. 가당 [dt] Cho ñöôøng vaøo, theâm ñöôøng vaøo. 가당찮다 [tt] Khoâng chính ñaùng, khoâng hôïp lyù, voâ lyù. 가대 [dt] Caùi ñeäm, caùi loùt, caùi neàn, caùi duøng ñeå keâ. 가동 [dt] Vaän haønh, söû duïng, cho maùy chaïy, hoaït ñoäng 가두 [dt] Con ñöôøng, ñöôøng xaù. 가두 [dt] Caùi ñaàu giaû. 가드 [dt] Söï baûo veä, vieäc canh gaùc, ngöôøi canh gaùc. 가득 [dt] Ñaày, kín heát choã. 가득 [dt] Giaønh ñöôïc, coù ñöôïc. 가등 [dt] Ñeøn ñöôøng, ñeøn phoá. 가뜩 [pht] Ñaày, traøn ñaày, cho ñaày. 가뜩에 [pht] Laïi nöõa, theâm vaøo nöõa. 가라말 [dt] Ngöïa oâ, ngöïa ñen. 가라사대 [pht] Daïy raèng, noùi raèng, cho raèng (duøng trong vaên vieát). 가라앉다 [ñt] Chìm, chìm xuoáng. 가락지 [dt] Caùi nhaãn ñoâi, nhaãn laøm baèng hai voøng. 가랑머리 [dt] Bím toùc beän 2 beân, toùc bím hai vai. 가랑비 [dt] Möa phuøn. 가래 [dt] Ñôøm 가래침 [dt] Ñôøm, nöôùc boït coù ñôøm. 가래톳 [dt] Beänh baïch haàu. 가려쓰다 [ñt] Löïa maø duøng, choïn löïa maø duøng. 가려움 [dt] Côn ngöùa, choã ngöùa. 가련하다 [tt] Ñaùng thöông, toäi nghieäp. 가령 [pht] Neáu, giaû söû (laø), neáu laø 가례 [dt] Gia leã, leã giaùo trong gia ñình. 가례 [dt] Thoùi quen trong gia ñình, taäp tuïc trong gia ñình. 가로막다 [ñt] Chaën ngang, chaén ngang. 가로새다 [ñt] Troán ngang, boû ngang, boû giöõa chöøng. 가로서다 [ñt] Ñöùng haøng ngang. 가루 [dt] Boät, baèng boät. 가르다 [ñt] Phaân chia, taùch ra, loaïi ra, phaân loaïi.
 11. 11. ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 11 ㄱ 가르마 [dt] Toùc reõ ngoâi ôû giöõa. 가리가리 [pht] Töøng mieáng, töøng maûnh. 가리다 [ñt] Löïa choïn, loïc ra, phaân bieät. 가리다 [ñt] ① Chọn lựa ② Che ñaäy, giaáu dieám. 가리틀다 [ñt] ① Yeâu caàu. ② Caûn trôû, phaù ñaùm, gaây trôû ngaïi. 가린스럽다 [ñt] Keo kieät, buûn xæn. 가린주머니 [dt] Caùi thaèng keït xæn, thaèng buûn xæn, keû buûn xæn. -가마리[tpt] Chæ ngöôøi, ngöôøi hay laøm gì ñoù, ñöùng phía sau danh töø. 가막조개 [dt] Con soø. 가만 [dt] Im laëng, khoâng ñoäng ñaäy. 가망 [dt] Trieån voïng, hy voïng, khaû naêng. 가매장 [dt] Söï mai taùng taïm, choân taïm. 가맹 [dt] Saùt nhaäp, gia nhaäp, tham gia vaøo. 가묘 [dt] Phaàn moä gia ñình, nôi thôø cuùng trong gia ñình, baøn thôø. 가무리다 [ñt] AÊn troäm, leùn laáy ñi. 가무스름하다 [tt] Hôi ñen, ñen ñen. 가물다 [tt] ① Haïn haùn, khoâ caïn. ② Thieáu vaéng, ít, khoâng coù. 가물들다 [tt] Trôû neân, khoâ caïn, vaøo muøa haïn. 가물치 [dt] Con caù quaû, con caù traøu. 가뭇하다 [tt] Ñen kòt, ñen thui, hoaøn toaøn khoâng thaáy gì, hoaøn toaøn khoâng. 가발 [dt] Boä toùc giaû. 가방 [dt] Tuùi xaùch, ba loâ, caëp taùp, tuùi. 가볍다 [tt] Nheï (troïng löôïng 가 [dt] Gia baûo. 가보 [dt] Gia phaû. 가분가분 [pht] Nheï nhaøng, thoaûi maùi. 가불 [dt] Tieàn öùng tröôùc, vieäc öùng tröôùc. 가붓가붓 [pht] Nheï nhaøng, thoaûi maùi. 가사 [dt] Lôøi baøi haùt, ca töø. 가사 [dt] ① Töø ngöõ ñeïp, giai töø. ② Vieäc nhaø, vieäc noäi trôï. 가산 [dt] Tính theâm vaøo. 가석하다 [tt] Ñaùng tieác, tieác.
 12. 12. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 12 가설 [dt] Söï xaây döïng treân cao, söï laép ñaët treân cao, maéc. 가설 [dt] Söï xaây döïng taïm, söï laép ñặt taïm thôøi. 가세 [dt] Thueá naëng, thueá cao. 가세 [dt] Ñaùnh thueá cao leân, taêng thueá. 가세 [dt] Gia theá, uy theá gia ñình. 가수 [dt] Ca só. 가스 [dt] Ga, chaát ga (nhieân lieäu, hôi ga, khí ga. v.v...) 가스러지다 [ñt] Khoù daïy baûo, khoù quaûn lyù. 가시 [dt] Caùi gai. 가시 [dt] Con gioøi, con boï. 가시 [dt] Thô ca. 가시세다 [ñt] Böôùng bænh, cöùng ñaàu. 가심 [dt] Röûa, laøm cho saïch, khöû muøi. 가십 [dt] Chuyeän taàm phaøo, tin ñoàn nhaûm, tin taøo lao. 가언 [dt] Giaû thuyeát, giaû ngoân. 가업 [dt] Ngheà nghieäp cuûa gia ñình, ngheà truyeàn thoáng cuûa gia ñình. 가없다 [tt] Voâ taän, khoâng coù bôø. 가옥 [dt] ① Nhaø ôû, nhaø xaây taïm. ② Ngoïc giaû. 가용 [dt] Chi phí sinh hoaït trong gia ñình. 가용물 [dt] Chaát coù theå nung chaûy. 가운데 [dt] ① ÔÛ giöõa, naèm ôû giöõa. ② Ñang luùc, ôû giöõa chöøng. 가웃 [dt] Moät nöûa (röôõi) (1/2). 가위 [dt] Caùi keùo. 가이드 [dt] Höôùng daãn vieân. 가인 [dt] Ngöôøi nhaø, gia toäc, ngöôøi trong gia ñình, gia nhaân. 가일 [dt] Ngaøy toát, ngaøy laønh 가장 [dt], [pht] Nhaát, hôn nhaát 가장 [dt] ① Chuû gia ñình, chuû hoä. ② Choàng. 가장 [dt] Trang trí trong nhaø. 가재 [dt] Gia taøi, gia saûn. 가전제품 [dt] Thieát bò gia duïng baèng ñieän trong gia ñình 가절 [dt] ① Ngaøy leã, ngaøy teát. ② Luùc ñeïp nhaát, cao ñieåm. 가제본 [dt] Cheá baûn taïm thôøi, cheá baûn sô saøi.
 13. 13. ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 13 ㄱ 가져가다 [ñt] Mang ñi, laáy ñi. 가져오다 [ñt] Mang ñeán. 가중 [dt] Taêng leân, taêng cho naëng theâm. 가증스럽다 [tt] Ñaùng gheùt. 가지 [dt] Caønh caây. 가지고야 [pht] Chæ baèng, chæ vôùi. 가지다 [ñt] Mang, caàm, laáy, naém. 가지런하다 [tt] Goïn gaøng, ngaên naép. 가처분 [dt] Xöû lyù taïm. 가출 [dt] Ñi ra khoûi nhaø, rôøi nhaø ra ñi, boû nhaø ñi. 가출옥 [dt] Taïm tha. 가탈 [dt] Khoù khaên. 가택 [dt] Nhaø ôû, nôi cö nguï. 가택수색 [dt] Söï khaùm xeùt nhaø. 가표 [dt] Phieáu ñoàng yù. 가필 [dt] Söï söûa laïi, chænh söûa vaên baûn. 가하다 [tt] Ñuùng, toát. 가혹 [dt] Khaéc nghieät, taøn nhaãn, toài teä. 가화 [dt] Giai thoaïi. 가환 [dt] Moái lo laéng trong gia ñình. 각각 [dt] Moãi, taát caû, rieâng leû, ai cuõng. 각개인 [dt] Moãi caù nhaân, moãi ngöôøi, töøng ngöôøi. 각거하다 [ñt] Soáng rieâng. 각국 [dt] Moãi quoác gia, caùc nöôùc, moãi nöôùc. 각군데 [dt] Caùc nôi, moïi nôi. 각기 [dt] ① Beänh teâ phuø. ② Moãi moät, rieâng töøng (ngöôøi hoaëc vaät) 각론 [dt] Caùc haïng muïc ñeå thaûo luaän, chi tieát thaûo luaän. 각립 [dt] Taùch ra. 각막 [dt] Maøng giaùc maïc, giaùc maïc. 각방 [dt] Caùc phöông, caùc höôùng, moïi nôi. 각방 [dt] Caùc phoøng, phoøng rieâng 각방면 [dt] Moãi höôùng, caùc phöông höôùng, moïi nôi. 각색 [dt] ① Caùc loaïi, caùc chuûng loaïi. ② Caùc maøu saéc. 각설 [dt] ① Chuyeån sang chuû ñeà khaùc, noùi sang chuyeän khaùc. ② Laép ñaët rieâng reõ. 각성 [dt] ① Nhaän thöùc, tænh ngoä. ② Khaùc hoï vôùi nhau. 각시 [dt] ① Buùp beâ. ② Coâ
 14. 14. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 14 daâu, phuï nöõ, ñaøn baø môùi laáy choàng. 각아비자식 [dt] Con cuøng meï khaùc cha. 각양 [dt] Tính ña daïng, caùc daïng, caùc hình thaùi, nhieàu loaïi. 각일각 [pht] Baát cöù luùc naøo, giôø phuùt naøo cuõng, moïi luùc. 각조 [dt] Caùc ñieàu khoaûn, moïi ñieàu khoaûn. 각종 [dt] Moãi loaïi, caùc loaïi. 각질 [dt] ① Chaát söøng. ② Teá baøo da cheát. 각처 [dt] Moïi nôi, caùc nôi. 각체 [dt] Caùc theå loaïi chöõ vieát. 각판 [dt] ① Khuoân in, baûn khaéc goã. ② Khaéc goã. 각하 [dt] Quyù ngaøi, quyù oâng. 각항 [dt] Caùc haïng muïc, caùc ñoaïn. 간 [dt] ① Gian nhaø. ② Chieàu daøi baèng=180cm. ③ Quan heä, giöõa. 간간이 [pht] Thænh thoaûng, ñoâi khi. 간간짭짤하다 [tt] Vöøa ñoä maën, vöøa ngon. 간고 [dt] Söï gian khoå, söï vaát vaû, khoán cuøng. 간과 [dt] Boû qua, cho qua. 간교 [dt] Gian xaûo. 간기 [dt] Ngaøy thaùng, nôi phaùt haønh. 간기능 [dt] Kyõ naêng cuûa gan, chöùc naêng gan. 간나위 [dt] Thaèng ñeåu, thaèng gian traù. 간담 [dt] Noùi chuyeän thaân maät. 간독 [dt] Töû teá, loøng toát, söï chaân thaønh. 간동간동 [pht] Goïn gaøng, ngaên naép. 간드작거리다 [ñt] Lung lay, ñung ñöa. 간들간들 [pht] EÂm aùi, nheï nhaøng, nheø nheï. 간들거리다 [ñt] ① Thoåi nheï. ② Ñung ñöa nheø nheï. 간맞다 [tt] Ñuû maën, vöøa ngon. 간물 [dt] Thaèng gian. 간물 [dt] Ñoà khoâ, moùn khoâ. 간부 [dt] Gian phu, ngöôøi ñaøn oâng thoâng daâm. 간부 [dt] Ngöôøi ñaøn baø ngoaïi tình, daâm phuï. 간부 [dt] Caùùn boä, laõnh ñaïo. 간석지 [dt] Ñaát coù thuyû trieàu leân xuoáng, vuøng ñeäm.
 15. 15. ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 15 ㄱ 간성 [dt] Böùc töôøng thaønh, böùc thaønh chaén. 간소 [dt] Giaûn dò, ñôn giaûn. 간식 [dt] Böõa aên nheï, aên qua loa, aên giöõa buoåi. 간신 [dt] Vò quan can giaùn vua. 간웅 [dt] Gian huøng. 간음 [dt] Söï thoâng daâm, gian daâm. 간이 [dt] Ñôn giaûn, giaûn dò. 간절 [dt] Thaùi ñoä tha thieát, khaån thieát. 간접 [dt] Giaùn tieáp 간접적 [dt] Moät caùch giaùn tieáp, giaùn tieáp. 간지 [dt] Can giaùn, can ngaên. 간지럽다 [ñt] Nhoät, buoàn. 간직 [dt] Baûo quaûn, giöõ. 간책 [dt] Gian keá, keá gian. 간척 [dt] Ñeâ bao, ñeâ chaén. 간첩[dt]Giaùnñieäp,ñieäpvieân, tình baùo. 간편 [dt] Söï tieän lôïi, söï tieän nghi, ñôn giaûn tieän lôïi. 간행 [dt] Söï xuaát baûn. 간헐 [dt] Töøng hoài, töøng côn. 갇히다 [ñt] Bò giam, bò nhoát. 갈 [dt] Maøu naâu, xaùm. 갈가리 [dt] Mieáng, maûnh, vuïn. 갈개발 [dt] ① Caùi ñuoâi dieàu. ② Keû hay lôïi duïng uy theá. 갈고랑쇠 [dt] ① Caùi moùc saét. ② Keû hay moùc bới, hay noùi moùc, hay ñaâm bò thoùc choïc bò gaïo. 갈고랑이 [dt] Caùi moùc. 갈기다 [ñt] Ñaùnh, ñaäp. 갈다 [ñt] Thay, ñoåi, chuyeån. 갈다 [ñt] Nghieàn, caùn, xay. 갈라서다 [ñt] Ñöùng rieâng ra. 갈래다 [ñt] ① Hoãn loaïn, hoãn ñoän. 갈륨 [dt] Nguyeân toá Gallium (Ga). 갈릴레이 [dt] Nhaø thieân vaên hoïc ngöôøi Italia, Galileo Galilei (1564-1642). 갈림길 [dt] Ngaû ñöôøng, soá meänh, ñieåm. 갈마 [dt] Nghieäp chöôùng. 갈무리 [dt] Saép xeáp cho goïn, laøm cho goïnï. 갈보 [dt] Gaùi ñieám. 갈붙이다 [ñt] Ly giaùn, chia reõ, chia taùch. 갈아내다 [ñt] Thay theá, thay ñoåi, ñoåi môùi. 갈아대다 [ñt] Thay vaøo,
 16. 16. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 16 thay theá, thay môùi. 갈아들다 [ñt] Thay baèng caùi khaùc, thay ñoåi. 갈이 [dt] ① Vieäc caøy ruoäng. ② Dieän tích caøy ñöôïc. 갈증 [dt] Khaùt nöôùc. 갈지자형 [dt] Hình chöõ chi. 갈파 [dt] Traùch moùc, la maéng. 갈팡질팡 [pht] Lang thang, khoâng bieát ñi ñaâu. 갈피 [dt] Khoaûng giöõa, ôû giöõa. 감감무소식 [dt] Laâu laém khoâng coù tin töùc gì caû. 감격 [dt] Caûm kích. 감관 [dt] Caûm giaùc, caûm quan, cô quan caûm giaùc. 감기다 [ñt] Giaët, röûa, taém goäi... 감기다 [ñt] ① Bò coät, bò cuoán, bò troùi. ② Taém goäi. 감내 [dt] Kieân trì, kieân nhaãn, beàn bæ. 감돌아들다 [ñt] Uoán cong. 감등 [dt] Söï giaùng caáp, giaùng chöùc. 감량 [dt] Söï giaûm caân, xuoáng caân. 감면 [dt] Söï giaûm bôùt, giaûm xuoáng, mieâãn giaûm. 감명 [dt] AÁn töôïng saâu saéc, caûm kích. 감미 [dt] Vò ngoït. 감봉 [dt] Caét giaûm tieàn löông. 감사 [dt] Kieåm tra (taøi chính, keá toaùn), thanh tra. 감산 [dt] Söï caét xeùn, söï giaûm löôïng saûn phaåm. 감색 [dt] Maøu xanh ñen, xanh thaãm. 감성 [dt] Caûm thuï, caûm giaùc, caûm tính. 감세 [dt] Giaûm thueá. 감수 [dt] Giaûm thu, bò giaûm thu nhaäp, thu ít hôn. 감수 [dt] Giaùm saùt vaø söûa chöõa. 감숭감숭 [pht] Lôûm chôûm, loã choã (raâu). 감실감실 [pht] Lung linh, chaäp chôøn. 감실거리다 [tt] Lôø môø, lung linh, chaäp chôøn. 감싸다 [ñt] Goùi gheùm, goùi, quaán. 감염 [dt] Nhieãm, gaây nhieãm, tieâm nhieãm, truyeàn nhieãm. 감우 [dt] Möa ñuùng luùc, möa ngoït. 감원 [dt] Söï giaûm bieân cheá, giaûm nhaân vieân.
 17. 17. ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 17 ㄱ 감자 [dt] Giaûm voán, bôùt voán. 감잡이 [dt] Caùi khaên söû duïng sau khi quan heä tình duïc. 감잡히다 [ñt] Bò maát höùng. 감장 [dt] Gaùnh vaùc, ñaûm ñöông moät mình. 감주 [dt] Cam töûu, röôïu ngoït. 감질 [dt] Söï theøm thuoàng. 감쪽같다 [ñt] Hoaøn chænh, hoaøn thieän, gioáng nhö thaät, hoaøn toaøn . 감청 [dt] Maøu xanh döông ñaäm, xanh bieác. 감초 [dt] Caây cam thaûo. 감촉 [dt] Xuùc giaùc, caûm xuùc, caûm giaùc. 감퇴 [dt] Söï giaûm suùt, söï suy giaûm. 감표 [dt] Daáu tröø. 감하다 [ñt] Giaûm, tröø, haï bôùt, caét giaûm, giaûm xuoáng 감흥 [dt] Söï höùng thuù, caûm höùng. 감히 [dt] Söï taùo baïo, söï gan daï, daùm laøm. 갑 [dt] Giaùp, con giaùp. 갑년 [dt] Ñöôïc moät giaùp, naêm 60 tuoåi. 갑부 [dt] Ngöôøi giaøu nhaát, tyû phuù. 갑시 [dt] Giôø Giaùp (töø 4:30 -5:30 a.m). 갑작스럽다 [tt] Coù tính ñoät nhieân, ñoät ngoät. 갑절 [dt] Gaáp ñoâi, gaáp hai laàn. 갑종 [dt] Loaïi A, loaïi 1, hạng nhất. 갓 [pht] Vöøa môùi, vöøa. 갓난애 [dt] Ñöùa beù môùi sinh, treû sô sinh. 강 (江) [dt] Doøng soâng. 강경 [dt] Cöùng raén, maïnh meõ. 강계 [dt] Bieân giôùi, bieân cöông. 강관 [dt] OÁng theùp. 강기 [dt] Kyû cöông. 강다짐 [dt] AÊn khoâ, aên khoâng coù canh 강단 [dt] ① Söùc maïnh ñoaøn keát.② Söï raén chaéc, beàn bæ. 강도 [dt] Cöôùp giaät, aên cöôùp, cöôùp cuûa. 강독 [dt] Ñoïc hieåu. 강동강동 [pht] Nhaûy leân xuoáng, leân leân xuoáng xuoáng. 강론 [dt] Buoåi thaûo luaän. 강매 [dt] EÙp baùn. 강모 [dt] Loâng cöùng, loâng mao.
 18. 18. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 18 강바람 [dt] Gioùù soâng. 강박 [dt] Söï cöôõng böùc, söï eùp buoäc. 강반 [dt] Bôø soâng, rìa soâng. 강북 [dt] Phía baéc soâng. 강삭 [dt] Daây caùp theùp, caùp saét. 강산 [dt] Giang sôn, soâng nuùi. 강설 [dt] Tuyeát rôi. 강설 [dt] Baøi thuyeát trình, giaûng giaûi. 강성 [dt] Ñoä cöùng, tính cöùng. 강술 [dt] Röôïu khoâng, röôïu suoâng. 강심 [dt] Loøng soâng. 강심제 [dt] Thuoác trôï tim. 강연 [dt] Baøi dieãn thuyeát, baøi dieãn vaên, thuyeát trình. 강요 [dt] Cöôõng böùc, eùp buoäc, baét eùp, yeâu caàu quaù möùc. 강우 [dt] Möa, möa to. 강점 [dt] Ñieåm maïnh. 강제 [dt] Söï eùp buoäc, cöôõng cheá, baét buoäc. 강제노동[dt]Laoñoängcöôõng cheá. 강주정 [dt] Söï giaû vôø say röôïu. 강직 [dt] Giaùng chöùc, haï chöùc. 강직 [dt] Cöông tröïc. 강타강타 [dt] Ñaùnh maïnh. 강토 [dt] Laõnh thoå, ñaát ñai. 강평 [dt] Ñaùnh giaù, nhaän xeùt. 강하다 [tt] Maïïnh, raén, cöùng. 강행 [dt] Söï thuùc eùp, söï baét buoäc. 강호 [dt] ① Soâng hoà. ② Nhöõng mngöôøi ñi lang thang, keû giang hoà kyø baït. ③ Chæ theá giôùi, theá gian naøy. 갖은 [pht] Haàu heát, taát caû, moãi 같이 [pht] Cuøng vôùi nhau. 같이하다 [ñt] Cuøng, cuøng nhau. 개 [dt] Con choù. 개가 [dt] Söï taùi hoân, caûi giaù, taùi giaù. 개가 [dt] Khuùc khaûi hoaøn ca. 개개다 [ñt] Maøi moøn, coï, chaø xaùt. 개고기 [dt] ① Thòt choù. ② Thaèng thoâ tuïc, thaèng maát neát. 개골개골 [pht] OÄp oaïp (tieáng eách keâu).
 19. 19. ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 19 ㄱ 개교 [dt] Ngaøy khai giaûng 개구리 [dt] Con eách (con). 개구멍 [dt] Caùi loã choù chui, loã hoång nhoû. 개기름 [dt] Moà hoâi daàu treân maët hoaëc da. 개꿈 [dt] Giaác mô hoãn ñoän, giaác mô lung tung. 개나리 [dt] Caây hoa vaøng, moät loaïi caây moïc thaønh buïi, hoa maøu vaøng, caùnh nhoû. 개다리 [dt] Caúng choù, chaân choù. 개떡 [dt] ① Baùnh boät, baùnh coù theå laøm baèng nhieàu loaïi boät. ② Chæ söï vaät xaáu xí hoaëc chaúng ra gì. 개떡같다 [ñt] Voâ duïng, khoâng giaù trò. 개론 [dt] Khaùi luaän, toùm taét, toùm löôïc. 개머루 [dt] Quaû nho röøng. 개머리 [dt] Baùng suùng. 개미 [dt] Con kieán. 개미허리 [dt] Eo thon, löng ong. 개발 [dt] Phaùt trieån, khai thaùc. 개복 [dt] Thuaät moå buïng. 개산 [dt] Döï truø, truø tính. 개선 [dt] Caûi thieän, caûi tieán. 개설 [dt] Noùi toùm taét, noùi khaùi quaùt. 개성 [dt] Ñoåi hoï. 개성 [dt] Caù tính. 개시 [dt] Khai maïc, khai tröông, baét ñaàu, môû ñaàu. 개악 [dt] Laøm cho xaáu ñi, söûa chöõa laøm cho hoûng ñi. 개안 [dt] ① Môû maét. ② Nhìn thaáy, nhaän bieát. 개오 [dt] Giaùc ngoä, tænh ra. 개요 [dt] Toùm taét, noäi dung chuû yeáu. 개운 [dt] May maén, baét ñaàu vaøo vaän may. 개인 [dt] Caù nhaân, tö nhaân 개작 [dt] Caûi taùc, baûn söûa ñoåi. 개잠 [dt] ① Nguû naèm nghieâng sang moät beân nhö choù. ② Nguû khoâng saâu, nguû chaäp chôøn. 개전 [dt] Söï tuyeân chieán, khai chieán, baét ñaàu cuoäc chieán, khai traän. 개점 [dt] Môû cöûa haøng, baét ñaàu kinh doanh. 개정 [dt] Caûi chính, söûa ñoåi, ñính chính. 개조 [dt] ① Khai toå (toå chöùc, ñoaøn theå). ② Caûi toå toå chöùc.
 20. 20. SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG - A 20 개종 [dt] Khai toå (Phaät giaùo). 개죽음 [dt] Moät caùi cheát voâ nghóa. 개찰 [dt] Kieåm veù, soaùt veù. 개척 [dt] Khai hoang. 개천 [dt] Thaùo coáng, thaùo ñaäp cho nöôùc chaûy. 개탄 [dt] Ca thaùn, oaùn traùch. 개평 [dt] Bình luaän khaùi quaùt. 개폐 [dt] Söûa ñoåi hoaêëc pheá boû. 개항 [dt] Môû cöûa caûng, môû cöûa saân bay, khai thöông. 개헌 [dt] Caûi toå, söûa ñoåi hieán phaùp. 개혁 [dt] Söï caûi caùch, cuoäc caûi caùch, caûi caùch 객거 [dt] ÔÛ nhaø ngöôøi khaùc, laøm khaùch nhaø ai ñoù, ôû nhôø. 객년 [dt] Naêm ngoaùi. 객담 [dt] Noùi chuyeän vôù vaån. 객상 [dt] Khaùch buoân. 객석 [dt] Gheá daønh cho khaùch. 객선 [dt] Thuyeàn chôû khaùch. 객차 [dt] Xe khaùch, toa haønh khaùch, taøu khaùch. 객혈 [dt] Noân ra maùu, khaïc ra maùu. 갤러리 [dt] Phoøng tröng baøy. 갯벌 [dt] Baõi laày. 갱 [dt] Ñöôøng haàm vaøo moû, haàm moû. 갱 [dt] Toäi phaïm, ñaàu gaáu 갱생 [dt] Soáng laïi, taùi sinh, hoài sinh 갱지 [dt] Giaáy chaát löôïng thaáp, giaáy raùp. 갸륵하다 [ñt] Ñaùng khaâm phuïc, khen ngôïi. 거가대족 [dt] Cöï gia ñaïi toäc, moät doøng hoï lôùn, moät doøng hoï uy danh. 거간 [dt] Moââi giôùi, laøm trung gian. 거개 [pht] Ña soá, haàu heát, phaàn lôùn. 거기 [pht] ÔÛ ñoù, ñaèng kia 거꾸로 [pht] Ngöôïc, ngöôïc chieàu, chuùi xuoáng, traùi. 거나 [pht] Cho duø. 거닐다 [ñt] Ñi daïo, ñi hoùng maùt. 거담 [dt] Khöû ñôøm, tröø ñôøm. 거당 [dt] Toaøn Ñaûng, taát caû Ñaûng. 거두절미[dt]Caétñaàutröøñuoâi, tröø ñaàu tröø ñuoâi. 거드름 [dt] Thaùi ñoä veânh vaùo, ngaïo maïn.

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • TriBuiDuc

  Dec. 19, 2016
 • SoRiKang1

  Mar. 11, 2017
 • CngKC

  Sep. 12, 2017
 • LmTng32

  Sep. 14, 2017
 • hatsenla

  Jan. 30, 2020
 • hoangkutetruong

  Jan. 30, 2020
 • TrangPhan214

  Nov. 17, 2020

Việc học từ vựng là một trong những bước đầu tiên của việc học ngôn ngữ thứ hai, tuy nhiên một người sẽ không bao giờ đạt tới bước cuối cùng trong việc nắm vững từ vựng. Dù trong tiếng mẹ đẻ hay ngôn ngữ thứ hai đi chăng nữa, thì sự nắm bắt một vốn từ mới là một quá trình liên tục. Nhằm giúp các bạn yêu thích môn tiếng Hàn nắm bắt lượng từ vựng phong phú và hữu ích nên chúng tôi đã dày công biên soạn và sưu tầm bộ: SỔ TAY TỪ VỰNG TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG gồm 3 cuốn: A- B- C

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

3.056

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

1.112

Befehle

Downloads

80

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

7

×