Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
MÔ HÌNH THAM KHẢO OSI  Trình bày: Ngô Bá Hùng Khoa Công Nghệ Thông Tin    Đại Học Cần Thơ
M« h×nh tham kh¶o OSI(Open System Interconnection Model) §îc ph¸t triÓn bëi tæ chøc tiªu chuÈn thÕ giíi ISO (Internation...
M« h×nh tham kh¶o OSI
M« h×nh tham kh¶o OSI  Application   Protocol   Interface 4/3
M« h×nh tham kh¶o OSI  TÇng vËt lý (Physical layer)  TruyÒn t¶i c¸c bit th« (raw bit) trªn mét kªnh truyÒn vËt   lý...
M« h×nh tham kh¶o OSI  TÇng liªn kÕt d÷ liÖu (Data link layer)  §¬n vÞ truyÒn nhËn d÷ liÖu lµ khung (Frame)  ThiÕt...
M« h×nh tham kh¶o OSI  TÇng m¹ng (Network layer)   §¬n vÞ truyÒn nhËn d÷ liÖu lµ Gãi tin (Packet)   V¹ch ®êng (Rou...
M« h×nh tham kh¶o OSI  TÇng vËn chuyÓn (Transport layer)   TruyÒn d÷ liÖu ®iÓm nèi ®iÓm (end-to-end)   KiÓm tra c¸...
M« h×nh tham kh¶o OSI  TÇng tr×nh bµy (Presentation layer)   ChuÈn hãa d÷ liÖu trao ®æi gi÷a c¸c hÖ thèng kh¸c nhau: ...
M« h×nh tham kh¶o OSI   n+1        n+1       n Entity (thùc thÓ) mét  entity  n+1-PDU  entity     ...
Ví dụ về phân tầngApplication                                               ...
Ví dụ về phân tầng   Tầng ứng dụng: viết/đọc lá thư.   Tầng trình bày: phiên dịch, bỏ thư gởi vào phong bì, mở   pho...
HÖ ®iÒu hµnh m¹ng     OSI      UNIX        Netware         NT   Application         ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Chapter2 b osi-model

378 Aufrufe

Veröffentlicht am

eew ewewew we

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Chapter2 b osi-model

 1. 1. MÔ HÌNH THAM KHẢO OSI Trình bày: Ngô Bá Hùng Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại Học Cần Thơ
 2. 2. M« h×nh tham kh¶o OSI(Open System Interconnection Model) §îc ph¸t triÓn bëi tæ chøc tiªu chuÈn thÕ giíi ISO (International Standard Organization) Gåm cã 7 tÇng:  TÇng vËt lý (Physical layer)  TÇng liªn kÕt d÷ liÖu (Data link layer)  TÇng m¹ng (Network layer)  TÇng vËn chuyÓn (Transport layer)  TÇng giao dÞch (Session layer)  TÇng tr×nh bµy (Presentation)  TÇng øng dông (Application layer)
 3. 3. M« h×nh tham kh¶o OSI
 4. 4. M« h×nh tham kh¶o OSI Application Protocol Interface 4/3
 5. 5. M« h×nh tham kh¶o OSI TÇng vËt lý (Physical layer) TruyÒn t¶i c¸c bit th« (raw bit) trªn mét kªnh truyÒn vËt lý §Þnh c¸c chuÈn thiÕt kÕ: C¸ch nèi kÕt c¸c m¸y Møc ®iÖn thÕ, . .. CÊu tróc c¸c ®Çu nèi,... Ph¬ng ph¸p truyÒn t¶i
 6. 6. M« h×nh tham kh¶o OSI TÇng liªn kÕt d÷ liÖu (Data link layer) §¬n vÞ truyÒn nhËn d÷ liÖu lµ khung (Frame) ThiÕt lËp c¬ chÕ ph¸t hiÖn vµ xö lý lçi §iÒu khiÓn dßng (Flow control) Gi¶i quyÕt tranh chÊp ®êng truyÒn Kªnh truyÒn nèi trùc tiÕp hai m¸y tÝnh 01001 => 01001 01001 => 01011
 7. 7. M« h×nh tham kh¶o OSI TÇng m¹ng (Network layer)  §¬n vÞ truyÒn nhËn d÷ liÖu lµ Gãi tin (Packet)  V¹ch ®êng (Routing) vµ chuyÓn tiÕp (Forwarding) c¸c gãi tin  KiÓm tra, kh¾c phôc t×nh tr¹ng t¾t nghÏn ®êng truyÒn  Cung cÊp c¬ chÕ tÝnh tiÒn th«ng tin vËn
 8. 8. M« h×nh tham kh¶o OSI TÇng vËn chuyÓn (Transport layer)  TruyÒn d÷ liÖu ®iÓm nèi ®iÓm (end-to-end)  KiÓm tra c¸c gãi tin truyÒn nhËn: mÊt, trïng l¾p  §a hîp / Ph©n Hîp TÇng giao dÞch (Session layer)  Qu¶n lý c¸c giao dÞch  §ång bé hãa d÷ liÖu truyÒn, nhËn
 9. 9. M« h×nh tham kh¶o OSI TÇng tr×nh bµy (Presentation layer)  ChuÈn hãa d÷ liÖu trao ®æi gi÷a c¸c hÖ thèng kh¸c nhau: Little India víi Big India, . .  NÐn, m· hãa th«ng tin T©ng øng dông (Application layer)  C¸c phÇn mÒm, dÞch vô: Email, Web, FTP, . . .  Cho phÐp ngêi ph¸t triÓn ®Þnh nghÜa c¸c protocol cña øng dông: HTTP, SMTP, POP,IMAP...
 10. 10. M« h×nh tham kh¶o OSI n+1 n+1  n Entity (thùc thÓ) mét entity n+1-PDU entity qu¸ tr×nh ë líp n n-SDU n-SDU  SAP = Service Accessn-SAP n-SAP Point n-SDU H  SDU = Service Data n n Unit entity entity PDU = Protocol Data H n-SDU  n-PDU Unit  H=Header
 11. 11. Ví dụ về phân tầngApplication ApplicationPresentation PresentationSession SessionTransport Transport Trung tâm phân Trung tâm phân Bưu điện Bưu điện Paris loại Paris loại TPHCM Cần ThơNetwork Network Network Network Network Network Sân bay Sân bay ở Paris Tân Sơn NhấtDatalink Datalink Datalink Datalink Datalink Datalink Datalink DatalinkPhysical Physical Physical Physical Physical Physical Physical Physical Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô Bá Hùng
 12. 12. Ví dụ về phân tầng  Tầng ứng dụng: viết/đọc lá thư.  Tầng trình bày: phiên dịch, bỏ thư gởi vào phong bì, mở phong bì các thư nhận được  Tầng giao dịch: tập hợp/phân phát thư của các văn phòng.  Tầng vận chuyển: vai trò của bộ phận văn thư.  Tầng mạng: vai trò của bưu điện hay của trung tâm phân loại thư.  Tầng vận chuyển: Chuyển thư giữa hai nút kế cận nhau.  Tầng vật lý: Các phương tiện giao thông (đường bộ, đường sắt, đường ô tô). Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô Bá Hùng
 13. 13. HÖ ®iÒu hµnh m¹ng OSI UNIX Netware NT Application Netware File I/O NFS Core Protocol Presentation SubEnv Named | NetBios Session FTP,SMTP,... Pipe | NetBIOS Transport TCP-UDP SPX NETBEUI Network IP IPX Data-link Lan Driver Lan Driver Lan Driver MAC ODI-NDIS NDIS Phisycal Phisycal Phisycal Phisycal Ng« B¸ Hïng-Khoa CNTT- §¹i häc CÇn Th¬

×