Gymnasiearbetet SU19

ngbib
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning
SU19 ht 2021
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
DAGENS LEKTION
1. Föreläsning:
Informationssökning (50 min)
2. Exempel på olika sökningar (20
min)
3. Egen informationssökning (resten
av lektionen)
… plus några pauser …
FÖRELÄSNING
• Gymnasiearbete – vad är det?
• Bibliotekets stöd
• Informationssökning: sökkritik,
strategier, tips, tricks och exempel
• Källor: kritik, tillit och hänvisning
I gymnasiearbetet ska du …
• visa att du är förberedd för högskolestudier
• formulera en frågeställning
• planera, genomföra och utvärdera ett
arbete
• utgå från centrala kunskapsområden inom
programmet
• färdigställa en skriftlig rapport
• presentera och diskutera ditt arbete muntligt
GYMNASIEARBETE –
VAD ÄR DET?
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%
2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5c
Vetenskap: ”organiserad kunskap; som verksamhet
ett systematiskt och metodiskt inhämtande av
kunskap inom ett visst område” (ne.se)
• Begrepp som tillhör ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och
vägledande text
• Källhänvisningar och referenser
• Formellt språk – inte talspråk
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fpr
rogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295
GYMNASIEARBETE –
VETENSKAPLIG TEXT
EXAMENSMÅLEN
• … utveckla ett vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt
• … kunna avgöra om påståenden är
grundade på fakta
• … kunna urskilja värderingar i olika typer
av källor
• … förmåga att söka, sovra och bearbeta
information med källkritisk medvetenhet
• https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp
%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35
a5cdfa9295
BIBLIOTEKETS
STÖD
• Studiehylla: övergripande handböcker i
vetenskapligt skrivande och specifika
metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter)
• Demotek: tidigare elevers gymnasiearbeten
• Källor: böcker, tidskrifter, databaser och
länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i
informationssökning, källkritik och
källhantering
INFORMATIONS-
SÖKNING:
TVÅ MINUTER
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
INFORMATIONS-
SÖKNING: SÖKKRITIK
• Sökkritik – att ifrågasätta
sökresultat och sökmotorers
rankning
• Algoritmer & filterbubblor
• Annonser
• Sökmotoroptimering
INFORMATIONS-
SÖKNING: STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i ämnet
• Skaffa överblick över ditt ämne. Definiera
dina begrepp och formulera sökord
(uppslagsverk)
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd
många källor. Sök i databaser (allmänna och
specifika), media, böcker; sök hos högskolor
& universitet, myndigheter, organisationer
• Bearbeta information
• Dokumentera kunskapen
STRATEGISKA
FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
Googla smart!
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Var smart: Uppfinn hjulet en gång!
Dokumentera din sökning: Skriv sökdagbok
Samla citat och källor i ett separat
dokument
• Var kreativ: Testa olika ord och
synonymer!
Brett eller smalt? Psykisk ohälsa –
Depression
Närliggande ord eller synonymer? Brexit –
Storbritanniens utträde ur EU etc.
Vinklade och värderande ord? prostitution –
sexarbete – sexslaveri
Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. En sökning på
homofob* leder till träffar på sidor
där ord som homofob, homofobi,
homofobisk etc. förekommer lite här
och var.
• Använd citattecken för att markera
att orden hör ihop > sökfras. En
sökning på ”åsikter om monarkin”
ger träffar på sidor där orden står
bredvid varandra.
PAUS
INFORMATIONS-
SÖKNING:
ÖVERBLICKA
• Definiera centrala
begrepp med hjälp av
uppslagsverk, t.ex. ne.se
ÖVERBLICKA >
FÖRDJUPA: MEDIA
• Fördjupa dig genom att ta del
av media: tidningar, tidskrifter,
teve, radio
• Använd databaserna
Mediearkivet (fritext & fulltext),
Artikelsök (ämnesord & poster. En
del tryckt, en del fulltext.) och
EBSCO (Engelskspråkig. En del
fulltext.)
Primärkälla eller
sekundärkälla?
FÖRDJUPA:
FORSKNING
NÅGRA EXEMPEL
• universitet & högskolor
- Kriminologiska institutionen vid
SU
- Karolinska institutet
- Lärarutbildningen vid SH
- KvinnSam
• forskning.se
• DiVA – Digitala Vetenskapliga
Arkivet
• uppsatser.se
FÖRDJUPA:
DATABASER
NÅGRA EXEMPEL
• Global Issues in Context
• Libris
• Google Scholar
Använd nyckelord/ämnesord!
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-
kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPA:
DATABASER
• Global Issues in Context
FÖRDJUPA:
DATABASER
• Libris
Nationell söktjänst med information om
böcker, tidskrifter, tidningar, artiklar och
uppsatser som finns på svenska bibliotek.
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-
kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPA:
DATABASER
• KvinnSam
Tvärvetenskaplig databas med fokus på
genusvetenskapliga böcker, artiklar och
uppsatser som finns vid Göteborgs
universitet.
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-
kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPA:
BÖCKER
PÅ VETENSKAPLIG GRUND?
Lämna gärna inköpsförslag till
biblioteket!
FÖRDJUPA:
MYNDIGHETER
Tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdagen beslutat
om, t.ex.:
• Brå, Brottsförebyggande rådet
• Folkhälsomyndigheten
• Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
• Jämställdhetsmyndigheten
• Konsumentverket
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Polisen
• Socialstyrelsen
• Skolverket
• Statens medieråd
• SCB, Statistiska centralbyrån
https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-
regeringskansliet/myndigheter/
FÖRDJUPA:
ORGANISATIONER
• en grupp av människor och grupper som
samarbetar i en fråga, t.ex.:
• CAN, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning
• Mind
• Nationellt metodstöd mot prostitution och
människohandel (samarbete mellan
myndigheter)
• RFSL, Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexpersoners rättigheter
• Sveriges konsumenter
• Riksförbundet för social och mental hälsa
PAUS
KÄLLOR:
TVÅ MINUTER
• Vad är en källa?
• Vad är en bra källa?
• Hur är man källkritisk?
KÄLLOR – VAD ÄR EN
KÄLLA?
• platsen där du hämtar information till ditt
arbete
• innehåller fakta som du har användning för
• kan ha olika format: en bok, transkriberad
intervju, ett radioprogram, en avhandling, en
debattartikel, forskningsrapport, en
verksamhetsberättelse, en vetenskaplig
artikel
• Olika sorters källor – primära och
sekundära
KÄLLOR:
KÄLLKRITIK
Fritt från Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl.
Stockholm: Liber
KÄLLOR: KÄLLTILLIT
Olof Sundin, professor i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Lunds universitet,
var en av de första som började använda
ordet källtillit.
Källa: Internetstiftelsen
”Vi kan inte göra egna
undersökningar om
allting. Vi måste hitta
källor som det är rimligt
att lita på.”
KÄLLHÄNVISNING –
VARFÖR?
• Forskningstradition: andra ska
kunna förstå och upprepa eller
kritisera din undersökning och dina
resultat
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
KÄLLHÄNVISNING –
HUR?
• Vetenskapligt skrivande – en sida
på bibliotekswebben
• Olika referenssystem, kolla med
läraren vilket hen föredrar
• Viktigt: Var konsekvent!
DiVA, uppsatser.se
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Egen undersökning
(eget material,
t.ex. intervjuer,
enkäter)
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
Begrepp, definitioner
34
SAMMANFATTNING:
STRATEGIER
• Definiera
• Överblicka
• Fördjupa
• Dokumentera
• Bearbeta
• Referera
BIBLIOTEKETS
STÖD
• Studiehylla med övergripande
handböcker i vetenskapligt skrivande
och specifika metodböcker (för t.ex.
intervjuer och enkäter)
• Böcker, tidskrifter, databaser och
länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i
informationssökning, källkritik och
källhantering
SÖKEXEMPEL
37
TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
38
1 von 38

Recomendados

Spaksociologi nn19a von
Spaksociologi nn19aSpaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19angbib
82 views19 Folien
Gymnasiearbete SA19 von
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19ngbib
71 views36 Folien
Nationalistiska partier i europa ek12abc von
Nationalistiska partier i europa ek12abcNationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abcngbib
132 views26 Folien
Migration SB18a SB18b von
Migration SB18a SB18bMigration SB18a SB18b
Migration SB18a SB18bngbib
134 views9 Folien
SOU SB20a - vt 2021 von
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021ngbib
71 views30 Folien
Samhallsproblem fogelstrom von
Samhallsproblem fogelstromSamhallsproblem fogelstrom
Samhallsproblem fogelstromngbib
50 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Gymnasiearbete SA17 von
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17ngbib
325 views21 Folien
Demokratianalys ek20a von
Demokratianalys ek20aDemokratianalys ek20a
Demokratianalys ek20angbib
115 views20 Folien
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda von
Informationssökning: Konfliktanalys om RwandaInformationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwandangbib
88 views9 Folien
Infoattack ungdomars halsa EI19 von
Infoattack ungdomars halsa EI19Infoattack ungdomars halsa EI19
Infoattack ungdomars halsa EI19ngbib
59 views16 Folien
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c von
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cngbib
102 views32 Folien
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 von
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
133 views40 Folien

Was ist angesagt?(20)

Gymnasiearbete SA17 von ngbib
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
ngbib325 views
Demokratianalys ek20a von ngbib
Demokratianalys ek20aDemokratianalys ek20a
Demokratianalys ek20a
ngbib115 views
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda von ngbib
Informationssökning: Konfliktanalys om RwandaInformationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
ngbib88 views
Infoattack ungdomars halsa EI19 von ngbib
Infoattack ungdomars halsa EI19Infoattack ungdomars halsa EI19
Infoattack ungdomars halsa EI19
ngbib59 views
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c von ngbib
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
ngbib102 views
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 von ngbib
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
ngbib133 views
Hälsa och samhälle 2021 von ngbib
Hälsa och samhälle 2021Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021
ngbib126 views
NAS19 20200305 von ngbib
NAS19 20200305NAS19 20200305
NAS19 20200305
ngbib225 views
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b von ngbib
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
ngbib81 views
NU17 Aktuella samhällsfrågor von ngbib
NU17 Aktuella samhällsfrågorNU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågor
ngbib297 views
Infoattack Epoker NN19a von ngbib
Infoattack Epoker NN19aInfoattack Epoker NN19a
Infoattack Epoker NN19a
ngbib92 views
MIK NAS18 von ngbib
MIK NAS18MIK NAS18
MIK NAS18
ngbib139 views
Demokratianalys EK21c von ngbib
Demokratianalys EK21cDemokratianalys EK21c
Demokratianalys EK21c
ngbib115 views
Infoattack epoker TT20a TT20b von ngbib
Infoattack epoker TT20a TT20bInfoattack epoker TT20a TT20b
Infoattack epoker TT20a TT20b
ngbib97 views
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19 von ngbib
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
ngbib256 views
Epoker infoattack NN20d och TDI20b von ngbib
Epoker infoattack NN20d och TDI20bEpoker infoattack NN20d och TDI20b
Epoker infoattack NN20d och TDI20b
ngbib71 views
Tekniker och resurser för informationssökning von Dan Andersson
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning
Dan Andersson475 views
Gymnasiearbete biologi 2020 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020
ngbib227 views
Gymnasiearbete TT9ab von ngbib
Gymnasiearbete TT9abGymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9ab
ngbib94 views
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21b von ngbib
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21bSOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
ngbib68 views

Similar a Gymnasiearbetet SU19

GYARB SU20.pptx von
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 views37 Folien
Gymnasiearbete EI18 von
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18ngbib
97 views27 Folien
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
12 views31 Folien
Hjärtefråga NU22.pptx von
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 views29 Folien
SOU - SB22ab EB KM.pptx von
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxngbib
28 views25 Folien
Gymnasiearbete SU18 von
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18ngbib
135 views24 Folien

Similar a Gymnasiearbetet SU19(20)

GYARB SU20.pptx von ngbib
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
ngbib18 views
Gymnasiearbete EI18 von ngbib
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18
ngbib97 views
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib12 views
Hjärtefråga NU22.pptx von ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 views
SOU - SB22ab EB KM.pptx von ngbib
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib28 views
Gymnasiearbete SU18 von ngbib
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18
ngbib135 views
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx von ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 views
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 von ngbib
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib10 views
Sou SB21b - vt 2022 von ngbib
Sou SB21b - vt 2022Sou SB21b - vt 2022
Sou SB21b - vt 2022
ngbib47 views
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022 von ngbib
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
ngbib76 views
Gymnasiearbete SA20a&b von ngbib
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&b
ngbib38 views
Gymnasiearbete Etologi 2023 von ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 views
Källkritik om levnadsvanor von ngbib
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
ngbib44 views
Sou SB17a SB17b vt18 von ngbib
Sou SB17a SB17b vt18Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18
ngbib186 views
Lektion infosök Colonialism NN21a von ngbib
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
ngbib12 views
Gymnasiearbetet NAS20 von ngbib
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20
ngbib17 views
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
ngbib12 views
Lektion Nationalistiska partier EK21a von ngbib
Lektion Nationalistiska partier EK21aLektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21a
ngbib9 views
GYARB SB21 grupp 1.pptx von ngbib
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
ngbib4 views
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx von ngbib
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib15 views

Más de ngbib

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
4 views9 Folien
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx von
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
4 views23 Folien
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
8 views31 Folien
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
4 views31 Folien
Hälsa och samhälle 2023 von
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
16 views29 Folien
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b von
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
4 views18 Folien

Más de ngbib(20)

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx von ngbib
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib8 views
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von ngbib
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
ngbib4 views
Hälsa och samhälle 2023 von ngbib
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
ngbib16 views
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b von ngbib
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib4 views
Migrationspolitik SB20ab.pptx von ngbib
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib11 views
Källkritik IM22a 2022 von ngbib
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
ngbib16 views
Gymnasiearbete biologi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 views
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx von ngbib
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib22 views
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx von ngbib
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib13 views
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
ngbib12 views
Gymnasiearbete Kemi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 views
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
ngbib9 views
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib9 views
Konfliktanalys SU21 & SM21 von ngbib
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
ngbib10 views
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx von ngbib
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptxEpokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
ngbib14 views
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 von ngbib
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
ngbib10 views
Gymnasiearbete 2022 TD20 von ngbib
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
ngbib44 views
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib17 views

Gymnasiearbetet SU19

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning SU19 ht 2021 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. DAGENS LEKTION 1. Föreläsning: Informationssökning (50 min) 2. Exempel på olika sökningar (20 min) 3. Egen informationssökning (resten av lektionen) … plus några pauser …
 • 3. FÖRELÄSNING • Gymnasiearbete – vad är det? • Bibliotekets stöd • Informationssökning: sökkritik, strategier, tips, tricks och exempel • Källor: kritik, tillit och hänvisning
 • 4. I gymnasiearbetet ska du … • visa att du är förberedd för högskolestudier • formulera en frågeställning • planera, genomföra och utvärdera ett arbete • utgå från centrala kunskapsområden inom programmet • färdigställa en skriftlig rapport • presentera och diskutera ditt arbete muntligt GYMNASIEARBETE – VAD ÄR DET? https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp% 2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5c
 • 5. Vetenskap: ”organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område” (ne.se) • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar och referenser • Formellt språk – inte talspråk https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fpr rogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295 GYMNASIEARBETE – VETENSKAPLIG TEXT
 • 6. EXAMENSMÅLEN • … utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • … kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta • … kunna urskilja värderingar i olika typer av källor • … förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet • https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp %2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35 a5cdfa9295
 • 7. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla: övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter) • Demotek: tidigare elevers gymnasiearbeten • Källor: böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 • 8. INFORMATIONS- SÖKNING: TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 9. INFORMATIONS- SÖKNING: SÖKKRITIK • Sökkritik – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer & filterbubblor • Annonser • Sökmotoroptimering
 • 10. INFORMATIONS- SÖKNING: STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick över ditt ämne. Definiera dina begrepp och formulera sökord (uppslagsverk) • Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd många källor. Sök i databaser (allmänna och specifika), media, böcker; sök hos högskolor & universitet, myndigheter, organisationer • Bearbeta information • Dokumentera kunskapen
 • 11. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? Googla smart!
 • 12. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Var smart: Uppfinn hjulet en gång! Dokumentera din sökning: Skriv sökdagbok Samla citat och källor i ett separat dokument • Var kreativ: Testa olika ord och synonymer! Brett eller smalt? Psykisk ohälsa – Depression Närliggande ord eller synonymer? Brexit – Storbritanniens utträde ur EU etc. Vinklade och värderande ord? prostitution – sexarbete – sexslaveri
 • 15. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på homofob* leder till träffar på sidor där ord som homofob, homofobi, homofobisk etc. förekommer lite här och var. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på ”åsikter om monarkin” ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra.
 • 16. PAUS
 • 18. ÖVERBLICKA > FÖRDJUPA: MEDIA • Fördjupa dig genom att ta del av media: tidningar, tidskrifter, teve, radio • Använd databaserna Mediearkivet (fritext & fulltext), Artikelsök (ämnesord & poster. En del tryckt, en del fulltext.) och EBSCO (Engelskspråkig. En del fulltext.) Primärkälla eller sekundärkälla?
 • 19. FÖRDJUPA: FORSKNING NÅGRA EXEMPEL • universitet & högskolor - Kriminologiska institutionen vid SU - Karolinska institutet - Lärarutbildningen vid SH - KvinnSam • forskning.se • DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet • uppsatser.se
 • 20. FÖRDJUPA: DATABASER NÅGRA EXEMPEL • Global Issues in Context • Libris • Google Scholar Använd nyckelord/ämnesord! Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 • 22. FÖRDJUPA: DATABASER • Libris Nationell söktjänst med information om böcker, tidskrifter, tidningar, artiklar och uppsatser som finns på svenska bibliotek. Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 • 23. FÖRDJUPA: DATABASER • KvinnSam Tvärvetenskaplig databas med fokus på genusvetenskapliga böcker, artiklar och uppsatser som finns vid Göteborgs universitet. Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 • 24. FÖRDJUPA: BÖCKER PÅ VETENSKAPLIG GRUND? Lämna gärna inköpsförslag till biblioteket!
 • 25. FÖRDJUPA: MYNDIGHETER Tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdagen beslutat om, t.ex.: • Brå, Brottsförebyggande rådet • Folkhälsomyndigheten • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd • Jämställdhetsmyndigheten • Konsumentverket • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor • Polisen • Socialstyrelsen • Skolverket • Statens medieråd • SCB, Statistiska centralbyrån https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och- regeringskansliet/myndigheter/
 • 26. FÖRDJUPA: ORGANISATIONER • en grupp av människor och grupper som samarbetar i en fråga, t.ex.: • CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning • Mind • Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (samarbete mellan myndigheter) • RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter • Sveriges konsumenter • Riksförbundet för social och mental hälsa
 • 27. PAUS
 • 28. KÄLLOR: TVÅ MINUTER • Vad är en källa? • Vad är en bra källa? • Hur är man källkritisk?
 • 29. KÄLLOR – VAD ÄR EN KÄLLA? • platsen där du hämtar information till ditt arbete • innehåller fakta som du har användning för • kan ha olika format: en bok, transkriberad intervju, ett radioprogram, en avhandling, en debattartikel, forskningsrapport, en verksamhetsberättelse, en vetenskaplig artikel • Olika sorters källor – primära och sekundära
 • 30. KÄLLOR: KÄLLKRITIK Fritt från Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber
 • 31. KÄLLOR: KÄLLTILLIT Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, var en av de första som började använda ordet källtillit. Källa: Internetstiftelsen ”Vi kan inte göra egna undersökningar om allting. Vi måste hitta källor som det är rimligt att lita på.”
 • 32. KÄLLHÄNVISNING – VARFÖR? • Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller kritisera din undersökning och dina resultat • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 33. KÄLLHÄNVISNING – HUR? • Vetenskapligt skrivande – en sida på bibliotekswebben • Olika referenssystem, kolla med läraren vilket hen föredrar • Viktigt: Var konsekvent!
 • 34. DiVA, uppsatser.se Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning (eget material, t.ex. intervjuer, enkäter) Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR Begrepp, definitioner 34
 • 35. SAMMANFATTNING: STRATEGIER • Definiera • Överblicka • Fördjupa • Dokumentera • Bearbeta • Referera
 • 36. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter) • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 • 38. TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 38

Hinweis der Redaktion

 1. ”Va lite nyfiken!”
 2. ”Va lite nyfiken!”
 3. ”Va lite nyfiken!”
 4. ”Va lite nyfiken!”