GYARB SU20.pptx

ngbib
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning
SU20 ht 2022
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
DAGENS LEKTION
• Gymnasiearbete – vad är det?
• Bibliotekets stöd
• Informationssökning: sökkritik,
strategier, tips, tricks och exempel
• Källor: kritik, tillit och hänvisning
I gymnasiearbetet ska du …
• visa att du är förberedd för högskolestudier
• formulera en frågeställning
• planera, genomföra och utvärdera ett
arbete
• utgå från centrala kunskapsområden inom
programmet
• färdigställa en skriftlig rapport
• presentera och diskutera ditt arbete muntligt
GYMNASIEARBETE –
VAD ÄR DET?
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%
2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5c
dfa9295
Vetenskap: ”organiserad kunskap; som verksamhet
ett systematiskt och metodiskt inhämtande av
kunskap inom ett visst område” (ne.se)
• Begrepp som tillhör ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och
vägledande text
• Källhänvisningar och referenser
• Formellt språk – inte talspråk
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fpr
rogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295
GYMNASIEARBETE –
VETENSKAPLIG TEXT
EXAMENSMÅLEN
• … utveckla ett vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt
• … kunna avgöra om påståenden är
grundade på fakta
• … kunna urskilja värderingar i olika typer
av källor
• … förmåga att söka, sovra och bearbeta
information med källkritisk medvetenhet
• https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp
%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35
a5cdfa9295
BIBLIOTEKETS
STÖD
• Studiehylla: övergripande handböcker i
vetenskapligt skrivande och specifika
metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter)
• Demotek: tidigare elevers gymnasiearbeten
• Källor: böcker, tidskrifter, databaser och
länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i
informationssökning, källkritik och
källhantering
INFORMATIONSSÖKNIN
G:
TVÅ MINUTER
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
INFORMATIONSSÖKNIN
G: SÖKKRITIK
• Sökkritik – att ifrågasätta
sökresultat och sökmotorers
rankning
• Algoritmer & filterbubblor
• Annonser
• Sökmotoroptimering
Wikipedia?
INFORMATIONSSÖKNIN
G: STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i ämnet
• Skaffa överblick över ditt ämne. Definiera
dina begrepp och formulera sökord
(uppslagsverk)
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd
många källor. Sök i databaser (allmänna och
specifika), media, böcker; sök hos högskolor
& universitet, myndigheter, organisationer
• Bearbeta information
Dokumentera kunskapen!
ÖVERBLICK
STRATEGISKA
FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
Googla smart!
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Var smart: Uppfinn hjulet en gång!
Dokumentera din sökning: Skriv
sökdagbok.
Samla citat och källor i ett separat
dokument
• Var kreativ: Testa olika ord och
synonymer!
Brett eller smalt? Psykisk ohälsa –
Depression
Närliggande ord eller synonymer? Brexit –
Storbritanniens utträde ur EU etc.
Vinklade och värderande ord?
alkoholmissbruk – alkoholkonsumtion –
alkoholberoende
GYARB SU20.pptx
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. En sökning på
homofob* leder till träffar på sidor där ord
som homofob, homofobi, homofobisk etc.
förekommer lite här och var.
• Använd citattecken för att markera
att orden hör ihop > sökfras. En
sökning på ”syn på katolicism” ger träffar
på sidor där orden står bredvid varandra.
10 MINUTER:
EGNA ÖVNINGAR
• Tänk igenom ditt ämnesval och
vad du redan kan om det
• Fundera över vilka centrala ord,
synonymer och närliggande ord
som kan komma till nytta när du
systematiskt kartlägger området
• Testa att göra sökningar i Google
och Wikipedia: Laborera med
citattecken, asterisker och olika
former av dina sökord
INFORMATIONSSÖKNIN
G:
ÖVERBLICK
• Definiera centrala
begrepp med hjälp av
uppslagsverk, t.ex. ne.se
ÖVERBLICK/FÖRDJUPNIN
G:
MEDIA
• Fördjupa dig genom att ta del
av media: tidningar, tidskrifter,
teve, radio
• Använd databaserna
Mediearkivet (fritext & fulltext),
Artikelsök (ämnesord & poster. En
del tryckt, en del fulltext.) och
EBSCO (Engelskspråkig. En del
fulltext.)
Primärkälla eller
sekundärkälla?
FÖRDJUPNING:
FORSKNING
• universitet & högskolor
- Kriminologiska institutionen vid
SU
- Karolinska institutet
- Lärarutbildningen vid SH
- KvinnSam
- Textil och mode vid HB
• forskning.se
• DiVA – Digitala Vetenskapliga
Arkivet
• uppsatser.se
FÖRDJUPNING:
DATABASER
• Global Issues in Context
• Amerikansk samhällsvetenskaplig databas
• Libris
• Nationell söktjänst: information om
publikationer som finns på svenska bibliotek.
• Google Scholar
• En engelskspråkig tjänst från Google:
vetenskapliga publikationer och tidskrifter.
Använd nyckelord/ämnesord!
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-
kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPNING: DATABASER
FÖRDJUPNING: DATABASER
FÖRDJUPNING: DATABASER
FÖRDJUPNING: DATABASER
FÖRDJUPNING:
BÖCKER
PÅ VETENSKAPLIG GRUND?
Lämna gärna inköpsförslag till
biblioteket!
FÖRDJUPNING:
MYNDIGHETER
Tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdagen beslutat
om, t.ex.:
• Brå, Brottsförebyggande rådet
• Folkhälsomyndigheten
• Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
• Jämställdhetsmyndigheten
• Konsumentverket
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Polisen
• Socialstyrelsen
• Skolverket
• Statens medieråd
• SCB, Statistiska centralbyrån
https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-
regeringskansliet/myndigheter/
FÖRDJUPNING:
SAMLINGSSAJTER
Kunskapsguiden – nationell kunskapsbank för
dem som arbetar inom socialtjänst, hälso-
eller sjukvård
FÖRDJUPNING:
ORGANISATIONER
• en grupp av människor och grupper som
samarbetar i en fråga, t.ex.:
• CAN, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning
• Mind
• Nationellt metodstöd mot prostitution och
människohandel (samarbete mellan
myndigheter)
• RFSL, Riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas, transpersoners, queeras och
intersexpersoners rättigheter
• Sveriges konsumenter
• Riksförbundet för social och mental hälsa
10 MINUTER:
EGNA ÖVNINGAR
• Gör sökningar Libris. Reflektera
över träfflistorna.
• Botanisera bland böckerna.
• Leta upp myndigheter och
organisationer som är aktiva i ditt
ämne. Hittar du något som kan
komma till användning?
• Försök ta reda på om det finns
samlingssajter som kan vara bra
att utgå från i ditt fortsatta arbete.
KÄLLOR
• Vad är en källa?
• Vad är en bra källa?
• Hur är man källkritisk?
KÄLLOR:
VAD ÄR EN KÄLLA?
• platsen där du hämtar information till ditt
arbete
• innehåller fakta som du har användning för
• kan ha olika format: en bok, transkriberad
intervju, ett radioprogram, en avhandling, en
debattartikel, forskningsrapport, en
verksamhetsberättelse, en vetenskaplig
artikel
• Olika sorters källor – primära och
sekundära
KÄLLOR:
KÄLLKRITIK
Fritt från Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl.
Stockholm: Liber
KÄLLOR: KÄLLTILLIT
Olof Sundin, professor i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Lunds universitet,
var en av de första som började använda
ordet källtillit.
Källa: Internetstiftelsen
”Vi kan inte göra egna
undersökningar om
allting. Vi måste hitta
källor som det är rimligt
att lita på.”
KÄLLHÄNVISNING –
VARFÖR?
• Forskningstradition: andra ska
kunna förstå och upprepa eller
kritisera din undersökning och dina
resultat
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
KÄLLHÄNVISNING –
HUR?
• Vetenskapligt skrivande – en sida
på bibliotekswebben
• Olika referenssystem, kolla med
läraren vilket hen föredrar
• Viktigt: Var konsekvent!
DiVA, uppsatser.se
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Egen undersökning
(eget material,
t.ex. intervjuer,
enkäter)
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
Begrepp, definitioner
34
SAMMANFATTNING:
STRATEGIER
• Definiera
• Överblicka
• Fördjupa
• Bearbeta
• Referera
BIBLIOTEKETS
STÖD
• Studiehylla med övergripande
handböcker i vetenskapligt skrivande
och specifika metodböcker (för t.ex.
intervjuer och enkäter)
• Böcker, tidskrifter, databaser och
länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i
informationssökning, källkritik och
källhantering
• Mejla: biblioteket.ng@nacka.se
TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
37
1 von 37

Más contenido relacionado

GYARB SU20.pptx

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning SU20 ht 2022 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. DAGENS LEKTION • Gymnasiearbete – vad är det? • Bibliotekets stöd • Informationssökning: sökkritik, strategier, tips, tricks och exempel • Källor: kritik, tillit och hänvisning
 • 3. I gymnasiearbetet ska du … • visa att du är förberedd för högskolestudier • formulera en frågeställning • planera, genomföra och utvärdera ett arbete • utgå från centrala kunskapsområden inom programmet • färdigställa en skriftlig rapport • presentera och diskutera ditt arbete muntligt GYMNASIEARBETE – VAD ÄR DET? https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp% 2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5c dfa9295
 • 4. Vetenskap: ”organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område” (ne.se) • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar och referenser • Formellt språk – inte talspråk https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fpr rogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295 GYMNASIEARBETE – VETENSKAPLIG TEXT
 • 5. EXAMENSMÅLEN • … utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • … kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta • … kunna urskilja värderingar i olika typer av källor • … förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet • https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp %2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35 a5cdfa9295
 • 6. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla: övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter) • Demotek: tidigare elevers gymnasiearbeten • Källor: böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 • 7. INFORMATIONSSÖKNIN G: TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 8. INFORMATIONSSÖKNIN G: SÖKKRITIK • Sökkritik – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer & filterbubblor • Annonser • Sökmotoroptimering Wikipedia?
 • 9. INFORMATIONSSÖKNIN G: STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick över ditt ämne. Definiera dina begrepp och formulera sökord (uppslagsverk) • Fördjupa dina kunskaper i ämnet. Använd många källor. Sök i databaser (allmänna och specifika), media, böcker; sök hos högskolor & universitet, myndigheter, organisationer • Bearbeta information Dokumentera kunskapen!
 • 10. ÖVERBLICK STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? Googla smart!
 • 11. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Var smart: Uppfinn hjulet en gång! Dokumentera din sökning: Skriv sökdagbok. Samla citat och källor i ett separat dokument • Var kreativ: Testa olika ord och synonymer! Brett eller smalt? Psykisk ohälsa – Depression Närliggande ord eller synonymer? Brexit – Storbritanniens utträde ur EU etc. Vinklade och värderande ord? alkoholmissbruk – alkoholkonsumtion – alkoholberoende
 • 13. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på homofob* leder till träffar på sidor där ord som homofob, homofobi, homofobisk etc. förekommer lite här och var. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på ”syn på katolicism” ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra.
 • 14. 10 MINUTER: EGNA ÖVNINGAR • Tänk igenom ditt ämnesval och vad du redan kan om det • Fundera över vilka centrala ord, synonymer och närliggande ord som kan komma till nytta när du systematiskt kartlägger området • Testa att göra sökningar i Google och Wikipedia: Laborera med citattecken, asterisker och olika former av dina sökord
 • 15. INFORMATIONSSÖKNIN G: ÖVERBLICK • Definiera centrala begrepp med hjälp av uppslagsverk, t.ex. ne.se
 • 16. ÖVERBLICK/FÖRDJUPNIN G: MEDIA • Fördjupa dig genom att ta del av media: tidningar, tidskrifter, teve, radio • Använd databaserna Mediearkivet (fritext & fulltext), Artikelsök (ämnesord & poster. En del tryckt, en del fulltext.) och EBSCO (Engelskspråkig. En del fulltext.) Primärkälla eller sekundärkälla?
 • 17. FÖRDJUPNING: FORSKNING • universitet & högskolor - Kriminologiska institutionen vid SU - Karolinska institutet - Lärarutbildningen vid SH - KvinnSam - Textil och mode vid HB • forskning.se • DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet • uppsatser.se
 • 18. FÖRDJUPNING: DATABASER • Global Issues in Context • Amerikansk samhällsvetenskaplig databas • Libris • Nationell söktjänst: information om publikationer som finns på svenska bibliotek. • Google Scholar • En engelskspråkig tjänst från Google: vetenskapliga publikationer och tidskrifter. Använd nyckelord/ämnesord! Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 • 23. FÖRDJUPNING: BÖCKER PÅ VETENSKAPLIG GRUND? Lämna gärna inköpsförslag till biblioteket!
 • 24. FÖRDJUPNING: MYNDIGHETER Tillämpar lagar och utför den verksamhet som riksdagen beslutat om, t.ex.: • Brå, Brottsförebyggande rådet • Folkhälsomyndigheten • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd • Jämställdhetsmyndigheten • Konsumentverket • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor • Polisen • Socialstyrelsen • Skolverket • Statens medieråd • SCB, Statistiska centralbyrån https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och- regeringskansliet/myndigheter/
 • 25. FÖRDJUPNING: SAMLINGSSAJTER Kunskapsguiden – nationell kunskapsbank för dem som arbetar inom socialtjänst, hälso- eller sjukvård
 • 26. FÖRDJUPNING: ORGANISATIONER • en grupp av människor och grupper som samarbetar i en fråga, t.ex.: • CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning • Mind • Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (samarbete mellan myndigheter) • RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter • Sveriges konsumenter • Riksförbundet för social och mental hälsa
 • 27. 10 MINUTER: EGNA ÖVNINGAR • Gör sökningar Libris. Reflektera över träfflistorna. • Botanisera bland böckerna. • Leta upp myndigheter och organisationer som är aktiva i ditt ämne. Hittar du något som kan komma till användning? • Försök ta reda på om det finns samlingssajter som kan vara bra att utgå från i ditt fortsatta arbete.
 • 28. KÄLLOR • Vad är en källa? • Vad är en bra källa? • Hur är man källkritisk?
 • 29. KÄLLOR: VAD ÄR EN KÄLLA? • platsen där du hämtar information till ditt arbete • innehåller fakta som du har användning för • kan ha olika format: en bok, transkriberad intervju, ett radioprogram, en avhandling, en debattartikel, forskningsrapport, en verksamhetsberättelse, en vetenskaplig artikel • Olika sorters källor – primära och sekundära
 • 30. KÄLLOR: KÄLLKRITIK Fritt från Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber
 • 31. KÄLLOR: KÄLLTILLIT Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, var en av de första som började använda ordet källtillit. Källa: Internetstiftelsen ”Vi kan inte göra egna undersökningar om allting. Vi måste hitta källor som det är rimligt att lita på.”
 • 32. KÄLLHÄNVISNING – VARFÖR? • Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller kritisera din undersökning och dina resultat • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 33. KÄLLHÄNVISNING – HUR? • Vetenskapligt skrivande – en sida på bibliotekswebben • Olika referenssystem, kolla med läraren vilket hen föredrar • Viktigt: Var konsekvent!
 • 34. DiVA, uppsatser.se Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning (eget material, t.ex. intervjuer, enkäter) Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR Begrepp, definitioner 34
 • 36. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker (för t.ex. intervjuer och enkäter) • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering • Mejla: biblioteket.ng@nacka.se
 • 37. TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 37

Hinweis der Redaktion

 1. ”Va lite nyfiken!”
 2. ”Va lite nyfiken!”