Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Nhung dieu can biet ve content maekting

366 Aufrufe

Veröffentlicht am

Infographic giới thiệu về content marketing đến khách hàng cho sự kiện Digital Story của Admicro.

Veröffentlicht in: Business
  • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
       Antworten 
    Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
    Ihre Nachricht erscheint hier

Nhung dieu can biet ve content maekting

  1. 1. ĐỊNH NGHĨA CDNĨENĨ MARKETING Content marketing “là hình thúc marketing khờl tao và phát tàn nỘl dung hüu ích, Ilen quan truc tlép đén khách hàng muc tieu nhảm mục dích gay chú ý, tạo tuơng tác và xay dụng mól quan he lau dàl VÓI khách hàng - dem lại lợl nhuận cho cong ty". Bàl vlét, bàl PR ẫ" 79% Ữ Mạng xa hoi 74% Ũμữwkặ o ` * Vldeos ;`› .- V I ` 52% `| ` Ế')› Webcasts q | 46% ` J-L Z Mlcrosttes = 4" 317 z S o /Ì Ỷ ` I I, .. ` I, ` Moblle content ẩm : Ĩ Ế ' Jo-"" . 15% I , | ““- + ẪỈĨỈỈI IFỂỖI 'lỹ'ẵẵỈẵỹl IỈỈĨỶ Thể nào là một nội dung (content) tốt? Nguyên mãu và dộc đáo Chuyên sâu & ý nghĩa ạ :""ltIμŕ: 'l. " ẫộịễ S /KĨ ` . Háp dãn và có tính chla sè "7" có thể giám sát 8. quản lí mí Ỉì- -^ Ấ Nhắm đúng đói tuợng vol “ ` ~v độ chính xác cao I Mlẽn lõi chính tà /ạƠ ă ,lự PIIỆU QUÁ CŨA CONTENT MARKETING 7070 khách hàng muón biét dén còng ty qua bài viết hơn là quảng cáo ÌÌIÌI Thức ãn của các công cụ tìm kiếm là . A nộì dung chất lượng - ›` ` ,,v‹' ` Khách hàng tù tìm klém tu nhlen có tỉ lẹ mua hàng là 'Í 4u6°ÁD, trong khl dó khách hàng Ê "vẦ từ nguòn quàng cáo chỉ CÓ “I n7% "GUỖ" TỰHHIÊH 14.6% 1.7% NỘI dung háp dàn là t0p 3 lí do khách hàng theo dol nhan hàng tren các mang xa hội social Media 58°/0 khách hàng tln tuởng vào nol dung blen soạn Iếllllỵềi Khách hàng phụ thuoc vào nội dung tin cậy dé quyét dịnh mua hàng táng à 5 lan so VÒI 5 nam truóc day. (Ấ ỄYẺAỂ LÁTER khách hàng thùa nhan se dọc nol dung xuât phát tù thuong hieu họ quan tam 7 Ù 0/0 khách hàng nol ràng content marketing tạo cho họ cảm giác gàn gül VÓI thuong hieu 7 8 0/0 tin tuởng ràng cong ty cung cáp nol dung tót là nhủng Cong ty CỐ thlen hưóng xay dụng mól quan he vơi khách hàng Ữ y.Ịìj ỵvỊA:` .,`_1.. A, `l I r`l yl I l` IÀ lì .K ulưlv vIrl nt [ĩẤĨli:k lklt Đặt mục tiêu cho thương hiệu Ệ; Nhận định và hiểu khách hàng mục tiêu _ 77 Ỉ `ỉ 14 Ấ Ảrìn“ Nhận diện thông điệp chính <`. -ĨI Xây dựng lịch lẽn nội dung 41 Ặ Ỉ ắ nn ụ ụ V f'‹ 7 `RVZ 5 `I'K,Ề I I ` `~~-‹ -.I Iữ`: Quyet định chien lược cho content marketing: : x '”“=*`“ tế Í-‹-ec X ŕ,r” "" ” ' ỀẤ ę: Hlnh thức dàl: Hình thức ngăn: Hội tnoạlz * Bài PR; dlém tln; Post tren mạng Webcasts; Comments; bàl tren blog Xả hội; Hlnh ánh Reviews ` I I, ŕtĩ 1 : lí Ư III ' ` ẸL tn' ắ`°` V 42°/0 Thiếu nhân sự dé CÓ thé llen tục cung cáp noi dung chát luợng I 370/0 ngân sách dé xay dụng content Vè lau dàl 54°/0 thuơng hiẹu khong CÓ nguòi làm nỘl dung gạ 69°/0 content marketers nhạn dịnh xay dụng nỘl dung doc dáo mà nguyen thủy là thủ thách khó nhát Ệ: Tính ổn định về nội dung: vè cả chất lượng và số lượng 'l:!:s'x :‹:rZl` íìlìpưllllŕễlữlihlíllatdolllvlüùIF'Ư`*V1ĂlVllIlollìỉ=Ịlìμllrầìittáìlltg PỈIPLVI 'IIIÌpull-`IOlOìỊ=IIlII:{Ổ|I›=Í(OIởlę'II0lolllr[p!='.'IęIIHỉtãialilgxlIlở[HVAIlVIẮll87Á(oJpuHolltỈ=ìIìù4IIHIIỈtzíìlllsμslitơliíltâhanlllỉμdõnlltẽlluịzlữ íỈỈỈPìVÍẮ'Ị'Ả'A'Ả'A'P-ầ"ẵÌ[ÍỈỂHÍFIKổf1l[ỗìĨẤỄ[>l'A'k`C1íHíỈẨẫÍnồI:ẫẽÍl*ẽÌỈẫỈỄ-*lịllẵửẽlaIÌỀÍỈỈOÌI` illÌp›vIÁ'.`Av.'A'.'Hllìil0llIllỉllln!đỉ‹=ìlllLgỊqị,ỵýIliln~1ựolollI!ÁllìilillIIIỉL4lltâIỉt(=lỈllLgMulaliềuììrouV161KỉVIIẪSzekvlkĩuxlảìihlíahlỉllulẽìkíầmollLAC!o1lìỉ=ìơÍL4m!ỉlit‹=ÍlllLęL 'It=Illỏla~ŕ-Illikỉlęloìitobt. ill]QJIIÁVIIeIif=ILAl&'/Ấ'A'IìlỉÌExv1ollLơaliỊu1llrỉn:‹ntIl'.vmIilolllμƠllllIt=ỊlÌFlll*ỉldì(=IìllLỊu l3Iv*l1t1;!:I'l:lIi* Z0' lllltlr :1`l^] :I Ĩllll°I Ệ' :`xởlllltơl‹o`n(ilỊíO `IiII(_oYo Vlĩlctllịpjl 'lI[â_ìl"I'!:Ĩllơ I`í:1l liu iilrởllụl ơỊlf:“,llLgl`Ơt`=ìì: iịqtơ ÌIỈÍầIl Vlrảl `!:.llIr`v1o¶l ‹!OVZ‹ `lì[ ,l1°If=llA Mŕãlluì `ll(0°J` ìlơllt ỆẤiĨÌ"4'l'IẾẵ`IPấẵÍỈ'v~'OìỈfí.l ỞIIIIX 'IJ ,clilll 310% dfiĩo-QIEI 'n'l=!°CA. v`O[CìO`ỊlE` I"AI01°I1l[=`IIÍỈ=lílIaI;, g[ơìllIwlIiI[clIX inĩo "'I=.` If=.IlLg1 ỉllt [ơ'll l1'lII: ÌIỂÌIX ÌIL vỈlỈ_ỂOíQllIỌlll'L` Ểịfỉlfậlr' ẹỲịIllIậẫỄỵ` Ệtạlllẫ, ỈỶ,ổllì`l‹ `lfẩ.` ấỈ;.lllll'L ẵ¶OlìIỀu.Là'ẢlỊ... `lIlịv"Of;_]p~ llulltclfdtlln'..:1lIllll04ll..VIl ỦỈẵ›'0ỈấjỊỸ^lỈÍtẵỈỈ Olẩxo ìilllllgị iIIlwI[0ÌlỊg` v1:4`CfollỈỉ:lllí ừlklđltáỉlluu

×