SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 13
Downloaden Sie, um offline zu lesen
CAO ỐC VĂN PHÒNG NHÀ Ở
-------------------------
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
CỦA
CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở
Địa chỉ: 690 đƣờng Hồng Bàng, Phƣờng 01 – Quận 11
Tp Hồ Chí Minh
Năm 2015
CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở
-------------------------
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
CỦA
CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở
Địa chỉ: 690 đƣờng Hồng Bàng, Phƣờng 01 – Quận 11
Tp Hồ Chí Minh
TRẦN KIM TUYỀN HOÀNG VĂN ĐỨC
Năm 2015
Chủ đầu tƣ Đơn vị tƣ vấn
CÔNG TY TNHH DV PT KT MT
CÔNG NGHỆ MỚI
Giám đốc
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2015
Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Quận 11, Tp.HCM
Xin gửi đến quý Ủy ban nhân dân quận 11 kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với
các nội dung sau đây:
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên dự án
CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở
1.2. Tên chủ dự án
ÔNG TRẦN KIM TUYỀN – BÀ KHA THU HỒNG
1.3. Địa chỉ liên hệ
Địa chỉ: 690 đường Hồng Bàng, Phường 01, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
1.4. Ngƣời đại diện theo pháp luật:
Người đại diện: Ông Trần Kim Tuyền
Sinh năm: 1968 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 021935099 Ngày cấp: 05/06/2006 Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh
1.5. Phƣơng tiện liên hệ:
Điện thoại:
II . THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.
2.1. Địa điểm thực hiện dự án
 Vị trí xây dựng dự án: 690 đường Hồng Bàng, Phường 01, Quận 11, Tp. Hồ Chí
Minh thuộc Thửa đất số 33, tờ bản đồ địa chính số 28, Phường 1, Quận 11, Tp. Hồ Chí
Minh.
 Nằm ở vị trí mặt tiền, tiếp giáp với trục đường chính, công trình sẽ có một đóng góp
thẩm mỹ cho cảnh quan khu vực, cũng như mang lại một nét kiến trúc cho bộ mặt khu
vực;
Tổng diện tích khu đất: 518,98 m². Các mặt tiếp giáp của khu đất xây dựng như sau:
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 4
+ Phía Đông: đường hẻm lộ giới 4,5 m
+ Phía Tây: giáp khu dân cư hiện hữu
+ Phía Nam: giáp đường Hồng Bàng lộ giới 40 m
+ Phía Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu
.
Hình: Vị trí dự án
Hiện trạng hạ tầng khu vực như sau
Hiện trạng đất đai: Hiện trạng có căn nhà cấp 4 với diện tích sàn 256m2
; sau khi quy
hoạch chi tiết 1/500 thì chủ đầu tư sẽ tháo dỡ phần xây dựng này.
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 5
Khu dân cư, khu đô thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Trong khu vực là khu dân cư sinh sống nên, chỉ có một số cửa hàng tạp hóa, kinh
doanh nhỏ lẻ, không có cơ sở sản xuất nào.
Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử
Trong khu vực dự án không có công trình văn hóa, tôn giáo hay di tích lịch sử nào.
Hiện trạng giao thông
Vị trí xây dựng nằm ở mặt tiền đường Hồng Bàng, phía Đông gần vòng xoay Cây Gõ,
trục đường giao thông chính, cách trung tâm Tp.HCM không xa.
Hiện trạng cấp nước
Hiện nay trong khu vực dự án đã hình thành mạng lưới đường ống cấp nước máy của
Thành phố trên đường Hồng Bàng.
Hiện trạng hệ thống thoát nước
Hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải: Nước thải sau khi xử lý
sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thải của thành phố trên đường Hồng Bàng
Hiện trạng cấp điện
Tại khu vực dự án có hệ thống điện lưới sinh hoạt của thành phố HCM. Nguồn điện
dung cho Công Trình sẽ lấy từ hệ thống lưới điện này, sau đó hạ thế để sử dụng.
Thông tin liên lạc
Mạng lưới thông tin liên lạc đã phủ khắp toàn bộ khu vực
2.2. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lƣợng
Đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng làm việc tại quận 11, tp HCM.
Đáp ứng nhu cầu nhà ở của CBNV làm việc tại quận 11 và một số quận lân cận trong nội
thành TP.HCM..
2.3. Diện tích mặt bằng
 Diện tích xây dựng tầng 1: 328 m2
.
 Tổng diện tích sàn: 3.635,29 m2
Tổng diện tích toàn bộ dự án được thể hiện trong bảng sau:
Bảng cân bằng đất đai theo diện tích đã trừ lộ giới
stt Thành phần Diện tích ( m²) Tỷ lệ (%)
1 Tầng hầm: kỹ thuật, kho, để xe 512,6 14,1
2 Tầng 1: để xe, tiếp khách, 328 9,02
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 6
trưng bày
3
Tầng lửng: tiếp khách, trưng
bày
161,74 4,45
4 Tầng 2 ÷ tầng 6: văn phòng 1911,05 52,57
5 Tầng 7, 8: nhà ở 579,2 15,93
6 Sân thượng: phòng kỹ thuật 142,7 3,93
TỔNG 3.635,29 100,0
Loại công trình: công trình dân dụng.
 Tổng diện tích sàn: 3.635,29 m2
 Chiều cao công trình: 34,8m
 Số tầng: 08 Tầng (tầng trệt, có lửng, 07 tầng lầu), 01 tầng hầm, sân thượng có
phòng kỹ thuật), cụ thể:
o Tầng hầm: 512,6 m2
(Bố trí kỹ thuật, kho, để xe)
o Tầng 1: 328 m2
(để xe, tiếp khách, trưng bày)
o Tầng lửng: 161,74 m2
(tiếp khách, trưng bày)
o Tầng 2 ÷ tầng 6: 5 x 382,21 = 1911,05 m2
(Văn phòng)
o Tầng 7 ÷ tầng 8: 2 x 289,6 = 579,2 m2
(Nhà ở)
o Tầng sân thượng: 142,7 m2
(phòng kỹ thuật)
 Coång töôøng raøo toaøn khu : 48.5 m2
 Nhaø baûo veä : 7.4 m2
2.4. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu sử dụng
2.4.1. hu cầu s ng điện
 Nguồn điện lấy từ lưới điện chung của Thành phố Hồ Chí Minh từ trạm 110/22KV đi
vào trạm biến áp nội bộ. Trạm biến áp loại trong phòng được phân phối phần hạ thế đi
xuống vào trong nhà nối với tủ chính cho từng tầng. Dây động lực chính cho phụ tải trong
nhà, bảng điện và đèn chiếu sáng đi ngầm trong tường hoặc trần.
 Giải pháp chiếu sáng cho tòa nhà được lựa chọn kết hợp giữa 2 cách: Chiếu sáng tự
nhiên và chiếu sáng nhân tạo. Trong đó, các phòng làm việc chiếu sáng tự nhiên là chủ
yếu, khu hành lang và cầu thang do được đặt ở giữa công trình nên chiếu sáng nhân tạo
được chọn làm chủ đạo.
 Tổng công suất phụ tải điện của công trình dự kiến như sau:
o Khu văn phòng làm việc: Phụ tải tính toán Po = 0,19KW/m²/sử dụng.
o Chiếu sáng công cộng: Phụ tải tính toán Po = 6,5 W/m²/sử dụng.
o Công suất điện tiêu thụ cho thang máy, bơm nước, chiếu sáng chung được tính
bằng 15% lượng điện sinh hoạt.
 Tổng công suất phụ tải cấp cho công trình: 821,48 KVA
Hệ số sử dụng không đồng thời, cos  = 0,7
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 7
 Tổng công suất phụ tải dự kiến: 575,039 KVA.
2.4.2. Nhu cầu cấp nƣớc
 Nước sử dụng cho công trình gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của nhân
viên văn phòng và lượng nước dùng cho cứu hỏa (PCCC).
 Hệ thống cấp nước ngoài nhà của công trình được đấu nối từ hệ thống cấp nước của
Thành phố đến bể chứa nước đặt trong tầng hầm của công trình.
 Tiêu chuẩn cấp nước:
o Số người sử dụng nước trong văn phòng lấy theo tiêu chuẩn số người/1m².
 12,0m²/1 người.
o Tổng diện tích làm việc của tòa nhà theo sơ bộ ước tính được là: 1911,05 m2
 Số người trong văn phòng tối đa là: 160 người.
o Số người sử dụng nước trong căn hộ lấy theo tiêu chuẩn số người / 1 m2 :10
m2/người
o Tổng diện tích sử dụng mục đích nhà ở căn hộ là 579,2 m2
 Số người trong nhà ở
tối đa là: 58 người.
Nhu cầu dùng nƣớc đƣợc ƣớc tính nhƣ sau:
Hệ thống cấp nước cho công trình được thiết kế theo TCVN 4513 : 1988: Cấp nước bên
trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
Nhu cầu nước sinh hoạt được tính như sau:
Lƣu lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt của nhân viên làm việc tại văn phòng:
- Qvăn phòng = N x q x Kdh = 160 người x 15 l/người x 1,3 = 3.120 lít/ngày ≈ 3,12
m3
/ngày
Trong đó:
+ N: số lượng nhân viên làm việc khu vực văn phòng 160 người
+ q: tiêu chuẩn dùng nước trung bình cho một người. q = 15 lit/ người/ ngày
+ Kđh : hệ số không điều hòa trong giờ dùng nước = 1,3
Lƣu lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt của dân cƣ sinh sống tại căn hộ:
- Qcăn hộ = N x q x Kdh = 58 người x 35 l/người x 1,3 = 2.639 lít/ngày ≈ 2,64 m3
/ngày
Trong đó:
+ N: số lượng dân cư sinh sống trong căn hộ là 58 người
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 8
+ q: tiêu chuẩn dùng nước trung bình cho một người. q = 35 lit/ người/ ngày
+ Kđh : hệ số không điều hòa trong giờ dùng nước = 1,3
nƣớc nƣớc cấp cho hoạt động vệ sinh công cộng : tưới cây, lau sàn khoảng
3m3
/ngày
Nƣớc cấp cho PCCC: Tiêu chuẩn cấp nước cho chữa cháy:
Tính với 2 cột lưu lượng (2,5l/s). QCC = 2 × 2,5 × 3,6 × 3 = 54,0 (m³)
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 9
II. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG
XÂY DỰNG
Yếu tố gây tác
động
Tình trạng
Biện pháp giảm thiểu
Tình trạng
Có Không Có Không
Khí thải từ các
phương tiện vận
chuyển, máy
móc thi công
x
Sử dụng phương tiện, máy móc thi công
đã qua kiểm định
x
Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm x
Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị x
Che chắn công trình thi công dự án x
Che chắn các phương tiện vận chuyển vật
tư, các bãi tập kết vật tư xây dựng
x
Bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh cuối
ngày làm việc tại các cổng ra vào dự án
x
Bố trí đèn tín hiệu, dây treo hướng dẫn
người dân tham gia lưu thông
x
Tránh tập trung vận chuyển vật tư cùng
một thời điểm, bố trí các PTVC hợp lý
x
Bụi x
Cách ly, phun nước để giảm bụi x
Biện pháp khác: x
Nước thải sinh
hoạt
x
Nước thải sinh họat của công nhân viên
trong quá trình xây dựng sẽ được thu
gom, xử lý qua bể tự hoại hiện hữu tại dự
án trước khi thải vào hệ thống thoát nước
tại khu vực.
x
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu
vực
x
Sau khi công trình xây dựng xong sẽ thuê
đơn vị có chức năng thu gom xử lý
x
Nước thải xây
dựng
x
Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi
trường
- Tại khu vực dự án sẽ đào các khe rãnh
chạy dọc xung quanh dự án để thu gom
nước mưa chảy tràn.
- Nước rửa dụng cụ, nước rửa xe thu
gom vào hố lắng 1 qua hố lắng 2 rồi qua
hố lắng 3 trước khi thoát vào hệ thống
thoát nước trong khu vực.
- Cặn lắng trong 3 bể lắng sẽ được nạo
vét làm vệ sinh định kỳ 2 lần/tuần
x
Chất thải rắn
xây dựng
x
Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng:
Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái
sử dụng được thì phải được phân loại và
để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc
tái sử dụng hoặc bán phế liệu
x
Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của
địa phương
x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 10
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý
- Đất trong quá trình đào hầm, cát, đá, xà
bần phát sinh trong quá trình xây dựng
được thu gom, tập trung tại dự án và thuê
đơn vị có chức năng thu gom xử lý
- Cam kết sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu
gom
x
Các phương tiện vận chuyển đất đá san
lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn,
giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đường
gây ảnh hưởng cho người lưu thông và
đảm bảo cảnh quan môi trường được
sạch đẹp.
x
Chất thải rắn
sinh hoạt
x
Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của
địa phương
x
Khi bắt đầu đi vào xây dựng sẽ ký hợp
đồng với đơn vị có chức năng là Công ty
TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích
quận 11 để xử lý.
x
Chất thải nguy
hại
x
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x
Biện pháp khác: Những loại rác thải độc
hại phải được thu gom và đặt cách xa
công trường thi công, sao cho tác động
đến con người và môi trường là nhỏ nhất
để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy
định
x
Tiếng ồn x
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x
Bố trí thời gian thi công phù hợp: cam
kết không hoạt động thi công vào giờ
nghỉ ngơi của người dân từ 11h30-13h30;
21h – 6h sáng hôm sau.
x
Trang bị tấm đệm cao su để hạn chế tiếng
ồn cho các máy móc có độ ồn cao
X
Không vận chuyển vật tư vào giờ cao
điểm
x
Sử dụng các thiết bị máy móc tiên tiến, ít
gây ồn
x
Rung x
Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x
Bố trí thời gian thi công phù hợp x
Nước mưa chảy
tràn
x
Có hệ thốn rãnh thu nước, hố ga thu gom,
lắng lọc nước mua chảy tràn trước khi
thoát ra môi trường
x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 11
IV. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG
Yếu tố gây tác
động
Tình trạng
Biện pháp giảm thiểu
Tình trạng
Có Không Có Không
Bụi và khí thải x
Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh
các cửa, phòng ra vào
x
Bố trí cây xanh trong khuôn viên x
Bố trí bãi đậu xe hợp lý x
Đối với khí thải của máy phát điện:
- Lắp đặt trong phòng cách âm tại tầng
hầm
- Ống khói cao hơn mái nhà 1,5 m
- Bảo dưỡng máy móc định kỳ
x
Nước thải sinh
hoạt
x
Thu gom và tái sử dụng x
Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi
thải vào hệ thống xử lý nước thải của
tòa nhà trước khi thải ra hệ thống thoát
nước thải của thành phố trên đường
Hồng Bàng; Cam kết nước thải sau xử
lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT; cột B.
x
Nước tại các lavabol, nước lau sàn được
thu gom vào hệ thống xử lý nước thải
của tòa nhà
x
Nước thải khác x
Thu gom và tái sử dụng x
Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ
thống xử lý nước thải tập trung
x
Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy
định và thải ra môi trường
x
Biện pháp khác x
Nước thải từ hệ
thống làm mát
x
Giải nhiệt và thải ra môi trường x
Biện pháp khác x
Chất thải rắn x
Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng x
Tự xử lý x
Thuê đơn vị có chức năng là Công ty
TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 11
để xử lý
x
Biện pháp khác x
Chất thải nguy
hại
x
Đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở tài
nguyên môi trường thành phố Hồ Chí
Minh.
x
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x
Mùi x
Lắp đặt quạt thông gió x
Biện pháp khác: x
Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh
các cửa, phòng ra vào
x
Bố trí cây xanh trong khuôn viên x
Đối với khí thải của máy phát điện:
- Bảo dưỡng máy móc định kỳ
x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 12
Nhiệt dư x
Lắp đặt quạt thông gió x
Biện pháp khác x
Nước mưa chảy
tràn
x
Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu
gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước
khi thoát ra môi trường
x
Biện pháp khác x
Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 13
V. CAM KẾT
5.1. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường
của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ
môi trường:
- Khí thải, tiếng ồn không khí xung quanh xử lý đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn hiện hành.:
QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2013/BTNMT , QCVN 26:2010/BTNMT
- Khí thải tại máy phát điện: Xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN19:2009/BTNMT;
- Nước thải: Cam kết sẽ xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường QCVN
14:2008/BTNMT mức B, hệ số K=1,2 mức B, trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung
của thành phố.
- Chất thải rắn: Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH Một thành viên
Dịch vụ công ích Quận 11 thu gom theo quy định.
- Chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ quản lý chất thải nguy hại đúng theo thông tư
36/2015/TT-BTNMT về tổ chức phân loại, cách ly, lưu giữ tạm thời và có hợp đồng thu
gom với đơn vị có chức năng.
5.2. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên
đây và thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng/lần gửi về Sở Tài nguyên môi
trường (Chi cục Bảo vệ môi trường), Ủy ban nhân dân quận 11 (Phòng Tài Nguyên Môi
Trường quận 11) để được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.
5.3. Chúng tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung trong kế hoạch bảo vệ
môi trường này./.
Chủ đầu tƣ
TRẦN KIM TUYỀN

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Trắc nghiệm Tư tưởng HCM
Trắc nghiệm Tư tưởng HCMTrắc nghiệm Tư tưởng HCM
Trắc nghiệm Tư tưởng HCMNgananh Saodem
 
Mẫu thiết kế profile Công ty Môi trường Á Châu
Mẫu thiết kế profile Công ty Môi trường Á ChâuMẫu thiết kế profile Công ty Môi trường Á Châu
Mẫu thiết kế profile Công ty Môi trường Á ChâuSaoKim.com.vn
 
Ngôn ngữ lập trình pascal (bổ trợ tin 11)
Ngôn ngữ lập trình pascal (bổ trợ tin 11)Ngôn ngữ lập trình pascal (bổ trợ tin 11)
Ngôn ngữ lập trình pascal (bổ trợ tin 11)Hong Phuoc Nguyen
 
Tải miễn phí 28 slide PowerPoint mẫu Hồ Sơ Công Ty đẹp hài hòa
Tải miễn phí 28 slide PowerPoint mẫu Hồ Sơ Công Ty đẹp hài hòaTải miễn phí 28 slide PowerPoint mẫu Hồ Sơ Công Ty đẹp hài hòa
Tải miễn phí 28 slide PowerPoint mẫu Hồ Sơ Công Ty đẹp hài hòaTrực Quan
 
300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 100
300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 100300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 100
300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 100ghost243
 
45 cau hoi on lich su dang
45 cau hoi on lich su dang45 cau hoi on lich su dang
45 cau hoi on lich su dangMinh Tâm Đoàn
 
Quy tắc tiếng Việt
Quy tắc tiếng ViệtQuy tắc tiếng Việt
Quy tắc tiếng ViệtLe Ngoc Quang
 
Đề thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai ( trắc nghiệm )đề Số 15
Đề thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai ( trắc nghiệm )đề Số 15Đề thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai ( trắc nghiệm )đề Số 15
Đề thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai ( trắc nghiệm )đề Số 15Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trìnhBài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trìnhChâu Trần
 
Starter Toeic
Starter ToeicStarter Toeic
Starter ToeicVõ Phúc
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vnTư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vnNam Xuyen
 
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.comThùy Linh
 
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Hướng dẫn Tự học starter toeic
Hướng dẫn Tự học starter toeicHướng dẫn Tự học starter toeic
Hướng dẫn Tự học starter toeicTường Minh Minh
 
Chương 3,ttuong
Chương 3,ttuongChương 3,ttuong
Chương 3,ttuongmai_mai_yb
 
Bài tập cơ bản-nâng cao mảng
Bài tập cơ bản-nâng cao mảngBài tập cơ bản-nâng cao mảng
Bài tập cơ bản-nâng cao mảngTường Tường
 
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án)
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án) Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án)
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án) nataliej4
 
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt NamBài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt NamShizuka Tsukino
 

Was ist angesagt? (20)

Trắc nghiệm Tư tưởng HCM
Trắc nghiệm Tư tưởng HCMTrắc nghiệm Tư tưởng HCM
Trắc nghiệm Tư tưởng HCM
 
Mẫu thiết kế profile Công ty Môi trường Á Châu
Mẫu thiết kế profile Công ty Môi trường Á ChâuMẫu thiết kế profile Công ty Môi trường Á Châu
Mẫu thiết kế profile Công ty Môi trường Á Châu
 
Ngôn ngữ lập trình pascal (bổ trợ tin 11)
Ngôn ngữ lập trình pascal (bổ trợ tin 11)Ngôn ngữ lập trình pascal (bổ trợ tin 11)
Ngôn ngữ lập trình pascal (bổ trợ tin 11)
 
Tải miễn phí 28 slide PowerPoint mẫu Hồ Sơ Công Ty đẹp hài hòa
Tải miễn phí 28 slide PowerPoint mẫu Hồ Sơ Công Ty đẹp hài hòaTải miễn phí 28 slide PowerPoint mẫu Hồ Sơ Công Ty đẹp hài hòa
Tải miễn phí 28 slide PowerPoint mẫu Hồ Sơ Công Ty đẹp hài hòa
 
300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 100
300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 100300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 100
300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 100
 
45 cau hoi on lich su dang
45 cau hoi on lich su dang45 cau hoi on lich su dang
45 cau hoi on lich su dang
 
Chương 2.pptx
Chương 2.pptxChương 2.pptx
Chương 2.pptx
 
Quy tắc tiếng Việt
Quy tắc tiếng ViệtQuy tắc tiếng Việt
Quy tắc tiếng Việt
 
Đề thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai ( trắc nghiệm )đề Số 15
Đề thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai ( trắc nghiệm )đề Số 15Đề thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai ( trắc nghiệm )đề Số 15
Đề thi công chức chuyên ngành quản lý đất đai ( trắc nghiệm )đề Số 15
 
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trìnhBài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
 
Starter Toeic
Starter ToeicStarter Toeic
Starter Toeic
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vnTư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn
Tư tưởng Hồ Chí Minh - www.tailieubachkhoa.vn
 
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
 
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
đồ áN tốt nghiệp thiết kế hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu công ngh...
 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NGHIÊN CỨU KHOA HỌCNGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
Hướng dẫn Tự học starter toeic
Hướng dẫn Tự học starter toeicHướng dẫn Tự học starter toeic
Hướng dẫn Tự học starter toeic
 
Chương 3,ttuong
Chương 3,ttuongChương 3,ttuong
Chương 3,ttuong
 
Bài tập cơ bản-nâng cao mảng
Bài tập cơ bản-nâng cao mảngBài tập cơ bản-nâng cao mảng
Bài tập cơ bản-nâng cao mảng
 
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án)
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án) Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án)
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Có Đáp Án)
 
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt NamBài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
 

Ähnlich wie Kế hoạch bảo vệ môi trường Sao Nam Việt

DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTThaoNguyenXanh2
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTLập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...ThaoNguyenXanh2
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Nguyễn Thị Thanh Tươi
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...ThaoNguyenXanh2
 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu Nông Nghiệp ứng dụng công ngh...
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu Nông Nghiệp ứng dụng công ngh...Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu Nông Nghiệp ứng dụng công ngh...
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu Nông Nghiệp ứng dụng công ngh...Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
 
Dtm hiep thanh
Dtm hiep thanhDtm hiep thanh
Dtm hiep thanhDo Tuyen
 
Công trình xanh
Công trình xanhCông trình xanh
Công trình xanhphongphuq
 

Ähnlich wie Kế hoạch bảo vệ môi trường Sao Nam Việt (20)

DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
DTM Cấp Sở | (PTT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư cao tầng Khải Hoàn Paradise"...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại" Giai ...
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu chung cư cao tầng Giai Việt" quận 8...
 
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...
DTM Cấp sở | (PPT) DTM Dự án "Khu cao ốc văn phòng Khải Hoàn Paradise" 091875...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
DTM Cấp Sở | (PPT) Báo cáo ĐTM dự án "Khu dân cư Hà Đô" Quận 12, TPHCM 09187...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...
DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...
DTM Cấp sở | Báo cáo DTM Dự án "Khu dân cư Hà Đô" quận 12, TPHCM 0918755356 (...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu Nông Nghiệp ứng dụng công ngh...
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu Nông Nghiệp ứng dụng công ngh...Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu Nông Nghiệp ứng dụng công ngh...
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu Nông Nghiệp ứng dụng công ngh...
 
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư tái định cư – Hà Nội, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư tái định cư – Hà Nội, HAYLuận văn tốt nghiệp: Chung cư tái định cư – Hà Nội, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư tái định cư – Hà Nội, HAY
 
Dtm hiep thanh
Dtm hiep thanhDtm hiep thanh
Dtm hiep thanh
 
Luận văn tốt nghiệp: Nhà ở cán bộ công nhân viên, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Nhà ở cán bộ công nhân viên, HAYLuận văn tốt nghiệp: Nhà ở cán bộ công nhân viên, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Nhà ở cán bộ công nhân viên, HAY
 
Công trình xanh
Công trình xanhCông trình xanh
Công trình xanh
 
Luận văn: Chung cư tái định cư tỉnh Hải Phòng, HAY
Luận văn: Chung cư tái định cư tỉnh Hải Phòng, HAYLuận văn: Chung cư tái định cư tỉnh Hải Phòng, HAY
Luận văn: Chung cư tái định cư tỉnh Hải Phòng, HAY
 
ĐTM Cấp Bộ | PPT_Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch ...
ĐTM Cấp Bộ | PPT_Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch ...ĐTM Cấp Bộ | PPT_Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch ...
ĐTM Cấp Bộ | PPT_Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư dịch ...
 

Mehr von Công ty môi trường Newtech Co

Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long ThớiThuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long ThớiCông ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...Công ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đấtThông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đấtCông ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại Công ty môi trường Newtech Co
 
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uốngQCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uốngCông ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...Công ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hạiThông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hạiCông ty môi trường Newtech Co
 
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCNNghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCNCông ty môi trường Newtech Co
 
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trườngThông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trườngCông ty môi trường Newtech Co
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang ThôngĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang ThôngCông ty môi trường Newtech Co
 
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại NôngBáo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại NôngCông ty môi trường Newtech Co
 
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành LộcBáo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành LộcCông ty môi trường Newtech Co
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông LúaĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông LúaCông ty môi trường Newtech Co
 

Mehr von Công ty môi trường Newtech Co (20)

Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long ThớiThuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
Thuyết minh dự án đầu tư Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
 
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
QCVN 41:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về đồng xử lý chất thải nguy hại tron...
 
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
QCVN 37:2011/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tá...
 
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đấtThông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT – Quy định quy trình quan trắc nước dưới đất
 
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vê
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vêThông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vê
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT: Quy định vê
 
Thông tư 27/2015/TT/BTNMT
Thông tư 27/2015/TT/BTNMTThông tư 27/2015/TT/BTNMT
Thông tư 27/2015/TT/BTNMT
 
Thông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy định
Thông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy địnhThông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy định
Thông Tư 27/2015/TT/BTNMT: Quy định
 
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
QCVN 16 và 17:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mã luật khí tượng b...
 
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại
 
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uốngQCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
 
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
Thông tư 26-2011-BTNMT - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29 về...
 
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hạiThông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 12/2011/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại
 
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCNNghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước đô thị và KCN
 
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trườngThông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT - Quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường
 
Luật tài nguyên nước
Luật tài nguyên nướcLuật tài nguyên nước
Luật tài nguyên nước
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS TâmĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - BS Tâm
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang ThôngĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cao ốc Khang Thông
 
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại NôngBáo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng cuối năm - Đại Nông
 
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành LộcBáo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - Xưởng Oto Thành Lộc
 
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông LúaĐề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản - Cửa Hàng Bông Lúa
 

Kế hoạch bảo vệ môi trường Sao Nam Việt

 • 1. CAO ỐC VĂN PHÒNG NHÀ Ở ------------------------- KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở Địa chỉ: 690 đƣờng Hồng Bàng, Phƣờng 01 – Quận 11 Tp Hồ Chí Minh Năm 2015
 • 2. CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở ------------------------- KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở Địa chỉ: 690 đƣờng Hồng Bàng, Phƣờng 01 – Quận 11 Tp Hồ Chí Minh TRẦN KIM TUYỀN HOÀNG VĂN ĐỨC Năm 2015 Chủ đầu tƣ Đơn vị tƣ vấn CÔNG TY TNHH DV PT KT MT CÔNG NGHỆ MỚI Giám đốc
 • 3. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Quận 11, Tp.HCM Xin gửi đến quý Ủy ban nhân dân quận 11 kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây: I. THÔNG TIN CHUNG 1.1. Tên dự án CAO ỐC VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở 1.2. Tên chủ dự án ÔNG TRẦN KIM TUYỀN – BÀ KHA THU HỒNG 1.3. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ: 690 đường Hồng Bàng, Phường 01, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 1.4. Ngƣời đại diện theo pháp luật: Người đại diện: Ông Trần Kim Tuyền Sinh năm: 1968 Quốc tịch: Việt Nam Số CMND: 021935099 Ngày cấp: 05/06/2006 Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh 1.5. Phƣơng tiện liên hệ: Điện thoại: II . THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. 2.1. Địa điểm thực hiện dự án  Vị trí xây dựng dự án: 690 đường Hồng Bàng, Phường 01, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh thuộc Thửa đất số 33, tờ bản đồ địa chính số 28, Phường 1, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.  Nằm ở vị trí mặt tiền, tiếp giáp với trục đường chính, công trình sẽ có một đóng góp thẩm mỹ cho cảnh quan khu vực, cũng như mang lại một nét kiến trúc cho bộ mặt khu vực; Tổng diện tích khu đất: 518,98 m². Các mặt tiếp giáp của khu đất xây dựng như sau:
 • 4. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 4 + Phía Đông: đường hẻm lộ giới 4,5 m + Phía Tây: giáp khu dân cư hiện hữu + Phía Nam: giáp đường Hồng Bàng lộ giới 40 m + Phía Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu . Hình: Vị trí dự án Hiện trạng hạ tầng khu vực như sau Hiện trạng đất đai: Hiện trạng có căn nhà cấp 4 với diện tích sàn 256m2 ; sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 thì chủ đầu tư sẽ tháo dỡ phần xây dựng này.
 • 5. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 5 Khu dân cư, khu đô thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Trong khu vực là khu dân cư sinh sống nên, chỉ có một số cửa hàng tạp hóa, kinh doanh nhỏ lẻ, không có cơ sở sản xuất nào. Các công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử Trong khu vực dự án không có công trình văn hóa, tôn giáo hay di tích lịch sử nào. Hiện trạng giao thông Vị trí xây dựng nằm ở mặt tiền đường Hồng Bàng, phía Đông gần vòng xoay Cây Gõ, trục đường giao thông chính, cách trung tâm Tp.HCM không xa. Hiện trạng cấp nước Hiện nay trong khu vực dự án đã hình thành mạng lưới đường ống cấp nước máy của Thành phố trên đường Hồng Bàng. Hiện trạng hệ thống thoát nước Hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải: Nước thải sau khi xử lý sẽ thoát ra hệ thống thoát nước thải của thành phố trên đường Hồng Bàng Hiện trạng cấp điện Tại khu vực dự án có hệ thống điện lưới sinh hoạt của thành phố HCM. Nguồn điện dung cho Công Trình sẽ lấy từ hệ thống lưới điện này, sau đó hạ thế để sử dụng. Thông tin liên lạc Mạng lưới thông tin liên lạc đã phủ khắp toàn bộ khu vực 2.2. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lƣợng Đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng làm việc tại quận 11, tp HCM. Đáp ứng nhu cầu nhà ở của CBNV làm việc tại quận 11 và một số quận lân cận trong nội thành TP.HCM.. 2.3. Diện tích mặt bằng  Diện tích xây dựng tầng 1: 328 m2 .  Tổng diện tích sàn: 3.635,29 m2 Tổng diện tích toàn bộ dự án được thể hiện trong bảng sau: Bảng cân bằng đất đai theo diện tích đã trừ lộ giới stt Thành phần Diện tích ( m²) Tỷ lệ (%) 1 Tầng hầm: kỹ thuật, kho, để xe 512,6 14,1 2 Tầng 1: để xe, tiếp khách, 328 9,02
 • 6. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 6 trưng bày 3 Tầng lửng: tiếp khách, trưng bày 161,74 4,45 4 Tầng 2 ÷ tầng 6: văn phòng 1911,05 52,57 5 Tầng 7, 8: nhà ở 579,2 15,93 6 Sân thượng: phòng kỹ thuật 142,7 3,93 TỔNG 3.635,29 100,0 Loại công trình: công trình dân dụng.  Tổng diện tích sàn: 3.635,29 m2  Chiều cao công trình: 34,8m  Số tầng: 08 Tầng (tầng trệt, có lửng, 07 tầng lầu), 01 tầng hầm, sân thượng có phòng kỹ thuật), cụ thể: o Tầng hầm: 512,6 m2 (Bố trí kỹ thuật, kho, để xe) o Tầng 1: 328 m2 (để xe, tiếp khách, trưng bày) o Tầng lửng: 161,74 m2 (tiếp khách, trưng bày) o Tầng 2 ÷ tầng 6: 5 x 382,21 = 1911,05 m2 (Văn phòng) o Tầng 7 ÷ tầng 8: 2 x 289,6 = 579,2 m2 (Nhà ở) o Tầng sân thượng: 142,7 m2 (phòng kỹ thuật)  Coång töôøng raøo toaøn khu : 48.5 m2  Nhaø baûo veä : 7.4 m2 2.4. Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu sử dụng 2.4.1. hu cầu s ng điện  Nguồn điện lấy từ lưới điện chung của Thành phố Hồ Chí Minh từ trạm 110/22KV đi vào trạm biến áp nội bộ. Trạm biến áp loại trong phòng được phân phối phần hạ thế đi xuống vào trong nhà nối với tủ chính cho từng tầng. Dây động lực chính cho phụ tải trong nhà, bảng điện và đèn chiếu sáng đi ngầm trong tường hoặc trần.  Giải pháp chiếu sáng cho tòa nhà được lựa chọn kết hợp giữa 2 cách: Chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo. Trong đó, các phòng làm việc chiếu sáng tự nhiên là chủ yếu, khu hành lang và cầu thang do được đặt ở giữa công trình nên chiếu sáng nhân tạo được chọn làm chủ đạo.  Tổng công suất phụ tải điện của công trình dự kiến như sau: o Khu văn phòng làm việc: Phụ tải tính toán Po = 0,19KW/m²/sử dụng. o Chiếu sáng công cộng: Phụ tải tính toán Po = 6,5 W/m²/sử dụng. o Công suất điện tiêu thụ cho thang máy, bơm nước, chiếu sáng chung được tính bằng 15% lượng điện sinh hoạt.  Tổng công suất phụ tải cấp cho công trình: 821,48 KVA Hệ số sử dụng không đồng thời, cos  = 0,7
 • 7. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 7  Tổng công suất phụ tải dự kiến: 575,039 KVA. 2.4.2. Nhu cầu cấp nƣớc  Nước sử dụng cho công trình gồm nước phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của nhân viên văn phòng và lượng nước dùng cho cứu hỏa (PCCC).  Hệ thống cấp nước ngoài nhà của công trình được đấu nối từ hệ thống cấp nước của Thành phố đến bể chứa nước đặt trong tầng hầm của công trình.  Tiêu chuẩn cấp nước: o Số người sử dụng nước trong văn phòng lấy theo tiêu chuẩn số người/1m².  12,0m²/1 người. o Tổng diện tích làm việc của tòa nhà theo sơ bộ ước tính được là: 1911,05 m2  Số người trong văn phòng tối đa là: 160 người. o Số người sử dụng nước trong căn hộ lấy theo tiêu chuẩn số người / 1 m2 :10 m2/người o Tổng diện tích sử dụng mục đích nhà ở căn hộ là 579,2 m2  Số người trong nhà ở tối đa là: 58 người. Nhu cầu dùng nƣớc đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: Hệ thống cấp nước cho công trình được thiết kế theo TCVN 4513 : 1988: Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. Nhu cầu nước sinh hoạt được tính như sau: Lƣu lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt của nhân viên làm việc tại văn phòng: - Qvăn phòng = N x q x Kdh = 160 người x 15 l/người x 1,3 = 3.120 lít/ngày ≈ 3,12 m3 /ngày Trong đó: + N: số lượng nhân viên làm việc khu vực văn phòng 160 người + q: tiêu chuẩn dùng nước trung bình cho một người. q = 15 lit/ người/ ngày + Kđh : hệ số không điều hòa trong giờ dùng nước = 1,3 Lƣu lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt của dân cƣ sinh sống tại căn hộ: - Qcăn hộ = N x q x Kdh = 58 người x 35 l/người x 1,3 = 2.639 lít/ngày ≈ 2,64 m3 /ngày Trong đó: + N: số lượng dân cư sinh sống trong căn hộ là 58 người
 • 8. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 8 + q: tiêu chuẩn dùng nước trung bình cho một người. q = 35 lit/ người/ ngày + Kđh : hệ số không điều hòa trong giờ dùng nước = 1,3 nƣớc nƣớc cấp cho hoạt động vệ sinh công cộng : tưới cây, lau sàn khoảng 3m3 /ngày Nƣớc cấp cho PCCC: Tiêu chuẩn cấp nước cho chữa cháy: Tính với 2 cột lưu lượng (2,5l/s). QCC = 2 × 2,5 × 3,6 × 3 = 54,0 (m³)
 • 9. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 9 II. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng Có Không Có Không Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công x Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định x Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm x Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị x Che chắn công trình thi công dự án x Che chắn các phương tiện vận chuyển vật tư, các bãi tập kết vật tư xây dựng x Bố trí công nhân dọn dẹp vệ sinh cuối ngày làm việc tại các cổng ra vào dự án x Bố trí đèn tín hiệu, dây treo hướng dẫn người dân tham gia lưu thông x Tránh tập trung vận chuyển vật tư cùng một thời điểm, bố trí các PTVC hợp lý x Bụi x Cách ly, phun nước để giảm bụi x Biện pháp khác: x Nước thải sinh hoạt x Nước thải sinh họat của công nhân viên trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom, xử lý qua bể tự hoại hiện hữu tại dự án trước khi thải vào hệ thống thoát nước tại khu vực. x Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực x Sau khi công trình xây dựng xong sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý x Nước thải xây dựng x Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường - Tại khu vực dự án sẽ đào các khe rãnh chạy dọc xung quanh dự án để thu gom nước mưa chảy tràn. - Nước rửa dụng cụ, nước rửa xe thu gom vào hố lắng 1 qua hố lắng 2 rồi qua hố lắng 3 trước khi thoát vào hệ thống thoát nước trong khu vực. - Cặn lắng trong 3 bể lắng sẽ được nạo vét làm vệ sinh định kỳ 2 lần/tuần x Chất thải rắn xây dựng x Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng: Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái sử dụng được thì phải được phân loại và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng hoặc bán phế liệu x Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương x
 • 10. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 10 Thuê đơn vị có chức năng để xử lý - Đất trong quá trình đào hầm, cát, đá, xà bần phát sinh trong quá trình xây dựng được thu gom, tập trung tại dự án và thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý - Cam kết sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom x Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông và đảm bảo cảnh quan môi trường được sạch đẹp. x Chất thải rắn sinh hoạt x Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương x Khi bắt đầu đi vào xây dựng sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 11 để xử lý. x Chất thải nguy hại x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x Biện pháp khác: Những loại rác thải độc hại phải được thu gom và đặt cách xa công trường thi công, sao cho tác động đến con người và môi trường là nhỏ nhất để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định x Tiếng ồn x Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x Bố trí thời gian thi công phù hợp: cam kết không hoạt động thi công vào giờ nghỉ ngơi của người dân từ 11h30-13h30; 21h – 6h sáng hôm sau. x Trang bị tấm đệm cao su để hạn chế tiếng ồn cho các máy móc có độ ồn cao X Không vận chuyển vật tư vào giờ cao điểm x Sử dụng các thiết bị máy móc tiên tiến, ít gây ồn x Rung x Định kỳ bảo dưỡng thiết bị x Bố trí thời gian thi công phù hợp x Nước mưa chảy tràn x Có hệ thốn rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mua chảy tràn trước khi thoát ra môi trường x
 • 11. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 11 IV. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng Có Không Có Không Bụi và khí thải x Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh các cửa, phòng ra vào x Bố trí cây xanh trong khuôn viên x Bố trí bãi đậu xe hợp lý x Đối với khí thải của máy phát điện: - Lắp đặt trong phòng cách âm tại tầng hầm - Ống khói cao hơn mái nhà 1,5 m - Bảo dưỡng máy móc định kỳ x Nước thải sinh hoạt x Thu gom và tái sử dụng x Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải của thành phố trên đường Hồng Bàng; Cam kết nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT; cột B. x Nước tại các lavabol, nước lau sàn được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà x Nước thải khác x Thu gom và tái sử dụng x Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung x Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường x Biện pháp khác x Nước thải từ hệ thống làm mát x Giải nhiệt và thải ra môi trường x Biện pháp khác x Chất thải rắn x Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng x Tự xử lý x Thuê đơn vị có chức năng là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 11 để xử lý x Biện pháp khác x Chất thải nguy hại x Đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở tài nguyên môi trường thành phố Hồ Chí Minh. x Thuê đơn vị có chức năng để xử lý x Mùi x Lắp đặt quạt thông gió x Biện pháp khác: x Trang trí, lắp đặt cửa kính xung quanh các cửa, phòng ra vào x Bố trí cây xanh trong khuôn viên x Đối với khí thải của máy phát điện: - Bảo dưỡng máy móc định kỳ x
 • 12. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 12 Nhiệt dư x Lắp đặt quạt thông gió x Biện pháp khác x Nước mưa chảy tràn x Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường x Biện pháp khác x
 • 13. Kế hoạch bảo vệ môi trường 2015 Cao ốc văn phòng nhà ở - 690 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Tp.HCM Trang 13 V. CAM KẾT 5.1. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường: - Khí thải, tiếng ồn không khí xung quanh xử lý đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn hiện hành.: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2013/BTNMT , QCVN 26:2010/BTNMT - Khí thải tại máy phát điện: Xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN19:2009/BTNMT; - Nước thải: Cam kết sẽ xử lý nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường QCVN 14:2008/BTNMT mức B, hệ số K=1,2 mức B, trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. - Chất thải rắn: Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thu gom với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11 thu gom theo quy định. - Chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ quản lý chất thải nguy hại đúng theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT về tổ chức phân loại, cách ly, lưu giữ tạm thời và có hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng. 5.2. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây và thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng/lần gửi về Sở Tài nguyên môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường), Ủy ban nhân dân quận 11 (Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận 11) để được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. 5.3. Chúng tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./. Chủ đầu tƣ TRẦN KIM TUYỀN