Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

10. JoakimInterFest Bilten br. 3

258 Aufrufe

Veröffentlicht am

JOAKIMINTERFEST 2015
10th International Theatre Festival
10. Međunarodni pozorišni festival

JoakimInterFest will be from the 7th till the 15th of October in the Knjaževsko-srpski teatar from City of Kragujevac.
The Festival is named after Joakim Vujic (1772-1847), First Serbian Court Theater Director in Kragujevac 1835/36.
Knjaževsko-srpski teatar the regular host of Festival, and sponsor City of Kragujevac.

Veröffentlicht in: Soziale Medien
  • Login to see the comments

10. JoakimInterFest Bilten br. 3

  1. 1. Bl LTEll 2015. godine - broj 3 - 9 oktobar Joakim| nterFesta Dan drugi — “Mreééenje éarana” MENJAMO DLAKU ALI CUD NIKAKO Drugi festivalski dan na Joakim| nterFestu poéeo je manifestacijom iz prateéeg programa — promocijom monografije , ,Pozori§ne poslanice” Vlastimira Duze Stojiljkoviéa autora Spasoja Z Milovan oviéa. Kniga je izaéla u okviru edicije KST—a , ,Joakimovi potomci” a povodom nagrade koju Knja2evsko—srpski teatar dodeljuje — Statuete , ,Joakima Vujiéa” za unapredenje pozoriénog iivota u Srbiji t': iji je Stoiljkovié laureat bio. Na promociji knjige, odrianoj na Maloj sceni (, ,Ljuba Tadié”) Teatra govorili su: Nebojéa Bradié, Nenad Novakovié, direkltor Narodnog pozoriéta Republike Srpske iz Banja Luke (koj je i koizd avaé monografije) i mr Vojo Lu<': it': , direktor kragujevaékog Teatra. Sam autor Spasoje Z Milovanovié bio je opravdano odsutan sa promocije monografije zbog puta u inostranstvo. Ne bojéa Bradié (koji uz Aleksandra Stojkoviéa Piksijai recenzent knjige) okarakterisao je ovu promociju kao , ,vet': e seéanja”. — Duza vet’: nekoliko meseci nije medu nama ali ja tu éinjenicu joé uvek ne mogu da prihvatim. Ne mogu da -3?-_= ==s se pomirim sa tim da njegov zvonki glas vise ne odjekuje naéim pozoriétima. Duza je otiéao ali nam je na odlasku, kao dar ostavio ovu dragooenu knjigu svojih promiéljanja i razmisljanja o pozoriétu kojoj oemo se svi mi s veremena na vreme sa velikim zadovoljstvom vraéati, emotivnoje , ,otvorio”promociju Nebojéa Bradié, kao neko ko je Duzu najviée poznavaoi sa njim najéeéoe saradivao. Knjiga prati glumaéki i umetniéki ali i iivotni put Duze Stojiljkoviéa od njegovih deéaéakih i gimnazijski dana u Kruéevcu, preko, tada novih pozoriénih tendencuja u BDP—u t': iji je on, uz Oliveru i Radeta Markoviéa bio, njegov prelazak u Atelje 212 do danaénjih dana i Duzinih angaimana u svim znaéajnijim prestoniékim pozoriétima kao i povremene , ,iz| ete” na sceni (jedina kuéa van Beograda u kojo je igrao) u rodnom Kruéevcu. Direktor kragujevaékog pozoriéta Vojo Luéié podsetio je prisutne na promociji daje Duza igrao pre dve
  2. 2. Iftfifit‘ en lteceuxtn . - _ V ‘ h "4 . - ‘, . _ g , ,, A,, ,. ,i. -,. ,., {-.744: ~ razgovorimaposle predstave i najavio dalju promociju ove monografije, pre svega krajem oktobra na beogradskom Sajmu knjiga a zat'm sirom Srbije, Re publike Srpskei inostranstvu. Kao koizdavaé izdanja ispred NPRS iz Banja Luke direktor te kuée Nenad Novakovié istakaoje da ie to pozoristejedan ovakav ge st , ,dugovalo” slavnom Zuzti koji je na njihovoj sceni skoro sto puta nastupio u kultnoj predstavi , ,Gospoda ministarka” sa koleginicom Svetlanom Ceoom Bojkovié. — lz ove knige , ,progovara” sam Duzai to, veoma éesto na naéin na koji mnogi od nas nisu oéekivali, ,, preporut': io” je éitaocima Novakovié Stojiljkoviéeve , ,Pozo risne pos| anice”. Odlomke iz knjige nadahnuto je éitao glumac KST-a Sasa Pilipovié. Na takmiéarskom repertoaru 10. Joakim| nterFesta druge veéeri je bila predstava , ,Mresdenje sarana” Aleksandra Popoviéa u izvodenju Narodnog pozorista Re publike Srpske koju je reiirao (kao i adaptirao) nas proslavljeni reditelj Egon Savin. Glumac Branko Jankovié, koji u komadu tumaéi Iik Vase Vuéuroviéa, kapetana osvrunio se na sam festival i njegovu selekciju. — Na ialost, kod nas izumiru pozorisni festivali. Nestaje ta, prava, stara—dobra pozorisna atmosfera, gde su se pozorisnici okupljali, umetnici druiili i razmenjivali iskustva. .. E, Kragujevac sa ovom smotrom , ,to” jos uvek ima. Tu su nase kolege, glumci iz Knjaievsko—srpskog teatra koji nas uvek domaéinski i prijateljski doéekaju. Na usluzi su nam u svakom pogledu, od tehnikalija neophodnih za predstavu koja treba kada se igra na gostujuéoj sceni, pa do svih ostalih nasih potreba i ielja, bilo da nas provedu po gradu ili upute na neke druge kulturne sadr2'aje, skrenu painju na neku zanimljivu izloibu, koncerti sliéno. Sam Joakim| nterFest, kao pravi festival imai sve one prateée programe i sadr2”aje, poput festivalskog biltena koji izlazi svake veéeri, iscrpne programe, kataloge, afise, flajere — sa svim neophodnim informacijama i zaiimljive prigodne promocije poput monografije o Duzi Stoiljkoviéu. To je po meni, ono sto ovu smotru bitno radikuje od nekih drugih, koje se odriavaju samo tek da bi postojale, reda radi tek da se to njihovo , ,odriava nje” provuée kroz , ,neke papire” ili su se pretvorili u neke besmislene komercijalizovane manifestacije ili projekte za pranje novca. Takvi festivali imaju , ,sumnjive” selekcije, subjektivne iirije koji , ,rade” i forsiraju odredene projekte iz liélnih koristi i sitnih éarova. Ovde u Kragujevcu | nterFestje na sasvim drugaéijem visem, pravom teatarskom nivou, bez ikakvog Iaskanja i pristrasnosti i zbog toga sa velikim zadovoljstvom uéestvujemo na njemu kao kuéa a ija liéno volim da dodem i gostujem u kragujevaékom rpeozoristu, kaie Jankovié. Po njemu, bitan je, sem umetniékog kvaliteta i drustveni angaiman J| F—a, i on misli da se njihova predstava idealno , ,nalazi” u okviru takmiéarske selekcije. A, evoi zasto. — Ja imam trideset godina. Za to vreme od kako ja pamtim, moj iivot i bliskih generacija na ovim prostorima je kao , ,pres| kan” iz ovog dela Ace Popoviéa: ratovi, sankcije, pa bombardovanje 1999. godine, promene, ubistvo Zorana Dindiéa, dolazak , ,naprednja”, njihovi novi izbori. .. Covek, jednostavno to vise ne moie sve ni da , ,isprati”. .. Mi stalno menjamo dlaku ali éud nikako. I sam autor Aca Popovié na kraju svog teksta kaie, sto je za mene najznaéajnije: da postoje Jjudi i ne| judi” — sve ostale podele su nebitne. Zbog toga je neophodno da se ovaj komad stalno postavlja na scenu i sto vise i éesée igra ljudima, istiée nas sagovornik. I njegov kolega Zlatan Vidovié (uloga Kumiéa Mite) do sda je vise puta bio gost kragujevaéke medunarodne pozoris ne smotre. — Na Joakim| nterFestu gostuju dobre predstave. Ovaj festival vet’: godinama odrz'ava visok nivo flaog toga sto okuplja ono sto je u pozorisnom smislu najbolje i najkvalitetnije u nasem regionu. Po menije | nterFest jedna od najjaéih teatarskih smotri u Srbiji i , ,predvodnik” medu festivalima, iskren je on. I po njemu , ,Mreséenje sarana” se odliéno uklapa u kontekst selekcije nazvane , ,Vreme tisine”.
  3. 3. — Aca Popovic’: je genijalan pisac, jer je uvek i na svakom mestu aktuelan, bas zbog toga sto majstorski , ,prikazuje” obiéne, male ljude i njihovu muku kroz razne sisteme. A, oni u svima njima istot , ,pro| aze”. I problem im je uvek isti — kako se prilagoditi, kako adaptirati i kako HRONIKA JOAKIMINTERFESTA Sta reéi posle Aleksandra Popovica, Egona Savina i ansambla Narodnog pozorista Republike Srpske iz Banja Luke! Tekst koji se smatra jednim od najboljih Popoviéevih, reditelj koji jei liéno poznavao pisca pa muje mozda zato ibilo lako da ga prati iodlican ansambl koji je znao da prati ipisca irediteljal Tako smo sa jedne strane lako prosli kroz predstavu a, ipak, barja, izasli iz sale sa nelagodoml Sta nam se to dogadalo sta su ljudi prolazili koje su nas muke liénel kolektivne muc': i|e a povrh svega pitanje da Ii smo iz svegatoga izasli jesmo Ii se proéistili ludila Veéeras na repertoaru Scena Joakim vujié, petak 9. oktobar 20.00 sati Bosansko narodno pozoriste Zenica lvana Simié Bodroiié — Lajla Kaikéija & Grupa autorica PUKO11 NA , ,preteéi” i kako saéuvati sopstvenu koiu. vreme koje on , ,opisuje” u , ,Mresc’>enju sarana” je istovetno danasnjem. Ni danas ljudi ne znaju na koju lstranu da se , ,okrenu”, vetrovi istorije koji surovo duvaju bacaju ih na sve strane a mi smo neopredelejeni i nesigurni kojoij strani — istoénoj ili zapadnoj da se , ,okrenemo”. To je ta , ,k| acka| ica” na kojoj se veéito nalazimo, tvrdi Vidovié. Festivalska publika nije krila (niti stedela dlanove) svoje odusevljenje banjaluékom insenacijom kultnog Popoviéevog dela. I voditeljka razgovora Marija Soldatovié, dramaturg KST-a uputila je sinoénjoj predstavi sve komplimente. Po njoj uspesnost ove predstave leii i u , ,k| juc'>u” da je reditelj Savin liéno poznavao i bio blizak prijatelj pisca Popoviéa i zbog toga postavio ovu predstavu znalaéki i vrlo vesto. — Rad sa Egonom Savinom bio je za sve nas kao da smo zavrsili jos jednu akademiju, iskreno je pojasnio glumac Aleksandar Stojkovic’: (Kum Sveta Milosavljevié) i time potvrdio reéi voditeljke razgovora od , ,zavidnom profesionalnom nivou” glume koju je sinoc’: kragujevaéka festivalska pubika imala prilike da vidi. jednoumlja imepartivne istomisljenosti? Dali smo dosli do vremena kad mozemo potpuno slobodno da imamo svoj stav? Mnogo pitanja postavlja iostavlja ova predstava Atojeste uloga pozorista da nas razdrma, uflnudi, oplemeni, zasmeje. Sve smo to imali veéeras uz sjajna glumaéka ostvarenja élanova ansambla. Reéi ée neko da ali toje zasluga reditelja, jer ih je on vodio ali rediteljje u ovom sluéaju imao koga ida vodi! Drugifestivalski biser sijao je svojim éudnim sjajem veéeras! M. Knezevié urednik Radio Beograda 2 Dramatizacija ireiija: Lajla Kaikéija Scenografijai kostimografija: Sabina Trnka lzbor muzike: KOLEKTIV Producent: Hazim Begagic’: lzvrsni producent: Denis Krdialié lgraju: Uranela Agic’: —Burina, Lana Delié, Sneiana Vidovié, Sabina Kulenovié, Faketa Salihbeg ovié—Avdagié O predstavi Osim sto ée vas impresionirati estetskim postignuéima, osobito glumaékom igrom, predstava Pukotina ée vas — u to smo sigurni — dobro zabaviti, a katkad i nasmijati. lstovremeno, ona ée vas izsvog , ,idejnog p| ana“ potaknuti da vise razmisjate o poloiaju iene u drustvu, o potrebi dalje emancipacie Zena i njihovog samoosvjeséivanja, o potrebi preispitivanja vlastitih modela iivljenja, o potrebi potpune eliminacije rodnog nasilja, ne samo fiziékog negoi mentalnog. Hasan Diafic’:
  4. 4. Deseti Joakim| nterFest od 7. do 15. oktobra VREME 11siNE Scena Joakim Vujié, utorak 7. oktobar — 20 sati KAIN OV OZILJAK — Sabaéko pozoriste Vladimir Kecmanovié, Dejan Stojiljkovic’: (dramatizacija: Spasoje Z. Milovanovié), reiija, scenografijai izbor muzike Jug Radivojevic’; Scena Joakim Vujié, éetvrtak 8. oktobar — 20 sati MRESCENJE sARANA— Narodno pozoriste Re publike Srpske Banja Luka Aleksandar Popovié, reiija iadaptacija Egon Savin Scena Joakim Vujié, petak 9. oktobar — 20 sati PUKOTlNA— Bosansko Narodno pozoriste Zenica lvana Simic’; Bodroiic’: — Lajla Kaikéija & Grupa autorica, dramatizacija ireiija Lajla Kaikéija Scena Joakim Vujié, subota 10. oktobar — 20 sati Slobodan dan Scena Joakim Vujié, nedelja 11. oktobar — 20 sati Prateéi program Festivala Galerija Joakim, sreda 7. oktobar - 19 satii 30 minuta IZLOZBA POZORISNIH PLAKATA SA PRETHODNIH FESTIVALA U imoru slikara Milivoja Stu| ovic’: aMa| a scena Ljuba Tadié, éetvrtak 8. oktobar — 18 sati Promocija monografije , ,B UZINE POSLANlCE” autora Spasoja Z. Milova noviéa Mala scena Ljuba Tadié, petak 9. oktobar— 18 sati Promocija knjige , ,VlSKl I TRUBACI” autora Miladina Seva rliéa Ziri Pjer Valter Polic, reditelj, Nemaéka Dragana Varagié, glumicai rediteljka, Srbija imiiiiz lilm t priiii tIlll1l( l. il’tIlitil‘.1l§l-‘L ii iiiiwrirxiiir llr PLEMENA — Kazaliste Planet art i EXIT Teatar Nina Raine, rediteljka Slavica Kneievié Soena Joakim Vujié, ponedeljak 12.okto bar— 20 sati ZIVOT STOJI, ZIVOT IDE DALJE — BITEF Teatar Filip Vujosevié, reiija: Jelena Bogavac Soena Joakim Vujié, utorak 13. oktobar - 20 sati PRINCIP SUPERSTAR (MESECARI) — Knja2evsko— srpski teatar Dramatizacija, reiijai scenografija Nebojsa Bradic’; Soena Joakim Vujié, sreda 14. oktobar — 20 sati PALILULSKI ROMAN - Beogradsko dramsko pozoriste Branislav Nusié, reiija iadaptacija Egon Savin Soena Joakim Vujié, éetvrtak 15. oktobar — 20 sati u éast nagradenih PIDZAMA ZA SESTORO — Kraljevaéko pozoriste i Knja2evsko—srpski teatar Mark Kameloti, reditelj Nenad Gvozdenovic’; Trajée Kacarov, dramaturg, Makedonija Se/ ektorZe| jko Jovanovié, pozorisni kritiéar Voditelj razgovora Spasoje Z. Milovanovié, drama turg Vizuelni idenlitet Festivala Mina Bakliia Urednik biltena JIF: Zoran Misic’; / Gerila advertajzing lzdavaé: Knja2evsko—srpski teatar Nagrade Joakimova nagrada za najbolju predstavu Joakimova nagrada za reiiju Joakimova nagrada za glumu Joakimova nagrada za vizuelnost Joakimova specijalna nagrada I835 KH>A)KEBCKO CPFICKI/1 TEATAP KPAFYJEBALI

×