Abdulvahap akbaba ders slayt (1)

Uygulama 
yöntemler 
i 
Kuramsal 
temelleri 
Temel Öğeleri 
kavramlar
EĞİTSEL 
EKONOMİK 
KÜLTÜREL 
EĞİTİM 
TEKNOLOJİSİ 
TEKNİK 
EĞİTİM GENEL 
EĞİTİM 
TEKNOLOJİ 
EĞİTİM
Bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı 
kültürlenme yoluyla istenilen 
davranış değişikliğini meydana 
getirme olgusudur. 
Eğitim, bireyin doğumundan 
ölümüne süregelen bir olgu 
olduğundan 
ve politik, sosyal, kültürel ve birey 
sel boyutları aynı anda içinde 
bulundurduğundan, tanımının 
yapılması zor bir kavramdır.
 "Eğitim bireyin davranışında, kendi yaşantısı 
yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme 
meydana getirme sürecidir" (Ertürk, 1974)
• Davranma işi veya biçimi, tutum, davranım, 
muamele, hareket 
• Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. 
• Organizmanın uyaranlar karşısındaki 
tepkilerinin bütünü. 
• Kişinin özellikle ahlâk bakımından gösterdiği 
davranım. 
• Bir kimse ya da bir olay karşısında alınan 
durum.
 Olguların ya da olayların, belli bir taslağa 
uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde 
düzenlenmesi, art arda sıralanması. 
 Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan 
sürekli işlemler, eylemler dizisi.
 Yaşanılanlardan, görülenlerden, 
duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide 
kalan şey, hayat tecrübesi. 
 Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, 
hayat. 
 Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya 
etkinlik göstererek edindiği bilgi, tutum ve 
becerilerin tümü.
Sosyal Kültürel Biyolojik
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
 İnsanın bildiklerini başkalarına nasıl 
öğreteceğine kendi kendisine sormasıyla 
ortaya çıkan ve kalıcı bilgi verme amacıyla 
öğrenme öğretme sürecinde belirli 
yöntemleri uygulayarak, yararlandığı araç ve 
gereçlerin en ekin bir biçimde kullanılmasını 
amaçlayan bir bilim dalıdır
İNSAN 
Söylediklerinin ve 
yaptıklarının %90’ını 
Söylediklerinin %70’ini 
Duyduklarının ve 
gördüklerinin %50’sini 
Gördüklerinin %30’unu 
Duyduklarının 
%20’sini 
Okudukların 
ın %10’unu 
HATIRLAR
Araç-gereç kullanımı öğretiminde; 
Çoklu öğrenme ortamı sağlamakta, 
Öğrencilerinin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmakta, 
Dikkat çekmekte, 
Hatırlamayı kolaylaştırmakta, 
Zamandan tasarruf sağlamakta, 
Güvenli gözlem yapma olanağı sağlamakta, 
İçeriği birleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
Öğrencinin 
motivasyonunu 
arttırmak 
Bilgisayar 
destekli 
öğretimin 
amaçları 
Öğrencinin 
bilimsel 
düşünme 
yeteneğini 
geliştirmek 
Grup 
çalışmalarını 
desteklemek 
Öğretme 
yöntemlerini 
genişletmek 
Öğrencinin ileri 
düzey düşünme 
becerisinin 
geliştirilmesini 
desteklemek 
Öğrencinin 
kendi öğrenme 
yeteneğini 
geliştirmek
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Kasıtlı 
davranış 
değişiklikl 
eri 
Öğretim 
geleneksel 
ortamda 
meydana 
gelir 
Davran 
ışçı 
kuram 
Öğrenci 
edilgen ve 
uyaranlar ile 
desteklenmeli 
Öğretmen 
disiplini 
sağlamalı, 
gerekli 
bilgileri 
dağıtmalı, 
Zihinsel 
şemaların 
değişiklikleri 
Öğretim 
teknolojik 
ortamda 
meydana gelir 
Öğrenci yarı 
etkin ve 
öğretmen 
yada 
çevreden 
kendi uyarıcı 
seçer 
Öğretmen 
bilgi edinme 
sürecini 
yönetir 
Bilişsel 
kuram 
Öğrenme 
sürecinde 
birey 
aktiftir, 
Öğretim 
ortamının 
etkileşimli 
olması gerekir 
Oluştu 
rmacı 
kuram 
Öğrenci etkin, 
gurup 
çalışmalarında 
aktif 
Öğretmen 
öğrenciye 
yardımcı olur 
ve işbirliği 
yapar, rehber
 Bilgisayar destekli öğretime ilişkin ilk çalışmalar 
1900’lü yılların ortalarında Sidney PRESLEY, B.F. 
SKİNNER’in çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. 
 1963 yılınsa Stanfort üniversitesi öğrencileri için 
öğretimsel amaçlı bir matematik programı 
geliştirilmiştir. 
 1966 yılında IBM firması 1500 öğretim sistemi 
adını verdikleri öğretimsel amaçlı bilgisayar 
sistemi geliştirmişlerdir. 
 1970’li yıllarda öğretmenler derslerde bilgisayar 
kullanmaya başlamıştır.
ÖĞRENCİLER 
(öğrenme-öğretme 
süreci, sınıf 
uygulamaları 
EĞİTİM PROGRAMI 
(halihazırda var 
olan program) 
BİLGİSAYAR 
(Bilgi 
Teknikleri)
Öğretim yazılımları 
Hiper metin ve hiper 
ortam 
Zeki öğretim 
sistemleri 
Sanal gerçeklik Yapay zeka
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Birebir öğretim 
yazılımları 
Benzetim 
yazılımları 
Öğretim amaçlı 
oyun yazılımları 
Sorun çözme 
yazılımları 
• Tamamen öğretmenin rolünü üstlenir 
• Öğretim sonunda performans 
değerlendirmesi yapar 
• Gerekli olan her türlü geri bildirimi 
sunabilir 
•Yaşamdaki olayların kontrollü bir 
biçimde temsil edilmesini sağlar 
• Oyunlarla öğrencinin güdüleme düzeyini 
yükseltir 
• Eğlendirerek öğretim yapılır 
• Yaparak ve yaşayarak öğrenme sağlanır 
• Kullanıcının karşılaşabileceği sorunlarla 
başa çıkabilecek beceriyi kazanmasını 
hedefler
 Öğrenme isteğini uyandırma 
 Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe 
aktarma 
 Anında dönüt sağlama
Karşılaştığı bir 
sorunu 
tanımlayabilir 
Sorun çözme 
becerisinin 
kullanıcıya 
faydaları 
Sonucu 
değerlendirebilir 
Stratejiyi 
uygulamaya 
koyabilir 
Sorunu çözmek 
içim strateji 
geliştirebilir
•Metin,durağan veya haraketli 
grafik, film bölümleri ,vidoe ve 
ses içeren bilgilerin gösterilmesi 
için çeşitli formatların 
gösterilmesi. Bilgisayar temelli 
etkileşimli hiper metin ve hiper 
ortamlar 
•Metin durağan veya 
hareketli grafik film 
bölümleri video ve ses gibi 
çeşitli formattaki bilgiler 
arasında etkileşimli olarak 
bağlantı yapılmasını 
sağlayan bilgisayar temelli 
sistemler 
•Doğrusal 
olmayan şekilde 
organize edilmiş 
ve erişilen metin 
durağan grafik 
resim ve toblolar
Bilgisayara dayalı etkileşimli bir çoklu ortam 
programıdır. 
Bu teknoloji aynı zamanda insan-makine 
etkileşiminde sadece görsel ve işitsel iletişimle 
yetinmeyip, hissetme yoluyla etkileşimli artırma 
çalışmalarını kapsamaktadır.
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Abdulvahap akbaba ders slayt (1)
Bir bilgi örtüsünün seçilmesini 
• 
Bilgileri kullanarak sonuç çıkarmayı 
• Bilgiyi gözden geçirerek sonuç çıkarmayı ve problem 
çözmeyi 
• 
Bilgi örüntüleri arasındaki benzerlikleri, farkları ortaya 
çıkarmayı kapsar 
•
 İnsanın karar verme mekanizmasını 
taklit edebilme 
 Kendi kendine öğrenebilme
Önemli performans 
yeteneği 
Makul cevap süresi 
Güncellenebilirlik 
Etkileşimli kullanıcı ara 
yüz
• Öğrenci 
modeli birimi 
• Öğretici 
birimi 
• Konu akanı 
uzman birimi • Kullanıcı ara 
yüz birimi
 Zeki öğretim sistemleri neyi öğreteceğini, 
kime öğreteceğini ve nasıl öğreteceğini bilen, 
yapay zeka uygulamaları ile desteklenmiş 
bilgisayar azılımlarıdır
Kullanıcı modeli 
Öğretici Yapay zeka deneği 
Arabilim 
Kullanıcı 
Uzman modeli
SCHOLAR • Güney Amerika coğrafyası 
SOPHEI • Eloktronikte problem çözme 
GUIDON •Tanısal problem çözme 
West • Bir oyun üzerinden aritmetiksel işlemleri anlatır 
GEOMEtRY tUtOR • Geometrik ispat yapmayı öğrenmek ve geliştirmek 
ALGEBRALAND • Cebirde ispat öğretimi 
BUGGY VE DEBUGGY • Çıkarma işlemi öğretimi 
LMS • Temel cebir öğretimi 
PROUSt • Paskal programlarının dilinin öğretimi 
QUESt • Elektrik öğretimi 
StEAMER • Motor öğretimi 
WHY • Meteoroloji öğretimi
Bireysel 
öğrenmeyi 
etkin kılar 
BİLGİSAYAR 
DESTEKLİ ÖĞRETİM 
UYGULAMALARININ 
YARARLARI VE 
SINIRLILIKLARI 
Öğrencilerin 
düşünme 
kabiliyetlerini 
geliştirir 
İşbirlikli 
öğrenmeyi 
arttırır 
Geleneksel 
eğitime göre 
daha çok 
kaynak sunar 
Anlaşılmayan 
konular için 
tekrar 
olanağı 
sağlar
Çokluortam ve 
etkileşim olanaklar 
sayesinde sıkıcı ortam 
çalışmaları cazip hale 
getirebilir 
Zamanı etkin kullanmayı 
sağlar 
Bedensel ve zihinsel 
engelli öğrenciler için 
eğitimde fırsat eşitliği 
sağlar 
Gerçekleştirilmesi 
tehlikeli ve pahalı olan 
uygulamaların 
yapılmasına olanak 
sağlar
Öğrencilerin sosyo-psikolojik 
gelişimlerini 
olumsuz etkiler 
BDÖ uygulamalarının 
pahalı olması 
Özel donanım ve 
beceri gerektirmesi 
Eğitim programını 
desteklememesi 
Eğitim programını 
desteklememesi 
BDÖ yazılımını 
üretenler i,le öğrenciler 
arasındaki 
koordinasyon eksikliği
ÖĞRETMENİN ROLLERİ 
Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönetmelerini ve 
kendi başlarına karar verme yeteneklerini 
cesaretlendir. 
Ham veriler ve birinci kaynakların yanı sıra manipüle 
edilmiş, etkileşimli ve fiziksel materyaller kullanır. 
Dersi yürütmek, öğretimsel, stratejileri ve içeriği 
değiştirmek için öğrencilerin tepkilerini hesaba katar. 
Öğrencilerin ilk tepkilerini ayrıntısını araştırır. 
Öğrenme halkası modelini sıklıkla kullanarak 
öğrencilerin doğal meraklarını arttırır.
1 von 37

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

BdöBdö
Bdöpskkkabatas
1.1K views42 Folien
Seyma çelikSeyma çelik
Seyma çelikşeyma çelik
690 views38 Folien
Sunu1Sunu1
Sunu1Nesibe Yüce
899 views40 Folien
GokGok
GokNesibe Yüce
377 views35 Folien

Was ist angesagt?(19)

Bilgisayar Destekli ÖğretimBilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayar Destekli Öğretim
nyavuzalp2.6K views
BdöBdö
Bdö
pskkkabatas1.1K views
Bilgisayar desdekli eğitimBilgisayar desdekli eğitim
Bilgisayar desdekli eğitim
Halit Cocuk2.4K views
Seyma çelikSeyma çelik
Seyma çelik
şeyma çelik690 views
Sunu1Sunu1
Sunu1
Nesibe Yüce899 views
GokGok
Gok
Nesibe Yüce377 views
HatceHatce
Hatce
BüşRa Yndk247 views
Bilgisayar destekli ögretim (2)Bilgisayar destekli ögretim (2)
Bilgisayar destekli ögretim (2)
BüşRa Yndk407 views
Ayşegül slayAyşegül slay
Ayşegül slay
Nesibe Yüce735 views
Bde ö (1)Bde ö (1)
Bde ö (1)
Semiha Güner422 views
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
Ramazan Şenol475 views
Bdö özeti̇Bdö özeti̇
Bdö özeti̇
Mustafa Arslan595 views
SlaytlarSlaytlar
Slaytlar
selinkaya551.1K views
Yapay ZekaYapay Zeka
Yapay Zeka
Slide Sharer2.9K views
Mustafa arslanMustafa arslan
Mustafa arslan
Mustafa Arslan1.1K views
Bilgisayar destekli ögretim (3)Bilgisayar destekli ögretim (3)
Bilgisayar destekli ögretim (3)
BüşRa Yndk482 views

Similar a Abdulvahap akbaba ders slayt (1)

Hacı ünlüHacı ünlü
Hacı ünlüNesibe Yüce
620 views18 Folien
HatceHatce
HatceBüşRa Yndk
348 views36 Folien
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akçaMustafa Arslan
476 views28 Folien

Similar a Abdulvahap akbaba ders slayt (1)(17)

Hacı ünlüHacı ünlü
Hacı ünlü
Nesibe Yüce620 views
HatceHatce
Hatce
BüşRa Yndk348 views
Cengiz akçaCengiz akça
Cengiz akça
Mustafa Arslan476 views
Sunu1hknhlm bdö ödevSunu1hknhlm bdö ödev
Sunu1hknhlm bdö ödev
Mustafa Arslan630 views
Eğiticinin EğitimiEğiticinin Eğitimi
Eğiticinin Eğitimi
Referans Kariyer ve Bilişim Merkezi1.1K views
OgretenveogrenenrolleriOgretenveogrenenrolleri
Ogretenveogrenenrolleri
MelikeErsz43 views
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Merve Gülşah Kıyıcı38 views
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2
alfaland1.9K views
Bilgisayar destekli ögretim (1)Bilgisayar destekli ögretim (1)
Bilgisayar destekli ögretim (1)
BüşRa Yndk303 views

Más de Nesibe Yüce

AbdüllaAbdülla
AbdüllaNesibe Yüce
676 views17 Folien
Bdö a.latif slaytBdö a.latif slayt
Bdö a.latif slaytNesibe Yüce
629 views16 Folien
Vahap soruVahap soru
Vahap soruNesibe Yüce
784 views22 Folien
AbdüllaAbdülla
AbdüllaNesibe Yüce
898 views17 Folien
Yasin sunuYasin sunu
Yasin sunuNesibe Yüce
733 views19 Folien

Más de Nesibe Yüce(13)

AbdüllaAbdülla
Abdülla
Nesibe Yüce676 views
Bdö a.latif slaytBdö a.latif slayt
Bdö a.latif slayt
Nesibe Yüce629 views
Vahap soruVahap soru
Vahap soru
Nesibe Yüce784 views
AbdüllaAbdülla
Abdülla
Nesibe Yüce898 views
Haci çoktan seçmeli̇ soruHaci çoktan seçmeli̇ soru
Haci çoktan seçmeli̇ soru
Nesibe Yüce582 views
Yasin sunuYasin sunu
Yasin sunu
Nesibe Yüce733 views
İmanİman
İman
Nesibe Yüce1.6K views
NursorularNursorular
Nursorular
Nesibe Yüce651 views
Maide soru sonMaide soru son
Maide soru son
Nesibe Yüce713 views
Göknan kuğ sorularGöknan kuğ sorular
Göknan kuğ sorular
Nesibe Yüce1.3K views
Ayşegül köprü (2)Ayşegül köprü (2)
Ayşegül köprü (2)
Nesibe Yüce782 views
NesiNesi
Nesi
Nesibe Yüce512 views

Abdulvahap akbaba ders slayt (1)

 • 1. Uygulama yöntemler i Kuramsal temelleri Temel Öğeleri kavramlar
 • 2. EĞİTSEL EKONOMİK KÜLTÜREL EĞİTİM TEKNOLOJİSİ TEKNİK EĞİTİM GENEL EĞİTİM TEKNOLOJİ EĞİTİM
 • 3. Bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürlenme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme olgusudur. Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan ve politik, sosyal, kültürel ve birey sel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan, tanımının yapılması zor bir kavramdır.
 • 4.  "Eğitim bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir" (Ertürk, 1974)
 • 5. • Davranma işi veya biçimi, tutum, davranım, muamele, hareket • Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. • Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. • Kişinin özellikle ahlâk bakımından gösterdiği davranım. • Bir kimse ya da bir olay karşısında alınan durum.
 • 6.  Olguların ya da olayların, belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi, art arda sıralanması.  Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi.
 • 7.  Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey, hayat tecrübesi.  Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat.  Bireyin algılayarak ve doğrudan doğruya etkinlik göstererek edindiği bilgi, tutum ve becerilerin tümü.
 • 10.  İnsanın bildiklerini başkalarına nasıl öğreteceğine kendi kendisine sormasıyla ortaya çıkan ve kalıcı bilgi verme amacıyla öğrenme öğretme sürecinde belirli yöntemleri uygulayarak, yararlandığı araç ve gereçlerin en ekin bir biçimde kullanılmasını amaçlayan bir bilim dalıdır
 • 11. İNSAN Söylediklerinin ve yaptıklarının %90’ını Söylediklerinin %70’ini Duyduklarının ve gördüklerinin %50’sini Gördüklerinin %30’unu Duyduklarının %20’sini Okudukların ın %10’unu HATIRLAR
 • 12. Araç-gereç kullanımı öğretiminde; Çoklu öğrenme ortamı sağlamakta, Öğrencilerinin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmakta, Dikkat çekmekte, Hatırlamayı kolaylaştırmakta, Zamandan tasarruf sağlamakta, Güvenli gözlem yapma olanağı sağlamakta, İçeriği birleştirerek anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
 • 13. Öğrencinin motivasyonunu arttırmak Bilgisayar destekli öğretimin amaçları Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek Grup çalışmalarını desteklemek Öğretme yöntemlerini genişletmek Öğrencinin ileri düzey düşünme becerisinin geliştirilmesini desteklemek Öğrencinin kendi öğrenme yeteneğini geliştirmek
 • 15. Kasıtlı davranış değişiklikl eri Öğretim geleneksel ortamda meydana gelir Davran ışçı kuram Öğrenci edilgen ve uyaranlar ile desteklenmeli Öğretmen disiplini sağlamalı, gerekli bilgileri dağıtmalı, Zihinsel şemaların değişiklikleri Öğretim teknolojik ortamda meydana gelir Öğrenci yarı etkin ve öğretmen yada çevreden kendi uyarıcı seçer Öğretmen bilgi edinme sürecini yönetir Bilişsel kuram Öğrenme sürecinde birey aktiftir, Öğretim ortamının etkileşimli olması gerekir Oluştu rmacı kuram Öğrenci etkin, gurup çalışmalarında aktif Öğretmen öğrenciye yardımcı olur ve işbirliği yapar, rehber
 • 16.  Bilgisayar destekli öğretime ilişkin ilk çalışmalar 1900’lü yılların ortalarında Sidney PRESLEY, B.F. SKİNNER’in çalışmaları ile ortaya çıkmıştır.  1963 yılınsa Stanfort üniversitesi öğrencileri için öğretimsel amaçlı bir matematik programı geliştirilmiştir.  1966 yılında IBM firması 1500 öğretim sistemi adını verdikleri öğretimsel amaçlı bilgisayar sistemi geliştirmişlerdir.  1970’li yıllarda öğretmenler derslerde bilgisayar kullanmaya başlamıştır.
 • 17. ÖĞRENCİLER (öğrenme-öğretme süreci, sınıf uygulamaları EĞİTİM PROGRAMI (halihazırda var olan program) BİLGİSAYAR (Bilgi Teknikleri)
 • 18. Öğretim yazılımları Hiper metin ve hiper ortam Zeki öğretim sistemleri Sanal gerçeklik Yapay zeka
 • 20. Birebir öğretim yazılımları Benzetim yazılımları Öğretim amaçlı oyun yazılımları Sorun çözme yazılımları • Tamamen öğretmenin rolünü üstlenir • Öğretim sonunda performans değerlendirmesi yapar • Gerekli olan her türlü geri bildirimi sunabilir •Yaşamdaki olayların kontrollü bir biçimde temsil edilmesini sağlar • Oyunlarla öğrencinin güdüleme düzeyini yükseltir • Eğlendirerek öğretim yapılır • Yaparak ve yaşayarak öğrenme sağlanır • Kullanıcının karşılaşabileceği sorunlarla başa çıkabilecek beceriyi kazanmasını hedefler
 • 21.  Öğrenme isteğini uyandırma  Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarma  Anında dönüt sağlama
 • 22. Karşılaştığı bir sorunu tanımlayabilir Sorun çözme becerisinin kullanıcıya faydaları Sonucu değerlendirebilir Stratejiyi uygulamaya koyabilir Sorunu çözmek içim strateji geliştirebilir
 • 23. •Metin,durağan veya haraketli grafik, film bölümleri ,vidoe ve ses içeren bilgilerin gösterilmesi için çeşitli formatların gösterilmesi. Bilgisayar temelli etkileşimli hiper metin ve hiper ortamlar •Metin durağan veya hareketli grafik film bölümleri video ve ses gibi çeşitli formattaki bilgiler arasında etkileşimli olarak bağlantı yapılmasını sağlayan bilgisayar temelli sistemler •Doğrusal olmayan şekilde organize edilmiş ve erişilen metin durağan grafik resim ve toblolar
 • 24. Bilgisayara dayalı etkileşimli bir çoklu ortam programıdır. Bu teknoloji aynı zamanda insan-makine etkileşiminde sadece görsel ve işitsel iletişimle yetinmeyip, hissetme yoluyla etkileşimli artırma çalışmalarını kapsamaktadır.
 • 27. Bir bilgi örtüsünün seçilmesini • Bilgileri kullanarak sonuç çıkarmayı • Bilgiyi gözden geçirerek sonuç çıkarmayı ve problem çözmeyi • Bilgi örüntüleri arasındaki benzerlikleri, farkları ortaya çıkarmayı kapsar •
 • 28.  İnsanın karar verme mekanizmasını taklit edebilme  Kendi kendine öğrenebilme
 • 29. Önemli performans yeteneği Makul cevap süresi Güncellenebilirlik Etkileşimli kullanıcı ara yüz
 • 30. • Öğrenci modeli birimi • Öğretici birimi • Konu akanı uzman birimi • Kullanıcı ara yüz birimi
 • 31.  Zeki öğretim sistemleri neyi öğreteceğini, kime öğreteceğini ve nasıl öğreteceğini bilen, yapay zeka uygulamaları ile desteklenmiş bilgisayar azılımlarıdır
 • 32. Kullanıcı modeli Öğretici Yapay zeka deneği Arabilim Kullanıcı Uzman modeli
 • 33. SCHOLAR • Güney Amerika coğrafyası SOPHEI • Eloktronikte problem çözme GUIDON •Tanısal problem çözme West • Bir oyun üzerinden aritmetiksel işlemleri anlatır GEOMEtRY tUtOR • Geometrik ispat yapmayı öğrenmek ve geliştirmek ALGEBRALAND • Cebirde ispat öğretimi BUGGY VE DEBUGGY • Çıkarma işlemi öğretimi LMS • Temel cebir öğretimi PROUSt • Paskal programlarının dilinin öğretimi QUESt • Elektrik öğretimi StEAMER • Motor öğretimi WHY • Meteoroloji öğretimi
 • 34. Bireysel öğrenmeyi etkin kılar BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ YARARLARI VE SINIRLILIKLARI Öğrencilerin düşünme kabiliyetlerini geliştirir İşbirlikli öğrenmeyi arttırır Geleneksel eğitime göre daha çok kaynak sunar Anlaşılmayan konular için tekrar olanağı sağlar
 • 35. Çokluortam ve etkileşim olanaklar sayesinde sıkıcı ortam çalışmaları cazip hale getirebilir Zamanı etkin kullanmayı sağlar Bedensel ve zihinsel engelli öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği sağlar Gerçekleştirilmesi tehlikeli ve pahalı olan uygulamaların yapılmasına olanak sağlar
 • 36. Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini olumsuz etkiler BDÖ uygulamalarının pahalı olması Özel donanım ve beceri gerektirmesi Eğitim programını desteklememesi Eğitim programını desteklememesi BDÖ yazılımını üretenler i,le öğrenciler arasındaki koordinasyon eksikliği
 • 37. ÖĞRETMENİN ROLLERİ Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönetmelerini ve kendi başlarına karar verme yeteneklerini cesaretlendir. Ham veriler ve birinci kaynakların yanı sıra manipüle edilmiş, etkileşimli ve fiziksel materyaller kullanır. Dersi yürütmek, öğretimsel, stratejileri ve içeriği değiştirmek için öğrencilerin tepkilerini hesaba katar. Öğrencilerin ilk tepkilerini ayrıntısını araştırır. Öğrenme halkası modelini sıklıkla kullanarak öğrencilerin doğal meraklarını arttırır.