SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 19
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PRIMENA SISTEMA
 MENADŽMENTA
  KVALITETOM


ISO 9001: Sistem menadžmenta
     kvalitetom
Standardi za sistem menadžmenta
  kvalitetom – QMS – ISO 9000
• Dobra poslovna praksa koja je pretočena u
 kriterijume koji važe za sve
• Koriste se kao pravila, smernice za rad ili
 rečnici pojmova
• Pomažu u stvaranju kvaliteta proizvoda i
 usluga
• Ne uče ljude da rade posao svoje struke
• Pomaže da se u preduzeću bolje
 koordiniraju poslovi između različitih
 funkcija i celina
Principi menadžmenta kvalitetom
•  usmerenje na kupce/korisnike
•  predvodnička uloga rukovodstva
•  uključenje svih zaposlenih
•  procesni pristup
•  sistemski pristup menadžmentu
•  trajna poboljšanja
•  odlučivanje na osnovu činjenica
•  odnosi sa dobavljačima na obostranu korist
Zašto su uspostavljeni ovi standardi   DA KUPCU – KORISNIKU PRUŽE
  POVERENJE DA ĆE VAŠ PROIZVOD, ILI
  USLUGA ISPUNITI NJEGOVE ZAHTEVE
       I OČEKIVANJA
Očekivanja kupca• kvalitet = proizvod u skladu s njegovim
 potrebama, zahtevima i očekivanjima
• poslovnog partnera od poverenja koji će
 biti u stanju da uvek isporučuje kvalitetan
 proizvod
Šta su neke od mera koje obezbeđuju
         poverenje?
• Politika, principi, ciljevi i planovi,
• Organizacija i raspodela nadležnosti,
• Zaposleni stručni za poslove koje obavljaju,
• Oprema koja odgovara zahtevima
• Utvrđivanje zahteva korisnika
• Nabavka pod kontrolom
• Dokumentacija za proizvod i proces
• Kontrolisanja, praćenja i merenja proizvoda,
 procesa i sistema,
• Analiza rezultata i redovna unapređenja
Sistem je podržan dokumentacijom

       Politika
       kvaliteta

       Poslovnik
      menadžmenta


      Procedure

       Uputstva
     Obrasci za zapise

       Zapisi
Dokumenta
– Koja se moraju uvesti u primenu (npr.
 nabavka, upravljanje kadrovima,
 upravljanje opremom, praćenje
 regulative, proizvodnja . . .)
– Koja treba sprovoditi od danas pa
 nadalje (prodaja, nabavka, upravljanje
 neusaglašenim proizvodom/uslugom. . .)
– Za svaki slučaj (korektivne i preventivne
 mere, reklamacije . . .)
– Periodično (interne provere,
 preispitivanje, nadzor nad osobljem . . . )
PRIMENA SISTEMA
• Dokumenta se distribuiraju na mesta primene (uz potpis)
 – svaka celina je dobila dokumenta koja su joj potrebna
• Dokumenta su definisana prema procesima, a ne prema
 celinama ili grupama poslova,
• Svi zaposleni su dužni da prouče i utvrde svoje
 nadležnosti u sprovodjenju procesa – rukovodilac
 organizacione celine je dužan da se pobrine za to,
• Za sve nejasnoće i sporne elemente obratiti se
 predstavniku rukovodstva za kvalitet, odnosno svom
 rukovodiocu
• Dokumenta su podložna promenama ukoliko se za to
 utvrdi opravdana potreba – postupak se mora primeniti
 prema PR01
Primena dokumenata
• Dokazi o sprovodjenju su zapisi
• Tamo gde je definisan standardizovan
 obrazac treba ga odmah uvesti u primenu i
 dosledno popunjavati
• Dokumenta nemojte samostalno kopirati, već
 tražite dodatne kopije ukoliko su potrebne
• Držite dokumenta dostupna svima u
 organizacionoj celini
PRIMENA DOKUMENATA
 Rukovodioci su odgovorni da se dokumenta dosledno
         sprovode, tako što će:
• svoje saradnike upoznati sa dokumentima i
  dokumentaciju čuvati na način koji omogućava da
  je ona raspoloživa i dostupna svima za
  proučavanje i korišćenje,
• vršiti nadzor nad doslednim sprovodjenje
  dokumenata u praksi u svakodnevnom radu,
• saradjivati sa predstavnikom rukovodstva na
  sprovodjenju i unapredjenju sistema rada
  (dostavljanje redovnih izveštaja, davanje
  predloga za poboljšanje, prisustvovanje
  definisanim obukama i sastancima, itd.),
Lista dokumenata
POSLOVNIK MENADŽAMENTA

      Poglavlje 1

Poslovnik  Politika kvaliteta
Poslovnik  Trajni ciljevi

      Poglavlje 2

Poslovnik  Predmet i područje primene QMS-a
Poslovnik  Struktura dokumenata
Poslovnik  Upravljanje dokumentima
Poslovnik  Upravljanje zapisima
Poglavlje 3

Poslovnik  Šema procesa i parametri procesa
Poslovnik  Planiranje
Poslovnik  Organizacija
Poslovnik  Komunikacija
Poslovnik  Preispitivanje sistema menadžmenta

      Poglavlje 4

Poslovnik  Šema procesa i parametri procesa
Poslovnik  Ljudski resursi
Poslovnik  Oprema i infrastruktura
Poslovnik  Radna sredina
Poglavlje 5
Poslovnik  Šema procesa i parametri procesa
Poslovnik  Planiranje procesa
Poslovnik  Odnosi sa kupcima i korisnicima
Poslovnik  Projektovanje proizvoda/usluge
Poslovnik  Nabavka/podugovaranje/kooperacija
Poslovnik  Proizvodnja/pružanje usluge

Poslovnik  Upravljanje uređajima za merenje i nadzor
Poglavlje 6

Poslovnik  Šema procesa i parametri procesa

Poslovnik  Praćenje zadovoljenja zahteva korisnika

Poslovnik  Interne provere
Poslovnik  Praćenje kvaliteta procesa
Poslovnik  Praćenje kvaliteta proizvoda/usluge

Poslovnik  Upravljanje neusaglašenim proizvodom

Poslovnik  Poboljšavanja

      Prilozi

Poslovnik  Lista važećih dokumenata QMS-a
Poslovnik  Lista referentnih dokumenata
Poslovnik  Organizaciona šema
Poslovnik  Šema procesa
PROCEDURE I UPUTSTVA
Uputstvo  Praćenje regulative

Procedura  Upravljanje dokumentima sistema manadžmenta

      Izgled, sadržaj i označavanje dokumenata sistema
Uputstvo
      menadžmenta
Procedura  Izrada planova kvaliteta
Procedura  Upravljanje zapisima

Procedura  Preispitivanje sistema menadžmenta

Procedura  Korektivne mere
Procedura  Preventivne mere

Procedura  Interne provere sistema menadžmenta

Procedura  Upravljanje neusaglašenom uslugom/proizvodom
Preduzeće
Uputstvo
      Nabavka

Uputstvo
      Veletrgovina

Uputstvo
      Maloprodaja

Uputstvo
      Postupak servisiranja


Uputstvo  Unapređenje prodaje
Dalji postupak:
• Primena dokumenata
* Kada piše da je neko nadležan znači da treba da
 obezbedi da to bude urađeno, odnosno da
 organizuje da svi koji se u dokumentu pominju
 urade svoj posao
• Kurs za interne proveravače –
• Interna provera - sve što je navedeno u
 dokumentima da treba da postoji proveravaće se
• Preispitivanje od strane rukovodstva - Rukovodstvo
• Izbor sertifikacionog tela (prikupljanje ponuda –
 Rukovodstvo)
• Prijava za sertifikaciju (zvanično - Rukovodstvo)

Nijednu aktivnost ne možemo raditi dok se prethodna
           ne sprovede
Preduzeće
Procedura  Upravljanje proizvodnjom
Uputstvo  Isporuka proizvoda
Uputstvo  Skladištenje
Uputstvo  Nabavka
Uputstvo  Prodaja
      Upravljanje tehničkom
Uputstvo
       dokumentacijom
      Administracija i održavanje
Uputstvo
       informacionog sistema
Uputstvo  Održavanje opreme

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Apostila Lean Six Sigma para iniciantes
Apostila Lean Six Sigma para iniciantesApostila Lean Six Sigma para iniciantes
Apostila Lean Six Sigma para inicianteseadsigma1
 
Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva
Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretivaAula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva
Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretivaClaudio Bernardi Stringari
 
Standardising Management Systems for Educational Organizations – implications...
Standardising Management Systems for Educational Organizations – implications...Standardising Management Systems for Educational Organizations – implications...
Standardising Management Systems for Educational Organizations – implications...Anthony Fisher Camilleri
 
Implementing Agile in an FDA Regulated Environment
Implementing Agile in an FDA Regulated EnvironmentImplementing Agile in an FDA Regulated Environment
Implementing Agile in an FDA Regulated EnvironmentTechWell
 
Mitra matra iatf for honda volume 1
Mitra matra iatf for honda volume 1Mitra matra iatf for honda volume 1
Mitra matra iatf for honda volume 1DANANG WID
 
Processsos de Codificação de Materiais
Processsos de Codificação de MateriaisProcesssos de Codificação de Materiais
Processsos de Codificação de MateriaisFlávio Monteiro
 
ISO 9001:2015 DIS Changes, Requirements and Implementation
ISO 9001:2015 DIS Changes, Requirements and ImplementationISO 9001:2015 DIS Changes, Requirements and Implementation
ISO 9001:2015 DIS Changes, Requirements and Implementation Govind Ramu
 
Aula 3 - Gestão de Processos, BPM e Desenvolvimento de Sistemas
Aula 3 - Gestão de Processos, BPM e Desenvolvimento de SistemasAula 3 - Gestão de Processos, BPM e Desenvolvimento de Sistemas
Aula 3 - Gestão de Processos, BPM e Desenvolvimento de SistemasFilipo Mór
 
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001Ariadne Canedo
 
What is quality, Quality Policy and Objectives?
What is quality, Quality Policy and Objectives?What is quality, Quality Policy and Objectives?
What is quality, Quality Policy and Objectives?Connie Dello Buono
 
Procedure of ISO 9001:2008 QMS
Procedure of ISO 9001:2008 QMSProcedure of ISO 9001:2008 QMS
Procedure of ISO 9001:2008 QMSRajesh Damera
 
Freelance trainer auditor iso 9001 14001 45001 danang suryo wardhono
Freelance trainer auditor iso 9001 14001 45001 danang suryo wardhonoFreelance trainer auditor iso 9001 14001 45001 danang suryo wardhono
Freelance trainer auditor iso 9001 14001 45001 danang suryo wardhonoDanang suryo Wardhono
 
BASIC GMP TRAINING ; WHO MODULE
BASIC GMP TRAINING ; WHO MODULEBASIC GMP TRAINING ; WHO MODULE
BASIC GMP TRAINING ; WHO MODULEUday Shetty
 
Visão por Processos
Visão por ProcessosVisão por Processos
Visão por ProcessosQ2 Management
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаNinaDrokina
 

Was ist angesagt? (20)

Apostila Lean Six Sigma para iniciantes
Apostila Lean Six Sigma para iniciantesApostila Lean Six Sigma para iniciantes
Apostila Lean Six Sigma para iniciantes
 
Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva
Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretivaAula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva
Aula 06 SGQ ISO 9001:2015 – Seção 8 e 9 + acao corretiva
 
TQM & ISO9000
TQM & ISO9000TQM & ISO9000
TQM & ISO9000
 
Standardising Management Systems for Educational Organizations – implications...
Standardising Management Systems for Educational Organizations – implications...Standardising Management Systems for Educational Organizations – implications...
Standardising Management Systems for Educational Organizations – implications...
 
Implementing Agile in an FDA Regulated Environment
Implementing Agile in an FDA Regulated EnvironmentImplementing Agile in an FDA Regulated Environment
Implementing Agile in an FDA Regulated Environment
 
Mitra matra iatf for honda volume 1
Mitra matra iatf for honda volume 1Mitra matra iatf for honda volume 1
Mitra matra iatf for honda volume 1
 
Processsos de Codificação de Materiais
Processsos de Codificação de MateriaisProcesssos de Codificação de Materiais
Processsos de Codificação de Materiais
 
ISO 9001:2015 DIS Changes, Requirements and Implementation
ISO 9001:2015 DIS Changes, Requirements and ImplementationISO 9001:2015 DIS Changes, Requirements and Implementation
ISO 9001:2015 DIS Changes, Requirements and Implementation
 
Aula 3 - Gestão de Processos, BPM e Desenvolvimento de Sistemas
Aula 3 - Gestão de Processos, BPM e Desenvolvimento de SistemasAula 3 - Gestão de Processos, BPM e Desenvolvimento de Sistemas
Aula 3 - Gestão de Processos, BPM e Desenvolvimento de Sistemas
 
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
 
What is quality, Quality Policy and Objectives?
What is quality, Quality Policy and Objectives?What is quality, Quality Policy and Objectives?
What is quality, Quality Policy and Objectives?
 
أهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdf
أهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdfأهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdf
أهم مراحل تطور الجودة الشاملة.pdf
 
Procedure of ISO 9001:2008 QMS
Procedure of ISO 9001:2008 QMSProcedure of ISO 9001:2008 QMS
Procedure of ISO 9001:2008 QMS
 
Freelance trainer auditor iso 9001 14001 45001 danang suryo wardhono
Freelance trainer auditor iso 9001 14001 45001 danang suryo wardhonoFreelance trainer auditor iso 9001 14001 45001 danang suryo wardhono
Freelance trainer auditor iso 9001 14001 45001 danang suryo wardhono
 
BASIC GMP TRAINING ; WHO MODULE
BASIC GMP TRAINING ; WHO MODULEBASIC GMP TRAINING ; WHO MODULE
BASIC GMP TRAINING ; WHO MODULE
 
Visão por Processos
Visão por ProcessosVisão por Processos
Visão por Processos
 
Guia de Implantação da ISO 9001:2015
Guia de Implantação da ISO 9001:2015Guia de Implantação da ISO 9001:2015
Guia de Implantação da ISO 9001:2015
 
Jakość i metody jej pomiaru
Jakość i metody jej pomiaruJakość i metody jej pomiaru
Jakość i metody jej pomiaru
 
Aula 04 SGQ ISO 9001:2015 – Seções 4 e 5
Aula 04 SGQ ISO 9001:2015 – Seções 4 e 5Aula 04 SGQ ISO 9001:2015 – Seções 4 e 5
Aula 04 SGQ ISO 9001:2015 – Seções 4 e 5
 
Тема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як системаТема 4. Організація як система
Тема 4. Організація як система
 

Ähnlich wie Qms implementation srb

Samir Mesić prezentacija
Samir Mesić prezentacijaSamir Mesić prezentacija
Samir Mesić prezentacijakomorabl
 
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetomMaja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetombsckragujevac
 
CERTIFIKACIJA prezentacija za radnike.pptx
CERTIFIKACIJA prezentacija za radnike.pptxCERTIFIKACIJA prezentacija za radnike.pptx
CERTIFIKACIJA prezentacija za radnike.pptxssuser1ff68e
 
SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere Tumbas
SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere TumbasSoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere Tumbas
SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere TumbasVojvodina ICT Cluster
 
2. TQM i ISO 9000.pdf
2. TQM i ISO 9000.pdf2. TQM i ISO 9000.pdf
2. TQM i ISO 9000.pdfLjiljana24
 
ImplementacijaIS.pdf
ImplementacijaIS.pdfImplementacijaIS.pdf
ImplementacijaIS.pdfVlada Nedic
 
organizacija funkcije HRM
organizacija funkcije HRMorganizacija funkcije HRM
organizacija funkcije HRMArmin Ulemić
 
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...goranvranic
 
ISO 9001.pptx
ISO 9001.pptxISO 9001.pptx
ISO 9001.pptxDaVu2
 
UPRO - Rad sa promenljivama procesa
UPRO - Rad sa promenljivama procesaUPRO - Rad sa promenljivama procesa
UPRO - Rad sa promenljivama procesaMilan Zdravković
 
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxBrankaCulibrk
 
Predavanja reinzenjering
Predavanja reinzenjeringPredavanja reinzenjering
Predavanja reinzenjeringdjakica
 
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanovVlada Nedic
 
UPRO - BPMN – Notacija za modeliranje poslovnih procesa
UPRO - BPMN – Notacija za modeliranje poslovnih procesaUPRO - BPMN – Notacija za modeliranje poslovnih procesa
UPRO - BPMN – Notacija za modeliranje poslovnih procesaMilan Zdravković
 
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...Menadžment Centar Beograd
 
Sla2015 Cycle Upravljanje dokumentacijom u logistici u cilju smanjenja troškova
Sla2015 Cycle Upravljanje dokumentacijom u logistici u cilju smanjenja troškovaSla2015 Cycle Upravljanje dokumentacijom u logistici u cilju smanjenja troškova
Sla2015 Cycle Upravljanje dokumentacijom u logistici u cilju smanjenja troškovaSrpska Logistička Asocijacija
 

Ähnlich wie Qms implementation srb (20)

Samir Mesić prezentacija
Samir Mesić prezentacijaSamir Mesić prezentacija
Samir Mesić prezentacija
 
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetomMaja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom
 
CERTIFIKACIJA prezentacija za radnike.pptx
CERTIFIKACIJA prezentacija za radnike.pptxCERTIFIKACIJA prezentacija za radnike.pptx
CERTIFIKACIJA prezentacija za radnike.pptx
 
SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere Tumbas
SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere TumbasSoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere Tumbas
SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere Tumbas
 
Pere Tumbas Softbiz2012 Novi Sad
Pere Tumbas Softbiz2012 Novi SadPere Tumbas Softbiz2012 Novi Sad
Pere Tumbas Softbiz2012 Novi Sad
 
2. TQM i ISO 9000.pdf
2. TQM i ISO 9000.pdf2. TQM i ISO 9000.pdf
2. TQM i ISO 9000.pdf
 
3 1 standardi iso
3 1 standardi iso3 1 standardi iso
3 1 standardi iso
 
ImplementacijaIS.pdf
ImplementacijaIS.pdfImplementacijaIS.pdf
ImplementacijaIS.pdf
 
QDoc_SSA.pptx
QDoc_SSA.pptxQDoc_SSA.pptx
QDoc_SSA.pptx
 
organizacija funkcije HRM
organizacija funkcije HRMorganizacija funkcije HRM
organizacija funkcije HRM
 
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
 
ISO 9001.pptx
ISO 9001.pptxISO 9001.pptx
ISO 9001.pptx
 
UPRO - Rad sa promenljivama procesa
UPRO - Rad sa promenljivama procesaUPRO - Rad sa promenljivama procesa
UPRO - Rad sa promenljivama procesa
 
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
 
TECOR - Katalog treninga 2018
TECOR - Katalog treninga 2018TECOR - Katalog treninga 2018
TECOR - Katalog treninga 2018
 
Predavanja reinzenjering
Predavanja reinzenjeringPredavanja reinzenjering
Predavanja reinzenjering
 
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
20 kljucnih izmena_u_standardu_iso_cd_9001-2015_-_branislava_milovanov
 
UPRO - BPMN – Notacija za modeliranje poslovnih procesa
UPRO - BPMN – Notacija za modeliranje poslovnih procesaUPRO - BPMN – Notacija za modeliranje poslovnih procesa
UPRO - BPMN – Notacija za modeliranje poslovnih procesa
 
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
 
Sla2015 Cycle Upravljanje dokumentacijom u logistici u cilju smanjenja troškova
Sla2015 Cycle Upravljanje dokumentacijom u logistici u cilju smanjenja troškovaSla2015 Cycle Upravljanje dokumentacijom u logistici u cilju smanjenja troškova
Sla2015 Cycle Upravljanje dokumentacijom u logistici u cilju smanjenja troškova
 

Qms implementation srb

 • 1. PRIMENA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM ISO 9001: Sistem menadžmenta kvalitetom
 • 2. Standardi za sistem menadžmenta kvalitetom – QMS – ISO 9000 • Dobra poslovna praksa koja je pretočena u kriterijume koji važe za sve • Koriste se kao pravila, smernice za rad ili rečnici pojmova • Pomažu u stvaranju kvaliteta proizvoda i usluga • Ne uče ljude da rade posao svoje struke • Pomaže da se u preduzeću bolje koordiniraju poslovi između različitih funkcija i celina
 • 3. Principi menadžmenta kvalitetom • usmerenje na kupce/korisnike • predvodnička uloga rukovodstva • uključenje svih zaposlenih • procesni pristup • sistemski pristup menadžmentu • trajna poboljšanja • odlučivanje na osnovu činjenica • odnosi sa dobavljačima na obostranu korist
 • 4. Zašto su uspostavljeni ovi standardi DA KUPCU – KORISNIKU PRUŽE POVERENJE DA ĆE VAŠ PROIZVOD, ILI USLUGA ISPUNITI NJEGOVE ZAHTEVE I OČEKIVANJA
 • 5. Očekivanja kupca • kvalitet = proizvod u skladu s njegovim potrebama, zahtevima i očekivanjima • poslovnog partnera od poverenja koji će biti u stanju da uvek isporučuje kvalitetan proizvod
 • 6. Šta su neke od mera koje obezbeđuju poverenje? • Politika, principi, ciljevi i planovi, • Organizacija i raspodela nadležnosti, • Zaposleni stručni za poslove koje obavljaju, • Oprema koja odgovara zahtevima • Utvrđivanje zahteva korisnika • Nabavka pod kontrolom • Dokumentacija za proizvod i proces • Kontrolisanja, praćenja i merenja proizvoda, procesa i sistema, • Analiza rezultata i redovna unapređenja
 • 7. Sistem je podržan dokumentacijom Politika kvaliteta Poslovnik menadžmenta Procedure Uputstva Obrasci za zapise Zapisi
 • 8. Dokumenta – Koja se moraju uvesti u primenu (npr. nabavka, upravljanje kadrovima, upravljanje opremom, praćenje regulative, proizvodnja . . .) – Koja treba sprovoditi od danas pa nadalje (prodaja, nabavka, upravljanje neusaglašenim proizvodom/uslugom. . .) – Za svaki slučaj (korektivne i preventivne mere, reklamacije . . .) – Periodično (interne provere, preispitivanje, nadzor nad osobljem . . . )
 • 9. PRIMENA SISTEMA • Dokumenta se distribuiraju na mesta primene (uz potpis) – svaka celina je dobila dokumenta koja su joj potrebna • Dokumenta su definisana prema procesima, a ne prema celinama ili grupama poslova, • Svi zaposleni su dužni da prouče i utvrde svoje nadležnosti u sprovodjenju procesa – rukovodilac organizacione celine je dužan da se pobrine za to, • Za sve nejasnoće i sporne elemente obratiti se predstavniku rukovodstva za kvalitet, odnosno svom rukovodiocu • Dokumenta su podložna promenama ukoliko se za to utvrdi opravdana potreba – postupak se mora primeniti prema PR01
 • 10. Primena dokumenata • Dokazi o sprovodjenju su zapisi • Tamo gde je definisan standardizovan obrazac treba ga odmah uvesti u primenu i dosledno popunjavati • Dokumenta nemojte samostalno kopirati, već tražite dodatne kopije ukoliko su potrebne • Držite dokumenta dostupna svima u organizacionoj celini
 • 11. PRIMENA DOKUMENATA Rukovodioci su odgovorni da se dokumenta dosledno sprovode, tako što će: • svoje saradnike upoznati sa dokumentima i dokumentaciju čuvati na način koji omogućava da je ona raspoloživa i dostupna svima za proučavanje i korišćenje, • vršiti nadzor nad doslednim sprovodjenje dokumenata u praksi u svakodnevnom radu, • saradjivati sa predstavnikom rukovodstva na sprovodjenju i unapredjenju sistema rada (dostavljanje redovnih izveštaja, davanje predloga za poboljšanje, prisustvovanje definisanim obukama i sastancima, itd.),
 • 12. Lista dokumenata POSLOVNIK MENADŽAMENTA Poglavlje 1 Poslovnik Politika kvaliteta Poslovnik Trajni ciljevi Poglavlje 2 Poslovnik Predmet i područje primene QMS-a Poslovnik Struktura dokumenata Poslovnik Upravljanje dokumentima Poslovnik Upravljanje zapisima
 • 13. Poglavlje 3 Poslovnik Šema procesa i parametri procesa Poslovnik Planiranje Poslovnik Organizacija Poslovnik Komunikacija Poslovnik Preispitivanje sistema menadžmenta Poglavlje 4 Poslovnik Šema procesa i parametri procesa Poslovnik Ljudski resursi Poslovnik Oprema i infrastruktura Poslovnik Radna sredina
 • 14. Poglavlje 5 Poslovnik Šema procesa i parametri procesa Poslovnik Planiranje procesa Poslovnik Odnosi sa kupcima i korisnicima Poslovnik Projektovanje proizvoda/usluge Poslovnik Nabavka/podugovaranje/kooperacija Poslovnik Proizvodnja/pružanje usluge Poslovnik Upravljanje uređajima za merenje i nadzor
 • 15. Poglavlje 6 Poslovnik Šema procesa i parametri procesa Poslovnik Praćenje zadovoljenja zahteva korisnika Poslovnik Interne provere Poslovnik Praćenje kvaliteta procesa Poslovnik Praćenje kvaliteta proizvoda/usluge Poslovnik Upravljanje neusaglašenim proizvodom Poslovnik Poboljšavanja Prilozi Poslovnik Lista važećih dokumenata QMS-a Poslovnik Lista referentnih dokumenata Poslovnik Organizaciona šema Poslovnik Šema procesa
 • 16. PROCEDURE I UPUTSTVA Uputstvo Praćenje regulative Procedura Upravljanje dokumentima sistema manadžmenta Izgled, sadržaj i označavanje dokumenata sistema Uputstvo menadžmenta Procedura Izrada planova kvaliteta Procedura Upravljanje zapisima Procedura Preispitivanje sistema menadžmenta Procedura Korektivne mere Procedura Preventivne mere Procedura Interne provere sistema menadžmenta Procedura Upravljanje neusaglašenom uslugom/proizvodom
 • 17. Preduzeće Uputstvo Nabavka Uputstvo Veletrgovina Uputstvo Maloprodaja Uputstvo Postupak servisiranja Uputstvo Unapređenje prodaje
 • 18. Dalji postupak: • Primena dokumenata * Kada piše da je neko nadležan znači da treba da obezbedi da to bude urađeno, odnosno da organizuje da svi koji se u dokumentu pominju urade svoj posao • Kurs za interne proveravače – • Interna provera - sve što je navedeno u dokumentima da treba da postoji proveravaće se • Preispitivanje od strane rukovodstva - Rukovodstvo • Izbor sertifikacionog tela (prikupljanje ponuda – Rukovodstvo) • Prijava za sertifikaciju (zvanično - Rukovodstvo) Nijednu aktivnost ne možemo raditi dok se prethodna ne sprovede
 • 19. Preduzeće Procedura Upravljanje proizvodnjom Uputstvo Isporuka proizvoda Uputstvo Skladištenje Uputstvo Nabavka Uputstvo Prodaja Upravljanje tehničkom Uputstvo dokumentacijom Administracija i održavanje Uputstvo informacionog sistema Uputstvo Održavanje opreme