Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Qms implementation srb(20)

Anzeige

Qms implementation srb

 1. PRIMENA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM ISO 9001: Sistem menadžmenta kvalitetom
 2. Standardi za sistem menadžmenta kvalitetom – QMS – ISO 9000 • Dobra poslovna praksa koja je pretočena u kriterijume koji važe za sve • Koriste se kao pravila, smernice za rad ili rečnici pojmova • Pomažu u stvaranju kvaliteta proizvoda i usluga • Ne uče ljude da rade posao svoje struke • Pomaže da se u preduzeću bolje koordiniraju poslovi između različitih funkcija i celina
 3. Principi menadžmenta kvalitetom • usmerenje na kupce/korisnike • predvodnička uloga rukovodstva • uključenje svih zaposlenih • procesni pristup • sistemski pristup menadžmentu • trajna poboljšanja • odlučivanje na osnovu činjenica • odnosi sa dobavljačima na obostranu korist
 4. Zašto su uspostavljeni ovi standardi DA KUPCU – KORISNIKU PRUŽE POVERENJE DA ĆE VAŠ PROIZVOD, ILI USLUGA ISPUNITI NJEGOVE ZAHTEVE I OČEKIVANJA
 5. Očekivanja kupca • kvalitet = proizvod u skladu s njegovim potrebama, zahtevima i očekivanjima • poslovnog partnera od poverenja koji će biti u stanju da uvek isporučuje kvalitetan proizvod
 6. Šta su neke od mera koje obezbeđuju poverenje? • Politika, principi, ciljevi i planovi, • Organizacija i raspodela nadležnosti, • Zaposleni stručni za poslove koje obavljaju, • Oprema koja odgovara zahtevima • Utvrđivanje zahteva korisnika • Nabavka pod kontrolom • Dokumentacija za proizvod i proces • Kontrolisanja, praćenja i merenja proizvoda, procesa i sistema, • Analiza rezultata i redovna unapređenja
 7. Sistem je podržan dokumentacijom Politika kvaliteta Poslovnik menadžmenta Procedure Uputstva Obrasci za zapise Zapisi
 8. Dokumenta – Koja se moraju uvesti u primenu (npr. nabavka, upravljanje kadrovima, upravljanje opremom, praćenje regulative, proizvodnja . . .) – Koja treba sprovoditi od danas pa nadalje (prodaja, nabavka, upravljanje neusaglašenim proizvodom/uslugom. . .) – Za svaki slučaj (korektivne i preventivne mere, reklamacije . . .) – Periodično (interne provere, preispitivanje, nadzor nad osobljem . . . )
 9. PRIMENA SISTEMA • Dokumenta se distribuiraju na mesta primene (uz potpis) – svaka celina je dobila dokumenta koja su joj potrebna • Dokumenta su definisana prema procesima, a ne prema celinama ili grupama poslova, • Svi zaposleni su dužni da prouče i utvrde svoje nadležnosti u sprovodjenju procesa – rukovodilac organizacione celine je dužan da se pobrine za to, • Za sve nejasnoće i sporne elemente obratiti se predstavniku rukovodstva za kvalitet, odnosno svom rukovodiocu • Dokumenta su podložna promenama ukoliko se za to utvrdi opravdana potreba – postupak se mora primeniti prema PR01
 10. Primena dokumenata • Dokazi o sprovodjenju su zapisi • Tamo gde je definisan standardizovan obrazac treba ga odmah uvesti u primenu i dosledno popunjavati • Dokumenta nemojte samostalno kopirati, već tražite dodatne kopije ukoliko su potrebne • Držite dokumenta dostupna svima u organizacionoj celini
 11. PRIMENA DOKUMENATA Rukovodioci su odgovorni da se dokumenta dosledno sprovode, tako što će: • svoje saradnike upoznati sa dokumentima i dokumentaciju čuvati na način koji omogućava da je ona raspoloživa i dostupna svima za proučavanje i korišćenje, • vršiti nadzor nad doslednim sprovodjenje dokumenata u praksi u svakodnevnom radu, • saradjivati sa predstavnikom rukovodstva na sprovodjenju i unapredjenju sistema rada (dostavljanje redovnih izveštaja, davanje predloga za poboljšanje, prisustvovanje definisanim obukama i sastancima, itd.),
 12. Lista dokumenata POSLOVNIK MENADŽAMENTA Poglavlje 1 Poslovnik Politika kvaliteta Poslovnik Trajni ciljevi Poglavlje 2 Poslovnik Predmet i područje primene QMS-a Poslovnik Struktura dokumenata Poslovnik Upravljanje dokumentima Poslovnik Upravljanje zapisima
 13. Poglavlje 3 Poslovnik Šema procesa i parametri procesa Poslovnik Planiranje Poslovnik Organizacija Poslovnik Komunikacija Poslovnik Preispitivanje sistema menadžmenta Poglavlje 4 Poslovnik Šema procesa i parametri procesa Poslovnik Ljudski resursi Poslovnik Oprema i infrastruktura Poslovnik Radna sredina
 14. Poglavlje 5 Poslovnik Šema procesa i parametri procesa Poslovnik Planiranje procesa Poslovnik Odnosi sa kupcima i korisnicima Poslovnik Projektovanje proizvoda/usluge Poslovnik Nabavka/podugovaranje/kooperacija Poslovnik Proizvodnja/pružanje usluge Poslovnik Upravljanje uređajima za merenje i nadzor
 15. Poglavlje 6 Poslovnik Šema procesa i parametri procesa Poslovnik Praćenje zadovoljenja zahteva korisnika Poslovnik Interne provere Poslovnik Praćenje kvaliteta procesa Poslovnik Praćenje kvaliteta proizvoda/usluge Poslovnik Upravljanje neusaglašenim proizvodom Poslovnik Poboljšavanja Prilozi Poslovnik Lista važećih dokumenata QMS-a Poslovnik Lista referentnih dokumenata Poslovnik Organizaciona šema Poslovnik Šema procesa
 16. PROCEDURE I UPUTSTVA Uputstvo Praćenje regulative Procedura Upravljanje dokumentima sistema manadžmenta Izgled, sadržaj i označavanje dokumenata sistema Uputstvo menadžmenta Procedura Izrada planova kvaliteta Procedura Upravljanje zapisima Procedura Preispitivanje sistema menadžmenta Procedura Korektivne mere Procedura Preventivne mere Procedura Interne provere sistema menadžmenta Procedura Upravljanje neusaglašenom uslugom/proizvodom
 17. Preduzeće Uputstvo Nabavka Uputstvo Veletrgovina Uputstvo Maloprodaja Uputstvo Postupak servisiranja Uputstvo Unapređenje prodaje
 18. Dalji postupak: • Primena dokumenata * Kada piše da je neko nadležan znači da treba da obezbedi da to bude urađeno, odnosno da organizuje da svi koji se u dokumentu pominju urade svoj posao • Kurs za interne proveravače – • Interna provera - sve što je navedeno u dokumentima da treba da postoji proveravaće se • Preispitivanje od strane rukovodstva - Rukovodstvo • Izbor sertifikacionog tela (prikupljanje ponuda – Rukovodstvo) • Prijava za sertifikaciju (zvanično - Rukovodstvo) Nijednu aktivnost ne možemo raditi dok se prethodna ne sprovede
 19. Preduzeće Procedura Upravljanje proizvodnjom Uputstvo Isporuka proizvoda Uputstvo Skladištenje Uputstvo Nabavka Uputstvo Prodaja Upravljanje tehničkom Uputstvo dokumentacijom Administracija i održavanje Uputstvo informacionog sistema Uputstvo Održavanje opreme
Anzeige