Student managing

N

std

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫از‬ ‫نکاتی‬"‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ : ‫معلم‬ ‫ضروری‬ ‫کتاب‬"
: ‫کننده‬ ‫تهیه‬‫رادمنش‬ ‫نگین‬‫کامپیوتر‬ ‫هنرآموز‬-‫اصفهان‬
‫را‬ ‫هايی‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاصل‬ ‫رفته‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬05‫نويسنده‬ ‫تدريس‬ ‫تجربه‬ ‫سال‬
‫است‬‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫برانگیز‬ ‫چالش‬ ‫رفتاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬‫که‬ ‫دارد‬ ‫اطمینان‬ ‫نويسنده‬ .
‫ايد‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫همیشه‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬،‫در‬‫آم‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫هر‬‫خوا‬ ‫کارساز‬ ‫وزی‬‫بود‬ ‫هند‬‫و‬ .
‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫باشید‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫کالسداری‬ ‫امر‬.
‫؟‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ ‫چرا‬‫مثبتی‬ ‫بسیار‬ ‫نگرش‬ ‫با‬ ‫کارآمد‬ ‫معلمان‬‫م‬ ‫نگاه‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ ‫اهداف‬ ‫به‬.‫کنند‬ ‫ی‬‫از‬ ‫منظور‬
‫در‬ ‫مثبت‬ ‫نگرش‬‫تال‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ياد‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬‫رواب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫ش‬
‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫ای‬ ‫لطمه‬ ‫آنها‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫و‬ ‫شأن‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ‫بتوانید‬ ‫راه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ايجاد‬ ‫خوبی‬ ‫متقابل‬
.‫بدهید‬ ‫ياد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬
: ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫مثبت‬ ‫نگرش‬ ‫اين‬ ‫داشتن‬ ‫عمده‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫از‬
‫ه‬ ‫عبارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مدام‬ ‫استفاده‬‫مثبت‬ ‫ای‬
‫پاداش‬ ‫و‬ ‫تشويق‬ ‫از‬ ‫مدام‬ ‫استفاده‬
. ‫کند‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫آنها‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫نوع‬ ‫آن‬ ‫آموزش‬
‫موفقیت‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫هدايت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫اشتباهات‬ ‫نکردن‬ ‫برجسته‬
. ‫دارند‬ ‫کليدی‬ ‫نقش‬ ‫روابط‬
‫ش‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫سزاواريد‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫همانقدر‬. ‫بگذاريد‬ ‫احترام‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫بگذارند‬ ‫احترام‬ ‫ما‬
«‫هيچ‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫اعتمادآميز‬ ‫و‬ ‫مهربانانه‬ ، ‫مثبت‬ ‫روابط‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنقدر‬ ‫معلمی‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫موفقيت‬
‫مهارت‬‫ندارد‬ ‫بستگی‬ ‫دستورالعملی‬ ‫يا‬ ‫ابزار‬ ، ‫ايده‬ ،».‫پ‬‫جنسن‬ ‫اريک‬ ‫روفسور‬
‫ت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫معلمانی‬: ‫دارند‬ ‫را‬ ‫ويژگيها‬ ‫اين‬ ‫همگی‬ ، ‫کنند‬ ‫مديريت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫وانند‬
1). ‫دارند‬ ‫گرايانه‬ ‫واقع‬ ‫افکار‬
2)‫گسترده‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫از‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ای‬
3).‫مسلطند‬ ‫خود‬ ‫احساسات‬ ‫بر‬
‫از‬ ‫نکاتی‬"‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ : ‫معلم‬ ‫ضروری‬ ‫کتاب‬"
: ‫کننده‬ ‫تهیه‬‫رادمنش‬ ‫نگین‬‫کامپیوتر‬ ‫هنرآموز‬-‫اصفهان‬
‫رفتار‬ ‫مديريت‬ ‫روش‬ ‫سه‬ ‫مقايسه‬
1-‫جنگجو‬ ‫معلم‬ ‫مديريت‬ ‫روش‬ ‫نتيجه‬:
‫انسا‬ ‫رواب‬ ) ‫الف‬‫ضعیف‬ ‫نی‬
‫کالس‬ ‫در‬ ‫زياد‬ ‫استرس‬ ) ‫ب‬
‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫پذيری‬ ‫ريسک‬ ، ‫يادگیری‬ ‫قدرت‬ ‫شديد‬ ‫کاهش‬ ) ‫ج‬
2-: ‫مهربان‬ ‫معلم‬ ‫مديريت‬ ‫روش‬ ‫نتيجه‬
. ‫شود‬ ‫می‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫نداشتن‬ ‫قاطعیت‬ ) ‫الف‬
. ‫هستند‬ ‫ريیس‬ ‫همه‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ) ‫ب‬
‫ي‬ ‫قدرت‬ ) ‫ج‬، ‫ادگیری‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫کاهش‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫خطرپذيری‬
3-: ‫جدی‬ ‫و‬ ‫مراقب‬ ‫معلم‬ ‫مديريت‬ ‫روش‬ ‫نتيجه‬
‫در‬ ) ‫الف‬. ‫بشناسند‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫حد‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫ياد‬ ، ‫ماند‬ ‫می‬ ‫محفوظ‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫شأن‬ ‫که‬ ‫حال‬ ‫عین‬
‫مع‬ ) ‫ب‬‫در‬ ‫لم‬‫م‬ ‫و‬ ‫رهبر‬ ‫نقش‬ ‫همزمان‬ ‫کالس‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫ايفا‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ربی‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫افزايش‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫خطرپذيری‬ ، ‫يادگیری‬ ‫قدرت‬ ) ‫ج‬
‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫ده‬ ‫انضباطی‬ ‫برنامه‬
: ‫اول‬ ‫مرحله‬‫کنید‬ ‫تشويق‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫خوبی‬ ‫کار‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫وقتی‬
: ‫دوم‬ ‫مرحله‬‫مثب‬ ‫الگوسازی‬ ‫از‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ت‬
: ‫سوم‬ ‫مرحله‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزديک‬ ‫روش‬ ‫از‬
: ‫چهارم‬ ‫مرحله‬‫کنید‬ ‫سؤال‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫رفتار‬ ‫تصحیح‬ ‫برای‬
: ‫پنجم‬ ‫مرحله‬‫بگويید‬ ‫خصوصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫توصیه‬
: ‫ششم‬ ‫مرحله‬‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫بعد‬ ، ‫کنید‬ ‫تأيید‬ ‫را‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫گفته‬ ‫اول‬‫کنید‬ ‫هدايت‬
‫هفتم‬ ‫مرحله‬:‫کنید‬ ‫يادآوری‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کالس‬ ‫قوانین‬ ‫روشنی‬ ‫به‬
: ‫هشتم‬ ‫مرحله‬‫بگذاريد‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫پای‬ ‫پیش‬ ‫روشنی‬ ‫انتخاب‬
: ‫نهم‬ ‫مرحله‬‫بدهید‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫ناشايست‬ ‫رفتار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ، ‫توافق‬ ‫طبق‬
: ‫دهم‬ ‫مرحله‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫تنبیه‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫از‬
‫از‬ ‫نکاتی‬"‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ : ‫معلم‬ ‫ضروری‬ ‫کتاب‬"
: ‫کننده‬ ‫تهیه‬‫رادمنش‬ ‫نگین‬‫کامپیوتر‬ ‫هنرآموز‬-‫اصفهان‬
‫محوری‬ ‫اصل‬ ‫هشت‬
1-‫کنيد‬ ‫ريزی‬ ‫برنامه‬ ‫خوب‬ ‫رفتارهای‬ ‫بروز‬ ‫برای‬
‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ، ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫اشتباه‬ ‫روی‬ ‫اينکه‬ ‫جای‬ ‫به‬. ‫کنید‬ ‫هدايت‬ ‫مطلوب‬ ‫رفتار‬ ‫انتخاب‬
2-‫کنيد‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫رفتار‬
‫را‬ ‫درست‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫موفق‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بعد‬ ‫دفعه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫القا‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫ضمنی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انتخاب‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
. ‫کند‬ ‫انتخاب‬
3-‫کنيد‬ ‫استفاده‬ ‫انتخاب‬ ‫زبان‬ ‫از‬
‫هاي‬ ‫عبارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫شايد‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫رفتارهايشان‬ ‫بین‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬
‫مدا‬ ‫بايد‬ ‫اما‬ ‫برسد‬ ‫عجیب‬ ‫نظرتان‬‫در‬ ‫تا‬ ‫ببريد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫م‬‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گفتارتان‬ ‫از‬ ‫جزيی‬ ‫ها‬ ‫عبارت‬ ‫اين‬ ‫تکرار‬ ‫اثر‬
. ‫ببريد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫طبیعی‬
4–‫کنيد‬ ‫تمرکز‬ ‫اوليه‬ ‫رفتارهای‬ ‫روی‬
‫ا‬ ‫از‬‫برگردانید‬ ‫کالسی‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫رفتار‬ ‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫بخواهید‬ ‫و‬.
‫تا‬ .‫آورند‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫ثانويه‬ ‫رفتارهای‬ ‫به‬ ، ‫کنید‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫اولیه‬ ‫رفتارهای‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫وقتی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
.‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫خوبی‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫آرام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ، ‫کرده‬ ‫منحرف‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫مرتکب‬ ‫که‬ ‫اشتباهی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫توجه‬
5–‫اعتماد‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫فضايی‬‫کنيد‬ ‫ايجاد‬ ‫حمايت‬ ‫و‬
‫به‬‫جز‬‫ﺋ‬‫بیرون‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫موقع‬ ، ‫بسپاريد‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اسم‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ : ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫تدريس‬ ‫کار‬ ‫يات‬
‫امانت‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ، ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫وسايل‬ ‫ديگر‬ ‫يا‬ ‫خودکار‬ ‫مانند‬ ، ‫چیزی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫يادتان‬ ‫و‬ . ‫کنید‬ ‫سالم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫کالس‬ ‫از‬
. ‫بگیريد‬ ‫پس‬ ، ‫داديد‬
6–‫رفت‬ ‫همان‬ ‫الگوی‬.‫داريد‬ ‫انتظار‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشيد‬ ‫اری‬
7–‫مسا‬‫ﺋ‬.‫کنيد‬ ‫گيری‬ ‫پی‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫ل‬
8-. ‫کنيد‬ ‫تصحيح‬ ‫را‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫کنيد‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫دوباره‬
‫اينجا‬ ‫در‬‫را‬ ‫لیستی‬ ‫چک‬‫آوريم‬ ‫می‬،‫کنید‬ ‫ارزيابی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تدريس‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬.
‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫امور‬ ‫رأس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بدانید‬ ‫خود‬ ‫وظیفه‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫رفتار‬ ‫داشتن‬.
‫آ‬ ‫دانش‬ ‫برای‬‫مديريت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫روزمره‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫موزان‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫بهتر‬
‫فعال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬‫مسﺌ‬. ‫دهید‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫هايشان‬ ‫ولیت‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تان‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫رفتاری‬ ‫الگوی‬ ‫خودتان‬
‫رفتار‬ ‫وقتی‬ ‫حتی‬‫نیست‬ ‫پذيرفته‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫اجتماعی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫آموزی‬ ‫دانش‬‫اساسی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫طوری‬ ‫رفتارتان‬ ،
‫کنید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫خودتان‬.
‫بردارد‬ ‫در‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫نتايج‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫جهتی‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توجه‬.
‫کن‬ ‫غافلگیر‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫خوبی‬ ‫رفتار‬ ‫وقتی‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬‫ید‬.
‫توصیف‬ ‫مثبت‬ ‫های‬ ‫واژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫رفتار‬ ‫کار‬ ‫اين‬ ‫برای‬ .‫بدهید‬ ‫را‬ ‫مناسبش‬ ‫رفتار‬ ‫بازخورد‬ ً‫ا‬‫مرتب‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬
.‫کنید‬
.‫بگیرند‬ ‫ناديده‬ ‫را‬ ‫هايتان‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫دستورها‬ ‫که‬ ‫ندهید‬ ‫ياد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬
‫ن‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫اقتدار‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫هايی‬ ‫اشاره‬ ‫و‬ ‫حرکات‬ ‫از‬ ‫آگاهانه‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫فس‬.
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آمیز‬ ‫مسالمت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬.
.‫شوند‬ ‫تشويق‬ ‫رفتارشان‬ ‫روی‬ ‫تسل‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫روشنی‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬
.‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نامناسبی‬ ‫رفتارهای‬ ‫روی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تمرکز‬ ‫از‬
‫های‬ ‫شیوه‬ ‫ترين‬ ‫نامحسوس‬ ‫از‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬.
‫کنید‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫حمايت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫از‬.
‫کنید‬ ‫جدا‬ ‫رفتارکننده‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نامناسب‬ ‫رفتار‬.
‫به‬.‫بدهند‬ ‫مناسب‬ ‫پاسخ‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مسل‬ ‫رفتارشان‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫بدهید‬ ‫فرصت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬
‫بیر‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫گیری‬ ‫پی‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫موضوعات‬ ‫قاطعیت‬ ‫با‬‫حمی‬.
‫کنید‬ ‫مستحکم‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫کاری‬ ‫رواب‬ ‫مدام‬.
. ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫اولیه‬ ‫رفتارهای‬ ‫روی‬
‫کنید‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫رفتار‬ ‫کالس‬ ‫قوانین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫همیشه‬.
‫نکنید‬ ‫قضاوت‬ ‫عصبانیت‬ ‫موقع‬.
‫کنید‬ ‫آرام‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫اول‬ ‫ديگران‬ ‫کردن‬ ‫آرام‬ ‫از‬ ‫قبل‬.
: ‫منبع‬
"‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ : ‫معلم‬ ‫ضروری‬ ‫کتاب‬"
: ‫نويسندگان‬‫هوک‬ ‫پیتر‬–‫واس‬ ‫اندی‬: ‫مترجم‬‫حسینی‬ ‫اسماعیل‬: ‫ناشر‬‫راشین‬ ‫انتشارات‬

Recomendados

picture cv von
picture cvpicture cv
picture cvminolam
181 views7 Folien
Oneri urbanizzazione secondaria - uaar venezia von
Oneri urbanizzazione secondaria - uaar veneziaOneri urbanizzazione secondaria - uaar venezia
Oneri urbanizzazione secondaria - uaar veneziaFederico Bonollo
292 views9 Folien
بصیری von
بصیریبصیری
بصیریm_nezadi
257 views6 Folien
World's Most Amazing Roads von
World's Most Amazing RoadsWorld's Most Amazing Roads
World's Most Amazing Roadsixigo.com
446 views17 Folien
رزومه ي كاري مجيد همتيان von
رزومه ي كاري مجيد همتيانرزومه ي كاري مجيد همتيان
رزومه ي كاري مجيد همتيانMajid Hematian
568 views2 Folien
Humans & Machines Ethics Canvas von
Humans & Machines Ethics CanvasHumans & Machines Ethics Canvas
Humans & Machines Ethics CanvasPiush Vaish
468 views22 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Algunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresión von
Algunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresiónAlgunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresión
Algunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresiónPSICOLOGIA Y EDUCACION INTEGRAL A.C.
2.7K views17 Folien
Pembuatan masker putih telur von
Pembuatan masker putih telurPembuatan masker putih telur
Pembuatan masker putih telurFitkhy Aulia
1.2K views20 Folien
QUÍM. ORG. - Introdução von
QUÍM. ORG. - IntroduçãoQUÍM. ORG. - Introdução
QUÍM. ORG. - IntroduçãoProfessor Maurício Monteiro
1.5K views14 Folien
Fransizing von
FransizingFransizing
FransizingAleksandra Vidović
802 views22 Folien
Comunicación, Archivo y Operatoria del Teclado (Parte III) von
Comunicación, Archivo y Operatoria del Teclado (Parte III)Comunicación, Archivo y Operatoria del Teclado (Parte III)
Comunicación, Archivo y Operatoria del Teclado (Parte III)Euler V. Terán Yépez
19.8K views14 Folien
12 arquétipos na criação de personagens von
12 arquétipos na criação de personagens12 arquétipos na criação de personagens
12 arquétipos na criação de personagensPablo Ramon de Lima Pinheiro
2.4K views21 Folien

Similar a Student managing

Mentors Training For Medical Education von
Mentors Training For Medical EducationMentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical Educationmansoor masjedi
589 views26 Folien
Mentee Preparation for educational purposes n Medical School von
Mentee Preparation for educational purposes n Medical SchoolMentee Preparation for educational purposes n Medical School
Mentee Preparation for educational purposes n Medical Schoolmansoor masjedi
323 views23 Folien
برنامه ریزی تحصیلی von
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیfmoeini
37 views22 Folien
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx von
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptxنقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptxssuser4a2f31
4 views6 Folien
21اصل برای یک معلم خوب von
21اصل برای یک معلم خوب21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوبreza kaboli
129 views2 Folien
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی von
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیsomayeh mehrabi
1.1K views6 Folien

Similar a Student managing(20)

Mentors Training For Medical Education von mansoor masjedi
Mentors Training For Medical EducationMentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical Education
mansoor masjedi589 views
Mentee Preparation for educational purposes n Medical School von mansoor masjedi
Mentee Preparation for educational purposes n Medical SchoolMentee Preparation for educational purposes n Medical School
Mentee Preparation for educational purposes n Medical School
mansoor masjedi323 views
برنامه ریزی تحصیلی von fmoeini
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
fmoeini37 views
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx von ssuser4a2f31
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptxنقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx
نقش اولياء در موفقيت فرزندان.pptx
ssuser4a2f314 views
21اصل برای یک معلم خوب von reza kaboli
21اصل برای یک معلم خوب21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوب
reza kaboli129 views
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی von somayeh mehrabi
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
somayeh mehrabi1.1K views
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
کارگاه آزمون سازی von mjanatifar
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازی
mjanatifar2.3K views
روش های ارزشیابی کتاب های درسی von mohammad nourian
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
mohammad nourian622 views
مدیران موفق von miladdel
مدیران موفقمدیران موفق
مدیران موفق
miladdel11 views
دامن کلوش von simakade
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
simakade46 views
گربه را دم حجله نکشید von Self-employed
گربه را دم حجله نکشیدگربه را دم حجله نکشید
گربه را دم حجله نکشید
Self-employed698 views
چگونه دانشمند شویم von Majid h
چگونه دانشمند شویمچگونه دانشمند شویم
چگونه دانشمند شویم
Majid h1.2K views
Assessment Design and Development workshop von Eisa Rezaei
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshop
Eisa Rezaei53 views

Más de neginrmn

Radmanesh flash von
Radmanesh flashRadmanesh flash
Radmanesh flashneginrmn
185 views3 Folien
Radmanesh photoshop von
Radmanesh photoshopRadmanesh photoshop
Radmanesh photoshopneginrmn
96 views2 Folien
Radmanesh flash von
Radmanesh flashRadmanesh flash
Radmanesh flashneginrmn
198 views3 Folien
Radmanesh flash von
Radmanesh flashRadmanesh flash
Radmanesh flashneginrmn
210 views3 Folien
Radmanesh director von
Radmanesh directorRadmanesh director
Radmanesh directorneginrmn
174 views4 Folien
Photoshop2 von
Photoshop2Photoshop2
Photoshop2neginrmn
273 views6 Folien

Más de neginrmn(14)

Radmanesh flash von neginrmn
Radmanesh flashRadmanesh flash
Radmanesh flash
neginrmn185 views
Radmanesh photoshop von neginrmn
Radmanesh photoshopRadmanesh photoshop
Radmanesh photoshop
neginrmn96 views
Radmanesh flash von neginrmn
Radmanesh flashRadmanesh flash
Radmanesh flash
neginrmn198 views
Radmanesh flash von neginrmn
Radmanesh flashRadmanesh flash
Radmanesh flash
neginrmn210 views
Radmanesh director von neginrmn
Radmanesh directorRadmanesh director
Radmanesh director
neginrmn174 views
Photoshop2 von neginrmn
Photoshop2Photoshop2
Photoshop2
neginrmn273 views
Radmanesh c#-1 von neginrmn
Radmanesh c#-1Radmanesh c#-1
Radmanesh c#-1
neginrmn364 views
Tarh dars-excel-radmanesh von neginrmn
Tarh dars-excel-radmaneshTarh dars-excel-radmanesh
Tarh dars-excel-radmanesh
neginrmn631 views
Tarh dars-excel-radmanesh-2 von neginrmn
Tarh dars-excel-radmanesh-2Tarh dars-excel-radmanesh-2
Tarh dars-excel-radmanesh-2
neginrmn586 views
Radmanesh c# von neginrmn
Radmanesh c#Radmanesh c#
Radmanesh c#
neginrmn233 views
Radmanesh c# von neginrmn
Radmanesh c#Radmanesh c#
Radmanesh c#
neginrmn315 views
Photoshop radmanesh von neginrmn
Photoshop radmaneshPhotoshop radmanesh
Photoshop radmanesh
neginrmn267 views
Tarhe dars photoshop-radmanesh von neginrmn
Tarhe dars photoshop-radmaneshTarhe dars photoshop-radmanesh
Tarhe dars photoshop-radmanesh
neginrmn193 views
Tarhe dars photoshop-radmanesh von neginrmn
Tarhe dars photoshop-radmaneshTarhe dars photoshop-radmanesh
Tarhe dars photoshop-radmanesh
neginrmn180 views

Student managing

 • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫نکاتی‬"‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ : ‫معلم‬ ‫ضروری‬ ‫کتاب‬" : ‫کننده‬ ‫تهیه‬‫رادمنش‬ ‫نگین‬‫کامپیوتر‬ ‫هنرآموز‬-‫اصفهان‬ ‫را‬ ‫هايی‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ايده‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاصل‬ ‫رفته‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬05‫نويسنده‬ ‫تدريس‬ ‫تجربه‬ ‫سال‬ ‫است‬‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫برانگیز‬ ‫چالش‬ ‫رفتاری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آموزانی‬ ‫دانش‬‫که‬ ‫دارد‬ ‫اطمینان‬ ‫نويسنده‬ . ‫ايد‬‫در‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫همیشه‬ ‫کتاب‬ ‫اين‬،‫در‬‫آم‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫هر‬‫خوا‬ ‫کارساز‬ ‫وزی‬‫بود‬ ‫هند‬‫و‬ . ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫باشید‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫موفق‬ ‫کالسداری‬ ‫امر‬. ‫؟‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ ‫چرا‬‫مثبتی‬ ‫بسیار‬ ‫نگرش‬ ‫با‬ ‫کارآمد‬ ‫معلمان‬‫م‬ ‫نگاه‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ ‫اهداف‬ ‫به‬.‫کنند‬ ‫ی‬‫از‬ ‫منظور‬ ‫در‬ ‫مثبت‬ ‫نگرش‬‫تال‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ياد‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬‫رواب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫ش‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫رفتار‬ ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫ای‬ ‫لطمه‬ ‫آنها‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫و‬ ‫شأن‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫بدون‬ ‫بتوانید‬ ‫راه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ايجاد‬ ‫خوبی‬ ‫متقابل‬ .‫بدهید‬ ‫ياد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ : ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫مثبت‬ ‫نگرش‬ ‫اين‬ ‫داشتن‬ ‫عمده‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫عبارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مدام‬ ‫استفاده‬‫مثبت‬ ‫ای‬ ‫پاداش‬ ‫و‬ ‫تشويق‬ ‫از‬ ‫مدام‬ ‫استفاده‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫آنها‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫نوع‬ ‫آن‬ ‫آموزش‬ ‫موفقیت‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫هدايت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شان‬ ‫اشتباهات‬ ‫نکردن‬ ‫برجسته‬ . ‫دارند‬ ‫کليدی‬ ‫نقش‬ ‫روابط‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫سزاواريد‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫همانقدر‬. ‫بگذاريد‬ ‫احترام‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫بگذارند‬ ‫احترام‬ ‫ما‬ «‫هيچ‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫اعتمادآميز‬ ‫و‬ ‫مهربانانه‬ ، ‫مثبت‬ ‫روابط‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنقدر‬ ‫معلمی‬ ‫شغل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫موفقيت‬ ‫مهارت‬‫ندارد‬ ‫بستگی‬ ‫دستورالعملی‬ ‫يا‬ ‫ابزار‬ ، ‫ايده‬ ،».‫پ‬‫جنسن‬ ‫اريک‬ ‫روفسور‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫معلمانی‬: ‫دارند‬ ‫را‬ ‫ويژگيها‬ ‫اين‬ ‫همگی‬ ، ‫کنند‬ ‫مديريت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫وانند‬ 1). ‫دارند‬ ‫گرايانه‬ ‫واقع‬ ‫افکار‬ 2)‫گسترده‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫از‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ای‬ 3).‫مسلطند‬ ‫خود‬ ‫احساسات‬ ‫بر‬
 • 2. ‫از‬ ‫نکاتی‬"‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ : ‫معلم‬ ‫ضروری‬ ‫کتاب‬" : ‫کننده‬ ‫تهیه‬‫رادمنش‬ ‫نگین‬‫کامپیوتر‬ ‫هنرآموز‬-‫اصفهان‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ ‫روش‬ ‫سه‬ ‫مقايسه‬ 1-‫جنگجو‬ ‫معلم‬ ‫مديريت‬ ‫روش‬ ‫نتيجه‬: ‫انسا‬ ‫رواب‬ ) ‫الف‬‫ضعیف‬ ‫نی‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫زياد‬ ‫استرس‬ ) ‫ب‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫پذيری‬ ‫ريسک‬ ، ‫يادگیری‬ ‫قدرت‬ ‫شديد‬ ‫کاهش‬ ) ‫ج‬ 2-: ‫مهربان‬ ‫معلم‬ ‫مديريت‬ ‫روش‬ ‫نتيجه‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫اضطراب‬ ‫و‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫نداشتن‬ ‫قاطعیت‬ ) ‫الف‬ . ‫هستند‬ ‫ريیس‬ ‫همه‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ) ‫ب‬ ‫ي‬ ‫قدرت‬ ) ‫ج‬، ‫ادگیری‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫کاهش‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫خطرپذيری‬ 3-: ‫جدی‬ ‫و‬ ‫مراقب‬ ‫معلم‬ ‫مديريت‬ ‫روش‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ) ‫الف‬. ‫بشناسند‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫حد‬ ‫که‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫ياد‬ ، ‫ماند‬ ‫می‬ ‫محفوظ‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫شأن‬ ‫که‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫مع‬ ) ‫ب‬‫در‬ ‫لم‬‫م‬ ‫و‬ ‫رهبر‬ ‫نقش‬ ‫همزمان‬ ‫کالس‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫ايفا‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ربی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫افزايش‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫خطرپذيری‬ ، ‫يادگیری‬ ‫قدرت‬ ) ‫ج‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫ده‬ ‫انضباطی‬ ‫برنامه‬ : ‫اول‬ ‫مرحله‬‫کنید‬ ‫تشويق‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫خوبی‬ ‫کار‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫وقتی‬ : ‫دوم‬ ‫مرحله‬‫مثب‬ ‫الگوسازی‬ ‫از‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ت‬ : ‫سوم‬ ‫مرحله‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزديک‬ ‫روش‬ ‫از‬ : ‫چهارم‬ ‫مرحله‬‫کنید‬ ‫سؤال‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫رفتار‬ ‫تصحیح‬ ‫برای‬ : ‫پنجم‬ ‫مرحله‬‫بگويید‬ ‫خصوصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ : ‫ششم‬ ‫مرحله‬‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫بعد‬ ، ‫کنید‬ ‫تأيید‬ ‫را‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫گفته‬ ‫اول‬‫کنید‬ ‫هدايت‬ ‫هفتم‬ ‫مرحله‬:‫کنید‬ ‫يادآوری‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کالس‬ ‫قوانین‬ ‫روشنی‬ ‫به‬ : ‫هشتم‬ ‫مرحله‬‫بگذاريد‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫پای‬ ‫پیش‬ ‫روشنی‬ ‫انتخاب‬ : ‫نهم‬ ‫مرحله‬‫بدهید‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫ناشايست‬ ‫رفتار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ، ‫توافق‬ ‫طبق‬ : ‫دهم‬ ‫مرحله‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫تنبیه‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫از‬
 • 3. ‫از‬ ‫نکاتی‬"‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ : ‫معلم‬ ‫ضروری‬ ‫کتاب‬" : ‫کننده‬ ‫تهیه‬‫رادمنش‬ ‫نگین‬‫کامپیوتر‬ ‫هنرآموز‬-‫اصفهان‬ ‫محوری‬ ‫اصل‬ ‫هشت‬ 1-‫کنيد‬ ‫ريزی‬ ‫برنامه‬ ‫خوب‬ ‫رفتارهای‬ ‫بروز‬ ‫برای‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ، ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫اشتباه‬ ‫روی‬ ‫اينکه‬ ‫جای‬ ‫به‬. ‫کنید‬ ‫هدايت‬ ‫مطلوب‬ ‫رفتار‬ ‫انتخاب‬ 2-‫کنيد‬ ‫جدا‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫موفق‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بعد‬ ‫دفعه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫القا‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫ضمنی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انتخاب‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ . ‫کند‬ ‫انتخاب‬ 3-‫کنيد‬ ‫استفاده‬ ‫انتخاب‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫هاي‬ ‫عبارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫شايد‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫رفتارهايشان‬ ‫بین‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫مدا‬ ‫بايد‬ ‫اما‬ ‫برسد‬ ‫عجیب‬ ‫نظرتان‬‫در‬ ‫تا‬ ‫ببريد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫م‬‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گفتارتان‬ ‫از‬ ‫جزيی‬ ‫ها‬ ‫عبارت‬ ‫اين‬ ‫تکرار‬ ‫اثر‬ . ‫ببريد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫طبیعی‬ 4–‫کنيد‬ ‫تمرکز‬ ‫اوليه‬ ‫رفتارهای‬ ‫روی‬ ‫ا‬ ‫از‬‫برگردانید‬ ‫کالسی‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫رفتار‬ ‫بگیرد‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫بخواهید‬ ‫و‬. ‫تا‬ .‫آورند‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫ثانويه‬ ‫رفتارهای‬ ‫به‬ ، ‫کنید‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫اولیه‬ ‫رفتارهای‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫وقتی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫خوبی‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫آرام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ، ‫کرده‬ ‫منحرف‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫مرتکب‬ ‫که‬ ‫اشتباهی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ 5–‫اعتماد‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫فضايی‬‫کنيد‬ ‫ايجاد‬ ‫حمايت‬ ‫و‬ ‫به‬‫جز‬‫ﺋ‬‫بیرون‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫موقع‬ ، ‫بسپاريد‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اسم‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ : ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫تدريس‬ ‫کار‬ ‫يات‬ ‫امانت‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ، ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫وسايل‬ ‫ديگر‬ ‫يا‬ ‫خودکار‬ ‫مانند‬ ، ‫چیزی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫يادتان‬ ‫و‬ . ‫کنید‬ ‫سالم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫کالس‬ ‫از‬ . ‫بگیريد‬ ‫پس‬ ، ‫داديد‬ 6–‫رفت‬ ‫همان‬ ‫الگوی‬.‫داريد‬ ‫انتظار‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشيد‬ ‫اری‬ 7–‫مسا‬‫ﺋ‬.‫کنيد‬ ‫گيری‬ ‫پی‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫ل‬ 8-. ‫کنيد‬ ‫تصحيح‬ ‫را‬ ‫رابطه‬ ‫و‬ ‫کنيد‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫دوباره‬
 • 4. ‫اينجا‬ ‫در‬‫را‬ ‫لیستی‬ ‫چک‬‫آوريم‬ ‫می‬،‫کنید‬ ‫ارزيابی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تدريس‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬. ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫امور‬ ‫رأس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بدانید‬ ‫خود‬ ‫وظیفه‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫رفتار‬ ‫داشتن‬. ‫آ‬ ‫دانش‬ ‫برای‬‫مديريت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫روزمره‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫موزان‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫بهتر‬ ‫فعال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬‫مسﺌ‬. ‫دهید‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫هايشان‬ ‫ولیت‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫تان‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫رفتاری‬ ‫الگوی‬ ‫خودتان‬ ‫رفتار‬ ‫وقتی‬ ‫حتی‬‫نیست‬ ‫پذيرفته‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫اجتماعی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫آموزی‬ ‫دانش‬‫اساسی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫طوری‬ ‫رفتارتان‬ ، ‫کنید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫خودتان‬. ‫بردارد‬ ‫در‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫نتايج‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫جهتی‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توجه‬. ‫کن‬ ‫غافلگیر‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫خوبی‬ ‫رفتار‬ ‫وقتی‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬‫ید‬. ‫توصیف‬ ‫مثبت‬ ‫های‬ ‫واژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫رفتار‬ ‫کار‬ ‫اين‬ ‫برای‬ .‫بدهید‬ ‫را‬ ‫مناسبش‬ ‫رفتار‬ ‫بازخورد‬ ً‫ا‬‫مرتب‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ .‫کنید‬ .‫بگیرند‬ ‫ناديده‬ ‫را‬ ‫هايتان‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫دستورها‬ ‫که‬ ‫ندهید‬ ‫ياد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫اقتدار‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫هايی‬ ‫اشاره‬ ‫و‬ ‫حرکات‬ ‫از‬ ‫آگاهانه‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫فس‬. ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آمیز‬ ‫مسالمت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬. .‫شوند‬ ‫تشويق‬ ‫رفتارشان‬ ‫روی‬ ‫تسل‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫روشنی‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ .‫کنید‬ ‫خودداری‬ ‫زند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نامناسبی‬ ‫رفتارهای‬ ‫روی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تمرکز‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫ترين‬ ‫نامحسوس‬ ‫از‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬. ‫کنید‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫حمايت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫از‬. ‫کنید‬ ‫جدا‬ ‫رفتارکننده‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نامناسب‬ ‫رفتار‬. ‫به‬.‫بدهند‬ ‫مناسب‬ ‫پاسخ‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مسل‬ ‫رفتارشان‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫بدهید‬ ‫فرصت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫بیر‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫گیری‬ ‫پی‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫موضوعات‬ ‫قاطعیت‬ ‫با‬‫حمی‬. ‫کنید‬ ‫مستحکم‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫کاری‬ ‫رواب‬ ‫مدام‬. . ‫کنید‬ ‫تمرکز‬ ‫اولیه‬ ‫رفتارهای‬ ‫روی‬ ‫کنید‬ ‫تصحیح‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫رفتار‬ ‫کالس‬ ‫قوانین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫همیشه‬. ‫نکنید‬ ‫قضاوت‬ ‫عصبانیت‬ ‫موقع‬. ‫کنید‬ ‫آرام‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫اول‬ ‫ديگران‬ ‫کردن‬ ‫آرام‬ ‫از‬ ‫قبل‬. : ‫منبع‬ "‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫مديريت‬ : ‫معلم‬ ‫ضروری‬ ‫کتاب‬" : ‫نويسندگان‬‫هوک‬ ‫پیتر‬–‫واس‬ ‫اندی‬: ‫مترجم‬‫حسینی‬ ‫اسماعیل‬: ‫ناشر‬‫راشین‬ ‫انتشارات‬