Seqüència didàctica TILC

N
Neus Cases LópezProfesional de Educación primaria/secundaria um Irlanda
Planificació de la llengua i la literatura en Educació Infantil

Seqüència Didàctica

FLORIDA UNIVERSITARIA

Neus Cases, Marta Cholvi, Thais Gericó, Neus Hervás, Alba Quevedo

Catarroja, 29 d’octubre de 2013
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

ÍNDEX

1. Introducció................................................................................................3

2. Objectius...................................................................................................4

3. Continguts curriculars...............................................................................5

4. Competències bàsiques............................................................................6

5. Activitats................................................................................................7-9

6. Avaluació...........................................................................................10-11

7. Justificació de la proposta......................................................................12

8. Bibliografia..............................................................................................13

9. Annexes..................................................................................................14

Florida Universitària

Página 2
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

1. INTRODUCCIÓ

La nostra seqüència didàctica té com a punt de referència la llengua i la comunicació
atenent principalment a l’àrea dels llenguatges: representació i comunicació. Entenem que la
llengua i la comunicació són un art que utilitza la paraula com a instrument, tant en l’àmbit
acadèmic com en l’àmbit del nostre entorn i vida quotidiana, ja que aquestes van més enllà de
les aules escolars o del centre educatiu, les tenim presents per tot arreu.
La llengua i la comunicació en el context escolar són unes de les manifestacions
lingüístiques més significatives del desenvolupament de les capacitats i habilitats del xiquet/a,
ja que aquest/a viu en un món que necessita descodificar.
Aquesta seqüència didàctica es basarà en distribuir el temps per racons (biblioteca,
comunicació, lectoescriptura i artístic) per poder treballar les dos llengües cooficials del Estat
(valencià i castellà) més una llengua estrangera (en aquest cas, l’anglès). Donarem la màxima
prioritat a apropar aquestes tres llengües mitjançant el TILC (Tractament Integrat de Llengua i
Continguts) a l’alumnat de segon cicle d’infantil, intentant evitar els problemes que més a
sovint sorgeixen en l’aprenentatge de les llengües.
Així doncs, el treball per racons en l’aula van dirigits a treballar el teatre. Per tant, des
dels diferents racons realitzarem activitats que integren les tres llengües amb la finalitat de
realitzar una representació teatral.
Hem elegit el teatre perquè és un mitjà clau per expressar sentiments, històries i
connectar amb altres personatges. A més a més, potència les capacitats comunicatives com
per exemple el desenvolupament de l’expressió oral i corporal. A més a més, treballarem les
habilitats comunicatives i, simultàniament, gaudirem sent actors i actrius.
Com bé sabem, el teatre juga un paper importantíssim en l’àmbit educatiu, ja que és
un mitjà per a la comunicació artística. A més a més, mitjançant el seu ús a l’aula, el nostre
alumnat millorarà la seua capacitat lingüística.

Florida Universitària

Página 3
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

2. OBJECTIUS GENERALS DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
El desglossament dels objectius generals que volem aconseguir amb la realització de la
seqüència didàctica destinada al segon cicle d’Educació Infantil són els següents:


Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.



Iniciar-se en les habilitats de la lectoescriptura.



Conéixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dos llengües que interactuen (valencià i
castellà), que han de conéixer i respectar per igual, i ampliar progressivament l’ús del
valencià en totes les situacions.



Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea i iniciar-se en el
coneixement d’alguna d’estes, en aquest cas, l’anglés.



Descobrir, a través dels diferents llenguatges, el seu propi cos i les seues possibilitats
d’expressió i comunicació.



Conéixer els diferents llenguatges i aplicar tècniques perquè desenvolupen la
imaginació i la creativitat.



Valorar i apreciar les produccions pròpies i les dels seus companys/es.



Desenvolupament d’algunes habilitats comunicatives bàsiques: escoltar, parlar

i

conversar.


Aproximar-se a la llengua escrita



Aproximar-se a la literatura



Utilitzar la llengua com a instrument d’aprenentatge.



El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació.



El coneixement de la música com a mitjà d’expressió i com a sistema de representació.



El manteniment i atenció d’utensilis plàstics bàsics que s’utilitzen per a expressar el
llenguatge plàstic.



La consolidació de la motricitat per a aconseguir el moviment precís en la producció
plàstica.

Florida Universitària

Página 4
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

3. CONTINGUTS CURRICULARS
Els continguts curriculars citats per la LOE del segon cicle d’Educació Infantil
s’organitzen d’acord amb les àrees següents:




El coneixement de si mateix i autonomia personal.
El medi físic, natural, social i cultural.
Els llenguatges: comunicació i representació.

Partint de la seqüència didàctica que treballarem, ens centrarem en alguns dels blocs de la
darrera àrea: Els llenguatges: comunicació i representació.
Bloc 1 Les llengües i els parlants.
a) El descobriment de la presència de dos llengües oficials usades en l’entorn social i a
l’escola, així com d’altres usades per persones de tot el món.
b) El reconeixement de la conveniència i la necessitat de conéixer els dos idiomes oficials
i utilitzar-los progressivament.
c) L’actitud positiva cap a les diferents llengües i cultures que conviuen en la nostra
societat, i el respecte pels usos lingüístics particulars de cada persona.
d) L’interés per l’ús del valencià en qualsevol situació, especialment quan no és la llengua
habitual.
Bloc 5 Llenguatge plàstic.
a) El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació.
b) El coneixement dels materials de ductilitat i textura variada.
c) L’aplicació de les tècniques bàsiques per al llenguatge plàstic i la creativitat.
g) El manteniment i atenció d’utensilis plàstics bàsics que s’utilitzen per a expressar el
llenguatge plàstic.
h) La consolidació de la motricitat per a aconseguir el moviment precís en la producció
plàstica.
Bloc 6 Expressió musical.
a) El coneixement de la música com a mitjà d’expressió i com a sistema de representació.
b) El descobriment del soroll, del silenci i de música.
g) L’interés i iniciativa per a participar en representacions
Bloc 7 Llenguatge corporal.
a) El descobriment de les possibilitats del cos per a expressar i comunicar sentiments i
emocions.
b) L’aplicació de les nocions espaciotemporals amb el propi cos.
c) El descobriment de l’espai a través del desplaçament amb moviments diversos.
d) L’interés i la iniciativa per a participar en representacions de dansa i de teatre, entre
d’altres.
e) La vivència del llenguatge corporal amb intencionalitat comunicativa i expressiva en
activitats motrius del propi cos.
f) La imitació i representació de situacions, de personatges, d’històries senzilles, reals i
evocades individualment i en grups xicotets.

Florida Universitària

Página 5
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES
S’entén per competència la capacitat del xiquet i de la xiqueta de posar en pràctica de forma
integrada, en contextos i situacions diferents, tant els coneixements teòrics com les habilitats
o coneixements pràctics, així com les actituds personals adquirides. El concepte de
competència va, doncs, més enllà del saber fer o aplicar, ja que inclou, a més, el saber ser o
estar relacionat amb un context real d’aplicació.
Segons queda establert en la LOE, les competències bàsiques són:









Autonomia i iniciativa personal.
Competència en comunicació lingüística.
Competència matemàtica.
Competència social i ciutadana.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
Tractament de la informació i competència digital.
Competència per a aprendre a aprendre.
Competència cultural i artística.

És per això que a la nostra seqüència didàctica hem intentat englobar totes les competències
necessàries per al desenvolupament de l’alumnat del segon cicle de l’Educació Infantil.

Florida Universitària

Página 6
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

5. ACTIVITATS
RACÓ DE BIBLIOTECA:
Títol: Llegim “¿A qué sabe la luna?”
Temporalització: 30 minuts
Llengua utilitzada: Castellà
Descripció
La primera activitat del nostre Projecte didàctic tindrà lloc al
racó de la biblioteca d’aula, assignat per a treballar la lectura
amb l’alumnat. El o la docent serà qui narre el conte “ ¿A qué
sabe la luna?” , el qual es treballarà al llarg de la seqüència
didàctica proposada.
L’alumnat haurà de seure en forma de cercle per escoltar el
conte amb un suport visual de les imatges que representen
simbòlicament el que transcorre en la història, ja que així serà
més fàcil seguir el fil d’aquesta i per tant, fomentarà la
comprensió lectora.
Després de la lectura col·lectiva, es reflexionarà sobre els
valors del conte tractat, tals com companyerisme, cooperació
o respecte, entre altres.
Objectius
- Potenciar l’autonomia personal.
- Crear hàbits lectors.
- Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip.
- Desenvolupar
la
competència
lingüística,
comunicativa, discursiva i literària.
Materials

-

Conte de “¿A qué sabe la luna?” veure annexe 1
Quaderns de fotocòpies de les diferents il·lustracions
del conte (un per parella).

RACÓ COMUNICACIÓ:
Títol: Repartim els papers de la funció teatral
Temporalització: 30 minuts
Llengua utilitzada: Valencià
Descripció
En aquest racó pretenem treballar principalment la interacció
comunicativa. Com ho farem? Doncs en primer lloc
repartirem els papers que representaran amb l’objectiu de
què assumisquen el rol que hauran de representar.
A continuació, treballarem el guió de manera oral. No
obstant, el guió de cada alumne/a serà molt breu i repetitiu
per a què la memorització siga més ràpida i també perquè les
sessions de treball són curtes.
Cal dir que tot i que cada alumne/a està iniciant-se en l’àmbit
de la lectoescriptura i no tenen fluïdesa per a llegir els
Florida Universitària

Página 7
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica
repartirem amb un paper el que han de dir per a què a casa
ho continuen assajant junt amb les famílies.
Objectius

-

Aprendre el guió per a la representació.
Treballar la interacció comunicativa.
Assumir diferents rols.
Respectar el torn de paraula.
Desenvolupar la memòria.

Materials

-

Un full per alumne/a amb la frase o frases que ha de
dir.

RACÓ D’EXPRESSIÓ CORPORAL:
Títol: Learning by singing
Temporalització: 30 minuts
Llengua utilitzada: Anglés
Descripció

Objectius

En aquesta activitat el que pretenem treballar bàsicament és
el vocabulari del conte a través de cançons en anglès. Com
que el conte parla d’animals i l’alumnat no sap llegir (o la
majoria) hem pensat en treballar el vocabulari en anglés a
través de cançons, és a dir, de manera oral amb l’objectiu de
millorar la pronunciació. Segons el nostre punt de vista,
pensem que és una bona opció ja que treballem de manera
transversal a partir d’un conte continguts com els que hem
esmentat anteriorment (els animals).
-

Materials

Florida Universitària

-

Millorar la competència lingüística en el idioma
estranger.
Conèixer els diferents trets físics que caracteritzen a
cada animal del conte.
Desenvolupar l’expressió corporal i oral.
Conèixer la música com a mitjà d’expressió i
representació.
Conèixer les qualitats del so: intensitat i ritme.
Descobrir les possibilitats del cos per a expressar.
Imitar i representar animals.
Viure el llenguatge corporal amb intenció
comunicativa i expressiva en activitats motrius del
propi cos.
Ordinador.
Pissarra digital.
Xarxa d’Internet.
Página 8
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica
-

Cançó d’animals en anglés.

RACÓ ARTÍSTIC:
Títol: Making off
Temporalització: 30 minuts
Llengua utilitzada: Anglés
Descripció

Objectius

En aquest racó realitzarem el treball plàstic, és a dir,
dissenyarem les “caretes” dels animals que cada alumne/a
haurà de representar. El/la docent aportarà la plantilla i ho
retallaran amb el punxó i finalment ho pegaran.
A més a més, l’alumnat, acompanyat per la o el docent,
s’encarregarà de la decoració de l’escenari, al mateix temps
que preparem les màscares per a l’actuació teatral de l’últim
dia.
-

-

Potenciar el treball en equip.
Fomentar la creativitat.
Potenciar l’autonomia personal.
Desenvolupar l’habilitat artística.
Compartir experiències estètiques.
Manifestar experiències a través del llenguatge
artístic, utilitzar el material plàstic amb precisió.
Respectar les produccions pròpies i les dels altres.
Descobrir el llenguatge plàstic com a mitjà de
comunicació i representació.
Conèixer materials de textura variada.

-

Plantilles en cartolina dels animals necessaris.
Punxó.
Gomes per fer les màscares.

-

Materials

AVUÍ ACTUEM!
Per últim, finalitzarem el nostre projecte didàctic amb la representació teatral del conte
treballat a l’aula durant tota la setmana que haurem adaptat al gènere literari del teatre.
Cada alumne/a representarà a un animal de l’obra teatral, en el que haurà de citar la frase
apresa, aquesta serà senzilla, curta i repetitiva.
Per exemple:
-

Sóc la girafa i us ajudaré a aplegar a la lluna (a nivell individual)
No podem! (a nivell grupal)

Florida Universitària

Página 9
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

6. AVALUACIÓ
En aquesta etapa educativa no existeixen proves per avaluar a l’alumnat ni nosaltres com a
docents pensem que és el millor sistema. Doncs, l’avaluació es basarà en l’observació a través
de l’aspecte lúdic.
Des de la nostra perspectiva, creguem que és convenient observar si els conceptes que hem
tractat al llarg de l’activitat han sigut adquirits. A més d’observar, hem d’avaluar també el
procés d’associació (anàlisi de la realitat observada) i d’expressió ( com s’expressen a través de
diferents mitjos: orals, plàstics, musicals, corporals...).
Com a futures docents, pensem que l’avaluació del nostre alumnat cal que tinga un caràcter
constructiu i formatiu. És a dir, s’ha d’avaluar tot el progrés des de l’inici fins al final i així tindre
en compte que és una ferramenta per a millorar i no per a sancionar perquè com bé afirmava
Noam Chomsky, “l’error forma part de l’aprenentatge”. Al nostre parer, recolzem aquesta
afirmació en el sentit de què el error és un aspecte positiu ja que a través d’aquest s’aprèn i
que, per tant, aquest aspecte forma part del procés d’aprenentatge.
A continuació podreu observar la rúbrica que durem a terme per avaluar al nostre alumnat:

MOLT BÉ

BÉ

REGULAR

MILLORABLE

És autònom/a en la realització
dels treballs?
Està predisposat/da a crear un
hàbit lector?
Desenvolupa hàbits de treball
individual i en equip?
Desenvolupa la competència
lingüística, comunicativa,
discursiva i literària?
Ha aprés el guió per a la
representació?
Treballa la interacció
comunicativa?
Ha assumit diferents rols?
Respecta el torn de paraula?
Ha millorat la competència
lingüística en el idioma
Florida Universitària

Página 10
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica
estranger?
Coneix els diferents trets físics
que caracteritzen a cada animal
del conte?
Ha desenvolupat l’expressió
corporal i oral?
Coneix les qualitats del so:
intensitat i ritme?
Ha dut a terme la imitació i
representació dels sons i gestos
d’animals?
Desenvolupa la creativitat?
Desenvolupa l’habilitat
artística?
Manifesta experiències a través
del llenguatge artístic?
Coneix materials de textura
variada?

Florida Universitària

Página 11
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

7. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
En la realització d’aquesta seqüència didàctica hem desenvolupat les cinc habilitats
bàsiques de la llengua mitjançant racons a l’aula. A continuació anem a recordar una mica de
que tracta cada racó i quina competència lingüística treballa:
 Racó de la biblioteca: es treballa la lectura, la parla i la escolta.
 Racó artístic: es treballa la parla, l’escolta i la interacció.
 Racó de comunicació: es treballa la parla, l’escolta i la interacció
 Racó de lectoescriptura: es treballa l’escriptura i la lectura.
Cal dir que no sols treballem les cinc habilitats lingüístiques de la llengua, a més a més
també hi fomentem el treball en equip i el treball individual, així com el interès de l’alumnat
per la matèria i el foment de la lectura.
Hem introduït al llarg d’aquesta seqüència didàctica un aprenentatge constructivista,
ja que implica la necessitat de lliurar a l'alumne eines que li permeten crear els seus propis
procediments per resoldre una situació problemàtica, la qual cosa implica que les seues idees
es modifiquen, de manera que segueixca aprenent.
Per altra banda, per proporcionar al alumne una competència plurilingüe des d’una
curta edat, utilitzem un Tractament Integrat de Llengua i Continguts (TILC) en tres idiomes
diferents: anglès, valencià i castellà.
Per últim, hem triat com a protagonista d’aquesta seqüència el teatre, ja que pensem
que es la millor forma d’integrar tot lo mencionat anteriorment, d’una manera significativa per
a l’alumnat, motivadora, innovadora i creativa, tot per aconseguir una ensenyançaaprenentatge completa.

Florida Universitària

Página 12
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

8. BIBLIOGRAFIA
-

DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon
cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/3838]
El gust per la lectura, Educació Primària. “Fem teatre!”
www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5ea3abb-504d-4082-873c0be973ec20da/teatre_guia_didactica.pdf

Florida Universitària

Página 13
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

9. ANNEXE 1

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la
luna. ¿Sería dulce o salada?
Tan sólo querían probar un pedacito. Por las noches, miraban ansiosos
hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las
piernas y los brazos.
Pero todo fue en vano, y ni el animal más grande pudo alcanzarla.
Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta
para poder tocar la luna. Desde allí arriba, la luna estaba más cerca; pero
la tortuga no podía tocarla.
Entonces, llamó al elefante.
― Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna.
Esta pensó que se trataba de un juego y, a medida que el elefante se
acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no pudo tocar la luna,
llamó a la jirafa.
― Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos.
Pero al ver a la jirafa, la luna se distancio un poco más. La jirafa estiró y
estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamó a la cebra.
― Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella.
La luna empezaba a divertirse con aquel juego, y se alejó otro poquito. La
cebra se esforzó mucho, mucho, pero tampoco pudo tocar la luna.
Y llamó al león.
― Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la
luna vio al león, volvió a subir algo más.
Tampoco esta vez lograron tocar la luna, y llamaron al zorro.
― Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda ― dijo el león.
Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito
de nada para tocar la luna, pero esta se desvanecía más y más. Y el zorro
llamó al mono.
― Seguro que esta vez lo logramos. ¡Anda, súbete a mi espalda!
Florida Universitària

Página 14
Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil
Seqüència didàctica

La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podría oler la luna, pero de
tocarla, ¡ni hablar! Y llamó al ratón.
― Súbete a mi espalda y tocaremos la luna.
Esta vio al ratón y pensó: ― Seguro que un animal tan pequeño no
podrá cogerme.
Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó donde
estaba.
Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa,
de la cebra, del león, del zorro, del mono y… de un mordisco, arrancó un
trozo pequeño de luna.
Lo saboreó complacido y después fue dando un pedacito al mono, al zorro,
al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna les supo
exactamente a aquello que más le gustaba a cada uno.
Aquella noche, los animales durmieron muy juntos.
El pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo:
― ¡Vaya, vaya! Tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo.
¿Acaso no verán que aquí, en el agua, hay otra más cerca?

Florida Universitària

Página 15

Recomendados

Tractament integrat de llengües i continguts TILC von
Tractament integrat de llengües i continguts TILCTractament integrat de llengües i continguts TILC
Tractament integrat de llengües i continguts TILCFred Sentandreu
14.5K views30 Folien
El tractament de les llengües, V. Pascual von
El tractament de les llengües, V. PascualEl tractament de les llengües, V. Pascual
El tractament de les llengües, V. Pascualmarclia
4.3K views29 Folien
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E... von
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...Bea Verdeguer Crespo
448 views2 Folien
Unitat 2. tractament integrat de llengües von
Unitat 2. tractament integrat de llengüesUnitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesNombre Apellidos
7.7K views68 Folien
Tractament integrat de les llengües 2 von
Tractament integrat de les llengües 2Tractament integrat de les llengües 2
Tractament integrat de les llengües 2Anna Gascón
794 views28 Folien
B03 lax von
B03 laxB03 lax
B03 laxNombre Apellidos
1.9K views34 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

TIL I TILC von
TIL I TILCTIL I TILC
TIL I TILCBea Verdeguer Crespo
1.3K views3 Folien
Unitat didàctica català von
Unitat didàctica catalàUnitat didàctica català
Unitat didàctica catalàanarosa1212
6.1K views39 Folien
Anàlisi de necessitats en centres educatius i aplicació de metodologies d'ens... von
Anàlisi de necessitats en centres educatius i aplicació de metodologies d'ens...Anàlisi de necessitats en centres educatius i aplicació de metodologies d'ens...
Anàlisi de necessitats en centres educatius i aplicació de metodologies d'ens...Fred Sentandreu
356 views26 Folien
02.unitat didàctica tilc iii von
02.unitat didàctica tilc iii02.unitat didàctica tilc iii
02.unitat didàctica tilc iiillenguaoral
10.6K views16 Folien
Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües? von
Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?
Què cal integrar en un enfocament orientat al Tractament Integrat de Llengües?Servei de Llengües Estrangeres
1.3K views26 Folien
Presentació avancem centres 2017 18 von
Presentació avancem centres 2017 18Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18Servei de Llengües Estrangeres
1.2K views51 Folien

Was ist angesagt?(18)

Unitat didàctica català von anarosa1212
Unitat didàctica catalàUnitat didàctica català
Unitat didàctica català
anarosa12126.1K views
Anàlisi de necessitats en centres educatius i aplicació de metodologies d'ens... von Fred Sentandreu
Anàlisi de necessitats en centres educatius i aplicació de metodologies d'ens...Anàlisi de necessitats en centres educatius i aplicació de metodologies d'ens...
Anàlisi de necessitats en centres educatius i aplicació de metodologies d'ens...
Fred Sentandreu356 views
02.unitat didàctica tilc iii von llenguaoral
02.unitat didàctica tilc iii02.unitat didàctica tilc iii
02.unitat didàctica tilc iii
llenguaoral10.6K views
Dificultats en l'ensenyament-aprenetatge del valencià von esther_montesinos
Dificultats en l'ensenyament-aprenetatge del valenciàDificultats en l'ensenyament-aprenetatge del valencià
Dificultats en l'ensenyament-aprenetatge del valencià
esther_montesinos658 views
Definicions TIL, TILC i 4C. von planificacio
Definicions TIL, TILC i 4C.Definicions TIL, TILC i 4C.
Definicions TIL, TILC i 4C.
planificacio845 views
Integració des de l'escola maternal von SIAL
Integració des de l'escola maternalIntegració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternal
SIAL280 views
Pd didàc 2a llengua febrer 2012 von AlbertBF
Pd didàc 2a llengua febrer 2012Pd didàc 2a llengua febrer 2012
Pd didàc 2a llengua febrer 2012
AlbertBF253 views
Solucionari basic 2 von mjvercher
Solucionari basic 2Solucionari basic 2
Solucionari basic 2
mjvercher1.2K views
Unitat didàctica- La comunicació i els seus elements von MiquelaSerra
Unitat didàctica- La comunicació i els seus elementsUnitat didàctica- La comunicació i els seus elements
Unitat didàctica- La comunicació i els seus elements
MiquelaSerra7.7K views
MERC i Portafolis von marclia
MERC i PortafolisMERC i Portafolis
MERC i Portafolis
marclia982 views
Program llengua i literatura von franeduca
Program llengua i literaturaProgram llengua i literatura
Program llengua i literatura
franeduca410 views

Destacado

B02 a lax von
B02 a laxB02 a lax
B02 a laxNombre Apellidos
705 views18 Folien
La ComptèNcia LingüíStica I Audiovisual von
La ComptèNcia LingüíStica I AudiovisualLa ComptèNcia LingüíStica I Audiovisual
La ComptèNcia LingüíStica I AudiovisualArnau Cerdà
181 views12 Folien
Prrotocol de coord i actuació en proves finals de llengua von
Prrotocol de coord i actuació en proves finals de llenguaPrrotocol de coord i actuació en proves finals de llengua
Prrotocol de coord i actuació en proves finals de llenguaFred Sentandreu
182 views18 Folien
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016 von
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016Servei de Llengües Estrangeres
1.7K views53 Folien
CATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primària von
CATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primàriaCATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primària
CATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primàriaspencissccl
2.1K views17 Folien
Continguts de tercer-2014 von
Continguts de tercer-2014Continguts de tercer-2014
Continguts de tercer-2014escolalesarrelsmollerussa
2.8K views16 Folien

Destacado(20)

La ComptèNcia LingüíStica I Audiovisual von Arnau Cerdà
La ComptèNcia LingüíStica I AudiovisualLa ComptèNcia LingüíStica I Audiovisual
La ComptèNcia LingüíStica I Audiovisual
Arnau Cerdà181 views
Prrotocol de coord i actuació en proves finals de llengua von Fred Sentandreu
Prrotocol de coord i actuació en proves finals de llenguaPrrotocol de coord i actuació en proves finals de llengua
Prrotocol de coord i actuació en proves finals de llengua
Fred Sentandreu182 views
CATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primària von spencissccl
CATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primàriaCATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primària
CATÀLEG D'ACTIVITATS ERGOSUM PER ESCOLES - infantil i primària
spencissccl2.1K views
Tema 2 ramon llull von Amparo
Tema 2 ramon llullTema 2 ramon llull
Tema 2 ramon llull
Amparo15.1K views
Bernat Metge von msilves8
Bernat MetgeBernat Metge
Bernat Metge
msilves841.9K views
Tema 4 la literatura d'idees en l'edat mitjana von Amparo
Tema 4 la literatura d'idees en l'edat mitjanaTema 4 la literatura d'idees en l'edat mitjana
Tema 4 la literatura d'idees en l'edat mitjana
Amparo31.7K views
APRENDIZAJE COOPERATIVO. ESTRUCTURAS Y TÉCNICAS. von María Pérez
APRENDIZAJE COOPERATIVO. ESTRUCTURAS Y TÉCNICAS.APRENDIZAJE COOPERATIVO. ESTRUCTURAS Y TÉCNICAS.
APRENDIZAJE COOPERATIVO. ESTRUCTURAS Y TÉCNICAS.
María Pérez88.2K views
Activitats de tutoria per a mestres pdf von ceippuigdenvalls
Activitats de tutoria per a mestres pdfActivitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
ceippuigdenvalls71.7K views
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial von M T
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicialCaaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
M T39.5K views
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial von M T
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicialCaaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial
M T56.1K views
Recerca de recursos a internet útils pels mestres von Eduardo CONNOLLY
Recerca de recursos a internet útils pels mestresRecerca de recursos a internet útils pels mestres
Recerca de recursos a internet útils pels mestres
Eduardo CONNOLLY22.7K views

Similar a Seqüència didàctica TILC

El teatre la volta al món en 80 dies von
El teatre la volta al món en 80 diesEl teatre la volta al món en 80 dies
El teatre la volta al món en 80 diesFrancisco Javier Alvarez Fuentes
2.2K views39 Folien
Disseny d´activitat llengua i literatura EDI von
Disseny d´activitat llengua i literatura EDIDisseny d´activitat llengua i literatura EDI
Disseny d´activitat llengua i literatura EDILaura Cuevas Melguizo
125 views5 Folien
Activitat inicial - Disseny d'activitat von
Activitat inicial - Disseny d'activitatActivitat inicial - Disseny d'activitat
Activitat inicial - Disseny d'activitatjavierouh
339 views5 Folien
Seqüència didàctica El medi ambient von
Seqüència didàctica El medi ambientSeqüència didàctica El medi ambient
Seqüència didàctica El medi ambientLauraRomeu
1.8K views24 Folien
Intervenció bona von
Intervenció bonaIntervenció bona
Intervenció bonaMaria Muñoz Collado
645 views18 Folien
Formació tot junt este von
Formació tot junt esteFormació tot junt este
Formació tot junt esteRaquel Lopez Montilla
304 views16 Folien

Similar a Seqüència didàctica TILC(20)

Activitat inicial - Disseny d'activitat von javierouh
Activitat inicial - Disseny d'activitatActivitat inicial - Disseny d'activitat
Activitat inicial - Disseny d'activitat
javierouh339 views
Seqüència didàctica El medi ambient von LauraRomeu
Seqüència didàctica El medi ambientSeqüència didàctica El medi ambient
Seqüència didàctica El medi ambient
LauraRomeu1.8K views
Currículum, competències i literatura bueno revisado von Beatriz Comella
Currículum, competències i literatura bueno revisadoCurrículum, competències i literatura bueno revisado
Currículum, competències i literatura bueno revisado
Beatriz Comella391 views
Seqüència ok von 44866505zZ
Seqüència okSeqüència ok
Seqüència ok
44866505zZ363 views
SINTESIS ARTICLES COMPETÈNCIA ESCRITA von miriamhipolito
SINTESIS ARTICLES COMPETÈNCIA ESCRITASINTESIS ARTICLES COMPETÈNCIA ESCRITA
SINTESIS ARTICLES COMPETÈNCIA ESCRITA
miriamhipolito230 views
U.d. sant jordi presentació 1 von Conxita Julià
U.d. sant jordi presentació 1U.d. sant jordi presentació 1
U.d. sant jordi presentació 1
Conxita Julià695 views
Unitat didctica coneguem itàlia von sara
Unitat didctica coneguem itàliaUnitat didctica coneguem itàlia
Unitat didctica coneguem itàlia
sara2.2K views
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua von lauraciv
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llenguaLes organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
Les organitzacions pedagògiques en un enfocament comunicatiu de la llengua
lauraciv1.3K views
Les rúbriques textuals 5 04 von lauraciv
Les rúbriques textuals 5 04Les rúbriques textuals 5 04
Les rúbriques textuals 5 04
lauraciv1.9K views
Eina 2.0 una mà de contes von albarogu
Eina 2.0 una mà de contesEina 2.0 una mà de contes
Eina 2.0 una mà de contes
albarogu468 views
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve von rcastel7
Presentacio enfocament pluriling_olga-estevePresentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
rcastel7622 views
UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXI von Benito Mendoza
UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXIUN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXI
UN NOU CURRÍCULUM DE LLENGUA Per a la societat del segle XXI
Benito Mendoza1K views
Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya) von Neus Lorenzo
Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)
Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)
Neus Lorenzo3.1K views
Guia didàctica Presentació multimedia von Barbara9999
Guia didàctica  Presentació multimediaGuia didàctica  Presentació multimedia
Guia didàctica Presentació multimedia
Barbara9999304 views

Seqüència didàctica TILC

 • 1. Planificació de la llengua i la literatura en Educació Infantil Seqüència Didàctica FLORIDA UNIVERSITARIA Neus Cases, Marta Cholvi, Thais Gericó, Neus Hervás, Alba Quevedo Catarroja, 29 d’octubre de 2013
 • 2. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica ÍNDEX 1. Introducció................................................................................................3 2. Objectius...................................................................................................4 3. Continguts curriculars...............................................................................5 4. Competències bàsiques............................................................................6 5. Activitats................................................................................................7-9 6. Avaluació...........................................................................................10-11 7. Justificació de la proposta......................................................................12 8. Bibliografia..............................................................................................13 9. Annexes..................................................................................................14 Florida Universitària Página 2
 • 3. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica 1. INTRODUCCIÓ La nostra seqüència didàctica té com a punt de referència la llengua i la comunicació atenent principalment a l’àrea dels llenguatges: representació i comunicació. Entenem que la llengua i la comunicació són un art que utilitza la paraula com a instrument, tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit del nostre entorn i vida quotidiana, ja que aquestes van més enllà de les aules escolars o del centre educatiu, les tenim presents per tot arreu. La llengua i la comunicació en el context escolar són unes de les manifestacions lingüístiques més significatives del desenvolupament de les capacitats i habilitats del xiquet/a, ja que aquest/a viu en un món que necessita descodificar. Aquesta seqüència didàctica es basarà en distribuir el temps per racons (biblioteca, comunicació, lectoescriptura i artístic) per poder treballar les dos llengües cooficials del Estat (valencià i castellà) més una llengua estrangera (en aquest cas, l’anglès). Donarem la màxima prioritat a apropar aquestes tres llengües mitjançant el TILC (Tractament Integrat de Llengua i Continguts) a l’alumnat de segon cicle d’infantil, intentant evitar els problemes que més a sovint sorgeixen en l’aprenentatge de les llengües. Així doncs, el treball per racons en l’aula van dirigits a treballar el teatre. Per tant, des dels diferents racons realitzarem activitats que integren les tres llengües amb la finalitat de realitzar una representació teatral. Hem elegit el teatre perquè és un mitjà clau per expressar sentiments, històries i connectar amb altres personatges. A més a més, potència les capacitats comunicatives com per exemple el desenvolupament de l’expressió oral i corporal. A més a més, treballarem les habilitats comunicatives i, simultàniament, gaudirem sent actors i actrius. Com bé sabem, el teatre juga un paper importantíssim en l’àmbit educatiu, ja que és un mitjà per a la comunicació artística. A més a més, mitjançant el seu ús a l’aula, el nostre alumnat millorarà la seua capacitat lingüística. Florida Universitària Página 3
 • 4. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica 2. OBJECTIUS GENERALS DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA El desglossament dels objectius generals que volem aconseguir amb la realització de la seqüència didàctica destinada al segon cicle d’Educació Infantil són els següents:  Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.  Iniciar-se en les habilitats de la lectoescriptura.  Conéixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dos llengües que interactuen (valencià i castellà), que han de conéixer i respectar per igual, i ampliar progressivament l’ús del valencià en totes les situacions.  Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea i iniciar-se en el coneixement d’alguna d’estes, en aquest cas, l’anglés.  Descobrir, a través dels diferents llenguatges, el seu propi cos i les seues possibilitats d’expressió i comunicació.  Conéixer els diferents llenguatges i aplicar tècniques perquè desenvolupen la imaginació i la creativitat.  Valorar i apreciar les produccions pròpies i les dels seus companys/es.  Desenvolupament d’algunes habilitats comunicatives bàsiques: escoltar, parlar i conversar.  Aproximar-se a la llengua escrita  Aproximar-se a la literatura  Utilitzar la llengua com a instrument d’aprenentatge.  El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació.  El coneixement de la música com a mitjà d’expressió i com a sistema de representació.  El manteniment i atenció d’utensilis plàstics bàsics que s’utilitzen per a expressar el llenguatge plàstic.  La consolidació de la motricitat per a aconseguir el moviment precís en la producció plàstica. Florida Universitària Página 4
 • 5. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica 3. CONTINGUTS CURRICULARS Els continguts curriculars citats per la LOE del segon cicle d’Educació Infantil s’organitzen d’acord amb les àrees següents:    El coneixement de si mateix i autonomia personal. El medi físic, natural, social i cultural. Els llenguatges: comunicació i representació. Partint de la seqüència didàctica que treballarem, ens centrarem en alguns dels blocs de la darrera àrea: Els llenguatges: comunicació i representació. Bloc 1 Les llengües i els parlants. a) El descobriment de la presència de dos llengües oficials usades en l’entorn social i a l’escola, així com d’altres usades per persones de tot el món. b) El reconeixement de la conveniència i la necessitat de conéixer els dos idiomes oficials i utilitzar-los progressivament. c) L’actitud positiva cap a les diferents llengües i cultures que conviuen en la nostra societat, i el respecte pels usos lingüístics particulars de cada persona. d) L’interés per l’ús del valencià en qualsevol situació, especialment quan no és la llengua habitual. Bloc 5 Llenguatge plàstic. a) El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació. b) El coneixement dels materials de ductilitat i textura variada. c) L’aplicació de les tècniques bàsiques per al llenguatge plàstic i la creativitat. g) El manteniment i atenció d’utensilis plàstics bàsics que s’utilitzen per a expressar el llenguatge plàstic. h) La consolidació de la motricitat per a aconseguir el moviment precís en la producció plàstica. Bloc 6 Expressió musical. a) El coneixement de la música com a mitjà d’expressió i com a sistema de representació. b) El descobriment del soroll, del silenci i de música. g) L’interés i iniciativa per a participar en representacions Bloc 7 Llenguatge corporal. a) El descobriment de les possibilitats del cos per a expressar i comunicar sentiments i emocions. b) L’aplicació de les nocions espaciotemporals amb el propi cos. c) El descobriment de l’espai a través del desplaçament amb moviments diversos. d) L’interés i la iniciativa per a participar en representacions de dansa i de teatre, entre d’altres. e) La vivència del llenguatge corporal amb intencionalitat comunicativa i expressiva en activitats motrius del propi cos. f) La imitació i representació de situacions, de personatges, d’històries senzilles, reals i evocades individualment i en grups xicotets. Florida Universitària Página 5
 • 6. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica 4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES S’entén per competència la capacitat del xiquet i de la xiqueta de posar en pràctica de forma integrada, en contextos i situacions diferents, tant els coneixements teòrics com les habilitats o coneixements pràctics, així com les actituds personals adquirides. El concepte de competència va, doncs, més enllà del saber fer o aplicar, ja que inclou, a més, el saber ser o estar relacionat amb un context real d’aplicació. Segons queda establert en la LOE, les competències bàsiques són:         Autonomia i iniciativa personal. Competència en comunicació lingüística. Competència matemàtica. Competència social i ciutadana. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Tractament de la informació i competència digital. Competència per a aprendre a aprendre. Competència cultural i artística. És per això que a la nostra seqüència didàctica hem intentat englobar totes les competències necessàries per al desenvolupament de l’alumnat del segon cicle de l’Educació Infantil. Florida Universitària Página 6
 • 7. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica 5. ACTIVITATS RACÓ DE BIBLIOTECA: Títol: Llegim “¿A qué sabe la luna?” Temporalització: 30 minuts Llengua utilitzada: Castellà Descripció La primera activitat del nostre Projecte didàctic tindrà lloc al racó de la biblioteca d’aula, assignat per a treballar la lectura amb l’alumnat. El o la docent serà qui narre el conte “ ¿A qué sabe la luna?” , el qual es treballarà al llarg de la seqüència didàctica proposada. L’alumnat haurà de seure en forma de cercle per escoltar el conte amb un suport visual de les imatges que representen simbòlicament el que transcorre en la història, ja que així serà més fàcil seguir el fil d’aquesta i per tant, fomentarà la comprensió lectora. Després de la lectura col·lectiva, es reflexionarà sobre els valors del conte tractat, tals com companyerisme, cooperació o respecte, entre altres. Objectius - Potenciar l’autonomia personal. - Crear hàbits lectors. - Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip. - Desenvolupar la competència lingüística, comunicativa, discursiva i literària. Materials - Conte de “¿A qué sabe la luna?” veure annexe 1 Quaderns de fotocòpies de les diferents il·lustracions del conte (un per parella). RACÓ COMUNICACIÓ: Títol: Repartim els papers de la funció teatral Temporalització: 30 minuts Llengua utilitzada: Valencià Descripció En aquest racó pretenem treballar principalment la interacció comunicativa. Com ho farem? Doncs en primer lloc repartirem els papers que representaran amb l’objectiu de què assumisquen el rol que hauran de representar. A continuació, treballarem el guió de manera oral. No obstant, el guió de cada alumne/a serà molt breu i repetitiu per a què la memorització siga més ràpida i també perquè les sessions de treball són curtes. Cal dir que tot i que cada alumne/a està iniciant-se en l’àmbit de la lectoescriptura i no tenen fluïdesa per a llegir els Florida Universitària Página 7
 • 8. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica repartirem amb un paper el que han de dir per a què a casa ho continuen assajant junt amb les famílies. Objectius - Aprendre el guió per a la representació. Treballar la interacció comunicativa. Assumir diferents rols. Respectar el torn de paraula. Desenvolupar la memòria. Materials - Un full per alumne/a amb la frase o frases que ha de dir. RACÓ D’EXPRESSIÓ CORPORAL: Títol: Learning by singing Temporalització: 30 minuts Llengua utilitzada: Anglés Descripció Objectius En aquesta activitat el que pretenem treballar bàsicament és el vocabulari del conte a través de cançons en anglès. Com que el conte parla d’animals i l’alumnat no sap llegir (o la majoria) hem pensat en treballar el vocabulari en anglés a través de cançons, és a dir, de manera oral amb l’objectiu de millorar la pronunciació. Segons el nostre punt de vista, pensem que és una bona opció ja que treballem de manera transversal a partir d’un conte continguts com els que hem esmentat anteriorment (els animals). - Materials Florida Universitària - Millorar la competència lingüística en el idioma estranger. Conèixer els diferents trets físics que caracteritzen a cada animal del conte. Desenvolupar l’expressió corporal i oral. Conèixer la música com a mitjà d’expressió i representació. Conèixer les qualitats del so: intensitat i ritme. Descobrir les possibilitats del cos per a expressar. Imitar i representar animals. Viure el llenguatge corporal amb intenció comunicativa i expressiva en activitats motrius del propi cos. Ordinador. Pissarra digital. Xarxa d’Internet. Página 8
 • 9. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica - Cançó d’animals en anglés. RACÓ ARTÍSTIC: Títol: Making off Temporalització: 30 minuts Llengua utilitzada: Anglés Descripció Objectius En aquest racó realitzarem el treball plàstic, és a dir, dissenyarem les “caretes” dels animals que cada alumne/a haurà de representar. El/la docent aportarà la plantilla i ho retallaran amb el punxó i finalment ho pegaran. A més a més, l’alumnat, acompanyat per la o el docent, s’encarregarà de la decoració de l’escenari, al mateix temps que preparem les màscares per a l’actuació teatral de l’últim dia. - - Potenciar el treball en equip. Fomentar la creativitat. Potenciar l’autonomia personal. Desenvolupar l’habilitat artística. Compartir experiències estètiques. Manifestar experiències a través del llenguatge artístic, utilitzar el material plàstic amb precisió. Respectar les produccions pròpies i les dels altres. Descobrir el llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació. Conèixer materials de textura variada. - Plantilles en cartolina dels animals necessaris. Punxó. Gomes per fer les màscares. - Materials AVUÍ ACTUEM! Per últim, finalitzarem el nostre projecte didàctic amb la representació teatral del conte treballat a l’aula durant tota la setmana que haurem adaptat al gènere literari del teatre. Cada alumne/a representarà a un animal de l’obra teatral, en el que haurà de citar la frase apresa, aquesta serà senzilla, curta i repetitiva. Per exemple: - Sóc la girafa i us ajudaré a aplegar a la lluna (a nivell individual) No podem! (a nivell grupal) Florida Universitària Página 9
 • 10. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica 6. AVALUACIÓ En aquesta etapa educativa no existeixen proves per avaluar a l’alumnat ni nosaltres com a docents pensem que és el millor sistema. Doncs, l’avaluació es basarà en l’observació a través de l’aspecte lúdic. Des de la nostra perspectiva, creguem que és convenient observar si els conceptes que hem tractat al llarg de l’activitat han sigut adquirits. A més d’observar, hem d’avaluar també el procés d’associació (anàlisi de la realitat observada) i d’expressió ( com s’expressen a través de diferents mitjos: orals, plàstics, musicals, corporals...). Com a futures docents, pensem que l’avaluació del nostre alumnat cal que tinga un caràcter constructiu i formatiu. És a dir, s’ha d’avaluar tot el progrés des de l’inici fins al final i així tindre en compte que és una ferramenta per a millorar i no per a sancionar perquè com bé afirmava Noam Chomsky, “l’error forma part de l’aprenentatge”. Al nostre parer, recolzem aquesta afirmació en el sentit de què el error és un aspecte positiu ja que a través d’aquest s’aprèn i que, per tant, aquest aspecte forma part del procés d’aprenentatge. A continuació podreu observar la rúbrica que durem a terme per avaluar al nostre alumnat: MOLT BÉ BÉ REGULAR MILLORABLE És autònom/a en la realització dels treballs? Està predisposat/da a crear un hàbit lector? Desenvolupa hàbits de treball individual i en equip? Desenvolupa la competència lingüística, comunicativa, discursiva i literària? Ha aprés el guió per a la representació? Treballa la interacció comunicativa? Ha assumit diferents rols? Respecta el torn de paraula? Ha millorat la competència lingüística en el idioma Florida Universitària Página 10
 • 11. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica estranger? Coneix els diferents trets físics que caracteritzen a cada animal del conte? Ha desenvolupat l’expressió corporal i oral? Coneix les qualitats del so: intensitat i ritme? Ha dut a terme la imitació i representació dels sons i gestos d’animals? Desenvolupa la creativitat? Desenvolupa l’habilitat artística? Manifesta experiències a través del llenguatge artístic? Coneix materials de textura variada? Florida Universitària Página 11
 • 12. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica 7. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA En la realització d’aquesta seqüència didàctica hem desenvolupat les cinc habilitats bàsiques de la llengua mitjançant racons a l’aula. A continuació anem a recordar una mica de que tracta cada racó i quina competència lingüística treballa:  Racó de la biblioteca: es treballa la lectura, la parla i la escolta.  Racó artístic: es treballa la parla, l’escolta i la interacció.  Racó de comunicació: es treballa la parla, l’escolta i la interacció  Racó de lectoescriptura: es treballa l’escriptura i la lectura. Cal dir que no sols treballem les cinc habilitats lingüístiques de la llengua, a més a més també hi fomentem el treball en equip i el treball individual, així com el interès de l’alumnat per la matèria i el foment de la lectura. Hem introduït al llarg d’aquesta seqüència didàctica un aprenentatge constructivista, ja que implica la necessitat de lliurar a l'alumne eines que li permeten crear els seus propis procediments per resoldre una situació problemàtica, la qual cosa implica que les seues idees es modifiquen, de manera que segueixca aprenent. Per altra banda, per proporcionar al alumne una competència plurilingüe des d’una curta edat, utilitzem un Tractament Integrat de Llengua i Continguts (TILC) en tres idiomes diferents: anglès, valencià i castellà. Per últim, hem triat com a protagonista d’aquesta seqüència el teatre, ja que pensem que es la millor forma d’integrar tot lo mencionat anteriorment, d’una manera significativa per a l’alumnat, motivadora, innovadora i creativa, tot per aconseguir una ensenyançaaprenentatge completa. Florida Universitària Página 12
 • 13. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica 8. BIBLIOGRAFIA - DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/3838] El gust per la lectura, Educació Primària. “Fem teatre!” www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5ea3abb-504d-4082-873c0be973ec20da/teatre_guia_didactica.pdf Florida Universitària Página 13
 • 14. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica 9. ANNEXE 1 Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan sólo querían probar un pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en vano, y ni el animal más grande pudo alcanzarla. Un buen día, la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allí arriba, la luna estaba más cerca; pero la tortuga no podía tocarla. Entonces, llamó al elefante. ― Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. Esta pensó que se trataba de un juego y, a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. ― Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distancio un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo, pero no sirvió de nada. Y llamó a la cebra. ― Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella. La luna empezaba a divertirse con aquel juego, y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó mucho, mucho, pero tampoco pudo tocar la luna. Y llamó al león. ― Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna, y llamaron al zorro. ― Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda ― dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ahora solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna, pero esta se desvanecía más y más. Y el zorro llamó al mono. ― Seguro que esta vez lo logramos. ¡Anda, súbete a mi espalda! Florida Universitària Página 14
 • 15. Planificació de la llengua i la literatura en l’Educació Infantil Seqüència didàctica La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podría oler la luna, pero de tocarla, ¡ni hablar! Y llamó al ratón. ― Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y pensó: ― Seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó donde estaba. Entonces, el ratón subió por encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y… de un mordisco, arrancó un trozo pequeño de luna. Lo saboreó complacido y después fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna les supo exactamente a aquello que más le gustaba a cada uno. Aquella noche, los animales durmieron muy juntos. El pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo: ― ¡Vaya, vaya! Tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo. ¿Acaso no verán que aquí, en el agua, hay otra más cerca? Florida Universitària Página 15