ตัวอย่างรูปเล่ม โครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท

F
F

F

F

F

F F
Visual Basic Version 6.0

1.
2.

F

F
ʾ 1/1

F

(

)
2

299 .5 .

.
F 034-297663-5

.
034-297664

.
2

FF
F

F

Visual Basic Version 6.0
F F
F
F
F
F
F
F
F
F
FF
ˈ

F

F

F
30201

ˈ F
F
F

F F
F
Visual Basic Version 6.0

ˈ

F
F F F

F

F

F
3

FF
Visual Basic Version 6.0
F

F

ʾ 1/1
1.
2.
F

F
F
(

)

2550
ʾ

F
F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F ˆ

F
F

F

ˈ

F

F
F

F F
Visual Basic Version 6.0
F
1.
F
Basic Version 6.0
2.
F
F F
F
1. F
F ˈ
Version 6.0
F
2.
F
F

30201
F
F

F F

F

F

F

1

FF
ʾ 1
F

FF

F

F

ʾ 1 F
Visual Basic Version 6.0
FF
F

F
F

ʾ 1
( F

F

F

F

4.58)

F

Visual
F

Visual Basic
(F
84)
FF
4

30201
ʾ 1
F

F F

F
(

)
Visual Basic Version 6.0
F

F
FF

F

F

F
F

F
F

F

1.
F
2.

F

F

F

F

F ˈ F

3.

F

F
F

ʾ 2/1 F

F
4.

F

F
F

F
F

F
F

F

F

F F

F
5

F
F

1
2
3
4
5

1
4
22
27
F

29
- Storyboard
- F
F
F
- Source code

FF
F

FF

30
31
57
58
59
62
64
6

F
1
2
3
4
5

F
F

F
F
FF
F

FF

13
16
23
25
26
7

1

ˈ

F

ˆ

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F
(

F

2535 :13)
F ʽ
ˈ

F ˆ
F
F ˆ

F

F
F

F

F F

F
F

F

F
F

F

F
F

ˈ

F

F
F

F

F

F F

F

F

ˈ F F
F ˈ
F F

(

F

ˈ

F
F

F
F
F
F F
F F
F

F

F

F

2549:45) ˈ
F
F
F

F

F

F

F

F

F
F

F

F F
Visual Basic Version 6.0

30201
F
F

F F

F

F F
F

F

F ˆ

F

F

F

F

F

1

ˈ

F

F
FF
ʾ 1

F
8

F
2.
F
Basic Version 6.0
2.
F

FF

1. F
Version 6.0
2.
F

F

F

F

Visual

ʾ 1 F
Visual Basic Version 6.0
F

FF

F

F

F

F

Visual Basic

F
ʾ 1

F

FF

F
F

ˈ

F

F

F
Adobe Photoshop
ʾ 1
F

FF
F
F
ʾ 1

14

Visual Basic Version 6.0
F

2551 25

F

FF

F 2551

2 ʾ

2550

F
1.

FF

F

F

ʾ 1

ʿ

F

F

ʾ 1
F
F

F

2.

F

FF

F
F

F

F
F

ʿ
F
Visual Basic Version 6.0
F
ˈ
F F ˆ

F

F
FF

ˁ

F F

Visual Basic ˈ

F
9

F
F

F

(Controls) F

F

F

F

ʽ
3.

F

F

FF

F

4.

F
ʾ 1

1
F

F

FF

2 ʾ

1.

ʾ 1

Visual Basic Version 6.0

2550

ʾ

F
F
F

30201
3.
F
4.
F
5.

F

F

F
F

F

F

ʾ 1
F

F
F

F F

F
10

2
F
F F
F

F

Visual Basic Version 6.0 F

F

1.

F

(

30201
2.
3.
4.
5.
6.

)

F F
F
F
FF
Visual Basic Version 6.0
F
F

1.

(
30201

F F

)

F
F
(

ˈ

F

)

ˈ
F

F

1.

F

ˈ F

3.

F

F

2.

F
F

F

F

ʿ
F

F

ˈ

F

ˈ

ˈ

F

F

F
11

F

F

F

F F

F

F

F

4.

F F

1 F
5.
F

F

F

F

F

F F
6.

F
F

F

7.

ˆ

F

F

F

F

F

F
8.
9.

F

F
F

F
F F

F F

F
F

ˈ

F
F

ˆ

ˆ
F
1.
2.
3.
4.
5.

ˁF ˁ
F
F
F

F

ˈ

F
˂

1.

F
ˈ F

F

F F
2.

F
F

ˈ

F

3.
F

F
F

F

F

F F F

F
4.

F

F

1 F
12

5.
6.

F

F F

ˈ

F

F

F ˈ
F

F
7.
8.

F
F F
30201

F F

F F

ˆ

F

F

ʾ 1

4
4.1 F

F

F

F F

F ˆ

F

F F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

F

.1-3

F

F
F

F
F

F

F

F

F

F
F

F ˈ

F

F ˆ
F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

FF

F

F

F
1.
2.
3.
4.
5.
6.

F

F

F
F
F ˆ

F
F
F

F

F
(share file)
F
F ˈ
F ˆ
F

F
F
F

F F
F

F
13

7.
8.

F

F

F

F

2.

F F

F
F

ˈ

F

F
F

F
F

F

F

F

F

F

F

F
F ˈ

1. ˈ
2. F

F ˆ
F

F
F

F

F

F

ˈ F

F

F F

F

F

F
3. F

ˈ F

F

F

ˈ
F F ˈ 5
1.

ˈ

2.

F

ˈ

F

F

F F

F

F

F

F F

F

3.

ˈ

F

F

F
4.

F F

5.

F

F

F
F

F

F

F F
F

F
1.
2.
3.

F

F F

F
14

F

F

F

F

F
F

F

F ˈ
F F
F

F
F

ˈ F
F

F
ˈ F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F
F

F

F

F

F

F

F

1)
2)
ˈ

5

F F

FF

F

F ˈ
F F
F F

3)
4)
5)
6)

F
F
F
F

ˈ

F

F

F
7)
8)
9)

F

F

F

F

F

ˈ

F
F
9.1
9.2
9.3

F

F F

9.4

F

F

F

ˈ F

F

F

F
F
F

10)

F F

F

F

F ˆ

F
15

11)
12)

F

F

F

3.

F F
FF

FF
F

F
F ˈ

F

F

F

F

F

F

F F

F
F F
FF

F

F ˈ

5

F

ʿ
2541: 11-12)

(
F

1.

F F
FF

F

F

FF

ʿ

F F
2. F
F
3. F F
F
F
F
4.

F
.

F

F

F
FF

F

F

FF

FF

F

FF

F

F
F

Visual Basic
F F
F

ˆ

Visual Basic (VB) ˈ
Visual Basic ˈ

F

ˈ

F
F

F
F
Graphic User Interface (GUI)
F
F
Event - Driven Programming

F
F
ˈ

ʽ

(Controls) F
F

FF
F
16

F (Event)
ˁ
F ˈ F

F F

F

F F F F F
F

TextBox Label
ˈ
F
(Methods)
F
F
F

Visual Basic F
F ˈ
(Object
F F
Visual Basic
ˈ
F
F
F
F
F
F

F F F

F F Visual Basic
F

F

F (procedure) F
F
F
(Object Oriented Programming-OOP) F
OOP F F
F
F
F F
F F
F

Visual Basic
Visual Basic

ˁ

F F FF
F)

F
ˈ Form
F

(properties)

F
F

F
F F

F

Visual Basic

ˈ F
F

F F
F
Visual Basic
F F ˈ
F Visual Basic F

F
F ˈ

F

Standard EXE

F F F F

FF
17

F

F
F

F (Toolbars)
ˈ
F
F

F

Visual Basic
F F F F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
F ˈ 4 F
1. Standard Toolbars ˈ

Visual Basic F

F
F

F

Project
2. Edit Toolbars ˈ
code editor
3. Debug Toolbars ˈ

F

F
F

F

4. Form Editor Toolbars ˈ
, F ,
F
F

F

F

F

F

F
F

F

F

F

F

Toolboxs
F Controls F

F

F F

ˈ 2 F
18

1.

(Intrinsic controls) ˈ
F Form
F
F
F
F

2.

Visual Basic
F

ActiveX (ActiveX controls) ˈ

F

F
F

F
F

Form Designer
ˈ F
F F F

F

Project/Components (

F

F
F

ˈ
F F 1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F F

F
ʽ Visual Basic

F
F

ˈ

F

F
F
F Project

F
19

Project Explorer
Project Explorer F
F
F F F (tree-view)
F
F
F
F
ˈ F F 2
F
F F F
F
F
F
Project Explorer
F
1 F

F

F

F
F

F

F

F

F
ˈ F

F

F

F

F
F

F

Project(n)
Form(n) .frm

F
ˈ

F

F

F
Modules

F
F

.vbp
F

1

F 1

F

ˈ

F F
.bas

Class Modules

ˈ

ˈ F
F

User controls
Designers

F

F

.cls

ˈ F

ActiveX
F

ˈ F

Properties Window
F F
ˈ F
F
(focus) F

F
ˈ .dsr

F

F
F F

F

.ctl

F

F

(adtive)
F
20

F F
1.
2.
F

F

2

Alphabetic ˈ
Categorized ˈ
F

F

F

F F Form Layout
ˈ F
F
F

F
F

F

F

drag

F

Immediate Window
ˈ F F

F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

ˈ F

F

F
F

F
F F
21

F F New Project
F F New Project
F
Visual Basic

F F Code Editor
ˈ F
F

F

File/New Project
F
ʽ

F
22

5.

F
ˈ
F

F

F

F

F
F F ˈ 10

F
F

F

F
F

F
ˆ

F

F

F

F

2

F

F

F

F

F

F

(

F
F

F F

)

F F
F F

F

F F
F
F

F

F
F

F
F
F

F

F

F

F
F

F
F

ʾ

ˈ

ˈ

F
F

F
F

F
10 17 ʾ
2- 3

F
F

F
F

F
23

F
F
ˈ

F
F

ˈ

F

F

ʽ

F

F

F

F

F

F

F

F

ˈ

F

F ˆ
F

ˆ

F

F

F
F F

F

F

F F
ˈ F

F

F

F

F

F

F

F
F

F F

F

F

F ˈ

F

F F

F(

F

F F

F

F

F
F

F
FFF

ʾ

ˆ

F

F

F

˃

˂

F

F F

F

F
F

F

F
F

ˈ F

F

F

FFF
F

F

F

F

F

FF

F F

F

ʾ

F
F

F F
F F
F
FF
F F F
F
F F
F

ˈ
ˈ

F

F

ˀˊ
F F F

F ˂

ʾ

ʾ "
ˆ

F

F

F

"

ˈ

"
F F
F F

F

F

F

F
ʾ

"

F)

F F

F
ˆ

F

F

F

F

F

FF

F

F
F

F

F

F

F

F

F
F

F

F

F
24

ˆ

(
F

F

F F

F F F

F

F F

F

) F

F

F F F

F
F

F

F F

F

F

F F

F

F
F
F2 F
F
F
F
F
F
ˈ F
F
F F
F

F

ʾ F

F
F F

F

F

F

F F

F

F

F

F

ˆ
F
F

F

F

10
F

F F

.

F
ˈ

F

F
F

F ˆ

ˆˊ

F

F

ˆ

F
ˈ

F
F

F

ˈ

F

F

F

F F

ˈ
F

F

F
F

(

F

F)

F F
F
F
F

F F
F

F F

F

F

"

F
F

ˈ

F
11 - 15 ʾ
F
F
F ˆ

F F

F

F

F "

F"

"

"

F

F

F

F

"

F F
F

F
F

F
F

F

ˈ

F
F

F

F
F

F

F

F

F

F F F

F

F

F
F

F

28
25

F

F 7
F

F

F

3-7
F
F
F
F

F F

F

F

F

F F

F

F

ˈ
F F

F

F
F F F

F

F

F

1

F

F

F

F F F
˂
F

(
F

F
˂

F
"

3-4
F
F

ˈ F

...
F

ˈ F

F

F

F

ˈ

F

F

F F

F "

F

..

ˈ

)
F

F

F

F

ˆ

F
F

F

F

F

ˈ

F

F

F

F
F

F

F

F

F

2

F-

F
F

F

F
F

F F
F ˈ F
F
F F

F F

F
F

ʽ

F

F

F
ˈ

ˈ
F
F F

F

F

F
F

F

F
F

F

F

F
FF
F

F

F

˂

ˈ

F

F
F

F

ˈ

F

F

F

F

F

F

F
˂

F

F

ˈ

F
F

F
26

F

FF

F

F

F

F

˂

ˈ

F

F F
F

F

F
1. F

F

F

2

F

FF

F

F

F

F

F
2.

F

F

F

F

F F

˂

F F

F

F ˁ
F

˂

F

ˆ

F
3.
F
4.
F F

F

F F
F

F

F

F

F

F
F

F

F F

F

2
F

ˈ F

F

F

1.
2.

F

F
F

F

F

F F

F

F F F

F
3.
4.
F

F

F F
F

F

ˈ F

F

F
F

ˈ

F

F F

F F

F F

1.

F

F

F

F

F
2.

F

F
F ʾ

F

F

F
27

3. F

F

ˆ

ˆ

F

F
1.
F

F
F

F

F

F

F F

F

F F

F F

F

F

F

F
2.

F

˂

F

F

F

F F

F F

F

F

F

ˀˊ

3.

F

F ʾ

4.

F
ˈ

F
F

F

2 3

F

F F

5.

F
F

F F

F
F

F

FF

F
F

F
28

3

F

F

1.
2. Storyboard
3. Software
4. Software

F F

F F F

Visaul Basic Version 6.0
Adobe Photoshop Version 7.0

1.
/
F
2.
F F /
F
F
3.
Visaul Basic Version 6.0
4.
F
F F
5.
Storyboard
6.
F
F
F
7.
FF
Visual Basic Version 6.0
7.1
7.2
F
7.3
F
F
8.
F
F
9.
F
10.
F
F
ʾ 1
40
11.
11.
12.
F

F

F

F F
29

3
ʾ
14
. . 2551
(1 )
15 19
. .2551
(5 )
19 - 23
. .2551
(5 )
24 - 25
. .2551
(2 )
26-30
. .2551
(5 )
31 . . 1 . .2551
(2 )

F
1.

/

2.

F F

F

F

/

F

F

F

F

..
. .

F

F

..
. .
F

..
. .
F

*F
F

F F

3.
Visaul
Basic Version 6.0
4.

F

F
F

5.

F

/

..
. .

F

F

F

Storyboard

6.

F

F

. .

F

F

. .

F

F

F

F .

F

F
F
2 - 10
. .2551
(9 )

7.
F

F
F

F

7.1
7.2
7.3
F

F
F

F

..
. .
F

F
30

ʾ
11-12
. .2551
(2 )
13-14
. . 2551
(2 )

F
8.

F

F
F

/

F

..
. .

F
9.

F

F

F

F

..
F

10.

F

. .

F

F

. .

F

F

..
. .

F
.1
15-21
10.
. . 2551
(7 )
22-25 . . 11.
2551
(4 )

40

F
31

4

FF
Visual Basic Version 6.0

F

F
FF

1

F

FF

4

F

5
1.
2.
3.
4.

3

2

1

10

32

84

-

-

F

F

F
F

F

F

F

F

5.
6.

F
F

7.

F

F
F

F

8.

F
F

F

9.
F
10.

4

F
F

F
F

F

ˈ F

F
32

F
0 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 100
F
F

ʾ 1

2
F

F

F

F

F

F

F 40

F
F

F
FF

F 40

F

F

F

5

1.
2.
3.
F

F

4.
5.
F

F
F
F

1

16
14

0
1

0
0

0
0

4.60
4.60

16

1

0

0

4.55

30

F

2

23

F

3

24
25

F

4

10

0

0

0

4.75

16

24

0

0

0

4.40
4.58

F
1.00
1.50
2.50
3.50
4.50

1.49
2.49
3.49
4.49
5.00
F

F
33

5

Basic Version 6.0
1.
F
Version 6.0
2.
F
F

FF
F

F

F ˈ
F F

FF

Visual

F
F

ʾ 1
( F

F

Visual Basic
(F
84)
FF

F
F

4.58)

1.
FF
Visual Basic Version 6.0 F
F
F
F
F F
F F
F
F
F F
F
Storyboard
F F
F
ʿ
F F
F
F F
F Storyboard
F
F
Visual Basic Version 6.0 F
2.
ʾ 1
F
F
F
ˈ
ˈ
F
F
F
F

F

F
ˈ
F

F
F ˈ

F

F
F
FF
ˈ

F
F

F
1.
2.
3.

ʿ
F

F

F

F
F Delphi Logo Pascal C,C++

JAVA
34

4.
5.

F

ʽ F

F

Online

F

F Photoshop

F

F F

F

F
F F
Visual Basic Version 6.0
Visual Basic Version 6.0
F
F
F
F F
F
F

FF
F F

F
F

F
35

F

.

FF F F F.
(
,2548.

.
_____________. F
) ʾ
. F
:
F
F

:

F , 2544 .
). F

(
2548.
:
F, 2548.
Windows F Visual Basics Version 6.0
F
, 2548.
F
ʾ 1
ʾ 3.
F
F
, 2545 .

:
F
http:// www. Anamai.moph.go.th
http://www.lks.ac.th/kuanjit/vb01.htm

12.
.
36

Recomendados

Microsoft power point หลัการการวิจารณ์วรรณคดี von
Microsoft power point  หลัการการวิจารณ์วรรณคดีMicrosoft power point  หลัการการวิจารณ์วรรณคดี
Microsoft power point หลัการการวิจารณ์วรรณคดีนิตยา ทองดียิ่ง
19.6K views37 Folien
Project Presentation von
Project PresentationProject Presentation
Project PresentationKritiya Sangnitidaj
11.8K views38 Folien
ปัญหา ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไข ในการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ von
ปัญหา ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไข ในการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบปัญหา ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไข ในการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ
ปัญหา ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไข ในการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบPanuwat Noonkong
9.2K views15 Folien
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2553 von
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2553ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2553
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 2553สำเร็จ นางสีคุณ
18K views18 Folien
หน้าปกโครงงาน von
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
392.7K views1 Folie
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ von
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์Jiraporn
407.6K views53 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์ von
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์Jiraporn
216K views173 Folien
5 สารบัญ von
5 สารบัญ5 สารบัญ
5 สารบัญAugusts Programmer
939 views1 Folie
บทที่ 5 สรุปผล von
บทที่ 5 สรุปผลบทที่ 5 สรุปผล
บทที่ 5 สรุปผลGuntima NaLove
36.9K views15 Folien
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1 von
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1
ข้อสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป. 6 2550.1สำเร็จ นางสีคุณ
55.2K views21 Folien
ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ von
ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์Earnzy Clash
6K views3 Folien
ปก von
ปกปก
ปกnakaenoi
86.6K views1 Folie

Was ist angesagt?(20)

รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์ von Jiraporn
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
Jiraporn216K views
บทที่ 5 สรุปผล von Guntima NaLove
บทที่ 5 สรุปผลบทที่ 5 สรุปผล
บทที่ 5 สรุปผล
Guntima NaLove36.9K views
ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ von Earnzy Clash
ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
Earnzy Clash6K views
ปก von nakaenoi
ปกปก
ปก
nakaenoi86.6K views
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจดจำความหมายคำศัพท์คอมพิวเตอร์โดยใช้บัตร คำรูปภ... von Mjjeje Mint
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจดจำความหมายคำศัพท์คอมพิวเตอร์โดยใช้บัตร คำรูปภ...การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจดจำความหมายคำศัพท์คอมพิวเตอร์โดยใช้บัตร คำรูปภ...
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจดจำความหมายคำศัพท์คอมพิวเตอร์โดยใช้บัตร คำรูปภ...
Mjjeje Mint2.5K views
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน von Tanyarad Chansawang
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Tanyarad Chansawang114.9K views
วิสัยทัศน์ในการบริหาร ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ von directorcherdsak
วิสัยทัศน์ในการบริหาร ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณวิสัยทัศน์ในการบริหาร ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
วิสัยทัศน์ในการบริหาร ผอ.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
directorcherdsak36.3K views
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท von Aekapoj Poosathan
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan4.5M views
เฉลย Onet 51 วิทยาศาสตร์ von Prang Pikawat
เฉลย Onet 51 วิทยาศาสตร์เฉลย Onet 51 วิทยาศาสตร์
เฉลย Onet 51 วิทยาศาสตร์
Prang Pikawat14.8K views
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA von ณัฐพล แสงทวี
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPAคำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA
คำกริยาที่บ่งบอกพฤติกรรมการเรียนรู้ KPA
รายงาน การทำธุรกิจจำลอง แซนวิช อบร้อน von Suppakuk Clash
รายงาน การทำธุรกิจจำลอง แซนวิช อบร้อนรายงาน การทำธุรกิจจำลอง แซนวิช อบร้อน
รายงาน การทำธุรกิจจำลอง แซนวิช อบร้อน
Suppakuk Clash113.3K views
การเขียนบันทึกเสนอ และการเกษียนหนังสือ von Panuwat Noonkong
การเขียนบันทึกเสนอ และการเกษียนหนังสือ การเขียนบันทึกเสนอ และการเกษียนหนังสือ
การเขียนบันทึกเสนอ และการเกษียนหนังสือ
Panuwat Noonkong37K views
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท von chaipalat
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat1.4M views
ตัวอย่างหนังสือภายใน von WoodyThailand
ตัวอย่างหนังสือภายในตัวอย่างหนังสือภายใน
ตัวอย่างหนังสือภายใน
WoodyThailand10.1K views
การวิจัยการอ่านแบบพาโนรามา von kruthai40
การวิจัยการอ่านแบบพาโนรามาการวิจัยการอ่านแบบพาโนรามา
การวิจัยการอ่านแบบพาโนรามา
kruthai405.9K views

Similar a ตัวอย่างรูปเล่ม โครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท

Lms training v01-20080909 von
Lms training v01-20080909Lms training v01-20080909
Lms training v01-20080909Plawansai Microtech
257 views42 Folien
ความร เก__ยวก_บรอมฎอน von
ความร เก__ยวก_บรอมฎอนความร เก__ยวก_บรอมฎอน
ความร เก__ยวก_บรอมฎอนMuhammadrusdee Almaarify
642 views9 Folien
Participatory governance guideline von
Participatory governance guidelineParticipatory governance guideline
Participatory governance guidelineBoonlert Aroonpiboon
311 views227 Folien
Ebooksint คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ von
Ebooksint คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบEbooksint คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ
Ebooksint คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบRose Banioki
587 views24 Folien
คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ von
คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบคู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ
คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบPanda Jing
70K views24 Folien
Bot2 von
Bot2Bot2
Bot2Nongruk Srisukha
343 views29 Folien

Similar a ตัวอย่างรูปเล่ม โครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท(20)

Ebooksint คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ von Rose Banioki
Ebooksint คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบEbooksint คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ
Ebooksint คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ
Rose Banioki587 views
คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ von Panda Jing
คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบคู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ
คู่มือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติรถยนต์ ฉบับอ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ
Panda Jing70K views
01 form-mdi von Warawut
 01 form-mdi 01 form-mdi
01 form-mdi
Warawut310 views
คู่มือส่วนการจัดการระบบSmss von Ict Sahathat Suksa
คู่มือส่วนการจัดการระบบSmssคู่มือส่วนการจัดการระบบSmss
คู่มือส่วนการจัดการระบบSmss
Ict Sahathat Suksa1.3K views
9789740333036 von CUPress
97897403330369789740333036
9789740333036
CUPress384 views
9789740333036 von CUPress
97897403330369789740333036
9789740333036
CUPress260 views

Último

StudioX.pptx von
StudioX.pptxStudioX.pptx
StudioX.pptxNikhileshSathyavarap
106 views18 Folien
Meet the Bible von
Meet the BibleMeet the Bible
Meet the BibleSteve Thomason
81 views80 Folien
JRN 362 - Lecture Twenty-Two von
JRN 362 - Lecture Twenty-TwoJRN 362 - Lecture Twenty-Two
JRN 362 - Lecture Twenty-TwoRich Hanley
39 views157 Folien
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf von
 Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdfTechSoup
62 views28 Folien
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx von
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptxEducation of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptxGarimaBhati5
47 views36 Folien
Mineral nutrition and Fertilizer use of Cashew von
 Mineral nutrition and Fertilizer use of Cashew Mineral nutrition and Fertilizer use of Cashew
Mineral nutrition and Fertilizer use of CashewAruna Srikantha Jayawardana
58 views107 Folien

Último(20)

JRN 362 - Lecture Twenty-Two von Rich Hanley
JRN 362 - Lecture Twenty-TwoJRN 362 - Lecture Twenty-Two
JRN 362 - Lecture Twenty-Two
Rich Hanley39 views
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf von TechSoup
 Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
Ask The Expert! Nonprofit Website Tools, Tips, and Technology.pdf
TechSoup 62 views
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx von GarimaBhati5
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptxEducation of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
Education of marginalized and socially disadvantages segments.pptx
GarimaBhati547 views
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37 von MysoreMuleSoftMeetup
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful? von Mark Brown
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?
Mark Brown102 views
JQUERY.pdf von ArthyR3
JQUERY.pdfJQUERY.pdf
JQUERY.pdf
ArthyR3107 views
Monthly Information Session for MV Asterix (November) von Esquimalt MFRC
Monthly Information Session for MV Asterix (November)Monthly Information Session for MV Asterix (November)
Monthly Information Session for MV Asterix (November)
Esquimalt MFRC213 views
NodeJS and ExpressJS.pdf von ArthyR3
NodeJS and ExpressJS.pdfNodeJS and ExpressJS.pdf
NodeJS and ExpressJS.pdf
ArthyR350 views
Six Sigma Concept by Sahil Srivastava.pptx von Sahil Srivastava
Six Sigma Concept by Sahil Srivastava.pptxSix Sigma Concept by Sahil Srivastava.pptx
Six Sigma Concept by Sahil Srivastava.pptx
Sahil Srivastava51 views
INT-244 Topic 6b Confucianism von S Meyer
INT-244 Topic 6b ConfucianismINT-244 Topic 6b Confucianism
INT-244 Topic 6b Confucianism
S Meyer49 views
Introduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning program von Guennoun Wajih
Introduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning programIntroduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning program
Introduction to AERO Supply Chain - #BEAERO Trainning program
Guennoun Wajih123 views
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx von Niranjan Chavan
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptxGuidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx
Niranjan Chavan42 views
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx von mary850239
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
mary850239514 views

ตัวอย่างรูปเล่ม โครงงานคอมพิวเตอร์ 5 บท

 • 1. F F F F F F F Visual Basic Version 6.0 1. 2. F F ʾ 1/1 F ( ) 2 299 .5 . . F 034-297663-5 . 034-297664 .
 • 2. 2 FF F F Visual Basic Version 6.0 F F F F F F F F F F FF ˈ F F F 30201 ˈ F F F F F F Visual Basic Version 6.0 ˈ F F F F F F F
 • 3. 3 FF Visual Basic Version 6.0 F F ʾ 1/1 1. 2. F F F ( ) 2550 ʾ F F F F F F F F F F F F F F ˆ F F F ˈ F F F F F Visual Basic Version 6.0 F 1. F Basic Version 6.0 2. F F F F 1. F F ˈ Version 6.0 F 2. F F 30201 F F F F F F F 1 FF ʾ 1 F FF F F ʾ 1 F Visual Basic Version 6.0 FF F F F ʾ 1 ( F F F F 4.58) F Visual F Visual Basic (F 84) FF
 • 4. 4 30201 ʾ 1 F F F F ( ) Visual Basic Version 6.0 F F FF F F F F F F F 1. F 2. F F F F F ˈ F 3. F F F ʾ 2/1 F F 4. F F F F F F F F F F F F
 • 5. 5 F F 1 2 3 4 5 1 4 22 27 F 29 - Storyboard - F F F - Source code FF F FF 30 31 57 58 59 62 64
 • 7. 7 1 ˈ F ˆ F F F F F F F F F F ( F 2535 :13) F ʽ ˈ F ˆ F F ˆ F F F F F F F F F F F F F F ˈ F F F F F F F F F ˈ F F F ˈ F F ( F ˈ F F F F F F F F F F F F F 2549:45) ˈ F F F F F F F F F F F F F Visual Basic Version 6.0 30201 F F F F F F F F F F ˆ F F F F F 1 ˈ F F FF ʾ 1 F
 • 8. 8 F 2. F Basic Version 6.0 2. F FF 1. F Version 6.0 2. F F F F Visual ʾ 1 F Visual Basic Version 6.0 F FF F F F F Visual Basic F ʾ 1 F FF F F ˈ F F F Adobe Photoshop ʾ 1 F FF F F ʾ 1 14 Visual Basic Version 6.0 F 2551 25 F FF F 2551 2 ʾ 2550 F 1. FF F F ʾ 1 ʿ F F ʾ 1 F F F 2. F FF F F F F F ʿ F Visual Basic Version 6.0 F ˈ F F ˆ F F FF ˁ F F Visual Basic ˈ F
 • 9. 9 F F F (Controls) F F F F ʽ 3. F F FF F 4. F ʾ 1 1 F F FF 2 ʾ 1. ʾ 1 Visual Basic Version 6.0 2550 ʾ F F F 30201 3. F 4. F 5. F F F F F F ʾ 1 F F F F F F
 • 10. 10 2 F F F F F Visual Basic Version 6.0 F F 1. F ( 30201 2. 3. 4. 5. 6. ) F F F F FF Visual Basic Version 6.0 F F 1. ( 30201 F F ) F F ( ˈ F ) ˈ F F 1. F ˈ F 3. F F 2. F F F F ʿ F F ˈ F ˈ ˈ F F F
 • 11. 11 F F F F F F F F 4. F F 1 F 5. F F F F F F F 6. F F F 7. ˆ F F F F F F 8. 9. F F F F F F F F F F ˈ F F ˆ ˆ F 1. 2. 3. 4. 5. ˁF ˁ F F F F ˈ F ˂ 1. F ˈ F F F F 2. F F ˈ F 3. F F F F F F F F F 4. F F 1 F
 • 12. 12 5. 6. F F F ˈ F F F ˈ F F 7. 8. F F F 30201 F F F F ˆ F F ʾ 1 4 4.1 F F F F F F ˆ F F F 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. F .1-3 F F F F F F F F F F F F ˈ F F ˆ F F F F F F F F F F F F F FF F F F 1. 2. 3. 4. 5. 6. F F F F F ˆ F F F F F (share file) F F ˈ F ˆ F F F F F F F F
 • 13. 13 7. 8. F F F F 2. F F F F ˈ F F F F F F F F F F F F F ˈ 1. ˈ 2. F F ˆ F F F F F F ˈ F F F F F F F 3. F ˈ F F F ˈ F F ˈ 5 1. ˈ 2. F ˈ F F F F F F F F F F 3. ˈ F F F 4. F F 5. F F F F F F F F F F 1. 2. 3. F F F F
 • 14. 14 F F F F F F F F ˈ F F F F F ˈ F F F ˈ F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 1) 2) ˈ 5 F F FF F F ˈ F F F F 3) 4) 5) 6) F F F F ˈ F F F 7) 8) 9) F F F F F ˈ F F 9.1 9.2 9.3 F F F 9.4 F F F ˈ F F F F F F 10) F F F F F ˆ F
 • 15. 15 11) 12) F F F 3. F F FF FF F F F ˈ F F F F F F F F F F F FF F F ˈ 5 F ʿ 2541: 11-12) ( F 1. F F FF F F FF ʿ F F 2. F F 3. F F F F F 4. F . F F F FF F F FF FF F FF F F F Visual Basic F F F ˆ Visual Basic (VB) ˈ Visual Basic ˈ F ˈ F F F F Graphic User Interface (GUI) F F Event - Driven Programming F F ˈ ʽ (Controls) F F FF F
 • 16. 16 F (Event) ˁ F ˈ F F F F F F F F F F TextBox Label ˈ F (Methods) F F F Visual Basic F F ˈ (Object F F Visual Basic ˈ F F F F F F F F F F F Visual Basic F F F (procedure) F F F (Object Oriented Programming-OOP) F OOP F F F F F F F F F Visual Basic Visual Basic ˁ F F FF F) F ˈ Form F (properties) F F F F F F Visual Basic ˈ F F F F F Visual Basic F F ˈ F Visual Basic F F F ˈ F Standard EXE F F F F FF
 • 17. 17 F F F F (Toolbars) ˈ F F F Visual Basic F F F F F F F F F F F F F F ˈ 4 F 1. Standard Toolbars ˈ Visual Basic F F F F Project 2. Edit Toolbars ˈ code editor 3. Debug Toolbars ˈ F F F F 4. Form Editor Toolbars ˈ , F , F F F F F F F F F F F F Toolboxs F Controls F F F F ˈ 2 F
 • 18. 18 1. (Intrinsic controls) ˈ F Form F F F F 2. Visual Basic F ActiveX (ActiveX controls) ˈ F F F F F Form Designer ˈ F F F F F Project/Components ( F F F ˈ F F 1 F F F F F F F F F F F F ʽ Visual Basic F F ˈ F F F F Project F
 • 19. 19 Project Explorer Project Explorer F F F F F (tree-view) F F F F ˈ F F 2 F F F F F F F Project Explorer F 1 F F F F F F F F F ˈ F F F F F F F Project(n) Form(n) .frm F ˈ F F F Modules F F .vbp F 1 F 1 F ˈ F F .bas Class Modules ˈ ˈ F F User controls Designers F F .cls ˈ F ActiveX F ˈ F Properties Window F F ˈ F F (focus) F F ˈ .dsr F F F F F .ctl F F (adtive) F
 • 20. 20 F F 1. 2. F F 2 Alphabetic ˈ Categorized ˈ F F F F F Form Layout ˈ F F F F F F F drag F Immediate Window ˈ F F F F F F F F F F F F ˈ F F F F F F F
 • 21. 21 F F New Project F F New Project F Visual Basic F F Code Editor ˈ F F F File/New Project F ʽ F
 • 22. 22 5. F ˈ F F F F F F F ˈ 10 F F F F F F ˆ F F F F 2 F F F F F F ( F F F F ) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ʾ ˈ ˈ F F F F F 10 17 ʾ 2- 3 F F F F F
 • 23. 23 F F ˈ F F ˈ F F ʽ F F F F F F F F ˈ F F ˆ F ˆ F F F F F F F F F ˈ F F F F F F F F F F F F F F ˈ F F F F( F F F F F F F F FFF ʾ ˆ F F F ˃ ˂ F F F F F F F F F ˈ F F F FFF F F F F F FF F F F ʾ F F F F F F F FF F F F F F F F ˈ ˈ F F ˀˊ F F F F ˂ ʾ ʾ " ˆ F F F " ˈ " F F F F F F F F ʾ " F) F F F ˆ F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F
 • 24. 24 ˆ ( F F F F F F F F F F F ) F F F F F F F F F F F F F F F F F F2 F F F F F F ˈ F F F F F F ʾ F F F F F F F F F F F F F ˆ F F F F 10 F F F . F ˈ F F F F ˆ ˆˊ F F ˆ F ˈ F F F ˈ F F F F F ˈ F F F F ( F F) F F F F F F F F F F F F " F F ˈ F 11 - 15 ʾ F F F ˆ F F F F F " F" " " F F F F " F F F F F F F F ˈ F F F F F F F F F F F F F F F F F 28
 • 25. 25 F F 7 F F F 3-7 F F F F F F F F F F F F F ˈ F F F F F F F F F F 1 F F F F F F ˂ F ( F F ˂ F " 3-4 F F ˈ F ... F ˈ F F F F ˈ F F F F F " F .. ˈ ) F F F F ˆ F F F F F ˈ F F F F F F F F F 2 F- F F F F F F F F ˈ F F F F F F F F ʽ F F F ˈ ˈ F F F F F F F F F F F F F FF F F F ˂ ˈ F F F F ˈ F F F F F F F ˂ F F ˈ F F F
 • 26. 26 F FF F F F F ˂ ˈ F F F F F F 1. F F F 2 F FF F F F F F 2. F F F F F F ˂ F F F F ˁ F ˂ F ˆ F 3. F 4. F F F F F F F F F F F F F F F F 2 F ˈ F F F 1. 2. F F F F F F F F F F F F 3. 4. F F F F F F ˈ F F F F ˈ F F F F F F F 1. F F F F F 2. F F F ʾ F F F
 • 27. 27 3. F F ˆ ˆ F F 1. F F F F F F F F F F F F F F F F F 2. F ˂ F F F F F F F F F F ˀˊ 3. F F ʾ 4. F ˈ F F F 2 3 F F F 5. F F F F F F F FF F F F
 • 28. 28 3 F F 1. 2. Storyboard 3. Software 4. Software F F F F F Visaul Basic Version 6.0 Adobe Photoshop Version 7.0 1. / F 2. F F / F F 3. Visaul Basic Version 6.0 4. F F F 5. Storyboard 6. F F F 7. FF Visual Basic Version 6.0 7.1 7.2 F 7.3 F F 8. F F 9. F 10. F F ʾ 1 40 11. 11. 12. F F F F F
 • 29. 29 3 ʾ 14 . . 2551 (1 ) 15 19 . .2551 (5 ) 19 - 23 . .2551 (5 ) 24 - 25 . .2551 (2 ) 26-30 . .2551 (5 ) 31 . . 1 . .2551 (2 ) F 1. / 2. F F F F / F F F F .. . . F F .. . . F .. . . F *F F F F 3. Visaul Basic Version 6.0 4. F F F 5. F / .. . . F F F Storyboard 6. F F . . F F . . F F F F . F F F 2 - 10 . .2551 (9 ) 7. F F F F 7.1 7.2 7.3 F F F F .. . . F F
 • 30. 30 ʾ 11-12 . .2551 (2 ) 13-14 . . 2551 (2 ) F 8. F F F / F .. . . F 9. F F F F .. F 10. F . . F F . . F F .. . . F .1 15-21 10. . . 2551 (7 ) 22-25 . . 11. 2551 (4 ) 40 F
 • 31. 31 4 FF Visual Basic Version 6.0 F F FF 1 F FF 4 F 5 1. 2. 3. 4. 3 2 1 10 32 84 - - F F F F F F F F 5. 6. F F 7. F F F F 8. F F F 9. F 10. 4 F F F F F ˈ F F
 • 32. 32 F 0 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 100 F F ʾ 1 2 F F F F F F F 40 F F F FF F 40 F F F 5 1. 2. 3. F F 4. 5. F F F F 1 16 14 0 1 0 0 0 0 4.60 4.60 16 1 0 0 4.55 30 F 2 23 F 3 24 25 F 4 10 0 0 0 4.75 16 24 0 0 0 4.40 4.58 F 1.00 1.50 2.50 3.50 4.50 1.49 2.49 3.49 4.49 5.00 F F
 • 33. 33 5 Basic Version 6.0 1. F Version 6.0 2. F F FF F F F ˈ F F FF Visual F F ʾ 1 ( F F Visual Basic (F 84) FF F F 4.58) 1. FF Visual Basic Version 6.0 F F F F F F F F F F F F F Storyboard F F F ʿ F F F F F F Storyboard F F Visual Basic Version 6.0 F 2. ʾ 1 F F F ˈ ˈ F F F F F F ˈ F F F ˈ F F F FF ˈ F F F 1. 2. 3. ʿ F F F F F Delphi Logo Pascal C,C++ JAVA
 • 34. 34 4. 5. F ʽ F F Online F F Photoshop F F F F F F F Visual Basic Version 6.0 Visual Basic Version 6.0 F F F F F F F FF F F F F F
 • 35. 35 F . FF F F F. ( ,2548. . _____________. F ) ʾ . F : F F : F , 2544 . ). F ( 2548. : F, 2548. Windows F Visual Basics Version 6.0 F , 2548. F ʾ 1 ʾ 3. F F , 2545 . : F http:// www. Anamai.moph.go.th http://www.lks.ac.th/kuanjit/vb01.htm 12. .
 • 36. 36