Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

2.091 Aufrufe

Veröffentlicht am

โดยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด ททท. จากการสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพเกาหลีใต้ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

Veröffentlicht in: Reisen
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ

 1. 1. TAT’s Marketing Information Technology Group Online Marketing for Korean Market Thapanee Kiatphaibool @ThapaneeFriday, 17 June 2011
 2. 2. Today Outline 1. บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศการตลาดเพื่อ การท่องเที่ยว 2. ช่องทางการตลาดออนไลน์ สําหรับตลาดเกาหลี 3. ททท. กับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์Friday, 17 June 2011
 3. 3. The new communication model that customer want is a dialogue (no shouting) Customer insight The old communication model to customer was a monologue that we shouted to them 1752 1916 1930 1970 2010 & First Newspaper Radio TV Computer Beyond PublishedFriday, 17 June 2011
 4. 4. 1. บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศการตลาดเพื่อการ ท่องเที่ยว จํานวนผู้ใช้ Internet ทั่วโลก ถึงเดือน มิย. 2010 มีถึง 1.96 พันล้านคน มากขึ้นจากปี 2000 ถึงกว่า 400 % และจะยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 42% Penetration Rate = 81%Friday, 17 June 2011
 5. 5. ยุคของ content / web 2.0 และ Social Media สงผลตอการ เพิ่มจำนวนของ internet User เว็ปไซต และสังคมออนไลน ทำใหเกิดการมีสวนรวม เพิ่มการเขาถึงและขยายซึ่งการเชื่อมเกี่ยว ความสามารถของเทคโนโลยีที่ไรขีดจำกัดทำใหรูปแบบโครงสรางทางธุรกิจกับ ผู บริโภคในหลายอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ ทางการทองเที่ยว Online Consumer Journey Intelligent  to  Use   awareness Technology Intelligent  to  Search Make  travelers  more   Consideratio Intelligent  to  Share Smarter Intelligent  to  Compare  and  n Intelligent  to  purchase   PurchaseFriday, 17 June 2011
 6. 6. The Trends Social Mobile LocalFriday, 17 June 2011
 7. 7. Global South Korea 1. Google.com Naver.com Social Media Site 2. Facebook.com Google.com Search Site 3. Yahoo.com Facebook.com Portal Site 4. Youtube.com Daum.net 5. Blogger.com Google.co.kr 6. Baidu.com Youtube.com 7. Wikipedia.org Yahoo.com 8. Live.com Nate.com 9. Twitter.com Bido.com 10. qq.com Cyworld.com Source: Alexa.com May 2011Friday, 17 June 2011
 8. 8. - ต้องมี website / Blog หรือ review เพื่อนําเสนอสินค้าและบริการ - ต้องสร้างและรู้ถึงจุดเด่นของตัวเอง - ต้องมีการทําการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์ตัวตนบน โลกออนไลน์ ไม่ว่า จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม - มีความแปลกใหม่ น่าสนใจแต่เข้าถึงและใช้ง่าย (สร้าง story และแฟน ประจํา) มีความแปลกใหม่ น่าสนใจแต่เข้าถึงและใช้ง่าย (สร้าง story และแฟน ประจํา)Friday, 17 June 2011
 9. 9. 2. ช่องทางการตลาดออนไลน์ สําหรับตลาดเกาหลี In Korea, broadband is among the fastest and cheapest on Earth (100Mbps for <30 USD) 3G penetration in Korea is over 70%Friday, 17 June 2011
 10. 10. ่ ตั้งแต ง ง่าย ื่อ IT เป็นเร เด็ก market” st large rld‟s h e wo ate” hin a is t bile liter C t “mo os ate” the m liter Japa n is r net ost “Inte he m ore a is t KFriday, 17 June 2011
 11. 11. According to the Korea Times in an article early last week, the Korean government has decided to address this “issue” by offering two free software programs designed to limit their access to the Internet based on the duration of their usage. Korean wave spreads through social media The Korean wave is experiencing a boost, thanks to social network sites like YouTube, Twitter and FacebookFriday, 17 June 2011
 12. 12. วิเคราะห์ตลาดเกาหลี Sasin Management ConsultingFriday, 17 June 2011
 13. 13. ในปี 2551 จํานวนนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย มี จํานวน 727,000 คน คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางออกนอกประเทศ - กว่า 55% ของชาวเกาหลีที่มา เมืองไทยอายุอยู่ในช่วง 25 -49 ปี - มีแนวโน้มมองหาการเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศแบบระยะ สั้น บวก มีกระแสการเดินทาง ตามรอยดารามากขึ้นSource: Euromonitor South Korea Travel Retail July 2010. South Korea Travel and Tourism July 2010, South Korea Travel FlowOutbound, July 2010 South Korea Internet Retail March 2010, KTOFriday, 17 June 2011
 14. 14. Source: Euromonitor South Korea Travel Retail July 2010. South Korea Travel and Tourism July 2010, South Korea Travel FlowOutbound, July 2010 South Korea Internet Retail March 2010, KTOFriday, 17 June 2011
 15. 15. 80% ของคนเกาหลีมี Broadband ใช้ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนเกาหลีในการ จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าผ่าน internet มีแนวโน้มเติบโตสะสมอย่างต่อเนื่อง เกร็ดขอมูลที่นาสนใจ  ตลาดซื้อขายสินคาออนไลนในประเทศเกาหลีมนทางไปต่าง เหตุผลในการเลือกเดิ ีการกระจายตัวสูงมาก เนื่อประเทศ ่ครองแบงการตลาดสูงกวา 10% งจากไมมีผูนำตลาดที  Cjmall.com และ GSEshop.com เปนเว็บซื้อขายสินคาและบริการออนไลนที่ได รับความนิยมสูงสุดในเกาหลี อยางไรก็ดีสวนแบงการตลาดอยูที่เฉลี่ย 5% เทานั้น  สินคาที่ซื้อขายผานตลาดออนไลนสวนใหญเปนเสื้อผาและอาหารจาก supermarket เนื่องจากชวยลดคาใชจายในการเดินทางลงได สินคาและบริการการทองเที่ยวผานออนไลน  ในตลาดออนไลนมีสวนที่ขายสินคาและ package ทัวรในรูป แบบที่คลายคลึงกับ OTA  คนเกาหลียังไมไดใหความสำคัญในการซื้อสินคาและบริการ การทองเที่ยวผานทางเว็บซื้อขายสินคาออนไลนเทาที่ควร แตเลือกที่จะคนหาขอมูลผานอินเตอรเน็ต แตตัดสินใจโทร หาบริษัทนำเที่ยวเพื่อขอขอมูลเชิงลึกมากกวาที่มา: Euromonitor South Korea Travel Retail July 2010. South Korea Travel and Tourism July 2010, South Korea Travel FlowOutbound, July 2010 South Korea Internet Retail March 2010, KTOFriday, 17 June 2011
 16. 16. กว่าร้อยละ 90 ของประชากรชาวเกาหลีมีโทรศัพท์มือถือใช้ และ 15% ใช้โทรศัพท์มือถือที่รองรับ ระบบ 3G แต่อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ประเภทเครื่อขายโทรศัพทมือถือ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 3G  คนเกาหลีมองว่าของเกาหลี เป็นสินค้า โทรศัพท์มือถือ 15% แฟชั่น มากกว่าที่จะคํานึงถึงการใช้สอยเป็น หลัก 2G  คนเกาหลีส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือใน การอ่านเข้าและฟังเพลงเป็นหลัก  การค้นหาข้อมูลและซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์ มือถือ ยังเป็นที่เป็นที่นิยมในเกาหลีไม่มาก เนื่องจาก internet wi-fi ที่มีอยู่เป็นจํานวน เกร็ดข้อมูลที่น่า มากผนวกกับกระแส netbook / tablet ที่  ผู้ใเหตุผลในการเลืมือกเดินทางไปต่าง มีราคาไม่แพงและสะดวกต่อการพกพา ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ อถือ 3 อันดับแรกใน สนใจ ประเทศ ประเทศเกาหลีคือ SKT, KTF, LGT  ผู้นําตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศเกาหลีคือ Samsung Electronic, LG Electronics, และ Pantech โดยมี สัดส่วนส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 54%, 21% และ 13% ตาม ลําดับ  คาดว่าคนเกาหลีจะเริ่มให้ความสําคัญกับโทรศัพท์ smart phone มากยิ่งขึ้นจากการเข้ามาของ i-phone, Blackberry และ Andriod operating system ส่งผลให้ที่มา: Euromonitor South Korea Travel Retail July 2010. South Korea Mobile Phones April 2009, South Korea Travel Flow Outbound, เกิดกระแสการตื่นตัวในการใช้ application มากขึ้นในJuly 2010 South Korea Internet Retail March 2010, KTO เกาหลีFriday, 17 June 2011
 17. 17. อุตสาหกรรมโฆษณาของเกาหลีใต้โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มีอัตราการ เติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับปี 2551 เกร็ดข้อมูลที่น่า เหตุผลในการเลือกเดินทางไปต่างประเทศ สนใจ  การโฆษณาแบบ Co-branding ได้รับความนิยม มากขึ้น  การโฆษณาในนิตยสาร ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สินค้า ระดับบน (Luxury product) โดยอุตสาหกรรมการ โฆษณาทางนิตยสารคิดเป็นมูลค่า 4.8 แสนล้าน วอน หรือ 6.2% ของมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งหมด  อุตสาหกรรมโฆษณาของสินค้าและบริการสินค้านํา อุตสาหกรรมโฆษณาในเกาหลี เข้าระดับบนในประเทศเกาหลีได้รับผลกระทบจาก ภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจน้อยมากเนื่อง โดยยัง  มูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาในเกาหลีมีมูลค่ากว่ตราการเตินล้านวอนในปี 2551 คงอัา 7.7 ล้า บโตอยู่ที่ 7.8%  การโฆษณาผ่าน cable TV สื่อออนไลน์ และ digital multimedia broadcasting (DMB) หรือ mobile TV มีอัตราการเติบโตสูงสุดกว่า 11% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านล้าน วอน  Marketing 2.0, Ad 2.0 และ Creative 2.0 เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้สื่อออนไลน์ได้รับที่มา:ความสนใจจาก agency มากขึ้นเนื่องมาจากสามารถให้บริษัทรับรู้ความคิดของ ResearchandMarket.com: South Korea Advertising Report 2009-2010,Reuter Report Advertising Industry South Korea 2009Friday,้บริJune 2011ดีขึ้น ผู 17 โภคได้
 18. 18. คนเกาหลีให้น้ําหนักกับความคิดเห็นของผู้ใช้เว็บมากกว่าข้อมูลจากแหล่งอื่น ส่งผลให้กลุ่มประเภทเว็บ Portal เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในเกาหลี ตามมาด้วยเว็บ Social Networking และ Blog เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน เกาหลี หน่วย: ล้านคน 96 89 ต่อเดือน 66 54 34 Naver Daum Nate Cyworld Tistory Portal Portal Social Social Blog เกร็ดขอมูลที่นาสนใจ เหตุผลในการเลือกเดินทางไปต่าง  นักทองเที่ยวชาวเกาหลีนิยมหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวผานการ ประเทศ ถามสมาชิกคนอื่นทาง Cafe’ และแหลงองคความรูที่มีลักษณะ เหมือน Yahoo! Answer มากกวาจะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูล อื่นๆ  Cyworld เปนเว็บ Social Network ที่ไดรับความนิยมสูงสุดใน ประเทศเกาหลีในขณะที่ Tistory เปนเว็บบล็อกที่ไดรับความนิยม สูงสุด ที่มา: http://www.100hot.co.kr/chart/listFriday, 17 June 2011
 19. 19. เว็บประเภท Portal Site และ Blog ที่เป็นที่นิยมในเกาหลีนั้นมีคุณลักษณะที่น่าสนใจและ สามารถ ใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศได้ เว็บไซตที่ เปนที่นิยม คุณลักษณะที่นาสนใจ ความสำคัญตอผูประกอบการ ในเกาหลี • มีลิ้งคไปสวนที่เรียกวา Me2Day ซึ่งเปรียบเสมือนกับ Twitter • เนื่องมาจาก Naver เปนผูนำตลาดทางดาน แตจัดทำโดย Naver ออนไลนในเกาหลี การสรางพันธมิตรโดย คอย ปอนขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมจึงเปนสิ่งสำคัญ • ผลจากการคนหาขอมูลจะประกอบไปดวย สวนถามตอบ • สามารถใหขอมูลแกนักทองเที่ยวที่สนใจจะมา “Knowledge In” สวน Sponsor Link สวนบทความ สวน ประเทศไทยโดยใชสวนที่เรียกวา Me2Day เว็บไซตที่เกี่ยวของ สวนบล็อก และสวนหนังสือรวมถึงวิดีโอที่ เพื่อแจงใหสมาชิกทราบถึงกิจกรรมสำคัญที่จะ เกี่ยวของ เกิดขึ้น • มีสวนที่เปนบล็อก และ “Knowledge in” ที่อนุญาตใหสมาชิก • สามารถเขาไปตอบคำถามในสวนที่เรียกวา ของ Naver สรางไดโดยไมคิดคาใชจาย โดยความแตกตางคือ “Knowledge in” เพื่ออธิบายและตอบขอ Knowledge in เปนการแชรขอมูลในแบบที่สั้นกวา Blog คลาย สงสัยของนักทองเที่ยวชาวเกาหลีที่ถามถึง กับ Yahoo! Answer โดยใชถามตอบเปนหลัก ประเทศไทยใน Naver • สวน Real Time Most Popular Searching Keyword ที่ระบุวา • เนื่องมาจาก Daum เปนผูนำตลาดทางดาน อะไรที่สมาชิก Daum คนหามากที่สุดในเวลานั้นๆ ออนไลนในเกาหลี การสรางพันธมิตรโดยการ ปอนขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมจึงเปนสิ่งสำคัญ • คุณลักษณะที่เรียกวา “Knowledge By Daum User” ซึ่งเหมือน • สามารถเขาไปใหขอมูลการทองเที่ยวของ กับ Knowledge In ของ Naver แตไดรับความนิยมนอยกวา ประเทศไทยผานสวนถามตอบที่เรียกวา • Daum Cafe’ ซึ่งมีลักษณะคลายกระทูถามตอบ รวมถึงบทความ “Knowledge by Daum User” ตางๆเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆ • สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยผาน สวน Daum Cafe‘Friday, 17 June 2011
 20. 20. Naver.com Daum และ Nate เป็นเว็บไซต์ประเภทเว็บ Portal ที่มีจํานวนผู้ใช้สูงที่สุดในประเทศ เกาหลีใต้ โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้เดือนละกว่า 200 ล้านคน โดยข้อมูลจํานวนมากโดย แบ่งออกเป็นข่าวตาม ประเภทต่างๆ และลิงค์ไปฟังค์ชั่นต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ Cafe’ บล็อก Knowledge in ช็อปปิ้ง ดิ คชั่นนารี ข่าว หุ้น อสังหาริม ทรัยพ์ แผนที่ ภาพยนตร์ เพลง เป็นต้น ที่มา: Naver.com, Daum, NateFriday, 17 June 2011
 21. 21. Cafe’ (เว็ปเจาะแจะ) และความคิดเห็นประเภท User Generate Content เชน Blog มักไดรับความนิยมจาก สมาชิกในสังคมออนไลนนั้นๆ และเปนเครื่องมือสำคัญที่ควรใหความสำคัญ เว็บไซตสถานที่ทอง คุณลักษณะที่นาสนใจ ความสำคัญตอผูประกอบการ เที่ยวที่เปนที่นิยมใน เกาหลี • Nate เปนเจาของ Social Networking ที่ใหญที่สุดในเกาหลีเรียกวา • สามารถเชิญเจาของหรือสมาชิก Cyworld ที่ Cyworld มีคนติดตามอานบันทึกของบุคคลนั้นๆ เปน •Unique Searching Function ที่ชวยใหสมาชิกสามารถคนหาขอมูลได จำนวนมากใหมาเที่ยวประเทศไทยและนำ อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงแสดงแผนที่ของสถานที่นั้นๆ รูปรวมถึงขอดีของประเทศไทยไปเขียน อัพเดทบนหนาของตัวเอง • มีสวนถามตอบที่มีลักษณะคลายของ Naver และ Daum • มีลิ้งคเชื่อมตอระหวาง Cyworld กับ Nate main website ในหนาแรก • Cyworld มีสวนให update Personal News, วิดีโอ รูปภาพ และเกมส ออนไลน • TiStory เปน Blog site ที่ไดรับความนิยมสูงที่สุดในเกาหลี โดยเจาของ • สามารถใหการสนับสนุน Blogger ที่มีคน คือ Daum.com ติดตามอานเปนจำนวนมากเพื่อใหเขียน •TiStory อนุญาตใหสมาชิกสามารถสรางและปรับแตงหนาบล็อกของตัว เกี่ยวกับประเทศไทย หลังจากที่เชิญ blogger เองไดอยางอิสระมากกวา นั้นๆ มาเที่ยว • มีการจัดอันดับ Most Popular Blog ที่มีคนอานมากที่สุด • Cafe‘ (เว็บบอรด) ที่สรางโดยคนเกาหลีที่อยูเมืองไทยมาเปนระยะเวลา • สรางพันธมิตรกับ Thailove.net โดยสราง นานและเปนที่นิยมสำหรับนักทองเที่ยวและคนเกาหลีที่จะมาทองเที่ยว พันธมิตรและคอยใหขอมูลที่สำคัญผาน ในเมืองไทย โดยอนุญาตใหสมาชิกรวมกันแชรขอมูลเกี่ยวกับเมืองไทยได หนาบล็อกของ Thailove.net อยางตอเนื่อง บน Cafe’Friday, 17 June 2011
 22. 22. Cyworld เปน Social Network เว็บไซตที่ไดรับความนิยมสูงที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งเจาของ Cyworld คือ Nate แตในปจจุบัน Facebook เพิ่งมาตีตลาดเกาหลีไดในชวงปที่ผานมานี้เอง ส่วนที่ให้สมาชิก สามารถอัพเดท กิจกรรมต่างๆให้เพื่อน สมาชิกคนอื่นๆ รับรู้ ได้ ส่วนที่ให้สมาชิก อัพโหลดรูปและวิดีโอ www.cyworld.com ขึ้นไปบนเว็บไซต์ ที่มา: CyworldFriday, 17 June 2011
 23. 23. TiStory เปนบล็อกที่ไดรับความนิยมสูงที่สุดในประเทศเกาหลี โดยอนุญาตใหสมาชิกเลือกปรับแตง หนาเพจของตัวเองไดอยางอิสระ มีการแบ่งประเภทของบล็อก ตามเนื้อหาเพื่อให้ง่ายต่อ การติดตามของสมาชิกคน อื่นๆ มีการจัดอันดับบล็อกที่ได้รับ ความนิยมสูงสุด ส่วนที่เป็น Today’s Popular Blog ซึ่งมีสมาชิก ให้ความสนใจมากทุ่สดใน แต่ละ วัน ที่มา: TistoryFriday, 17 June 2011
 24. 24. โดยบล็อก Thailove.net เปนหนึ่งในบล็อกที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวในเมืองไทยที่ไดรับ ความนิยมสูงสุดในประเทศเกาหลี ส่วนที่เป็น Sponsor Link สามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยว กับกิจกรรมรวมถึงเทศกาลที่ สําคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน เมืองไทยผ่านทางบล็อก Thailove.net เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความสนใจให้คนเกาหลี มาท่องเที่ยวในเมืองไทย มากยิ่งขึ้น ที่มา: Thailove.netFriday, 17 June 2011
 25. 25. การท่องเที่ยวในรูปแบบกรุ๊ปทัวร์ยังเป็นที่นิยมมาก และยังนิยมใช้บริการ 3 บริษัททัวร์ชั้น นําของประเทศเวลาท่องเที่ยวต่างประเทศ คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเกาหลี เกร็ดข้อมูลที่น่าสนใจ  บริษัททัวร์ชั้นนําทั้ง 3 บริษัทให้บริการทั้งใน บริษัททัวรชั้นนำ 3 อันดับที่นักทองเที่ยวชาวเกาหลีเลือกใช รูปแบบติดต่อผ่านพนักงาน รวมถึงรูปแบบ 1.Hana Tour OTA โดยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีสามารถ 2.Mode Tour 3.LotteTour จองและวางแผนการเดินทางได้ผ่านทาง เว็บไซต์ของทั้งสามบริษัท  ทั้ง 3 บริษัทชูจุดขายในเรื่องราคาประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนเกาหลี ยอดจําหน่ายบริการการท่องเที่ยว ในปัจจุบันที่มองหาการเดินทางแบบ ประหยัด ระยะสั้น ผ่านออนไลน์ ่วย: พันล้านวอน หน 1030.2 330.2 242.1 158 115.4 30.3 ตั๋ว แพ็คเกจ ไดนามิค อื่นๆ ที่พัก การเดิน เครื่อง ธรรมดา คเก็จ แพ็ ทางแบบ บิน จิ้ง อื่น Euromonitor South Korea Travel Retail July 2010. South Korea Travel and Tourism July 2010, South Korea Travel Flow Outbound, July 2010 South Korea Internet Retail March 2010, KTOFriday, 17 June 2011
 26. 26. “Alert” ปจจุบันการซื้อขายสินคาทองเที่ยวผานอินเตอรเน็ตเริ่มไดรับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีราคาถูกกวา ลักษณะการซื้อสินคาและบริการการทองเที่ยว ผานสื่อออนไลน สัดสวนการซื้อสินคาการ ทองเที่ยวผานออนไลน แพ็คเกจ  กวา 65% ของมูลคาสินคาและบริการการทองเที่ยวที่นักทอง ทัวรสำเร็จ เที่ยวชาวเกาหลีซื้อผานสื่ออนไลนคือ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม  Dynamic packaging เริ่มไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยวชาว 16% ซื้อตั๋วเครื่อง เกาหลีมากขึ้น โดยคาดวาจะมีมูลคาอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม 65% บิน โรงแรม 12% อยูที่ 3% ภายในป 2014  กวา 90% ของนักทองเที่ยวชาวเกาหลีหาขอมูลการทองเที่ยว Dynamic ผานอินเตอรเน็ต Packaging •การเดินทางทองเที่ยวคนเดียว หรือ FIT เริ่มไดรับความนิยมมาก ขึ้น โดยนักทองเที่ยวจะติดตอไปที่บริษัททัวรเพื่อใหดำเนินการจัด ทำ package การทองเที่ยวสำหรับตัวเอง โดยนักทองเที่ยวชำระเงิน เพียงอยางเดียว • เกาหลีเริ่มใหความสำคัญกับ medical tourist มากขึ้น โดยนักทอง เที่ยวชาวเกาหลีนิยมไปทองเที่ยวพักผอนตามแหลงน้ำรอนใน ประเทศญี่ปุน เพราะมองวาเปนการบำบัดโรคหลายๆชนิดๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังพยายามที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวญี่ปุนและจีน ใหมาใชบริการ medical tourismในประเทศเกาหลีมากขึ้นที่มา: จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญชาวเกาหลีที่อยูในอุตสาหกรรมทองเที่ยวEuromonitor South Korea Travel Retail July 2010. South Korea Travel and Tourism July 2010, South Korea Travel Flow Outbound, July 2010 South Korea Internet Retail March 2010, KTOFriday, 17 June 2011
 27. 27. TAT Tourism 1 st Medical Portal Site www.ThailandMedTourism.comFriday, 17 June 2011
 28. 28. www.ThailandMedTourism.com Online Customer Support You can call or send messages using your preferred language English +6683-065-2215 한국어 언어 (Korean) +6683-065-2261 日本語 (Japanese) +6683-068-2241Friday, 17 June 2011
 29. 29. The growth rate of social commerce in Korea is very fast. The market size is expected to become $30 mil in the late this year http://www.ticketmonster.co.kr Ticket Monster established in May 2010 but now become the biggest market share of 20% in the Korean social commerce market ,generated $7 mil for five months. http://www.dailypick.co.kr/ Daily Pick maintains the second position in the market. They focus on a small restaurant located in hot places of Seoul They record enormous page views everyday. When they post a new product, the product is usually sold out at noon or early afternoon http://www.wemakeprice.com Even though it was launched on 8th October, it already became a major social commerce provider On the Launched day they sold the Everland ticket (a Koreas famous theme park) with 60% discount price, attracting 100,000 customers. They marked a day revenue of $1.5 milFriday, 17 June 2011
 30. 30. คนเกาหลีจะใหน้ำหนักและความสำคัญกับความคิดเห็นของสมาชิกในเว็บไซตหรือบล็อกนั้นๆ มากกวาขอมูลที่มาจากทางบริษัท หรือรัฐบาล ดังนั้น ผูประกอบการ ควรใหความสำคัญตรงจุดนี้และคอยใหคำตอบแกนักทองเที่ยวตามสวน Knowledge by User ตามเว็บ Portal ที่สำคัญตางๆ คนเกาหลีใหความสนใจกับรูปภาพ วิดีโอ และการเลาเรื่องมาก ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสนใจในประเทศไทย ผูประกอบการ สามารถ เพิ่มการเลาเรื่องถึงประสบการณตางๆ ที่นักทองเที่ยวชาวเกาหลีไดมาเที่ยวในประเทศไทยควบคูไปกับรูปและวิดีโอของนักทอง เที่ยวกลุมนั้นๆ ผานทางบล็อกและเว็บไซตหลัก นักทองเที่ยวชาวเกาหลีนอกจากจะมองหาวัฒนธรรมที่แตกตางในสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ แลวในขณะเดียวกันยังมองหาสถานที่ ที่สามารถจับจายซื้อสินคาได ดังนั้น ผูประกอบการ ควรใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุมสถานที่ดังกลาว ไมวาจะผานทางเว็บ หรือ social networking ของตัว เองหรือในสวนอภิสิทธิ์พิเศษที่ใหแกนักทองเที่ยวชาวเกาหลี เปนตนFriday, 17 June 2011
 31. 31. คนไทยที่เคยอยูในเกาหลี หรือคนเกาหลีที่อยูในไทยจะมีความเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของนักทองเที่ยว เกาหลี การใหกลุมคนดังกลาวสรางบล็อกหรือใหความคิดเห็นผานทาง Cafe’ จะชวยสรางความสนใจและนาเชื่อถือ ใหกับนักทองเที่ยวชาวเกาหลีที่สนใจจะมาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเว็บ Portal เว็ปไซตทา เปนเว็บที่ไดรับความนิยมสูงที่สุดในประเทศเกาหลีดังนั้น ควรพิจารณาสรางพันธมิตร กับเว็บดังกลาวเพื่อเปนแหลงขอมูลที่สำคัญโดยคอยใหขอมูลเกี่ยวกับขาวและกิจกรรมที่สำคัญผานทางสวนที่เกี่ยวกับ การทองเที่ยวในเว็บดังกลาว เพื่อเปนชองทางใหกับนักทองเที่ยวไดคนหา และควรวางกลยุทธ การทำ keyword search ดวย ททท. จะนำมาปรับใชกับการทำการตลาดออนไลนสำหรับตลาดเกาหลีเชนเดียวกันFriday, 17 June 2011
 32. 32. ททท. กับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผ่านช่อง 3. ทางออนไลน์ www.tourismthailand.orgFriday, 17 June 2011
 33. 33. Friday, 17 June 2011
 34. 34. www.tourismthailand.org For  Travel  Supplier:   ชองทางสำหรับผูประกอบการทองเที่ยว   Operator.TourismThailand.orgFriday, 17 June 2011
 35. 35. ประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับจากการเขารวมเปนสมาชิกเว็ปไซต  Promote their business and contact details  Promote their products  Promote their special offers  Promote their events  Promote their consumer news Click to their website  Lead visitors to their websites  Lead booking and inquiries to them via email Travelers browsing website TourismThailand.org and interested in their products Send inquiry from TAT to them via emailFriday, 17 June 2011
 36. 36. ประโยชน์ของ web 2.0 และการพัฒนา website ใหม่ Professional Business Template Tour & Package Restaurant Shop Travel Deal เว็ปไซต์ใหม่จะมี feature ข้อมูลที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล และเป็น ประโยชน์ต่อทั้งนักท่องเที่ยวFriday, 17 June 2011 และผู้ประกอบการของไทย
 37. 37. More Interactive Interactive Map Travel Time CulculatorFriday, 17 June 2011
 38. 38. Friday, 17 June 2011
 39. 39. Friday, 17 June 2011
 40. 40. กุญแจแห่งความสําเร็จ - TAT’s E-Citizens Support บุคลากรในองค์พร้อมใจ - Align with TAT’s PR Inter & Domestic Campaign - Segmentation & Niche Marketing - Fresh Content, Quick Response and 24/7 management - Sukjai Characters: Feel Like Friend - Bring On-Offline Activities - Creative & Innovative Activities on Facebook platform กฎเหล็กของ Social Media ห้ามตั้งห้ามตั้ง ตาขายFriday, 17 June 2011
 41. 41. Friday, 17 June 2011
 42. 42. 1st : Safety reason because of Political unstable 2nd : Overall Safety Concern 3rd : Health and Hygiene 4th : Scam 5th : Women SafetyFriday, 17 June 2011
 43. 43. Korean Forum English Forums Major Concern in English Forum Community: 1. Travel Concern 2. Major Concern in Korean Safety Concern 3. Forum Community: Visa Concern 4. Thailand Deals, Awards and Bargains 5. Scam 1. Safety Concern 6. Health and Hygiene 7. Southern Provinces Concern 2. Travel ConcernFriday, 17 June 2011
 44. 44. Monitor & update for any case that might destroy Thai tourism ‘s reputation www.thailandtourismupdate.comFriday, 17 June 2011
 45. 45. Travel Suppliers : Must HaveFriday, 17 June 2011
 46. 46. ติดอาวุธทางการตลาด กับ Travel Review Site อันดับ 1 ของโลก www.TripAdvisor.com/OwnersFriday, 17 June 2011
 47. 47. Keep Monitoring •Trip advisor •Gusto •Travel Pod •Iexplore •Bootsnall •Igougo World most popular and largest travel community , with more than 35 million unique monthly visitors, more than 42 million trusted reviews and opinionsFriday, 17 June 2011
 48. 48. Friday, 17 June 2011
 49. 49. Friday, 17 June 2011
 50. 50. Friday, 17 June 2011
 51. 51. อันดับ 1 ทั้ง 2 ประเภท Leisure / Business กว่า 70% ของแขกที่มาพักมาจาก TripAdvisorFriday, 17 June 2011
 52. 52. ภาพความเป็นจริงถูกนําเสนอบน โลก onlineFriday, 17 June 2011
 53. 53. หากคุณมี  Review  ใน   TripAdvisor  จะทําการเชื่อม   link  ให้  อัตโนมัติใน   website  ททท. www.tripadvisor.comFriday, 17 June 2011
 54. 54. www.tourismthailand.org/e-brochure www.tourismthailand.orgFriday, 17 June 2011
 55. 55. iPhone is now a driving force to increase the adoption rate of Smartphone throughout the world including Korea “SmartPhone คือโทรศัพท์มือถือ ที่รวมทุกอย่าง ของไลฟสไตล์ไว้ในเครื่องเดียว เป็นโทรศัพท์มือ ถือที่นอกจากจะใช้สําหรับการสื่อสารทั่วไปแล้ว ใช้สําหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้เป็น คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และใช้เป็นเครื่องมือในการ ตอบสนองไลฟสไตล์ในแบบดิจิตอลของแต่ละ คน”Friday, 17 June 2011
 56. 56. ตัวเลขประมาณการณ์การเติบโตของ Feature Phone vs SmartPhone จากปี 2008 -2011 ในอีก 5 ปีข้างหน้ามีการคาดการณ์ว่าคนจะใช้ internetFriday, 17 June 2011 ผ่านมือถือ
 57. 57. Friday, 17 June 2011
 58. 58. Friday, 17 June 2011
 59. 59. Friday, 17 June 2011
 60. 60. Friday, 17 June 2011
 61. 61. Friday, 17 June 2011
 62. 62. Friday, 17 June 2011
 63. 63. Friday, 17 June 2011
 64. 64. B2B opportunities Portal SiteFriday, 17 June 2011
 65. 65. New Features at Thaitravelmart.com include : Major Trade Events Don’t miss out on any opportunity to increase sales at Trade Events, next door or worldwide. Trade Events provide targeted exposure to your market segment. Stay informed through Thaitravelmart.com. PLUS many more exciting new products and services at Thaitravelmart.com including a Marketing Snapshot, Trade News, Trade Events, Itinerary, E- Brochures, and many more. Thaitravelmart.com Your Connection to Tourism in ThailandFriday, 17 June 2011
 66. 66. งท ่ าน ทา งขอ ดิน ก ารเใน - รู้จักการทําการตลาดเชิงรุก บุกตลาดเป้าหมาย - มี ไอเดียแล้วว่าจะจัดเตรียมสินค้าท่องเที่ยว อย่างไรให้ถูกใจตลาด - ทันยุค ทันแนว เริ่มวางแผนเชิงรุก และเตรียม รับได้แล้ว จาก Case study ต่างๆ - และเริ่มรู้จักตัวท่านเองแล้ว - เริ่มเก็บข้อมูลสิ่งละอันพันละน้อย (Photo, VDO, Review) - ก็ลงมือใช้ช่องทางตลาดออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ Friday, 17 June 2011
 67. 67. Download presentation at www.tourismthailand.org/ koreamarket /  Thapaneek @  Thapanee E-­‐mail  :  Mitgrp@tat.or.th     www.tourismthailand.orgFriday, 17 June 2011

×