Anzeige

Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro

nataliej4
27. Oct 2021
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de nataliej4(20)

Último(20)

Anzeige

Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro

  1. TS.BS. TẠ TIẾN PHƯỚC
  2. 1. Xác lập tạo nhịp tâm nhĩ trong Bệnh lý Nút xoang (BLNX) 2. Xử trí các rối loạn nhịp trên thất để duy trì nhịp xoang nhân tạo
  3. Nhịp xoang Tạo nhịp tâm nhĩ (Nhịp xoang nhân tạo)
  4. 1. Tần số chủ động: 60 – 70 c/ph 2. Khử cực tâm nhĩ đều ngày đêm -> làm giảm các hoạt động ổ ngoại vị ở tầng nhĩ (NTT – N) 3. Huyết động: Như nhịp xoang - Đồng bộ nhĩ – thất - Đồng bộ 2 thất (trừ Block nhánh)
  5. 1. Chuyển Mode: DDD  AAI 2. Dùng Mode tự động: AAI <--> DDD - Lợi điểm: An toàn - Nhược điểm: Mất đồng bộ 2 thất khi tạo nhịp DDD
  6. Dựa vào sự thay đổi thời gian Nhĩ – Thất (Bình thường thời gian N – T ≤ 200ms)
  7. Tải bản FULL (30 trang): https://bit.ly/3mcsjwl Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
  8. 3126304
Anzeige