Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)

Narumon Arunvaranont
Narumon ArunvaranontFinance Director um Aegis Media Thailand
 2010 VRVC ,[object Object],Accounting Basics For Practitioners,[object Object],April 25, 2010,[object Object],Narumon Arunvaranont,[object Object]
ความสำคัญของรายงานทางบัญชี,[object Object],ผู้บริหาร,[object Object],(เพื่อตัดสินใจ,[object Object],สำหรับธุรกิจ),[object Object],นักลงทุน ธนาคาร,[object Object],และเจ้าหนี้,[object Object],(วิเคราะห์เพื่อ,[object Object],การลงทุนและ,[object Object],ให้กู้ยืม),[object Object],พนักงานบัญชีเก็บรวบรวมเอกสาร,[object Object],เพื่อปิดบัญชีและจัดเตรียมงบการเงิน,[object Object],ภายใน,[object Object],ภายนอก,[object Object]
งบการเงินจัดทำได้บ่อยแค่ไหน,[object Object],เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการเงินสำหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจโดยปกติงบการเงินจะถูกจัดทำขึ้นอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อนำส่งกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร แต่ก็สามารถจัดทำเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ ทุกๆ 6เดือนตามความต้องการของผู้บริหาร,[object Object],2005,[object Object],2006,[object Object],2007,[object Object],2008,[object Object],2009,[object Object],2010,[object Object],2011,[object Object],2010,[object Object]
สมมุติฐานของงบการเงิน,[object Object],ธุรกิจของกิจการแยกต่างหากจากธุรกิจของเจ้าของ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น,[object Object],2. มีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต  โดยไม่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการล้มละลาย ,[object Object],3. หน่วยที่ใช้ในรายงาน เป็นมูลค่าของเงินตราที่ใช้ในประเทศนั้นๆ ,[object Object]
งบการเงินประกอบด้วย,[object Object],‘ งบกระแสเงินสด,[object Object],Stsงบดุล,[object Object],งบกำไรขาดทุน,[object Object],งบการเงินคือ,[object Object],รายงานที่สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ,[object Object]
งบการเงินทั้ง 3 ต้องใช้ร่วมกัน,[object Object],งบดุลจัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการการเงินของกิจการ,[object Object],งบกำไรขาดทุนจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลดำเนินงานของกิจการในรูปกำไร (ขาดทุน),[object Object],งบกระแสเงินสดจัดทำขึ้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรูปกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดออก,[object Object],12,[object Object]
งบดุล,[object Object],ทรัพยากรที่กิจการมีไว้เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ในอนาคต,[object Object],คือรายงานที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง,[object Object],ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสมการ,[object Object],ทรัพย์สิน  =   หนี้สิน+ ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น,[object Object],แหล่งเงินทุนของทรัพย์สิน,[object Object]
งบกำไรขาดทุน,[object Object],คือรายงานที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง,[object Object],ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสมการ,[object Object],กำไร (ขาดทุน) สุทธิ=  รายได้ – ค่าใช้จ่าย,[object Object],กำไรสะสมปลายงวด=  กำไรสะสมต้นงวด ± กำไรสุทธิ– เงินปันผล,[object Object]
งบกำไรขาดทุนประกอบด้วย,[object Object],รายได้,[object Object],เงินที่ได้มาจากการให้บริการหรือขายสินค้า ,[object Object],ค่าใช้จ่าย,[object Object],เงินที่จ่ายไปเป็นต้นทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ,[object Object],กำไร (ขาดทุน) สุทธิ,[object Object],ส่วนต่างของรายได้ที่มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่าย,[object Object],กำไร (ขาดทุน) สะสม,[object Object],กำไรหรือขาดทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ,[object Object]
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี,[object Object],1. เกณฑ์เงินสด,[object Object],ค่าใช้จ่ายจะถูกบันทึก,[object Object],เมื่อจ่ายชำระด้วยเงินสด,[object Object],รายได้จะถูกบันทึก,[object Object],เมื่อได้รับเงินสด,[object Object]
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี,[object Object],2. เกณฑ์คงค้าง (ตามหลักการบัญชี),[object Object],โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องได้รับหรือจ่ายเงินสดแล้วหรือไม่,[object Object],ค่าใช้จ่ายจะถูกบันทึก,[object Object],เมื่อเกิดขึ้นหรือตามรายได้,[object Object],รายได้จะถูกบันทึก,[object Object],เมื่อรายได้เกิดขึ้น,[object Object]
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี (ต่อ),[object Object],The Matching Principle,[object Object],ค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์กับรายได้ หรือก่อให้เกิดรายได้นั้นจะต้องถูกบันทึกในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน,[object Object],ไม่ว่าจะมีการจ่ายชำระแล้วหรือไม่,[object Object]
ตัวอย่าง,[object Object],งบกำไรขาดทุนและงบดุล,[object Object],ของ ,[object Object],ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผูกเสี่ยวเหมียวตูบ,[object Object],สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2551,[object Object]
Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)
วิเคราะห์จากประเภทของรายได้,[object Object]
Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)
Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)
งบกระแสเงินสด,[object Object],กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ,[object Object],(Cashflow from,[object Object], Operating),[object Object],กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ,[object Object],(Cashflow from ,[object Object],Investing),[object Object],กำไรสุทธิ,[object Object],จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเท่ากับ,[object Object],เงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง,[object Object],ในระหว่างงวดบัญชี,[object Object],กระแสเงินสดจากกิจกรรม,[object Object],จัดหาเงิน ,[object Object],(Cashflow from ,[object Object],Financing),[object Object]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผูกเสี่ยวเหมียวตูบ,[object Object],งบกระแสเงินสด,[object Object],สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551,[object Object]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผูกเสี่ยวเหมียวตูบ,[object Object],งบกระแสเงินสด,[object Object],สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551,[object Object]
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผูกเสี่ยวเหมียวตูบ,[object Object],งบกระแสเงินสด,[object Object],สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551,[object Object]
การวิเคราะห์งบการเงิน,[object Object],39,[object Object]
การวิเคราะห์งบการเงิน,[object Object],ประเมินผลการดำเนินงานในอดีตและในปัจจุบันและประเมินความยั่งยืนของผลการดำเนินงานในอดีตและในปัจจุบัน โดยใช้,[object Object],% การเปลี่ยนแปลง (วิเคราะห์แนวโน้ม),[object Object],อัตราส่วนด้านการเงิน และ,[object Object],งบการเงินขนาดร่วม (Common Sized P/L),[object Object],35,[object Object]
วิเคราะห์แนวโน้ม,[object Object],ศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปในทิศทางใด,[object Object],ค้นหาสาเหตุที่ทำให้รายได้และค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไป,[object Object],38,[object Object]
อัตราส่วนด้านการเงิน,[object Object],39,[object Object]
1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สุทธิหรือเงินลงทุน(Return on Investment or ROI),[object Object],หหส. เหมียวตูบปี 51,[object Object],164,078     (1,013,185+849,107)/2 ,[object Object],=> 17.62%,[object Object],ROI=	 	  กำไรสุทธิ,[object Object],สินทรัพย์สุทธิ (เฉลี่ย),[object Object],254925502551,[object Object],ROI(%)      37.39%	      33.41%		17.62%,[object Object],อัตราส่วนนี้บอกอะไร?,[object Object],หมายเหตุ:สินทรัพย์สุทธิ (Net Assets)=ทรัพย์สิน – หนี้สิน,[object Object],หรือ,[object Object],ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (เงินลงทุนของเจ้าของ),[object Object],40,[object Object]
2. อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ (Return on Sales or ROS),[object Object],ROS =	    กำไรสุทธิ,[object Object],รายได้จากการขายหรือให้บริการ,[object Object],254925502551,[object Object],	ROS (%)	19.5%		18.1%		9.7%,[object Object],อัตราส่วนนี้บอกอะไร?,[object Object],หหส. เหมียวตูบปี 51,[object Object],164,078     ,[object Object],    1,691,246,[object Object],     =>9.7%,[object Object],44,[object Object]
ROI and ROS,[object Object],254925502551,[object Object],ROI(%)	37.39%		33.41%		17.62%,[object Object],ROS (%)19.5%		 18.1%		 9.7%,[object Object],เพื่อระบุสาเหตุที่ทำให้ ROS เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบเวลาควรจัดทำ Common-sized P/L เปรียบเทียบโดยแปลงทุกรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรสุทธิให้เป็นร้อยละของรายได้รวม,[object Object],45,[object Object]
วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ (ROS)โดยใช้ Common-sized P/L ,[object Object],254925502551,[object Object],รายได้รวม			100%      	100%     	100%,[object Object],หักต้นทุนขาย/บริการ59.0%		60.8%		72.3%,[object Object],กำไรขั้นต้น			41.0%		39.2%		27.7%,[object Object],หักค่าใช้จ่ายในการบริหาร15.0%12.9%		13.0%,[object Object],หัก ดอกเบี้ยและภาษี12.0%		 8.2%		 5.0%,[object Object],กำไรจากการดำเนินงาน		14.0%		18.1%		  9.7%,[object Object],บวกรายได้อื่น 5.5%		   0%		  0% ,[object Object],กำไรสุทธิ			 19.5%		 18.1%		 9.7%	,[object Object],46,[object Object]
3. อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover),[object Object],Inventory Turnover=ต้นทุนขาย,[object Object],สินค้าคงเหลือ (ถัวเฉลี่ย),[object Object],(หน่วย: รอบ),[object Object],254925502551,[object Object],Inventory Turnover	 3.98     2.59	1.97,[object Object],อัตราส่วนนี้บอกอะไร?,[object Object],หหส. เหมียวตูบปี 51710,896 (498,745+222,140)/2 ,[object Object],=> 1.97 รอบ,[object Object],49,[object Object]
4. ระยะเวลาในการขายถัวเฉลี่ย,[object Object],ระยะเวลาการขาย	=     365 วัน,[object Object],		  Inventory Turnover,[object Object],(หน่วย: วัน),[object Object],254925502551,[object Object],Inventory Turnover	 3.98	   2.59		1.97,[object Object],ระยะเวลาในการขายถัวเฉลี่ย (วัน) 91	   140	 	 185,[object Object],หหส. เหมียวตูบปี 51,[object Object],365,[object Object],1.97,[object Object],     =>185วัน,[object Object],50,[object Object]
5. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable Turnover),[object Object],A/R Turnover=  รายได้จากการขายหรือให้บริการ,[object Object],ลูกหนี้การค้า(ถัวเฉลี่ย),[object Object],	(หน่วย: รอบ),[object Object],อัตราส่วนนี้บอกอะไร?,[object Object],254925502551,[object Object],A/R Turnover		15.6	    13.5 	12.9,[object Object],หหส. เหมียวตูบปี51,[object Object],1,691,246 (101,742+161,099)/2 ,[object Object],=> 12.9 รอบ,[object Object],55,[object Object]
6. ระยะเวลาเก็บหนี้,[object Object],ระยะเวลาเก็บหนี้ 	=	    365 วัน,[object Object],A/R Turnover,[object Object],	(หน่วย: วัน),[object Object],254925502551,[object Object],A/R Turnover		15.6	   13.5	 	12.9 ,[object Object],ระยะเวลา (วัน) 	23 	    27        28		  ,[object Object],หหส. เหมียวตูบปี51,[object Object],365,[object Object],12.9,[object Object],     => 28วัน,[object Object],56,[object Object]
7. อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า(Accounts Payable Turnover),[object Object],Accounts Payable Turnover=ซื้อ,[object Object],เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย),[object Object], (หน่วย: รอบ) ,[object Object],อัตราส่วนนี้บอกอะไร?,[object Object],254925502551,[object Object],A/P Turnover	  4.51		3.94		3.53,[object Object],หหส. เหมียวตูบปี 51,[object Object],987,501 (326,000+234,000)/2 ,[object Object],=> 3.53 รอบ,[object Object],57,[object Object]
8. ระยะเวลาจ่ายหนี้,[object Object],ระยะเวลาจ่ายหนี้	=	   365 วัน,[object Object],                  A/P Turnover,[object Object],(หน่วย: วัน),[object Object],254925502551,[object Object],A/P Turnover		4.51	   3.94		3.53,[object Object],ระยะเวลา (วัน)		81	   93		 103,[object Object],หหส. เหมียวตูบปี51,[object Object],365,[object Object],3.53,[object Object],     => 103วัน,[object Object],58,[object Object]
วงจรเงินสด,[object Object],ระยะเวลาในการหมุนเวียนของเงินสดของกิจการจากระยะเวลาที่จ่ายเงินสดไปจนกว่าจะได้รับเงินสด เป็นการบอกถึงจำนวนวันที่กิจการต้องรอเพื่อจะได้รับเงินสดที่จ่ายลงทุนไปหมุนเวียนกลับมา ซึ่งก็คือ จำนวนเงินสดที่กิจการต้องลงทุนในลูกหนี้และสินค้าคงคลัง,[object Object],59,[object Object]
วงจรเงินสด - ธุรกิจซื้อมาขายไป,[object Object],ระยะเวลาการขาย,[object Object],ระยะเวลาเก็บหนี้,[object Object],185 วัน,[object Object],28 วัน,[object Object],ระยะเวลาแปรสภาพ,[object Object],เป็นเงินสด,[object Object],103 วัน,[object Object],ระยะเวลาจ่ายหนี้,[object Object],110 วัน,[object Object],วัน,[object Object],ชำระค่าสินค้า,[object Object],ซื้อสินค้า,[object Object],รับเงินจากลูกหนี้,[object Object],กิจการที่ดี ต้องพยายามลดระยะเวลาแปรสภาพให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการ,[object Object],60,[object Object]
วงจรเงินสด (Cash Cycle),[object Object],254925502551,[object Object],ระยะเวลาขายสินค้า (วัน)	91		 140		 185,[object Object],บวก ระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)	23		 27		 28,[object Object],หัก ระยะเวลาจ่ายหนี้ (วัน)	(81)(93)	(103),[object Object],Cash Cycle (วัน)33		 74		 110,[object Object],จากการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปว่ากิจการกำลังจะมีปัญหาในเรื่องสภาพคล่องในอนาคตอันใกล้ ,[object Object],ซึ่งจะต้องรีบดำเนินการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะสายเกินไป,[object Object],62,[object Object]
เป้าหมายทางการเงิน - กำไรและสภาพคล่อง,[object Object],เครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์,[object Object],การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน,[object Object],การวิเคราะห์,[object Object],เงินทุนหมุนเวียน,[object Object],การวิเคราะห์การลงทุน,[object Object],(การตัดสินใจลงทุน),[object Object],การวิเคราะห์,[object Object],ผลการดำเนินงาน,[object Object],การวางแผนและตัดสินใจทางการเงิน,[object Object],ทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มสูงขึ้น,[object Object]
ภาคผนวกการจดทะเบียนและวางแผนภาษี,[object Object]
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลอย่างไหนดีกว่า?,[object Object],จำเป็นต้องอาศัยความเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจของคุณหรือไม่?,[object Object],[object Object]
ไม่จำเป็น => บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลจำนวนหุ้นส่วน,[object Object],การระดมเงินทุน,[object Object],การแบ่งจ่ายผลกำไรขาดทุน,[object Object],การบันทึกบัญชีและตรวจสอบบัญชี,[object Object],การหักภาษีพนักงานและลูกจ้าง,[object Object],ภาระภาษีตามประมาณการรายได้ในแต่ละปี,[object Object]
ภาระภาษีระหว่างนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล,[object Object],นิติบุคคล เสียจากกำไรสุทธิตามจริง และเป็นแบบอัตราก้าวหน้า กำไร 1 ล้านบาทแรก เสียภาษี 15 % กำไรล้านที่ 2 ถึง 3 ล้านบาท เสียภาษี 25 % กำไรตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 30 % (กรณีเข้าเงื่อนไข SME),[object Object],บุคคลธรรมดา เป็นแบบอัตราก้าวหน้า เงินได้หลังหักค่าลดหย่อน 3 หมื่นบาท และค่าใช้จ่าย (เหมาหรือตามจริง) 1 แสนบาทแรก ยกเว้นภาษี เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 1 แสน-5แสนบาทเสียภาษี 10% เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 5แสน-1 ล้านบาทเสียภาษี 20% เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 1 ล้าน-4 ล้านบาทเสียภาษี 30% เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย 4 ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษี 37%,[object Object],คณะบุคคล เสียภาษีในอัตราเดียวกับบุคคลธรรมดาแต่หักค่าลดหย่อนได้ 6 หมื่นบาท,[object Object]
การวางแผนภาษี สำหรับสถานประกอบการขนาดกลางถึงเล็ก,[object Object],เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา ยื่นปีละ 2 ครั้ง มกราคมถึงมีนาคม และกรกฎาคมถึงกันยายน (ครึ่งปี),[object Object],รายได้จากการเปิดสถานพยาบาล หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 75% ,[object Object],รายได้จากการขายสินค้าที่ตนเองมิได้เป็นผู้ผลิต (pet shop) หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ 80%,[object Object], กรณีมีแหล่งรายได้มากกว่า 1 แห่ง ควรจดตั้งคณะบุคคลเพื่อลดภาระภาษี,[object Object],ชื่อคณะบุคคลต้องไม่ซ้ำกัน มิฉะนั้น สรรพากรจะประเมินเป็นคณะเดียวกันและจัดเก็บภาษีรวมได้,[object Object]
Email: narumonar@gmail.com,[object Object],Download Presentation File:,[object Object],http://www.slideshare.net/narumonar,[object Object],File name: Accounting Basics for Practitioners – VRVC 2010,[object Object]
Q & A,[object Object]
1 von 46

Recomendados

02 businessfinance v1 von
02 businessfinance v102 businessfinance v1
02 businessfinance v1Teeraset Siratananont
1K views30 Folien
การเงินธุรกิจ von
การเงินธุรกิจการเงินธุรกิจ
การเงินธุรกิจsmile-girl
33.3K views230 Folien
ใบงานวิชาการเงินธุรกิจ von
ใบงานวิชาการเงินธุรกิจใบงานวิชาการเงินธุรกิจ
ใบงานวิชาการเงินธุรกิจOrawonya Wbac
2.4K views16 Folien
การตัดสินใจในการลงทุนโครงการ Revised24042014 von
การตัดสินใจในการลงทุนโครงการ Revised24042014การตัดสินใจในการลงทุนโครงการ Revised24042014
การตัดสินใจในการลงทุนโครงการ Revised24042014Wanida Kook
25.6K views22 Folien
บทที่5ต้นทุนและจุดคุ้มทุน von
บทที่5ต้นทุนและจุดคุ้มทุนบทที่5ต้นทุนและจุดคุ้มทุน
บทที่5ต้นทุนและจุดคุ้มทุนKanok Phoocam
44.6K views10 Folien
Financial statement analysis von
Financial statement analysisFinancial statement analysis
Financial statement analysistumetr1
3.3K views84 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)

อัตราส่วนทางการเงิน von
อัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินบ้านคณิต อ.มด
604 views5 Folien
Ru Fm Chapter02 Updated von
Ru Fm Chapter02 UpdatedRu Fm Chapter02 Updated
Ru Fm Chapter02 Updatedtltutortutor
2K views32 Folien
The little book of valuation edit1 von
The little book of valuation edit1The little book of valuation edit1
The little book of valuation edit1Aonkung Hawhan
1.2K views17 Folien
Seminar 8 1 07 von
Seminar 8 1 07Seminar 8 1 07
Seminar 8 1 07Jajew
819 views70 Folien
Ossf2012 gls-final.pdf von
Ossf2012 gls-final.pdfOssf2012 gls-final.pdf
Ossf2012 gls-final.pdfSureeraya Limpaibul
600 views26 Folien
บัญชี von
บัญชีบัญชี
บัญชีmarena06008
1.8K views50 Folien

Similar a Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)(20)

The little book of valuation edit1 von Aonkung Hawhan
The little book of valuation edit1The little book of valuation edit1
The little book of valuation edit1
Aonkung Hawhan1.2K views
Seminar 8 1 07 von Jajew
Seminar 8 1 07Seminar 8 1 07
Seminar 8 1 07
Jajew819 views
บัญชี von marena06008
บัญชีบัญชี
บัญชี
marena060081.8K views
Ru Fm Chapter03 Updated von tltutortutor
Ru Fm Chapter03 UpdatedRu Fm Chapter03 Updated
Ru Fm Chapter03 Updated
tltutortutor3.9K views
การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN) von Thailife Insurance Co.,Ltd.(PLC)
การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN)การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN)
การคำนวณ ผลตอบแทนจากการทำประกันชีวิต ด้วยวิธี IRR (INTERNAL RATE OF RETURN)
20140609 sena von Shaen PD
20140609 sena20140609 sena
20140609 sena
Shaen PD10.7K views
แบบฝึกหัด บทที่ 8 von PümPüy Ża
แบบฝึกหัด บทที่ 8แบบฝึกหัด บทที่ 8
แบบฝึกหัด บทที่ 8
PümPüy Ża5.7K views
Ru Fm Chapter08 Updated Plus von tltutortutor
Ru Fm Chapter08 Updated PlusRu Fm Chapter08 Updated Plus
Ru Fm Chapter08 Updated Plus
tltutortutor4K views
Erp budget (1) von sakpob
Erp budget (1)Erp budget (1)
Erp budget (1)
sakpob1.3K views
Erp budget (1) von sakpob
Erp budget (1)Erp budget (1)
Erp budget (1)
sakpob770 views
การประเมินโครงการลงทุน von Naphaphat Niyomjan
การประเมินโครงการลงทุนการประเมินโครงการลงทุน
การประเมินโครงการลงทุน
Naphaphat Niyomjan3.2K views
การประเมินโครงการลงทุน von Naphaphat Niyomjan
การประเมินโครงการลงทุนการประเมินโครงการลงทุน
การประเมินโครงการลงทุน
Naphaphat Niyomjan11.2K views

Accounting basics for practitioners VRVC 2010 (Thai)

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 15.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.