Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

การอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างการซ้อมแผน

  1. 1. การอานวยความสะดวกในการจราจร กรณีฝึกซ้อม การเผชิญสถานการณ์ผู้ป่วยกลุ่มชนแบบบูรณาการในเขตราชเทวี ในเขตรับผิดชอบ สน.พญาไท
  2. 2. การจัดการจราจรบริเวณพื้นที่เป้าหมาย (โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย) แยกพญาไท โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย พันสห. จุดกลับรถ จุดกลับรถ สน.พญาไท ตาแหน่งเจ้าหน้าที่จราจร
  3. 3. การบังคับบัญชา  พ.ต.ท.จุมพล คณานุรักษ์รอง ผกก.จร.สน.พญาไท  พ.ต.ท.เฉลิมพล เกรียท่าทราย สว.จร.สน.พญาไท  ร.ต.อ.พิมพิสาร ธารงเลาหะพันธ์ รองสว.จร.สน.พญาไท  ร.ต.อ.ชวลิต โพนตุแสง รอง สว.จร.สน.พญาไท  ร.ต.ท.วรกฤษฏ์นุใหม่ รอง สว.จร.สน.พญาไท  ร.ต.ต.สมัครพงษ์พวงสมบัติ รอง สว.จร.สน.พญาไท
  4. 4. การติดต่อสื่อสาร โทร 02-354-6999 ศูนย์ควบคุมสั่งการอนุสาวรีย์สมรภูมิ ศูนย์ควบคุมสั่งการแยกพญาไท
  5. 5. ประกอบกาลังในการฝึกซ้อม  ชุดปฏิบัติการจราจร 4 ชุด ประกอบด้วย ชุด 1 ด.ต.ไสว แก้วใหญ่, ด.ต.พนม วงค์มะลัย ด.ต.นิพันธ์ เจตนเสน, ด.ต.อรรถพร จันทรินทรากร ชุด 2 ด.ต.สมบูรณ์ เครือธิ , ด.ต.พีระ ดารงค์ฤทธิ์ ด.ต.ณพวุฒิ จาปาดี , ด.ต.เสด็จ สิทธิสระดู่ ชุด 3 ด.ต.ประเสริฐ หวาจ้อย , ด.ต.วีระ จงชิดกลาง ด.ต.สารวย ฟูพงษ์ , ด.ต.สมปอง เพ็งมาลา ชุด 4 ด.ต.บุญทวี พวงจันทร์ , ด.ต.ถวัลย์ ศรไชย ด.ต.สมชาย สุขศิริมัช , ด.ต.สมเจตต์ เทพหนู
  6. 6. ประกอบกาลังในการฝึกซ้อม ชุดควบคุมสัญญานไฟ แยกตึกชัย : ด.ต.ชาญยุทธ พุกเสวก แยกอนุสาวรีย์ชัย : ด.ต.ภานุวัชร์ ร่มโพธิ์ แยกศรีอยุธยา : ด.ต.สมชาย สุขศิริมัช แยกพญาไท : ด.ต.สมเจตต์ เทพหนู แยกราชเทวี : ด.ต.ประจักษ์ศิลป์ ไชยมาตย์ แยกเพชรพระราม : ด.ต.เกษมสรรห์ ราหมัน แยกอุรุพงษ์ : ด.ต.สรภพ คุ้มอารีย์ - ประจาจุดตามความเหมาะสมในเส้นทาง
  7. 7. จบ  ผู้จัดทา พ.ต.ท.จุมพล คณานุรักษ์รอง ผกก.จร.สน.พญาไท COPYRIGHT2013@MR.JUMPOL

×