Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Abdominal Trauma (Thai)

Gram McGregor, 1Lt, WA ANG
Critical Care Air Transport Nurse

 • Als Erste(r) kommentieren

Abdominal Trauma (Thai)

 1. 1. การบาดเจ็บบริเวณช่องท้อง แกรม แมคเกรเกอร์ , รท . , WA ANG พยาบาลดูแลฉุกเฉินในการขนส่งทางอากาศ
 2. 2. ช่องท้อง <ul><li>อวัยวะที่อยู่ระหว่างกะบังลม และเชิงกราน </li></ul><ul><li>การประเมินการบาดเจ็บทำได้อยากเพราะมี </li></ul><ul><li>อวัยวะหลายอย่างและโครงสร้างหลากหลาย </li></ul>
 3. 3. กายวิภาคศาสตร์ของช่องท้อง <ul><li>ช่องท้องแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันโดยลากเส้นแนวตั้งตัดผ่านกลางลำตัวและเส้นแนวขวางที่สะดือ </li></ul><ul><li>บอกตำแหน่งของอวัยวะตามที่อยู่ในตำแหน่งส่วนที่แบ่งออกเป็นสี่แต่ละส่วน </li></ul>
 4. 4. กายวิภาคศาสตร์ช่องท้อง <ul><li>ส่วนขวาบน </li></ul><ul><ul><li>ตับ </li></ul></ul><ul><ul><li>ถุงน้ำดี </li></ul></ul><ul><ul><li>ไตด้านขวา </li></ul></ul><ul><ul><li>ลำไส้ใหญ่แนวตั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>ลำไส้ใหญ่แนวนอน </li></ul></ul>
 5. 5. กายวิภาคศาสตร์ของช่องท้อง <ul><li>ส่วนซ้ายบน </li></ul><ul><ul><li>ม้าม </li></ul></ul><ul><ul><li>กระเพาะอาหาร </li></ul></ul><ul><ul><li>ตับอ่อน </li></ul></ul><ul><ul><li>ไตข้างซ้าย </li></ul></ul><ul><ul><li>ลำไส้ใหญ่แนวนอน </li></ul></ul><ul><ul><li>ลำไส้ใหญ่แนวตั้ง </li></ul></ul>
 6. 6. กายวิภาคศาสตร์ของช่องท้อง <ul><li>ส่วนขวาล่าง </li></ul><ul><ul><li>ลำไส้ใหญ่แนวตั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>ไส้ติ่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>รังไข่ข้างขวา ( เพศหญิง ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ท่อทางเดินไข่ข้างขวา ( เพศหญิง ) </li></ul></ul>
 7. 7. กายวิภาคศาสตร์ช่องท้อง <ul><li>ส่วนซ้ายล่าง </li></ul><ul><ul><li>ลำไส้ใหญ่แนวตั้ง </li></ul></ul><ul><ul><li>ขดลำไส้ใหญ่ </li></ul></ul><ul><ul><li>รังไข่ข้างซ้าย ( เพศหญิง ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ท่อทางเดินรังไข่ข้างซ้าย ( เพศหญิง ) </li></ul></ul>
 8. 8. กายวิภาคศาสตร์ช่องท้อง <ul><li>การแบ่งประเภทของอวัยวะ </li></ul><ul><ul><li>กลวง </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัน </li></ul></ul><ul><ul><li>เส้นเลือดสำคัญ </li></ul></ul>
 9. 9. อวัยวะตัน <ul><li>ตับ </li></ul><ul><li>ม้าม </li></ul><ul><li>ไต </li></ul><ul><li>ตับอ่อน </li></ul>เมื่ออวัยวะ ตัน ได้รับบาดเจ็บจะทำให้ตกเลือดปริมาณมากเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะ ช็อก
 10. 10. อวัยวะตัน <ul><li>ตับ </li></ul><ul><ul><li>เป็นอวัยวะในช่องท้องที่ขนาดใหญ่ที่สุด </li></ul></ul><ul><ul><li>มีการบาดเจ็บได้บ่อยที่สุด </li></ul></ul><ul><ul><li>อยู่ประมาณกระดูกซี่โครงซี่ที่ 8-12 ด้านขวา </li></ul></ul><ul><ul><li>การตกเลือดอาจเป็นได้ทั้ง : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ช้า , คั่งอยู่ในถุงหุ้ม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ไหลสู่โพรงเยื่อบุช่องท้อง </li></ul></ul></ul>
 11. 11. อวัยวะตัน <ul><li>ม้าม </li></ul><ul><li>บาดเจ็บได้บ่อย อยู่ประมาณกระดูกซี่โครงซี่ที่ 9-11 ซ้าย </li></ul><ul><ul><li>ตกเลือดง่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>ถุงหุ้มรอบม้ามทำให้ชะลออาการช็อกช้าลง </li></ul></ul><ul><ul><li>จะช็อกอย่างรวดเร็วเมื่อถุงหุ้มแตก </li></ul></ul>
 12. 12. อวัยวะตัน <ul><li>ตับอ่อน </li></ul><ul><ul><li>พาดอยู่บนกระดูกสันหลังช่วงเอว ( lumbar spine ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การหยุดกระทันหันในระหว่างยืนกางขาทำให้เกิดแรงกระแทกต่อตับอ่อนได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีเลือดไหลซึมน้อย </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อเอนไซม์ที่ช่วยย่อยรั่วซึมเข้าสู่ช่องหลังเยื่อบุช่องท้องจะทำให้เกิดการช็อกเนื่องจากสูญเสียปริมาณเอนไซม์ </li></ul></ul>
 13. 13. อวัยวะกลวง <ul><li>กระเพาะอาหาร </li></ul><ul><li>ถุงน้ำดี </li></ul><ul><li>ลำไส้ใหญ่ เล็ก </li></ul><ul><li>ท่อไต , กระเพาะปัสสาวะ </li></ul>การแตก ทำให้สิ่งที่บรรจุอยู่ข้างใน รั่วทะลักออกมา , เกิดการอักเสบ ในเยื่อบุช่องท้อง
 14. 14. อวัยวะกลวง <ul><li>กระเพาะอาหาร </li></ul><ul><ul><li>กรด , เอนไซม์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เยื่อบุช่องท้องอักเสบทันที </li></ul></ul><ul><ul><li>เจ็บปวด , กดเจ็บ , ท้องเกร็งหรือต้านมือ , ท้องแข็ง </li></ul></ul>
 15. 15. อวัยวะกลวง <ul><li>ลำไส้ใหญ่ </li></ul><ul><ul><li>การไหลทะลักของแบคทีเรีย </li></ul></ul><ul><ul><li>อาจใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงในการทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบ </li></ul></ul><ul><li>ลำไส้เล็ก </li></ul><ul><ul><li>มีแบคทีเรียน้อยกว่า </li></ul></ul><ul><ul><li>อาจใช้เวลา 24-48 ชั่วโมงในการทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบ </li></ul></ul>
 16. 16. เส้นเลือดที่สำคัญ <ul><li>เส้นเลือดแดงใหญ่ (Aorta) </li></ul><ul><li>เส้นเลือดดำใหญ่ (Inferior vena Cava) </li></ul><ul><li>เส้นเลือดสำคัญอื่นๆ </li></ul>การบาดเจ็บทำให้เกิดการตกเลือดปริมาณมาก ; การเสียโลหิตจนหมด ( เลือดไหลจนหมด )
 17. 17. การบาดเจ็บที่ท้อง <ul><li>ไปถึงโรงพยาบาลรอดชีวิตได้มาก </li></ul><ul><li>สาเหตุการตายที่พบมาก </li></ul><ul><ul><li>ทำการประเมินอาการไม่ดีพอ </li></ul></ul><ul><ul><li>การช่วยฟื้นคืนชีพล่าช้า </li></ul></ul><ul><ul><li>มีปริมาณของเหลวไม่พอเพียง </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำการวินิจฉัยไม่ดีพอ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผ่าตัดช้าเกินไป </li></ul></ul>
 18. 18. ส่งบ่งชี้ <ul><li>กลไกการบาดเจ็บ </li></ul><ul><li>เริ่มจากชีพจรเต้นเร็วผิดปกติ , ความดันโลหิตต่ำ , ซีด , และ </li></ul><ul><li>เหงื่ออกตามผิวหนัง ในเวลาต่อมา </li></ul><ul><li>ช็อกเนื่องจากสูญเสียของเหลวโดยไม่สามารถระบุสาเหตุได้ </li></ul><ul><li>กดเจ็บเป็นบริเวณกว้าง </li></ul><ul><li>เจ็บปวดบนไหล่ที่ไม่บาดเจ็บ </li></ul>
 19. 19. กลไก <ul><li>หาลักษณะของการบาดเจ็บ </li></ul><ul><ul><li>ช้ำ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีร่องรอยการถูกทับ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีบาดแผลเปิดที่เห็นชัดเจน </li></ul></ul><ul><li>ให้ปฏิบัติเสมือนมีอาการบาดเจ็บที่ช่องท้องอย่างรุนแรงเสมอยกเว้นแต่ว่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ใช่ ! </li></ul><ul><li>เมื่ออาการบาดเจ็บเหนือสะดือให้ปฏิบัติเสมือนมีการบาดเจ็บที่ </li></ul><ul><li>ช่องอกด้วยเสมอยกเว้นแต่ว่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าไม่มี </li></ul>
 20. 20. กุญแจสำคัญในการประเมินอย่างถูกต้อง <ul><li>D-eformity การผิดรูปร่าง </li></ul><ul><li>C-ontusions การฟกช้ำ </li></ul><ul><li>A-brasions รอยถลอก </li></ul><ul><li>P-enetrating Injuries การบาดเจ็บจากบาดแผลทิ่ม แทง ทะลุ </li></ul><ul><li>* ตามแนว BTLS Guidelines </li></ul><ul><li>B-urns แผลไหม้ </li></ul><ul><li>T-enderness กดเจ็บ </li></ul><ul><li>L-acerations การฉีกขาด </li></ul><ul><li>S-welling การบวมพอง </li></ul>
 21. 21. การบาดเจ็บจากระเบิด <ul><li>พบได้มากในหู , ปอดและอวัยวะกลวงในช่องท้อง </li></ul><ul><li>การบาดเจ็บที่ท้องรวมไปถึงการตกเลือดและการฉีกขาดของอวัยวะกลวง </li></ul>
 22. 22. การช็อกที่หาสาเหตุไม่ได้ <ul><li>ประเมินสัญญาณชีพ ; สีผิวหนัง , อุณหภูมิ ; การไหลกลับคืนที่เดิมของเลือด ( กดเล็บ ) </li></ul><ul><li>หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ; อาการกระสับกระส่าย ; ผิวหนังเย็น , ชื้น </li></ul><ul><li>ในการบาดเจ็บ , ลักษณะของการช็อกเมื่อไม่พบสาเหตุมักบ่งบอกได้ว่ามีการบาดเจ็บที่ช่องท้อง </li></ul>
 23. 23. อาการของท้องที่บาดเจ็บ <ul><li>กดเจ็บทั่วท้อง </li></ul><ul><li>เจ็บปวด </li></ul><ul><ul><li>เจ็บปวดร้าวไปที่บ่า = อวัยวะที่อยู่ใต้กระบังลมบาดเจ็บ (? ม้าม ) </li></ul></ul><ul><ul><li>เจ็บปวดร้าวไปที่หลัง = อวัยวะหลังเยื่อบุช่องท้องได้รับบาดเจ็บ (? ไต ) </li></ul></ul>
 24. 24. ความแข็งของช่องท้อง <ul><li>เชื่อถือ ไม่ได้ </li></ul><ul><li>การตกเลือดไม่ได้ทำให้ท้องแข็งถ้าไม่มีฮีโมโกลบินไหล </li></ul><ul><li>การตกเลือดในช่องหลังเยื่อบุช่องท้องอาจไม่ทำให้ท้องแข็ง </li></ul>
 25. 25. การจัดการการบาดเจ็บที่ช่องท้อง <ul><li>สิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ช่องท้อง ทุก ประเภทคือ … </li></ul><ul><li>ให้เริ่มใช้วิธีการช่วยชีวิตซึ่งประกอบด้วยการเปิดทางเดินหายใจ การช่วยหายใจและการไหลเวียนโลหิต </li></ul>
 26. 26. การจัดการการบาดเจ็บที่ช่องท้อง <ul><li>การวินิจฉัยชี้ชัดว่าบาดเจ็บอะไรเป็นเรื่องสำคัญรองลงไป </li></ul><ul><li>รักษาสิ่งที่ตรวจพบจากการสังเกตุคนไข้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ </li></ul><ul><li>การจัดการไม่คำนึงเกี่ยวกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ ? </li></ul>
 27. 27. การจัดการการบาดเจ็บช่องท้อง <ul><li>ทางเดินหายใจ </li></ul><ul><li>การดาม C – Spine หากมีข้อบ่งชี้ว่าได้รับบาดเจ็บ </li></ul><ul><li>ให้ออกซิเจนระดับสูง </li></ul><ul><li>ช่วยหายใจ ถ้าพบว่าจำเป็น </li></ul><ul><li>ห้ามให้สิ่งใดทางปาก </li></ul>
 28. 28. วัตถุที่เสียบคา <ul><li>ปล่อยให้อยู่กับที่อย่างนั้น </li></ul><ul><ul><li>ทำให้สั้นลงถ้าเพื่อความสะดวกในการส่งตัวผู้บาดเจ็บ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปล่อยให้มีส่วนของวัตถุโผล่พ้นขึ้นมา </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้อยู่นิ่งกับที่ </li></ul></ul>
 29. 29. อวัยวะในช่องท้องโผล่ออกมา <ul><li>ถ้าช่องท้องฉีกขาดขนาดใหญ่ อวัยวะภายในอาจทะลักออกมา </li></ul><ul><li>ห้าม เอากลับเข้าไปที่เดิม </li></ul>
 30. 30. อวัยวะในช่องท้องโผล่ออกมา <ul><li>ให้ปิดคลุมอวัยวะนั้นด้วยผ้าแต่งแผลชุบน้ำเกลือ </li></ul><ul><li>ปิดคลุมทับอีกชั้นด้วยผ้าแต่งแผล แห้ง หรือวัตถุที่ป้องกันการซึมผ่านได้ </li></ul>
 31. 31. การบาดเจ็บที่อวัยวะสืบพันธุ์ และอวัยวะขับปัสสาวะ ร้อยโทแกรม แมคเกรกอร์ , WA ANG Critical Care Air Transport Nurse
 32. 32. ระบบปัสสาวะ ไต ท่อไต กระเพาะปัสาวะ ท่อปัสสาวะ
 33. 33. การบาดเจ็บที่ไต <ul><li>50 % ของการบาดเจ็บของระบบอวัยวะสืบพันธ์และอวัยวะขับปัสสาวะ </li></ul>
 34. 34. การบาดเจ็บที่ไต <ul><li>การมีบาดแผลทะลุ </li></ul><ul><ul><li>GSW </li></ul></ul><ul><ul><li>บาดแผลที่ถูกแทง </li></ul></ul><ul><ul><li>บาดเจ็บจากระเบิดคล้ายกับอวัยวะตันอื่นๆ </li></ul></ul><ul><li>พบยาก , ปกติเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของอวัยวะอื่นๆในช่องท้อง </li></ul>
 35. 35. การบาดเจ็บที่ไต <ul><li>การถูกทุบตีหรือกระแทกด้วยของแข็ง </li></ul><ul><ul><li>เมื่อถูกกระแทกด้านหลัง สีข้าง ช่องท้องด้านบน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ให้สงสัยเมื่อพบว่ามีการหักของกระดูกซี่โครงซี่ที่ 10 – 12 หรือ T 12 , L 1 , L 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>การหยุดกระทันหัน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เส้นเลือดแดง / ดำที่ไตขาด </li></ul></ul></ul>
 36. 36. การบาดเจ็บที่ไต <ul><li>อาการและอาการแสดง </li></ul><ul><ul><li>ปัสสาวะมีเลือดปนจำนวนมาก </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>80% ของผู้บาดเจ็บ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ไม่มีเลือด ไม่ได้หมายความ ว่าไม่มีการการบาดเจ็บที่ไต </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เจ็บปวดเฉพาะที่ตรงบริเวณสีข้าง ช่องท้อง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>มีก้อนคลำได้ </li></ul></ul></ul>
 37. 37. การบาดเจ็บที่ไต <ul><li>อาการและอาการแสดง </li></ul><ul><ul><li>กดเจ็บ : กระดูกซี่โครงส่วนล่าง , กระดูกสันหลัง L-spine ส่วนบน , สีข้าง </li></ul></ul><ul><ul><li>ความเจ็บปวด : ขาหนีบ , บ่า , หลัง , สีข้าง </li></ul></ul>
 38. 38. การบาดเจ็บของท่อไต <ul><li>พบน้อยกว่า 2% ของการบาดเจ็บที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ </li></ul><ul><li>และอวัยวะขับปัสสาวะ </li></ul><ul><li>ปกติพบได้เป็นอันดับสองในการบาดเจ็บจากบาดแผลทะลุ </li></ul><ul><li>ข้อบ่งชี้ </li></ul><ul><ul><li>บาดแผลที่หลังด้านล่าง มีปัสสาวะไหลออก </li></ul></ul>
 39. 39. การบาดเจ็บของกระเพาะปัสสาวะ <ul><li>กลไก </li></ul><ul><ul><li>บาดเจ็บจากการถูกของแข็งกระแทกที่ท้องส่วนล่าง </li></ul></ul><ul><ul><li>เข็มขัดนิรภัย </li></ul></ul><ul><ul><li>กระดูกเชิงกรานแตกหัก </li></ul></ul><ul><ul><li>บาดแผลทะลุที่ช่องท้องด้านล่างหรือที่บริเวณฝีเย็บ </li></ul></ul><ul><ul><li>ปริมาณปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะบอกได้ว่าการบาดเจ็บจากระเบิดเป็นอวัยวะอวัยวะกลวงหรือตัน </li></ul></ul>
 40. 40. การฉีกขาดของเยื่อบุด้านนอกกระเพาะปัสสาวะ <ul><li>ปัสสาวะขังในสะดือ ต้นขา ถุงอัณฑะ ร่องขาหนีบ ฝีเย็บ </li></ul><ul><li>เจ็บเมื่อปัสสาวะ </li></ul><ul><li>ปัสสาวะมีโลหิต </li></ul><ul><li>กดเจ็บบริเวณหัวเหน่า </li></ul><ul><li>บวม , แดงเนื่องจากเนื้อเยื่อถูกปัสสาวะทำลาย </li></ul>
 41. 41. เยื่อบุด้านในกระเพาะปัสสาวะฉีกขาด <ul><li>ต้องรีบขับขับปัสสาวะอย่างเร่งด่วน </li></ul><ul><li>ไม่สามารถขับปัสสาวะได้ </li></ul><ul><li>ช็อก </li></ul><ul><li>ท้องขยาย </li></ul>
 42. 42. การบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะ <ul><li>กลไก </li></ul><ul><ul><li>หยุดกะทันหัน </li></ul></ul><ul><ul><li>( ทางเดินปัสสาวะถูกตัดขาดจากกระเพาะปัสสาวะ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การบาดเจ็บในขณะที่ยืนกางขา </li></ul></ul>
 43. 43. การบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะ <ul><li>อาการและอาการแสดง </li></ul><ul><ul><li>มีเลือดไหลจากช่องปัสสาวะ </li></ul></ul><ul><ul><li>เยื่อบุช้ำ ( ช้ำแบบผีเสื้อ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>เลือดคั่งในถุงอัณฑะ </li></ul></ul>
 44. 44. คำถาม ?
 45. 45. References <ul><li>Elsayed, N. (1997) Toxicology of overpressure. </li></ul><ul><li>Mayorga, M. (1997) The pathology of primary blast overpressure injury. </li></ul><ul><li>Phillips, Y.Y. and Zajtuk, J.T. (1991) The management of primary blast injury. </li></ul><ul><li>Browner, B.D. (2002) Emergency care and treatment of the sick and injured. </li></ul>

×