Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

10th National HA Forum Poster

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

10th National HA Forum Poster

  1. 1. การค้นหาภูเขาน้ ้ าแข็งของผ้ป่วยฉุกเฉิ นในห้องฉุกเฉิ น ู รพ.ราชวิถ: ปั ญหาท่ีทาทายต่อการดูแลผ้ป่วยฉุกเฉิ นในอนาคต ี ้ ู กลุ้มงานเวชศาสตร์ฉกเฉิ น โรงพยาบาลราชวิถี ้ ปั ญหาของผู้ป่วยท่ีมาหูองฉุกเฉิ น ผู้ป่วยส้งอายุ มาดูวยเร่ องปวดศีรษะ ื เส้นเลือดสมองแตก ไข้หวัด เน้ืองอกในสมอง โรคซึมเศร้า เย่ ือห้้มสมองอักเสบ ไซนั สอักเสบ ความดันโลหิตสูง ผลข้างเคียงจากยา ต้อหิน ปั ญหาการใหูบริการของหูองฉุกเฉิ น พ.ศ.2570 ประชากรสูงอายุเพ่มขึนจาก 7 ล้านคน เป็ น 16 ล้านคน ิ้ อาการผ้ป่วยซับซ้อนรุนแรงมากขึน เน่ องจากอายุขยประชากรยาวขึน ู ้ึ ื ั ้ ความเป็ นไปได้ในการจัดหาแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขามาประจำาตลอดเวลา ขอบเขตการทำางานของแพทย์ลดลงจากการท่มีสาขาของแพทย์เฉพาะทางท่จำาเพาะมากขึน ี ี ้ จำานวนผ้ป่วยมากขึนทุกปี ู ้ึ ผ้ป่วยฉุกเฉิ นจำาเป็ นต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว ู ผ้ป่วยหลากหลายประเภท หลากหลายความต้องการ ู จำานวนพยาบาลขาดแคลน ความเครียดต่อภาระงานท่เร่งด่วน และปริมาณมาก ี จำานวนแพทย์ท่มีไม่เพียงพอ ี ให้บริการตลอด 24 ชัวโมง ่ Quality not Quantity Changes in System not Individual Efficient Emergency Medical Care for ER

×