Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Web quest 2.0

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Web quest 2.0

 1. 1. WEBQUEST 2.0: una metodologia competencial Escola La Marina. L’Hospitalet del Llobregat. (3/03/2011)Núria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com
 2. 2. De què parlarem? Presentació amb 27 paraules http://www.presentastico.com/wp-content/uploads/2011/02/destilar-la-esencia.pngL’aula competencial 2.0 ha de tenir en compte la diversitat cognitiva en el procés d’ensenyament-aprenentatge i aquest el dur a terme i expressa dediferents maneres. El treball cooperatiu, reflexiu, respectuós i creatiu serà cabdal.
 3. 3. “El professorat actual ha d’actuar com a director d’orquestra. Ha d’intentar que amb tots els seus músics, amb els seus instruments i les seves interpretacions, soni una bona música” “Composant l’alumnat noves melodies, cançons i harmonies significatives”
 4. 4. “El sistema educatiu hauria d’orientar cap a la diversitat cognitiva de la persona i l’autoconeixement”“Necessitem uns docents observadors i atents, que sàpiguen descobrir les potencialitats que tenen a les aules”
 5. 5. “Els models educatius en general valoren i qualifiquen només les capacitats acadèmiques.. No qualifiquen ni mesuren la capacitatd’escolta, l’autoestima, l’empatia, la compassió, la col·laboració... què són les que marcaran l’èxit a la vida” Quins continguts treballem a l’aula?
 6. 6. “Els docents del segle XXI hauran de desenvolupar totes les virtuts del’hemisferi dret, sobre tot la capacitat d’empatia, saber-se posar en el lloc de l’altre”
 7. 7. “L’ensenyament-aprenentatge actual ha de recaure en les bonespreguntes que actuaran com a capacitat motivadora”
 8. 8. “L’alumnat motivat pel repte de les bones preguntes i les diferents capacitats, serà capaç d’assolir els nous aprenentatges al llarg de la seva vida”
 9. 9. ÍNDEX“Metodologies necessàries a l’aula competencial 2.0”
 10. 10. La metodologia a l’aula és el canvi, no la tecnologia Dotació aules d’acollida Pla 1x 1 Tenim la dotació més que suficient a les aules?
 11. 11. Metodologies com estratègies d’aprenentatge constructivista
 12. 12. Permeten a l’alumnat elaborar els seus propis coneixements a partir del coneixements que se li ofereixen i del seu propi coneixement previ.
 13. 13. Promoure l’aprenentatge centrat en l’alumnat. No amb els materials, continguts, activitats...
 14. 14. Posar en marxa els processos de reflexió, anàlisi, síntesi i avaluació.
 15. 15. Fomentar la interacció amb el medi i altres persones.
 16. 16. Implicar la col·laboració i cooperació entre l’alumnat i/o l’adopció de diferents rols.“Cadascú té una responsabilitat en el petit grup per fer un bon “so”
 17. 17. Transformació de la informació en coneixement? informació coneixement
 18. 18. Una WebQuest No és: Una WebQuest és:• Per utilitzar Internet. • Per fer tasques, activitats o• Per navegar per la xarxa treballs de “Processos sense cap objectiu. mentals complexos” en• Per fer ús gratuït de les seqüències de recerca, en TIC/TAC contextos reals• Per seguir unes instruccions d’aprenentatge,… sense cap interès.
 19. 19. WebQuest una activitat competencialCB COMUNICATIVES METODOLÒGIQUES Lingüística, audiovisual i artística Matemàtica, digital, aprendre a aprendreWQ Llegir, escriure i interpretar amb els Resoldre i entendre problemes i activitats llenguatges audiovisulas. proposades. Posar en joc l’esforç i el treball individual, Facilitar a l’alumnat bons recursos d’Internet. en parelles o en petit grup que portarà a Fomentar l’autoavaluació. parlar, convèncer, consensuar, Potenciar l’aprenentatge cooperatiu. argumentar, etc. Potenciar una actitud crítica i reflexiva en la Estimular la curiositat i la creativitat de valoració de la informació. l’alumnat.CB PERSONALS CONVIURE HABITAR EN EL MÓN Autonomia i iniciativa personal Coneixement món físic, social i ciutadaniaWQ Respectar els diferents ritmes Traspassar a l’aula tot interaccionant directament d’aprenentatge. amb el món físic, mitjançant recursos totalment Potenciar la responsabilitat i l’autonomia actualitzats i del món real. personal. Aplicar valors i actituds personals Comprendre la realitat social en què es viu, i interrelacionades. (Autoestima, mantenint una actitud constructiva, solidària i responsabilitat, autocrítica, etc) responsable. Obtenir bons resultats gràcies a una estràtegia didàctica engrescadora.
 20. 20. HISTORIA WEBQUEST BERNIE DODGE Universidad de San Diego (California) 1995-Una WebQuest és una estrategia d’investigació guiada, amb recursosprincipalment d’Internet.-Obliga a la utilizació d’habilitats cognitives d’ alt nivell.-Preveu el treball cooperatiu, la responsabilitat individual i l’autonomía delsalumnes.-Prioritza la transfomació de la informació.Inclou una avaluació autèntica
 21. 21. Estructura• Índex o pàgina principal.• Introducció.• Tasca.• Procés/Recursos.• Avaluació/Rúbrica.• Conclusions.• Crèdits i Referències.• Guia Didàctica.• Espai interactiu (Fòrum, Blog, Wiki, Twitter,…).
 22. 22. PORTADA1. Un títol suggerent.2. Una imatge adequada al contingut.3. L’àrea i el nivell adequats.4. Els noms dels autors i una direcció electrònica de contacte.5. La data de la creació o de la última actualizació.6. L’enllaç als diferents apartats de la WebQuest.INTRODUCCIÓ1. Breu http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/animals/index.htm2. Clara3. Motivadora: proposa una pregunta, un enigme, un problema a resoldre...
 23. 23. Una tasca es defineix com a qualsevol acció intencionada que una persona consideranecessària per aconseguir un resultat concret en quant a la resolució d’un problema, el compliment d’una obligació o la consecució d’un objectiu. Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. Inclou el plantejament d’una situació de la vida real “Recollint deixalles a la natura”Inclou la posada en marxa de coneixements, habilitats i actituds per a la seva resolució
 24. 24. 1. Concreta la transformació de la informació.2. Concreta les habilitats de pensament que desenvoluparan.3. Concretar el producte final. La tasca és el procés que conclou en l’elaboració d’un producte final Recursos Competències Situació problema Context Continguts Criteris d’avaluació Producte Mitjançant una sèrie d’activitats amb sentit l’alumnat realitza una tasca Ex:treballem el diari. Elecció d’una notícia, síntesi, i explicació a la resta
 25. 25. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge(National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc” (Confucio) 5% Escoltant 10 % Llegint 20 % Audiovisual 30 % Demostrant 50 % Grups de discussió 75 % Fent 90 % Ensenyant mútuament 95 % Ensenyant i avaluant mútuament
 26. 26. 6. Crear 4. Analizar 5 Evaluar Alto nivel 2. Comprender 3. Aplicar Bajo nivel 1. Conocer/ MemorizarAdaptado de la ppt de la Dra. Canny Bellido Universidad de Puerto Rico Mayagüez Ref: I Pérez.
 27. 27. Què fa l’alumnat?CONÈIXER COMPRENDRE APLICAR ANALITZAR AVALUAR CREAR Recollir Comfirmació Fer ús del Dividir, Jutjar el Reunir,informació Aplicació coneixement separar resultat incorporarRecorda, Associa, Selecciona, Diferencia, Valora, Genera,reconeix compren o transfereix, classifica i crítica en integra iinformació, interpreta utilitza relaciona base a combinaidees de la informació en dades per a hipòtesis, criteris idees en unmateixa base al seu completar evidències específics. producte omanera coneixement una tasca o o estructura en proposaque ho ha previ solucionar d’una de nous.après un pregunta. problema
 28. 28. Jerarquia de les competències a l’aula 2.0 nalart, 2011 Creativitat. Pressa de decisions. Desenvolupament de les potencialitats Autorealització. Autosuperació. Autoavaluació. Reconeixement social Autoestima. Necessitats del “jo” Acompanyament social Treball cooperatiu. Tenir amistats. Reforç positiu Pertànyer a un grup Comprendre i aplicar les habilitats socials Seguretat en si mateixSentir-se reconegut. Diversitat cognitiva. IM.Supervivència escolar
 29. 29. Activitats de “bastida”Faciliten el procés de la WebQuest i la seva posada en marxa de les habilitats cognitives de diferent nivell. http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/hort/index.htm
 30. 30. Activitats de “bastida”Bastida inicial: materials que activen els coneixements previs. Exemples: plujad’idees, entrevistes, preguntes, debats, proves,.Bastida de transformació: materials que ajuden a l’activitat, línees del temps,caceres del Tresor, resolució de problemes,...Bastida final: esquemes, mapes mentals, conceptuals, exemples fets, plantilles.. http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/tardor/index.htm
 31. 31. PROCÈS-Especifica pas a pas què ha de fer l’alumnat, quan ho ha de fer i com ho ha de fer(activitats, agrupaments, rols...)-Inclou les recursos preseleccionats pel professorat en el lloc precís.-Proporciona les eines i els suports necessaris Podem preparar diferents activitats per a la diversitat cognitiva de l’alumnat, segons estils d’aprenentatge i necessitats educatives especials
 32. 32. QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA? GardnerLa capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural. RESOLDRE, GENERAR, MÚLTIPLE CREAR ORGÀNICA
 33. 33. CÒRTEX CEREBRAL- INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES- SITUACIÓ Logicomatemàtica: l. frontal esquerre i parietal dretLingüística: l.temporal esquerra Naturalista: l.parietal esquerra i frontal A:Broca y Wernicke Intrapersonal: l.frontal, PARIETAL parietals i sistema límbic FRONTAL OCCIPITAL TEMPORALExistencial: l.temporal CEREBEL Visualespacial: regions Musical: l.temporal dret posteriors de l’hemisferi dret Cinestèsicacorporal: cerebel, Interpersonal: l.frontals, temporals ganglis basals escorça motriu (hemisferi dret) i sistema límbic Font: T. Armstrong
 34. 34. Les necessitem totes Totes són igual d’importants Es combinen de forma única en cada ésser humà Tothom les té totes en diferents graus de desenvolupamentEls docents tendim a ENSENYAR de la manera que nosaltres APRENEM http://www.slideshare.net/nalart/intelligncies-mltiples-2010
 35. 35. Howard Gardner Ref. A. Sala
 36. 36. Pizza i/o pastís de les IMExplicació a l’alumnat: expert/a en:...
 37. 37. Com puc utilitzar i/o desenvolupar...Incorporar la natura Evocar sentiments oo importància del Fer que l’alumnat records personals?medi ambient? comparteix, aprengui de manera cooperativa? Fer que participi totFer reflexionar el cos o al menyssobre una obra facilitar experiènciesd’art o fet natural? amb les mans? Usar materials visuals, l’art i el Incloure la color? música, els sons El llenguatge oral i o un marc rítmic? escrit per a assolir un Incorporar els números, bon domini del tema a càlculs, lògica o treballar? pensament crític?
 38. 38. RECURSOSPrèviament seleccionatsAutènticsDe qualitatActualitzatsAdequats al nivell de l’alumnatEn la llengua de l’aprenentatgeSense publicitatSituats en el lloc més adequat http://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/hivern/index.htm AVALUACIÓLa WQ presenta l’avaluació integrada mitjançant una “rúbrica” que:Permet mesurar el treball de manera objetiva, per mitjà de diversos criteris,graduats progressivament.L’alumnat ha de saber de què y com serà avaluat des del principi de la WQ
 39. 39. Exemple rúbrica
 40. 40. CONCLUSIONS1. Han de reprendre el temainicial:2. Reflexionar sobre el procés3. Reflexionar sobre els objectiusaconseguits4. Donar sentit al producte,proposant la seva incorporació ala xarxa (món real)5. Aportar idees per a continuarampliant el projecte per adesenvolupar nous. CRÈDITS I REFERÈNCIES1. Cal fer referència a Bernie Dodge i al seu paper de creador, posant unenllaç a la seva pàgina i al seu correu electrònic.2. Agrair altres assessoraments i col·laboracions si les hem fet servir3. Fer referència a tot el material que hem utilitzat per a la informació
 41. 41. GUÍA DIDÁCTICA Els objectius i continguts curriculars La maquinària necessària Els programes que s’utilitzen La temporalitat prevista L’organització de l’espai Les adaptacions possibles Altres recursos complementarishttp://www.xtec.cat/~nalart/wq2010/terratremol%20ciutat/index.htm
 42. 42. ASPECTES CLAU“Una WebQuest se construye alrededor de una tarea atractiva que provocaprocesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la información.El pensamiento puede ser creativo o crítico e implicar la resolución deproblemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea debe consistiren algo más que en contestar a simples preguntas o reproducir lo que hay enla pantalla. Idealmente, se debe corresponder con algo que en la vida normalhacen los adultos fuera de la escuela”.(Dodge en Star,2000) http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/gotaaigua/index.htm
 43. 43. ASPECTES CLAU“Una WebQuest es una estructura de aprendizaje andamiada que utilizaenlaces a recursos en la www y una tarea auténtica para de ese modo motivar: •la investigación por parte de los alumnos de una cuestión central con resultado abierto, •el desarrollo de conocimientos a escala individual y •la participación en un proceso de grupo final que pretende transformar la información adquirida en un conocimiento más sofisticado”. (March, 2000) http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/hortifruitilandia/index.htm
 44. 44. ASPECTES CLAU D’UNA WEBQUESTInvestigació guiada.Treball cooperatiu.Autonomia i responsabilitat del’alumnatTransformació de la informacióRecursos autèntics (Internet i altres)Habilitats cognitives d’alt nivellCreació d’un producte.Integració amb el món real.Avaluació autèntica i integrada.
 45. 45. Miniwebquest: Projecte Espurna Kitxalla (Montserrat Vert)El dia de la dona: http://www.xtec.cat/~mvert2/espurna/dona/indexd.htm (Montserrat Vert) Projecte Espurna
 46. 46. Multitasquesweb: Projecte Espurna Kampus (Núria Alart) Com es divertien les persones abans? I ara? https://sites.google.com/site/mtwdiversions/
 47. 47. Què és una MTW? Plantilla: https://sites.google.com/site/multitasquesweb/ Exemple: https://sites.google.com/site/mtwquemagrada/“És una metodologia didàctica, amb una proposta de diverses tasques per a les múltiples intel·ligències i nivells,que desenvolupa les competències bàsiques del currículum. Utilitza principalment recursos d’Internet, contemplael treball cooperatiu, transforma la informació en coneixement, mitjançant la creació d’un, o més d’un productefinal i la reflexió del procés d’aprenentatge, amb una autoavaluació i coavaluació dels resultats. Es comparteix”
 48. 48. Rol del professoratOrganitzar els grups, l’espai els recursos.Crear un entorn d’aprenentatge.Observar i avaluar el procés, la participació dels grups, el producte..Facilitar el material.Facilitar que els productes siguin del món real.Atendre la diversitat.Seleccionar, avaluar i actualitzar els recursos.Adaptar les activitats al nivell de l’alumnat.Ajudar a resoldre els dubtes.Assegurar la participació de tot l’alumnat.Acompanyar, guiar i assessorar totel procés d’aprenentatge.Mostrar empatia... Ref. Carme Barba
 49. 49. Rol de l’alumnatTransformar i contrastar la informació.Desenvolupar habilitats cognitives.Treballar de manera cooperativa.Demostrar autonomia.Crear alguna cosa.Regular i planificar la seva actuació.Reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge.Prendre decisions.Proposar nous objectius.Actuar amb responsabilitat individual.Treballar de manera crítica, creativa i solidària... Ref. Carme Barba
 50. 50. Rol del creadorConvertir-se en autor del seu propi material.Fer una recerca sobre un contingut determinat a treballar.Reflexionar sobre el seu propi procés d’aprenentatge.Seleccionar els seus propis recursos.Dissenyar les estratègies i les activitats més adients.Adequar els continguts al seu alumnat.Treballar de manera cooperativa amb diferents companys/esexperts/es en la matèria.Compartir la seva obra amb els diferents docents a la xarxa.Reciclar-se sobre la matèria.Convertir-se en investigador i creador dels seus propis materials. Ref. Carme Barba
 51. 51. Tutorial WebQuesthttp://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/ficheros/tutorialestic/internetherramientasyaplicacionesweb/Webquest/es/ver/index.htm Base de dadesComunitat Catalana de WebQuestXtec: escola oberta, webquestphpwebquest
 52. 52. Algunes de les meves WebQuest Pàgina personal: www.xtec.cat/~nalart
 53. 53. EXEMPLES DE BONES WEBQUESTEducació Infantil: http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/wqfelins/index.htm Els fèlids (Núria Cercera i Anna Pérez)Educació Infantil i Primària: Pàgina Imma Palahí: http://www.immapalahi.cat/Educació Primària: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/volemanar/index.htm Volem anar... (Sebastià Capella)Educació Secundària: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/contest/index2.htm Explica’m un conte (Carme Barba)
 54. 54. COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST -Cursos/ Formació -Base de dades -Eines per crear webquest -Experiències a l’aula -Articles webquest -Llibres -Portals webquest -Jornades Primeres Jornades (2006) Segones Jornades (2008) Terceres Jornades (2010) -Caceres del tresor -Blocs i Webs -Plantilles i generadors -Altres propostes didàctiques -Experiències d’aula -Web 2.0 -Fes-te soci...Comunitat Catalana de WebQuest: www.webquestcat.cat
 55. 55. CRITERIS PER A RECONÈIXER BONES WEBQUEST FEM UNA PRÀCTICADins d’un còmic: http://anna.ravalnet.org/webquest/comic/index.htm (Anna Pérez)Per elaborar o reconèixerbones Webquest només calseguir les pautes quetrobarem en les plantilla(format zip), “Google sites”,“phpwebquest”...) i en la taulad’avaluació de la ComunitatCatalana de Webquest
 56. 56. De què hem parlat i què me’n porto? http://www.presentastico.com/wp-content/uploads/2011/02/destilar-la-esencia.pngL’aula competencial 2.0 ha de tenir en compte la diversitat cognitiva en el procés d’ensenyament-aprenentatge i aquest el dur a terme i expressa dediferents maneres. El treball cooperatiu, reflexiu, respectuós i creatiu serà cabdal.
 57. 57. MOLTES GRÀCIES!Font: Carme Barba (Vicepresident Comunitat Catalana de WebQuest)Les imatges són pròpies o procedeixen de: http://www.flickr.com/creativecommons/agraïnt als autors/es per permetre la seva utilització.

×