130314 Relatiedag Tredin 1.0

Marcel van Marrewijk
Marcel van MarrewijkOrganisatie architect at Virtu et Fortuna um Workmetrics
RelatiedagTredin
14 maart 2013
Lelystad
Visie op Goed Werkgeverschap 2.0
+
De mythes van bevlogenheid
+
Duurzaam Presteren &Duurzame Inzetbaarheid
+
EFORIS: de BPRToolbox
V1.0
Een korte introductie
Jarenlange expertise in hi-endsurveys&assessments

Research to Improve, voormalig directeur Great Place to Work

Auteur van 15 academic papers

Auteur van "Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering”

Goede verbindingen met wetenschap & universiteiten
Index
•  Waan van de dag of de onderstroom van verandering
•  Fasegewijze, context gerelateerde waardeoriëntatie
•  Recente inzichten vanuit de wetenschap
•  (Noodzakelijke) Ambities:
  – Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  – Duurzaam presteren (GO & GN) professionele organisatie
  – Goed Werkgeverschap 2.0
• Missie en visie van Eforis
  – Eigen regie en verantwoordelijkheid voor medewerkers
  – Inzicht+advies+support op de kernthema's BPR
  – Blue ocean
• Het aanbod van de BPR Toolbox
4
Spectrum for organisation development and performance improvement - www.cub
130314 Relatiedag Tredin 1.0
Trimbos '12
Fasegewijze oriëntatie

              Verbinding

        Beheersing

   Macht
TRANSITIES IN PEOPLE MANAGEMENT

Administratief (P&O)         Human Resources (Fit)
• Werving (hire & fire)        • Personeel planning (selectie,
•Pay rolling / C&B          socialisatie, carrierepad)
•Werkplek & arbo           •Training kennis en vaardigheden
•Competenties (taken)         •Verzuimbeleid     Talent development          Human Alignment
     •Persoonlijkegroei          •Afstemmen van
     •Professioneleontwikkeling      persoonlijkedoelen&collectieve
                       ambities
     • Team prestaties
                       • Co-creeren van de
     •Gezondheid&vitaliteit        gewenstetoekomst; Diversiteit
                       •Duurzameinzetbaarheid

 9
Optimum in Bevlogenheid
                                  Hyper  Zin
Productiviteit   Earlywarning indicators: geluk & vertrouwen

                                  Zombie Comfort
         Zinzone             Hyperzone              Bevlogenheid              Tevredenheid       Comfortzone


                             Tevredenheid
                             Betrokkenheid
NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE
INZICHTEN (bedrijfskunde en positievepsychologie)
                Vertrouwen
Geluk              Dr. Peter Nientied
Happiness@work
(GelukkigWerken)
   Onno Hamburger       Organizational Energy
The value of happiness     Prof.dr. Heike Bruch
   Dr. Gretchen Spreitzer&  Hans van derLoo
   Dr. Christine Porath
The Progress Principle     Organisatieontwikkeling
   Prof.dr. Teresa Amabile,  Beyond Performance
   Research director       McKinsey: Scott Keller &
   Harvard BS           Colin Price
                Cubrix, an integral
                framework for organization
                development and
                performance improvement

11
Gelukspyramide

               Anderen verder helpen(samen bouwen)
      Zingeving
               Doen wat bij jou past (dromen en passies)

    Voldoening
               Gebruiken van jouw kernkwaliteiten


     Plezier       Acceptatie & aandacht voor wat er is(zijn)
 Consequenties:
 Ontwikkelen van bewustzijn, persoonlijke talenten en vakmanschap
HAPPINESS@WORK
   Prof. Teresa Amabile, Research Director Harvard BS

   Onderzoek naar 12,000 dagboekgedeelten geschreven door 238
    medewerkers in 7 organisaties leerde dat:
   • Ogenschijnlijk gewone gebeurtenissen op het werk grote invloed
    kunnen hebben op de beleving van medewerkers.
   • Managers ontwikkeling kunnen stimuleren en de beleving
    positief beinvloeden:
     –  Voorkom zinloos werk en 'giftige' relaties
     –  Biedt heldere kaders, een stip op de horizon en voldoende autonomie
     –  Waardeer medewerkers en geef erkenning aan medewerkers die respectvol en
       collegiaal functioneren.
   he Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and
   Zij concludeerde dat 2011, Harvard Review Press, Boston]
     Creativity at Work,
               geluk creativiteit met 50% verhoogt,
   dat productiviteit toeneemt met 25%-30% wanneer
   medewerkers succesvol zijn met zinvol en betekenisvol
   werk

13
CREATING SUSTAINABLE
       PERFORMANCE
       HBR: GRETCHEN SPREITZER AND CHRISTINE PORATH
       Watzijneffectieveinterventiesvoorduurzaampresteren?

       "Employees who are thriving - not just satisfied and
       productive, but also engaged in creating the future".
'Thriving' heeft twee componenten:
•vitaliteit, of de mate van levendigheid en opwinding
•leren, of de groei die het gevolg is van het opdoen van kennis en vaardigheden
Biedt meer regelruimte; betrek medewerkers in de besluitvorming
Deelinformatie over de organisatie en de strategie
Voorkom 'rattegedrag'
Geef performance feedback
       Het resultaat?
       • 16%hogereproductiviteit
       • 125% minder burnout
       • 32%hogerebetrokkenheidbij de organisatie
14
ZIN en ENERGIE       )
Prof.dr. HeikeBruch heeft na onderzoek bij 14.000 medewerkers
  vastgesteld dat organisaties met ‘positieve energie’ beter
  presteren. Ze realiseren 27% meer omzet, hebben 19% hogere
  productiviteit, werken 20% efficiënter, kennen 15% hogere
  klanttevredenheid en hebben 21% minder personeelsverloop.
                 Hyper    Zin


               Zombie    Comfort

                 Energie zones

 15
ORGANISATIEONTWIKKELING
       McKinsey consultants Scott Keller en Colin Price waren gericht
       op “How to build an organization that can execute in the
       short run and has the vitality to prosper over the long term”.

Beyond    Zij bestudeerden 10-jaar lang de effectiviteit van organisaties
Performance  en verandermanagement en betrokken daarbij 600,000
New York,   medewerkers van 500 bedrijven. Zij concludeerden dat het
2011     gezond zijn van een organisatie even belangrijk is als haar
       prestaties.

       Een organisatie is gezond wanneer het in staat is zich soepel
       aan te passen aan veranderende omstandigheden (alert,
       open), het vermogen ontwikkelt snel te ageren (drijfveren,
       motivatie en houding) en de kwaliteit bezit te innoveren en
       zichzelf opnieuw 'uit te vinden'.
       De winstgevendheid van gezonde bedrijven is 220% hoger dan dat van
       ongezonde bedrijven en de groei is 200% hoger!

  16
DE CUBRIX
     Cubrix,zicht op organisatieontwikkeling en
     performanceverbetering. Marcel van Marrewijk, 2011
     •Cubrix is eenintegraalraamwerkdat de maturiteit van
     organisatiesstructureert, dattaal en conceptenordent en
     aangeeftwelkemethoden en
     instrumentenadequaatkunnenwordeningezetgegeven de
     voorkomendecontexten.
     •Uit de Cubrix is eenorganisatiematrixafgeleid,
     zevenorganisatietypen, vierprojectorganisatievormen en
     vierveranderambities.
   Ontwikkel
    -paden
   (enablers)
              R  A
              E  R
              S  E
              U  A
              L  S
              T
   Ontwikkel
    stadia17
WAT ZIJN DE IMPLICATIES VAN
DEZE INZICHTEN?
Goed werkgeverschap vergt een nieuwe invulling
  •  versterk de wederkerigheid: niet alleen arbvwvs tijd, maar
    ruimte en uitdaging vs passie en zingeving
  •  werk samen op basis van wederzijds respect, erkenning en
    waardering
  •  creëer ruimte voor zelfregie en eigen verantwoordelijkheid voor
    medewerkers
  •  spreek elkaar aan op talent, potentie en kracht (AI)
  •  nieuwe maatstaf voor performance beoordeling
 Werk aan een professionele cultuur
  •  Samen werken, kennis en ervaring delen, feedback geven
  •  Leiderschapstijl: "We take care of the people, the peopletake care of the business

 Biedt medewerkers ondersteuning in het versterken van de eigen
bevlogenheid, productiviteit en veerkracht

 Ontwikkel een monitor om het optimum van bevlogenheid, productiviteit en
risico's te beoordelen
De markt is klaar....
Nieuwe groeimarkt
•  Bevlogenheid en productiviteit (de 96%)
•  Bedrijven steeds meer bereid te investeren in preventie (nu al 25%)


Risico’s
•  Ruimte voor goede psychische dienstverlening in relatie tot belangrijkste
  risico’s, als onderdeel van breder portfolio aan bevlogenheid en
  productiviteitsdiensten
•  Klant zoekt dienstverlener met echte kwaliteit en wil hiervoor betalen

LifeStyle
•  53% werkgevers vindt dat ze mogen ingrijpen op gezondheid medewerkers
•  72% werknemers vindt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor inzetbaarheid
•  80% vindt dat werkgever ze hierop mag aanspreken
•  91% is bereid jaarlijks gezondheidscheck te ondergaan, maar 13% krijgt dit
BPR-Toolbox            (voor medewerkers)
De BPR-Toolbox is een beveiligde online omgeving die medewerkers helpt
hun bevlogenheid, productiviteit en veerkracht/weerbaarheid tegen
(lifestyle) risico‟s in hun werkomgeving te verbeteren.

BPR-Toolbox geïntegreerd aanbod inzicht+advies+ondersteuning

•  BPR-Scan
  meet hoe je ervoor staat                       BPR-Toolbox
  scienceinside(kwaliteit van hi-endsurvey – compacter)
                                    • Medewerkers
•  Persoonlijk Adviesrapport BPR
  toont je belangrijkste aandachtspunten en doet verbetersuggesties  • Organisaties
                                    • Professionals
•  Producten en Diensten                        • Wetenschap
  ondersteunt je met de voor jou geschikte producten en diensten   • Arbodiensten

Eigen regie
• Je bepaalt zelf wat je wilt verbeteren en welke producten
  en diensten je wilt gebruiken.
BPR Scan

       WAI
                     BPR Scan
   WVM          DIX      •inhoudelijkevragen
                     •situationelevragen
                     •contextuelevragen
                     •profiel info
 GPTW   BPR Scan       Trust
                     +
      72 stellingen
                     • checkers - inclusief
                     •expert scans – premium
   HPO          SD

        INK
BPR-KPI’sONTWIKKELD ISM
3 Hoofdthema's: BPR, (3*5=)15 subthema's en 29 indicatoren


    BEVLOGENHEID         PRODUCTIVITEIT         (Lifestyle) RISICO’S
   Goed Werkgeverschap     Goed Ondernemerschap        Goed Nabuurschap


Vertrouwen          Efficiëntie           Werkdruk
               (kostenbewust)
Zin & energie (Motivatie)  Support             Vitaliteit
•Aandacht          • Leiderschap (lijn)      •Energieniveau
• Verbinding         • HR (staf)           • Voeding
• Ambitie                          • Bewegen
• Gedrevenheid                        • Middelengebruik

Werkklimaat         Innovatie            Balans
               • Creativiteit         • Werkfactor
               • Context            • ThuisfactorGeluk / Welzijn       Effectiviteit          Sociale veiligheid
Betrokkenheid        Professionele cultuur      MVO


 Release 1.0
Demonstratie BPR-Toolbox
Persoonlijk dashboard BPR-Toolbox
 24
Demonstratie BPR-Toolbox (3)
25
EFORIS PRODUCTEN WARENHUIS
(providerboog op maat in te richten - optioneel)
                          momenteel
                          38 producten
                          & groeiend
COMPANY DASHBOARD ONLINE
HUIDIG AANBOD BPR-TOOLBOX
1. BPR-Toolbox:     beveiligde online omgeving voor alle medewerkers


2. BPR-Scan:     Bevlogenheid, Productiviteit en weerbaarheid tegen Lifestyle Risico's


3. BPR Individueel adviersrapport: inzicht in de kernthema's
  en 29 HI-Impact indicatoren


4. BPR Providerboog:       ondersteuning van medewerkers & organisatie op eigen
  prioriteiten door selectie van Eforis producten en/of eventueel uitgebreid maatwerk
  producten.


5. BPR Collectief Rapport:        positief waarderend en tegelijk kritisch voor alle
  organisatie-eenheden


6. BPR Abonnement:        abonnement per medewerker (onbeperkt gebruik – € 250
  „straat‟waarde)
STRATEGIECANVAS – ONDERZOEKSMARKT

       Hoog (++)
                                                Eforis

                                           JDR
             (+)
                                           WVM

             (-)
                                           MTO


          Laag (- -)
                PRIJSmaatwerklengte       volumes &kwaliteitINTEGRATIE
                onderzoek benchmarksadvies
                service wetenschappelijkconceptueleMASS RANGE
                verantwoordbasisCUSTOMISATIE    BPR

canvas v1.2 (juni2012)
CONTACT

Marcel van Marrewijk
email: marcel@vanmarrewijk.nl
gsm: 06 8 1953 777
profiel:
http://www.mindz.com/profiles/Marcel_van_Marrewijk
Plaza: www.cubrix.nl


          Bronnen:
          • Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en
           Performanceverbetering (M. Van Marrewijk)
          • Spiral Dynamics (Beck & Cowan )
130314 Relatiedag Tredin 1.0
1 von 31

Recomendados

130613 mvo in de zorg von
130613 mvo in de zorg130613 mvo in de zorg
130613 mvo in de zorgMarcel van Marrewijk
770 views40 Folien
De krACHTmeting van Ares von
De krACHTmeting van AresDe krACHTmeting van Ares
De krACHTmeting van AresAres Mental Power
664 views31 Folien
Talent met een knipoog von
Talent met een knipoogTalent met een knipoog
Talent met een knipoogMark van den Broek
836 views103 Folien
15 9 2011 White Paper Organic Learning von
15 9 2011 White Paper Organic Learning15 9 2011 White Paper Organic Learning
15 9 2011 White Paper Organic Learningrinuswit
783 views54 Folien
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Jos van de Werken
689 views12 Folien
Leren Veranderen von
Leren VeranderenLeren Veranderen
Leren VeranderenVakmedianet
2.3K views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Van moeten naar willen gebruiken von
Van moeten naar willen gebruikenVan moeten naar willen gebruiken
Van moeten naar willen gebruikenSasja Beerendonk
3.2K views67 Folien
Winst Door Bevlogenheid von
Winst Door BevlogenheidWinst Door Bevlogenheid
Winst Door Bevlogenheidtheo_visser
962 views7 Folien
Lerend_veranderen_loont von
Lerend_veranderen_loontLerend_veranderen_loont
Lerend_veranderen_loontJan-Dirk den Breejen ∴
147 views3 Folien
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie Utrecht von
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie UtrechtCrowdsourcing door Frank Willems voor Provincie Utrecht
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie UtrechtFrank Willems
926 views55 Folien
Duurzame inzetbaarheid & De rol van HRM von
Duurzame inzetbaarheid & De rol van HRMDuurzame inzetbaarheid & De rol van HRM
Duurzame inzetbaarheid & De rol van HRMPeter Lamerigts
3.9K views13 Folien
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT von
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECTweb-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECTPaul Kop
238 views11 Folien

Was ist angesagt?(20)

Winst Door Bevlogenheid von theo_visser
Winst Door BevlogenheidWinst Door Bevlogenheid
Winst Door Bevlogenheid
theo_visser962 views
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie Utrecht von Frank Willems
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie UtrechtCrowdsourcing door Frank Willems voor Provincie Utrecht
Crowdsourcing door Frank Willems voor Provincie Utrecht
Frank Willems926 views
Duurzame inzetbaarheid & De rol van HRM von Peter Lamerigts
Duurzame inzetbaarheid & De rol van HRMDuurzame inzetbaarheid & De rol van HRM
Duurzame inzetbaarheid & De rol van HRM
Peter Lamerigts3.9K views
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT von Paul Kop
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECTweb-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT
web-spread-LP001-WHITEPAPER_HET-MENS-EFFECT
Paul Kop238 views
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von Diane Dros
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Diane Dros472 views
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa... von 3ND B.V.
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
Verandermanagement en pers.leiderschap-Nanne Dodde 3ND-SRM SCM Garderen 20maa...
3ND B.V.1.3K views
Hrs 111 31 von Otolith
Hrs 111 31Hrs 111 31
Hrs 111 31
Otolith208 views
Duurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuuren von MVO Nederland
Duurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuurenDuurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuuren
Duurzame inzetbaarheid & sociale innovatie - 27 november 2013 - Tinka van vuuren
MVO Nederland1.5K views
Léon de Caluwé - Keynote von KVANdagen
Léon de Caluwé - KeynoteLéon de Caluwé - Keynote
Léon de Caluwé - Keynote
KVANdagen10.9K views
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschap von Frank Willems
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschapVeranderkunde, sociale netwerken en leiderschap
Veranderkunde, sociale netwerken en leiderschap
Frank Willems4.8K views
Ontplooiing van zelfsturende teams von Joeri El Hazimi
Ontplooiing van zelfsturende teamsOntplooiing van zelfsturende teams
Ontplooiing van zelfsturende teams
Joeri El Hazimi240 views
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart von Pieter Rop
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Pieter Rop935 views
KernTalenten - Innovatie in de Sociotechniek - DiS - 21.11.2014 von Dirk Sterkendries
KernTalenten - Innovatie in de Sociotechniek - DiS - 21.11.2014KernTalenten - Innovatie in de Sociotechniek - DiS - 21.11.2014
KernTalenten - Innovatie in de Sociotechniek - DiS - 21.11.2014
Dirk Sterkendries860 views
Effectiviteit | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Effectiviteit | Target Point, guide to change Effectiviteit | Target Point, guide to change
Effectiviteit | Target Point, guide to change
angela van de Loo920 views
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam... von Frank Willems
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...
Lezing Frank Willems over leiderschap en zelforganisatie in sourcing voor Sam...
Frank Willems1.1K views

Similar a 130314 Relatiedag Tredin 1.0

Hr live proforma beurs von
Hr live proforma beursHr live proforma beurs
Hr live proforma beursRichard Hulshof
324 views35 Folien
Waarderende benadering of appreciative inquiry von
Waarderende benadering of appreciative inquiryWaarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiryHRwijs
2K views48 Folien
Algemene Aanpak human result von
Algemene Aanpak human resultAlgemene Aanpak human result
Algemene Aanpak human resultNico Verbaan
276 views13 Folien
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar von
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinarGroeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinarIkinnoveer
107 views51 Folien
Hoe op een gezonde manier medewerkers aantrekken, ontwikkelen en binden aan j... von
Hoe op een gezonde manier medewerkers aantrekken, ontwikkelen en binden aan j...Hoe op een gezonde manier medewerkers aantrekken, ontwikkelen en binden aan j...
Hoe op een gezonde manier medewerkers aantrekken, ontwikkelen en binden aan j...Tilly Van Parys
31 views21 Folien
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeangela van de Loo
1.2K views28 Folien

Similar a 130314 Relatiedag Tredin 1.0(20)

Waarderende benadering of appreciative inquiry von HRwijs
Waarderende benadering of appreciative inquiryWaarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiry
HRwijs2K views
Algemene Aanpak human result von Nico Verbaan
Algemene Aanpak human resultAlgemene Aanpak human result
Algemene Aanpak human result
Nico Verbaan276 views
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar von Ikinnoveer
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinarGroeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar
Ikinnoveer107 views
Hoe op een gezonde manier medewerkers aantrekken, ontwikkelen en binden aan j... von Tilly Van Parys
Hoe op een gezonde manier medewerkers aantrekken, ontwikkelen en binden aan j...Hoe op een gezonde manier medewerkers aantrekken, ontwikkelen en binden aan j...
Hoe op een gezonde manier medewerkers aantrekken, ontwikkelen en binden aan j...
Tilly Van Parys31 views
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.2K views
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von Angela van de Loo
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Angela van de Loo1.8K views
Brochure Start Connecting von Erik Janssen
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
Erik Janssen614 views
Kairos Publicaties von marcjanssen
Kairos  PublicatiesKairos  Publicaties
Kairos Publicaties
marcjanssen657 views
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden von Ido Verhagen
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Ido Verhagen665 views
Well being op het werk - een gedeelde verantwoordelijkheid von Attentia
Well being op het werk - een gedeelde verantwoordelijkheidWell being op het werk - een gedeelde verantwoordelijkheid
Well being op het werk - een gedeelde verantwoordelijkheid
Attentia404 views
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va... von Vakmedianet
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Vakmedianet687 views

Más de Marcel van Marrewijk

Collage foto's uit het leven van Ria van Marrewijk-Damen 1935-2017 von
Collage foto's uit het leven van Ria van Marrewijk-Damen 1935-2017Collage foto's uit het leven van Ria van Marrewijk-Damen 1935-2017
Collage foto's uit het leven van Ria van Marrewijk-Damen 1935-2017Marcel van Marrewijk
192 views36 Folien
27 mei 2013 tt von
27 mei 2013 tt27 mei 2013 tt
27 mei 2013 ttMarcel van Marrewijk
587 views9 Folien
Pres atelier strength based lss 27 mei 2013 von
Pres atelier strength based lss 27 mei 2013Pres atelier strength based lss 27 mei 2013
Pres atelier strength based lss 27 mei 2013Marcel van Marrewijk
651 views11 Folien
Presentatie arjan strength based lss 1.0 von
Presentatie arjan strength based lss 1.0Presentatie arjan strength based lss 1.0
Presentatie arjan strength based lss 1.0Marcel van Marrewijk
975 views14 Folien
20130513 cubrix lezing van vkw von
20130513 cubrix lezing van vkw20130513 cubrix lezing van vkw
20130513 cubrix lezing van vkwMarcel van Marrewijk
709 views26 Folien
130325 ai sessie met movisie von
130325 ai sessie met movisie130325 ai sessie met movisie
130325 ai sessie met movisieMarcel van Marrewijk
642 views28 Folien

Más de Marcel van Marrewijk(20)

Collage foto's uit het leven van Ria van Marrewijk-Damen 1935-2017 von Marcel van Marrewijk
Collage foto's uit het leven van Ria van Marrewijk-Damen 1935-2017Collage foto's uit het leven van Ria van Marrewijk-Damen 1935-2017
Collage foto's uit het leven van Ria van Marrewijk-Damen 1935-2017
Creativiteit ai leertraject 15 april 2011 samenvatting von Marcel van Marrewijk
Creativiteit ai leertraject 15 april 2011 samenvattingCreativiteit ai leertraject 15 april 2011 samenvatting
Creativiteit ai leertraject 15 april 2011 samenvatting

130314 Relatiedag Tredin 1.0

 • 1. RelatiedagTredin 14 maart 2013 Lelystad Visie op Goed Werkgeverschap 2.0 + De mythes van bevlogenheid + Duurzaam Presteren &Duurzame Inzetbaarheid + EFORIS: de BPRToolbox V1.0
 • 2. Een korte introductie Jarenlange expertise in hi-endsurveys&assessments Research to Improve, voormalig directeur Great Place to Work Auteur van 15 academic papers Auteur van "Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering” Goede verbindingen met wetenschap & universiteiten
 • 3. Index • Waan van de dag of de onderstroom van verandering • Fasegewijze, context gerelateerde waardeoriëntatie • Recente inzichten vanuit de wetenschap • (Noodzakelijke) Ambities: – Duurzame inzetbaarheid van medewerkers – Duurzaam presteren (GO & GN) professionele organisatie – Goed Werkgeverschap 2.0 • Missie en visie van Eforis – Eigen regie en verantwoordelijkheid voor medewerkers – Inzicht+advies+support op de kernthema's BPR – Blue ocean • Het aanbod van de BPR Toolbox
 • 4. 4
 • 5. Spectrum for organisation development and performance improvement - www.cub
 • 8. Fasegewijze oriëntatie Verbinding Beheersing Macht
 • 9. TRANSITIES IN PEOPLE MANAGEMENT Administratief (P&O) Human Resources (Fit) • Werving (hire & fire) • Personeel planning (selectie, •Pay rolling / C&B socialisatie, carrierepad) •Werkplek & arbo •Training kennis en vaardigheden •Competenties (taken) •Verzuimbeleid Talent development Human Alignment •Persoonlijkegroei •Afstemmen van •Professioneleontwikkeling persoonlijkedoelen&collectieve ambities • Team prestaties • Co-creeren van de •Gezondheid&vitaliteit gewenstetoekomst; Diversiteit •Duurzameinzetbaarheid 9
 • 10. Optimum in Bevlogenheid Hyper Zin Productiviteit Earlywarning indicators: geluk & vertrouwen Zombie Comfort Zinzone Hyperzone Bevlogenheid Tevredenheid Comfortzone Tevredenheid Betrokkenheid
 • 11. NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN (bedrijfskunde en positievepsychologie) Vertrouwen Geluk Dr. Peter Nientied Happiness@work (GelukkigWerken) Onno Hamburger Organizational Energy The value of happiness Prof.dr. Heike Bruch Dr. Gretchen Spreitzer& Hans van derLoo Dr. Christine Porath The Progress Principle Organisatieontwikkeling Prof.dr. Teresa Amabile, Beyond Performance Research director McKinsey: Scott Keller & Harvard BS Colin Price Cubrix, an integral framework for organization development and performance improvement 11
 • 12. Gelukspyramide Anderen verder helpen(samen bouwen) Zingeving Doen wat bij jou past (dromen en passies) Voldoening Gebruiken van jouw kernkwaliteiten Plezier Acceptatie & aandacht voor wat er is(zijn) Consequenties:  Ontwikkelen van bewustzijn, persoonlijke talenten en vakmanschap
 • 13. HAPPINESS@WORK Prof. Teresa Amabile, Research Director Harvard BS Onderzoek naar 12,000 dagboekgedeelten geschreven door 238 medewerkers in 7 organisaties leerde dat: • Ogenschijnlijk gewone gebeurtenissen op het werk grote invloed kunnen hebben op de beleving van medewerkers. • Managers ontwikkeling kunnen stimuleren en de beleving positief beinvloeden: – Voorkom zinloos werk en 'giftige' relaties – Biedt heldere kaders, een stip op de horizon en voldoende autonomie – Waardeer medewerkers en geef erkenning aan medewerkers die respectvol en collegiaal functioneren. he Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Zij concludeerde dat 2011, Harvard Review Press, Boston] Creativity at Work, geluk creativiteit met 50% verhoogt, dat productiviteit toeneemt met 25%-30% wanneer medewerkers succesvol zijn met zinvol en betekenisvol werk 13
 • 14. CREATING SUSTAINABLE PERFORMANCE HBR: GRETCHEN SPREITZER AND CHRISTINE PORATH Watzijneffectieveinterventiesvoorduurzaampresteren? "Employees who are thriving - not just satisfied and productive, but also engaged in creating the future". 'Thriving' heeft twee componenten: •vitaliteit, of de mate van levendigheid en opwinding •leren, of de groei die het gevolg is van het opdoen van kennis en vaardigheden Biedt meer regelruimte; betrek medewerkers in de besluitvorming Deelinformatie over de organisatie en de strategie Voorkom 'rattegedrag' Geef performance feedback Het resultaat? • 16%hogereproductiviteit • 125% minder burnout • 32%hogerebetrokkenheidbij de organisatie 14
 • 15. ZIN en ENERGIE ) Prof.dr. HeikeBruch heeft na onderzoek bij 14.000 medewerkers vastgesteld dat organisaties met ‘positieve energie’ beter presteren. Ze realiseren 27% meer omzet, hebben 19% hogere productiviteit, werken 20% efficiënter, kennen 15% hogere klanttevredenheid en hebben 21% minder personeelsverloop. Hyper Zin Zombie Comfort Energie zones 15
 • 16. ORGANISATIEONTWIKKELING McKinsey consultants Scott Keller en Colin Price waren gericht op “How to build an organization that can execute in the short run and has the vitality to prosper over the long term”. Beyond Zij bestudeerden 10-jaar lang de effectiviteit van organisaties Performance en verandermanagement en betrokken daarbij 600,000 New York, medewerkers van 500 bedrijven. Zij concludeerden dat het 2011 gezond zijn van een organisatie even belangrijk is als haar prestaties. Een organisatie is gezond wanneer het in staat is zich soepel aan te passen aan veranderende omstandigheden (alert, open), het vermogen ontwikkelt snel te ageren (drijfveren, motivatie en houding) en de kwaliteit bezit te innoveren en zichzelf opnieuw 'uit te vinden'. De winstgevendheid van gezonde bedrijven is 220% hoger dan dat van ongezonde bedrijven en de groei is 200% hoger! 16
 • 17. DE CUBRIX Cubrix,zicht op organisatieontwikkeling en performanceverbetering. Marcel van Marrewijk, 2011 •Cubrix is eenintegraalraamwerkdat de maturiteit van organisatiesstructureert, dattaal en conceptenordent en aangeeftwelkemethoden en instrumentenadequaatkunnenwordeningezetgegeven de voorkomendecontexten. •Uit de Cubrix is eenorganisatiematrixafgeleid, zevenorganisatietypen, vierprojectorganisatievormen en vierveranderambities. Ontwikkel -paden (enablers) R A E R S E U A L S T Ontwikkel stadia 17
 • 18. WAT ZIJN DE IMPLICATIES VAN DEZE INZICHTEN? Goed werkgeverschap vergt een nieuwe invulling • versterk de wederkerigheid: niet alleen arbvwvs tijd, maar ruimte en uitdaging vs passie en zingeving • werk samen op basis van wederzijds respect, erkenning en waardering • creëer ruimte voor zelfregie en eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers • spreek elkaar aan op talent, potentie en kracht (AI) • nieuwe maatstaf voor performance beoordeling  Werk aan een professionele cultuur • Samen werken, kennis en ervaring delen, feedback geven • Leiderschapstijl: "We take care of the people, the peopletake care of the business  Biedt medewerkers ondersteuning in het versterken van de eigen bevlogenheid, productiviteit en veerkracht  Ontwikkel een monitor om het optimum van bevlogenheid, productiviteit en risico's te beoordelen
 • 19. De markt is klaar.... Nieuwe groeimarkt • Bevlogenheid en productiviteit (de 96%) • Bedrijven steeds meer bereid te investeren in preventie (nu al 25%) Risico’s • Ruimte voor goede psychische dienstverlening in relatie tot belangrijkste risico’s, als onderdeel van breder portfolio aan bevlogenheid en productiviteitsdiensten • Klant zoekt dienstverlener met echte kwaliteit en wil hiervoor betalen LifeStyle • 53% werkgevers vindt dat ze mogen ingrijpen op gezondheid medewerkers • 72% werknemers vindt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor inzetbaarheid • 80% vindt dat werkgever ze hierop mag aanspreken • 91% is bereid jaarlijks gezondheidscheck te ondergaan, maar 13% krijgt dit
 • 20. BPR-Toolbox (voor medewerkers) De BPR-Toolbox is een beveiligde online omgeving die medewerkers helpt hun bevlogenheid, productiviteit en veerkracht/weerbaarheid tegen (lifestyle) risico‟s in hun werkomgeving te verbeteren. BPR-Toolbox geïntegreerd aanbod inzicht+advies+ondersteuning • BPR-Scan meet hoe je ervoor staat BPR-Toolbox scienceinside(kwaliteit van hi-endsurvey – compacter) • Medewerkers • Persoonlijk Adviesrapport BPR toont je belangrijkste aandachtspunten en doet verbetersuggesties • Organisaties • Professionals • Producten en Diensten • Wetenschap ondersteunt je met de voor jou geschikte producten en diensten • Arbodiensten Eigen regie • Je bepaalt zelf wat je wilt verbeteren en welke producten en diensten je wilt gebruiken.
 • 21. BPR Scan WAI BPR Scan WVM DIX •inhoudelijkevragen •situationelevragen •contextuelevragen •profiel info GPTW BPR Scan Trust + 72 stellingen • checkers - inclusief •expert scans – premium HPO SD INK
 • 22. BPR-KPI’sONTWIKKELD ISM 3 Hoofdthema's: BPR, (3*5=)15 subthema's en 29 indicatoren BEVLOGENHEID PRODUCTIVITEIT (Lifestyle) RISICO’S Goed Werkgeverschap Goed Ondernemerschap Goed Nabuurschap Vertrouwen Efficiëntie Werkdruk (kostenbewust) Zin & energie (Motivatie) Support Vitaliteit •Aandacht • Leiderschap (lijn) •Energieniveau • Verbinding • HR (staf) • Voeding • Ambitie • Bewegen • Gedrevenheid • Middelengebruik Werkklimaat Innovatie Balans • Creativiteit • Werkfactor • Context • Thuisfactor Geluk / Welzijn Effectiviteit Sociale veiligheid Betrokkenheid Professionele cultuur MVO Release 1.0
 • 26. EFORIS PRODUCTEN WARENHUIS (providerboog op maat in te richten - optioneel) momenteel 38 producten & groeiend
 • 28. HUIDIG AANBOD BPR-TOOLBOX 1. BPR-Toolbox: beveiligde online omgeving voor alle medewerkers 2. BPR-Scan: Bevlogenheid, Productiviteit en weerbaarheid tegen Lifestyle Risico's 3. BPR Individueel adviersrapport: inzicht in de kernthema's en 29 HI-Impact indicatoren 4. BPR Providerboog: ondersteuning van medewerkers & organisatie op eigen prioriteiten door selectie van Eforis producten en/of eventueel uitgebreid maatwerk producten. 5. BPR Collectief Rapport: positief waarderend en tegelijk kritisch voor alle organisatie-eenheden 6. BPR Abonnement: abonnement per medewerker (onbeperkt gebruik – € 250 „straat‟waarde)
 • 29. STRATEGIECANVAS – ONDERZOEKSMARKT Hoog (++) Eforis JDR (+) WVM (-) MTO Laag (- -) PRIJSmaatwerklengte volumes &kwaliteitINTEGRATIE onderzoek benchmarksadvies service wetenschappelijkconceptueleMASS RANGE verantwoordbasisCUSTOMISATIE BPR canvas v1.2 (juni2012)
 • 30. CONTACT Marcel van Marrewijk email: marcel@vanmarrewijk.nl gsm: 06 8 1953 777 profiel: http://www.mindz.com/profiles/Marcel_van_Marrewijk Plaza: www.cubrix.nl Bronnen: • Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en Performanceverbetering (M. Van Marrewijk) • Spiral Dynamics (Beck & Cowan )