Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik

 1. 1. DISENYO AT PAMAMARAANDISENYO AT PAMAMARAAN NG PANANALIKSIKNG PANANALIKSIK
 2. 2. • Ang disenyo ng pananaliksikdisenyo ng pananaliksik ay ang pangkalahatang estratehiya na pinipili ng mananaliksik upang pagsama-samahin ang lahat ng bahagi at proseso ng pananaliksik sa maayos at lohikal na paraan.
 3. 3. Ayon sa Business Dictionary (2011) • Ang disenyo ng pananaliksikdisenyo ng pananaliksik ang det alyadong balangkas kung paano isasagawa ang imbest igasyon. • Kadalasang nilalaman nit o kung sa paanong paraan mangangalap ng dat os ang mananaliksik, ano at paano
 4. 4. • Ang suliranin ng pananaliksik ang nagtatakda sa uri ng disenyong gagamitin ng mananaliksik. • Madalas na nagiging pagkakamali ng mga mananaliksik ang agad na paglusong sa imbestigasyon at pangangalap ng datos
 5. 5. Disenyo ng Pananaliksik •Kuwant it at ib o •Kuwalit at ibo
 6. 6. Kuwantitatibo •Tumut ukoy sa sist emat iko at empirikal na imbest igasyon ng iba’t ibang paksa •Gumagamit ng mat emat ikal, est adist ikal
 7. 7. Kuwalitatibo • layunin ay malalimang unawain ang pag-uugali at ugnayan ng mga t ao at ang dahilan na gumagabay rit o. • Personal • Obserbasyon, pakikipanayam at pagsusuri sa nilalaman • Nag-uusisa at eksplorat ori • Hindi makapagbibigay ng t iyak at
 8. 8. Deskriptibo • Pinag-aaralan ang pangkasalukuyang ginagawa, pamant ayan at kalagayan • Tumut ugon sa t anong na sino, ano, kailan at paano na may kinalaman sa paksa ng pag- aaral • Hindi it o makat ut ugon sa
 9. 9. • Konkretong paglalarawan – maaaring magpakit a ng et nikong pagkakahat i ng isang komunidad o kaya ay nagbabagong kat angian ng populasyon • Abstraktong paglalarawan – “Bumaba o t umat aas ba ang hindi pagkakapant ay-pant ay sa
 10. 10. Halimbawa: •Persepsyon ng mga mag- aaral sa Divorce Bill •Ant as ng paggamit ng apat na core values ng UST ng mga guro sa kanilang pagt ut uro
 11. 11. Disenyong Action Research • I nilalarawan ng isang mananaliksik ang isang t iyak na kalagayan, pamamaraan, modelo, polisiya, at iba pa sa layuning palit an it o ng mas epekt ibong pamamaraan • Kailangan ang mga serye ng ebalwasyon kung nakamit o hindi
 12. 12. Halimbawa: • Tunay nga bang epekt ibo ang modelong Out come-Based Educat ion (OBE) sa lalong pagkat ut o ng mga mag-aaral ng Arkit ekt ura? • Anong est rat ehiya sa pagt ut uro ang pinakaepekt ibo
 13. 13. Historikal • Gumagamit ng iba’t ibang pamamaraan ng pangangalap ng dat os upang makabuo ng mga kongklusyon hinggil sa nakaraan • Pinalalalim ang pag-unawa sa nakaraan, kung paano at bakit nangyari ang mga bagay-bagay
 14. 14. Halimbawa: • Pag-unlad ng General Educat ion Curriculum (GEC) sa Kolehiyo • Pag-unlad ng Wikang Pambansa ng Pilipinas
 15. 15. Pag-aaral ng Isang Kaso (Case Study) • Unawain ang part ikular na kaso kaysa magbigay ng pangkalahat ang kongklusyon sa iba’t ibang paksa ng pag-aaral • Ginagamit upang paliit in, maging mas ispesipiko • Maaaring maging pokus ang mga komunidad, inst it usyon at organisasyon • Madalas na paksa ang mga inst it usyon: simbahan, paaralan at iba’t ibang uri ng
 16. 16. Halimbawa: • Ant ropolohikal na Pag-aaral ng I glesia Wat awat ng Lahi ni Prospero Covar (1978) • Kaso ng isang dokt or na piniling maging caregiver sa Est ados Unidos • Kahirapan sa Pagkat ut o ng
 17. 17. Komparatibong Pananaliksik • Naglalayong maghambing ng anomang konsept o, kult ura, bagay, pangyayari at bp. • Madalas gamit in sa cros s - nat i onal na pag-aaral • Hamon: pagt at akda ng par amet r o ng pananaliksik (maaaringhindigumagamitngmagkatuladna kategoryaangdalawanglipunanokulturangpinaghahambingokaya
 18. 18. Halimbawa: • Komparat ibong pagsusuri ng mga panit ikang pambat a ng mga Tagalog at Bisaya • Komparat ibong pagsusuri ng mga edit orial cart oon ng Philippine St ar at Philippine Daily I nquirer sa pagbisit a ni Pope Francis sa
 19. 19. Pamamaraang Nakabatay sa Pamantayan (Normative Studies) • Hindi lamang simpleng deskripsyon ang layunin nit o • Nagbibigay-diin sa pagpapabut i o pagpapaunlad ng populasyong pinag-aaralan bat ay sa mga t anggap na modelo o pamant ayan
 20. 20. Halimbawa: • Pagsusuri ng Kakayahan sa Mat emat ika ng mga Mag- aaral ng Magsaysay High School Bat ay sa I t inakdang Kompet ensi ng DepEd • Bumababang Kakayahan ng mga guro sa I ngles sa
 21. 21. Etnograpikong Pag-aaral • Uri ng pananaliksik sa agham panlipunan na nag-iimbest iga sa kaugalian, pamumuhay at iba’t ibang gawi ng isang komunidad sa pamamagit an ng pakikisalamuha rit o • Part icipant observat ion • Field st udy • Binibigyang-diin sa obserbasyon ang lunan o set t ing, mga gawain at kilos ng
 22. 22. Disenyong Eksploratori • I sinasagawa kung wala pang gaanong pag-aaral na naisagawa t ungkol sa isang paksa o suliranin. • Magkaroon ng mas malawak na kaalaman sa isang paksa • Layunin makapaglat ag ng mga
 23. 23. Halimbawa: •Panimulang Pag-unawa sa Masaker sa Mamasapano Kaugnay ng Usapang Pangkapayapaan sa Mindanao
 24. 24. Metodolohiya ng Pananaliksik
 25. 25. Metodolohiya • Sist emat ikong kalipunan ng mga met odo o pamamaraan at proseso ng imbest igasyon na ginagamit sa pangangalap ng dat os sa isang pananaliksik. • Lat in : methodus – pat akaran o alit unt unin logia– larangan ng pag-aaral
 26. 26. METODO • TUMUTUKOY SA PAMAMARAAN NG PAGTUKLAS METODOLOHIYA • KALIPUNAN AT PAG- AAYOS NG MGA KAALAMAN
 27. 27. 5 BAHAGI NG METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK
 28. 28. 1. Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik DISENYO • Kabuuang balangkas at pagkakaayos ng pananaliksik PAMAMARAAN • Paano mabibigyang katuparan ang disenyo
 29. 29. A. Sarbey • I sang met odo na ginagamit upang mangalap ng dat os sa sist emat ikong pamamaraan sa isang t iyak na populasyon o sampol ng pananaliksik • Market ing research, sikolohiya, kalusugan at medisina at sosyolohiya
 30. 30. B. Pakikipanayam o Interbyu • Pagkuha ng impormasyon sa isang kalahok na may awt oridad o may personal na pagkaunawa sa paksa ng pananaliksik • Naglalayon na kumuha ng malalim at malawak na
 31. 31. • Structured Interview (nakabalangkas na pakikipanayam) – halos eksakt o o t iyak ang pagt at anong gaya ng mga nasa t alat anungan na ginagamit sa sarbey. - pasalit a ang pamamaraan nit o at binabasa ng mananaliksik ang mga t anong
 32. 32. • Semi-structured interview (pakikipanayam na bahagyang nakabalangkas) - mas nagbibigay ng kont r ol sa mananaliksik o t agat anong sa magiging daloy ng panayam - ginagamit an ng mga gabay na t anong upang maging maayos at sist emat iko ang daloy ng panayam - mahalaga ang pagbuo ng f ol l ow-up ques t i on
 33. 33. • Unstructured o walang estruktura - layunin na galugarin ang nararamdaman ng kalahok t ungkol sa paksa ng panayam - impormal ang paraan ng pagt at anong - madalas na ginagamit sa kuwalit at ibong pananaliksik
 34. 34. C. Dokumentaryong Pagsusuri • Ginagamit upang kumalap ng impormasyon na susuport a at magpapat ibay sa mga dat os ng pananaliksik sa pamamagit an ng analit ikal na pagbasa sa mga nasusulat na komunikasyon at mga dokument o upang malut as ang mga suliranin
 35. 35. Mga dokumentong maaaring pagmulan ng pagsusuri: •Pampublikong t ala •I ba’t ibang uri ng media •Biyogr apiya •Kat it ikan ng mga pulong o t ala ng mga pangyayari sa isang kumperensya o kongreso •Mga ulat at plano •I ba’t ibang uri o genre ng panit ikan
 36. 36. D. Nakabalangkas na Obserbasyon at Pakikisalamuhang Obserbasyon •Ginagamit sa mga uri ng pananaliksik na nangangailangan ng f i el d s t udy gaya ng
 37. 37. Nakabalangkas na Obserbasyon • Pagmamasid ng mananaliksik sa mga kalahok na pokus ng pag- aar al habang sist emat ikong it inat ala ang kanilang pagkilos, Pakikisalamuhang Obserbasyon • Pag-aaral sa kilos, pag- uugali at int eraksyon ng mga kalahok sa isang likas na kapaligiran
 38. 38. 2. Lokal at Populasyon ng Pananaliksik • Nakasaad ang mga bat ayang impormasyon t ungkol sa kalahok ng pananaliksik • Kabilang sa mga it o ay kung sino, t aga saan o sa anong inst it usyon o organisasyon may kaugnayan ang kalahok • I binibigay ang bat ayang impormasyon (propesyon, edad,
 39. 39. 3. Kasangkapan sa Paglikom ng Datos • I nilalahad ang uri ng kasangkapan o inst rument ong gagamit in upang maisagawa ang pamamaraan ng pananaliksik. • Nakabat ay sa disenyo at pamamaraan ang inst rument o • Binubuo ang inst rument o bago
 40. 40. 4. Paraan sa Paglikom ng Datos • Hakbang-hakbang na plano at proseso sa pagkuha ng dat os • Maaaring gumawa ng dayagram
 41. 41. 5. Paraan sa Pagsusuri ng Datos • Kuwant it at ibo – nakapaloob ang iba’t ibang est adist ikal na pamamaraan para sa kompyut asyon at pagsusuri ng dat os • Kuwalit at ibo – t inut ukoy kung paano isasaayos at bubuuin
 42. 42. • Isulat ang T kung wasto ang ideya ng sumusunod na pahayag at M kung hindi. 1.Mahalagang t ukuyin muna ang disenyo bago ang layunin ng pag- aaral. 2.I sang disenyo lamang ang maaaring piliin ng mananaliksik upang sagut in ang suliranin ng pananaliksik. 3.Nangangailangan ng f ield st udy ang isang et nograpikal na pag-aaral.
 43. 43. 5. May pagkakat ulad at pagkakaiba ang disenyong deskript ibo at eksplorat ori. 6. Ang kuwant it at ibong pananaliksik ay pinapat nubayan ng paniniwalang ang pag-uugali ng t ao ay laging nakabat ay sa mas malawak na kont ekst ong pinangyayar ihan nit o at ang mga panlipunang r eyalidad gaya ng kult ura, inst it usyon, at ugnayang pant ao na hindi maaar ing mabilang o masukat .
 44. 44. 8. Sa pamimili ng disenyo, t init iyak ng mananaliksik na lohikal na masasagot ang mahahalagang t anong ng pananaliksik. 9. Angkop na pamamaraan ang sarbey sa deskr ipt ibong pananaliksik na naglalayong magpakit a at magpaliwanag ng pangkalahat ang pardon mula sa malakihang populasyon.
 45. 45. Tukuyin kung anong uri ng disenyo ang makikita sa sumusunod na pananaliksik. A.Deskriptibo B.Action Research C.Historikal D.Case Study E.Komparatibo F.Normative G.Etnograpikal H.Eksploratori
 46. 46. 1. Sulir anin ng mga mag-aaral na naninir ahan sa dor mit or yo 2.Kasaysayan ng Pist a ng Nazar eno 3.Pag-aar al sa kaso ng isang mag- aaral na sumali sa gang 4.Kuwent o ng buhay ng isang kabat aang dumaan sa pr oseso ng aborsyon 5.Pagsusuri sa mga edit orial cart oon ng dalawnag dyaryo: Philippine
 47. 47. 7. Pinagmulan at mga impluwensya ng dula sa Pilipinas 8. Nakasasabay ba ang mga mag- aaral sa element arya ng Don J uan Element ary School sa it inat akdang kakayahan ng DepEd sa Mat emat ika at Siyensya? 9. Panimulang pag-aaral sa cyberbullying sa piling
 48. 48. Tukuyin kung anong pamamaraan ng pananaliksik ang tinutukoy sa sumusunod na aytem. A.Sarbey B.Pakikipanayam C.Dokumentaryong pagsusuri D.Obserbasyon
 49. 49. 1. Pagmamasid sa kilos, pag-uugali at int eraksyon ng mga kalahok sa isang likas na kapaligiran 2.Ang t agumpay ay bat ay sa husay ng sampling. 3.Naglalayong bumuo ng mga pangkalahat ang kongklusyon mula sa malakihang populasyon. 4.Kadalasang ginagamit an ng est adist ikal na pagsusuri
 50. 50. 6. Mahalaga rit o ang husay sa pagbuo ng mga kasunod at kaugnay na t anong. 7. Ang ilan sa mga uri nit o ay pagsusuring semyot iko at pagsusuri sa nilalaman 8. Maaaring maging bat is ng dat os ang iba’t ibang uri ng media, pampublikong t ala, biyograpiya, panit ikan at kat it ikan ng mga pulong. 9. Madalas na ginagamit sa f ield st udy gaya ng et nograpiya. 10. Nakikisalamuha at nakikisali sa
 51. 51. • Inihanda ni: Hanna Elise G. de Guzman MAED SCIENCE I SHS Teacher, DWCC Pinamalayan

×