Anzeige

Els programes de Conservació preventiva i Creació i manteniment del sistema de reserves en el marc del Pla de Museus de Catalunya

Museu de Ciències Naturals de Barcelona
30. Mar 2021
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Els programes de Conservació preventiva i Creació i manteniment del sistema de reserves en el marc del Pla de Museus de Catalunya(20)

Más de Museu de Ciències Naturals de Barcelona(20)

Anzeige

Último(20)

Els programes de Conservació preventiva i Creació i manteniment del sistema de reserves en el marc del Pla de Museus de Catalunya

 1. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural VII TROBADA DE TÈCNICS DE COL·LECCIONS DE CIENCIES NATURALS DE CATALUNYA Els programes de Conservació Preventiva i de Creació i manteniment del sistema de reserves en el marc del Pla de Museus de Catalunya Barcelona, 17-18 febrer de 2021 Sonia Blasco Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles Mª Jose Gracia Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya Com citar aquest treball: Sònia Blasco i Ma José Gracia. Els programes de Conservació Preventiva i de Creació i manteniment del sistema de reserves en el marc del Pla de Museus de Catalunya. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 2021. VII Trobada de tècnics de col·leccions de ciències naturals de Catalunya.
 2. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya • ELS MUSEUS A CATALUNYA AVUI • EL SERVEI DE MUSEUS I PROTECCIÓ DE BÉNS MOBLES • EL CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA • MUSEUS 2030. PLA DE MUSEUS DE CATALUNYA • EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ PREVENTIVA • El PROGRAMA DE CREACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE RESERVES
 3. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya ELS MUSEUS A CATALUNYA AVUI • 630 equipaments museístics: 115 museus registrats (amb 118 són extensions) i 382 col·leccions obertes al públic (amb 15 extensions). • Mapa museístic desequilibrat i polaritzat • El 85 % dels museus registrats de Catalunya són de titularitat pública. La majoria de museus públics són de titularitat municipal. • Dependència elevada dels recursos públics, • Museus febles per manca de recursos humans i econòmics. Font i més informació: Registre de Museus de Catalunya i Diagnosi de Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya.
 4. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya 2. Desplegament del Pla ELS MUSEUS A CATALUNYA AVUI Museus registrats 23% Col·leccions obertes al públic 77% 102 115 314 382 416 630 0 100 200 300 400 500 600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 + 29% + 22% + 118 extensions de museus + 15 extensions de col·leccions + 13% Museus Col·leccions Equipaments % equipaments museístics Evolució equipaments museístics
 5. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya 2. Desplegament del Pla Distribució dels museus registrats Distribució de les col·leccions obertes al públic
 6. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya 5 19 31 20 23 7 8 2 33 48 55 78 62 39 33 34 Alt Pirineu i Aran Barcelona ciutat Àrea Metropolitana Catalunya Central i Penedès Girona Lleida Tarragona Terres de l'Ebre Museus Col·leccions ÀMBIT TERRITORIAL
 7. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Àmbits temàtics 7,4M béns mobles Ciències Naturals Ciències Humanes 65% 81% 55% 21% 47% 57% 48% 16% 15% 35% 24% Arqueologia Art Arts decoratives Biogràfics Ciència i Tècnica Etnologia Numismàtica Ha. Ciències Naturals Botànica Geologia - Paleontologia Zoologia COL·LECCIONS
 8. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya 17 34 1 0 34 20 Grans Mitjans-grans Mitjans-petits Petits Al límit SEGMENTACIÓ DELS MUSEUS Font: Actualització de la Diagnosi del Pla de Museus, 2018
 9. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya MARC NORMATIU Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus (DOGC núm. 1367) Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (Registre de Museus) (DOGC núm. 1561) Decret 289/1993, de 24 de novembre, sobre la composició i el funcionament de la Junta de Museus de Catalunya(DOGC núm. 1829) Decret 209/1998, de 30 de juliol, de desenvolupament de les competències de la Junta de Museus de Catalunya(DOGC núm. 2698) Decret 232/2001, de 28 d'agost, sobre el personal tècnic i directiu de museus (DOGC núm. 3471)
 10. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya EL SERVEI DE MUSEUS I PROTECCIÓ DE BÉNS MOBLES És la unitat responsable de la implementació i el control de la política de museus, de la coordinació del Sistema de Museus de Catalunya i de l'impuls, seguiment i avaluació del Pla de Museus de Catalunya. Entre altres funcions, li corresponen les següents: • Dissenyar i impulsar els plans i programes relatius a la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria de documentació, conservació, restauració i difusió dels béns mobles. • Definir i coordinar el desenvolupament de les polítiques de protecció del patrimoni cultural moble de Catalunya i vetllar per la seva correcta execució. • Impulsar i gestionar el catàleg de béns culturals mobles.
 11. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya EL CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA (CRBMC) És la capçalera del sistema nacional de conservació preventiva i de restauració per al conjunt del país. Treballa en coordinació amb els museus, les xarxes temàtiques i territorials, i altres agents públics i privats que actuen en la preservació dels béns culturals. Respecte al territori, el CRBMC gestiona programes anuals d’ajuts als museus per a la correcta conservació de les seves col·leccions y els presta assessorament tècnic.
 12. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya LES POLÍTIQUES MUSEÍSTIQUES: EL PLA DE MUSEUS • Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya és l’instrument que permet desenvolupar i implementar les polítiques museístics d’acord amb un marc estratègic d’acció • Es tracta d’un document consensuat i participat amb tot el sector. Marca un horitzó a llarg termini (visió), i planifica un conjunt d’actuacions pels propers quatre anys • El pla marca els valors i la forma d’actuar de la Generalitat de Catalunya pel què fa la política museística • El pla preveu com es rendiran comptes i s’avaluarà l’acció i polítiques públiques vers els museus.
 13. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya MUSEUS 2030. PLA DE MUSEUS DE CATALUNYA
 14. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya MARC INTRODUCTORI El 2030 els museus de Catalunya... • Preservaran el patrimoni i la memòria del país • Estaran fortament implicats en la vida cultural, educativa, social i científica del país • Seran ben valorats per àmplies capes de la societat, que els consideraran rellevants i necessaris • Abordaran els grans reptes socials, culturals i mediambientals, i actuaran com a espais d’educació, de participació i debat, compromesos per fer una societat i un món millors
 15. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Desenvolupament del Pla 75% actuacions iniciades MARC INTRODUCTORI
 16. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya OBJECTIUS ESTRATÈGICS Objectiu 1. Creari desenvoluparunsistema museístic equilibrat,sosteniblei de qualitatqueabastielconjunt delpaís Objectiu 2. Reforçarla capacitatdelsequipamentsmuseísticsperquè,com a institucionsautònomes,puguindesplegarel seu potencial Objectiu 3. Enfortirels museus nacionalsperesdevenir museus dereferència delsistema museísticcatalà, ser presentsal territoriamb lesxarxes temàtiquesque lideren i projectarinternacionalmentel patrimoni,la històriai laculturadelpaís.
 17. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Objectiu4.Millorar laconservaciói la gestió deles col·leccions i promoure’n el desenvolupamenti ladinamitzacióperquèserveixin ales necessitatsactualsi futures. Objectiu5.Enfortirlavinculació entre la societati elmuseu ampliantl’accés, la participaciói lesfuncionssocials i educatives. Objectiu6.Incrementarla capacitatcomunicativadel museu i estimularel seu potencialperproveircontinguti experiències dequalitat. Objectiu7.Donarsuportal sectorprofessionalvinculat alpatrimoniperquè pugui respondrealsreptesdelsmuseus i avançarcapa l’excel·lència.
 18. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya GESTIÓ DE COL·LECCIONS Objectiu L’objectiu final és que al 2030 els museus hagin adoptat un plantejament estratègic i planificat en les adquisicions, la documentació, la conservació preventiva i la restauració, i disposin dels documents bàsics (polítiques, plans i protocols) per cadascun dels àmbits de la gestió de les col·leccions, alineats amb la planificació global. En aquest sentit, es durà a terme un procés de normalització i un esforç per definir i compartir nous documents i eines estàndards, propis i internacionals.
 19. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya GESTIÓ DE COL·LECCIONS Treball en equip Des del Servei de Museus sota la direcció del CRBMC, impulsem aquest objectiu en base i gràcies al treball i reflexió d’una Comissió tècnica formada per conservadors-restauradors, per tècnics i gestors de les diverses administracions:  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya: Servei de Museus i CRBMC  Museus nacionals i xarxes territorials i temàtiques  Diputació de Barcelona  ICUB (Ajuntament de Barcelona)  CRAC (Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya)
 20. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Objectiu1 Objectiu2 Objectiu3 Objectiu4: Objectiu5 Objectiu6 Objectiu7 Programa de Conservació preventiva
 21. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Importància de la conservació preventiva Per al Departament de Cultura de la Generalitat la conservació preventiva és una prioritat dins les estratègies generals de protecció del patrimoni museístic. Es considera aquesta tasca fonamental per tal de garantir la preservació del patrimoni que conserven museus i col·leccions de Catalunya.
 22. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya La manca de mitjans i recursos és una limitació sempre present a diferent nivell depenent de les institucions, però que no ha de ser un obstacle per a la implantació de l'estratègia i criteris de conservació preventiva, que sempre redundarà en una millora en les condicions de conservació dels béns culturals. L’èxit de la implantació de la conservació preventiva com estratègia prioritària en l’àmbit nacional català, rau en la suma d’esforços, en el grau de participació i col·laboració de totes institucions implicades per aconseguir un objectiu comú, i en la dotació d’un mínim de recursos per desenvolupar aquest programa.
 23. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Què perseguim? Elaborar una diagnosi sobre la situació de la conservació preventiva als museus i col·leccions obertes al públic del territori català que permeti establir i definir prioritats d’actuació i generar programes d’implementació als museus, amb la dotació corresponent en vista a la seva millora. Aquesta diagnosi s’ha de fonamentar en l’ús d’una eina comuna amb paràmetres comparables per obtenir una avaluació global.
 24. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Què s’ha fet fins ara? 1. Dissenyar el full de ruta a seguir. Fet! 2. Establir i consensuar els marcs de referència en matèria de conservació preventiva per als museus i col·leccions obertes al públic del territori català. I consensuar aquests estàndards en funció dels recursos de cada institució i característiques de la seva col·lecció. Fet! 3. Preparar una eina d’avaluació per obtenir un estat de la qüestió. Dissenyant la metodologia més adient per utilitzar de forma estandarditzada i general a tot el territori. Fet! 4. Provar l’eina d’avaluació en un projecte pilot per esmenar, si cal, les deficiències detectades i determinar els recursos necessaris per la seva implementació. Fet!
 25. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Proper pas 1. Fer l’avaluació de l’estat de la conservació preventiva als museus a la resta d’institucions. 2. A partir de les dades recollides, obtenir la diagnosi. 2021-2022
 26. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya I després què? Caldrà: 1. Establir prioritats d’actuació a nivell de país pel que fa a la conservació preventiva 2. Dissenyar propostes globals i específiques mitjançant un equip conjunt de treball entre administracions. Quantificar les despeses. 3. Establir un nou full de ruta per implementar-les Com: 1. Proporcionant assistència tècnica i formació a les institucions avaluades: elaboració de plans i protocols, intervencions puntuals i iniciatives d’actuació. 2. Formant a personal extern que ajudin a desplegar aquestes iniciatives 3. Assegurant la difusió interna i externa en totes les etapes del procés.
 27. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Programa de Millora de les reserves Font: Biblioteca-Museu Víctor Balaguer Objectiu1 Objectiu2 Objectiu3 Objectiu4: Objectiu5 Objectiu6 Objectiu7
 28. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Objectiu general Dissenyar una estratègia de millora i possible ampliació dels espais de reserva dels museus i centres de col·leccions del país, a partir d’una avaluació i diagnosi de necessitats i d’actuacions pilot d’optimització i reorganització Objectiu 2018-2021 Millorar l’estat dels espais de reserva existents a Catalunya, mitjançant la metodologia RE-ORG i els deu criteris de qualitat de l’ ICCROM.
 29. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Què s’ha fet fins ara? • Definir l’estratègia d’implementació del mètode RE ORG a Catalunya. Fet! • Signar un acord de col·laboració amb l’ICCROM. Fet! • Traduir al català el manual Re-Org. Fet! • Distribuir l’autoavaluació entre els museus registrats. Parcialment fet • Identificar un espai de reserva on fer una primera intervenció pilot (workshop) d’optimització dels espais amb una reorganització poc costosa: la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú). Fet! • Intervenció pilot. Parcialment fet • Formar l’equip de professionals que donaran suport en el desenvolupament del mètode per tot el territori. Parcialment fet
 30. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Què queda pendent? • Distribuir l’autoavaluació entre els museus de la Xarxa de Barcelona i Tarragona. • Fase 4 workshop Biblioteca-Museu Victor Balaguer, Vilanova • Recollir dades autoavaluació i obtenir un diagnosi. • Desenvolupar implementació.
 31. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya COACH TEAM PROGRAM COORDINATOR HOST WORKSHOP. Train for trainers HOST COACH TEAM Com aplicarem el mètode Re-Org a Catalunya?
 32. Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya COACH TEAM PROGRAM COORDINATOR Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural
 33. Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural HOST COACH TEAM 2021 en endavant
 34. Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú, Barcelona CATALUNYA 26 RE-ORG WORKSHOP: Vilanova i la Geltrú 10-13 desembre 2019, 23-27 març 2020
 35. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya PARTICIPANTS: 20 participants provinents de tot Catalunya
 36. Generalitatde Catalunya Departamentde Cultura DireccióGeneral delPatrimoni Cultural Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya
 37. 37 Moltes gràcies

Hinweis der Redaktion

 1. La conservació preventiva: La conservació preventiva és una estratègia compartida amb l’objectiu comú de conservar el patrimoni cultural i alentir el seu deteriorament, tenint en compte que el patrimoni ha de ser accessible a tothom. Es basa en un mètode de treball sistemàtic per identificar, avaluar i controlar els riscos de deteriorament del patrimoni. Consisteix en reduir o eliminar aquests riscos, a partir del coneixement i l’anàlisi del comportament dels materials constitutius dels béns patrimonials així com de l’estudi del seu entorn, a fi i efecte d’actuar sobre l’origen dels problemes, i reduir la necessitat d’emprendre tractaments dràstics i costosos la conservació preventiva s’encarrega de la concepció, la coordinació i la posada en marxa d’un conjunt d’estratègies organitzades a fi d’assegurar la preservació de les col·leccions alhora que ho fa compatible amb l’accés, la difusió i l’estudi d’aquestes.
 2. Beneficis que genera la conservació preventiva: Afavorir la preservació del conjunt de les col·leccions i no només d’objectes de forma individualitzada. Evitar el deteriorament, la dissociació o la pèrdua dels béns culturals. Reduir la necessitat d'emprendre dràstics i costosos tractaments. Optimitzar els recursos tècnics, humans i pressupostaris disponibles. Aplicar criteris de sostenibilitat i eficiència en la conservació dels béns. Garantir l'accessibilitat racional, entesa com l’acostament dels béns culturals a la societat
 3. Avaluar l’estat actual dels espais de reserva fent servir l’eina d’autoavaluació Re-Org de l’ICCROM. Recopilar i completar la informació existent per a cadascun d’aquests espais Generar una diagnosi global de les necessitats (espai, mobiliari, formació...) per tipus d’institucions segons una classificació fruit de la informació obtinguda amb l'autoavaluació. Dibuixar el mapa complert de tots els espais de reserva existents al país: Proposar solucions d’optimització i ampliació dels espais de reserva pel quadrienni : 2022-2026. Valorar la possibilitat de crear reserves mancomunades.
 4. Com aplicarem el mètode Re-Org a Catalunya? La reorganització de reserves mitjançant la metodologia RE-ORG a Catalunya es desenvolupa a traves d’un equip integrat per un coordinador (CRBMC) + membres de suport representants de les Xarxes Territorials i Temàtiques L’aplicació pràctica es fa a través de dues vies diferenciades: d’una banda els cursos/acció o WORKSHOP on durant un temps no superior a dues setmanes es reorganitza una reserva. Els assistents dediquen uns dies al coneixement i reforç teòric dels conceptes i de la metodologia RE-ORG i la resta a la posada en pràctica dels mateixos amb la reorganització d’un espai de reserva. Re-organitzacions individuals amb acompanyament. Els museus participants en el Workshop accepten el compromís d’aplicar la metodologia per reorganitzar la reserva del seu museu i posteriorment guiar un altre museu en el procés
 5. L'any 2019 es va realitzar el primer workshop a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. En aquest curs, impartit per Gaël de Guichen com a professor amb el suport de dos mentors locals, un del MNAC i un del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), hi van participar 21 professionals dels museus de les diferents demarcacions, així com tècnics de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. Aquest workshop es va organitzar en dues parts. La primera, realitzada durant el mes de desembre de 2019, ha servit per dur a terme les fases 1, 2 i 3 del mètode. Durant la primavera de 2020 estava previst fer la segona part de la formació per aplicar la fase 4 o reorganització física de les reserves del museu. Paral·lelament, aquest 2020 les xarxes territorials de museus començaran a treballar per implantar el Re-Org, adaptant-lo a les característiques dels museus del territori.
Anzeige