Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Lesson Template ICT

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Lesson Template
Lesson Template
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige
Anzeige

Aktuellste (20)

Lesson Template ICT

  1. 1. -1- LESSON TEMPLATE (ICT) of the Teacher : AizXn Fkv. bp. of the School : Kh. tamU F¨v.-F-kv.-F-kv. sh«n-¡-he Subject : kmaq-ly-imkv{Xw Unit : sh¦-e-¯nsâ I-p-]n-Sp¯w Topic : knÔq--Zo-XS kwkvImcw Standard : IX Strength : 38/40 Division : B Date : 23-8-2015 Duration : 30 minutes RNING OUTCOMES knÔq--Zo-XS kwkvImcw F¶ ]mT-`mKw ]Tn¨p Ign-ªm Ip«n Xmsg ]d-bp¶ {]hÀ¯--§-fn GÀ `mc-X-¯nse al-¯mb kwkvImcamsW¶v Xncn-¨-dnbpw knÔq--Zo-XS mK-cn-I-X-bnse Nn{X-§Ä, en]n-IÄ Ch ]«n-I-s¸-Sp-¯p-¶p. knÔq--Zo-XS mK-cn-I-X-bpsS {]tXy-I-X-IÄ hni-Zo-I-cn-¡pw. knÔq--Zo-XS kwkvIr-Xn-bpsS {][m--Øm--§Ä ]«n-I-s¸-Sp¯pw knÔq--Zo-XS kwkvIr-Xn-bpsS Ncn-{X-s¯-¸än hymJym-n-¡pw. CONTENT ANALYSIS ms Ìnb-ssd-äv, knÔq--Zo-XS kwkvIr-Xn, kvm-L«w e KpP-dm-¯v, temYmÄ, P½p, aWvUp, kpÀt¡m-¯vZm, D¯À{]-tZ-iv, Bew-io
  2. 2. -2- À½Z v taml³P-Zmtcm ØnXn sN¿p-¶Xv knÔnse emÀ¡m PnÃ-bn BWv. v Hcp e£-¯nÂ]cw NXp-c-{i-In-tem-ao-äÀ hym]n¨p InS-¶n-cp-¶-Xm-Wv. lmc-¸³ k v Ìnb-ssdäv arZp-in-e-bn sIm¯nb AkwJyw ap{Z-IÄ Cu kwkvIr-Xn-sb-I hnh-c-§fpw Xcp-¶p. v ap{Z-I-fn Nn{X-§Ä, en]n-IÄ F¶nh ImW-s¸-Sp-¶p. v ne-hm-c-s¸-Sp-¯nb Af-hp-Ifpw Xq¡-§fpw Cu kwkvIr-Xn-bpsS AS-bm-f-a ept v knÔq--Zo-XS kwkvIrXn quiesites v lmc-¸³ kwkvIm-c¯nsâ {][m mi-cnI Ømw knÔq--ZoX-S-amWv ing material/ v ]ip-]Xn ap{Z-bpsS Nn{Xw (sd-É-Uv) urce support v lmc-¸³ kwkvIr-Xn-bpsS Nn{X-§Ä d (a-lm-kvm--L«w, lmc-¸ Ømw) SSROOM - INTERATION PROCESS A[ym-]nI kulrZ kw`m-j-W-¯n-eqsS ¢mÊv Bcw-`n-¡p-¶p. Zo-X-S-kw- c-hp-ambn _Ô-s¸« ap¶-dn-hp-IÄ Ip«n-I-tfmSv tNmZn-¡p¶p mc-¸³ kwkvIrXn ne-n¶ hÀjw GXv ? mc-¸³ kwkvIr-Xnsb Adn-b-s¸-Sp¶ asämcp t]cv? mc-¸³ kwkvIr-Xn-bpsS {]tXy-I-X-IÄ Exp : knÔp Zo-XS k Actual : knÔq Zo-XSw Pupil Response
  3. 3. -3- lmc-¸³ kwkvImcw Hcp e£-¯nÂ]cw NXp-c{i Intem-ao-äÀ hym]n¨p ¶n-cp-¶-Xm-Wv. AXp-sIm-p Xs¶ AtIw K-c-§Ä ChnsS D-v AXnse hpw henb K-c-ambncp¶p knÔq--Zo-XS kwkvImcw F¶ Bibw Ah-X-cn- p-¶p. knÔq--Zo-XS kwkvImcw (B. B.) XpSÀ¶v knÔq--Zo-X-S-kw-kvIm-c-¯nsâ Nn{Xw ssÉUn ImWn-¡p¶p ]e Øm-§-fn n¶v Cu kwkvIr-Xn-sb-¡p-dn¨v sXfn-hp-IÄ e`n-¨n-«p--v. ¸, temY apX-em-bh CXn {][m--am-Wv F¶v ]d-bp-¶p. Cu Øe-§-sf ¯n-eqsS ]cn-N-b-s¸-Sp-¯p-¶p. (Slide 1) Exp : knÔp Zo-XS Ih Actual : knÔq Zo-XS c-¯nse sI«n-S-§Ä
  4. 4. -4- ml³ PZmtcm ØnXn sN¿p-¶Xv knÔn-bnse emÀ¡mm PnÃ-bn-em-Wv. enb kvm-L«w Cu kwkvIr-Xn-bpsS {]tXy-I-X-bm-Wv. P-dm-¯nse temYm-fn Is--¯nb Xpd-ap-J-¯nsâ Ah-in-jvS-§Ä Cu wkvIr-Xn-bpsS hntZi hmWn-Py-s¯-¡p-dn¨v An-tj-[y-amb sXfn-hp-IÄ ÂIp-¶p. K-cm-kq-{XWw Chn-Sps¯ {]tXy-I-Xbm-Wv. c-kv]cw ka-tIm-Wm-Ir-Xn-bn apdnªp t]mIp¶ sXcp-hp-IÄ Ahbv¡v Ccp- ihpw ]WnX sI«n-S-§Ä, aqXnb Agp-¡p-Nm F¶n-h-bmWv Cu K-c-§-fpsS tXy-I-X-IÄ henb kvm-L-«-¯nsâ Nn{Xw (Slide) ImWn-¡p-¶p. Ip«n-I-tfmSv nco- ¡p-hm³ ]d-bp-¶p. Ìnb-ssd-äv arZp-in-e-bn sIm¯nb AkwJyw ap{Z-IÄ kwkvIr-Xn-sb¡p-dn¨v hnh-c-§Ä ÂIp-¶p. ap{Z-I-fn Nn{X-§Ä, en]n-I- F¶n-h-bmWv ImW-s¸-Sp-¶-Xv. Ah-bnse {]Xn-]mZy hnj-b-§Ä Fs´m-s¡- Ipw? CXn-mbn Hcp {]hÀ¯w ÂIp-¶p. (Slide 2) Exp : arK-§Ä, ap-jy Bbp[w, ASn-Øm N
  5. 5. -5- hÀ¯w 1. A[ym-]nI knÔq--Zo-XS kwkvIm-c-hp-ambn _Ô-s¸« Nn{X-§Ä, en]n- (Nn-{X-§Ä) ssÉUp-I-fneqsS ImWn-¡p-¶p. CXp-ambn _Ô-s¸« NmÀ«v Ên {]ZÀin-¸n-¡p-¶p. Nn{X-§Ä nco-£n¨v Ip«n-IÄ Is--¯nb Bi-b- Ä NmÀ«n hyàn-K-X-ambn tcJ-s¸-Sp-¯m³ ]d-bp-¶p. Nn{X-§Ä en]n-IÄ v BÄcq]w v ASn-Øm--Nn-{X-§Ä v arK-§Ä v ................................. v ........................ v ................................. v ........................ v ................................. v ........................ v ................................. v ........................ v ................................. Nn{X-§-fp-sSbpw en]n-I-fp-sSbp khn-ti-j-X-IÄ hnh-cn-¨p-sIm-v A²ym- NmÀ«v {]ZÀin-¸n-¡p-¶p. (Slide 3) (Slide 4) Act : ap-jyÀ, arK-§Ä ]£n-IÄ, Nn{X-§Ä
  6. 6. -6- §Ä en]n-IÄ BÄcq]w v ASn-Øm NnÓ-§Ä K-§Ä v Iq«-£-c-§Ä £n-IÄ v Nn{X-§Ä ]-I-c-W-§Ä Bbp-[-§Ä r£-§Ä knÔq--Zo-XS kwkvIm-c-hp-ambn _Ô-s¸« hkvXp-X-Ifpw AÃm-¯-hbpw Hcp Sn-hnän ImÀUn DÄs¸-Sp¯n ÂIp-¶p. knÔq--Zo-XS kwkvIm-c-hp-ambn Ô-ap-Åh Is-¯n icn ü AS-bm-f-s¸-Sp-¯p-hm³ th- nÀt±iw ÄIp¶p. (Slide 5) hÀ¯w 2 {]hÀ¯w v taml³PZmtcm ØnXn sN¿p-¶Xv KpP-dm-¯n-emWv v knÔq--Zo-XS kwkvIr-Xn-bnse henb K-c-amWv knÔv v Xpd-apJ Ah-in-jvS-§Ä Aew-KoÀ]q-cn Is-¯n v kvm-L«w Chn-Sps¯ {]tXy-I-X-bm-Wv. v ]£n-IÄ Nn{X-`m-K-¯n DÄs¸-Sp-¶-h-bm-Wv. {Kq¸w-K-§Ä D¯-c-§Ä hmbn-¡p-¶p. A[ym-]nI t_mÀUn D¯-c-§Ä tcJ- p-¯p-¶p. Gähpw henb Kcw emÀ¡m BsW¶pw kvm-L«w Chn-Sps¯ Xy-I-X-bm-sW¶pw ]£n-I-Ä Nn{X-hn-`m-K-¯nev DÄs¸-Sp¶p F¶pw t{ImUo-I-cn- ¶p. Exp : Gähpw henb K emÀ¡m BWv Actual : Gähpw henb emÀ¡m BWv. alm-k L«w Chn-Sps¯ {]tX bm-Wv. (Slide 6)
  7. 7. -7- kaq-l-¯n- Irjn-¡mÀ¡v ]pdta ]e-Xcw ssIsXm-gn-ep-IÄ sN¿p-¶-h-cpsS bva Ds-¶pw iw-Jnepw Nn¸n-bnepw Ic-Iu-ie hkvXp-¡Ä nÀ½n-¡p-¶-hÀ. ¯v ]Wn-¡mÀ, sbv¯p-Im-À F¶n-hÀ C¡q-«-¯n-ep-v F¶pw ]d-ª-tijw Xn ap{Z, sh¦-e-¯n XoÀ¯ À¯In F¶n-h-cpsS Nn{X-§Ä sskUv D]- n¨v {]ZÀin-¸n¨v ¢mÊv t{ImUo-I-cn-¡p-¶p. eview Questions (Slide 8) knÔq--Zo-XS kwkvImcw F¶m F´v? knÔq--Zo-X-S-kw-kvIm-c-¯nse ssIsXm-gn-ep-IÄ Gh? en]n-I-fpsS {]tXy-I-X-IÄ Gh? ap{Z-IÄ sIm¯n-h-¨Xv GXv ine-bn BWv? ollow up activity (Slide 9) CuPn-]vjy³ kwkvIr-Xnbpw knÔq--Zo-XS kwkvIr-Xnbpw X½n-epÅ kmay-hy-Xym-k-§Ä hÀ¤o-I (Slide 7)

×