Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Yang di pertuan agong

529.364 Aufrufe

Veröffentlicht am

Nota untuk pelajar tingkatan 6

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Yang di pertuan agong

 1. 1. munni/06munni/06 YANG DI PERTUAN AGONGYANG DI PERTUAN AGONG Disediakan oleh Pn. MunniDisediakan oleh Pn. Munni MBSSKLMBSSKL
 2. 2. munni/06munni/06 KEDUDUKANKEDUDUKAN  Sebagai Ketua NegaraSebagai Ketua Negara  Dengan itu mengetuaiDengan itu mengetuai ketiga-tiga badanketiga-tiga badan pemerintahan iaitupemerintahan iaitu perundangan, eksekutifperundangan, eksekutif dan kehakimandan kehakiman
 3. 3. munni/06munni/06 SEJARAH KEWUJUDANSEJARAH KEWUJUDAN JAWATAN YDPAJAWATAN YDPA  Jawatan ini diwujudkan pada 31hb.Ogos 1957.Jawatan ini diwujudkan pada 31hb.Ogos 1957. Yang Di Pertuan Agong adalah ketua negaraYang Di Pertuan Agong adalah ketua negara Tanah Melayu yang merdeka.Tanah Melayu yang merdeka.  Sebelum kemerdekaan Pesuruhjaya TinggiSebelum kemerdekaan Pesuruhjaya Tinggi British yang menjadi ketua negara.British yang menjadi ketua negara.  Yang di-Pertuan Agong merupakan seorangYang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja berperlembagaanraja berperlembagaan yang memerintahyang memerintah mengikut kuasa yang diberikan kepadamengikut kuasa yang diberikan kepada baginda olehbaginda oleh Perlembagaan.Perlembagaan.
 4. 4. munni/06munni/06 Sejarah Kewujudan jawatan YDPASejarah Kewujudan jawatan YDPA  Mengikut perkara 32 perlembagaan MalaysiaMengikut perkara 32 perlembagaan Malaysia terdapat maklumat-maklumat berikut:Hendaklahterdapat maklumat-maklumat berikut:Hendaklah ada seorang Kepala Utama Negara Bagiada seorang Kepala Utama Negara Bagi Pesekutuan di gelarkan Yang di Pertuan Agong,Pesekutuan di gelarkan Yang di Pertuan Agong, yangyang mengambil keutamaan mengatasi segalamengambil keutamaan mengatasi segala orang dalam persekutuan.orang dalam persekutuan.  Permaisuri Yang diPertuan Agong (yang digelarPermaisuri Yang diPertuan Agong (yang digelar Raja Permaisuri Agong) adalah mengambilRaja Permaisuri Agong) adalah mengambil keutamaan mengatasi segala orang lain dalamkeutamaan mengatasi segala orang lain dalam Persekutuan selepas Yang diPertuang Agong.Persekutuan selepas Yang diPertuang Agong.  Yang Di Pertuan Agong yang pertama adalahYang Di Pertuan Agong yang pertama adalah dari Negeri Sembilan.dari Negeri Sembilan.
 5. 5. munni/06munni/06 Pemilihan YDPAPemilihan YDPA  Majlis Raja-Raja memilih Yang Di- Pertuan Agong.Majlis Raja-Raja memilih Yang Di- Pertuan Agong.  Baginda dipilih dari sembilan orang raja MelayuBaginda dipilih dari sembilan orang raja Melayu mengikut aturan yang terkandung dalam Jadual Ketigamengikut aturan yang terkandung dalam Jadual Ketiga Perlembagaan Malaysia.Perlembagaan Malaysia.  Seseorang Raja adalah layak dipilih menjadi Yang di-Seseorang Raja adalah layak dipilih menjadi Yang di- Pertuan Agong melainkanPertuan Agong melainkan i. ia adalah seorang remaja;i. ia adalah seorang remaja; ii. atau ia telah memberitahu kepadaii. atau ia telah memberitahu kepada PenyimpanPenyimpan Mohor Besar Raja-RajaMohor Besar Raja-Raja bahawa ia tidak mahubahawa ia tidak mahu dipilih ataudipilih atau iii. Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan untuk undiiii. Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan untuk undi sulit bahawa ia adalah tidak sesuai untuksulit bahawa ia adalah tidak sesuai untuk menjalankan tugas disebabkan oleh kelemahanmenjalankan tugas disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuhnya atau oleh kerana sebab-sebabakal atau tubuhnya atau oleh kerana sebab-sebab lain yang munasabah.lain yang munasabah.
 6. 6. munni/06munni/06  Undian majlis sekurang-kurangnya limaUndian majlis sekurang-kurangnya lima diperlukan untuk meluluskan suatu usul.diperlukan untuk meluluskan suatu usul.  Urutan senarai raja untuk pemilihan YDPAUrutan senarai raja untuk pemilihan YDPA adalah seperti berikut:adalah seperti berikut:  Negeri SembilanNegeri Sembilan  SelangorSelangor  PerlisPerlis  TerengganuTerengganu  KedahKedah  KelantanKelantan  PahangPahang  JohorJohor  PerakPerak
 7. 7. munni/06munni/06  Selepas seorang Yang di Pertuan Agong dipilhSelepas seorang Yang di Pertuan Agong dipilh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja hendaklahPenyimpan Mohor Besar Raja-Raja hendaklah maklumkan keputusan ini secara bertulismaklumkan keputusan ini secara bertulis kepada kedua-dua Majlis Parlimen.kepada kedua-dua Majlis Parlimen.  Yang di Pertuan Agong hendaklah dipilih olehYang di Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja selama tempoh jawatan limaMajlis Raja-Raja selama tempoh jawatan lima tahun tetapi boleh pada bila-bila masatahun tetapi boleh pada bila-bila masa meletakan jawatannya dengan mengutus suratmeletakan jawatannya dengan mengutus surat yang ditandatangani olehnya kepada Majlisyang ditandatangani olehnya kepada Majlis Raja-Raja, atau dipecat dari jawatannya olehRaja-Raja, atau dipecat dari jawatannya oleh Majlis Raja-Raja dan hendaklah terhentiMajlis Raja-Raja dan hendaklah terhenti daripada memegang jawatan apabila terhentidaripada memegang jawatan apabila terhenti daripada menjadi seorang Raja.daripada menjadi seorang Raja.
 8. 8. munni/06munni/06  Saraan YDPA adalah oleh KumpulanSaraan YDPA adalah oleh Kumpulan Wang Yang Disatukan.Wang Yang Disatukan.  Yang diPertuan Agong hendaklahYang diPertuan Agong hendaklah menyimpan dan menggunakan Mohormenyimpan dan menggunakan Mohor Besar Persekutuan.Besar Persekutuan.  Baginda adalah ketua negara.Baginda adalah ketua negara.  Baginda juga menjadi ketua agama IslamBaginda juga menjadi ketua agama Islam bagi negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang,bagi negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Sabah , SarawakWilayah Persekutuan, Sabah , Sarawak
 9. 9. munni/06munni/06 Bidang Tugas EksekutifBidang Tugas Eksekutif  Tugas YDPA boleh dibahagikan pada tugasTugas YDPA boleh dibahagikan pada tugas rasmrasmii dan kuasadan kuasa budi bicarabudi bicara  KUASA BUDI BICARAKUASA BUDI BICARA  Kuasa budi bicara YDPA adalahKuasa budi bicara YDPA adalah  Melantik seorang Perdana MenteriMelantik seorang Perdana Menteri  Tidak mempersetujui permintaan membubarTidak mempersetujui permintaan membubar Parlimen;Parlimen;  Meminta supaya diadakan suatu mesyuarat MajlisMeminta supaya diadakan suatu mesyuarat Majlis Raja-Raja yang semata-mata mengenaiRaja-Raja yang semata-mata mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dankeistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Duli-Duli Yang Maha Mulia raja-Rajakebesaran Duli-Duli Yang Maha Mulia raja-Raja dan mengambil apa-apa tindakan dalam mesyuaratdan mengambil apa-apa tindakan dalam mesyuarat ituitu  Memberi pingat dan anugerahMemberi pingat dan anugerah
 10. 10. munni/06munni/06  TUGAS RASMITUGAS RASMI  Tugas rasmi YDPA yang berkaitan denganTugas rasmi YDPA yang berkaitan dengan pentadbiranpentadbiran adalah :adalah :  Kuasa pemerintahan bagi Persekutuan adalahKuasa pemerintahan bagi Persekutuan adalah terletak pada Yang diPertuan Agongterletak pada Yang diPertuan Agong  Dalam menjalankan tugas-tugasnya YDPADalam menjalankan tugas-tugasnya YDPA hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaahhendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri atau Perdana MenteriMenteri atau Perdana Menteri  YDPA berhak atas permintaanya mendapat apa-YDPA berhak atas permintaanya mendapat apa- apa maklumat mengenai pemerintahanapa maklumat mengenai pemerintahan Persekutuan dari Jemaah Menteri.Persekutuan dari Jemaah Menteri.  YDPA ialah Pemerintah Tertinggi angkatanYDPA ialah Pemerintah Tertinggi angkatan tentera Persekutuan.tentera Persekutuan.
 11. 11. munni/06munni/06  YDPA adalah berkuasa mengampun danYDPA adalah berkuasa mengampun dan menangguhkan hukuman-hukuman mengenaimenangguhkan hukuman-hukuman mengenai segala kesalahan yang telah dibicarakan olehsegala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahanMahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan dalam Wilayah-Wilayahyang dilakukan dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.  Untuk tujuan pengampunan suatuUntuk tujuan pengampunan suatu lembagalembaga pengampunanpengampunan harus diwujudkan.Lembagaharus diwujudkan.Lembaga pengampunan terdiri daripada YDPA,pengampunan terdiri daripada YDPA, Perdana Menteri,Peguam Negara danPerdana Menteri,Peguam Negara dan sekurang-kurangnya tiga ahli lain.sekurang-kurangnya tiga ahli lain.
 12. 12. munni/06munni/06  YDPA bertanggungjawab memeliharaYDPA bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaumkedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak.bumiputera di Sabah dan Sarawak.  Melantik Ketua Setiausaha Negara,Melantik Ketua Setiausaha Negara, Akautan Negara, Juru Audit Negara, ahliAkautan Negara, Juru Audit Negara, ahli Suruhanjaya-Suruhanjaya, perdanaSuruhanjaya-Suruhanjaya, perdana menteri , menterimenteri , menteri
 13. 13. Tugas EksekutifTugas Eksekutif  Perlantikan Perdana MenteriPerlantikan Perdana Menteri  Perlantikan Menteri dan Timbalan MenteriPerlantikan Menteri dan Timbalan Menteri atas nasihat Perdana Menteriatas nasihat Perdana Menteri munni/06munni/06
 14. 14. Tugas PerundanganTugas Perundangan  Memanggil Parlimen bermesyuarat dariMemanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasasemasa ke semasa  Memberhentikan dan pembubaranMemberhentikan dan pembubaran ParlimenParlimen  Memberi ucapan dalam mana-mana majlisMemberi ucapan dalam mana-mana majlis ParlimenParlimen  Memperkenankan Rang Undang-UndangMemperkenankan Rang Undang-Undang  Melantik dua orang senator untuk WilayahMelantik dua orang senator untuk Wilayah Persekutuan dan Labuan dan PutrajayaPersekutuan dan Labuan dan Putrajaya  Melantik 40 senator yang lainMelantik 40 senator yang lain munni/06munni/06
 15. 15. Fungsi KehakimanFungsi Kehakiman  Melantik Ketua Hakim Negara, PresidenMelantik Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya,Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya, hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah danhakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan sarawak, hakim-hakim mahkamah Persekutuan,sarawak, hakim-hakim mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan mahkamh TinggiHakim Mahkamah Rayuan dan mahkamh Tinggi atas nasihat perdana menteri setelah berundingatas nasihat perdana menteri setelah berunding dengan majlis Raja-Rajadengan majlis Raja-Raja  Pesuruhjaya KehakimanPesuruhjaya Kehakiman  Memanjangkan perkhidmatan hakim selepas 66Memanjangkan perkhidmatan hakim selepas 66 tahuntahun  Menolak tribunal memecat hakimMenolak tribunal memecat hakim munni/06munni/06
 16. 16. Fungsi-fungsi lainFungsi-fungsi lain  Mengeluarkan Perisytiharaan DaruratMengeluarkan Perisytiharaan Darurat  Menjaga hak istimewa orang Melayu danMenjaga hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan SarawakBumiputera di Sabah dan Sarawak  Fungsi diplomatik dengan melantikFungsi diplomatik dengan melantik diplomat Malaysia di luar negara dandiplomat Malaysia di luar negara dan menerima mengadap diplomat asing.menerima mengadap diplomat asing. munni/06munni/06
 17. 17. munni/06munni/06 Perkara yang tidak boleh dilakukanPerkara yang tidak boleh dilakukan oleh YDPAoleh YDPA  Yang diPertuan Agong tidak bolehYang diPertuan Agong tidak boleh menjalankan tugas-tugasnya sebagaimenjalankan tugas-tugasnya sebagai Raja Negerinya kecuali tugas-tugasnyaRaja Negerinya kecuali tugas-tugasnya sebagai Ketua Ugama Islam.sebagai Ketua Ugama Islam.  Yang diPertuan Agong tidak bolehYang diPertuan Agong tidak boleh memegang apa-apa jawatan yangmemegang apa-apa jawatan yang baginya ada apa-apa saraan.baginya ada apa-apa saraan.
 18. 18. munni/06munni/06  Yang diPertuan Agong tidak bolehYang diPertuan Agong tidak boleh mengambil bahagian dengan giat dalammengambil bahagian dengan giat dalam apa-apa enterprais perniagaan.apa-apa enterprais perniagaan.  Yang diPertuan Agong tidak bolehYang diPertuan Agong tidak boleh menerima apa-apa jua jenis pendapatanmenerima apa-apa jua jenis pendapatan yang kena dibayar atau terakruyang kena dibayar atau terakru kepadanya sebagai Raja Negerinyakepadanya sebagai Raja Negerinya dibawah peruntukan perlembagaandibawah peruntukan perlembagaan Negerinya itu atau peruntukan mana-Negerinya itu atau peruntukan mana- mana undang-undang Negerimana undang-undang Negeri
 19. 19. munni/06munni/06  Yang diPertuan Agong tidak boleh, denganYang diPertuan Agong tidak boleh, dengan tiada persetujuan Majlis Raja-Rajatiada persetujuan Majlis Raja-Raja meninggalkan Persekutuan selama lebihmeninggalkan Persekutuan selama lebih daripada lima belas hari, kecuali atas lawatandaripada lima belas hari, kecuali atas lawatan Negara ke suatu negeri lain.Negara ke suatu negeri lain.  Jika Timbalan Yang diPertuan Agong bagiJika Timbalan Yang diPertuan Agong bagi persekutuan atau mana-mana orang lain yangpersekutuan atau mana-mana orang lain yang dibenarkan oleh undang-undang menjalankandibenarkan oleh undang-undang menjalankan tugas-tugas Yang diPertuan Agong selamatugas-tugas Yang diPertuan Agong selama tempoh lebih daripada lima belas hari makatempoh lebih daripada lima belas hari maka hendaklah dipakai baginya selama tempoh ituhendaklah dipakai baginya selama tempoh itu sebagaimana dipakai oleh Yang diPertuansebagaimana dipakai oleh Yang diPertuan Agong.Agong.
 20. 20. munni/06munni/06  Pengecualian diberikan untuk perkara-Pengecualian diberikan untuk perkara- perkara berikut:perkara berikut: (a)(a) bersetuju atau tidak bagi memindabersetuju atau tidak bagi meminda Perlembagaan Negerinya ; atauPerlembagaan Negerinya ; atau (b) bagi melantik seorang Pemangku Raja(b) bagi melantik seorang Pemangku Raja atau ahli Jemaah Pemangku Raja sebagaiatau ahli Jemaah Pemangku Raja sebagai ganti seorang Pemangku Raja atau ahli,ganti seorang Pemangku Raja atau ahli, mengikut mana yang berkenaan, yangmengikut mana yang berkenaan, yang telah mati atau yang tidak berupaya olehtelah mati atau yang tidak berupaya oleh kerana apa-apa sebab menjalankankerana apa-apa sebab menjalankan kewajipan jawatan Pemangku Raja ataukewajipan jawatan Pemangku Raja atau ahli Jemaah Pemangku Raja.ahli Jemaah Pemangku Raja.
 21. 21. munni/06munni/06 Timbalan Kepala UtamaTimbalan Kepala Utama bagi Persekutuanbagi Persekutuan  Perlembagaan Malaysia pemperuntukanPerlembagaan Malaysia pemperuntukan seorang Timbalan Kepala Utama Negara bagiseorang Timbalan Kepala Utama Negara bagi Persekutuan (digelarkan Timbalan Yang diPersekutuan (digelarkan Timbalan Yang di Pertuan Agong) dan ia hendaklah menjalankanPertuan Agong) dan ia hendaklah menjalankan tugas-tugas serta mempunyai keistimewaan-tugas-tugas serta mempunyai keistimewaan- keistimewaan Yang diPertuan Agong dalamkeistimewaan Yang diPertuan Agong dalam masa berlaku kekosongan dalam jawatan Yangmasa berlaku kekosongan dalam jawatan Yang di Pertuan Agong dan dalam masa Yangdi Pertuan Agong dan dalam masa Yang diPertuan Agong tidak berupaya menjalankandiPertuan Agong tidak berupaya menjalankan tugas-tugas jawatannya oleh kerana sakit, tidaktugas-tugas jawatannya oleh kerana sakit, tidak ada dalam Persekutuan ataupun oleh keranaada dalam Persekutuan ataupun oleh kerana apa-apa sebab lain,apa-apa sebab lain,
 22. 22. munni/06munni/06  Timbalan Yang diPertuan AgongTimbalan Yang diPertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Rajahendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja selama tempoh-jawatan lima tahun, atauselama tempoh-jawatan lima tahun, atau selama bagi tempoh-jawatannya itu.selama bagi tempoh-jawatannya itu.  Boleh pada bila-bila masa meletakkanBoleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya dengan mengutus surat yangjawatannya dengan mengutus surat yang ditandatangani olehnya kepada Majlisditandatangani olehnya kepada Majlis Raja-Raja,Raja-Raja,  Hendaklah terhenti daripada memegangHendaklah terhenti daripada memegang jawatan apabila terhenti daripada menjadijawatan apabila terhenti daripada menjadi seorang raja.seorang raja.
 23. 23. munni/06munni/06 Timbalan Yang diPertuan Agong tidak bolehTimbalan Yang diPertuan Agong tidak boleh menjalankan tugas-tugas itu dalam masamenjalankan tugas-tugas itu dalam masa Yang diPertuan Agong tidak berupayaYang diPertuan Agong tidak berupaya atau tidak ada dalam Persekutuan selamaatau tidak ada dalam Persekutuan selama yang dijangka kurang daripada lima belasyang dijangka kurang daripada lima belas hari,melainkan jika Timbalan Yanghari,melainkan jika Timbalan Yang diPertuan Agong berpuas hati bahawadiPertuan Agong berpuas hati bahawa adalah perlu dan mustahak tugas-tugasadalah perlu dan mustahak tugas-tugas itu dijalankan.itu dijalankan.
 24. 24. munni/06munni/06
 25. 25. TERIMA KASIHTERIMA KASIH munni/06munni/06

×