Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Tечно и газообразно състояние на веществата

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Weitere von mtrad (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Tечно и газообразно състояние на веществата

 1. 1. ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ НА ВЕЩЕСТВАТА Урок МТВ
 2. 2. 1.Течно състояние на веществата  Имат обем, но нямат форма, а приемат формата на съда, в който се намират.  Градивни частици- атоми, молекули и йони.  Притежават много малка свиваемост.  Голяма флуидност (течливост).  Хаотично топлинно движение на частиците.  Близък порядък.  Температура на кипене.  Температура на втвърдяване.  Летливост.  Повърхностно напрежение.
 3. 3. Водните молекули в течно и твърдо състоятие
 4. 4. лед – твърдо тяло вода – течност пaра – газ
 5. 5. 2. Повърхностно напрежение А) Термодинамична характеристика, която определя степента на сцепление между отделните молекули на повърхността на течността. Б) Това е силата на повърхността на течността, която се стреми да намали площта на тази повърхност. В) Ефект, който създава условия повърхностният слой да се държи като еластичен, разтеглив лист. Г) Колкото по-ниско е повърхностното напрежение, толкова по-висока е разтворителната способност на течностите.
 6. 6. Д) Характеризира летливостта на течностите. Е) Зависи от Т0С и при повишаването и, то намалява. Ж) Повърхностно активни вещества (Сапун, синтетични перилни препарати) – разтворени в течност , силно намаляват повърхностното напрежение. Увеличават измивното действие на водата.
 7. 7. 3. Газообразно състояние на веществата А) Нямат собствена повърхност, обем и форма, а заемат формата и обема на съда. Б) Увеличават обема си до безкрайност. В) Градивни частици- атоми, молекули на големи разстояния.. Г) Хаотично движение на частиците. Д) Липсва близък или далечен порядък. Е) Налягането силно влияе на обема на газа. Ж) Упражнява налягане върху стените на съда. З) Ниска плътност и вискозитет.
 8. 8. 4. Специални случаи на газове А) Идеален газ - всички удари и взаимодействия между молекулите се считат еластични. Б) Реален газ - газ, който отчита взаимодействието между молекулите В) Газ на ван дер Ваалс - частен случай на реален газ с достатъчно просто уравнение на състоянието. Г) Плазма - частично или напълно йонизиран газ.
 9. 9. 5. Основни закони при газовете А) Закон на Бойл- Мариот Г) Закон на Авогадро pV = const (закон на при m = const и T = const . идеалния газ, уравнение на Клапейрон-Менделеев), Б) Закон на Шарл В тези уравнения: p — налягане,Pa В) Закон на Гей-Люсак V — обем, m3 T — температура, K R = 8,31451 J/(mol.K) — универсална газова константа, n — брой молове газ, mol Обемът на един мол идеален газ при Т= 0 °C (273,15 K) и р= 1 atm ( 101325 Pa) е 22,414 литра.
 10. 10. 6. Плазмено състояние Плазмата е частично или напълно йонизиран газ, съставен от атоми, положителни йони, атомни ядра и електрони. А) Хаотично движение на частиците с голяма скорост. Б) Електронеутрална. В) Електропроводима( е-, К+). Г) Термична плазма – при нагряване до много високи Т0С настъпва термична йонизация. Д) Газоразрядна плазма - при електрически разряд в газова среда с прав ток с високо напрежение.
 11. 11. ЗА РЯ ДА ТО! ГО ИЕ ЛА АН Б ВН ИМ МТВ

×