Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

разтворимост на веществата

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (19)

Weitere von mtrad (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

разтворимост на веществата

  1. 1. МТВ
  2. 2. Разтварянето на твърди вещества е обратим процес. Едновременно с разтварянето протича и процес кристализация (процес , при който разтворени частици се отлагат върху повърхността на твърдото вещество или по стените на съда) При определена температура скоростите на двата процеса се изравняват и се установява динамично химично равновесие: разтваряне неразтворе разтворено но вещество вещество кристализация
  3. 3. Концентрацията е мярка масата или обема вещество, диспергирано в единица маса или обем разтвор или разтворител. Според международната система за измерване SI за изразяване състава на разтворите се използват следните съотношения: а/ Масова част (w) - представя се като част от единицата или в %
  4. 4. в/ Обемна част (φ) – аналогична на масовата част, но се използват обеми на веществата. г/ Моларна концентрация по обем - показва количеството разтворено вещество в молове n(A), което се съдържа в единица обем от разтвора V. с(А) = n(A) / V (mol/m ) 3
  5. 5. Изчислете моларната концентрация по обем за разтвор 200 cm 3, който съдържа 5 g NaOH. Дадено: V = 200 cm3=0,200 l; m(NaOH) = 5 g Търси се: с(NaOH)= ? се Решение: Изхождаме от зависимостта: количествто вещество натриева основа изразяваме чрез: Изразът за концентрация добива вида: Заместваме с данните:
  6. 6. Изчислете масата на натриевия хлорид, необходима за приготвянето на разтвор с моларна концентрация по обем c(NaCl)= 0,2 mol/l и обем на разтвора 2l. Дадено: V= 2l с(NaOH) = 0,2 mol/l Търси се: m(NaOH) = ? Решение: за пресмятане на масата на натриевата основа се използва зависимостта: Тогава m = n . M Заместваме в първия израз, който придобива вида: m(NaOH) = с(NaOH) . M . V m(NaOH) = 0,2 mol/l . 58,5g/mol . 2l = 23,4g
  7. 7. (А) = m(A) / V
  8. 8. Задача 1: В аптеките трябва да има разтвор на сода ( NaHCO3 ) с масова част 3%. Колко грама сода са необходими за приготвяне на 2 килограма разтвор? Задача 2: Колко грама KCl и Н2О са необходими, за да се приготви 200 грама разтвор с масова част 25% ? Задача 3: Каква е масата на NaOH разтвор с обем 200 cm3, плътност 1,2 g /cm3 и масова част 25%.? Задача 4*: Колко грама КОН и Н2О са необходими, за да се приготви 500 cm3 20% разтвор, който има плътност 1,19 g/cm3 Задача 5*: Каква е процентната концентрация на разтвор, получен при разтварянето на 2,5 mola NaOH в 900 g Н2О ?

×