Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

природни източници на въглеводородите

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
горива
горива
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von mtrad (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

природни източници на въглеводородите

 1. 1. 1. Източници на енергия Най-общо източниците на енергия могат да се диференцират в две групи: възобновяеми и невъзобновяеми. а/ Невъзобновяеми източници са тези, които не могат да бъдат възстановени в първоначалния си вид, т.е. за тяхното получаване се изисква продължителен период от време. Към тях се отнасят традиционните енергоизточници: твърди горива (въглища), течни горива (петрол и петролни продукти), природен газ, ядрени горива. 2
 2. 2. 3
 3. 3. Алтернативни източници на енергия Слънчева На вятъра На морските вълни. На приливите и отливите Геотермална Биоенергия 4
 4. 4. 2. Основни източници на енергия Въглеводородни горива – въглища, нефт. Ядрена енергия Енергия на водата 5
 5. 5. Относителен дял на енергоизточниците изразен в проценти(%) 45 40 35 30 въглища 25 нефт 20 природен газ 15 ядрена енергия други източници 10 5 0 1950г. 2000г. 6
 6. 6. 7
 7. 7. Твърди горива Въглища(каменни, дървени) Кокс Торф 9
 8. 8. в/ По-важни характеристики на твърдите горива Вид гориво Неорганични Влага в % Калоричност в kJ/kg примеси в % на суха органична маса антрацитни 10 -40 0,5 32600 черни 5 -30 0,5 -7 34000 кафяви 10-30 15 -20 25000 -28000 лигнитни 20 -30 20 -40 15000 -23000 торф 5 -10 >50 16000 -17000 дърва 2 -4 20 -60 15000 -16000 10
 9. 9. 4. Течни горива а/ Нефт/земно масло/; б/ продукти на нефта • Петролеев етер • Бензин • Керосин • Дизел • Мазут и др.
 10. 10. Течни горива Керосин Бензин Нафта Битум 12
 11. 11. 13
 12. 12. ПРОЦЕС НЕФТОПРОДУКТИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА: НЕФТОПРОДУКТИ, С – ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР ЕКСТРАГЕНТ, РАЗТВОРИТЕЛ, ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ 20-60 ПОЛУЧАВАНЕ И УПОТРЕБА 0 РЕКТИФИКАЦИЯ ДО 1200С – ЛЕК БЕНЗИН КРЕКИНГ РЕКТИФИКАЦИЯ ДО 2000С - БЕНЗИНИ БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ РЕФОРМИНГ РЕКТИФИКАЦИЯ КЕРОСИН (ТУРБИННО ТУРБИННИ ДВИГАТЕЛИ НА ГОРИВО)- 175-2750С САМОЛЕТИ РЕКТИФИКАЦИЯ ДИЗЕЛОВО ГОРИВО – ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ 250-400 С 0 РЕКТИФИКАЦИЯ МАЗУТ КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ, ГОРЕНЕ В ПЕЩИ КРЕКИНГ ВЪГЛЕВОДОРОДИ ЗА ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ- СИНТЕЗ, ПРОПАН-БУТАН ( ПОЛИЕТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН) ВАКУУМ СМАЗОЧНИ МАСЛА-НАД МАШИННИ МАСЛА, СИНТЕЗ, ДЕСТИЛАЦИЯ 3000С, МАЗУТ, ГАЗОВЕ, ПОКРИТИЯ АСФАЛТ 14
 13. 13. 6. ЗЕМЕН ГАЗ СЪСТАВ: СО2 - до 20 %; СН4 – 80-95 %; Н2S – до 10 %; С2Н6 –> 0-3 %; Не – до 2 %. КОНВЕРСИЯ С ВОДА: СН4 + Н2О  СО + 3Н2 ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА СИНТЕЗ И ГОРЕНЕ.
 14. 14. 7. Екологични проблеми Изхвърляне на вредни вещества-SO2,SO3,NO2 и пепел с димните газове при изгаряне. При разливи на петрол и продуктите му във водоеми или в почвата. 16
 15. 15. Равнище на вредните емисии от въглероден диоксид (СО2) на 1 тон условно гориво (т.у.г.) 17

×