Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

магнитно поле

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (18)

Anzeige

Weitere von mtrad (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

магнитно поле

 1. 1. МАГНИТНО ПОЛЕ ЗАКОН НА АМПЕР
 2. 2. 1. МАГНИТНИ ЯВЛЕНИЯ  Магнит – тяло, което привлича железни предмети.  Магнитни сили – силите, с които магнитите действат на железни предмети.
 3. 3. N S N S  При натриване на железни предмети с магнит, те се намагнитват.  Всеки магнит има два полюса: - северен – N (north - север) - южен – S (south - юг)
 4. 4. N S S N N S N S Едноименните магнитни полюси се отблъскват, а разноименните се привличат. С увеличаване на разстоянието между полюсите магнитните сили намаляват.
 5. 5. 2. МАГНИТНО ПОЛЕ Магнитите създават в пространството магнитно поле. Магнитното поле откриваме по магнитните сили, с които то действа на други тела.
 6. 6. N А) Посока на магнитното поле – условно се приема посоката от южния към северния S F полюс. F1 Около магнитните полюси полето е по- силно, а далече от тях – по-слабо.
 7. 7. Б) Взаимодействие на два успоредни проводника, по всеки от които тече ток    Когато посоката  на тока е еднаква,  проводниците се  привличат.    Ако посоката на  тока е  противоположна,  проводниците се  отблъскват. Посоката на силите F и F' определяме по правилото на дясната ръка.
 8. 8. 3. МАГНИТНА ИНДУКЦИЯ • Тя е  силова характеристика на  магнитното поле. В = F/q.v    B = F/ I.l • Мерната единица е Тесла ( Т ).
 9. 9. 4. МАГНИТНИ ИНДУКЦИОННИ ЛИНИИ  Магнитните  силови  линии  са  мислени  криви,  чрез  които  онагледяваме  N S посоката на полето.  Магнитните  силови  линии  започват  от  северния  и  завършват  върху  южния  полюс  на  магнита.
 10. 10. А) Индукционни линии на дълъг прав проводник, по който тече ток Силовите линии на магнитното поле лежат в равнини,  перпендикулярни на проводника. Ако обхванем проводника с дясната си ръка така, че опънатия палец да сочи посоката на тока, свитите пръсти показват посоката на силовите линии.
 11. 11. Б) Индукционни линии на пръчковиден магнит       Близо  до  полюсите  на  магнита,  където  полето  е  по-силно,  неговите  силови  линии  са  разположени  по- нагъсто. N S
 12. 12. В) Индукционни линии на подково- образен магнит         Магнитното  поле  между  полюсите на подковообразния  N S магнит  е  хомогенно  –  силовите  линии  са  успоредни  прави,  разположени  на  равни  разстояния една от друга.
 13. 13. Г) Индукционни линии на кръгов проводник и на намотка, по които тече ток Силовите линии, преминаващи през центъра на кръга, са прави линии, Силовите линии са прави които са перпендикулярни на линии, успоредни на оста на равнината на проводника. намотката
 14. 14. 5. ЗАКОН НА АМПЕР • Изразява силата, с която магнитно поле действа на проводник, по който тече ток. Fmax = B. I .l (N) • Посоката на силата е: перпендикулярна на равнината заключена от магнитната индукцията и тока.
 15. 15. А) Правило на дясната ръка с изпънати пръсти Ако поставим дясната си ръка така, че палеца да сочи посоката на тока(І), а изпънатите пръсти - посоката на индукционните линии(В), тогава магнитната сила F е перпендикулярна на дланта и излиза от нея.
 16. 16. МАГНИТНО ПОЛЕ НА ЗЕМЯТА  Около Земята Магнитна ос съществува магнитно поле.
 17. 17. МАГНИТНО ПОЛЕ НА През 1600г. Уйлям Джилбърт ЗЕМЯТА установява, че над намагнитено метално кълбо магнитната стрелка се ориентира по същия начин, както стрелката на компаса в различни географски райони. Оттук той стига до извода, че самата Земя представлява един огромен магнит. Тъй като северният полюс на стрелката на компаса се привлича от южния магнитен полюс на Земята, можем да направим извода, че последният е разположен в близост до северния географски полюс. Съвременните изследвания показват, че магнитните полюси на Земята са изместени на ъгъл 11,5 градуса от нейната ос на въртене.
 18. 18. Учените все още не са дали изчерпателен отговор на въпроса как възниква магнитното поле на Земята. Предполага се, че то се поражда от електрични токове, които текат в нейното течно ядро. Създаването и поддържането на такива токове вероятно е свързано с въртенето на Земята около оста й.
 19. 19. Магнитните сили в ежедневието  Магнитните сили са навсякъде около нас.  Постоянни магнити има във високоговорители, слушалките на дискмена и mp3-плеъра, за направа на магнитни брави и т.н.  Огромен брой миниатюрни магнитчета има върху лентите за касетофони и видео, върху компютърните дискове и дискети, в паметта на компютрите. С тяхна помощ се записват звуци и образи,числа.
 20. 20.  Магнитните сили намират разнообразно приложение в медицината.  С помощта на магнит се отстраняват железни стружки, попаднали в окото.  Магнитните сили ускоряват заздравяването на счупени кости. Ето защо понякога около счупена ръка се навива проводник, по който се пропуска много слаб ток.  Някои хора носят магнитни гривни, защото вярват, че те намаляват високото кръвно и помагат за контролиране на теглото.
 21. 21. Магнитните сили помагат на прелетните птици да се орентират къде се намират по време на дългия си полет към топлите страни и обратно. Магнитните сили помагат за намирането на големи находища от железни руди. В близост до такива находища се наблюдава така наречената «магнитна аномалия», което значи че стрелката на компаса се отклонява по направлението север - юг.
 22. 22.  Магнитните полюси на Земята извършват сложни движения. На всеки 200-300 хиляди години полюсите разменят местата си.  Някои животни (домашни гълъби, пчели, тинни бактерии) използват земното магнитно поле, за да се ориентират.

×