Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Quadre tipologia textual

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Tipologies textuals
Tipologies textuals
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Quadre tipologia textual

  1. 1. TIPOLOGIA TEXTUAL TIPUS DE TEXT INTENCIÓ PRESENTACIÓ EXTERNA I/O ESTRUCTURA INTERNA LLENGUATGE FORMES QUE ADOPTA AQUEST TIPUS DE TEXT NARRATIU Relatar fets i processos, reals o fantàstics, protagonitzats per personatges en un temps i espai determinats. És un text subjectiu. Ordre cronològic dels fets en plantejament-nus i desenllaç (tot i que també hi pot haver alteracions, com el flashback) Verbs d'acció (entrar, ballar, viatjar...)en pretèrit perfet simple o perifràstic o en imperfet. Temps verbals correlacionats (presents amb pret. indefinits, etc.) Connectors temporals (quan...) Adverbis de temps i manera (llavors, l'endemà, suaument...), punts de vista narratius (omniscient, objectiu, protagonista, testimoni...) Novel.la, conte, relat, rondalla, llegenda, faula, etc. Memòries, dietaris (o diaris), autobiografies, biografies, llibres de viatges i cròniques històriques, etc. Notícies de periòdic ,reportatges, cròniques, annals històrics, guions de TV, cinema i ràdio, etc. Còmics i auques. La carta DESCRIPTIU Destacar les característiques, qualitats o detalls d'allò descrit. És un text subjectiu. Ordre espacial de les expansions qualificatives sobre allò descrit: d'esquerra a dreta, de dalt a baix, de dins a fora (i a l'inrevés),etc..... Adjectius i comparacions. Llenguatge retòric en les descripcions literàries. Precisió lèxica en els noms. Verbs en present o imperfet. Connectors espacials ( des de, fins a....) Adverbis de lloc (fora, dins, baix...), oracions de predicat nominal o atributives (amb verbs copulatius i atributs). Oracions amb CN, oracions de relatiu. Frases curtes amb comes, punts, punts i coma i punts suspensius. Novel·les, contes, cartes, Retrats, caricatures, etc. Fitxes científiques. Classificacions i taxonomies. Guies turístiques, catàlegs i postals. Definicions de diccionari i enciclopèdia. Ressenyes bibliogràfiques, de cinema, teatre, TV, etc.... RETÒRIC Captar l'atenció cap a la bellesa o raresa del llenguatge. És un text subjectiu. Forma lliure: per versos, per estrofes, per elements visuals, etc. Figures retòriques de tota mena (metàfores, anacoluts, al·literacions, hipèrbatons,etc.), jocs de paraules, dobles sentits i ironia.... Poesies, cançons, romanços, etc. Prosa poètica, haikús, tankes, etc. Poesies visuals, cal·ligrames, poemes-objecte, etc. Converses quotidianes , plenes de metàfores col·loquials. Publicitat. Creació literària en general. EXPLICATIU Transmetre informació i coneixements de forma clara . És un text objectiu. Ordre lògic d'idees o conceptes, amb o sense gràfics i il.lustracions: introducció- desenvolupament-conclusió i fonts d'informació.... Verbs en present i passat. Oracions subordinades causals, finals, consecutives,etc. Connectors discursius (per tant, així, però, causa- conseqüència,ordre etc.), cohesió lèxica mitjançant sinònims, repeticions, camps lèxics i famílies de mots, etc. Enunciats entre parèntesis o guions, aposicions, oracions de relatiu explicatives. Temes teòrics i treballs monogràfics. Tríptics informatius. Informes i conferències. Exàmens, apunts, llibres de text. La tesi doctoral. Documentals i reportatges, articles divulgatius. Invitacions. Regles de jocs i esports. Ponències en simposis, participacions en seminaris, exposicions orals a classe, documents àudiovisuals
  2. 2. INSTRUCTIU Incitar a la realització d'alguna activitat. És un text objectiu. Ordre lògic de les accions: materials o ingredients, ordre 1,2,3,4,... amb o sense il.lustracions.... Verbs en imperatiu. Perífrasis d'obligació (haver de+ inf. caldre +inf. deure +inf.). Lèxic molt precís. Numerals ordinals o lletres ordenades. Segona persona verbals (tu, vosaltres, vostè, vós), disposició espacial específica, amb punts o representable amb esquemes. Receptes de cuina. Instruccions d'aparells. Regles de jocs. Prospectes de medicaments. Consells, ordres i normatives. Lleis. Instruccions dels caixers automàtics, receptes mèdiques, textos legals, publicitat, prevenció de malalties i accidents. Llibres d'estil. Formularis. ARGUMENTA- TIU Presentar proves i raons per defensar una idea o opinió i convèncer algú d'alguna cosa. És un text subjectiu. Presentació del tema o tesi, presentació dels arguments (1,2,3, etc.) i conclusions.... Verbs com creure, pensar, opinar, dir, etc. Subordinades causals, consecutives i adversatives. Connectors de causa , conseqüència i ordre, finalitat, oposició (així doncs, però). Numerals ordinals. Cometes per les citacions d'altres textos (intertextualitat)..... Assaigs i articles d'opinió. Debats, tertúlies, taules rodones, tesis doctorals, cartes al director, discursos, crítiques d'art (o TV, cinema, pintura, novel.la, etc.) anuncis publicitaris. Instàncies, sol.licituds i cartes CONVERSACI- ONAL Establir un diàleg entre dos interlocutors. És un text subjectiu. Estructura de pregunta- resposta o comentari-resposta, amb intervenció 1,2,1,2, etc. Frases breus i simples (coordinades o juxtaposades), sovint inacabades. Pronoms personals, febles i interrrogatius. Codis no verbals (entonació, gesticulació, etc.). Interjeccions i onomatopeies. Lèxic col.loquial. Rutines i estereotips lingüístics. Formes de cortesia. Inversions, omissions, repeticions. Signes de Puntuació per regular la intenció dels missatges. Adverbis d'afirmació, negació, dubte, etc. Diàlegs quotidians, converses telefòniques, discussions. Teatre. Entrevistes i debats. Excuses, salutacions i comiats. Enquestes i qüestionaris. Acudits dialogats. Diàlegs dins de les novel.les i contes. Còmics. Assemblees. Reunions de treball PREDICTIU Anunciar l'esdevenidor. És un text objectiu o subjectiu, depenent del tema (horòscop, subjectiu; temps atmosfèric, objectiu). Ordre per temes Verbs en futur o condicional, perífrasis de probabilitat (podrà ser que, deu ser que...) lèxic especialitzat del tema. Adverbis de temps, dubte o probabilitat. Subordinades condicionals. Horòscops, prediccions metereològiques, prediccions econòmiques i socials. Programes electorals, Projectes. FONT: http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/tipus.htm

×