Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nuorten aikuisten osallisuus palvelujen kehittämisessä

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (15)

Ähnlich wie Nuorten aikuisten osallisuus palvelujen kehittämisessä (20)

Anzeige

Weitere von MS SOSTE (20)

Nuorten aikuisten osallisuus palvelujen kehittämisessä

 1. 1. Nuorten aikuisten osallisuus palvelujen kehittämisessä case Jyväskylän nuorten aikuisten ääni -ryhmä M/S SOSTE 9.10.2014 Hanna Pieviläinen Projektipäällikkö oSallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Hanna Pieviläinen 9.10.2014 Kuva: Ninka Reittu-Kuurila
 2. 2. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Tavoitteet: Alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen Järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten edistäminen Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen Yhdistys perustettu v. 1938 Jäseninä henkilöitä ja yhdistyksiä toimialalta Volyymit: Ray:n Ak, kuusi (6) hanketta, 23 työntekijää Verkkosivut: www.pksotu.fi Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 3. 3. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi ja koordinointi www.jelli.fi/osallisuus Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 4. 4. Osallisuus… Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima: syrjäytymisen prosessissa sosiaaliset siteet yhteisöön heikkenevät, osallisuuden prosessissa ne vahvistuvat Osallisuus on tunnepohjainen kokemus se voi syntyä osallistumisesta, mutta pelkkä osallistuminen ei useinkaan riitä Osallisuuden tunteen synty edellyttää yhteisön ja yksilön vastavuoroista toimintaa Yhteisö huomioi jäsenensä, yksilö tulee aktiivisesti mukaan. (Oranen, Mikko 2008) Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 5. 5. Osallisuus Osallisuus omassa elämässä -Osallisuus koostuu identiteetistä ja elämänhallintavalmiuksista ja voimaantumisesta (empowerment) -Olennaista on omakohtainen sitoutuminen, omaehtoinen toiminta ja vaikuttaminen omaa elämää koskevien asioiden kulkuun sekä vastuun ottaminen seurauksista -Osallisuus ja osallisuuden kokemukset ovat aina kytköksissä osallistujan ihmiskäsitykseen ja henkilökohtaiseen elämismaailmaan. Osallisuus ympäröivissä yhteisöissä -Osallisuudessa on kyse kiinnittymisestä johonkin: yhteisöihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan, yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisestä, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. -Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima. Osallisuus yhteiskunnassa - Yhteiskunnan tasolla osallisuus liittyy edustukselliseen demokratiaan. Keskeistä osallisuudessa on se, miten ihmisellä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoprosessiin. oSallisuushanke Salli 2014 Osallisuus on monitasoinen ja –syinen tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen kokonaisuus. Keskeistä osallisuudessa on luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen. Osallisuus on yksilöllinen tunne tai kokemus kuulumisesta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Lähekkäiset käsitteet Osallistuminen Osallistaminen Osallisuuden muotoja Tieto-osallisuus Suunnitteluosallisuus Päätöksenteko-osallisuus Toimintaosallisuus (Kohonen&Tiala 2002) Englanninkielisiä vastineita Participation citizen engament inclusion co-production involvement Määritelmät perustuvat Mona Särkelä-Kukon ja Päivi Rouvinen-Wileniuksen Sallin artikkelikokokelmassa (Jämsén&Pyykkönen (toim.) 2014) oSallisuuden jäljillä julkaistuihin artikkeleihin. Kuva: Ninka Reittu-Kuurila
 6. 6. Keskustelu asiakasosallisuudesta (Närhi ym. 2013) Sosiaali- ja terveydenhuollossa osallisuus tunnustettu arvo ja tavoite, kuitenkin käytännön toteutumisessa edelleen puutteita Käytännön toiminnassa palveluiden käyttäjien kokemukset ja mielipiteet jäävät usein marginaaliin Palveluiden käyttäjää kohtaan ristiriitaisia odotuksia: asiakkaan odotetaan olevan aktiivinen toimija ja ottavan vastuuta omasta tilanteestaan, vaikka samaan aikaan hänen edellytetään mukautuvan viranomaiskäytäntöihin ja –toimenpiteisiin Osallisuuden motiivi palvelujärjestelmässä? Konsumerismi (choice) – demokratia (voice)? Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 7. 7. Palvelujen kehittämisestä kiinnostuneita nuoria (17-29 v.), joilla itsellään on kokemusta sosiaalitoimen, Kelan ja TE-toimiston palveluista Poliittisesti, uskonnollisesti ym. sitoutumaton avoin ryhmä Toiminta nuorten aikuisten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa Jyväskylän nuorten aikuisten ääni - ryhmä Mitä nuoret aikuiset voivat tehdä palvelujen epäkohtien kehittämiseksi...? Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 8. 8. Jyväskylän nuorten aikuisten ääni - ryhmä Ryhmän toiminta nuorista lähtevää, nuorten ideat keskiössä Toiminta käynnistyi 2012, kun ”taustatahot” P-K Sosiaaliturvayhdistyksen Salli-hanke ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen PalKo-hanke (Kati Närhi) kutsuivat nuoria aikuisia keskustelemaan kokemuksista palvelujärjestelmän toimivuudesta. Nuortentalo Katutaso (Jyväskylän Katulähetys ry) mukaan yhteistyöhön Taustatahojen rooli toiminnan mahdollistajina, puitteiden luominen nuorten aikuisten omalle toiminnalle Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 9. 9. En tule kuulluksi. Ei yksilöllisyyttä: kaikille sama palvelu ja lappu. En ymmärrä. Miksi asiakkaalla ja palvelujärjestelmällä on eri pelisäännöt? Miksi nuoren oma suunnitelma ei kelpaa TE-toimistossa? Tietoa ei saa tarpeeksi. Mihinkään ei voi kuitenkaan vaikuttaa. Miksi tietoa palveluista ja omista oikeuksista saa usein vasta kun osaa itse kysyä? Entä jos ei osaa? Ei uskalla antaa palautetta. Käytännöt ovat sekavia. Nuorten aikuisten kokemuksia palvelujärjestelmästä: Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 10. 10. Ryhmän tuotokset Tapaamisia viranomaisten kanssa Isommat keskustelutilaisuudet viranomaisten ja päättäjien kanssa (2) Nuorisotakuusta toukokuussa 2013 Tää ei nyt vaan toimi! maaliskuussa 2014 Vierailu eduskunnassa kesäkuussa 2014 Nuorten omat tuotokset: hyvän ja huonon palvelun tiski, Rela-lomake, videot, fb-ryhmä Tää ei nyt vaan toimi! –kooste Media: Keskisuomalainen, Yle Lisäksi arviointihaastattelu mukana olleille nuorille aikuisille (oSallisuushanke Salli ja PalKO-hanke) Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 11. 11. Omista ”poteroista” kohti toisten näkökulmien ymmärtämistä: Kun mulla on ennen ollu käsitys, että kaikki valtuuston päättäjät on paskanaamoja, suoraan sanottuna. (Nuori) Sillonhan mä annoin mennä vaan. Haukuin ihan päästä varpaisiin työkkärin. (Nuori) Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Olen oppinut, miten suhtautua asioihin ja oppinu ehkä punnitseen asioita monelta eri kantilta. (Nuori) On ehkä ollu se suurin asia, mikä mulla on jääny päällimmäisenä niin kun itteni kohalla. Kasvu.- - - Ehkä mää sitten oon kasvanu aikuiseksi. Mutta siis tää on niin ku antanu mahdollisuuden siihen. Päässy tavallaan sellasiin tilanteisiin, missä on voinu avata suuta. (Nuori) Se, että pystyy keskustelemaan rakentavasti ja niin kun positiivisen palautteen kautta. (Nuori) Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 12. 12. Ryhmäläisten kokemuksia Oppiminen: päässyt tutustumaan eri alojen ihmisiin sekä keskustelemaan palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvistä asioista viranomaisten ja päättäjien kanssa. Kasvu ihmisenä ja oman ajattelun muutos Osallistuminen ja vaikuttaminen Oma aktiivisuus on lisääntynyt Motivaatio Usko parempaan ” Valittaminen on usein sitä, että huudetaan pää punaisena, eikä tavallaan anneta mahollisuutta kehittää sitä ideaa”. Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 13. 13. Miten ihmisiä tavoitetaan? Ekan kerran jälkeen luvattiin pitsa vai mikä se oli, niin mää lähin mukaan. Että se oli todellinen syy, mutta pikkuhiljaa ne arvot on muuttunu. Halu kehittää. (Nuori) Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 14. 14. Osallisuuden mahdollistaminen ”Ootte tuonu mahdollisuuden nuorille päästä siihen pisteeseen, että meidät otettais vakavasti. Tavallaan luonu sen pohjan sille ja nythän menee, esim. tilaisuudet omalla painollaan. Että me pystyään keskenäänkin olemaan sovussa. Luonu sen mahdollisuuden.” (Nuori) ”Taustatahot” olleet mukana mahdollistamassa Kontaktit viranomaisiin ja päättäjiin Tiedon jakaminen Osallisuuden mahdollistaminen: vetäjä ei ota liian suurta roolia, mutta tukee tarvittaessa prosessin eteenpäin viemistä  tavoitteena itsensä tarpeettomaksi tekeminen? Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 15. 15. Miten nuorten osallisuutta palveluiden kehittämisessä voidaan mahdollistaa? Aikaa, sitoutumista, rohkeita työntekijöitä Nuorten kuuntelemista ja aitoja kohtaamisia Epävarmuuden sietämistä Muuttuvia suunnitelmia Nuoretkin toivovat välillä ”ohjausta” Kuunneltiin nuoria ja lähdettiin mahdollistamaan nuorten näköistä kehittämistyötä  Nuorten aikuisten ääni -ryhmä syntyi Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 16. 16. Nuorten aikuisten osallisuus palveluiden kehittämisessä Tieto-osallisuus Kokemusasiantuntijuuden vahvistuminen: yksi askel kohti vahvempaa asiakasosallisuutta palveluissa Pidetään ”meteliä” nuorten aikuisten asioista Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 17. 17. Matkan varrella mietittyä… Voiko asioihin oikeasti vaikuttaa?  Pois näennäisosallisuudesta Muutokset hitaita - nuoret nopeita Järjestelmän odotukset asiakkaiden osallisuudelle  esim. tapaamisajat virka-aikaan jne. Toimiminen ”epävirallisena ryhmänä” Tiedottaminen Sitoutuminen Henkilöityminen (ryhmäläiset, vetäjät) Toiminnan jatkuvuus, uusien nuorten mukaan saaminen Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 18. 18. Johtolankoja osallisuuteen Hanna Pieviläinen 9.10.2014 Ihmisten välinen luottamus on osallisuudessa olennaista. Luottamus rakentuu arvostavassa kohtaamisessa. Kuulemalla ihmistä voi saada uusia näkökulmia. Ennakko-olettamukset voivat osoittautua vääriksi. Ihmisten arkiympäristöihin jalkautumalla voi tavoittaa enemmän ihmisiä. Samalla mahdollistuu ihmisten tasa-arvoisempi kohtaaminen. Osallisuuden kokemus syntyy yhteisöissä. Matalan kynnyksen toiminta luo mahdollisuuksia eri lähtökohdista tulevien ihmisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Tieto on osallisuuden edellytys. On tärkeää, että ihmisillä on mahdollisuus saada selkeästi esitettyä ja helposti löydettävää tietoa osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja tarjolla olevista palveluista. Osallisuuden edistäminen on kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja valtion viranomaisten yhteinen asia. Voimien, osaamisen ja ihmisten tavoittamisen kanavien yhdistäminen kannattaa. Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Kooste: oSallisuushanke Salli, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
 19. 19. Lisätietoja Tää ei nyt vaan toimi! Nuoret aikuiset palvelujärjestelmän asiantuntijoina. Kooste Jyväskylän nuorten aikuisten ääni-ryhmän tuotoksista. Kevät 2014 http://www.jelli.fi/lataukset/2011/04/T%C3%A4%C3%A4-ei-nyt-vaan-toimi.pdf Mona Särkelä-Kukon ja Päivi Rouvinen-Wileniuksen artikkelit oSallisuuden jäljillä –teoksessa (toim. Arja Jämsén ja Anne Pyykkönen 2014) http://www.jelli.fi/lataukset/2014/05/oSallisuuden-j%C3%A4ljill%C3%A4- verkkoversio-pakattuna-16052014.pdf Närhi, Kokkonen & Matthies 2013. Nuorten aikuisten miesten osallisuuden ja toimijuuden reunaehtoja sosiaali- ja työvoimapalveluissa. Teoksessa Laitinen & Niskala (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere. Vastapaino s. 113- 145. Oranen, Mikko 2008: Mitä mieltä? Mitä mieltä! www.pksotu.fi www.jelli.fi/osallisuus Hanna Pieviläinen 9.10.2014
 20. 20. Hanna Pieviläinen 9.10.2014 Salli oSallisuus! Kiitos! Kuva: Ninka Reittu-Kuurila

×