Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

oCCc Rasad No1

955 Aufrufe

Veröffentlicht am

IT Observation Program
برنامه رصد فناوری اطلاعات
بولتن خبری شماره 1 (آزمایشی) ویژه رایانش ابری
نسخه خام: http://wiki.occc.ir/index.php?title=Rasad:Cloud_No1

Veröffentlicht in: Technologie
  • Login to see the comments

oCCc Rasad No1

  1. 1. . )کی حطس(اه یروانف یسررب - 1 یربا شنایار 1.1 هکبش 1.2 رورس 1.3 یربا شنایار تیریدم 1.4 یدربراک یاه همانرب / لماع متسیس 1.5 یزاس هریخذ یاه متسیس 1.6 یزاس یزاجم 1.7 )هس حطس( یربا یاه متسیسوکا یسررب - 2 یدروم یاه شرازگ 2.1 اکیرما رد یربا شنایار 2.2 1 2 2 3 4 4 5 6 7 تــسرــــهف هحفص
  2. 2. تامدخ هیارا رد ییلااب تردق دوشیم ثعاب ناکما نیا .تفرگ رارق سیورس کی تروصب )BlueMix( تکرش نیا یربا راکهار رد ،نوستاو مان اب IBM هنایارربا یریگ میمصت هب طوبرم لئاسم رد هنایار ربا نیا یاهدربراک هلمج زا .دننک یرادرب هرهب یعونصم شوه زا دنناوتب هکیروطب دوش لصاح کینورتکلا یاه سیورس و.دشابیم یتعنص و یکناب ،یماظن یاه هزوح رد یرـــبا شناــیار 1
  3. 3. )network virtualization and security platform( محصول وی ام ویر NSX توسعه راهکار شبـــکه به عنوان یک فناوری نوظهور، بدلیل )Software Guard Extensions( اینتل SGX تکنولوژی اینکه یکی از چالش های مهم در حوزه امنیت کلاد را هدف قرار داده است، میتواند طی چندسال آینده بطور گسترده در زیرساخت های رایانش ابری مورد استفاده قرار بگیرد. این تکنولوژی متعلق به شرکت اینتل می باشد. در این تکنولوژی مجموعه دستورالعمل های جدید در سطح پردازنده مورد استفاده قرار میگیرد تا توسعه دهندگان بتوانند کدها و داده های خود را از دسترسی و تغییرات غیرمجاز محافظت کنند. البته ویژگیها و اهداف دیگری نیز دنبال میشود ســرور Information Technology Observation Newsletter 2
  4. 4. Kubernetes برای مدیریت کلاستر در حال گسترشا ست. نظیر پروژه Container رویکردهای مبتنی بر که توسط گوگل بصورت متن باز شروع شده است. در حال گسترش است. CoreOS استفاده از فناوری یک توزیع جدید از لینوکس است که معماری آن برای بکارگیری در زیرساخت های CoreOS جدید مراکز داده )نظیر رایانش ابری( بهبود داده شده است. این معماری توان مقیاس پذیری و استحکام بیشتری را در بخش زیرساخت فراهم میکند.. مدیریت رایانش ابری 3
  5. 5. اه cloud native software و اه microservice شرتسگ SaaS لدم یارجا یارب هک دنتسه ییاه سیورس )Cloud native software( یربا یموب یاهرازفا مرن ای )Microservice( سیورسورکیم.دنریگیم رارق هدافتسا دروم لااب سایقم رد PaaS و .تفرگ رظن رد یربا شنایار یارب )Design Pattern( یحارط یوگلا کی میناوتیم ار سیورسورکیم تقیقح رد Docker شرتسگ هتفگ Shipping دنیآرف نیا هب هک دوشیم هدافتسا رظن دروم لحم هب ارجا هدامآ و هدش بصن تلاح رد دک لاقتنا لیهست یارب Docker یروانف هداد هعسوت نآ یارب زین یزاجم یاه نیشام زا ینابیتشپ یارب ییاه هنوزفا اما تسا Container رب ینتبم اتدمع یروانف نیا رضاح لاح رد .دوشیم .تسا هدش یزاس هریخذ یارب Docker زا هدافتسا یدربراک یاه همانرب / لماع متسیس یزاس هریخذ یاه متسیسInformation Technology Observation Newsletter 4
  6. 6. حناوس زا یبایزاب یارب Microsoft Azure زا هدافتسا راکهار )Microsoft Azure( روژآ تفاسورکیم تامدخ هئارا یارب تفاسورکام تکرش یصاصتخا نیا رد تفاسورکام یاه سیورس دبس .تسا یربا هئارا تهج رد اریخا وتسا شیازفا لاح رد راکهار رارق هدافتسا دروم حناوس زا یبایرازاب یاه سیورس.تسا هتفرگ یدربراک یاه همانرب / لماع متسیس هزوح رد 2 هخسن PernixData FVP راشتنا تیریدم تاناکما اب Storage Virtualization یرازفا مرن تروصب هظفاح یاطخ یزاس یزاجم راکهار کی PernixData FVP ناوتب ات تسا هظفاح رد یزاس هریخذ یاه متسیس.درک ادیپ تسد ییلااب ییآراک هب :زا دنترابع نآ هدمع یاه یگژیو هک Distributed Fault Tolerant Memory NFS support Adaptive Network compression User defined fault domains 5
  7. 7. حرطم ناهج یتح و ایسآ داصتقا رد مهم یاهروشک زا یکی ناونع هب نیچ روشک رد ای و هدش ارجا نونک ات نیچ رد یددعتم یا هعسوت یاه همانرب .تسا هدوب نیا یژولونکت یارب روشک نیا 2020 زادنا مشچ هنومن یارب .دنتسه ارجا تسد :یسیلگنا هب( ارگ یروآون یروشک هب لیدبن 2020 لاس ات دیاب نیچ هک تسا روشک نیا یاهزادنا مشچ زج نآ رب هولاع .ددرگ )Innovation-Oriented.تسا 2050 لاس ات نونف و مولع هنیمز رد یناهج یتردق ناونع هب ندش رهاظ نیچ روشک نلاک یاه همانرب رد یربا شنایار هاگیاج لاح رد نیچ رد یربا شنایار تعنص هدش ماجنا یاه ینیب شیپ ساسا رب نیچ رازاب رد ار تعنص نیا شزرا هریجنز شزرا اه ینیب شیپ نیا .تسا شرتسگ همانرب نیچ تلود .دنا هدرک ینیب شیپ 2015 رد رلاد درایلیم 163-122 نیب حرط نآ هلمج زا هک تسا هدرک ارجا و نیودت تعنص نیا زا تیامح یارب ار ییاه.تسا )2015-2011( نیچ روشک هعسوت هلاس جنپ همانرب رد ییاه هعسوت یاه تیدودحم و عناوم ییاهتیدودحم و هدنرادزاب لماوع زونه هتفرگ تروص یاهتفرشیپ یمامت مغر یلع تسا هدش نیچ رد یربا شنایار هیاپ رب تلاوصحم هعسوت زا عنام هک دراد دوجو:درک هراشا دراوم نیا هب ناوت یم اهنآ هلمج زا هک یربا شنایار زا یفاکان کرد تلاوصحم هناروکروک هعسوت دمآراکان نامزاس یربا شنایار زکارم رد هژورپ هنلاوجع تخاس و فیرعت یگنهامه یلک نادقف یربا شنایار شریذپ مدع تعنص یاه فعض نیچ ینف تیفرظ نیچ روشک تاعلاطا یروانف و عیانص ترازو ملاعا ساسا رب مرن عیانص رد کیتامتسیس فعض طاقن طسوت یربا شنایار یروانف هعسوت یارب:زا دنترابع اهتیدودحم نیا زا یخرب .تسا هدش دودحم عمتجم رادم و رازفا نیداینب یاه یژولونکت دوبن یفاکان یروآون تیلباق لااب حطس رد اه یتساک تلع هب لنسرپ یراتخاس یدج تلاکشم :زا دنترابع درب مان تعنص نیا رد نیچ زا ناوت یم هک ییاهفعض یلک روط هب یلحم رازاب رد اضاقت مدع یلنسرپ و یربهار تلاکشم نییاپ نانیمطا تیلباق هطوبرم زکارم رد یزاس یزاجم زا یفاکان ینابیتشپ یلصا یاه هشارت هتسه دیلوت رد تیقلاخ هداد زکارم رد یژرنا یگنیهب تلاکشم یتینما یاه ینارگن و تلاکشم دراوم یخرب طسوت یربا شنایار یروانف تینما نیمات یارب نیچ ینف تیفرظ هکییاج ات تسا هدش تیدودحم راچد نیچ تاعلاطا تینما تعنص رد یراتخاس .تسا هداد نآ هب ار فیعض ًاتبسن لک رد ۀبتر نیچ تاعلاطا یروانف و عیانص ترازو نیچ رد یتینما یاه ینارگن شیازفا ثعاب نیب نیا رد زین یرگید تلاکشم هولاع هب:تسا هدش :یتموکح نیناوق ًاهاگ( ییاه هداد هب یسرتسد یارب یوق یتارایتخا ،نیچ یلم تینما نیناوق ساسا رب دنتسه نیچر وشک ییایفارغج یاهزرم لخاد رد هک )اه همانرب یاهدک سروس یتح دیآ یم رب یگداس هب یسررب نیا زا هک روطنامه .دوش یم هداد روشک نیا تلود هب هب یطابترا عقاو رد و ددرگ یم رب یتینما رت نییاپ یاه هیلا هب رتشیب تلاکشم نیا.درادن یربا شنایار مان هب یلدم :یراتخاس یاهفعض هتفرشیپ تاعلاطا تینما یاه ثحب رد هدبز لنسرپ دوبن.1 تاعلاطا تینما نیداینب یاه یژولونکت رد یتساک.2 یجراخ یاه سیورس و تلاوصحم هب دح زا شیب یگتسباو.3 هزوح نیا رد تعنص تیاده یارب گرزب یاه تکرش دوبن .4 یدروم یاه شرازگ نیچ رد یربا شنایار )هس حطس( یرـــبا یاــه مــتسیسوــکا یسررـــبInformation Technology Observation Newsletter 6
  8. 8. 2015 لاس یارب اکیرمآ تلود رد ور شیپ یاه همانرب یخرب :)NITRD2015( رد عیرست تهج FASTER همانرب رد یربا شنایار زا هدافتسا.یروانف و مولع هزوح شزومآ و تاقیقحت تیریدم هرهب اب اکیرمآ تلود رد OpenGovernment یژتارتسا همادا یربا شنایار زا یریگ عیرست یارب اکیرمآ لاردف تلود رد هک تسا یا همانرب ناونع FASTER عورش .تسا ارجا لاح رد یروانف و مولع هزوح شزومآ و تاقیقحت تیریدم رد دوبهب همانرب نیا فده .تسا ۲۰۱۲ لاس هب طوبرم یمسر روطب همانرب نیا یاه یدنمناوت شریذپ رد باتش داجیا و یتاقیقحت یاه سناژآ نیب تکراشم.دشاب یم تاعلاطا یروانف رب ینتبم هتفرشیپ :تفرگ رارق همانرب نیا راکروتسد رد ریز یاه یژتارتسا ۲۰۱۳ لاس رد یربا شنایار یسانش ناتسه و ییانعم بو زاب تلود روهظ لاحرد یاه یژولونکت قفوم تایبرجت و اه هدیا ،شناد کارتشا اکیرمآ رد یربا شنایار هجوت دروم زین ریز دروم ود ۲۰۱۴ لاس رد ،قوف یاه یژتارتسا رب هولاع :تفرگ رارق دازآ تکراشم یاهرازبا و اه یکیو )ییایفارغج مولع هنیمز رد شناد کارتشا هژورپ( EarthCube روطب زکرمت و دش هداد همانرب نیا یاه یژتارتسا رد یتارییغت ۲۰۱۵ لاس رد:تفرگ رارق ریز دراوم یور رب هدمع یربا شنایار یمومع یسرتسد و زاب یاه هداد لماش :زاب تلود رتعیرس تاطابترا اکیرمآ یلم یاهدرادناتسا هسسوم طسوت هدش نیودت هار هشقن ساسا رب هک یژتارتسا ود دربشیپ رد یربا شنایار دربراک لامع ،)293-500 NIST SP( .تسا سوسحم لاماک رگید 7

×