Anzeige

Teories de l'educació a distancia

24. Oct 2010
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Teories de l'educació a distancia

 1. Teories de l'educació a distància« L´ús de les TIC en l´educació i Teories de l'aprenentatge
 2. Enfocaments teorètics a l’educació a distància Teoria de l’estudi independent Charles Wedemeyer Michael Moore Teoria de la industrialització de l’ensenyament Otto Peters Teoria de la interacció i la comunicació Börje Holmberg Teoria de l’andragogia Malcolm Knowles Teoria emergent de l’educació a distància Keegan
 3. Teoria de l’estudi independent Segons Charles Wedemeyer  A nivell universitari o de college.  Estableix un sistema que posa èmfasi en: -La independència de l’alumne -L’adopció de la tecnologia, com a eina aplicada a les necessitats humanes  Característiques sistema: -Funcionar en qualsevol lloc -Donar més responsabilitats sobre l’aprenentatge a l’estudiant -Alliberar al professorat de deures de tipus de custodia -Oferir un ventall mes ampli de cursos, formats i metodologies -Utilitzar bé tots els mitjans i mètodes d’ensenyament -Combinar mitjans i mètodes -Programa mitjans articulats -Millorar i començar les oportunitats d’adaptacions a les diferències individuals. -Avaluar el rendiment de l’estudiant simplement. -Respectar el ritme de l’alumnat
 4.  Separació de l’ensenyament de l’aprenentatge per trencar les «barreres d’espai i temps»  Estudiant i professor estan separats  Processos ensenyament-aprenentatge tenen lloc per escrit o per altres mitjans.  Ensenyament individualitzat  L’aprenentatge te lloc per mitja de l’activitat de l’estudiant  L’aprenentatge es fa còmode per a l’estudiant al seu propi entorn  Reorganització dels 4 elements: professor, alumne, sistema i alguna cosa que s’ensenya  Clau per a l'èxit: relació entre alumnat i professor Segons Michael Moore  Per als programes d'educació a distancia  Te dos punts importants: 1. La qualitat d’autonomia de l’alumne: En entorns tradicionals professor actiu/alumne passiu. En l'educació a distancia: buit entre professor i alumne 2. La distancia entre professor i alumne: està formada per 2 elements: diàleg i estructura  Programes d'educació a distancia: autònoms (determinats per l’alumne) i no autònoms (determinats pel professor)
 5. Teoria de la industrialització de l’ensenyament Segons Otto Peters  Educació a distància com a forma industrialitzada de l’ensenyament (comparació entre l’educació a distància i el procés de producció industrial)  L’educació a distància és un producte de la societat industrial  L’educació a distància ha d’ajustar-se als canvis de la nostra societat  Noves categories per a l’educació a distància utilitzant la teoria econòmica industrial: 1. Racionalització 2. Divisió del treball 3 Mecanització 4. Línia de muntatge 5. Producció en massa 6. Treball preparatori 7. Planificació 8. Organització 9. Mètodes de control científic 10. Formalització 11. Canvi de funció 12. Objectificació 13. Concentració o centralització
 6. Teoria de la interacció i la comunicació Segons Börje Holmberg  Relaciona l’efectivitat de l’ensenyament amb l’impacte dels sentiments de pertinença i cooperació i l’intercanvi real de preguntes, respostes i arguments en la comunicació mediada  7 suposicions de fons - El nucli de l’ensenyament és la interacció entre la part que ensenya i la que aprèn - La implicació emocional en l’estudi i els sentiments de la relació personal contribueixen al plaer d’aprendre - El plaer d’aprendre recolza la motivació de l’estudiant - La participació en la presa de decisions és favorable per a la motivació de l’estudiant - Un to personal i cordial i un accés fàcil al tema contribueixen al plaer d’aprendre, a la motivació de l’estudiant i , per tant, faciliten aprendre - L’efectivitat de l’ensenyament es demostra amb l’aprenentatge de l’estudiant d’allò que s’ha ensenyat  L’any 1995 Holmberg amplia la teoria de l’educació a distància i diu que aquesta - Ofereix un servei als alumnes individuals que no poden o no volen fer servir l’ensenyament presencial - Ja no fa que els alumnes estiguin lligats per decisions que han pres altres persones sobre el lloc d’estudi, la divisió de l’any en cursos d’estudi i vacances... - Promou la llibertat d’elecció i la independència de l’estudiant - La societat se’n beneficia - Pot inspirar enfocaments metacognitius - Es basa en un aprenentatge profund com activitat individual. L’aprenentatge està basat i guiat per mitjans no continguts - Està oberta a tipus d’aprenentatge behavoristes, cognitius, constructivistes... - Les relacions personals, el plaer d’estudiar i l’empatia entre els estudiants i les persones que donen suport són cabdals a l’aprenentatge
 7. Teoria de l’andragogia Segons Malcolm Knowles  Teoria de l’aprenentatge adult  Està formada per set elements: - Establiment d’un clima per a l’aprenentatge adult - Creació d’una estructura organitzativa per a l'aprenentatge participatiu (grups de planificació) - La diagnosi de les necessitats d’aprenentatge que inclou la diferenciació entre necessitats percebudes i necessitats assignades - Instruccions per a l’aprenentatge que inclouen objectius amb comportaments terminals que cal aconseguir i instruccions - Desenvolupament d’activitats que aclareixin els recursos i les estratègies per complir els objectius - Desenvolupar un pla que proporcioni proves que es compleixin objectius - Avaluació quantitativa i qualitativa
 8. Teoria emergent de l’educació a distància Segons Desmon Keegan  Concepte un aula virtual (connectar l’instructor i l’estudiant en diferents llocs)  Educació formal  Basada en una institució  Té lloc utilitzant sistemes de telecomunicació interactius  Com més equivalents siguin les experiències d’aprenentatge dels alumnes a distància a les experiències d’aprenentatge dels alumnes tradicionals, més equivalents seran els resultats de l’aprenentatge  Els alumnes locals i a distància tenen entorns d’aprenentatge fonamentalment diferents, per això l’educador a distància ha de dissenyar esdeveniments que proporcionin experiències que tinguin el mateix valor per als alumnes  Experiència d’aprenentatge: qualsevol cosa que promogui l’aprenentatge que inclou el que s'observa, se sent, s’escolta o es fa.  Presència de la intersubjectivitat
 9. La teoria de Moore té dues dimensions: comunicació transaccional (espai generat per la separació alumne- professor) i autonomia de l’estudiant ( relacionada amb el grau de distància transaccional que cada alumne té). Peter creu que l’educació a distancia és producte de la societat industrial degut a que en el seu procés es poden trobar característiques comunes d’una societat industrial tals com la divisió del treball, la mecanització, la producció en massa, l’estandardització i la centralització. Ell considera que l’educació a distància tan sols pot ser rentable si el número d’alumnes matriculats és alt. I que amb el desenvolupament de les noves tecnologies, l’educació a distància ha d’evolucionar, adaptant-se a si mateixa a la nova era post-industrial. Conclusions I
 10. Conclusions II
 11. Realitzat per Maria Riau
Anzeige