Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
$Q LQFUHGLEOH DPRXQW RI H[WUHPHO XVHIXO
LQIRUPDWLRQ RQ WKH VXEMHFW RI NQRWV KLWFKHV
VSOLFHV IDQF ZRUN EORFN DQG WDFNOH DQG...
+$5/(6( *,%621 +DQGERRN
   RI
  .QRWV
  DQG
 6SOLFHV
 DQGRWKHUZRUNZLWK
 KHPSHQDQGZLUHURSHV
    %$51(6
  ...
RSULJKW‹EKDUOHV(*LEVRQ
$OOULJKWVUHVHUYHG

7KLVHGLWLRQSXEOLVKHGE%DUQHV	1REOH,QF
EDUUDQJHPHQWZLWK(PHUVRQ%RRNV,QF

%DUQHV	1RE...
+DQGERRNRI
                      FRQWLQXHGIURPIURQWIODS
.1276	63/,(6
                      *UDQQ.QRW
                      /RQJ6SOLFH
...
1 ( :    2 5 .
$FNQRZOHGJHPHQW
 ,$0LQGHEWHGWR0HVVUV%ULWLVK5RSHV/WGRI/RQGRQ
(QJODQGDQGWKH3OPRXWKRUGDJHRPSDQRI
3OPRXWK0DVVDFKXVHWWVIRUPXFKR...
RQWHQWV
  )RUHZRUG                      

             3$5721(
          ...
)RUHZRUG
620( SHRSOH HDUQ WKHLU OLYLQJ E XVLQJ URSHV 7KH DUH WKH
SURIHVVLRQDOV DQG ZKLOVW , KRSH WKDW HYHQ WKH PD SLFN
XS ...
)25(:25'

  )RUDVLPLODUUHDVRQKDSWHUGHDOVZLWKYDULRXVWSHV
RIEORFNVDQGSXUFKDVHV
  7KLV ERRN GRHV QRW FODLP WR SURYLGH D UHD...
3$57 21(

+(03(1$1'617+(7,523(6
+$37(521(  7KHFRQVWUXFWLRQDQGFDUHRI
       URSHV
/21* DJR PHQ GLVFRYHUHG WKDW FHUWDLQ ILEUHV VKRUW LQ
WKHPVHOY...
.1276$ 1 ' 6 3 / , ( 6

  -XWH 7KLVLVXVHGSULQFLSDOOIRUFKHDSVWULQJVFORWKHV
OLQHVHWF,WKDVDGLVWLQFWLYHVPHOO
  0DQLOD7KLVPD...
LV PDGH
IURPWKHKXVNILEUHVRIFRFRQXWV,WLVFKHDSYHUURXJK
YHU HODVWLF²LW VWUHWFKHV XS WR ILIW SHU FHQW²DQG OLJKW
HQRXJK WR IORD...
7 + ( 2167587,21$1'$5(2)523(6

LWVHODVWLFLWLWKDVDQDELOLWWRZLWKVWDQGVXGGHQVKRFN
ORDGLQJ WKDW PDNHV LW LGHDO IRU FOLPEHUV 7K...
FDQ EH PDGH
IURP PDQ PHWDOV EXW WKH RQO RQH RILPSRUWDQFHLQURSH  
PDNLQJ LV VWHHO %HFDXVH VWHHO ZLUH URSH GLIIHUV FRQVLGH...
.1276$1'63 / , ( 6

FRQVWUXFWLRQLWLVSUREDEOHWKDWRXUVWRRLVKDZVHU     
ODLG
  +RZHYHU LQ RXU OHQJWK WKH VWUDQGV ZKLOVW...
UHYHDOV
DQXPEHURIDUQVODLGXSLQWKHRSSRVLWHGLUHFWLRQWRWKH
VWUDQGV WR JLYH WKH URSH IOH[LELOLW H[FHSW LQ FHUWDLQ VSHFLDO
   ...
7+(2167587,21$1'$5(2)523(6

7HDVLQJ RXW D DUQ UHYHDOV WKHILEUHV ZKLFK KDYH DOPRVW
LQYDULDEODULJKWKDQGHGWZLVW
  ,QWKH86$WK...
7KHVL]HRIWKHDUQVZKLFKPDNHXSWKHURSHDUH
EDVHGXSRQWKHQXPEHURIDSDUWLFXODUWKLFNQHVVRIDUQ
QHHGHGWRPDNHXSRQHVWUDQGZLWKDGLDPHWHURI...
.1276$1'6 3 /, ( 6

VRDNHGLQWDU7DUULQJPDNHVDURSHVWLIIHUDQGKHDYHUDQG L
UHGXFHV LWV VWUHQJWK E RQHVHYHQWK LI ILUPODLGRQHVL...
(VSHFLDOFDUHLVQHFHVVDUZKHQRXDUHJRLQJWRKRLVWRU
ORZHU KHDY REMHFWV DQG IRU WKLV UHDVRQ WKH VWUHQJWK RI D
URSH LV DOZDV H[SUH...
GLYLGHG E WKUHH
7KXVIRUDLQPDQLODWKHEUHDNLQJVWUDLQLV
DQGVRRQ
 1DWXUDOO FRQVXOWLQJ D WDEOH RIEUHDNLQJ VWUHQJWKVVXFK
DVL...
7+(2167587,21$1'$5(2)523(6

URSH VKRXOG HYHU NQRZLQJO DQG GHOLEHUDWHO EH VXEMHFWHG
WRDORDGDQZKHUHQHDULWVEUHDNLQJVWUHQJWK,Q...
7KHILJXUHVIRUPDQLODDQGVLVDODUHEDVHGRQWKUHHVWUDQGHG
                                
KDZVHU...
1XPHURXV LQWHUPHGLDWH VL]HV RI URSH DUH PDGH HVSHFLDOO
DPRQJVW WKH VPDOOHU FRUGV$SSUR[LPDWHEUHDNLQJVWUHQJWKVIRUWKHVH
FDQEH...
7KHUHDUHRWKHUVWDQGDUGJUDGHVRIPDQLODURSHEHWZHHQ+LJK
*UDGHDQG)HGHUDO6SHFLILFDWLRQ7  5PLQLPXP
  G
6WDQGDUG ,WDOLDQ KHPS URSH LV DSSUR[LPDWHO RI WKH VDPH
VWUHQJWK DV+LJK *UDGH PDQLOD EXWVSHFLDOKLJKJUDGHFOLPEHUV
KHPS
URSHL...
.1276$1'63/,(6
1RWHVD
7KHILJXUHVIRUPDQLODDUHIRUWKUHH VWUDQGHGKDZVHUODLG
URSHV)RXUVWUDQGHGVKURXGODLGURSHVDUHVOLJKWOOLJKWHUDQGQLQH  
VWUDQGHGFDE...
2WKHUVQWKHWLFURSHVDUH
   3ROHWKOHQH-XVWRYHUKDOIWKHZHLJKWWZR WKLUGVWKHVWUHQJWKRI
    'DFURQ
   0RQRILODPHQWSROSU...
7+(2167587,21$1'$5(2)523(6

  +DPEUR
/LQH $ WKUHHDUQ ULJKWKDQGHG WDUUHG VRIW
KHPSPDGHLQWZRVL]HV
  +RXVHOLQH7KUHHDPWDUUHG...
.1276$1'6 3 / , ( 6

DUH UHYHUVHG RI FRXUVH IRU D OHIWKDQGHG URSH
LW ZLOO NLQN
7R UHPRYH WKHVH NLQNV FRLO LW GRZQ DQWL FORFNZLVH SDVV
                          
W...
RU ZRUP SDUFHO DQG VHUYH LW VHH
EHORZ
3HULRGLFDOO WZLVW RSHQ D URSH
V VWUDQGV WR ORRN IRU
VLJQVRIURWWLQJLQWKHKHDUW$URSHLVURWWLQJLILWVILEUHV
EHFRPH VRIW DQG EULW...
7+(2167587,21$1'$5(2)523(6

WKHSURYHUELDOFKDLQWKHVWUHQJWKRIDURSHLVLQLWVZHDNHVW
SRLQW,ISRVVLEOHRFFDVLRQDOOWXUQDURSHLQXVHHQG...
7KH IULFWLRQ EHWZHHQ ILEUHV LV LQFUHDVHG EWKHLUEHLQJ
WZLVWHG WRJHWKHU )UDHG DUQV DQG XQODLG VWUDQGV DUH WKHUH 
IRUHZHDNQHV...
.1276$1'63/,(6

RIWKHWZLQHDORQJWKHURSHQHDULWVHQG:LWKWKHZRUNLQJ
HQG ELQG RYHU WKH QRQZRUNLQJ HQG DJDLQVW WKH OD RI WKH
URSH...
3XW RQ IRXU RU ILYH PRUH WXUQV RYHU WKH ZRUNLQJ HQG
)LJE
3XOOWKHZRUNLQJHQGWKURXJKWLJKWODQGFXWRII
VRWKDWQRHQGVRIWZLQHDUHYLVLEOHERWKEHLQJKLGGHQDQG
KHOGEWKHWXUQV)LJF
$Q$PHULFDQ:KLSSLQJ LVVLPLODUWRDRPPRQEXWWKH
QRQZRUNLQJHQGLVODLGEDFNZKLOVWWKHODVWIRXURUILYH
WXUQVDUHEHLQJSXWRQVRWKDWWKHGRQRW...
+ROGLQJ WKH ORRS DQG HQGV ZLWK RXU
OHIW KDQG UHOD WKH URSH ZLWK RXU ULJKW%LQGWKHORQJ
HQGRIWZLQHDJDLQVWWKHODRIWKHURSHLQWRDW...
3DVVWKHORRSRYHUWKHWRS
RI WKH VWUDQGV LW DOUHDG HQFLUFOHV DQG KDXO RQWKHVKRUWHQG
WR WLJKWHQ LW 3DVV WKH VKRUW HQG XS WKH R...
XWRII
  7KLVZKLSSLQJRQDIRXUVWUDQGHGURSHUHTXLUHVWZRORRSV
7+(2167587,21$1'$5(2)523(6

WRVWDUWZLWKDVLQILJXUHG(DFKLVODWHUSDVVHGRYHUWKHWRS
RILWVRZQVWUDQGDQGORRS,LVKDXOHGWLJKWILUVWESXO...
.1276$1'63/,(6

WRSDQGERWWRPWXUQV3DVVWKHWZLQHEDFNWKURXJKWKH
URSH
  3RLQWLQJDURSH LV WKH PRVW GXUDEOH VLJKWO ZD RI SUR
WHF...
7+(2167587,21$1'$5(2)523(6

ERWWRP DQG ZRUN XSZDUGV IRU SDUFHOOLQJ LV VLPSO ELQGLQJ
VWULSVRIFORWKWZRRUWKUHHLQFKHVZLGHSUHIH...
WKDQ E KDQG DQG DOVR PRUHHDVLOEWZR
SHRSOHWKDQERQHVRWKDWRQHSHUVRQFDQSDVVWKHEDOORI
VSXQDUQURXQGZKLOVWWKHRWKHULVDFWXDOOSXWWLQ...
+LWFKHVZLWKDVLQJOHHQG
            +$37(57:2
           ,7+(-$00,1*7851
$ +,7+ KROGV EHFDXVH RI W...
DVPRXQWDLQHHUVNQRZIRU
WKHXVHLWDURXQGWKHLULFHD[HVWREHODHDFKRWKHU+HQFH
DOVR WKH GHVFULSWLRQ RI VRPHRQH VXGGHQO VWRSSHG I...
+,7+(6:,7+$6,1*/((1'             


MDPPHG
VRWKDWWKHSDUWRIWKHURSHRQWRZKLFKWKHVWUDLQ
LVFRPLQJFDOOHGWKHVWDQGLQJ...
FRQVLVWLQJRI,WKHORRVHHQGZKLFK
.1276$1'6 3 /, ( 6

KHUHDQGWKURXJKRXWWKHERRNLVVKRZQZKLSSHGLQRUGHU
WR DLG LGHQWLILFDWLRQ
,, D ORRS RU ELJKW ,,, WKH VWDQGLQJ
SDUW7KLVORRSLVWKHEDVLVRIPRVWKLWFKHV

           ,,+,7+(621$+22.
7KHTXLFNHVW...
7KH VWDQGLQJ SDUW MDPVGRZQRQWKHHQG
DQGKROGVLWPRUHILUPOWKDQWKHLOOXVWUDWLRQPLJKWVXJJHVW
EXWLIWKHURSHLVJUHDVD0LGVKLSPDQ
V+LWF...
$'RXEOH%ODFNZDOO+LWFKLVEHWWHUVWLOO)LJ
3ODFH?
                           
WKHELJKWRIWKHURSHDFURVVWKHVWURSWRZKLFKWKHKRRNLV
DWWDFKHGURVV...
+,7+(6:,7+$6,1*/((1'              

DQGWKHHQGKDVEHHQFXUWDLOHGIRUHDVLHULOOXVWUDWLRQ
)RUVDIHWLWVKRXOGEHORQJHUW...
,,,67233(5.1276
6WRSSHU NQRWV DUH SXWRQWRDURSHWRVWRSWKHHQGIURP
XQUDYHOOLQJWRSUHYHQWLWXQUHHYLQJWKURXJKDEORFNRUWR
SURYLGH D ...
0DNHWKHEDVLFORRSSDVVWKHHQGXSWKURXJK
WKHELJKWDQGKDXOWDXW)LJ
7DNLQJWKHORRVHHQGURXQGWKHVWDQGLQJSDUWILUVWDQG
SDVVLQJLWGRZQWKURXJKWKHELJKWPDNHVD)LJXUHRI(LJKW
.QRW ZKLFKLVHDVLHUWRXQGRWKDQ...
7KH EXONLQHVV RI DQ 2YHUKDQG .QRW FDQ EH LQFUHDVHG E
SDVVLQJWKHHQGWKURXJKWKHELJKWDQXPEHURIWLPHVEHI UH  R
WLJKWHQLQJRUEPDN...
.1276$1'63/,(6

LQJSDUW)LJXUHVKRZVWKDWWKLVLVQRWKLQJPRUHWKDQ
DQ2YHUKDQG.QRWPDGHURXQGVRPHWKLQJ
2QH+DOI+LWFKZLOOSUREDEOQRWKROGEXW7ZR+DOI
+LWFKHV ZLWK RQH EDFNLQJ WKH RWKHU XVXDOO ZLOO )LJ
+RZHYHU WKH VWDQGDUG 
ULJKWDQJOH
 KLWFK LV WR WDNH D IXOO
5RXQG7XUQDQG7ZR+DOI+LWFKHV DVVKRZQLQILJXUH
ZKLFK PLJKW KDYH WKH ...
+,7+(6:,7+$6,1*/((1'            

 $ORYH+LWFK LV UHDOO WZR +DOI +LWFKHV LQ RSSRVLWH
GLUHFWLRQV DORQJVLGH HDFK...
:KHUH WKH VHFXULQJ SRVLWLRQ KDV DQ RSHQ HQG D ORYH
+LWFKFDQEHPDGHYHUTXLFNOHLWKHUDWWKHHQGRULQWKH
PLGGOH RI D URSH E VOLSSLQ...
.1276$1'6 3 / , ( 6

 7KH6WXQVDLO+DODUG%HQG LVDYDULDWLRQRIWKHORYH
+LWFKLQZKLFKWKHHQGLQVWHDGRIEHLQJSDVVHGWKURXJK
WKH VHFR...
7DNH
RQHURXQGWXUQWRWKHOHIWRIWKHVWDQGLQJSDUW7DNHD
VHFRQG WR LWV ULJKW EXW LQ WKH RSSRVLWH GLUHFWLRQ3DVV
WKHHQGRXWVLGHWKHVHF...
9
3$5$//(/
+,7+(6
6RPHWLPHVDURSHKDVWREHPDGHIDVWWRDQREMHFWWKDWOLHV
URXJKOSDUDOOHOWRWKHGLUHFWLRQRIVWUDLQHJLQVXVSHQGLQJ
+,7+(6:,7+$6,1*/( (1'            

VRPHWKLQJIURPDYHUWLFDOSROHRUWKHVKURXGVRIDDFKW
7KHEHVWJHQHUDOSXUSRVHKLWFKKHUH...
0DNHWKLVOLNHDORYH+LWFKEXWWDNHZRURXQGWXUQV
                     W
RQWKDWVLGHRIWKHVWDQGLQJSDUWIURPZ...
.1276$1'6 3 / , ( 6

  $7LPEHU+LWFK XVHGIRUVHFXULQJDSODQNRUVSDUWKDW
KDVWREHKRLVWHGRUWRZHGLVD+DOI+LWFKWDNHQZLWKD
UDWKHU O...
+DXORQWKHVWDQGLQJSDUWWR
WLJKWHQWKHKLWFK7RNHHSWKHHQGRIWKHWLPEHUSRLQWLQJ
LQRQHGLUHFWLRQVOLSRQDQRWKHU+DOI+LWFKDVVKRZQLQ
I...
RXFDQRIFRXUVHPDNHWKLVORRS
ILUVWDQGSRNHWKHHQGXSWKURXJKLWEXWWKHRWKHUZDLV
YDVWOTXLFNHU
3DVVWKHHQGEHKLQGWKHVWDQGLQJSDUWDQG
GRZQ WKURXJK WKH ORRS DJDLQ VRPHWLPHV GHVFULEHG DV 
SXW 
WLQJWKHUDEELWEDFNLQKLVKROH
+DXOWDXW)LJ
$5XQQLQJ%RZOLQH SURGXFHV D QRRVH RU VOLGLQJ ORRS
ZKLFKVKRXOGQHYHUEHXVHGWRKRLVWDSHUVRQDVKLVRZQ
+,7+(6:,7+$6,1*/((1'           

ZHLJKW ZRXOG WLJKWHQ WKH URSH XQEHDUDEO DURXQG KLP 
3DVVWKHHQGULJKWURXQGWKHVWD...
)
.1276$1'63 / , ( 6

6WDUWDVIRUDVLPSOHERZOLQHVWDJHVDQG,QVWHDG
RISDVVLQJWKHHQGEHKLQGWKHVWDQGLQJSDUWWDNHLWULJKW
URXQG LQ IUR...
+ROGLQJ
WKHORRSILUPOEULQJWKHELJKWSURMHFWLQJWKURXJKLWGRZQ
WRZDUGVRXDQGXSEHKLQGWKHNQRWWRWKHSRVLWLRQVKRZQ
LQILJXUHE+DXOWDXWZL...
+,7+(6:,7+$6,1*/((1'            

UHTXLUHGVL]HDVLQILJXUH3DVVWKHELJKW
$
XSEHWZHHQ

%
DQG
%ULQJ
'
DQG
…
WRJHWKHU...
$0DUOLQH+LWFK ODVKHV XS ORQJEXQGOHVHJKDPPRFNV
RUEHQGVDVDLOWRDVSDUDVVKRZQLQILJXUH0DNHDQ
HHLQWKHHQGRIWKHURSHDVPDOOERZOLQHZLO...
3DVV
WKHRWKHUHQGURXQGWKHEXQGOHWKURXJKWKHHHDQGKDXO
WDXWRQWLQXHDORQJWKHEXQGOHZLWKDVHULHVRI+DOI
.1276$1'63 /,(6
+LWFKHVZKLFKVKRXOGEHLQOLQHKDXOLQJHDFKWDXWDVLWLV
PDGH)LQLVKZLWKDORYH+LWFKLQVWHDGRID+DOI+LWFK
6HHDOVR)LJ
+,7+(6:,7+$6,1*/((1'            
 $0DUOLQH6SLNH+LWFK )LJ
LVXVHGWRREWDLQDEHWWHU
SXUFKDVHRUJULSRQDVPDOOFRUG0DNHDORRSRYHUWKH
VWDQGLQJ SDUW 3DVV D VSLNH EROW RU VFUHZGULYHU HWF
DFURVV...
.1276$1'6 3 / , ( 6

HYHU DV PDQRIXVNQRZIURPH[SHULHQFHZLWKVKRHODFHV
WKHUH LV VRPH GDQJHU WKDWDERZHGKLWFKPDVOLSEXWRQH
WKDW...
3DVVWKHIURQWELJKWWKURXJKWKHEDFN
RQH DQG SXOO WDXW ZLWK WKH ORRVH HQG ZKLFK OHDYHV WKH
IURQWELJKWVWLOOVWDQGLQJ)LJ
0DNHDWKLUGELJKW
ZLWK WKH ORRVH HQG DQG SDVV LW WKURXJK ELJKW ,, 3XOO
WDXWZLWKWKHVWDQGLQJSDUW)LJF
,IDOLQHKDVWREHWKURZQDQGLVWDQFHLWQHHGVDZHLJKW
RQ WKH HQG LQ RUGHU WR PDNH LW FDUU ,I WKLV OLQH ZLOO EH
IUHTXHQWO VR XVHG HJ...
RPSOHWHVWDJHVDQGWZLFHPRUH:RUNWKH
NQRWWLJKW(LWKHUD
FXWRIIWKHHQGFORVHWRWKHNQRW
)LJ
RUE
VSOLFHLWLQWRWKHVWDQGLQJSDUW
  $TXLFNOPDGHKLWFKWKDWZLOODOVRIUHHHDVLODIWHUEHLQJ
+,7+(6: , 7 + $6 , 1 * / ( (1'      
XQGHU VWUDLQ LVWKH5RDGPHQGHU
V.QRW ZKLFKLVYHUVXLW
DEOHIRUVHFXULQJDURSHDORQJ...
3DVVWKHELJKWRYHUWKH
WRSRIWKHSRVWDQGKDXOWDXW)LJ
0RXVLQJDKRRN LV DVHQVLEOHSUHFDXWLRQWRSUHYHQWWKH
ORDG IURP MXPSLQJ RXW DQG VKRXOG EH XVHG ZKHUHYHU SRV
          ...
+$37(57+5((    .QRWVMRLQLQJWZRURSHV
7+( NQRW PRVW FRPPRQO XVHG IRU MRLQLQJ WZR URSHV RI
VLPLODUVL]HLVWKH5HHI.QRW Z...
3DVVWKHVPDOOHUURSHXSWKURXJKWKLVELJKW
:LWKWKHVPDOOHUURSH
VHQGWDNHDFRPSOHWHWXUQURXQG
.1276-2,1,1*7:2523(6               

ERWKSDUWVRIWKHODUJHUURSHDQGSDVVLWXQGHULWVRZQSDUW
)LJ
)RU H[WUD VHFXULW HVSHFLDOO LI WKH URSHV DUH ZHW
RU LI RQH LV FRQVLGHUDEO ODUJHU WKDQ WKH RWKHU UHSHDW 6WDJH
WRPDNHD'RXEOH...
ZLWK WKH ODUJHU URSH 3DVV WKH
HQGRIWKHVPDOOHUURSHXQGHUWKLVORRS)LJD
7DNH
WKLVHQGDVVKRZQLQILJXUHDRYHUWKHODUJHUURSH
VVWDQGLQJ
SDUWXQGHULWVORRVHHQGRYHURQHVLGHRILWVELJKWXQGHUWKH
VPDOOHUURSH
VRZQ...
.1276$1'63 / , ( 6

NQRWDQGVKRXOGEHVWRSSHGWRWKHVWDQGLQJSDUWVLIWKHURSHV
DUHODUJH
  2QH DGYDQWDJH RI WKH DUULFN %HQG LV WK...
.1276- 2 , 1 , 1 * 7:2523(6          

  %RWK WKHVH NQRWV PD SURYH GLIILFXOW WR XQGR EXW ORRVHO
WZLVWHGOLQHVVXF...
.QRWVZLWKDURSH
VRZQ
            +$37(5)285
       VWUDQGV
12:$'$6    PRVW NQRWV RI WKLV FKDUDFWH...
7R IRUP RQH 8QOD WKH URSH%HQG VWUDQG , LQWR D
ELJKWWRZDUGVWKHFHQWUHRIWKHURSH%HQGVWUDQG,,LQWR
DVLPLODUELJKWZLWKLWVHQGSDVVLQ...
3DVVVWUDQG,,,WKURXJKWKHELJKWRI
VWUDQG,,DQGZRUNDOOWDXW7KLVNQRWFDQDOVREHPDGHE
SDVVLQJHDFKVWUDQGGRZQWKURXJKWKHELJKWRILWVQHLJK...
.1276:,7+$5 2 3( 
6 2:1675$1'6            
  ,QD:DOO.QRWKRZHYHUWKHVWUDQGVFRPHRXWDWWKHWRS
RI WKH NQRW 8QOD...
3DVV ,, RXWVLGH
,,,DQGWKHHQGRI,)LJ
'LS,,,RXWVLGHWKHELJKW
RI,,DQGEULQJLWXSWKURXJKWKHELJKWRI,)LJF
:RUNDOOWDXWFXWRIIWKHHQGVDQGZKLS)LJOG
.1276$1'6 3 / , ( 6

  $ :DOO .QRW GLIIHUV IURP D URZQ LQ WKDW HDFK VWUDQG
SDVVHV RXWVLGH LWV QHLJKERXU ILUVW EHIRUH JRL...
)ROORZURXQGWKH
:DOO)ROORZURXQGWKHURZQ)LJ
XWWKHHQGV
FORVHRII
 $6KURXG.QRWZKLFKDVSUHYLRXVOPHQWLRQHGMRLQVWZR
URSHVLVVRFDOOHGEHFDXVHLWZDVXVHGWRUHSDLUVKURXGVWKDW
.1276:,7+$523(
62:1675$1'6            

KDGEHHQVKRWDZDLQDFWLRQ,WPDNHVDMRLQDVVHFXUHDQG
QHDWDVDVSOLFHEXWUHTXLUHVO...
7R PDNH D QHDW ILQLVK
PDUODQGVHUYHDVLQILJXUH
 7RPDNHD6WRSSHU.QRW )RUPD:DOO.QRWEXWGRQRW
ZRUN WDXW 3DVV HDFK HQG IURPOHIWW...
7KH 0DWWKHZ:DONHU.QRWVDUHDOVRYDULDWLRQVRQWKH
:DOO7RPDNHD6LQJOH0DWWKHZ:DONHU 6WDUWOLNHD
:DOOEXWSDVVVWUDQG,XQGHUERWK,,DQG,,,...
.1276$1'6 3 / , ( 6

XQGHU,,, DQG,DQGFRPHXSWKURXJKWKHELJKWRI,3DVV
,,, URXQGWKHHQGRI,WKURXJKLWVELJKWDQGWKURXJKWKH
ELJKWRI,...
7KLVNQRWGLIIHUVIURPWKH:DOOLQWKDW
HDFKVWUDQGSDVVHVWKURXJKWKHELJKWVRIERWKWKHRWKHUV
  ,QD'RXEOH0DWWKHZ:DONHU ZKLFK FRPSOHWHG...
.1276:,7+$5 2 3( 
6 2:1675$1'6           

ELJKW RI ,, WR PDNH ILJXUH 5HODWKHURSH,IHDFK
VWUDQG LV IROORZHG URXQ...
DQGLQWKHLUFHQWUH
DWWKHIRUNSODFHDFRUHRIVRPHPDWHULDODEDOORIVSXQ     
DUQZLOOGR
0DNHDURZQ.QRWOHIW KDQGHGRYHUWKH
                         
FRUHZLWKWKHHYHQQXPEHUHGVWUDQGV0DNHDURZQ
...
:LWK DOO VWUDQGV PDNH D :DOO .QRW ULJKWKDQGHG )LJ
E
)ROORZ URXQG WKH URZQ .QRWV DQG WKH :DOO
0DNH D :DOO .QRW URXQG WKHERWWRPRIWKHNQRW)LJ
F
0DNH D URZQ .QRW VLPLODUO )LJ G
)ROORZ
URXQG WKHVH ODVW WZR NQRWV 7KLV IRUPV D 7XUN
V +HDG
)LQLVKEWXFNLQJHDFKVWUDQGDZDXQGHUDVWUDQGRIWKH
URSHMXVWDERYHWKHZK...
.1276$1'6 3 / , ( 6

 $7XUN
V+HDGDOVRIRUPVDGHFRUDWLYHNQRWRQWKHQRRVH
RIDNQLIHRUZKLVWOHODQDUG 8QODWKHHQGRIWKHODQDUG
DQGZLW...
)ROORZURXQGRQFH
.1276:,7+$5 2 3 ( 
 6 2:1675$1'6         

RUWZLFHDQGFXWRII0RUHWKDQWZRSL FHVRIOLQHFDQEH
             ...
$/RQJ)RRWURSH.QRW )LJ
6WDUWDVIRUD)RRWURSH
.QRWEXWZLWKORQJHUOLQHV0DNHD)RRWURSH.QRWEXW
GRQRWFXWRIIWKHHQGV7XUQWKHURSHHQGWRHQGDQG
PDNH DQRWKHU)RRWUR...
+$37(5) , 9 (


     6SOLFLQJKHPSHQURSHV
            ,*(1(5$/5(0$5.6
63/,,1* LV D PHWKRG RI MRLQLQJ RQH UR...
IRUDFHUWDLQ
GLVWDQFHDQGWREHJLQZLWKLWPDEHIRXQGWKDWDWHPSRUDU
ZKLSSLQJDWWKHIRUNLHDWWKHSRLQWZKHUHWKHXQODLQJ
HQGVPDPDNHZRUNHDVL...
63/,,1*+(03(1523(6                       

HQGRIDURSHEXWVRPHWLPHVLQWKHPLGGOH,WPDEHKDUG
LIPDGHDURXQGD...
$
/DQDUG7KLPEOH LVYHUVLPLODUEXWKDVDIODWWHQHGWRSLQ
RUGHUWRSURYLGHDODUJHURSHQLQJIRUWXUQVRIURSH)LJ
$6DLO7KLPEOH )LJ
LVFLUFXODUVRWKDWLWZLOOILW
VQXJOLQWRWKHFDQYDV
  7RPDNHDQ(H6SOLFHURXQGDWKLPEOH 8QODWKH
URSH IRU D GLVWDQFH HTXDO WR WKU...
/LJKWOVWRSWKHWKLPEOHWRWKHFURZQ
RI WKH HH7XFN WKHPLGGOHXQODLGVWUDQGIURPULJKWWR
OHIWXQGHUWKHVWUDQGRQZKLFKLWUHVWV)LJ
7XFNWKH
OHIWKDQGXQODLGVWUDQGIURPULJKWWROHIWRYHUWKHVWUDQG
XQGHUZKLFKWKHILUVWWXFNZDVPDGHDQGXQGHUWKHQH[W
RQH)LJF
7XUQWKHURSHRYHUWRWKHOHIWVRWKDWWKH
ULJKWKDQGXQODLGVWUDQGLVQRZRQWRSRILW7XFNWKLV
VWUDQG IURP ULJKW WR OHIW XQGHU WKH RQO VWUD...
7KLVFRPSOHWHV
WKHILUVWVHWRIWXFNV7XFNHDFKXQODLGVWUDQGDJDLQRYHU
RQHVWUDQGDQGXQGHURQH
.1276$1'63 / , ( 6

  7RILQLVKRIIWKHVSOLFHHLWKHUD
GLYLGHWKHDUQVRIHDFK
VWUDQG LQWR WZR DQG ZKLS WRJHWKHU HDFK SDLU RI DGMDFHQW
KDOYHV IURP QHLJKERXULQJ VWUDQGV WKUHH SD DOO ...
RU
                        LUV
E
VFUDSHRUFXWRIIOHQJWKZLVHKDOIRIHDFKVWUDQGDQGWXFN
DJDLQ DQG WKHQ KDOYH DQG WXFN RQFH PRUH 7KHVH 
KDOI
WXFNV
WDSHUWKHVSOLFHWR...
EXWFRPHV
RXWIURPXQGHUWKHVWUDQGEHRQGLWLHLWSDVVHVXQGHU ZR W
VWUDQGV 7KH WXFNLQJ RI IRXU VHSDUDWH VWUDQGVLVRIFRXUVH
QHFHVVDU...
.HHSLQJWKHVHRXWRIWKH
6 3 / , , 1 * +(03(1523(6          

ZDZLWKWKHUHPDLQGHURIWKHVWUDQGVFDUURXWVWDJH
SOXV RQH H[WUD 
KDOIWXFN
 /D XS...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Handbook Of Knots & Splices Charles Gibson

1.380 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Handbook Of Knots & Splices Charles Gibson

 1. 1. $Q LQFUHGLEOH DPRXQW RI H[WUHPHO XVHIXO LQIRUPDWLRQ RQ WKH VXEMHFW RI NQRWV KLWFKHV VSOLFHV IDQF ZRUN EORFN DQG WDFNOH DQG ZLUH URSH 6WDUWLQJ RXW ZLWK D GHVFULSWLRQ RI WKH FRQVWUXFWLRQ DQG FDUH RI URSH WKHUH DUH WDEOHV RI WKH EUHDNLQJ VWUHQJWKV DQG ZHLJKWV RI YDULRXV URSHV GHILQLWLRQV RI WKH QDPHV DSSOLHG E VDLORUV WR GLIIHUHQW WSHV RIOLQHVDQGDGYLFHRQFDUHDQGKDQGOLQJ ²DFKWLQJ
 2. 2. +$5/(6( *,%621 +DQGERRN RI .QRWV DQG 6SOLFHV DQGRWKHUZRUNZLWK KHPSHQDQGZLUHURSHV %$51(6 12%/( % 2 2 . 6 1 ( : 2 5 .
 3. 3. RSULJKW‹EKDUOHV(*LEVRQ $OOULJKWVUHVHUYHG 7KLVHGLWLRQSXEOLVKHGE%DUQHV 1REOH,QF EDUUDQJHPHQWZLWK(PHUVRQ%RRNV,QF %DUQHV 1REOH%RRNV ,6%1 3ULQWHGDQGERXQGLQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD 0
 4. 4. +DQGERRNRI FRQWLQXHGIURPIURQWIODS
 5. 5. .1276 63/,(6 *UDQQ.QRW /RQJ6SOLFH 0DULQHU V6SOLFH ,QKLV+DQGERRNRI.QRWV 6SOLFHV 0DUOLQH6SLNH+LWFK KDUOHV*LEVRQJLYHVXVDSUDFWLFDODQG 0LGVKLSPDQ V+LWFK VLPSOHJXLGHWRDOOWKHEDVLFWHFKQLTXHV 2YHUKDQG.QRW LQYROYHGLQWLQJKHPSHQVQWKHWLF DQGZLUHURSHV*LEVRQDOVRDGYLVHV 2YHUKDQG.QRW3ODLW UHJDUGLQJWKHFRQVWUXFWLRQFDUHDQG 3DUEXFNOH VWUHQJWKRIURSHVEORFNVDQGWDFNOHV 5HHI.QRW IDQFZRUNZLWKURSHVLQFOXGLQJPDWV 5RDGPHQGHU V.QRW DQGSODLWVDQGVSOLFLQJ7KHKHDUWRI 5ROOLQJ+LWFK WKHERRNKRZHYHULVWKHNQRWVDQG 5RXQG6HQQLW URSHZRUNGHVFULEHGLQGHWDLODQGFOHDUO 5RXQG7XUQDQG7ZR+DOI+LWFKHV LOOXVWUDWHGIRUHDVLQVWUXFWLRQ7KLV 5XQQLQJ%RZOLQH LQFOXGHV 6DLOPDNHU V(H6SOLFH $UWLILFLDO(H6SOLFH 6FDIIROG+LWFK %DFN6SOLFH 6KURXG.QRW %DOH6OLQJ 6OLSSHU%HQG %HJJDUPDQ V.QRW 6QDNLQJ %ODFNZDOO+LWFK 6SDQLVK+LWFKLQJ %RZOLQHV 6SLQGOH(H6SOLFH DUULFN%HQG DWVSDZ 6TXDUH/DVKLQJ KDLQ6SOLFH 6WRSSHU.QRWV ORYH+LWFK 6WXQVDLO+DODUG%HQG RPPRQ6HQQLW 7LPEHU+LWFK 'LDPRQG.QRW 7XUN V+HDG 'UDZ+LWFK :DOODQGURZQ3ODLW )LJXUHRI(LJKW.QRW DQGPDQPRUH )LVKHUPDQ V%HQG -DFNHWGHVLJQE7HUU'LOO )OHPLVK(H6SOLFH %$51(6 12%/( )UHQFK%RZOLQH % 2 2 . 6 FRQWLQXHGRQEDFNIODS
 6. 6. 1 ( : 2 5 .
 7. 7. $FNQRZOHGJHPHQW ,$0LQGHEWHGWR0HVVUV%ULWLVK5RSHV/WGRI/RQGRQ (QJODQGDQGWKH3OPRXWKRUGDJHRPSDQRI 3OPRXWK0DVVDFKXVHWWVIRUPXFKRIWKHLQIRUPDWLRQLQ KDSWHUVDQG
 8. 8. RQWHQWV )RUHZRUG 3$5721( +HPSHQDQG6QWKHWLF5RSHV 7KHFRQVWUXFWLRQDQGFDUHRIURSHV +LWFKHVZLWKDVLQJOHHQG .QRWVMRLQLQJWZRURSHV .QRWVZLWKDURSH VRZQVWUDQGV 6SOLFLQJKHPSHQURSHV 6OLQJLQJODVKLQJDQGVHL]LQJ 0RUHIDQFZRUNPDWVDQGSODLWV %ORFNVDQGWDFNOHV 3$577ZR 6WHHO:LUH5RSH 7KHFRQVWUXFWLRQDQGFDUHRIZLUHURSHV :LUHVSOLFLQJ 7DLOSLHFH ,QGH[
 9. 9. )RUHZRUG 620( SHRSOH HDUQ WKHLU OLYLQJ E XVLQJ URSHV 7KH DUH WKH SURIHVVLRQDOV DQG ZKLOVW , KRSH WKDW HYHQ WKH PD SLFN XS D ZULQNOH RU WZR KHUH DQG WKHUH WKLVERRNLVQRWGL UHFWHG WRZDUGV WKHP ,W LV IRU WKH DPDWHXU XVLQJ WKDW ZRUG LQ LWV WUXH PHDQLQJ RI XQSDLG QRW XQVNLOOHG WKH PDQ ZRPDQERRUJLUOZKRQHHGVWRXVHKHPSHQDQGZLUHURSHV LQRUGHUWRSXUVXHKLVRUKHUKREERUUHFUHDWLRQWKHDFKWV PDQWKHFOLPEHUWKHVFRXWWKH GRLWRXUVHOIHQWKXVLDVW ,WV DLP ILUVW DQG IRUHPRVW WKHUHIRUH LV WR EH SUDFWLFDO DQGVLPSOH,WWDNHVQRNQRZOHGJHIRUJUDQWHGHWHYHQWKH SHUVRQ ZKR DOUHDG NQRZV VRPHWKLQJ DERXW WKH VXEMHFW ZLOO ,WKLQNOHDUQPRUHIRU,KDYHHQGHDYRXUHGWREHDVFRPSUH KHQVLYHDVSRVVLEOH %XW DOO ZRUN DQG QR SOD PDNHV-DFNDGXOOER DQG WKHUH DUH FRQVLGHUDEOH RSSRUWXQLWLHV IRU SOD ZLWK URSHV EHVLGHV VNLSSLQJ 7KHUHIRUH QRW WKH ZKROH ERRN LV VWULFWO SUDFWLFDOVSDFHLVVSDUHGIRUVRPHIDQFNQRWVDQGRWKHU IRUPV RI GHFRUDWLYH URSHZRUN VR WKDW DIWHU RX KDYH FRP SOHWHG RXU ZRUN VDIHO E XVLQJ WKH FRUUHFW KLWFKHV DQG VSOLFHV RX FDQ VHWWOH GRZQ WR DGRUQ RXU VXUURXQGLQJV ZLWKDWWUDFWLYHGHFRUDWLRQLQILQHFOHDQURSH 7R DFKLHYH WKH EHVW SRVVLEOH UHVXOWV LQ ZRUN ZLWK URSH RX QHHG WR NQRZ VRPHWKLQJDERXWLWVVWUXFWXUHDQGRWKHU TXDOLWLHV KDSWHUV DQG WKHUHIRUH GHDO QHLWKHU ZLWK NQRWV QRU VSOLFHV EXW UHVSHFWLYHO ZLWK KHPSHQ DQG ZLUH URSHVDVVXFK
 10. 10. )25(:25' )RUDVLPLODUUHDVRQKDSWHUGHDOVZLWKYDULRXVWSHV RIEORFNVDQGSXUFKDVHV 7KLV ERRN GRHV QRW FODLP WR SURYLGH D UHDG PDGH DQVZHU IRU HYHU SUREOHP RX DUH OLNHO WR IDFH LQ XVLQJ URSHV 7R GR VR ZRXOG EH WR LQYLWH WKH LQHYLWDEOH XQIRUH VHHDEOH VLWXDWLRQ IRU ZKLFK D VROXWLRQ FDQ RQO EH ZRUNHG RXW RQ WKH VSRW EXW LW GRHV WU WR H[SODLQ WKH SULQFLSOH XQGHUOLQJ URSH FRQVWUXFWLRQ DQG XVDJH DQG ZLWK WKHVH DOOLHGWRFRPPRQVHQVHVRPHVROXWLRQZLOOXVXDOOEHIRXQG
 11. 11. 3$57 21( +(03(1$1'617+(7,523(6
 12. 12. +$37(521( 7KHFRQVWUXFWLRQDQGFDUHRI URSHV /21* DJR PHQ GLVFRYHUHG WKDW FHUWDLQ ILEUHV VKRUW LQ WKHPVHOYHVFRXOGEHVSXQLQWRORQJWKUHDGVRIFRQVLGHUDEOH FRPELQHG VWUHQJWK DQG WKH DSSOLHG WKLV GLVFRYHU WR WKH PDQXIDFWXUH RI FORWK DQG PDQ RWKHU DUWLFOHV LQFOXGLQJ² EQRPHDQVWKHOHDVWLPSRUWDQW²URSH ,523(0$.,1*0$7(5,$/6 ,QGLIIHUHQWWLPHVDQGSODFHVVLQFHWKHQWKHKDYHXVHG PDQPDWHULDOVIRUURSHPDNLQJPDLQOYHJHWDEOHLQRULJLQ XQWLO WKH QLQHWHHQWK FHQWXU SURGXFHG PHWDOOLF ZLUH URSH DQG WKH WZHQWLHWK PDQPDGH ILEUHV 7RGD WKH PDWHULDOV RXDUHPRVWOLNHOWRHQFRXQWHUDUH 9HJHWDEOH +HPS $OWKRXJK RQFH WKH FRPPRQHVW PDWHULDO IRU URSH PDNLQJ DQG WKH RQH ZKLFKJDYHLWVQDPHDVDJHQHUDO GHVFULSWLRQ IRU ILEUH URSHV KHPS LV QRZKDUGOXVHGDWDOO FRPPHUFLDOO 1HYHUWKHOHVV D UHODWLYHO VPDOO DPRXQW LV VWLOO SURGXFHG IRU DFKWVPHQ FOLPEHUV HWF DQG LQGHHG WKH KLJKHVW JUDGH RIKHPSURSHLVPRUHWKDQRQHDQGDKDOI WLPHVDVVWURQJDVWKHILQHVWPDQLOD+HPSURSHODVWVZHOO LVHDVWRKDQGOHGRHVQRWVZHOOZKHQZHWDQGORVHVOLWWOH LI DQ VWUHQJWK ZKHQ OLJKWO WDUUHG 1HZ LWVKRXOGEHD VRIW JROGHQ FRORXU WKURXJKRXW XQDGXOWHUDWHG ZLWK ZKLWLVK MXWH
 13. 13. .1276$ 1 ' 6 3 / , ( 6 -XWH 7KLVLVXVHGSULQFLSDOOIRUFKHDSVWULQJVFORWKHV OLQHVHWF,WKDVDGLVWLQFWLYHVPHOO 0DQLOD7KLVPDNHVDVWURQJVPRRWKKDUGILEUHURSH PXFK IDYRXUHG E DFKWVPHQ ZKLFK LV QHYHU WDUUHG DV LW GRHV QRW URW ZKHQ ZHW DOWKRXJK ZDWHU PDNHV LW VZHOO 8QGHUORDGLWVWUHWFKHVXSWRWKLUWSHUFHQW1HZLWVKRXOG EHDOLJKWEXIIFRORXUZLWKQRILEUHVVWLFNLQJRXWDWULJKW DQJOHVWRWKHVWUDQGV 6LVDO $QRWKHU KDUG ILEUH URSH PDGH IURP WKH OHDYHV RI (DVW $IULFDQ DORHV 6LVDO LV ZKLWH DOPRVW DV VWURQJ DV PDQLODDQGYHUVHUYLFHDEOH,WVWDQGVXSZHOOWRVHDZDWHU EXWVZHOOVZKHQZHWDQGLVOLDEOHWREHVOLSSHU RWWRQ 1HZ FRWWRQ URSH LV ZKLWH VPRRWK VRIW VPDUW DQGSOLDEOHZKLFKPDNHLWYHUVXLWDEOHIRUIDQFZRUNDQG IRU UXQQLQJ RYHU EORFNV +RZHYHU LW LV QRW DV VWURQJ DV PDQLOD DQG RQFH ZHW UDSLGO EHFRPHV KDUG GLUW DQG ZHDN DOWKRXJK URSH RI (JSWLDQ FRWWRQ UHPDLQV VRIWHU WKDQ WKDWRI$PHULFDQ )OD[7KLVLVXVHGVRPHWLPHVPL[HGZLWKKHPSIRUKLJK TXDOLWVPDOOHUFRUGVVXFKDVVPRRWKVWURQJWZLQHVDQG SODLWHG ORJOLQHV HWF ,W DOVR PDNHV YHU VWURQJ GXUDEOH URSHV EXW EHFDXVH WKHVH DUH H[SHQVLYH WKH DUH XVXDOO PDGHRQOWRRUGHU RLU RLU URSH VRPHWLPHV FDOOHG*UDVV /LQH
 14. 14. LV PDGH IURPWKHKXVNILEUHVRIFRFRQXWV,WLVFKHDSYHUURXJK YHU HODVWLF²LW VWUHWFKHV XS WR ILIW SHU FHQW²DQG OLJKW HQRXJK WR IORDW RQ ZDWHU EXW LW KDV RQO D TXDUWHU WKH VWUHQJWKRIPDQLODDQGIDUOHVVGXUDELOLW0RUHRYHULWVRRQ URWVLIQRWGULHGEHIRUHEHLQJVWRZHGDZD 6QWKHWLFPDQPDGHILEUHV 1ORQ :HLJKW IRU ZHLJKW WKLV PDNHV WKH VWURQJHVW URSH RIDOODQLPDOPLQHUDORUYHJHWDEOHSOXVZKLFKWKDQNVWR
 15. 15. 7 + ( 2167587,21$1'$5(2)523(6 LWVHODVWLFLWLWKDVDQDELOLWWRZLWKVWDQGVXGGHQVKRFN ORDGLQJ WKDW PDNHV LW LGHDO IRU FOLPEHUV 7KLV TXDOLW KRZ HYHULVDGLVDGYDQWDJHZKHUHDURSHPXVWQRW JLYH DWDOO DIWHU KDYLQJ EHHQ VHW XS WDXW HJ KDODUGV 1ORQ URSH KDV WKH IXUWKHU DWWUDFWLRQV RI EHLQJ VPRRWK FRPSOHWHO IUHH IURP URW RU PLOGHZ HDV WR KDQGOH ZKHWKHU ZHW RU GU UHVLVWDQW WR DONDOLQH FKHPLFDOV DQG YHU DWWUDFWLYH IRU IDQF ZRUN 'DFURQ $OWKRXJK QRW TXLWH VR VWURQJ DV 1ORQ 'DFURQ URSH KDV PRVW RI LWV DWWUDFWLYH TXDOLWLHV ,W LV KRZHYHU UHVLVWDQW WR DFLGV QRW DONDOLV DQG KDV OHVV HODVWLFLW ZKLFK RIFRXUVHPDNHVLWPRUHVXLWDEOHIRUFHUWDLQSXUSRVHV 0HWDOOLF 6WHHO :LUHV LH ORQJ GUDZQRXW WKUHDGV
 16. 16. FDQ EH PDGH IURP PDQ PHWDOV EXW WKH RQO RQH RILPSRUWDQFHLQURSH PDNLQJ LV VWHHO %HFDXVH VWHHO ZLUH URSH GLIIHUV FRQVLGHUDEO LQVWUXFWXUHDQGKDQGOLQJIURPKHPSHQDQGVQWKHWLFOLQHV LWLVWUHDWHGVHSDUDWHOLQ3DUW7ZR ,,7+(6758785(2)+(03(1523( :KHQ UHDGLQJ WKURXJK D ERRN VXFK DVWKLVRQHLWLVEHVW WRKDYHDOHQJWKSIURSHKDQGZLWKZKLFKWRSUDFWLVHWKH YDULRXV EHQGV KLWFKHV NQRWV VSOLFHV VHL]LQJV DQG ODVKLQJV DVWKHDUHGHVFULEHG²RQWKHVSRWDVLWZHUH,IRXKDYH VXFKDOHQJWKERXH[DPLQHLWQRZ,IRXKDYHQRWORRN DWILJXUH 7KHLOOXVWUDWLRQVKRZVDKHPSHQURSHRIWKUHHVHSDUDWH VWUDQGVZKLFKKDYHEHHQWZLVWHGWRJHWKHUVRWKDWDVRX ORRN DW WKHP WKH VSLUDO DZD IURP OHIW WR ULJKW ,W LV WKHUHIRUHD ULJKWKDQGHG KDZVHUODLG URSH 6LQFH WKH YDVW PDMRULWRIURSHVLQRUGLQDUHYHUGDXVHDUHRIWKHVDPH
 17. 17. .1276$1'63 / , ( 6 FRQVWUXFWLRQLWLVSUREDEOHWKDWRXUVWRRLVKDZVHU ODLG +RZHYHU LQ RXU OHQJWK WKH VWUDQGV ZKLOVW VWLOO WKUHH LQ QXPEHU PD VSLUDO DZD IURP ULJKW WR OHIW ,Q WKDW HYHQW RXUVLVOHIWEDQGHGKDZVHUODLGURSH ,WLVSRVVLEOHWKRXJK WKDWRXUURSHKDVIRXUVWUDQGVQRWWKUHHODLGXSULJKW KDQGHG URXQG D FHQWUDO KHDUW ,I VR LW LVVKURXGODLG URSH 2ULILWLVODUJHLWPDEHFDEOHODLGIRUPHGRIWKUHHULJKW KDQGHGURSHVODLGXSWRJHWKHUOHIWKDQGHG )LQDOO RXU URSH PD KDYH PRUH WKDQ IRXU VWUDQGV HLWKHU WZLVWHG WRJHWKHU ZKLFK SURGXFHV D URSH VPRRWKHU WKDQ WKUHHVWUDQGHG EXW QRW VR VWURQJ RU SODLWHG RYHU DQG XQGHUHDFKRWKHU7KHODWWHULVEUDLGHGURSHZKLFKLVVPRRWK VWURQJDQGQRQNLQNLQJ 2SHQLQJRXWDVWUDQGRIURSH6WUDQG,,LQ)LJ
 18. 18. UHYHDOV DQXPEHURIDUQVODLGXSLQWKHRSSRVLWHGLUHFWLRQWRWKH VWUDQGV WR JLYH WKH URSH IOH[LELOLW H[FHSW LQ FHUWDLQ VSHFLDO L]HGOLQHVVXFKDVQRQNLQNDEOHURSHXVHGIRUERDWV IDOOV
 19. 19. 7+(2167587,21$1'$5(2)523(6 7HDVLQJ RXW D DUQ UHYHDOV WKHILEUHV ZKLFK KDYH DOPRVW LQYDULDEODULJKWKDQGHGWZLVW ,QWKH86$WKHVL]HRIDURSHLVFRPPRQOJLYHQELWV GLDPHWHU RU WKLFNQHVV DOWKRXJK LWV FLUFXPIHUHQF PD DOVR H EH XVHG ,Q %ULWDLQ URSH VL]HVDUHDOZDVJLYHQDVFLUFXP IHUHQFHV
 20. 20. 7KHVL]HRIWKHDUQVZKLFKPDNHXSWKHURSHDUH EDVHGXSRQWKHQXPEHURIDSDUWLFXODUWKLFNQHVVRIDUQ QHHGHGWRPDNHXSRQHVWUDQGZLWKDGLDPHWHURI LQ7KXV D VWDQGDUG URSH RI LQ FLUFXPIHUHQFH ZLOO FRQWDLQ WKUHH VWUDQGV HDFK RI L LQGLDPHWHUDQGHDFKVWUDQGZLOOFRQWDLQ DUQV7KHVL]HRIWKHVHDUQVLVWKHUHIRUHVDLGWREHV 6PDOOHUURSHVZLOOEHPDGHRIVPDOOHUDUQVZKLFKZLOOEH NQRZQ E KLJKHU QXPEHUV VLQFH PRUH RI WKHP ZRXOG EH QHHGHGWRPDNHXSDLQGLDPHWHUVWUDQG7KHUHYHUVH DSSOLHVWRURSHVODUJHUWKDQLQFLUFXPIHUHQFH ,Q %ULWDLQ URSH VL]HV DUH JHQHUDOO YDULHG E XVLQJ GLIIHU HQW QXPEHUV RI VWDQGDUG VL]HG DUQV RI ZKLFK DUH QHHGHGWRPDNHDVWUDQGRILQGLDPHWHU 5RSHVIRUJHQHUDOXVDJHDUHODLGXSZLWKDVWDQGDUGRU SODLQ OD EXW RWKHUV PD EH WZLVWHG XS H[FHSWLRQDOO WLJKW DQGKDUGZKLFKJLYHVWKHPDILUPRUVKRUWODRUPRUH ORRVHOWKDQQRUPDOZKLFKJLYHVWKHPDVRIWRUORQJOD$ VKRUW ODLGURSHLVOHVVOLDEOHWRORVHLWVVKDSHWKURXJKDE VRUELQJZDWHUEXWZLOOEHZHDNHUDQGOHVVSOLDEOHWKDQD VWDQGDUG URSH ZKLOVW IRU D ORQJ ODLG URSH WKH DGYDQWDJHV DQGGLVDGYDQWDJHVDUHH[DFWOUHYHUVHG 0RVW URSHV DUH RLO VSXQ LH WUHDWHG ZLWK D VSHFLDO OXEULFDQW GXULQJ PDQXIDFWXUH WR VRIWHQ WKHILEUHV7KHIHZ ZKLFKDUHQRWDUHWHUPHG GUVSXQ 5RSHV LQWHQGHG IRU SURORQJHG XVH LQ ZDWHU DUH WDQQHG RU EDUNHG RU WUHDWHG ZLWK D VSHFLDO ZDWHUSURRI GUHVVLQJ EXWWKRVHZKLFKZLOOEHZHWWHGRQORFFDVLRQDOOHJE UDLQWKURXJKEHLQJH[SRVHGWRWKHZHDWKHUDUHPHUHO
 21. 21. .1276$1'6 3 /, ( 6 VRDNHGLQWDU7DUULQJPDNHVDURSHVWLIIHUDQGKHDYHUDQG L UHGXFHV LWV VWUHQJWK E RQHVHYHQWK LI ILUPODLGRQHVL[WKLI SODLQODLGDQGRQHWKLUGLIVRIWODLG ,,,7+(675(1*7+2)523(6 2EYLRXVO HYHQ WKH VWURQJHVWURSHZLOOEUHDNLIWRRPXFK LV DVNHG RI LW VR ZKHUHYHU SRVVLEOH ILUVW FKHFN WKDW RXU URSH LV VWURQJ HQRXJK WR VWDQG XS WR WKH ZRUN RX LQWHQG WR JLYH LW :KHUHYHU SRVVLEOH ZDV LQVHUWHG LQWR WKDW ODVW VHQWHQFH EHFDXVH LQ DQ LPSHUIHFW ZRUOG RFFDVLRQV FDQ DULVH ZKHUH DOO WKDW RX FDQ GR LV WRJUDEWKHEHVWURSHWR KDQGPDNHLWIDVWDQGKRSH
 22. 22. (VSHFLDOFDUHLVQHFHVVDUZKHQRXDUHJRLQJWRKRLVWRU ORZHU KHDY REMHFWV DQG IRU WKLV UHDVRQ WKH VWUHQJWK RI D URSH LV DOZDV H[SUHVVHG DV WKH VWUDLQ XQGHU ZKLFK LW ZLOO EUHDN ZKHQ D ORDG LV VXVSHQGHG E LW $ URXJK DQGUHDG JXLGH WR WKLV VWUHQJWK ZKLFK HUUV RQ WKH VLGH RI VDIHW E SURGXFLQJ D ILJXUH ZKLFK LVEHORZ WKH FRUUHFW RQH LV WKDW QHZKHPSRUPDQLODZLOOEUHDNXQGHUDORDGLQWRQVHTXDO WR WKH VTXDUH RI LWV FLUFXPIHUHQFH RU VL]H
 23. 23. GLYLGHG E WKUHH 7KXVIRUDLQPDQLODWKHEUHDNLQJVWUDLQLV DQGVRRQ 1DWXUDOO FRQVXOWLQJ D WDEOH RIEUHDNLQJ VWUHQJWKVVXFK DVLVJLYHQRSSRVLWHLVSUHIHUDEOHWRDQDSSUR[LPDWHUXOHEXW VXFKDWDEOHLVQRWDOZDVUHDGLODYDLODEOH,QDQFDVHQR
 24. 24. 7+(2167587,21$1'$5(2)523(6 URSH VKRXOG HYHU NQRZLQJO DQG GHOLEHUDWHO EH VXEMHFWHG WRDORDGDQZKHUHQHDULWVEUHDNLQJVWUHQJWK,QIDFWRQO KDOIWKHODWWHUVKRXOGEHWDNHQDVWKHVDIHZRUNLQJORDG0RUH RYHU LW LV VLPSOH FRPPRQ VHQVH WR UHPHPEHU WKDW URSHV ZHDNHQZLWKDJHXVHDQGH[SRVXUHWRZHDWKHU 1RWHVD
 25. 25. 7KHILJXUHVIRUPDQLODDQGVLVDODUHEDVHGRQWKUHHVWUDQGHG KDZVHUODLGURSHV)RXUVWUDQGHGURSHVDUHDSSUR[LPDWHOORZHU DQG QLQHVWUDQGHG FDEOHODLG URSHV DSSUR[LPDWHO ORZHU LQ WHQVLOH VWUHQJWK E
 26. 26. 1XPHURXV LQWHUPHGLDWH VL]HV RI URSH DUH PDGH HVSHFLDOO DPRQJVW WKH VPDOOHU FRUGV$SSUR[LPDWHEUHDNLQJVWUHQJWKVIRUWKHVH FDQEHREWDLQHGELQWHUSRODWLRQEHWZHHQWKHVL]HVJLYHQLQWKHWDEOH F
 27. 27. 7KHUHDUHRWKHUVWDQGDUGJUDGHVRIPDQLODURSHEHWZHHQ+LJK *UDGHDQG)HGHUDO6SHFLILFDWLRQ7 5PLQLPXP G
 28. 28. 6WDQGDUG ,WDOLDQ KHPS URSH LV DSSUR[LPDWHO RI WKH VDPH VWUHQJWK DV+LJK *UDGH PDQLOD EXWVSHFLDOKLJKJUDGHFOLPEHUV KHPS URSHLVVRPHVWURQJHU
 29. 29. .1276$1'63/,(6 1RWHVD
 30. 30. 7KHILJXUHVIRUPDQLODDUHIRUWKUHH VWUDQGHGKDZVHUODLG URSHV)RXUVWUDQGHGVKURXGODLGURSHVDUHVOLJKWOOLJKWHUDQGQLQH VWUDQGHGFDEOH RUZDWHUODLGURSHVVOLJKWOKHDYLHU E
 31. 31. 2WKHUVQWKHWLFURSHVDUH 3ROHWKOHQH-XVWRYHUKDOIWKHZHLJKWWZR WKLUGVWKHVWUHQJWKRI 'DFURQ 0RQRILODPHQWSROSURSOHQH6OLJKWOOLJKWHUDQGVWURQJHUWKDQ SROHWKOHQH 0XOWLILODPHQWSROSURSOHQH6OLJKWOZHDNHUWKDQ'DFURQEXW RQOWZRWKLUGVWKHZHLJKW ,960$//678))6 6PDOOVWXII LVWKHVDLORU VH[SUHVVLRQIRUWKHPDQVPDOOHU QRQVWDQGDUGOLQHV6RPHRIWKHPRVWFRPPRQDUH %ROWURSH 6WULFWO VSHDNLQJ QRW DOZDV VPDOO DV LW UDQJHVLQVL]HIURPLQWRLQ,WLVDJRRGTXDOLWVRIWODLG SOLDEOHURSHVHZQWRWKHHGJHVRIVDLOVWRVWUHQJWKHQWKHP
 32. 32. 7+(2167587,21$1'$5(2)523(6 +DPEUR /LQH $ WKUHHDUQ ULJKWKDQGHG WDUUHG VRIW KHPSPDGHLQWZRVL]HV +RXVHOLQH7KUHHDPWDUUHGKHPSOHIWKDQGHG 0DUOLQH7ZRDUQWDUUHGKHPSOHIWKDQGHG 6SXQDUQ7ZRWKUHHRUIRXUDUQVWZLVWHGWRJHWKHUDQG VRDNHG LQ 6WRFNKROP WDU 6PDOOHU DPRXQWV DUH VXSSOLHGLQ EDOOVDQGODUJHULQFRLOV 6DPVRQ/LQHV9HUOLJKWDQGVLPLODUWRILVKLQJOLQHVWKH DUHVROGLQIDWKRPKDQNV 6HDPLQJ7ZLQH$WKUHHSOKLJKTXDOLWIOD[HQWZLQHRI ZKLFKDOEKDQNFRQWDLQVVRPHDUGV 5RSLQJ7ZLQH6LPLODUWRVHDPLQJWZLQHEXWILYHSO 0DFKLQH7ZLQH$KLJKTXDOLWHLWKHUWZR RUWKUHHSO WZLQHFKHPLFDOOWUHDWHGWRUHVLVWURWDQGPLOGHZRIZKLFK DEDOORUFRSFRQWDLQVDERXWDUGV $ 1HWWOHLV WZR DUQV WZLVWHG WLJKWO WRJHWKHU WR PDNH DQRWKHU ODUJHU DUQ DQG LV XVHGIRUVPDOOODVKLQJVDQG KDPPRFNFOHZV$)R[LVWZLVWHGDJDLQVWWKHQDWXUDOOD DQGLVXVHGIRUVPDOOVHL]LQJV 9/22.,1*$)7(5285523(6 .LQNVLQDURSHUHGXFHLWVVWUHQJWK7KHUHIRUHDOZDV SURSHUOFRLOORRVHHQGVRUWKHZKROHURSHZKHQQRORQJHU LQXVHDQGKDQJXSWKHFRLORUVWRZLWQHDWORQDVKHOI GHFN RU JURXQG $ ULJKWKDQGHG URSH VKRXOG EH FRLOHG ULJKWKDQGHG LH FORFNZLVH DQG D OHIWKDQGHG URSH DQWL FORFNZLVH :KHQEUHDNLQJRSHQDQHZFRLORIURSHUHDGWKH LQVWUXFWLRQVRQWKHODEHOLIDQ,IWKHUHDUHQRQHODWKH FRLOVRWKDWRXFDQOHDGRIIWKHHQGRXKDYHGHFLGHGWR VWDUWZLWKLHHLWKHUWKHLQVLGHRUWKHRXWVLGHDQWLFORFNZLVH ,IRXOHDGLWRIIWKHRWKHUZDDQGDOOGLUHFWLRQV
 33. 33. .1276$1'6 3 / , ( 6 DUH UHYHUVHG RI FRXUVH IRU D OHIWKDQGHG URSH
 34. 34. LW ZLOO NLQN 7R UHPRYH WKHVH NLQNV FRLO LW GRZQ DQWL FORFNZLVH SDVV WKH HQG WKURXJK WKH FHQWUH SXOO LW IURPXQGHUWKHFRLODQG FRLO GRZQ DJDLQ 5HSHDW WKLV RSHUDWLRQ ²FDOOHG WKRURXJK IRRWLQJDURSH²WZRRUWKUHHWLPHV$QDOWHUQDWLYHLIRX KDYHDERDWLVWRSDWKHURSHRXWDVWHUQZKLOVWXQGHUZD WRZLWIRUDZKLOHWRUHPRYHWKHNLQNVDQGKDXOLWLQFRLOLQJ LWFRUUHFWO :KHUHQHFHVVDUGUDURSHEHIRUHVWRZLQJLW $ URSH PD VKULQN RU VZHOO ZKHQ ZHW 7KHUHIRUH UHPHPEHUWRORRVHQVXFKWKLQJVDVWHQWJXURSHVLILWUDLQV RU DW QLJKW ZKHQ D KHDY GHZ LV H[SHFWHG RWKHUZLVH WKH ZLOO EHFRPH WRR WDXW DQG DW WKH OHDVW ZHDNHQHG LI QRW EURNHQ 7U WR DYRLG QLSV LQ WKH OHDG RI D URSH LH WDNLQJ LWURXQGVKDUSFRUQHUVRURYHUVKDUSHGJHV,IWKHVHGRQRW DFWXDOO FXW WKH LQVLGH VWUDQGV WKH PD XQGXO VWUHWFK DQGZHDNHQWKHVWUDQGVRQWKHRXWVLGHRIWKHWXUQ :KHQ XVLQJ D URSH WKURXJK DEORFNRUSXOOHPDNH VXUH WKDW WKH ODWWHU LV ODUJH HQRXJK WR WDNH WKH U SH FRP R IRUWDEO :KHUHDURSHLVOLDEOHWREHFRQVWDQWOUXEELQJDJDLQVW VRPHWKLQJ HOVH ZKLOVW LQ XVH SURWHFW LW ZLWK FKDILQJ JHDU VHH KDSWHU
 35. 35. RU ZRUP SDUFHO DQG VHUYH LW VHH EHORZ
 36. 36. 3HULRGLFDOO WZLVW RSHQ D URSH V VWUDQGV WR ORRN IRU VLJQVRIURWWLQJLQWKHKHDUW$URSHLVURWWLQJLILWVILEUHV EHFRPH VRIW DQG EULWWOH RU LI LWV KHDUW DSSHDUV FKDUUHG 5XVWFRORXUHGILEUHVDUHDZDUQLQJVLJQLQPDQLODDQGKHPS DQGDQDOORYHUJUHLVKWLQJHLQFRLUURSH :KHUHDURSHLVLQFRQVWDQWXVHRYHUDORQJSHULRG HQGHDYRXU WR YDU WKH SSLQWV ZKHUH LW SDVVHV WKURXJK EORFNVHWFRUWKHVHZLOOEHFRPHZHDNVSRWVIRUDVZLWK
 37. 37. 7+(2167587,21$1'$5(2)523(6 WKHSURYHUELDOFKDLQWKHVWUHQJWKRIDURSHLVLQLWVZHDNHVW SRLQW,ISRVVLEOHRFFDVLRQDOOWXUQDURSHLQXVHHQGWR HQGVRWKDWDOOVWUHVVHVDUHUHYHUVHG 7KH VWUHQJWK RI D URSH GHSHQGV XOWLPDWHO RQ WKH IULFWLRQ EHWZHHQ ILEUHV 7KHUHIRUH LI DQ SDUW EHFRPHV IUDHG RU URWWHQ FXW LW RXW DQG VSOLFH WKH VRXQG SDUWV WRJHWKHUDJDLQVHHKDSWHU
 38. 38. 7KH IULFWLRQ EHWZHHQ ILEUHV LV LQFUHDVHG EWKHLUEHLQJ WZLVWHG WRJHWKHU )UDHG DUQV DQG XQODLG VWUDQGV DUH WKHUH IRUHZHDNQHVVHVVRQHYHUDOORZWKHHQ GRIDURSHWREHFRPH XQUDYHOOHG(LWKHUZKLSLWEDFNVSOLFHLWRUSRLQWLW 9,:+,33,1*7+((1'2)$523( :KLSSLQJLVELQGLQJWKHHQGRIDURSHZLWKWZLQHRUWKUHDG SUHIHUDEOZD[HG:KDWHYHUWKHWSHRIZKLSSLQJXVHGWKH ELQGLQJPXVWEHWLJKWDQGVWDUWDZDIURPWKHHQGRIWKH URSHDQGZRUNWRZDUGVLW 7RPDNHDRPPRQ:KLSSLQJ/DWKHQRQZRUNLQJHQG
 39. 39. .1276$1'63/,(6 RIWKHWZLQHDORQJWKHURSHQHDULWVHQG:LWKWKHZRUNLQJ HQG ELQG RYHU WKH QRQZRUNLQJ HQG DJDLQVW WKH OD RI WKH URSH XQWLO RX DUH IRXU RU ILYH WXUQV RII LWV HQG /D WKH ZRUNLQJ HQG RI WZLQH DORQJ WKH WXUQV RX KDYH DOUHDG SXW RQ DQG KROG LW LQ SODFH ZLWK RXU WKXPE )LJD
 40. 40. 3XW RQ IRXU RU ILYH PRUH WXUQV RYHU WKH ZRUNLQJ HQG )LJE
 41. 41. 3XOOWKHZRUNLQJHQGWKURXJKWLJKWODQGFXWRII VRWKDWQRHQGVRIWZLQHDUHYLVLEOHERWKEHLQJKLGGHQDQG KHOGEWKHWXUQV)LJF
 42. 42. $Q$PHULFDQ:KLSSLQJ LVVLPLODUWRDRPPRQEXWWKH QRQZRUNLQJHQGLVODLGEDFNZKLOVWWKHODVWIRXURUILYH WXUQVDUHEHLQJSXWRQVRWKDWWKHGRQRWFRYHULW%RWK HQGV WKHUHIRUH SURWUXGH IURP WKH PLGGOH RI WKH ZKLSSLQJ ZKHQFRPSOHWHG5HHINQRWWKHPDQGFXWRII ,QWKHPLGGOHRIDURSHD:HVWRXQWU:KLSSLQJLV HDVLHUWRSXWRQ0LGGOHWKHWZLQHRQWKHURSH7DNH WKHHQGVURXQGRSSRVLWHZDVKDOI NQRWWLQJWKHPHDFKWLPH WKHPHHW $ 6DLOPDNHU V :KLSSLQJ ZLOO VWDQG KDUGHU ZHDU WKDQ RWKHU ZKLSSLQJV DQG ORRNV QHDWHU 8QOD WKH URSH IRU DERXWLQ:LWKWKHVWUDQGVSRLQWLQJXSZDUGVGURSD ORRVHORRSRIWZLQHRYHURQHVWUDQGEULQJLQJWKHHQGVEDFN EHWZHHQ WKH RWKHU WZR DQG PDNLQJ RQH HQG ORQJHU WKDQ WKH RWKHU )LJD
 43. 43. +ROGLQJ WKH ORRS DQG HQGV ZLWK RXU OHIW KDQG UHOD WKH URSH ZLWK RXU ULJKW%LQGWKHORQJ HQGRIWZLQHDJDLQVWWKHODRIWKHURSHLQWRDWLJKWZKLSSLQJ RIWKHUHTXLUHGOHQJWK)LJE
 44. 44. 3DVVWKHORRSRYHUWKHWRS RI WKH VWUDQGV LW DOUHDG HQFLUFOHV DQG KDXO RQWKHVKRUWHQG WR WLJKWHQ LW 3DVV WKH VKRUW HQG XS WKH RQO KROORZ EHWZHHQ WKH VWUDQGV ZKLFK KDV QRW DOUHDG D SRUWLRQ RI WZLQHIROORZLQJLWDQGUHHINQRWLWWRWKHORQJHQGLQWKH PLGGOHRIWKHURSH)LJF
 45. 45. XWRII 7KLVZKLSSLQJRQDIRXUVWUDQGHGURSHUHTXLUHVWZRORRSV
 46. 46. 7+(2167587,21$1'$5(2)523(6 WRVWDUWZLWKDVLQILJXUHG(DFKLVODWHUSDVVHGRYHUWKHWRS RILWVRZQVWUDQGDQGORRS,LVKDXOHGWLJKWILUVWESXOOLQJ RQORRS,, 6QDNLQJ RQ D ODUJH SODLQ ZKLSSLQJ DGGV VHFXULW DQG GHFRUDWLRQ 3DVV WKH WZLQH WKURXJK WKH URSH ZLWK D QHHGOH3DVVWKHWZLQHURXQGWKHURSHRQFHEDFNDQG IRUWKDFURVVWKHZKLSSLQJDOWHUQDWHORYHUDQGXQGHULWV
 47. 47. .1276$1'63/,(6 WRSDQGERWWRPWXUQV3DVVWKHWZLQHEDFNWKURXJKWKH URSH 3RLQWLQJDURSH LV WKH PRVW GXUDEOH VLJKWO ZD RI SUR WHFWLQJ LWV HQG EXW EHFDXVH LW LV FRQVLGHUDEO PRUH FRPSOL FDWHGWKDQZKLSSLQJLWLVGHVFULEHGLQKDSWHU $RDFK:KLSSLQJ DQHODERUDWHSLHFHRIIDQFZRUN QRW XVXDOO SHUIRUPHG RQ D URSH LV DOVR GHVFULEHG LQ KDSWHU 9,,:250,1*3$5(//,1*$1'6(59,1* 7KHVH WKUHH RSHUDWLRQV ZKLFK RIWHQ EXW QRW LQYDULDEO JR WRJHWKHUDUHDOOLOOXVWUDWHGLQILJXUH :RUPLQJPDNHVWKHVXUIDFHRIDURSHVPRRWKDQGURXQG UHDG IRU SDUFHOOLQJ 6LPSO ELQG VSXQDUQ RU VRPH RWKHU VPDOOFRUGLQWRWKHKROORZVEHWZHHQWKHVWUDQGV 3DUFHOOLQJ JLYHV D ILUP VXUIDFH IRU VHUYLQJ EXW KDV D XVH LQLWVHOILQWKDWLWSUHYHQWVZDWHUIURPHQWHULQJDQGDWWDFNLQJ WKHURSH)RUWKLVUHDVRQZKHQSDUFHOOLQJDURSHWKDWLVRU ZLOOEHYHUWLFDOUDWKHUWKDQKRUL]RQWDODOZDVVWDUWIURPWKH
 48. 48. 7+(2167587,21$1'$5(2)523(6 ERWWRP DQG ZRUN XSZDUGV IRU SDUFHOOLQJ LV VLPSO ELQGLQJ VWULSVRIFORWKWZRRUWKUHHLQFKHVZLGHSUHIHUDEORIROG WDUUHG FDQYDV URXQG WKH URSHZLWK WKH ODVR WKDW HDFK WXUQ RYHUODSVWKHHGJHRILWVSUHGHFHVVRU 6HUYLQJ WKH ILQDO SURWHFWLQJ VXUIDFH LV VSXQDUQ ERXQG WLJKWO DQG FORVHO URXQG WKH URSHDJDLQVW WKH OD,W PXVW EHSXWRQWLJKWODQGLVWKHUHIRUHEHWWHUGRQHZLWKDVHUYLQJ PDOOHW )LJ
 49. 49. WKDQ E KDQG DQG DOVR PRUHHDVLOEWZR SHRSOHWKDQERQHVRWKDWRQHSHUVRQFDQSDVVWKHEDOORI VSXQDUQURXQGZKLOVWWKHRWKHULVDFWXDOOSXWWLQJRQWKH WXUQV ZLWK WKH PDOOHW $ VHUYLQJ VKRXOG EH ILQLVKHG RII OLNH DRPPRQ:KLSSLQJ 5HPHPEHU :RUPDQGSDUFHOZLWKWKHOD %XWDOZDVVHUYHWKHRWKHUZD
 50. 50. +LWFKHVZLWKDVLQJOHHQG +$37(57:2 ,7+(-$00,1*7851 $ +,7+ KROGV EHFDXVH RI WKH IULFWLRQ VHW XS EHWZHHQ WZR VXUIDFHVRIURSHSUHVVHGWRJHWKHUZKLFKLVZKKLWFKHVZLWK VOLSSHUURSHRUZLUHDUHQRWVRHIILFLHQW$VLPSOH5RXQG 7XUQURXQGDZRRGHQSRVWZLOOUHVLVWDFRQVLGHUDEOHSXOOLI WKHHQGLVKHOGEKDQG)LJ
 51. 51. DVPRXQWDLQHHUVNQRZIRU WKHXVHLWDURXQGWKHLULFHD[HVWREHODHDFKRWKHU+HQFH DOVR WKH GHVFULSWLRQ RI VRPHRQH VXGGHQO VWRSSHG IURP GRLQJVRPHWKLQJWKDW KHZDVEURXJKWXSZLWKDURXQG WXUQ 0RUH WKDQRQHWXUQRUEHWWHUVWLOOILJXUHRIHLJKWLQJ URXQGWZRSRVWVRUEROODUGVRUDURXQGDEHODLQJSLQRU DFOHDWLVPRUHHIILFLHQWEXWWKHUHVLVWDQFHRIWKHKROGLV HQRUPRXVOLQFUHDVHGLIWKHODVWWXUQLVWDNHQDVDMDPPLQJ WXUQ,QILJXUHWKHURSHKDVILUVWEHHQWDNHQIRUDURXQG WXUQWKHQILJXUHRIHLJKWHGURXQGWKHFOHDWDQGILQDOO
 52. 52. +,7+(6:,7+$6,1*/((1' MDPPHG VRWKDWWKHSDUWRIWKHURSHRQWRZKLFKWKHVWUDLQ LVFRPLQJFDOOHGWKHVWDQGLQJSDUW QRZULGHVRYHUWKHSDUW IXUWKHU UHPRYHG IURP VWUDLQ FDOOHGWKH ORRVH HQG 1RZ WKHJUHDWHUWKHSXOORQWKHURSHWKHPRUHWLJKWOZLOOWKH VWDQGLQJ SDUW MDP GRZQ RQ WKH HQG DQG SUHYHQW LW IURP VOLSSLQJWKURXJK %XWEH ZDUQHGO6XFK D MDPPLQJ WXUQ VKRXOG QHYHU EH WDNHQZLWKDQURSHWKDWPDQHHGWREHIUHHGLQDKXUU HJWKHVKHHWRIDVDLOIRULWPDKDYHMDPPHGVRWLJKWODV WRGHITXLFNUHOHDVH 7DNLQJ WKH MDPPLQJ WXUQ RII WKH FOHDW LQ ILJXUH UHYHDOV VLPSODORRS)LJ
 53. 53. FRQVLVWLQJRI,WKHORRVHHQGZKLFK
 54. 54. .1276$1'6 3 /, ( 6 KHUHDQGWKURXJKRXWWKHERRNLVVKRZQZKLSSHGLQRUGHU WR DLG LGHQWLILFDWLRQ
 55. 55. ,, D ORRS RU ELJKW ,,, WKH VWDQGLQJ SDUW7KLVORRSLVWKHEDVLVRIPRVWKLWFKHV ,,+,7+(621$+22. 7KHTXLFNHVWZDWRVHFXUHDURSH VHQGWRDKRRNLVWRXVH D%ODFNZDOO+LWFKZKLFKLVMXVWWKHEDVLFORRSPDGHURXQG LWV QHFN )LJ
 56. 56. 7KH VWDQGLQJ SDUW MDPVGRZQRQWKHHQG DQGKROGVLWPRUHILUPOWKDQWKHLOOXVWUDWLRQPLJKWVXJJHVW EXWLIWKHURSHLVJUHDVD0LGVKLSPDQ V+LWFKLVEHWWHU 0DNHD%ODFNZDOODQGWKHQSXOOWKHXQGHUQHDWKSDUWIRUZDUG DQGSODFHLWRYHUWKHELOORIWKHKRRN)LJ
 57. 57. $'RXEOH%ODFNZDOO+LWFKLVEHWWHUVWLOO)LJ
 58. 58. 3ODFH? WKHELJKWRIWKHURSHDFURVVWKHVWURSWRZKLFKWKHKRRNLV DWWDFKHGURVVWKHSDUWVEHKLQGWKHVWURSDQGEDFNWR FURVVDJDLQLQWKHKRRNLWVHOIZLWKWKHVWDQGLQJSDUWEHLQJ RQWRSRIWKHORRVHHQGDWERWKFURVVLQJV,QILJXUHVM
 59. 59. +,7+(6:,7+$6,1*/((1' DQGWKHHQGKDVEHHQFXUWDLOHGIRUHDVLHULOOXVWUDWLRQ )RUVDIHWLWVKRXOGEHORQJHUWKDQLVVKRZQ
 60. 60. ,,,67233(5.1276 6WRSSHU NQRWV DUH SXWRQWRDURSHWRVWRSWKHHQGIURP XQUDYHOOLQJWRSUHYHQWLWXQUHHYLQJWKURXJKDEORFNRUWR SURYLGH D KDQGJULS 7KH VLPSOHVW LV WKH2YHUKDQG.QRW RU 7KXPE.QRW
 61. 61. 0DNHWKHEDVLFORRSSDVVWKHHQGXSWKURXJK WKHELJKWDQGKDXOWDXW)LJ
 62. 62. 7DNLQJWKHORRVHHQGURXQGWKHVWDQGLQJSDUWILUVWDQG SDVVLQJLWGRZQWKURXJKWKHELJKWPDNHVD)LJXUHRI(LJKW .QRW ZKLFKLVHDVLHUWRXQGRWKDQDQ2YHUKDQGDIWHUEHLQJ VXEMHFWHGWRVWUDLQ)LJ
 63. 63. 7KH EXONLQHVV RI DQ 2YHUKDQG .QRW FDQ EH LQFUHDVHG E SDVVLQJWKHHQGWKURXJKWKHELJKWDQXPEHURIWLPHVEHI UH R WLJKWHQLQJRUEPDNLQJLWZLWKWKHHQGGRXEOHGRYHU ,96(85,1*$7$5,*+7 1*/( $ :KHQ D URSH LV PDGH IDVW IRU VRPH SXUSRVH WKH GLUHFWLRQ IURP ZKLFK WKH VWUDLQ ZLOO FRPH LV PRVW FRPPRQO DW ULJKW DQJOHV WR WKH SRLQW RI DWWDFKPHQW ZKHWKHU WKDW EH DQRWKHU URSH D ZLUH SRVW KRRN EROODUG URFN LFH D[H HWF 7KHVLPSOHVW ULJKWDQJOH KLWFKLVWRWDNHWKHURSHURXQG WKHVHFXULQJSRLQWDQGPDNHD+DOI+LWFKRQLWVRZQVWDQG
 64. 64. .1276$1'63/,(6 LQJSDUW)LJXUHVKRZVWKDWWKLVLVQRWKLQJPRUHWKDQ DQ2YHUKDQG.QRWPDGHURXQGVRPHWKLQJ
 65. 65. 2QH+DOI+LWFKZLOOSUREDEOQRWKROGEXW7ZR+DOI +LWFKHV ZLWK RQH EDFNLQJ WKH RWKHU XVXDOO ZLOO )LJ
 66. 66. +RZHYHU WKH VWDQGDUG ULJKWDQJOH KLWFK LV WR WDNH D IXOO 5RXQG7XUQDQG7ZR+DOI+LWFKHV DVVKRZQLQILJXUH ZKLFK PLJKW KDYH WKH HQG VWRSSHG EDFN WR WKH VWDQGLQJ SDUWIRUDGGHGVHFXULWDOWKRXJKWKLVLVQRWHVVHQWLDO 7KHVH WKUHH KLWFKHV ZKLFK KDYH QRW EHHQ GHVFULEHG LQ GHWDLO DV WKH DUH EHWWHU IROORZHG IURP WKH LOOXVWUDWLRQV DOO KDYH WKH GLVDGYDQWDJH WKDW WKH PD MDP YHU WLJKWO LI VXEMHFWHGWRDKHDYVWUDLQHVSHFLDOOLIWKHURSHLVZHW 7KXV ZKHUH WKH URSH LV FHUWDLQ WR EHFRPH ZHW HJ LQ VHFXULQJWRWKHKDQGOHRIDEXFNHWWKDWLVWREHORZHUHGLQWR ZDWHURUWRWKHULQJRIDQDQFKRUWKH)LVKHUPDQ V%HQGLV SUHIHUDEOHDVLWZLOOQRWMDP7DNHDIXOOEXWORRVHURXQG WXUQ0DNHD+DOI+LWFKESDVVLQJWKHHQGURXQGWKH VWDQGLQJ SDUW DQG WKURXJK WKH URXQG WXUQ %DFN WKLV ZLWK DQRWKHU +DOI +LWFK WKDW GRHVQRWSDVVWKURXJKWKHURXQG WXUQ DQG LI GHVLUHG VWRS WKH HQG WR WKH VWDQGLQJ SDUW )LJ
 67. 67. +,7+(6:,7+$6,1*/((1' $ORYH+LWFK LV UHDOO WZR +DOI +LWFKHV LQ RSSRVLWH GLUHFWLRQV DORQJVLGH HDFK RWKHU ,W LV HDV WR PDNH DQG ORRVHQDIWHUVWUDLQDQGSDUWLFXODUOXVHIXOZKHUHWKHORRVH HQGKDVWREHNHSWIUHHWRSDVVRQWRVRPHRWKHUSXUSRVH 7DNHRQHURXQGWXUQRQRQHVLGHRIWKHVWDQGLQJSDUW 0DNH D VHFRQG URXQG WXUQ RQ WKH RWKHU VLGH7XFN WKHORRVHHQGWKURXJKWKLVVHFRQGWXUQDQGKDXOWDXW)LJ
 68. 68. :KHUH WKH VHFXULQJ SRVLWLRQ KDV DQ RSHQ HQG D ORYH +LWFKFDQEHPDGHYHUTXLFNOHLWKHUDWWKHHQGRULQWKH PLGGOH RI D URSH E VOLSSLQJ RQ WZR ORRSV DV VKRZQ LQ ILJXUH
 69. 69. .1276$1'6 3 / , ( 6 7KH6WXQVDLO+DODUG%HQG LVDYDULDWLRQRIWKHORYH +LWFKLQZKLFKWKHHQGLQVWHDGRIEHLQJSDVVHGWKURXJK WKH VHFRQG URXQG WXUQ LV WDNHQ RXWVLGH LW DQG SDVVHG XQGHU WKHILUVWURXQGWXUQ $QRWKHUYDULDWLRQLVWKH2VVHO+LWFK )LJ
 70. 70. 7DNH RQHURXQGWXUQWRWKHOHIWRIWKHVWDQGLQJSDUW7DNHD VHFRQG WR LWV ULJKW EXW LQ WKH RSSRVLWH GLUHFWLRQ3DVV WKHHQGRXWVLGHWKHVHFRQGWXUQDQGWKURXJKWKHILUVWRQH 7KLVKLWFKWDNHVLWVQDPHIURPWKHRVVHOVZKLFKDUHWKH VKRUWOHQJWKVRIURSHZLWKZKLFKILVKHUPHQMRLQWKHEDFNLQJ RIWKHLUQHWVWRWKHKHDGURSH2QWKHEDFNLQJWKHXVHDQ 2VVHO.QRW DYHUUHOLDEOHKLWFK3ODFHRXUOHIWWKXPE RQ WKH URSH DQG WDNH D URXQG WXUQ RYHU LW DQG WKH URSH FRPLQJXSWRWKHOHIWRIWKHVWDQGLQJSDUW7DNHDVHFRQG WXUQ DOVR FRPLQJXSWRWKHOHIWEXWPLVVLQJRXUWKXPE 7DNHWZRPRUHWXUQVERWKFRPLQJXSWRWKHULJKWRIWKH VWDQGLQJ SDUW )LQLVK E SDVVLQJ WKH HQG WKURXJK WKH VPDOOELJKWOHIWERXUWKXPEDQGKDXOWDXW)LJ
 71. 71. 9 3$5$//(/ +,7+(6 6RPHWLPHVDURSHKDVWREHPDGHIDVWWRDQREMHFWWKDWOLHV URXJKOSDUDOOHOWRWKHGLUHFWLRQRIVWUDLQHJLQVXVSHQGLQJ
 72. 72. +,7+(6:,7+$6,1*/( (1' VRPHWKLQJIURPDYHUWLFDOSROHRUWKHVKURXGVRIDDFKW 7KHEHVWJHQHUDOSXUSRVHKLWFKKHUHLVD5ROOLQJ+LWFK)LJ
 73. 73. 0DNHWKLVOLNHDORYH+LWFKEXWWDNHZRURXQGWXUQV W RQWKDWVLGHRIWKHVWDQGLQJSDUWIURPZKLFKWKHVWUDLQZLOO FRPHEHIRUHFURVVLQJWKHHQGRYHUWRPDNHWKHILQDOMDPPLQJ KDOI KLWFK $OZDV SXW D 5ROOLQJ +LWFK RQ D URSHDJDLQVW WKHOD $6WRSSHU+LWFK LVDYDULDWLRQRIWKH5ROOLQJ+LWFKXVHIXO IRUVHFXULQJWKHWDLORIDKDQGELOOWRDURSHDVVKRZQLQ ILJXUHRULQSXWWLQJDWHPSRUDUVWRSSHURQDURSHLQ RUGHUWRWDNHWKHVWUDLQRIILWVORRVHHQGZKLOVWWKLVLVEHLQJ PRYHG WR D QHZ VHFXULQJ SRVLWLRQ RU WDNHQ WR D ZLQFK 6WDUW OLNH D 5ROOLQJ +LWFK EXW LQVWHDG RI SXWWLQJ RQ WKH ILQDO KDOI KLWFK GRJ WKHORRVHHQGURXQGWKHURSHZLWKWKH ODDQGVWRSLW
 74. 74. .1276$1'6 3 / , ( 6 $7LPEHU+LWFK XVHGIRUVHFXULQJDSODQNRUVSDUWKDW KDVWREHKRLVWHGRUWRZHGLVD+DOI+LWFKWDNHQZLWKD UDWKHU ORQJ ORRVH HQG ZKLFK LV WKHQ GRJJHG EDFN URXQG LWVHOIZLWKWKHOD)LJ
 75. 75. +DXORQWKHVWDQGLQJSDUWWR WLJKWHQWKHKLWFK7RNHHSWKHHQGRIWKHWLPEHUSRLQWLQJ LQRQHGLUHFWLRQVOLSRQDQRWKHU+DOI+LWFKDVVKRZQLQ ILJXUH 9,/2236,1$523( $%RZOLQH PDNHVDORRSODUJHRUVPDOOLQWKHHQGRID URSHZKLFKKDVDWKRXVDQGDQGRQHXVHV3ODFHWKHORRVH HQG IURP ULJKW WR OHIW DFURVV WKH VWDQGLQJ SDUW OHDYLQJ D ORRS RI WKH UHTXLUHG VL]H *ULS WKH HQG DQG VWDQGLQJ SDUW WRJHWKHU ZLWK WKH ULJKW KDQG²WLSV RI WKH ILQJHUV DUH EHVW²DQGWZLVWGRZQZDUGVWRWKHOHIWLHFORFNZLVHIRU KDOIDWXUQ7KLVZLOOEULQJWKHHQGSRNLQJXSWKURXJKD VPDOOORRS)LJD
 76. 76. RXFDQRIFRXUVHPDNHWKLVORRS ILUVWDQGSRNHWKHHQGXSWKURXJKLWEXWWKHRWKHUZDLV YDVWOTXLFNHU
 77. 77. 3DVVWKHHQGEHKLQGWKHVWDQGLQJSDUWDQG GRZQ WKURXJK WKH ORRS DJDLQ VRPHWLPHV GHVFULEHG DV SXW WLQJWKHUDEELWEDFNLQKLVKROH
 78. 78. +DXOWDXW)LJ
 79. 79. $5XQQLQJ%RZOLQH SURGXFHV D QRRVH RU VOLGLQJ ORRS ZKLFKVKRXOGQHYHUEHXVHGWRKRLVWDSHUVRQDVKLVRZQ
 80. 80. +,7+(6:,7+$6,1*/((1' ZHLJKW ZRXOG WLJKWHQ WKH URSH XQEHDUDEO DURXQG KLP 3DVVWKHHQGULJKWURXQGWKHVWDQGLQJSDUWDQGODLWDFURVV LWVRZQSDUWDVVKRZQLQILJXUHRQWLQXHDVIRUD VLPSOHERZOLQH 7R ORZHU RUKRLVWDSHUVRQWZRORRSVDUHQHHGHGRQHWR JR XQGHU KLV DUPSLWV DQG WKH RWKHU XQGHU KLVWKLJKV2QH ZDWRSURYLGHWKHVHLVWRPDNHD UHQFK%RZOLQH)LJ
 81. 81. )
 82. 82. .1276$1'63 / , ( 6 6WDUWDVIRUDVLPSOHERZOLQHVWDJHVDQG,QVWHDG RISDVVLQJWKHHQGEHKLQGWKHVWDQGLQJSDUWWDNHLWULJKW URXQG LQ IURQW RI LW WR PDNH DQRWKHU ODUJH ORRS 3DVV WKHHQGXSWKURXJKWKHVPDOOORRSDJDLQURXQGWKHVWDQGLQJ SDUW DQG EDFN WKURXJK WKH +ROH DV IRUDVLPSOHERZOLQH $Q DOWHUQDWLYH ZKLFK KDV WKH DGYDQWDJH WKDW LW FDQ EH PDGH LQ WKH PLGGOH RI D URSHWKXVOHDYLQJWZRORQJHQGV IUHH IRU KDXOLQJLVWKH%RZOLQHRQWKH%LJKW 0DNHD ELJKW LQ WKH URSH DQG XVLQJ ERWK SDUWV WRJHWKHU IROORZ VWDJHVDQGRIDVLPSOHERZOLQH)LJD
 83. 83. +ROGLQJ WKHORRSILUPOEULQJWKHELJKWSURMHFWLQJWKURXJKLWGRZQ WRZDUGVRXDQGXSEHKLQGWKHNQRWWRWKHSRVLWLRQVKRZQ LQILJXUHE+DXOWDXWZLWKERWKSDUWVWRJHWKHUDQGZRUN WKH ORRSV WR WKH GLIIHUHQW VL]HV QHHGHG WR ILW XQGHU WKH DUPSLWVDQGWKHWKLJKV 7KH0DQ+DUQHVV+LWFKLVDQRWKHUZDRIPDNLQJDORRS LQDURSHZLWKRXWXVLQJWKHHQGV0DNHDORRSRIWKH
 84. 84. +,7+(6:,7+$6,1*/((1' UHTXLUHGVL]HDVLQILJXUH3DVVWKHELJKW $ XSEHWZHHQ % DQG %ULQJ ' DQG … WRJHWKHUDQGKDXOWDXWZLWK $ $6KHHSVKDQN LVXVHGWRVKRUWHQDURSHWHPSRUDULORUWR ESDVV D ZHDN SRLQW LQ LW *DWKHU LQ WKH DPRXQW GH VLUHGLQFOXGLQJWKHZHDNVHFWLRQLIWKHUHLVRQHDVLQILJXUH IO:LWKWKHVWDQGLQJSDUWVVOLSD+DOI+LWFKRYHUHLWKHU HQGRIWKHORRSDVLQILJXUH )RUDGGHGVHFXULWHLWKHU WRJJOHRUVHL]HWKHELJKWVOHIWSURWUXGLQJWRWKHVWDQGLQJ SDUWV )LJXUH F VKRZV DW WKH OHIWKDQG HQG DWRJJOHDW WKHULJKWKDQGDVHL]LQJ $DWVSDZ PDNHVDWHPSRUDUORRSLQDURSHIRUKRRNLQJ RQ7KURZEDFNDELJKWDVLQILJXUHD7ZLVWWKH WZR ORRSV DZD IURP HDFK RWKHU %ULQJ WKH WZR VPDOO HHVWKXVIRUPHGWRJHWKHUDQGLQVHUWWKHKRRN)LJ
 85. 85. $0DUOLQH+LWFK ODVKHV XS ORQJEXQGOHVHJKDPPRFNV RUEHQGVDVDLOWRDVSDUDVVKRZQLQILJXUH0DNHDQ HHLQWKHHQGRIWKHURSHDVPDOOERZOLQHZLOOGR
 86. 86. 3DVV WKHRWKHUHQGURXQGWKHEXQGOHWKURXJKWKHHHDQGKDXO WDXWRQWLQXHDORQJWKHEXQGOHZLWKDVHULHVRI+DOI
 87. 87. .1276$1'63 /,(6 +LWFKHVZKLFKVKRXOGEHLQOLQHKDXOLQJHDFKWDXWDVLWLV PDGH)LQLVKZLWKDORYH+LWFKLQVWHDGRID+DOI+LWFK 6HHDOVR)LJ
 88. 88. +,7+(6:,7+$6,1*/((1' $0DUOLQH6SLNH+LWFK )LJ
 89. 89. LVXVHGWRREWDLQDEHWWHU SXUFKDVHRUJULSRQDVPDOOFRUG0DNHDORRSRYHUWKH VWDQGLQJ SDUW 3DVV D VSLNH EROW RU VFUHZGULYHU HWF DFURVV WKH ORRS EXW XQGHU WKH VWDQGLQJ SDUW3XOO RQERWK HQGVRIWKHVSLNHWRWLJKWHQ 0DQ KLWFKHV FDQ EHIDVKLRQHGIRUTXLFNUHOHDVHEWDNLQJ WKH ODVW WXUQ ZLWK D ELJKW RI URSH LQVWHDG RI WKH HQG $ ORYH+LWFK5ROOLQJ+LWFKHWFFDQEHVRPDGH+RZ
 90. 90. .1276$1'6 3 / , ( 6 HYHU DV PDQRIXVNQRZIURPH[SHULHQFHZLWKVKRHODFHV WKHUH LV VRPH GDQJHU WKDWDERZHGKLWFKPDVOLSEXWRQH WKDW ZLOO QRW²WKHUH DUH RWKHUV² LV D'UDZ+LWFK 7DNH RQHELJKWRIURSHXSEHKLQGWKHEDUDQGDQRWKHULQIURQW RI LW )LJ D
 91. 91. 3DVVWKHIURQWELJKWWKURXJKWKHEDFN RQH DQG SXOO WDXW ZLWK WKH ORRVH HQG ZKLFK OHDYHV WKH IURQWELJKWVWLOOVWDQGLQJ)LJ
 92. 92. 0DNHDWKLUGELJKW ZLWK WKH ORRVH HQG DQG SDVV LW WKURXJK ELJKW ,, 3XOO WDXWZLWKWKHVWDQGLQJSDUW)LJF
 93. 93. ,IDOLQHKDVWREHWKURZQDQGLVWDQFHLWQHHGVDZHLJKW RQ WKH HQG LQ RUGHU WR PDNH LW FDUU ,I WKLV OLQH ZLOO EH IUHTXHQWO VR XVHG HJ D ERDW V KHDYLQJ OLQH WKLV ZHLJKW FDQEH DELJKHDYNQRWFDOOHG$0RQNH V)LVW 0DNHD KDQNRIWKUHHRUIRXUWXUQVQHDUWKHHQGRIWKHURSH3DVV WKHORRVHHQGURXQGWKHZDLVWRIWKLVKDQNWKUHHWLPHV 3DVV WKH HQGWKURXJKWKHORRSVIRUPHGDWWKHHQGVRIWKH KDQN DQG URXQG WKH WXUQVDOUHDG WDNHQ WKUHH WLPHV )LJ D
 94. 94. RPSOHWHVWDJHVDQGWZLFHPRUH:RUNWKH NQRWWLJKW(LWKHUD
 95. 95. FXWRIIWKHHQGFORVHWRWKHNQRW )LJ
 96. 96. RUE
 97. 97. VSOLFHLWLQWRWKHVWDQGLQJSDUW $TXLFNOPDGHKLWFKWKDWZLOODOVRIUHHHDVLODIWHUEHLQJ
 98. 98. +,7+(6: , 7 + $6 , 1 * / ( (1' XQGHU VWUDLQ LVWKH5RDGPHQGHU V.QRW ZKLFKLVYHUVXLW DEOHIRUVHFXULQJDURSHDORQJDOLQHRISRVWVEXWFDQDOVR EHXVHGWRPDNHWKHHQGIDVWWRMXVWRQHHJLQVHFXULQJD PRRULQJ OLQH WR DEROODUG7DNHDWXUQURXQGWKHSRVW ZLWK D ORQJ ELJKW RI URSHSDVVLQJEHORZERWKWKHVWDQGLQJ SDUWDQGWKHORRVHHQG)LJD
 99. 99. 3DVVWKHELJKWRYHUWKH WRSRIWKHSRVWDQGKDXOWDXW)LJ
 100. 100. 0RXVLQJDKRRN LV DVHQVLEOHSUHFDXWLRQWRSUHYHQWWKH ORDG IURP MXPSLQJ RXW DQG VKRXOG EH XVHG ZKHUHYHU SRV VLEOH6LPSOPLGGOHDOHQJWKRIWZLQHRQWKHVKDQNRIWKH KRRNDQGWDNHWKHHQGVRSSRVLWHZDVURXQGVKDQNDQGELOO DQXPEHURIWLPHVDQGILQLVKEUHHINQRWWLQJWKHP7KLV FORVHVWKHMDZRIWKHKRRN
 101. 101. +$37(57+5(( .QRWVMRLQLQJWZRURSHV 7+( NQRW PRVW FRPPRQO XVHG IRU MRLQLQJ WZR URSHV RI VLPLODUVL]HLVWKH5HHI.QRW ZKLFKHYHUERGNQRZVKRZ WR PDNH²RU GR WKH 7KH URSHV²RU IRU WKDW PDWWHU WKH VKRH ODFHV IRU ZH VKRXOG UHHI NQRW WKHVH HYHU GD²DUH EURXJKW WRJHWKHU DQG KDOI NQRWWHG LH WZLVWHG RQH RYHU WKH RWKHU 7KHQ WKH HQGV DUH EURXJKW EDFN DQG DJDL KDOI Q NQRWWHGDQGWKHUHVXOWXQOHVVRXKDYHEHHQFDUHIXOLVDQ LQVHFXUH*UDQQ.QRW 7RPDNHD5HHI.QRWFRUUHFWOLILQWKHILUVWKDOINQRW RX WRRN WKH ULJKWKDQG HQG RYHU WKH OHIWKDQG FRPLQJ EDFN RX VKRXOG WDNH WKH OHIWKDQG RYHU WKH ULJKWKDQG DQG YLFHYHUVD5HPHPEHU 5LJKWRYHUOHIWOHIWRYHUULJKW RU /HIWRYHUULJKWULJKWRYHUOHIW :KHQFRPSOHWHGWKHWZR SDUWV RI HDFK URSH VKRXOG SDVV WKURXJK WKH ELJKW RI WKH RWKHUURSHVLGHEVLGH,IRQHSDUWLVDERYHDQGWKHRWKHU EHORZWKHELJKWRXUNQRWLVD*UDQQ 7RIUHHD5HHI.QRWKROGERWKSDUWVRIRQHURSHLQRQH KDQG DQG WKRVH RI WKH RWKHU LQ WKH RWKHU KDQG DQG SXVK WRJHWKHU $ 5HHI .QRW LV YHU VHFXUH XQGHU VWUDLQ EXW EHFDXVHLWIUHHVVRHDVLOWKHUHLVDGDQJHUWKDWLWPDORRVHQ RILWVHOILIWKHURSHVDUHUHOD[HG :KHUH WKH URSHV PD QRW EH VXEMHFWHG WR DFRQWLQXRXV SXOO D VDIHU KLWFK LV WKH6KHHW%HQG ZKLFKZLOODOVRMRLQ WZRURSHVRIXQHTXDOVL]HRURQHURSHWRWKHHHLQWKHHQG RIDQRWKHURUWRWKHFULQJOHLQWKHFRUQHUR IDVDLO7RPDNH LW)RUPDELJKWLQWKHODUJHUURSHRUXVHWKHHHLIWKHUH LVRQH
 102. 102. 3DVVWKHVPDOOHUURSHXSWKURXJKWKLVELJKW :LWKWKHVPDOOHUURSH VHQGWDNHDFRPSOHWHWXUQURXQG
 103. 103. .1276-2,1,1*7:2523(6 ERWKSDUWVRIWKHODUJHUURSHDQGSDVVLWXQGHULWVRZQSDUW )LJ
 104. 104. )RU H[WUD VHFXULW HVSHFLDOO LI WKH URSHV DUH ZHW RU LI RQH LV FRQVLGHUDEO ODUJHU WKDQ WKH RWKHU UHSHDW 6WDJH WRPDNHD'RXEOH6KHHW%HQG 6RPHWLPHVZKDWLVUHDOOD6KHHW%HQGLVXVHGWRVHFXUHD URSHWRDKDUGHHLQWKHHQGRIDQRWKHUURSHEXWLWLVWDNHQ ZLWK WKH ELJKW LQVWHDG RI ZLWK WKH HQG RI WKH URSH IRU TXLFN UHOHDVH HYHQ XQGHU VWUDLQ /LNH WKLV LW LV FDOOHG D 6OLSSHU%HQG $ DUULFN %HQG SURYLGHV DQRWKHU ZD RI MRLQLQJ WZR URSHVRIXQHTXDOVL]HHVSHFLDOOLIWKHDUHODUJH)RUP WKH EDVLF ORRS )LJ
 105. 105. ZLWK WKH ODUJHU URSH 3DVV WKH HQGRIWKHVPDOOHUURSHXQGHUWKLVORRS)LJD
 106. 106. 7DNH WKLVHQGDVVKRZQLQILJXUHDRYHUWKHODUJHUURSH VVWDQGLQJ SDUWXQGHULWVORRVHHQGRYHURQHVLGHRILWVELJKWXQGHUWKH VPDOOHUURSH VRZQSDUWDQGRYHUWKHRWKHUVLGHRIWKHELJKW :KHQWLJKWHQHGWKHHQGVFRPHRXWRQRSSRVLWHVLGHVRIWKH
 107. 107. .1276$1'63 / , ( 6 NQRWDQGVKRXOGEHVWRSSHGWRWKHVWDQGLQJSDUWVLIWKHURSHV DUHODUJH 2QH DGYDQWDJH RI WKH DUULFN %HQG LV WKDW LW IRUPV D IODW NQRW WKDW GRHV QRW LPSHGH WKH SURJUHVV RIWKHURSHV URXQGDFDSVWDQRUZLQFK,IWKHURSHVDUHQRWWREHVROHG KRZHYHU7ZR +DOI+LWFKHVZLWKWKHHQGVVWRSSHGEDFN DV VKRZQLQILJXUHDUHTXLFNHUWRPDNHRU7ZR%RZOLQHV PDEHXVHG :KHUHWKHRWKHUHQGVRIWKHWZRURSHVDUHDOUHDGVHFXUHG WKHHQGVWREHMRLQHGWRHDFKRWKHUPDQRWRYHUO SHQRXJK D WRSURYLGHVODFNIRUPDNLQJORRSVHWF,QWKLVFDVHWKH KURXG 6 .QRWGHVFULEHGLQWKHQH[WFKDSWHUPDSURYHXVHIXO 7KHTXLFNHVWZDRIMRLQLQJWZRWKLQOLQHVLVWRPDNHDQ 2YHUKDQG .QRW ZLWK ERWK HQGV WRJHWKHU VLGH E VLGH EXW D'RXEOH2YHUKDQG.QRW LVVRXQGHU0DNHDQ2YHUKDQG .QRWRQWKHHQGRIRQHOLQH3DVVWKHRWKHUOLQHWKURXJK WKLVNQRWDQGPDNHDQ2YHUKDQG.QRWZLWKLWURXQGWKH VWDQGLQJSDUWRIWKHILUVWOLQH)LJ
 108. 108. .1276- 2 , 1 , 1 * 7:2523(6 %RWK WKHVH NQRWV PD SURYH GLIILFXOW WR XQGR EXW ORRVHO WZLVWHGOLQHVVXFKDVVSXQDUQRUPDUOLQHPDEHMRLQHGE D6SXQDUQ.QRW ZKLFKZLOOIUHHPRUHHDVLO6SOLWWKH OLQHV LQWR WZR DQG FUXWFK WKHP DV LQ ILJXUH 7DNH VWUDQG,RYHUDQGULJKWURXQGWKHVWDQGLQJSDUWV7DNH VWUDQG ,,, XQGHU DQG ULJKW URXQG WKH VWDQGLQJ SDUWV +DOINQRW,DQG,,,ZKHUHWKHPHHWRQWRSRIWKHFUXWFK
 109. 109. .QRWVZLWKDURSH VRZQ +$37(5)285 VWUDQGV 12:$'$6 PRVW NQRWV RI WKLV FKDUDFWHU PXVW EH FODVVHG DV IDQF DOWKRXJK ZKHQ WKH ULJJLQJ DQG HYHQ WKH PDVVLYH DQFKRUFDEOHVRIVKLSVZHUHDOORIKHPSHQURSHPDQKDG DSUDFWLFDOSXUSRVH6RPHVWLOOKDYHDQGWKHVHDUHGHVFULEHG EHORZ WRJHWKHU ZLWK D VHOHFWLRQ RIWKH IDQF YDULHW,W FDQ RQO EH D VHOHFWLRQ IRU D FRPSOHWH GHVFULSWLRQ RI DOO NQRZQ H[DPSOHV RI IDQF NQRWV ZRXOG RFFXS D ZKROH YROXPHIDUPRUHVSDFHWKDQFDQEHVSDUHGLQDERRNWKH SULPHDLPRIZKLFKLVWREHXWLOLWDULDQ+RZHYHULIRX EHFRPH HQWKXVLDVWLF DERXW IDQF NQRWV GHFRUDWLYH ZRUN ² ZHOO GRQH LQ FOHDQ QHZ URSH LV H[WUHPHO DWWUDFWLYH ²WKH NQRWV EHORZ ZLOO WHDFK RX WKH EDVLFSULQFLSOHVIURPZKLFK RX FDQ H[SORUH WKH VXEMHFW IXUWKHU DQG HYHQ LQYHQW RXU RZQRULJLQDOH[DPSOHV 7ZR VLPSOH NQRWV WKH URZQ DQG WKH :DOO IRUP WKH IRXQGDWLRQRIPRVWRIWKHPRUHFRPSOLFDWHGZRUNDVZHOO DVEHLQJXVHIXOLQWKHPVHOYHV $URZQ.QRW ELQGVWRJHWKHUWKHVWUDQGVDWDURSH VHQG DQGLVWKHILUVWVWHSWRZDUGVD%DFN6SOLFHVHHQH[WFKDSWHU
 110. 110. 7R IRUP RQH 8QOD WKH URSH%HQG VWUDQG , LQWR D ELJKWWRZDUGVWKHFHQWUHRIWKHURSH%HQGVWUDQG,,LQWR DVLPLODUELJKWZLWKLWVHQGSDVVLQJWKURXJKWKHELJKWRI VWUDQG,)LJ
 111. 111. 3DVVVWUDQG,,,WKURXJKWKHELJKWRI VWUDQG,,DQGZRUNDOOWDXW7KLVNQRWFDQDOVREHPDGHE SDVVLQJHDFKVWUDQGGRZQWKURXJKWKHELJKWRILWVQHLJKERXU WRWKHOHIWLQVWHDGRIWRWKHULJKW(LWKHUZDWKHVWUDQGV FRPHRXWDWWKHERWWRPRIWKHNQRW
 112. 112. .1276:,7+$5 2 3( 6 2:1675$1'6 ,QD:DOO.QRWKRZHYHUWKHVWUDQGVFRPHRXWDWWKHWRS RI WKH NQRW 8QOD WKH URSH 3DVV VWUDQG , RXWVLGH VWUDQG ,, EXW LQVLGH VWUDQG ,,, )LJ D
 113. 113. 3DVV ,, RXWVLGH ,,,DQGWKHHQGRI,)LJ
 114. 114. 'LS,,,RXWVLGHWKHELJKW RI,,DQGEULQJLWXSWKURXJKWKHELJKWRI,)LJF
 115. 115. :RUNDOOWDXWFXWRIIWKHHQGVDQGZKLS)LJOG
 116. 116. .1276$1'6 3 / , ( 6 $ :DOO .QRW GLIIHUV IURP D URZQ LQ WKDW HDFK VWUDQG SDVVHV RXWVLGH LWV QHLJKERXU ILUVW EHIRUH JRLQJXSZDUGV WKURXJK KLV ELJKW /LNH WKH URZQ LW FDQ DOVR EH PDGH WR WKHOHIW %RWK NQRWV FDQ EH GRXEOHG LQ VL]H E IROORZLQJ URXQG 7KLV PHDQV WXFNLQJ HDFK VWUDQG WKURXJK WKH NQRW DJDLQ IROORZLQJ DORQJVLGH EXW QRWRQWRSRILWVRULJLQDOOHDGDQG D SULFNHU RU PDUOLQHVSLNH PDEHIRXQGKDQGKHUHIRU ORRVHQLQJWKHWXFNVZLWKRXWXQWLQJWKHNQRW $0DQURSH.QRW LVDVPDUWHIIHFWLYHVWRSSHUDWWKHHQG RI VD D JDQJZD URSH WKUHDGHG WKURXJK D URZ RI VWDQ FKLRQV7RPDNHLW)RUPD:DOO.QRW)RUPDURZQ .QRWRQWRSRIWKH:DOO)LJD
 117. 117. )ROORZURXQGWKH :DOO)ROORZURXQGWKHURZQ)LJ
 118. 118. XWWKHHQGV FORVHRII $6KURXG.QRWZKLFKDVSUHYLRXVOPHQWLRQHGMRLQVWZR URSHVLVVRFDOOHGEHFDXVHLWZDVXVHGWRUHSDLUVKURXGVWKDW
 119. 119. .1276:,7+$523( 62:1675$1'6 KDGEHHQVKRWDZDLQDFWLRQ,WPDNHVDMRLQDVVHFXUHDQG QHDWDVDVSOLFHEXWUHTXLUHVOHVVURSHIRULWVPDQXIDFWXUH DQGLVPRUHTXLFNOPDGH8QODERWKURSHVDQGFUXWFK WKH VWUDQGV LH VR WKDW HDFK VWUDQG SDVVHV EHWZHHQ WZR VWUDQGVRIWKHRWKHUURSHEXWLQWKHRSSRVLWHGLUHFWLRQWR WKHP :LWK WKH VWUDQGV RI URSH $ IRUP D :DOO .QRW URXQG URSH % WR WKH OHIW RQ D ULJKWKDQGHG URSH DQG YLFHYHUVDRQDOHIWKDQGHG6LPLODUOIRUPD:DOOZLWK WKH VWUDQGV RI % RQ $ 7LJKWHQ XQWLO WKH NQRWV MDP DJDLQVW HDFK RWKHU )LJG
 120. 120. 7R PDNH D QHDW ILQLVK PDUODQGVHUYHDVLQILJXUH 7RPDNHD6WRSSHU.QRW )RUPD:DOO.QRWEXWGRQRW ZRUN WDXW 3DVV HDFK HQG IURPOHIWWRULJKWXSWKURXJK WKH ORRS QH[W WR LW DQG XQGHU WKH HQG DOUHDG WKHUH :RUNWDXW/DXSWKHVWUDQGVKDUGZKLSDQGFXWRIIWR WKHZKLSSLQJ)LJ
 121. 121. 7KH 0DWWKHZ:DONHU.QRWVDUHDOVRYDULDWLRQVRQWKH :DOO7RPDNHD6LQJOH0DWWKHZ:DONHU 6WDUWOLNHD :DOOEXWSDVVVWUDQG,XQGHUERWK,,DQG,,,3DVV,,
 122. 122. .1276$1'6 3 / , ( 6 XQGHU,,, DQG,DQGFRPHXSWKURXJKWKHELJKWRI,3DVV ,,, URXQGWKHHQGRI,WKURXJKLWVELJKWDQGWKURXJKWKH ELJKWRI,,)LJ
 123. 123. 7KLVNQRWGLIIHUVIURPWKH:DOOLQWKDW HDFKVWUDQGSDVVHVWKURXJKWKHELJKWVRIERWKWKHRWKHUV ,QD'RXEOH0DWWKHZ:DONHU ZKLFK FRPSOHWHGORRNV OLNHILJXUHDDQGLVDNQRWWKDWZLOOQRWVOLSRUFDSVL]H HDFK VWUDQG SDVVHV WKURXJKWKUHHELJKWV LH LQFOXGLQJ LWV RZQDVVKRZQLQILJXUHE $'LDPRQG.QRW LVRIWHQPDGHLQWKHPLGGOHRIDURSH 7RIRUPRQH8QODWKHURSHWRWKHSRLQWZKHUHRXZLVK WRPDNHWKHNQRWWDNLQJFDUHWRSUHVHUYHWKHODDVPXFK DVSRVVLEOHDVRXZLOOKDYHWRUHODWKHURSHODWHU/D HDFK VWUDQG DORQJVLGH WKH VWDQGLQJ SDUW VR WKDW RX OHDYH WKUHH ELJKWV VWDQGLQJ DERYH WKH SRLQW ZKHUH WKH IRUN 7DNHVWUDQG,RXWVLGHVWUDQG,,DQGXSWKURXJKWKHELJKWRI VWUDQG ,,, 7DNH ,, RXWVLGH ,,, DQG XS WKURXJK WKH ELJKW RI,7DNH,,,RXWVLGHWKHELJKWRI,DQGXSWKURXJKWKH
 124. 124. .1276:,7+$5 2 3( 6 2:1675$1'6 ELJKW RI ,, WR PDNH ILJXUH 5HODWKHURSH,IHDFK VWUDQG LV IROORZHG URXQG RQFH WKLV IRUPV D 'RXEOH 'LDPRQG.QRW 7KHGHVFULSWLRQVRINQRWVVRIDUKDYHDOODVVXPHGWKDWRX DUHXVLQJWKUHHVWUDQGHGURSHEXWWKH:DOOURZQ0DWWKHZ :DONHUVDQG'LDPRQGFDQDOOEHPDGHHTXDOOZHOOZLWK IRXU RU VL[VWUDQGHG URSH LI RX DSSO WKH EDVLF SULQFLSOH RIHDFKSDUWLFXODUNQRWHJWKDWLQD:DOO.QRWHDFKVWUDQG SDVVHV XSZDUGV WKURXJK WKH ELJKW RI LWV QHLJKERXU WKDW LQ D 'LDPRQG .QRW WKH VWUDQGV PXVW ILUVW EH ODLG EDFN DORQJ WKHVWDQGLQJSDUWHWF $KHTXHU.QRW FDQQRWEHPDGHRQWKUHHVWUDQGHGURSH DV LW UHTXLUHV DQ HYHQ QXPEHU RI VWUDQGV 7KLV KRZHYHU PDNHVLWYHUVXLWDEOHIRUEUDLGHGURSHVDQGLWLVRIWHQXVHG RQWKHHQGRIEHOOODQDUGVHWF7RIRUPRQH8QODWKH VWUDQGVWRDUHDVRQDEOHOHQJWKRXZLOOQHHGPRUHVWXIIIRU WKLVNQRWWKDQIRUWKRVHGHVFULEHGDERYH
 125. 125. DQGLQWKHLUFHQWUH DWWKHIRUNSODFHDFRUHRIVRPHPDWHULDODEDOORIVSXQ DUQZLOOGR
 126. 126. 0DNHDURZQ.QRWOHIW KDQGHGRYHUWKH FRUHZLWKWKHHYHQQXPEHUHGVWUDQGV0DNHDURZQ .QRW ULJKWKDQGHG ZLWK WKH RGGQXPEHUHG VWUDQGV LQ VXFK D ZD WKDW WKH LQWHUODFH ZLWK WKH HYHQ VWUDQGV )LJ D
 127. 127. :LWK DOO VWUDQGV PDNH D :DOO .QRW ULJKWKDQGHG )LJ E
 128. 128. )ROORZ URXQG WKH URZQ .QRWV DQG WKH :DOO 0DNH D :DOO .QRW URXQG WKHERWWRPRIWKHNQRW)LJ F
 129. 129. 0DNH D URZQ .QRW VLPLODUO )LJ G
 130. 130. )ROORZ URXQG WKHVH ODVW WZR NQRWV 7KLV IRUPV D 7XUN V +HDG )LQLVKEWXFNLQJHDFKVWUDQGDZDXQGHUDVWUDQGRIWKH URSHMXVWDERYHWKHZKLSSLQJDQGFXWRII 7KH7XUN V+HDG MXVW PHQWLRQHG LV ZLWKRXW GRXEW WKH IDYRXULWH GHVLJQ LQ GHFRUDWLYH URSHZRUN 7R IDVKLRQ RQH RQWKHHQGRIDURSHPDNHD0DQURSH.QRWDQGIROORZWKH HQGVURXQGDVHFRQGWLPHRUPRUHRIWHQ
 131. 131. .1276$1'6 3 / , ( 6 $7XUN V+HDGDOVRIRUPVDGHFRUDWLYHNQRWRQWKHQRRVH RIDNQLIHRUZKLVWOHODQDUG 8QODWKHHQGRIWKHODQDUG DQGZLWKWKHVWUDQGVIRUPD:DOO.QRWURXQGWKHVWDQGLQJ SDUWRIWKHODQDUGLWVHOI7KHQIRUPDURZQ.QRWDOVR URXQG WKH ODQDUG DQG IROORZ URXQG DW OHDVW WZLFH 7KLV NQRWZLOOVOLGHXSDQGGRZQWKHVWDQGLQJSDUW 7RPDNHDVWDQGLQJ7XUN V+HDGRQDODQDUG WKDWZLOO QRWVOLGHDQGWKHUHIRUHIRUPVDORRSQRWDQRRVHPDNHWKH :DOO DQG URZQ DQG IROORZ URXQG DV DERYH EXW EHIRUH GRLQJVRWXFNRQHVWUDQG KURXJKWKHVWDQGLQJSDUW W $ )RRWURSH .QRW LV VLPLODU LQ DSSHDUDQFH WR D 7XUN V +HDG,QWKHGDVRIVDLOLQJVKLSVLWZDVZRUNHGRQWRWKH IRRWURSH RQ ZKLFK WKH PHQ VWRRG ZKLOVW KDQGOLQJ FDQYDV DORIW DQG ZKLOVW WRGD WKDW QHHG KDV DOPRVW GLVDSSHDUHGLW VWLOO PDNHV D GHFRUDWLYH KDQGJULS WKDW ZLOOQRWVOLSEHFDXVH LWWRRLVZRUNHGWKURXJKWKHURSH7RIDVKLRQWKHNQRW 3DVVWZRSLHFHVRI OLQHWKURXJKWKHURSHDWWKHVDPHSRLQW EXWWXFNLQJHDFKXQGHUDGLIIHUHQWVWUDQG :LWKWKHIRXU HQGVZRUND'LDPRQG.QRW)LJ
 132. 132. )ROORZURXQGRQFH
 133. 133. .1276:,7+$5 2 3 ( 6 2:1675$1'6 RUWZLFHDQGFXWRII0RUHWKDQWZRSL FHVRIOLQHFDQEH H XVHGLIGHVLUHG
 134. 134. $/RQJ)RRWURSH.QRW )LJ
 135. 135. 6WDUWDVIRUD)RRWURSH .QRWEXWZLWKORQJHUOLQHV0DNHD)RRWURSH.QRWEXW GRQRWFXWRIIWKHHQGV7XUQWKHURSHHQGWRHQGDQG PDNH DQRWKHU)RRWURSH .QRW )ROORZ URXQG WZLFH DQG FXWRII
 136. 136. +$37(5) , 9 ( 6SOLFLQJKHPSHQURSHV ,*(1(5$/5(0$5.6 63/,,1* LV D PHWKRG RI MRLQLQJ RQH URSH WR DQRWKHU RU WZRSDUWVRIWKHVDPHURSHEWXFNLQJWKHVWUDQGVRIRQH XQGHUDQGRYHUWKRVHRIWKHRWKHU:KHQVWUDLQFRPHVRQWR WKHVSOLFHWKHVWUDQGVELWHLQZDUGVDQGKROGHDFKRWKHULQ SRVLWLRQEXWLWLVVWLOOVDIHUWRDVVXPHWKDWDVSOLFHUHGXFHV WKHVWUHQJWKRIDURSHEDERXWRQHHLJKWK $OOVSOLFHVVWDUWEXQODLQJWKHURSHV
 137. 137. IRUDFHUWDLQ GLVWDQFHDQGWREHJLQZLWKLWPDEHIRXQGWKDWDWHPSRUDU ZKLSSLQJDWWKHIRUNLHDWWKHSRLQWZKHUHWKHXQODLQJ HQGVPDPDNHZRUNHDVLHUESUHYHQWLQJWKHVWUDQGVIURP XQWZLVWLQJIDUWKHU:LWKSUDFWLFHKRZHYHUWKLVZKLSSLQJ PD QR ORQJHU EHQHFHVVDUHVSHFLDOORQVPDOOHUURSHV :KLSSLQJWKHHQGRIHDFKLQGLYLGXDOVWUDQGZLOODOVRKHOS LQSURGXFLQJDQHDWHUILQLVKWRWKHVSOLFH $+WXFNVVKRXOGEH PDGHZLWKWKHODRIWKHURSHLQWR ZKLFKWKHDUHEHLQJPDGHXQOHVVRWKHUZLVHGLUHFWHGDQG URXJKODWULJKWDQJOHVWRLWVVWUDQGV7KHVKRXOGEHSXOOHG WLJKWDORQJWKHODDQGFDQEHPDGHWROLHVQXJOZKLFKLV HVVHQWLDOIRUVWUHQJWKEVWUHWFKLQJDQGWZLVWLQJWKHVSOLFH EUROOLQJLWRQDWDEOHZLWKWKHSDOPRIWKHKDQGRURQWKH IORRU ZLWK WKH IRRW DQG E KDPPHULQJ WKH VWUDQGV KRPH OLJKWOZLWKDZRRGHQPDOOHW $FRPSOHWHGVSOLFHZLOOORRNQHDWHUDQGJDLQLQVWUHQJWK LILWLVZRUPHGSDUFHOOHGDQG VHUYHG ,,((63/,(6 $Q(HVRFDOOHGIURPLWVVKDSHLVDORRSXVXDOODWWKH
 138. 138. 63/,,1*+(03(1523(6 HQGRIDURSHEXWVRPHWLPHVLQWKHPLGGOH,WPDEHKDUG LIPDGHDURXQGDPHWDOVWLIIHQHUFDOOHGDWKLPEOHRUVRIW ZLWKRXW D WKLPEOH 7KH PRVW FRPPRQ WSH RI WKLPEOH LV NQRZQIURPLWVVKDSHDVD+HDUW7KLPEOH )LJ
 139. 139. $ /DQDUG7KLPEOH LVYHUVLPLODUEXWKDVDIODWWHQHGWRSLQ RUGHUWRSURYLGHDODUJHURSHQLQJIRUWXUQVRIURSH)LJ
 140. 140. $6DLO7KLPEOH )LJ
 141. 141. LVFLUFXODUVRWKDWLWZLOOILW VQXJOLQWRWKHFDQYDV 7RPDNHDQ(H6SOLFHURXQGDWKLPEOH 8QODWKH URSH IRU D GLVWDQFH HTXDO WR WKUHH WLPHV LWV FLUFXPIHUHQFH %HQGWKHVWLOOODLGXSHQGURXQGWKHWKLPEOHWRPDNHDQ HH ZLWK WKH IRUN RIWKHVWUDQGVMXVWUHDFKLQJWKHVWDQGLQJ SDUWDQGZLWKWKHPLGGOHDQGOHIWKDQGXQODLGVWUDQGVRQ WRSRILW)LJD
 142. 142. /LJKWOVWRSWKHWKLPEOHWRWKHFURZQ RI WKH HH7XFN WKHPLGGOHXQODLGVWUDQGIURPULJKWWR OHIWXQGHUWKHVWUDQGRQZKLFKLWUHVWV)LJ
 143. 143. 7XFNWKH OHIWKDQGXQODLGVWUDQGIURPULJKWWROHIWRYHUWKHVWUDQG XQGHUZKLFKWKHILUVWWXFNZDVPDGHDQGXQGHUWKHQH[W RQH)LJF
 144. 144. 7XUQWKHURSHRYHUWRWKHOHIWVRWKDWWKH ULJKWKDQGXQODLGVWUDQGLVQRZRQWRSRILW7XFNWKLV VWUDQG IURP ULJKW WR OHIW XQGHU WKH RQO VWUDQG XQGHU ZKLFK DWXFNKDVQRWDOUHDGEHHQPDGH)LJG
 145. 145. 7KLVFRPSOHWHV WKHILUVWVHWRIWXFNV7XFNHDFKXQODLGVWUDQGDJDLQRYHU RQHVWUDQGDQGXQGHURQH
 146. 146. .1276$1'63 / , ( 6 7RILQLVKRIIWKHVSOLFHHLWKHUD
 147. 147. GLYLGHWKHDUQVRIHDFK VWUDQG LQWR WZR DQG ZKLS WRJHWKHU HDFK SDLU RI DGMDFHQW KDOYHV IURP QHLJKERXULQJ VWUDQGV WKUHH SD DOO WROG
 148. 148. RU LUV E
 149. 149. VFUDSHRUFXWRIIOHQJWKZLVHKDOIRIHDFKVWUDQGDQGWXFN DJDLQ DQG WKHQ KDOYH DQG WXFN RQFH PRUH 7KHVH KDOI WXFNV WDSHUWKHVSOLFHWRDQHDWILQLVKZKLFKPDEHVHUYHG LIGHVLUHG 7RPDNHDVLPSOH 6RIW(H 3URFHHGDVDERYHEXWRPLW WKHWKLPEOH 7RPDNHDQ(H6SOLFHZLWK)RXU6WUDQGHG5RSH 3URFHHG DV DERYH IRU WKUHHVWUDQGHG URSH EXW LQ VWDJH WKH OHIW KDQGVWUDQGLVWXFNHGXQGHUWKHVDPHVWUDQGDVWKHPLGGOH RQHRUUDWKHUWKHOHIWKDQGRQHRIWKHPLGGOHSDLU
 150. 150. EXWFRPHV RXWIURPXQGHUWKHVWUDQGEHRQGLWLHLWSDVVHVXQGHU ZR W VWUDQGV 7KH WXFNLQJ RI IRXU VHSDUDWH VWUDQGVLVRIFRXUVH QHFHVVDUWRFRPSOHWHWKHILUVWVHW 7RPDNHDQ(H6SOLFH:RUPHGDQGROODUHG 7KLVLVD VLPSOHHH6SOLFHZLWKDIDQFILQLVKDUURXWVWDJHVWR RIDVLPSOH(H6SOLFHDQGWKHQ² 6HSDUDWHIRXUDUQVIURP HDFKVWUDQGPDNLQJWZHOYHDOOWROGLQDWKUHH VWUDQGHGURSH DQGVL[WHHQLQDIRXUVWUDQGHG
 151. 151. .HHSLQJWKHVHRXWRIWKH
 152. 152. 6 3 / , , 1 * +(03(1523(6 ZDZLWKWKHUHPDLQGHURIWKHVWUDQGVFDUURXWVWDJH SOXV RQH H[WUD KDOIWXFN /D XS WKH VHSDUDWHG DUQV LQWR WZRDUQ QHWWOHV :LWK RQH QHWWOH IURP HDFK DUQ ZRUPWRWKHHQGRIWKHVSOLFHDQGILQLVKEWXFNLQJHDFK QHWWOHXQGHUDGLIIHUHQWVWUDQG)LJD
 153. 153. :LWKWKHWZR VHWVRIQHWWOHVWKRVHOHIWDWWKHWRSDQGWKRVHSURWUXGLQJ IURP XQGHU D VWUDQG DW WKH ERWWRP IDVKLRQ )RRWURSH .QRWV )LJE
 154. 154. 7RPDNHD6DLOPDNHU V(H6SOLFH 3URFHHGDVIRUD VLPSOH(H6SOLFHEXWPDNHWKHWXFNVIURPOHIWWRULJKWLH DJDLQVW WKH OD 7KLV SURGXFHV D VSOLFH QHDWHU LQDSSHDUDQFH EXW ZLWK OHVV VWUHQJWK ZKLFK VKRXOG QRW WKHUHIRUH EH XVHG ZKHUHFRQVLGHUDEOHVWUDLQZLOOFRPHXSRQLW 7RPDNHD6LQJOH7XFN(H6SOLFHDQG:DOO.QRW 3URFHHG DVIRUDVLPSOH(H6SOLFHEXWLQVWHDGRISXWWLQJLQDVHFRQG
 155. 155. .1276$1'6 3 / , ( 6 VHWRIWXFNVDIWHUWKHILUVWIRUPD'RXEOH:DOO.QRWZLWK WKH VWUDQGV URXQG WKH URSH 7KLV VSOLFH LVXVHIXOZKHUHWKH HHDWWKHHQGRIDURSHKDVWRUXQULJKWXSWRDEORFNRU SXOOH EHFDXVH LW WDNHV XS OHVV VSDFH DQG FDQQRW MDP LQ WKH VKHDYH 7RPDNHDQ(HLQWKHPLGGOHRIDURSH 8QGHUVRPH FLUFXPVWDQFHV DQ HH SURMHFWLQJ IURP WKH VLGH RI D URSH PDEHQHHGHG$WWKHSRLQWZKHUHLWKDVWREHPDGHJULS WKH URSH ZLWK ERWK KDQGV DQG WZLVW LQ RSSRVLWH GLUHFWLRQV 7KLV ZLOO IRUFH RXW WKH VWUDQGVGRXEOHG DV LQ ILJXUH RQWLQXH WZLVWLQJ XQWLO WKH DUH ORQJ HQRXJK WR EH WXFNHG DWOHDVWWZLFHDQGZLWKWKHPPDNHDVLPSOH(H6SOLFH 7RPDNHD)OHPLVK(H 8QODVWUDQG,WRDGLVWDQFH HTXDO WR RQH DQG D KDOI WLPHVWKH FLUFXPIHUHQFH RI WKH GHVLUHGHH:LWKVWUDQGV,,DQG,,,IRUPWKHHHDVLQ ILJXUH/DVWUDQG,EDFNLQWRWKHVSDFHIURPZKLFK
 156. 156. 6 3 / , , 1 * +(03(1523(6 LW FDPH EXW LQ WKH UHYHUVH GLUHFWLRQ XQWLO LW UHWXUQV WR WKH IRUN 8QOD VWUDQGV ,, DQG,,,DQGZLWKVWUDQG,VFUDSH WKHP WR WDSHU OD WKHP DORQJ WKH VWDQGLQJ SDUW DQG PDUO RUVHUYHWKHPGRZQWRLW7KLVPDNHVDQHDWHUORRNLQJEXW ZHDNHU MRE WKDQ DQ RUGLQDU HH VSOLFH ,W LV KRZHYHU XVHIXO LQ WKH HQG RI D ODUJH URSH WR SURYLGH D PHDQV RI KDXOLQJLWDERXW :KHQPDNLQJWKLVHHZLWKIRXU VWUDQGHGURSHFDUURXW VWDJHV WR 7KHQ XQOD DQRWKHU VWUDQG EXW QRW RQH DGMDFHQWWRWKDWDOUHDGXQODLGDQGGHDOZLWKLWDVIRUWKDW VWUDQG7KHQFRPSOHWHZLWKVWDJH 7R PDNH DQ $UWLILFLDO RU 6SLQGOH (H 6SOLFLQJ EUDLGHG URSHV LV D GLIILFXOW WDVN EHFDXVH RI WKH WLJKWQHVV RI WKH EUDLGLQJ7RMRLQWZREUDLGHGURSHVLWLVILUVWQHFHVVDUWR XQEUDLG WKHP IRU D VXIILFLHQW GLVWDQFH SXW RQ D ZKLSSLQJ DW WKLV SRLQW DQG WKHQ UHEUDLG WKHP DV GHVFULEHG XQGHU 5RXQG 6HQQLW LQ KDSWHU HQVXULQJ WKDW WKH EUDLGLQJ LV ORRVHU WKDQ LW ZDV RULJLQDOO 7KH FDQ WKHQ EH VKRUW VSOLFHG LQ D ZD VLPLODU WR WKDW GHVFULEHG EHORZ IRU ODLG URSHV EXW DOORZLQJ IRU WKH GLIIHUHQFH LQ WKH QXPEHU DQ G DUUDQJHPHQW RI VWUDQGV +RZHYHU LW PXVW EH UHLWHUDWHG WKDWWKLVZRXOGEHDGLIILFXOWWDVNIRUDQEXWDQH[SHUW 0DNLQJDQHHDWWKHHQGRIDEUDLGHGURSHLVVRPHZKDW HDVLHU IRU DV ZLWK D )OHPLVK(HQRWXFNLQJLVLQYROYHG KHQFHWKHQDPH $UWLILFLDO(H 6LPSOXQODWKHVWUDQGV IRU D VXIILFLHQW GLVWDQFH IRUP WKHP LQWR DQ HH DQG PDUO WKHPGRZQWRWKHVWDQGLQJSDUW $ PXFK QHDWHU VWURQJHU MRE KRZHYHU LV DFKLHYHG E XVLQJ D VSLQGOH KHQFH WKH RWKHU QDPH 6SLQGOH (H 7DNHDFOLQGULFDOSLHFHRIZRRGRUPHWDO WKHVSLQGOH²WKH ² GLDPHWHU EHLQJ VOLJKWO ODUJHU WKDQ WKDW RIWKHGHVLUHGHH DQG RQ LW UDLVH WZR OXPSV ZLWK VSXQDUQ DERXW WKH GLD PHWHURIWKH URSHDSDUWDQGKDOIL WV GLDPHWHUKLJK)LJD
 157. 157. .1276$1'6 3 / , ( 6 /DIRXUSLHFHVRIVHDPLQJWZLQHDORQJWKHVSLQGOHDQG VWRS WKHP LQ SODFH DV VKRZQ LQ ILJXUH 8QOD WKH URSHRSHQWKHVWUDQGVDQGVHSDUDWHHDFKDUQ +LWFKWKH DUQVLQSDLUVRQHIURPHLWKHUVLGHRYHUWKHVSLQGOHEHWZHHQ WKH OXPSV²ZKLFK SUHYHQW WKHP IURP VSUHDGLQJ RXW XQWLO ² DOOKDYHEHHQXVHGYDULQJWKHSRVLWLRQVRIWKHKLWFKHVVR WKDW WKH GR QRW DOO FRPH WRJHWKHU ZKLFK ZRXOG UDLVH D EXPSRQWKHHH)LJ
 158. 158. /DWKHHQGVRIWKHDUQV DORQJ WKH VWDQGLQJ SDUW DQG OLJKWO VWRS WKHP WR LW XW WKH VWRSSHUV KROGLQJ WKH VHDPLQJWZLQHDQGEULQJLWVHQGV WRJHWKHUWRNQRWWKHPLQSDLUVWLJKWORYHUWKHKLWFKHGDUQV 7DNH RII RQH VSXQDUQ OXPS DQG VOLGH WKH HH RII WKH VSLQGOH 6WDUWLQJ DW WKH WRS VHUYH WKH HH GRZQ WR WKH IRUN7DNHRIIWKHVWRSSHUVRQWKHHQGVRIWKHDUQVDQG VFUDSHWKHODWWHUGRZQWRWDSHU6HUYHWKHPGRZQWRWKH VWDQGLQJSDUW1RWHVVHQWLDOEXWWRJLYHDEHWWHUILQLVK
 159. 159. RYHUWKHHHZLWKFRFNVF RPELQJVHHKDSWHU
 160. 160. 63/,,1*+(03(1523(6 ,,, -2,1,1*7ZR523(6 6KRUW6SOLFLQJ$6KRUW6SOLFHLVWKHHDVLHVWZDRIVSOLFLQJ WZRURSHVWRJHWKHUEXWLWLVEXONDQGQRWVXLWDEOHRQD URSHWKDWKDVWRSDVVWKURXJKDEORFNRUDQQDUURZRSHQLQJ 7R PDNH LW 8QOD ERWK URSHV WR D GLVWDQFHHTXDOWR WZLFH WKHLU FLUFXPIHUHQFH UXWFK WKH VWUDQGV WRJHWKHU VR WKDW HDFK OLHV EHWZHHQ WZR VWUDQGV RIWKHRSSRVLQJURSH )LJD
 161. 161. 3XWDVWRSURXQGWKHIRUN7XFNHDFKVWUDQG RIURSH $ RYHUWKHVWUDQGRIURSH % LPPHGLDWHOWRLWV OHIWORRNLQJWRZDUGVWKHHQGRIWKHVWUDQG
 162. 162. DQGXQGHUWKH VWUDQGEHRQGDVLQHHVSOLFLQJ7XFNWKHVWUDQGVRI URSH $ DJDLQRYHUDQGXQGHUXWRIIWKHVWRSRQWKH IRUNDQGWXFNWKHVWUDQGVRIURSH % WZLFHLQWRWKRVHRI URSH $ )LJXUHEWRPDNHWKHRSHUDWLRQHDVLHUWRIROORZ VKRZVRQORQHVHWRIWXFNVRQHDFKURSH
 163. 163. 6WUHWFKWKH VSOLFHESXOOLQJDQGWZLVWLQJ(LWKHUD
 164. 164. ZKLSWKHHQGV DQGFXWRIIRUE
 165. 165. WDNHDIHZRIWKHXQGHUQHDWKDUQVIURP HDFKVWUDQGWRILOOXSWKHODRIWKHURSHEZRUPLQJVFUDSH
 166. 166. .1276$1'63/,(6 WKHUHPDLQGHURIWKHHQGVPDUOWKHPGRZQRQWRWKHURSH ZLWKWKLQWZLQHDQGVHUYHRYHUWKHVSOLFH 7ZRIRXUVWUDQGHGURSHVDUHVSOLFHGH[DFWODVWZRWKUHH VWUDQGHGEXWLIDWKUHHVWUDQGHGURSHKDVWREHVSOLFHGWR D IRXUVWUDQGHG 8QOD WKH WKUHHVWUDQGHG URSH IRU WZLFH WKH GLVWDQFH RI WKH IRXUVWUDQGHG VSOLW RQH RI LWV VWUDQGVLQWRWZRSDUWVDQGUHODLWDVDIRXU VWUDQGHGURSH IRUWKHGLVWDQFHQHHGHGWRWDNHWKHWXFNVRIWKHRWKHUURSH UXWFKWKHVWUDQGVDQGSURFHHGDVDERYH /RQJ6SOLFLQJ %HFDXVHD/RQJ6SOLFHGRHVQRWSURGXFHD EXPSLWLVXVHGZKHUHDURSHKDVWRUHHYHWKURXJKDEORFN RUSXOOH+RZHYHULWXVHVXSFRQVLGHUDEOPRUHURSHWKDQ D VKRUW VSOLFH DQG RFFDVLRQV FDQ DULVH ZKHQ LQ IDFW LW PLJKWEHPRUHHFRQRPLFDOWREXDQHZURSHWKDQWRFXW RXWWKHZHDNSRUWLRQRIDQROGRQHED/RQJ6SOLFH 7R PDNH D /RQJ 6SOLFH 8QOD WKH WZR URSHV WR WHQ WLPHV WKHLU FLUFXPIHUHQFH UXWFK WKHVWUDQGVDVIRUD 6KRUW 6SOLFH )XUWKHU XQOD RQH VWUDQG RI URSH $ DQG OD XS WKH RSSRVLQJ VWUDQG RI URSH % LQ LWV SODFH XQWLO RQO VRPH WZR LQFKHV RI WKH % VWUDQGUHPDLQXQXVHG 6LPLODUOXQODRQHVWUDQGRIURSH % DQGODXSDVWUDQG RI $ LQLWVSODFH/HDYHWKHWZRUHPDLQLQJVWUDQGVRQH RIHDFKURSHDVWKH DUH)LJ
 167. 167. )LQLVKRIILQRQHRI WKHVHZDVD
 168. 168. +DOINQRWHDFKSDLURIRSSRVLQJVWUDQGV WDSHUWKHHQGVDQGWXFNDVIRUD6KRUW6SOLFHRUE
 169. 169. WXFNWKH WDSHUHG HQGVDVLQD6KRUW6SOLFHEXWDJDLQVWWKHODVRWKDW HDFKHQGJRHVFRQWLQXDOOURXQGWKHVDPHVWUDQGRUF
 170. 170. DV
 171. 171. 6 3 / , , 1 * +(03(1523(6 IRUE
 172. 172. EXWEHIRUHWXFNLQJWKHHQGVKDOYHHDFKRQHDQGWXFN HDFK KDOI URXQG D GLIIHUHQW VWUDQG WR WKDW HQFLUFOHG E LWV WZLQ 7KLVJLYHVDYHUVPRRWKILQLVK 7KHVH WKUHH PHWKRGV E QR PHDQV H[KDXVW WKH SRVVLEOH HQGLQJVWRD/RQJ6SOLFH,QGHHGLWXVHGWREHVDLGWKDW HYHUVKLSKDVKHURZQZDRIPDNLQJD/RQJ6SOLFH DQG 'LIIHUHQW VKLSV GLIIHUHQW ORQJ VSOLFHV LV VWLOO D FXUUHQW H[SUHVVLRQWRLQGLFDWHWKDWHYHUERGKDVKLVRUKHURZQZD RIGRLQJDWKLQJ:LWKSUDFWLFHRXPDEHDEOHWRGHYLVH RXU RZQ SHUVRQDO ZD RI ILQLVKLQJ RII WR SURGXFH WKH SHUIHFW /RQJ 6SOLFH RQH ZKRVH YHU H[LVWHQFH LV RQO QRWLFHDEOHLQDURSHDIWHUWKHYHUFORVHVWH[DPLQDWL Q R 7R ORQJ VSOLFH IRXUVWUDQGHG URSHV SURFHHG DV IRU WKUHH VWUDQGHG EXW HQVXUH WKDW WKH IRXU SRLQWV ZKHUH VWUDQGV RI WKH RSSRVLQJ URSHV PHHW DUH HYHQO VSDFHG 'R QRW KDYH WZRFORVHWRJHWKHU 7R ORQJ VSOLFH D WKUHHVWUDQGHG URSH LQWR RQH RI IRXU VWUDQGV 8QOD ERWK URSHV DQG FUXWFK WKH VWUDQGV RX DUH ERXQG WR KDYH D SDLU RI WKH IRXU VWUDQGV SDVVLQJ EHWZHHQWZRRIWKH WKUHH VWUDQGV
 173. 173. )XUWKHUXQODRQH VWUDQG RI WKH WKUHHVWUDQGHG URSH DQG OD LQ RQH RI WKH IRXU VWUDQGV )XUWKHU XQOD RQH RI WKH IRXU VWUDQGV DQG OD LQ RQH RI WKH WKUHH FKRRVLQJ RXU VWUDQGV VR WKDWWKHWZRRIWKH IRXU VWUDQGVZKLFKDUHOHIWDUHWKHSDLU ZKLFKZHUHFUXWFKHGWRJHWKHU'LYLGHWKHUHPDLQLQJVWUDQG RIWKHWKUHHVWUDQGHGURSHLQWRWZRXQHTXDOSRUWLRQVDWKLUG DQG WZRWKLUGV +DOI NQRW WKH RQHWKLUG SRUWLRQ ZLWK RQH RI WKH UHPDLQLQJ IRXU VWUDQGV )XUWKHU XQOD WKH ODVW IRXU VWUDQG DQG OD XS WKH WZRWKLUGV VWUDQG LQ LWV SODFH +DOINQRWDOOHQGVDQGILQLVKDVIRUDVLPSOH/RQJ6SOLFH ,IRXDUHLQGHVSHUDWHQHHGRIDVRXQG/RQJ6SOLFHLQ FDEOHODLGURSHLWPLJKWEHDVZHOOWRHQWUXVWWKLVWDVNWRDQ H[SHUW2QWKHRWKHUKDQGLIRXZDQWWRDVVHVVRXURZQ
 174. 174. .1276$1'63/,(6 DELOLW WU WR PDNH D0DULQHU V 6SOLFH IRU LI RX VXFFHHG RXZLOOKDYHSDVVHGRQHRIWKHROGWHVWVRIVNLOO8QOD WKHHQGVRIWKHFDEOHVWRVL[WLPHVWKHLUFLUFXPIHUHQFH 8QOD HDFK RI WKH URSHV RI ZKLFK WKH FDEOHVDUHFRPSRVHG UXWFKWKHVWUDQGVRIHDFKURSHZLWKWKRVHRIWKHFRUUH VSRQGLQJURSHLQWKHRWKHUFDEOHLQVXFKDZDWKDWWKHWKUHH IRUNV GR QRW FRPH RSSRVLWH WR HDFK RWKHU/RQJ VSOLFH HDFKSDLURIURSHVLQWRHDFKRWKHUDVGHVFULEHGDERYH $XW6SOLFH 7KLVVSOLFHLVVRPHWLPHVXVHGLQVWHDGRID 6KRUW 6SOLFH WR MRLQ WZR URSHV DV LW LV HDVLHU WR PDNH DOWKRXJKLWOHDYHVDQHYHQODUJHUOXPSLQWKHURSH,WKDVD XVHLQLWVRZQULJKWLQWKDWLWSURYLGHVDQREORQJORRSLQWKH PLGGOHRIWKHURSH7RPDNHWKLVORRSXWWKHURSHZKHUH WKH ORRS LV UHTXLUHG 6SOLFH HQG $ LQWR HQG % DW SRVLWLRQ , WXFNLQJ DV IRU DQ (H 6SOLFH6SOLFHHQG % LQWR HQG $ DW SRVLWLRQ ,, WXFNLQJ DV IRU DQ (H 6SOLFH DQG PDNLQJ VXUH WKDW RX KDYH SXW RXU VSOLFHV ZKHUH WKHZLOOOHDYHDORRSRIURSHEHWZHHQWKHPDQGQRWPHUHO WZRSDUWVRIURSHOLQJVQXJOVLGHEVLGH)LJXUHVKRZV WKHULJKWKDQGVSOLFHPDGHDQGVHUYHGDQGWKHOHIWKDQGMXVW FRPPHQFHG ,927+(563/,(6 KDLQ6SOLFH ,IDOHQJWKRIURSHKDVWREHVHFXUHGWRWKH HQGRIDFKDLQLWLVYHUOLNHOWKDWWKHHQGOLQNZLOOSURYH WRRVPDOOWRDOORZWKHZKROHURSHWREHSDVVHGWKURXJKDQG
 175. 175. 6 3 / , , 1 * +(03(1523(6 EURXJKWEDFNWRIRUPDQHH,QWKLVHYHQWLWLVQHFHVVDUWR PDNHDKDLQ6SOLFH8QODWKHURSHIRUDERXWVL[WLPHV LWVFLUFXPIHUHQFH)XUWKHUXQODVWUDQG,IRUDGLVWDQFH HTXDOWRWKHFLUFXPIHUHQFHRIWKHHHUHTXLUHGSOXVRQHPRUH WXUQ3DVVVWUDQGV,,DQG,,,WKURXJKWKHHQGOLQNRIWKH FKDLQDQGEULQJWKHPEDFNWRIRUPDQHHZLWKWKHLUVWLOO ODLGXSSDUWV/DVWUDQG,,LQWRWKHVSDFHOHIWEVWUDQG, )XUWKHU XQOD VWUDQG , IRU DERXWDIRRWDQGODVWUDQG,, XSLQLWVSODFH+DOINQRWVWUDQGV,DQG,,7XFNDZD WKHHQGVRI,DQG,,DVIRUD/RQJ6SOLFH7XFNVWUDQG,,, DVIRUDVLPSOH(H6SOLFH)LJXUHVKRZV,DQG,,NQRWWHG DQGWKHILUVWWXFNRI,,, $ %DFN 6SOLFH 7KLV LV RIWHQ FDOOHG D OD] PDQ V ZKLS SLQJ EHFDXVH ZKLOVW VHUYLQJ WKH VDPH SXUSRVH RI SUHYHQW LQJDURSH VHQGIURPXQUDYHOOLQJLWLVHDVLHUWRPDNHWKDQ D SURSHU ZKLSSLQJ 2Q WKH RWKHU KDQG LW LV OHVV VLJKWO DQG WKLFNHQV WKH URSH WKXV PDNLQJ LW GLIILFXOW WR UHHY H WKURXJKDEORFN7REDFNVSOLFH8QODWKHURSHIRUWKUHH WLPHVLWVRZQFLUFXPIHUHQFH:LWKWKHVWUDQGVIRUPD URZQ.QRW7XFNWKHVWUDQGVEDFNDORQJWKHURSHDV IRUD6KRUW6SOLFH)LJ
 176. 176. 7RZRUNDULQJOHLQWRD5RSHRU6DLO $ULQJOHLVD VPDOO EHFNHW RU ORRS VHH )LJ D
 177. 177. 7DNH D VWUDQG RI URSHWKUHHDQGDKDOIWLPHVWKHOHQJWKRIEHFNHWUHTXLUHG 7XFNRQHHQGWDSHUHGWKUHHWLPHVLQWRWKHPDLQURSH 7XFNWKHRWKHUHQGWKURXJKWKHURSHVRDVWROHDYHDORRS
 178. 178. .1276$1'63/,(6 RIWKHVL]HUHTXLUHG'RJWKLVZRUNLQJHQGEDFNURXQG WKH ORRS NHHSLQJ WKH WXUQV LQ WKH QDWXUDO OD RI WKH VWUDQG 3DVV WKH ZRUNLQJ HQG WKURXJK WKH PDLQ URSH ZKHUHWKHILUVWWXFNRIWKHVWDQGLQJHQGZDVPDGH'RJ WKH ZRUNLQJ HQGEDFNWRWKHRWKHUHQGRIWKHEHFNHWILOOLQJ XSDOOWKHVSDFHVOHIWLQWKHODVRWKDWLQHIIHFWRXKDYH ODLG XS D VKRUW VHFWLRQ RI WKUHHVWUDQGHG URSH EXW XVLQJ RQO RQH VWUDQG
 179. 179. )LQLVK RII E WXFNLQJ WKH ZRUNLQJ HQG WDSHUHGWKUHHWLPHVLQWRWKHPDLQURSH)LJXUHDVKRZV RQORQHWXFNPDGH
 180. 180. 7RZRUNDFULQJOHRQWRWKHEROWURSHRIDVDLOSURFHHGDV DERYHEXWSDVVWKHHQGVWKURXJKWKHHHOHWKROHVLQWKHVDLO LQVWHDG RI WKH URSH DQG ILQLVK E WXFNLQJ WKHP URXQG WKH FULQJOHLWVHOIDVLQILJXUH
 181. 181. XQWLOWKHFURVVXQGHULWV FURZQZKHUHWKHVKRXOGEHFXWRIIVKRUW 7R VSOLFH KHPSHQ URSH LQWR ZLUH ,W PD VRPHWLPHV EH QHFHVVDUWRVSOLFHWKHHQGRIDKHPSHQURSHLQWRDZLUHRQH ,QWKLVHYHQWSURFHHGDVIRUD6KRUW6SOLFHLQKHPSHQURSH ZRUNLQJWKHZLUHURSHLQWKUHHSDLUVRIDGMDFHQWVWUDQGV 0DNHDWOHDVWVL[WXFNVRQHLWKHUVLGHRIWKHFUXWFKLQJSRLQW
 182. 182. 63/,,1*+(03(1523(6 DQGPDUOSDUFHODQGVHUYHRYHUWKH KROHVSOLFHZKHQLWLV Z FRPSOHWH ,I WKH KHPSHQ URSH LV IRXUVWUDQGHG SURFHHG DV GHV FULEHG DERYH IRU VSOLFLQJ WKUHH DQG IRXUVWUDQGHG URSHV WUHDWLQJWKHZLUHURSHZKLFKKDVVL[VWUDQGVDVEHLQJWKH WKUHHVWUDQGHG URSH DQG ZRUN LWV VWUDQGV IRXU LQ SDLUV DQG WZRVLQJO
 183. 183. +$37(56,; 6OLQJLQJODVKLQJDQGVHL]LQJ ,6/,1*,1* 6OLQJ LVDJHQHUDOWHUPIRUDQURSHGHVLJQHGWREHWDNHQ URXQGREMHFWVWREHKRLVWHGLQRUGHUWRKRRNWKHPWRWKH OLIWLQJJHDU$%DOH6OLQJ LVDODUJHFRQWLQXRXVORRSPDGH EVKRUWVSOLFLQJWKHHQGVRIDURSHDOWKRXJKUHHINQRWWLQJ WKHPZRXOGVHUYHWHPSRUDULO $%XWW6OLQJLVDVLQJOHOHQJWKRIURSHRQHHQGRIZKLFK LVZKLSSHGRUSRLQWHGDQGWKHRWKHUHHVSOLFHG$WHPSRUDU DUUDQJHPHQW KHUH ZRXOG EH WR PDNH DQ HH ZLWK D VPDOO ERZOLQH 7R VOLQJ D FDVN EDUUHO GUXP RU RWKHUFOLQGULFDOREMHFW D
 184. 184. XVLQJD%DOHVOLQJ3ODFHWKHFDVNRQLWVVLGHEXQJXS LI LW KDV RQH DQG FRQWDLQV OLTXLG
 185. 185. 3DVV WKH VOLQJ XQGHU QHDWKERWKHQGV%ULQJWKHELJKWVXSRYHUWKHFDVNDQG SDVV RQH WKURXJK WKH RWKHU PDNLQJ VXUH WKDW WKH FURVV LQ OLQHZLWKWKHEXQJ+RRNLQWRWKHELJKWWKDWKDVSDVVHG WKURXJKLWVSDUWQHU$YLVLWWRDQHZVSDSHURI ILFHPLJKW SURYLGH D ILQH GHPRQVWUDWLRQ RI WKLV PHWKRG IRU WKHPHQ ZKR XQORDG WKH PDVVLYH UROOV RI QHZVSULQW DUH VNLOOHG XVHUV RID%DOH6OLQJ
 186. 186. )LJ
 187. 187. E
 188. 188. XVLQJD%XWW6OLQJ 3ODFH WKHFDVNRQLWVVLGHEXQJXS5HHYHWKHZKLSSHGHQGRI WKHURSHWKURXJKWKHHHDQGSODFHWKHORRSWKXVIRUPHG RYHURQHHQGRIWKHFDVNDQGKDXOZHOOWDXW7DNHWKH ZKLSSHGHQGRIWKHURSHURXQGWKHRWKHUHQGRIWKHFDVN DQGFORYHKLWFKLWWRLWVRZQSDUWLQOLQHZLWKERWKWKHHH DQG WKH EXQJ +RRN RQKDOIZD EHWZHHQWKHKLWFKDQG WKHHH)LJ
 189. 189. ,IDFOLQGULFDOREMHFWKDVWREHVOXQJLQDQXSULJKWSRVL
 190. 190. 6/,1*,1*/$6+,1*$1'6 ( , =, 1 * WLRQHJDODGHQGUXPRUFDVNZLWKRXWDOLGXVHDVLQJOH SLHFHRIVWURQJURSH/DWKHURSHGRZQDQGVWDQGWKH FDVNKHDGXSIDLUOFHQWUHGRQLWVPLGGOH%ULQJWKH URSH VHQGVXSDQGKDOINQRWWKHPRQWRSRIWKHFDVN 2SHQWKLVNQRWRXWVLGHZDVDQGSODFHWKHELJKWVWKXVIRUPHG RQHRQHLWKHUVLGHRIWKHFDVN5HHINQRWWKHHQGVWRPDNH DORRSIRUWKHKRRN)LJ
 191. 191. 7RVKRUWHQDVOLQJHLWKHUD
 192. 192. WKURZEDFNDELJKWWRPDNH
 193. 193. .1276$1'63/,(6 LW WKH UHTXLUHG OHQJWK DQG WZLVW WKH WZR VPDOO ELJKWV WKXV IRUPHGLQWRDFDWVSDZ)LJ
 194. 194. RUE
 195. 195. SURFHHGDVGHVFULEHG DERYHIRUKRLVWLQJZLWKD%DOH6OLQJEXWEHIRUHKRRNLQJ LQWRWKHWRSELJKWGLYLGHWKLVLQWRWZRVPDOOHUELJKWVDQG KDOIRUHYHQUHHINQRWWKHP)LJXUHVKRZVWKHPKDOI NQRWWHG
 196. 196. 7KHQ KRRN LQWR WKH WZR VPDOO ELJKWV OHIW SURWUXG LQJ $6WURSLVDVPDOOHUFRQWLQXRXVORRSRIURSHWKDQDVOLQJ DQGLVQRWXVXDOOXVHGIRUVOLQJLQJ7KHWZRPRVWFRPPRQ VWURSVRIKHPSHQURSHDUH 7KH6HOYDJHH6WURS7RPDNHWKLVFRQWLQXRXVORRSRI URSHDUQV 'ULYH WZREROWVRUODUJHQDLOVLQWRDSODQN DW D GLVWDQFH DSDUW HTXDO WR WKHOHQJWKRIVWURSUHTXLUHG 6HFXUHRQHHQGRIDEDOORIURSHDUQVWRRQHQDLO3DVV WXUQVDERXWWKHQDLOVZLWKWKH DUQVXQWLOWKHVWURSLVWKH GHVLUHGWKLFNQHVVWDNLQJFDUHWRSXOOHDFKWXUQWDXWDVLWLV PDGH%LQGWKHDUQVWRJHWKHUZLWKDPDUOLQHKLWFKXVLQJ WZRURSHDUQRQDVPDOOHUVWURSDQGODUJHUVSXQDUQRQD ELJRQH)LJ
 197. 197. 7KLV SURGXFHV D YHU SOLDEOH VWURS XVHIXO IRU VHFXULQJWKH KRRNV RI WDFNOHV HWF DW SRLQWV ZKHUH QR RWKHU VXLWDEOH DWWDFKPHQW SUHVHQWV LWVHOI HJ RQSROHVPDVWVVKURXGV WLJKWOVHWXSZLUHVHWF:UDSLWURXQGDVLQILJXUH2Q D WKLFNPDVWMXVWRQHWXUQZLOOEHVXIILFLHQW 7KH *URPPHW 7KLV LV D VPDOO ILUP FRQWLQXRXV ORRS EHWWHUNQRZQWRWKHSDVVHQJHUVRQRFHDQOLQHUVDVDGHFN
 198. 198. 6/,1*,1*/$6+,1*$1'6 ( , = , 1 * TXRLW%HFDXVHLWVVL]HGRHVQRWRIIHUHQRXJKURR PIRUD VKRUW VSOLFH LW LV PDGH IURP D VLQJOHVWUDQGRIURSH7R PDNHLW8QODDVWUDQGRIURSHWKUHHDQGDKDOIWLPHVWKH FLUFXPIHUHQFHRIWKHJURPPHWUHTXLUHGHQGHDYRXULQJWR SUHVHUYHWKHQDWXUDOWXUQVRIWKHODLQ WKHVWUDQGORVH XSWKHPLGGOHRIWKHVWUDQGLQWRDULQJRIWKHGHVLUHGVL]H )LJD
 199. 199. 3DVVWKHHQGVURXQGLQWKHLURULJLQDOODXQWLO
 200. 200. .1276$1'63/,(6 DOOVSDFHVKDYHEHHQILOOHG)LJE
 201. 201. )LQLVKRIIDVIRUD /RQJ6SOLFH :KHUH D FOLQGULFDO REMHFW KDV WR EH KRLVWHG RU ORZHUHG DQGQRFUDQHRUWDFNOHLVDYDLODEOHD3DUEXFNOH PDSURYH XVHIXOSURYLGHGWKDWWKHKHLJKWRIWKHKRLVWLVQRWWRRJUHDW )LJ
 202. 202. 0LGGOHDORQJURSHURXQGDSRVWRUSLQDWWKH WRSRIWKHKRLVW7DNHWKHWZRHQGVXQGHUWKHGUXPRU EDUUHO DQG EULQJWKHPEDFNWRWKHWRSRIWKHKRLVWZKHUH WKHDUHWREHKHOGEKDQG1RZHLWKHUKDXORQWKHHQGV IRU KRLVWLQJ RU SD WKHP RXW IRUORZHULQJWDNLQJFDUHWR NHHS DQ HTXDO VWUDLQ RQ ERWK SDUWV WR SUHYHQW WKH GUXP IURPVOLSSLQJRXW,IDSODQNFDQEHSURYLGHGDVDQLQFOLQHG SODQHXSRUGRZQZKLFKWKHGUXPFDQEHPRYHGWKLVZLOO PDNHWKHMREHDVLHU7UXFNPHQRIWHQXVHD3DUEXFNOHZKHQ ORZHULQJFDVNVLQWRWKHFHOODURIDWDYHUQ
 203. 203. $FRQWLQXRXV%DOH6OLQJFDQEHWXUQHGLQWRDFDUULQJ VOLQJ IRU DQ REMHFW VXFK DV D ERWWOH ZKLFK KDV D ULP RU IODQJHDWLWVWRSEXVLQJD%RWWOH.QRW)RUPDORRSRQ
 204. 204. 6/,1*,1*/$6+,1*$1'6(,=,1* WKHVOLQJDVLQILJXUHD7DNHELJKW,XQGHU,,DQGELJKW ,,, RYHU ,9 )LJ E
 205. 205. 7KLV SURGXFHV D FHQWUH ORRS WR VOLS RYHU WKH QHFN RI WKH ERWWOH DQG WZR VLGH ORRSV DV FDUULQJ KDQGOHV 7KH%DJRU%HJJDUPDQ V.QRW VHUYHVWKHVDPHSXUSRVH EXWPRUHVHFXUHODQGLVPDGHZLWKDVLQJOHOHQJWKRIURSH 0DNHWZRORRSVLQWKHPLGGOHRIWKHURSHDVLQILJXUHD 3DUWLDOOFURVVWKHULJKWKDQGORRSLQIURQWRIWKHOHIW KDQG)LJE
 206. 206. 3XOOWKHOHIWKDQGORRSKDOIWKURXJKWKH ULJKWKDQG WR PDNH ILJXUH F+ROGLQJ WKH HQGV , DQG ,, ILUPO ZLWK RQH KDQG SDVV WKH RWKHU KDQG GRZQ WKURXJK WKH VSDFH $ WR JULS % DQG SXOO LW WKURXJK DW WKH VDPH WLPH DOORZLQJ WKHORRS WRGURSGRZQWKHEDFNRIWKH NQRW)LJG
 207. 207. +DXOWDXWDWWKHVDPHWLPHZRUNLQJRSHQ WKHFHQWUHVSDFHZKLFKZLOOJRRYHUWKHERWWOHDQGNQRWRU VSOLFHWKHORRVHHQGVWRPDNHDVHFRQGFDUULQJORRS
 208. 208. .1276$1'63/,(6 7KHVDIHVWZDWRVOLQJDSODQNKRUL]RQWDOODVDVWDJH RQZKLFKDPDQFDQVWDQGLVWRXVHD6FDIIROG+LWFKDW HLWKHUHQG7DNHWZRWXUQVURXQGWKHSODQNWKHVHFRQG EHLQJ QHDUHU WR LWV HQG /D WKH VWDQGLQJ SDUW EHWZHHQ WKHP)LJD
 209. 209. /LIWWXUQ,RYHUWKHVWDQGLQJSDUWDQG WXUQ ,, DQG ORRS LW RYHU WKH HQG RI WKH SODQN )LJ E
 210. 210. %ULQJWKHVWDQGLQJSDUWDQGORRVHHQGXSDQGVHFXUHZLWKD ERZOLQH)LJF
 211. 211. $%RVXQ VKDLU)LJD
 212. 212. LVDFUDGOHLQZKLFKDPDQFDQ VLW ZKLOVW ZRUNLQJ GRZQ D YHUWLFDO RU QHDU YHUWLFDO REMHFW VXFKDVDPDVWDVWDHWF7KHVHDWLVDSLHFHRILQFK SODQNLQJDERXWLQELQDQGWKHEULGOHLVDVWURSURYH WKURXJK WKH KROH DW HDFK FRUQHU RI WKH VHDW EHIRUH EHLQJ VSOLFHG,QXVHWKHFKDLUVKRXOGEHKHOGEDORZHULQJOLQH DOZDV FDOOHG D JDQWOLQH DERDUG VKLS
 213. 213. SDVVLQJ WKURXJK D SXOOHRUEORFNDERYHRUDWWKHWRSRIWKHREMHFWRQZKLFK ZRUNLVWREHSHUIRUPHG7KHORZHUHQGRIWKHJDQWOLQHPD EHVHFXUHGRQWKHJURXQGRUGHFNRUWRWKHFKDLULWVHOI,Q WKH IRUPHU HYHQW D VHFRQG SHUVRQ LV QHHGHGWRORZHUWKH FKDLUZKHQWKHPDQLQLWZLVKHVWRGHVFHQGHYHQIRUDVKRUW
 214. 214. 6/,1*,1*/$6+,1*$1'6 ( , = , 1 * GLVWDQFHEXWLIWKHJDQWOLQHLVVHFXUHGRQWKHFKDLUKHFDQ ORZHUKLPVHOIEXVLQJD/RZHULQJ+LWFK 6HFXUH WKH JDQWOLQH WR WKH FKDLU E PHDQVRID'RXEOH 6KHHW %HQG ZLWK WKH HQG VWRSSHG VHFXUHO WR WKH EULGOH 7KLVLVHVVHQWLDOZKRHYHULVJRLQJWRGRWKHORZHULQJ
 215. 215. 7KH KLWFKFDQEHVHHQLQILJXUHD:KHQKRLVWHGKLJKHQRXJK SDVVDZUDFNLQJURXQGERWKSDUWVRIWKHJDQWOLQHWRWDNHWKH ZHLJKWZKLOVWWKH/RZHULQJ+LWFKLVEHLQJPDGH)LJD
 216. 216. 3XOO D ORQJ ELJKW RI WKH KDXOLQJ SDUW RI WKH JDQWOLQH WKURXJKWKHVWURSSDVVLWRYHURXUKHDGDQGGURSLWEHKLQG RXU IHHW )LJ E
 217. 217. 3DVV RXU IHHW EHKLQG WKH ELJKW DQG EULQJWKHODWWHUXSLQIURQWRIRX)LJF
 218. 218. +DXOWDXW RQWKHJDQWOLQHDQGRXZLOOILQGWKDWRXKDYHUHHINQRWWHG LWWRWKHFKDLUZKLFKLWZLOOKROGVHFXUHO 7RORZHURXUVHOIFDVWRIIWKHZUDFNLQJSXOOXSVRPH VODFNRQWKHKDXOLQJSDUWDQGDOORZWKHJDQWOLQHWRUHQGHU
 219. 219. .1276$1'63/,(6
 220. 220. 6/,1*,1* /$6+,1* $1'6(,=,1* URXQGZKLFKLWZLOOGRXQGHURXURZQZHLJKW%NHHSLQJ WKH KDXOLQJ SDUW ILUPO LQ KDQG RX ZLOO KDYH WKH ZKROH RSHUDWLRQXQGHUFRQWURO1HYHUWKHOHVVLWZLOOEHDVZHOOWR SUDFWLVHWKLVKLWFKILUVWDWDYHUORZOHYHOMXVWLQFDVHRX PDNH D PLVWDNH 6LPLODUO DOWKRXJK H[SHULHQFHG VDLORUV GLVSHQVH ZLWK WKH SUHOLPLQDU ZUDFNLQJ DQG PHUHO KROG WKHWZRSDUWVRIWKH JDQWOLQHWRJHWKHUEKDQGZKLOVWPDNLQJ WKHKLWFKGRQRWDWWHPSWWRHPXODWHWKHPXQWLORXWRR DUHH[SHULHQFHG/DVWOUHPHPEHUWKDWLQWKHQDYDOVHUYLFHV DPDQZRUNLQJDORIWRURYHUWKHVLGHPXVWKDYHSHUPLVVLRQ RIWKHRIILFHURIWKHGHFNDQGPXVWKD YHDPDQVWDQGLQJE DVDVDIHWIDFWRU ,,/$6+,1*6 7ZR VSDUV HJ WHQW SROHV PDVWV VFDIIROGLQJ VKHHU OHJV WUHVWOHV HWF PD EH IL[HG WRJHWKHU YHU ILUPO E DVWURQJ URSH ODVKLQJ WKH SDUWLFXODU WSH XVHG GHSHQGLQJ XSRQ WKH MREWKHVSDUVKDYHWRSHUIRUP8VH $6TXDUH/DVKLQJZKHUHWKHVSDUVXQGHUORDGKDYHD WHQGHQFWRVOLGHRYHUHDFKRWKHUDWWKHFRUQHUVLQILJXUH $ 'LDJRQDO /DVKLQJIRUEUDFLQJVZKHUHWKHVSDUVPD VSULQJ DZD IURP HDFK RWKHU XQGHU ORDG WKH FHQ LQ WUH ILJXUH $6KHHU/DVKLQJIRUVKHHUOHJVZKHUHWKHVSDUVKDYHWR VKDUHDORDG)LJ
 221. 221. RUIRUMRLQLQJWZRVSDUVHQGWRHQG )LJ
 222. 222. 7RSXWRQD6TXDUH/DVKLQJ 3ODFHWKHVSDUVLQSRVLWLRQ 6HFXUHRQHHQGRIWKHODVKLQJEDFORYHKLWFKWRWKHVSDU QHDUHVW WR WKH YHUWLFDO 0DNH WKH KLWFK EHORZ WKH SRLQW ZKHUHWKHRWKHUVSDUFURVVHVDQGGRJWKHORRVHHQGURXQG WKH VWDQGLQJ SDUW )LJ D
 223. 223. 7DNH WXUQV XQGHU DQG RYHU WKH KRUL]RQWDO VSDUEHKLQGWKH YHUWLFDO VSDUDQGRYHU
 224. 224. .1276$1'63/,(6 DQGXQGHUWKH KRUL]RQWDO DVLQILJXUHPDNLQJVRPH WKUHHRUIRXUWXUQVDQGKDXOLQJHDFKWDXWDVPDGH3XW RQWKUHHRUIRXUIUDSSLQJWXUQVEHWZHHQWKHVSDUVDVLQILJXUH HSXOOLQJHDFKYHUWDXWDQGLIQHHGEHEHDWLQJWKHP LQWRSRVLWLRQ7KHVHWXUQVHQVXUHWKDWWKRVHRIVWDJHZLOO
 225. 225. 6/,1*,1*/$6+,1*$1'6(,= ,1* KROGWKHVSDUVWLJKWOWRJHWKHU)LQLVKZLWKDFORYHKLWFK RQWKH KRUL]RQWDO VSDU 7RSXWRQD'LDJRQDO/DVKLQJ 7KLVVKRXOGQRWEHSXWRQ XQWLO WKH HQGV RI WKH VSDUV FRQFHUQHG KDYH EHHQ VHFXUHO IL[HG 3XWDWLJKW7LPEHU+LWFKGLDJRQDOORYHUWKHFURVVLQJ )LJD
 226. 226. RQWLQXHZLWKWKUHHRUIRXUWLJKWWXUQVLQWKH VDPH GLUHFWLRQ DV WKHKLWFKDQGWKHVDPHQXPEHUDWULJKW DQJOHVWRLW)LJE
 227. 227. 3XWRQIUDSSLQJWXUQVEHWZHHQWKH VSDUV)LQLVKZLWK DORYH+LWFKRYHURQHVSDU)LJF
 228. 228. 7RSXWRQD6KHHU/DVKLQJ 6WDUWZLWKWKHOHJVSDUDOOHO WRHDFKRWKHU3XWDFORYHKLWFKURXQGRQHVSDUDQGGRJ WKHORRVHHQGURXQGWKHVWDQGLQJSDUW7DNHDQXPEHURI WXUQV DURXQG ERWK VSDUV WRJHWKHU WHQ ZLOO JHQHUDOO EH HQRXJK
 229. 229. KDXOLQJ HDFK WDXW DV PDGH )LJ D
 230. 230. 6SOD RXW WKH OHJV WR WKHUHTXLUHGDQJOHZLWKRXWDOORZLQJWKHWHQVLRQ RQ WKH ODVKLQJ WR HDVH DQG SXW RQ WKUHH RU IRXU IUDSSLQJ WXUQV)LJE
 231. 231. )LQLVKZLWKDORYH+LWFKRQRQHVSDU :KHQODVKLQJWZRSROHVHQGWRHQGFDUURXWVWDJHVWR DV DERYH EXW EHJLQ DQG HQGZLWKDORYH+LWFKURXQGERWK SROHVDQGGRXEOHWKHQXPEHURIWXUQVWDNHQ$VWKHUHZLOO
 232. 232. .1276$1'63/,(6 EHQRURRPIRU7UDSSLQJWXUQVGULYHLQZHGJHVRIZRRGWR WLJKWHQWKHODVKLQJ)LJ
 233. 233. 6/,1*,1*/$6+,1*$1'6 ( , =, 1 * ,,,6(,=,1*6 6HL]LQJLVDPHWKRGRIELQGLQJWZRURSHVRUWZRSDUWVRI WKH VDPH URSH WRJHWKHU E PHDQV RI VWURQJ VPDOO FRUG ZKHUHDVSOLFHLVQRWSUDFWLFDEOHIRUVRPHUHDVRQRURWKHU HJEHFDXVHWKHUHLVQRWHQRXJKURRP7REHHIIHFWLYHWKH FRUGPXVWEHERXQGRQYHUWLJKWOVRWKDWLIEHFDXVHRILWV VPDOOQHVV GLIILFXOW LV H[SHULHQFHG LQ REWDLQLQJ D VXIILFLHQWO ILUPJULSXSRQLWXVHD0DUOLQH6SLNH+LWFK 7KHILUVWVWHSLQDQVHL]LQJLVWREULQJWKHWZRURSHVDV FORVH DV SRVVLEOH WRJHWKHU 7KLV LV VRPHWLPHV GLIILFXOW WR DFKLHYH E KDQG EHFDXVH WKH PD EH DOUHDG WDXWO VWUHWFKHGLQZKLFKFDVHULJD6SDQLVK:LQGODVVDVIROORZV /DDEDUKRUL]RQWDOODFURVVLQIURQWRIWKHURSHV :LWKWKHPLGGOHRIDOHQJWKRIVWURQJWZLQHWDNHDIXOOWXUQ URXQGWKHURSHV'RJHDFKHQGRIWKHWZLQHEDFNURXQGLWV RZQSDUWWRIRUPDVPDOOHHDQGZLWKWKHVHGRJJHGHQGV WDNHWXUQVURXQGWKHEDU,QVHUWDPDUOLQHVSLNHLQHDFK GRJJHG HHDQGOHYHUWKHPURXQGWKHEDUXQWLOWKHURSHV DUHWLJKWOWRJHWKHU)LJ
 234. 234. ,WZLOOEHIRXQGWKDWJUHDVLQJ
 235. 235. .1276$1'63/,(6 WKHPLGGOHRIWKHWZLQHDOORZVLWWRVOLGHPRUHHDVLOURXQG WKHURSHVDQGEDU 7KHWSHRIVHL]LQJWRXVHGHSHQGVXSRQWKHQDWXUHRIWKH VWUDLQXSRQWKHURSHV $)ODW6HL]LQJ VKRXOGEHXVHGRQOZKHUHWKHVWUDLQXSRQ ERWKURSHVLVHTXDODQGOLJKW0DNHDVPDOOHHRUORRS LQWKHHQGRIWKHVHL]LQJFRUG7DNHDWXUQZLWKWKHHQGRI WKH FRUG URXQG ERWK URSHV SDVV LW WKURXJK LWV RZQ HH DQG KHDYH WDXW7DNH DVPDQPRUHWXUQVDVDUHUHTXLUHG DWOHDVWVHYHQ
 236. 236. URXQGERWKURSHVKHDYLQJHDFKWDXWDVPDGH 3DVVWKHHQGRIWKHFRUGGRZQLQVLGHWKHWXUQVEHWZHHQ WKHURSHVDQGEULQJLWXSWKURXJKWKHHHDWWKHRWKHUHQG RIWKHVHL]LQJ)LJ
 237. 237. 7DNHRQHFRPSOHWHIUDSSLQJWXUQ URXQG WKH VHL]LQJ OHQJWKZLVH EHWZHHQ WKHURSHV7DNHWZR PRUH IUDSSLQJ WXUQV LQ VXFK D ZD WKDW WKH IRUP DORYH +LWFK:RUNDQ2YHUKDQG.QRWWLJKWXSDJDL VWWKHORYH Q +LWFK WR VWRS WKH HQG IURP GUDZLQJWKURXJKDQGFXWRIIRU PDNHDURZQRU:DOO.QRWLQVWHDGRIDQ2YHUKDQGDVWKH ZLOOORRNQHDWHU
 238. 238. $5RXQG6HL]LQJ VKRXOGEHXVHGZKHUHWKHVWUDLQXSRQ ERWKURSHVLVHTXDODQGKHDY%HJLQDVIRUD)ODW6HL]LQJ VWDJHVWR7KHWXUQVVRIDUSXWRQDUHFDOOHG WKHORZHU WXUQV 7KH DGGHG VWUHQJWK RI WKH VHL]LQJ FRPHV IURP WKH ULGLQJ WXUQV ZKLFK QRZ KDYH WR JR RYHU WKH ORZHUV 7DNHWKHFRUGLQWXUQVRYHUWKHVHL]LQJLQVXFKDZDWKDW HDFKWXUQOLHVLQWKHKROORZEHWZHHQWZRRIWKHORZHUWXUQV
 239. 239. 6/,1*,1*/$6+,1*$1'6 ( , = , 1 * 7KHULGLQJWXUQVDUHERXQGWREHRQHOHVVLQQXPEHUWKDQ WKHORZHUV7XFNWKHHQGRIWKHFRUGXQGHUWKHODVWRIWKH ORZHUWXUQVDQGKDXOWDXW)LJD
 240. 240. )LQLVKDVIRUD)ODW 6HL]LQJZLWKWKHIUDSSLQJWXUQDQGORYH+LWFK)LJ
 241. 241. .1276$1'6 3 / , ( 6 $5DFNLQJ6HL]LQJ VKRXOGEHXVHGZKHUHWKHVWUDLQXSRQ WKHWZRURSHVLVXQHTXDO6WDUWDVIRUD)ODW6HL]LQJZLWK D WXUQ URXQG ERWK URSHV DQG UHHYH WKH HQG WKURXJK WKH HH ,QVWHDG RI FRQWLQXLQJ ZLWK URXQG WXUQV GLS WKH HQG EH WZHHQ WKH URSHV DQG WKHQ ILJXUHRIHLJKW LW URXQG WKHP D GR]HQRUVRWLPHV'LSWKHHQGXQGHUWKHODVWWXUQWDNHQ )LJ D
 242. 242. DQG KDXODOOWKHWXUQVWDXW1RZSXWRQWLJKW URXQG ULGLQJ WXUQV ZRUNLQJ EDFNWRZDUGVWKHHHDQGDIWHU WKHODVWRQHDJDLQGLSWKHHQGEHWZHHQWKHURSHV)LJ
 243. 243. )LQLVKRIIDVIRUD)ODW6HL]LQJ
 244. 244. +$37(56(9(1 0RUHIDQFZRUNPDWVDQGSODLWV ,0$76 $/0267 DOO URSH ZRUN²KLWFKLQJ VSOLFLQJ IDQF ZRUN HWF ²LV D GHYHORSPHQW RI WKH EDVLF SULQFLSOH RI ZHDYLQJ QDPHO WKH LQWHUORFNLQJ RI VWUDQGV E SDVVLQJ RYHU DQG XQGHUHDFKRWKHU7KHVLPSOHVWGHVLJQRIURSHPDWWKH6ZRUG 0DWLVPDGHRQDORRP:LWKLQUHDVRQLWFDQEHRIDQ OHQJWKRUZLGWKDQGLVQRWXVXDOOLQWHQGHGWREHGHFRUDWLYH $ERDUGVKLSLWVHUYHVIRUVXFKSXUSRVHVDVWKHJULSHVZKLFK KROG OLIHERDWV ILUPO LQ SRVLWLRQ RQ WKHLU GDYLWV DQG DV FKDILQJJHDUODLGEHWZHHQDURSHRUZLUHDQGVRPHKDUG REMHFWDJDLQVWZKLFKLWLVUXEELQJ,WKDVVLPLODUXVHVDVKRUH 7R PDNH 6ZRUG 0DWWLQJ )LJ
 245. 245. 0DNH D SULPLWLYH ORRPEIL[LQJWZREDUVRUWLJKWOVWUHWFKHGURSHVSDUDOOHO WRHDFKRWKHUDWDGLVWDQFHDSDUWHTXDOWRWKHOHQJWKRI PDWWLQJUHTXLUHGDQGDURXQGWKHPZLQGWKHURSHZKLFK

×