งานครูผู้ช่วย

Moss Worapong
Moss Worapongร้านขายหนังสือ
241203 Math-Ed Sec 2
งานครูผู้ช่วย
ครูผู้ชวย...
      ่
1
  • ให้ท่านวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียน
   รู้ของครูแต่ละคนว่าอยู่ในกระบวน
   ทัศน์การออกแบบการสอนใด และ
   มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้
   ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
ครูผู้ช่วย...

•        กระบวนทัศน์ของการ
  ออกแบบการสอนของครูบุญมี คือ การเน้น
  การท่องจำา ครูเป็นผู้มีบทบาทส่วนใหญ่ในชั้นเรียน

• พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรม
 นิยม
   เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
  ครูไม่สนใจกระบวนการภายในของนักเรียน ให้
  นักเรียนรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว
ครูผู้ช่วย...
•        กระบวนทัศน์ของการ
  ออกแบบการสอนของครูบุญช่วย คือ เชือม
                   ่
  โยงเนื้อหาที่เรียนกับประสบการณ์เดิมของผูเรียน ยก
                        ้
  ตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำาวันมอบสถานการณ์
  ปัญหาหรือภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุก ๆ กลุ่ม
  นอกจากนี้ครูยังเตรียมแหล่งการเรียนรู้ตาง ๆ เพื่อให้ผู้
                      ่
  เรียนค้นหาคำาตอบ และร่วมมือกันเรียนรู้มีการแลก
  เปลียนประสบการณ์
    ่


• พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติ
 วิสต์
   ความรู้เกิดจากการนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ครูผู้ช่วย...
•        กระบวนทัศน์ของการ
  ออกแบบการสอนของครูบุญชู คือเชือมโยง
                 ่
  ประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียน ใช้สื่อมาช่วยในการจดจำา
  สอนให้นักเรียนจำา
   ซึงครูมีเทคนิคการแต่งเป็นบทเพลง การใช้คำา
    ่
  คล้องจอง การใช้แผนภูมิรูปภาพประกอบเนื้อหาที่
  ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์
  ประกอบ


• พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญา
 นิยม
   การสร้างการเรียนรูให้นกเรียนสามารถรับข้อมูล
            ้  ั
ครูผู้ชวย...
      ่

2
   • วิธการเรียนรู้ของครูแต่ละ
     ี
    คนมีข้อดีและข้อเด่น
    อย่างไร
ครูผู้ชวย...
      ่


    ข้อดี         จุดเด่น

ในการสอนแต่ละ       สื่อที่ครูใช้ประจำาคือ
ชัวโมงครูจะใช้วธีการ
 ่       ิ    บทเรียนโปรแกรม
บรรยาย ส่วนไหนที่     และชุดการสอน
สำาคัญก็จะเน้นยำ้าให้   ถ้านักเรียนสอบตกก็
นักเรียนจดบันทึก     จะให้สอบใหม่
และท่องซำ้าหลายครัง  ้  จนกว่าจะผ่านตาม
พร้อมทั้งคัดลาย      เกณฑ์
มือมาส่ง ทำาให้
ครูผู้ชวย...
        ่

     ข้อดี            จุดเด่น

การสอนแต่ละครั้งครูจะ    ครูเตรียมแหล่งการเรียนรู้
นำาเข้าสู่บทเรียนโดย    ต่าง ๆ เช่น หนังสือ วีดิ
เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียน  ทัศน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์เดิม      ฯลฯเพื่อให้ผู้เรียนค้นหา
ของผู้เรียน หลังจากนัน ้  คำาตอบ การลงมือทดลอง
ครูจะแบ่งนักเรียนออก    เพื่อทดสอบแนวคิดของ
เป็นกลุ่มแล้มอบ       กลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ให้คำา
สถานการณ์ปญหาหรือ
        ั      แนะนำา หลังจากได้คำา
ภารกิจการเรียนรูให้ผู้
         ้     ตอบแล้วทุกกลุ่มก็จะนำา
เรียนทุก ๆ กลุ่ม เพื่อให้  เสนอแนวคิดความ
ครูผู้ชวย...
      ่


    ข้อดี        จุดเด่น

สอนให้นักเรียนจำาคำา  ครูมเทคนิคคือ การ
              ี
ศัพท์ภาษาอังกฤษได้   แต่งเป็นบทเพลง
โดยไม่ลืมเนื้อหาที่  การใช้คำาคล้องจอง
ต้องการให้ผู้เรียน   และที่นาสนใจคือ
               ่
เข้าใจถึงความ     การให้ผู้เรียนจำาคำา
สัมพันธ์ระหว่างองค์  ศัพท์โดยใช้การ
ประกอบ เช่น แผนผัง   ออกเสียงภาษา
แสดงความสัมพันธ์    อังกฤษที่เหมือนกับ
            ภาษาไทย เช่น pig
ครูผู้ชวย...
      ่
3
   • วิธการจัดการเรียนรูของใคร
      ี       ้
    ทีสอดคล้องกับพระราช
     ่
    บัญญัตการศึกษาแห่งชาติ
       ิ
    พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สด  ุ
    เพราะเหตุใด
ตอบ
     ครูผู้ชวย...
        ่

 ครูบญช่วย เพราะการจัดการศึกษาต้องยึด
   ุ
  หลักว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด ผู้เรียน
  ทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
  ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ง
  เสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติ
  และเต็มตามศักยภาพ
 ( อ้างอิงจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
  ชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด 4 แนวการ
  จัดการศึกษา )
ครูผู้ชวย...
       ่
  ครูบุญช่วยมีแนวทางการสอนคือ ในการสอน
แต่ละครังครูจะนำาเข้าสู่บทเรียนโดยเชือมโยง
     ้               ่
เนื้อหาที่เรียนกับประสบการณ์เดิมของหลักจาก
นั้นครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้วมอบ
สถานการณ์ปญหาหรือภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้
        ั
เรียนทุก ๆ กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาคำาตอบ
และร่วมมือกันเรียนรูมการแลกเปลี่ยน
           ้ ี
ประสบการณ์ การลงมือทดลองเพื่อทดสอบ
แนวคิดของกลุ่ม หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือ
กลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อนครูกจะเข้าไปอธิบาย
                ็
และกระตุนให้คด หลังจากได้คำาตอบแล้วทุก
      ้  ิ
กลุ่มก็จะนำาเสนอแนวคิดความ และร่วมกับสรุป
บทเรียนเป็นความเข้าใจของตนเอง
ครูมอใหม่...
    ื  ...

4  • จากสิ่งที่กำาหนดต่อไปนี้ให้ท่าน
   จำาแนกประเภทตามลักษณะการ
   ออกแบบโดยระบุเกณฑ์และ
   เหตุผลที่ใช้ในการจำาแนกด้วย
   ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   มัลติมีเดียทีพัฒนาตามแนวคอน
          ่
   สตรัคติวิสต์
   บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการ
งานครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย...
1
ครูผู้ช่วย...
ครูผู้ช่วย...
ครูผู้ช่วย...
ครูผู้ช่วย...
ครูผู้ช่วย...
ครูผู้ช่วย...
งานครูผู้ช่วย
1 von 23

Recomendados

ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
162 views31 Folien
ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 views31 Folien
ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
160 views31 Folien
ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 views31 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยPitsiri Lumphaopun
301 views24 Folien
วิธีสอนแบบวรรณี von
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีOrapan Jantong
3.9K views11 Folien
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดKiingz Phanumas
7.6K views10 Folien
ภารกิจครูผู้ช่วย von
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยArm Watcharin
124 views23 Folien
ครูผู้ช่วย ภารกิจ von
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 views22 Folien
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน von
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนyatomaomao
285 views12 Folien

Was ist angesagt?(19)

วิธีสอนแบบวรรณี von Orapan Jantong
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong3.9K views
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K views
ภารกิจครูผู้ช่วย von Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 views
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน von yatomaomao
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน
yatomaomao285 views
สังเกตการสอน von Pornwipa Onlamul
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอน
Pornwipa Onlamul20.9K views
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย von arisara
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียกิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
arisara 1.9K views
การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ von JaengJy Doublej
การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้
การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้
JaengJy Doublej233 views
สังเกตชั้นเรียน von Wiparat Khangate
สังเกตชั้นเรียนสังเกตชั้นเรียน
สังเกตชั้นเรียน
Wiparat Khangate19.6K views
รูปแบบการเรียนการสอน von wannaphakdee
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
wannaphakdee64.1K views
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ von Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun227 views
การเรียนแบบร่วมมือ von Teeraporn Pingkaew
การเรียนแบบร่วมมือการเรียนแบบร่วมมือ
การเรียนแบบร่วมมือ
Teeraporn Pingkaew7.9K views
Teaching สังเกตุการสอน von O-mu Aomaam
Teaching สังเกตุการสอนTeaching สังเกตุการสอน
Teaching สังเกตุการสอน
O-mu Aomaam1.1K views
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน von Nongruk Srisukha
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
Nongruk Srisukha14.1K views
เทคนิคการสอนแบบอุปนัย von Fern's Phatchariwan
เทคนิคการสอนแบบอุปนัยเทคนิคการสอนแบบอุปนัย
เทคนิคการสอนแบบอุปนัย
Fern's Phatchariwan13.4K views
รูปแบบการสอนเน้นประสบการณ์ von phatthra jampathong
รูปแบบการสอนเน้นประสบการณ์ รูปแบบการสอนเน้นประสบการณ์
รูปแบบการสอนเน้นประสบการณ์
phatthra jampathong9.5K views
งานกลุ่มนวัตกรรม บทที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา von DoramuNo Vongsuwan
งานกลุ่มนวัตกรรม บทที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษางานกลุ่มนวัตกรรม บทที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
งานกลุ่มนวัตกรรม บทที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
DoramuNo Vongsuwan1.4K views

Destacado

ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม von
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
202 views36 Folien
การน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว von
การน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวKruKaiNui
2.5K views39 Folien
แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง von
แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่างแบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง
แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่างdark-corner
37.5K views30 Folien
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ von
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
36.4K views117 Folien
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ von
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจSomchart Phaeumnart
53.1K views48 Folien
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย von
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยWichai Likitponrak
127K views38 Folien

Destacado(17)

การน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว von KruKaiNui
การน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
KruKaiNui2.5K views
แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง von dark-corner
แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่างแบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง
แบบประเมินครูผู้ช่วย ตัวอย่าง
dark-corner37.5K views
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ von Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat36.4K views
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ von Somchart Phaeumnart
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
Somchart Phaeumnart53.1K views
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย von Wichai Likitponrak
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
Wichai Likitponrak127K views
หนังสือสอบเพื่อนครู von Watcharapon Donpakdee
หนังสือสอบเพื่อนครูหนังสือสอบเพื่อนครู
หนังสือสอบเพื่อนครู
Watcharapon Donpakdee11.3K views
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ von Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat214.8K views
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51 von Watcharapon Donpakdee
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
Watcharapon Donpakdee56.3K views

Similar a งานครูผู้ช่วย

ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
247 views25 Folien
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม von
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
111 views36 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยpanggoo
108 views26 Folien
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย von
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยJo Smartscience II
734 views34 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 views28 Folien

Similar a งานครูผู้ช่วย(20)

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von panggoo
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
panggoo108 views
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย von Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 views
ครูผู้ช่วย von Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
ครูผู้ช่วย von Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 views
ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn141 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn114 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 von Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 views
ครูผู้ช่วย von Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 views
การวิเคราะห์แนวทาง การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้ von Phutt Phutt
การวิเคราะห์แนวทาง การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้การวิเคราะห์แนวทาง การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้
การวิเคราะห์แนวทาง การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้
Phutt Phutt335 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Piyatida Prayoonprom
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย

งานครูผู้ช่วย

 • 3. ครูผู้ชวย... ่ 1 • ให้ท่านวิเคราะห์วิธีการจัดการเรียน รู้ของครูแต่ละคนว่าอยู่ในกระบวน ทัศน์การออกแบบการสอนใด และ มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
 • 4. ครูผู้ช่วย... • กระบวนทัศน์ของการ ออกแบบการสอนของครูบุญมี คือ การเน้น การท่องจำา ครูเป็นผู้มีบทบาทส่วนใหญ่ในชั้นเรียน • พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรม นิยม เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ครูไม่สนใจกระบวนการภายในของนักเรียน ให้ นักเรียนรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว
 • 5. ครูผู้ช่วย... • กระบวนทัศน์ของการ ออกแบบการสอนของครูบุญช่วย คือ เชือม ่ โยงเนื้อหาที่เรียนกับประสบการณ์เดิมของผูเรียน ยก ้ ตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำาวันมอบสถานการณ์ ปัญหาหรือภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุก ๆ กลุ่ม นอกจากนี้ครูยังเตรียมแหล่งการเรียนรู้ตาง ๆ เพื่อให้ผู้ ่ เรียนค้นหาคำาตอบ และร่วมมือกันเรียนรู้มีการแลก เปลียนประสบการณ์ ่ • พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติ วิสต์ ความรู้เกิดจากการนักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • 6. ครูผู้ช่วย... • กระบวนทัศน์ของการ ออกแบบการสอนของครูบุญชู คือเชือมโยง ่ ประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียน ใช้สื่อมาช่วยในการจดจำา สอนให้นักเรียนจำา ซึงครูมีเทคนิคการแต่งเป็นบทเพลง การใช้คำา ่ คล้องจอง การใช้แผนภูมิรูปภาพประกอบเนื้อหาที่ ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ ประกอบ • พื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญา นิยม การสร้างการเรียนรูให้นกเรียนสามารถรับข้อมูล ้ ั
 • 7. ครูผู้ชวย... ่ 2 • วิธการเรียนรู้ของครูแต่ละ ี คนมีข้อดีและข้อเด่น อย่างไร
 • 8. ครูผู้ชวย... ่ ข้อดี จุดเด่น ในการสอนแต่ละ สื่อที่ครูใช้ประจำาคือ ชัวโมงครูจะใช้วธีการ ่ ิ บทเรียนโปรแกรม บรรยาย ส่วนไหนที่ และชุดการสอน สำาคัญก็จะเน้นยำ้าให้ ถ้านักเรียนสอบตกก็ นักเรียนจดบันทึก จะให้สอบใหม่ และท่องซำ้าหลายครัง ้ จนกว่าจะผ่านตาม พร้อมทั้งคัดลาย เกณฑ์ มือมาส่ง ทำาให้
 • 9. ครูผู้ชวย... ่ ข้อดี จุดเด่น การสอนแต่ละครั้งครูจะ ครูเตรียมแหล่งการเรียนรู้ นำาเข้าสู่บทเรียนโดย ต่าง ๆ เช่น หนังสือ วีดิ เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียน ทัศน์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง กับประสบการณ์เดิม ฯลฯเพื่อให้ผู้เรียนค้นหา ของผู้เรียน หลังจากนัน ้ คำาตอบ การลงมือทดลอง ครูจะแบ่งนักเรียนออก เพื่อทดสอบแนวคิดของ เป็นกลุ่มแล้มอบ กลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้ให้คำา สถานการณ์ปญหาหรือ ั แนะนำา หลังจากได้คำา ภารกิจการเรียนรูให้ผู้ ้ ตอบแล้วทุกกลุ่มก็จะนำา เรียนทุก ๆ กลุ่ม เพื่อให้ เสนอแนวคิดความ
 • 10. ครูผู้ชวย... ่ ข้อดี จุดเด่น สอนให้นักเรียนจำาคำา ครูมเทคนิคคือ การ ี ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ แต่งเป็นบทเพลง โดยไม่ลืมเนื้อหาที่ การใช้คำาคล้องจอง ต้องการให้ผู้เรียน และที่นาสนใจคือ ่ เข้าใจถึงความ การให้ผู้เรียนจำาคำา สัมพันธ์ระหว่างองค์ ศัพท์โดยใช้การ ประกอบ เช่น แผนผัง ออกเสียงภาษา แสดงความสัมพันธ์ อังกฤษที่เหมือนกับ ภาษาไทย เช่น pig
 • 11. ครูผู้ชวย... ่ 3 • วิธการจัดการเรียนรูของใคร ี ้ ทีสอดคล้องกับพระราช ่ บัญญัตการศึกษาแห่งชาติ ิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สด ุ เพราะเหตุใด
 • 12. ตอบ ครูผู้ชวย... ่ ครูบญช่วย เพราะการจัดการศึกษาต้องยึด ุ หลักว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด ผู้เรียน ทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ง เสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ( อ้างอิงจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด 4 แนวการ จัดการศึกษา )
 • 13. ครูผู้ชวย... ่ ครูบุญช่วยมีแนวทางการสอนคือ ในการสอน แต่ละครังครูจะนำาเข้าสู่บทเรียนโดยเชือมโยง ้ ่ เนื้อหาที่เรียนกับประสบการณ์เดิมของหลักจาก นั้นครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแล้วมอบ สถานการณ์ปญหาหรือภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้ ั เรียนทุก ๆ กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาคำาตอบ และร่วมมือกันเรียนรูมการแลกเปลี่ยน ้ ี ประสบการณ์ การลงมือทดลองเพื่อทดสอบ แนวคิดของกลุ่ม หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือ กลุ่มใดเข้าคลาดเคลื่อนครูกจะเข้าไปอธิบาย ็ และกระตุนให้คด หลังจากได้คำาตอบแล้วทุก ้ ิ กลุ่มก็จะนำาเสนอแนวคิดความ และร่วมกับสรุป บทเรียนเป็นความเข้าใจของตนเอง
 • 14. ครูมอใหม่... ื ... 4 • จากสิ่งที่กำาหนดต่อไปนี้ให้ท่าน จำาแนกประเภทตามลักษณะการ ออกแบบโดยระบุเกณฑ์และ เหตุผลที่ใช้ในการจำาแนกด้วย ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียทีพัฒนาตามแนวคอน ่ สตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการ