Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Proxecto voz natura 11 12

438 Aufrufe

Veröffentlicht am

PROXECTO VOZ NATURA CURSO 2011/12 CPR Mª INMACULADA VERÍN-OURENSE

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Proxecto voz natura 11 12

 1. 1. PROXECTO VOZ NATURA 2011- CURSO 2011-2012 “A SEMENTE DO FUTURO” FUTURO” C.P.R. Mª INMACULADA VERIN - OURENSE
 2. 2. PROXECTO VOZ NATURA 2011/12 CPR Mª INMACULADA - VERIN1. INTRODUCCIÓN2. OBXECTIVOS 2.1. OBXECTIVOS XERAIS 2.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS3. DESCRIPCIÓN DO PROXECTO 3.1. Deseño de actividades. 3.2. Establecemento de contactos con outras entidades 3.3. Traballo de campo 3.4. Elaboración da información 3.5. Realización doutras actividades 3.6. Avaliación do proxecto4. ACTIVIDADES5. DESTINATARIOS6. TEMPORALIZACIÓN
 3. 3. PROXECTO VOZ NATURA 2011/12 CPR Mª INMACULADA - VERIN TITULO: “ A SEMENTE DO FUTURO”1.- INTRODUCCIÓN1.- Os bosques son unha das principais riquezas naturais do noso planeta: depuran o aire,regulan os ciclos da auga, conservan o chan e facilitan a vida de plantas e animais. Non obstante,cada ano desaparecen no planeta máis de 16 millóns de hectáreas arboradas. Co obxecto dechamar a atención sobre os perigos que axexan a estes privilexiados espazos, a ONU declarou 2011como Ano Internacional dos Bosques.Galicia conta cunha superficie forestal arborada de máis de 1.400.000 hectáreas, o que representao 48% de todo o territorio, cifra que se eleva ata case o 69% se temos en conta o montedesarborado. Outro dato significativo dos nosos bosques é que máis de 120.000 hectáreascorresponden a superficie forestal certificada.Entre as características dos bosques galego destaca a interfase ou contacto entre os bosques detipo mediterráneo, con predominio do rebirlo, como os que hai en Ourense, e os de tipo atlánticoque se dan no resto de Galicia, onde abundan carballos e bidueiros ou carballos e castiñeiros.As formacións autóctonas son aqueles ecosistemas en que as especies arbóreas orixinarias da zonaen que se encontran ou perfectamente adaptadas a ela durante séculos; caso contrario son osdenominados alóctonos. As especies arbóreas que conforman os bosques, así como os bosques enconxunto, están suxeitos a unha dinámica continua que os pode facer pasar dunha a outradenominación. Exemplos característicos desta realidade son o piñeiro silvestre e o castaño.Os bosques teñen unha incidencia directa e decisiva sobre todos os elementos ambientais. Comobeneficios máis directos podemos destacar:- Liberación de osíxeno. Fixación do CO2- Depuran o aire: reteñen as partículas en suspensión da atmosfera.- Redución dos efectos erosivos producidos pola auga e o vento, favorecendo a creación dechan.- Regulación dos niveis hídricos, participando decisivamente no ciclo hidrolóxico: reteñen a augade chuvia e regulan as canles dos ríos- Regulación do clima: atenúan os rigores climáticos, favorecen a existencia de chuvias, reducen aevaporación, manteñen o nivel de humidade ambiental e evitan a sequidade.- Reducen os impactos acústicos.- Depuran as augas e os chans contaminados.- Posibilitan o sostemento dunha maior diversidade de especies vexetais e animais: reducen o riscode incendios e a aparición de pragas e enfermidades.- Serven de corredor biolóxico nas rutas de desprazamento de diversos animais.- Fertilizan o terreo cos seus restos e os dos animais que o habitan.- Son fonte de recursos para o home (económicos, recreativos, culturais, científicos, etc)...Esta infinidade de beneficios son os que deben facer entender o bosque como o elementonecesario para asegurar a correcta calidade de vida de todas as persoas. É difícil imaxinar aexistencia do home sen o bosque.
 4. 4. PROXECTO VOZ NATURA 2011/12 CPR Mª INMACULADA - VERINO lume é un elemento natural que forma parte dos fenómenos que modelan a paisaxe.Precisamente, gran parte da nosa vexetación está adaptada á acción do lume, con estratexiasrebrotadoras ou de xerminación tralo incendio.Pero a actual situación non ten nada que ver con fenómenos naturais. A intensidade e recorrenciados incendios forestais está tendo efectos dramáticos sobre o noso chan, con efectos irreversiblesnalgúns casos. O lume reiterado provoca unha merma na capacidade da vexetación pararecolonizar o terreo ou tapizar o chan. As elevadas pendentes aumentan ademais a erosiónxerando chans cada vez menos produtivos. Avenidas, inundacións, colmatación de embalses edesertización son consecuencia do paso repetido do lume polos nosos ecosistemas.A actual magnitude do fenómeno dos incendios forestais débese a factores estruturais importantes,entre os que destacan: • O abandono drástico das actividades agrosilvopastorales que se produciu en apenas corenta anos debido ao éxodo rural, cun incremento da biomasa nos ecosistemas que os fai facilmente combustibles • A permanencia da cultura do lume (queima de rastrollos e pastos) nunha parte importante da poboación rural. • A loita contra os incendios forestais centrouse case exclusivamente na extinción, esquecendo a prevención e unha correcta planificación forestal, enmarcada nunha boa ordenación do territorio. Pero o certo é que na actualidade os maiores investimentos en materia forestal están destinadas á extinción de incendios, a construción de infraestruturas asociadas a estes: rede de devasas, rede de pistas forestais, puntos de auga, etc. e reforestación de terreos incendiados. A conclusión mais importante que podemos sacar de todo isto, é a importancia dunhareforestación e recuperación das zonas degradas polos incendios forestais que asolan a nosaComunidade. Por iso, o noso Proxecto : “A SEMENTE DO FUTURO”, pretende abarcar, varios aspectosfundamentais na educación en valores medioambientais dos nosos rapaces/as; os eixos sobre oque se xirará o Proxecto poden resumirse en: 1. COÑECEMENTO, tanto da flora como da fauna dos nosos montes e bosques. Estudo da problemática actual dos nosos espazos verdes asi como tecnicas para actuar sobre o propio medio. Traballo na aula. 2. ACTUACIÓN DIRECTA sobre o medio, localizando zonas degradadas dos nosos montes para poder iniciciar a sua recuperación. Limpeza desas zonas e preparacion do terreo para a sua reforestacion. 3. SEMENTANDO A SOLUCCIÓN, dentro da cal levaremos a cabo varias plantacións das zonas mais problematicas e axeitadas para unha repoboacion escolar.
 5. 5. PROXECTO VOZ NATURA 2011/12 CPR Mª INMACULADA - VERIN2.-2.- OBXECTIVOS2.1.- Obxectivos Xerais: Recentemente o Consello Galego de Medio Ambiente aprobou un documento que debeservirnos como referente, a Estratexia Galega de Educación Ambiental (EGEA). Os obxectivos xeraiscorrespóndense cos propostos neste documento:a) Promover unha toma de conciencia crítica e sensible respecto do medio ambiente, dos seusproblemas e dos riscos que comporta o seu deterioro para o conxunto da humanidade, así comopara a diversidade e calidade de vida.b) Adquirir coñecementos significativos para unha comprensión complexa e globalizada do medioambiente, dos diferentes factores e procesos (físico-naturais, socioeconómicos, e culturais) que odefinen, favorecendo a súa aplicabilidade na análise, interpretación e avaliación das realidadesambientais, así como nas actuacións que sexa, preciso adoptar para prever ou resolver problemasnos planos local, rexional, nacional e/ou planetario.c) Desenvolver aptitudes acordes cunha concepción integral e sistemática do ambiente,mediante a que se posibilite unha comprensión básica das principias cuestións ambientais, da súanatureza interdisciplinaria e complexa.d) Promover e desenvolver actitudes, valores e comportamentos ambientais, congruentes cunpensamento e unha ética ecolóxica orientada por criterios de solidariedade, equidade e xustizasocial.e) Habilitar e desenvolver competencias relativas a estilos de vida sostibles, posibilitando a súaconcreción en iniciativas e prácticas cotiza respectuosas cos dereitos ambientais e sociais, endiferentes contextos e de modo autónomo.f) Incentiva-la participación social, nos planos individual e colectivo, incrementandosubstantivamente os niveis de información e corresponsabilidade cidadás en cuestións ambientais,cun protagonismo e unha capacidade de decisión asustada ó pleno exercicio dos dereitos civís edemocráticos.
 6. 6. PROXECTO VOZ NATURA 2011/12 CPR Mª INMACULADA - VERIN2.2.- Obxectivos Especificos: A adquisición destes obxectivos, levarase a cabo mediante unha formación didáctica napropia aula, ademais de saídas de campo para adquirir técnicas e valores medioambientais.• Coñecemento e identificación das especies arbóreas mais importantes da nosa Comarca.• Recoñecer a importancia que teñen os bosque e montes no noso Concello, elaborando materialescolar. Traballos persoais e gripais.• Coñecemento da fauna mais característica do noso Concello, relacionando a súa presenciacoa flora presente.• Adquisición de conceptos climatolóxicos para entender as distintas relacións que se establecennos ecosistemas dos nosos bosques.• Valores ambientais, de coidado e protección dos nosos bosques e montes.• Importancia dos incendios forestais, na perda de masa arbórea e conseguinte degradación domedio forestal.• Adquisición de mediadas preventivas contra os incendios forestais.• Coñece,memnto dos períodos de semente das novas especies.• Técnicas de plantación de especies arbóreas.• Importancia da limpeza dos nosos montes.• Consecuencias do mal uso dos nosos montes.• Adquisición de valores de respeto, coidado e protección do medio que rodea o alumno/a, e aimportancia de tomalo como un préstamo, e non unha posesión.
 7. 7. PROXECTO VOZ NATURA 2011/12 CPR Mª INMACULADA - VERIN3.-3.- DESCRIPCIÓN DO PROXECTO3.1.- Deseño de actividades É importante que o colectivo de profesores/as e alumnos/as participantes se impliquen enprofundidade dende o primeiro momento, e é por iso que se propón a participación de todos/asna fase de deseño do programa a seguir. Traballaranse diversos aspectos: Elaboración da ficha base, que será utilizada nas actividades de campo. Obtención dos mapas e planos do Concello, sobre os que se traballará. Distribución do traballo de localización de zonas problermaticas nos nosos montes.3.2.- Establecemento de contactos con outras entidades Contactarase con numerosas entidades para colaborar no desenvolvemento do proxecto,co fin de sensibilizar e implicar a un maior número de persoas: Administración Local e Autonómica. Asociacións veciñais, culturais, xuvenís, de mulleres rurais, etc... Protección Civil, etc...3.3.- Traballo de campo En proxectos de anos anteriores levouse a cabo a tarefa de Localizar e caracterizar osvertedoiros incontrolados do Concello de Verín. O traballo fíxose en pequenos grupos, encargadosde localizalos puntos de vertido en determinadas zonas, establecidas na fase de deseño. Utilizouseunha ficha de campo e obtivéronse tamén varias fotografías. Basándonos nesas fichas quelocalizan esas zonas degradas, procederemos a recuperalas mediante a sembra de árboresautóctonos. Así mesmo centrarémonos nas zonas mais afectadas polos incendios forestais, para logopodelas recuperar mediante plantacións de especies arbóreas.3.4.- Elaboración da información Coa información recollida elaboraranse: Unha memoria informativa, na que se recollerá todo o relativo ós incendios e os principias impactos sobre fauna, flora, solo, auga, atmosfera, espacios naturais e poboacións humanas. Dita memoria será asinada por tódolos colectivos participantes e entregada ós representantes das Administracións Local e Autonómica. Elaboración de material didáctico, sobre toda a informacion biolóxica e cultural da flora e fauna do Concello de Verín. Este material quedará dispoñible na Biblioteca do Centro. Artigos para os medios de comunicación (prensa escrita, radio,...), coa fin de difundir ó máximo a información.
 8. 8. PROXECTO VOZ NATURA 2011/12 CPR Mª INMACULADA - VERIN3.5.- Realización doutras actividades Desenvolveranse outras actividades relacionadas coa problemática dos residuos: Obradoiros de elaboración de papel reciclado. Obradoiros de elaboración de xoguetes con materiais de refugallo. Exposición cos materiais elaborados.3.6.- Avaliación do proxecto O proxecto será avaliado durante o proceso: cada actividade será avaliada polosparticipantes e coordinadores, modificándose segundo sexa necesario. Para finalizar, farase unha avaliación de todo o proceso e de cada actividade porseparado.4.-4.- ACTIVIDADES Establecemento de contactos e coordinación das actuacións. Localización e caracterización de puntos de interese. Realizacion de obradoiros de semente na propia aula. Ed. Infantial e 1º ciclo de E.Primaria. Elaboración duna memoria. Entrega da memoria os responsables das Administracións. Realizacion de saidas de campo para limpar e repoboar zonas degradadas dos nosos montes. 2º ciclo de primaria e E. Secundaria. Elaboración de traballos-murais onde os alumnos/as e por niveis iran plasmando os coñecementos ou vivencias adquiridas. Elaboración de paneis, recollendo a información máis interesante, para unha exposición en diferentes locais do Concello. Realización de obradoiros: papel reciclado e xoguetes con materiais de refugallo. Exposición dos materiais elaborados nos obradoiros. Difusión da información a través dos medios de comunicación. Avaliación do proxecto.
 9. 9. PROXECTO VOZ NATURA 2011/12 CPR Mª INMACULADA - VERIN5.-5.- DESTINATARIOS En primeira instancia, os destinatarios do proxectos son os membros da comunidadeescolar. En segundo lugar, as persoas colaboradoras das diversas entidades coas que secolaborará. En terceiro lugar, os responsables das Administracións Públicas, ós que se entregará amemoria do proxecto, e cos que se colaborará na limpeza de determinadas zonas. Por último, o resto da poboación do Concello de Verín, ós que se chegará coas exposiciónselaboradas e a través dos medios de comunicación.6.- TEMPORALIZACIÓN6.- OCT NOV DEC XAN FEB MAR ACTIVIDADES 2011 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Establecemento de contactos XXXX Estudio das fichas elaboradas en cursos anteriores XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Obradoiros de Semente XXXX XXXX XXXX XXXX Charlas-Coloquio XXXX XXXX Obradoiros XXXX ABR MAI XUN XULL AGO SET ACTIVIDADES 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Repoboación das zonas degradadas XXXX Elaboración de paneis XXXX Realización da exposición XXXX XXXX Obradoiros XXXX XXXX Exposicións dos materias dos obradoiros XXXX XXXX Avaliación final do proxecto XXXXNOTA: As saidas de campo, tanto para localizar, limpar comopara repoboar distribuiranse ao longo do curso, en funcion dascondicions climatoloxicas, da época de plantación de cada especieasi como da dispoñibilidade das especies.

×