سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال

سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
محسن ترابی کمال 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی )استراتژیک( 
مهر ماه 1393
عصر 
1 : روند تكامل عصر اطلاعات - جدول 1 
اطلاعاتي 
عصر 
صنعتي 
عصر 
دوره كشاورزي 
زماني 
1800 تا 1957 1957 تا كنون 
از زمان هاي دور تا 
1800 
كاركنان 
دانشي 
كاركنان 
صنايع 
اكثريت كاركنان كشاورزان 
افراد و 
افراد 
افراد و 
ماشين 
مشاركت افراد و زمين 
فناوري 
اطلاعات 
ماشين 
ابزارهاي 
ابزار عمده سنتي
جامع هي اطلاعاتي ) اقتصاد اطلاعاتي ( ) فرهنگ جامعه (
ظهور جامعه اطلاعاتي 
1. جهاني شدن اقتصاد و ظهور اقتصاد و ظهور موسسات توليدي قابل انعطلاف. 
2. ظهور اقتصاد مبتني بر دانش. 
3. توسعه و كاربرد عميق شبكه هاي ارتباطي و پيام هاي ديجيتال.
1. ظهور جامع هي مبتني بر اطلاعات . 
2. وابستگي سازمان ها و شرك تها به فناوري اطلاعات براي انجام فعاليت هايشان . 
3. تغيير فرآيندهاي كاري جهت افزايشبهره وري .
4. استفاده از فناوري اطلاعات براي مهندس ي مجدد كسبو كار . 
5. شمول فناوري اطلاعات براي مهندس ي مجدد كسبو كار . 
6. دسترس ي به اطلاعات لازم در زمان مناسب.
7. ارتباطات از راه دور . 
8. رشد زير ساخت هاي مبنايي براي كاربرد فناوري اطلاعات . 
9. تغيير ساختارهاي شغلي از فعالي تهاي مبتني بر صنعت به فعالي تهاي مبتني بر اطلاعات .
1. اطلاعات 
2. فناوري اطلاعات 
3. افراد
بعد خصوصيات 
سازمان ها به طور همزمان از مزاياي سازمان در مقياس 
كوچك و بزرگ بهره مند مي شوند . در سازمان هاي بزرگ، 
ساختاري منعطف و پويا دارند. 
تمايز بين كنترل متمركز و غير متمركز مشخص نيست . 
تمركز بر فرآيندها و پروژه ها، جايگزين تمركز بر وظايف 
و رويه هاي استاندارد شده مي گردد . 
ساختار 
سازماني 
كاركنان متخصص تر ، مستقل تر و موقتي تر هستند . 
محيط كار جذاب و هيجان برانگيز است . 
مديريت به صورت مشاركتي ، چرخشي و گاهي اوقات پاره 
وقتي است . 
ميزان دستمزد افراد به طور مستقيم با ميزان مشاركت 
آنها مرتبط است . 
منابع انساني 
تصميمات بخوبي درك مي شوند . 
كنترل از روابط گزار شدهي مجزا است . 
كامپيوترها از خلاقيت و نوآوري در همه سطوح سازمان 
حمايت مي كنند . 
فرآيندهاي 
مديريت
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
do,dare داده : داده از فعل لاتين 
به معنای )دادن( مشتق شده و 
مناسب ترین کاربرد را برای بیان حقایق غير 
منظم و ناآگاهانه دارد
اطلاعات: اطلاعات از فعل لاتين 
به معنای informo, informare 
)شکل دادن( مشتق شده است اطلاعات 
عبارت است از مجموعه ای از داده ها 
هستند که در ذهن دریافت کننده آن ها 
ایجاد معنی می کنند.
دانش : شامل آگاهی و درک مجموعه ای 
از اطلاعات و این که چگونه این اطلاعات 
م یتوانند به بهترین نحو به کار گرفته 
شوند.
انواع دانش 
دانش آشکار : دانش رسمی است که میتوان آن را در گروه اطلاعات طبقه بندی نمود و در 
قالب مدارک و اسناد سازمان قابل یافت می باشد . 
دانش ضمنی : دانش شخص ی است که ریشه در تخصص افراد دارد و به طور مستقیم و به صورت 
رودررو مبادله و به اشتراک گذاشته میشود . دانش ضمنی میتواند به روش موثر و مستقیم انتقال یابد ولی کسب 
دانش آشکار به صورت غير مستقیم است
1 : فرآيند تبديل داده به دانش - نمودار 1 
D 
U 
K 
W 
I 
t 
e 
داده 
اطلاعات 
دنش چيستي 
تجربه 
نظريه 
دانش 
دانش چگونگي انجام 
كار 
فهم 
دانش چرايي 
خرد 
چه چيزي بهترين است 
؟ 
كار درست انجام 
دادن ) اثر بخش ي( 
انجام دادن درست كارها )كارآيي(
مشتريان 
عرضه 
كننده 
واحدهاي 
كسب و 
كار 
ساير 
منابع 
بخشهاي 
وظيف هاي 
رقبا 
جمع اوري اطلاعات 
طبقه بندي 
ويرايش 
پردزش)خلاصه كردن داده ها( 
ذخيره 
بازيافت 
انتشار 
تصميم گيرنده 3 تصميم گيرنده 2 تصميم گيرنده 1 
فعاليت / عمل 
اهداف و رسالت
بيل گيتس: 
من یک باور ساده ولی نيرومند دارم؛ شایسته ترین روش برای شاخصنمودن « 
سازمان شما در بين رقیبان و بهترین راه برای پیش افتادنشما از دیگران ، بهره 
است. دستیابی به اطلاعات لازم و چگونگی » اطلاعات « برداری کارامد از 
.» استفاده از آن است که برد یا باخت شما را رقم ميزند
مديريت 
راهبردي 
مديريت راهكاري 
مديريت عملياتي 
- مسائل ساختار نيافته 
- داده هاي خلاصه شده 
-افق زماني بلند مدت 
-مسائل ساختار يافته 
-داده هاي جزئي و مشروح 
-افق زماني كوتاه مدت 
3 : سطوح مديريت - نمودار 1
محيط كسب وكار 
سازمان 
سيستم كاري 
سيستم هاي اطلاعاتي 
فناوري 
اطلاعات 
8 : ارتباط بين - نمودار 1 
”سيستم ها و فناوري هاي اطلاعاتي” 
و سيستم هاي كاري
7 : روند بکار گيری سیستم های اطلاعاتی در سازمان : - نمودار 1 
سيست مهاي الكترونيك و كسب و كار الكترونيك : 
-سيستمهاي تجارت الكترونيك 
-كسب وكارهاي الكترونيك 
سيستم هاي پشتيباني از راهبردها و كاربران : 
-سيستمهاي اطلاعات مديران ارشد 
-سيستم هاي خبره 
-سيستم هاي اطلاعات استراژيك 
سيستم هاي پشتيباني تصميم : 
- سيست مهاي پشتيباني تصميم ) دي .اس .ال( 
- پشتيباني از فرآيند تصميم گيري مديريتي 
سيستم هاي گزارش هاي مديريت : 
-سيستم هاي اطلاعات مديريت 
-مديريت ارائه اطلاعات ويژه جهت پشتيباني از تصميم گيري 
سيستم پردازش داده ها : 
-سيستم پردازش الكترونيكي عمليات 
-سيستم هاي حسابداري سنتي
6: ارتباط سیستم های اطلاعاتی با علوم دیگر - نمودار 1 
تئوری 
سازمان 
علم 
رایانه 
تحقیق در 
عملیات 
جامعه شناس ی 
علوم سياس ي 
MIS 
روانشناس ی زبانشناس ی
مزايای سيستم ها وفناوری های اطلاعاتی : 
-1 تسهیل یادگيری سازمانی و تبدیل سازمان سنتی به سازمان یادگيرنده 
-2 به روز کردن اطلاعات ودانشسازمانی و ایجاد توانایی تحلیل اطلاعات 
-3 ذخيره سازی حجم بالایی از اطلاعات در سازمان 
-4 تسهیل برقراری ارتباطات سریع ،صحیح ارزان درون سازمانی و بين سازمانی 
-5 رواج کار از راه دور نظير انجام کارها در منزل 
-6 افزایش بازارهای مجازی جهت خرید و فروش کالاها نظير خرید و فروش کالاها در شبکه اینترنت 
-7 کارآفرینی در زمینه های مختلف سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه،امنیتشبکه ،مخابرات ،کارت های هوشمند ،شرکت های 
مشاوره و ... 
-8 سرعت بخشیدن به انجام کارها به دلیل استفاده های پیپرلس 
-9 کارا شدن ساختارها به دلیل کوتاه تر شدن سطوح ساختاری و امکان استفاده از ساختارهای مجازی 
-10 کمک به مدیران در انجام هر چه بهتر وظایف متداول نظير برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری ،کنترل و...
محدوديت های سيستم ها و فناوری های اطلاعات : 
-1 سر در گمی مدیران سازمانی به دلیل تغیيرات سریع فناوری های اطلاعاتی مورد استفاده در سازمان 
-2 از بين رفتن حریم خصوص ی افراد در سازمان 
-3 امکان انتشار و یا صدمه دیدن اطلاعات مهم سازمدلیل ورود غير مجاز افراد سود جو و مغرضبه حریم اطلاعاتی 
سازمان 
-4 نیاز به مهارت های سطح بالا جهت کار با سیستم ها و فناوری اطلاعاتی 
-5 نیاز به سرمایه های قابل توجه جهت خرید سیتم ها و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی 
-6 نیاز به تدوین و اجرای مقررات جدید و به روز جهت برقراری امنیت سیستم های اطلاعاتی 
-7 کاهش انگيزه های کارکنان به دلیل کاهش ارتباطات چهره در سازمان
با شما گران مايه گان همراه خواهم بود در 
تارنمای شخص یام به نشانی: 
www.sophi.ir 
اميددارم که با طرح نظرات خود در اين 
تارنما، دوست یهای نو، آغاز و با ديدار و 
تباد ل نظر در رايانامه ام به نشانی: 
mtk@sophi.ir 
اين دوست یها پاينده گردد، انشاالله.
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
1 von 27

Más contenido relacionado

Similar a سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال

Similar a سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال(20)

New intelligent media4New intelligent media4
New intelligent media4
Gostaham Kourosh241 views
New intelligent media4New intelligent media4
New intelligent media4
Gostaham Kourosh270 views
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
Bijan Abdolmaleki492 views
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
Aryangostar Co12 views
.pptxمدیریت دانش2.pptxمدیریت دانش2
.pptxمدیریت دانش2
abdollah24515 views
Management functions33333Management functions33333
Management functions33333
guest8692e21.2K views
Management functionsManagement functions
Management functions
guest1478eec1.1K views
Management functionsManagement functions
Management functions
guest8692e2788 views
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
mohammad beykzadeh330 views
Knowledge ManagementKnowledge Management
Knowledge Management
mohammad beykzadeh145 views
سیستم های اطلاعات مدیریت 1سیستم های اطلاعات مدیریت 1
سیستم های اطلاعات مدیریت 1
Ali Reza Hashemi Nekoo120 views
Business intelligenceBusiness intelligence
Business intelligence
Naghi Nasiri75 views
Document management system (dms)Document management system (dms)
Document management system (dms)
Ali Mirfallah654 views
MISMIS
MIS
MuhammadReza kasaiee171 views
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
Omid Aminzadeh Gohari1.5K views
Knowledge management: case studyKnowledge management: case study
Knowledge management: case study
Sara Nazari سارا نظري77 views

سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال

 • 2. محسن ترابی کمال کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی )استراتژیک( مهر ماه 1393
 • 3. عصر 1 : روند تكامل عصر اطلاعات - جدول 1 اطلاعاتي عصر صنعتي عصر دوره كشاورزي زماني 1800 تا 1957 1957 تا كنون از زمان هاي دور تا 1800 كاركنان دانشي كاركنان صنايع اكثريت كاركنان كشاورزان افراد و افراد افراد و ماشين مشاركت افراد و زمين فناوري اطلاعات ماشين ابزارهاي ابزار عمده سنتي
 • 4. جامع هي اطلاعاتي ) اقتصاد اطلاعاتي ( ) فرهنگ جامعه (
 • 5. ظهور جامعه اطلاعاتي 1. جهاني شدن اقتصاد و ظهور اقتصاد و ظهور موسسات توليدي قابل انعطلاف. 2. ظهور اقتصاد مبتني بر دانش. 3. توسعه و كاربرد عميق شبكه هاي ارتباطي و پيام هاي ديجيتال.
 • 6. 1. ظهور جامع هي مبتني بر اطلاعات . 2. وابستگي سازمان ها و شرك تها به فناوري اطلاعات براي انجام فعاليت هايشان . 3. تغيير فرآيندهاي كاري جهت افزايشبهره وري .
 • 7. 4. استفاده از فناوري اطلاعات براي مهندس ي مجدد كسبو كار . 5. شمول فناوري اطلاعات براي مهندس ي مجدد كسبو كار . 6. دسترس ي به اطلاعات لازم در زمان مناسب.
 • 8. 7. ارتباطات از راه دور . 8. رشد زير ساخت هاي مبنايي براي كاربرد فناوري اطلاعات . 9. تغيير ساختارهاي شغلي از فعالي تهاي مبتني بر صنعت به فعالي تهاي مبتني بر اطلاعات .
 • 9. 1. اطلاعات 2. فناوري اطلاعات 3. افراد
 • 10. بعد خصوصيات سازمان ها به طور همزمان از مزاياي سازمان در مقياس كوچك و بزرگ بهره مند مي شوند . در سازمان هاي بزرگ، ساختاري منعطف و پويا دارند. تمايز بين كنترل متمركز و غير متمركز مشخص نيست . تمركز بر فرآيندها و پروژه ها، جايگزين تمركز بر وظايف و رويه هاي استاندارد شده مي گردد . ساختار سازماني كاركنان متخصص تر ، مستقل تر و موقتي تر هستند . محيط كار جذاب و هيجان برانگيز است . مديريت به صورت مشاركتي ، چرخشي و گاهي اوقات پاره وقتي است . ميزان دستمزد افراد به طور مستقيم با ميزان مشاركت آنها مرتبط است . منابع انساني تصميمات بخوبي درك مي شوند . كنترل از روابط گزار شدهي مجزا است . كامپيوترها از خلاقيت و نوآوري در همه سطوح سازمان حمايت مي كنند . فرآيندهاي مديريت
 • 13. do,dare داده : داده از فعل لاتين به معنای )دادن( مشتق شده و مناسب ترین کاربرد را برای بیان حقایق غير منظم و ناآگاهانه دارد
 • 14. اطلاعات: اطلاعات از فعل لاتين به معنای informo, informare )شکل دادن( مشتق شده است اطلاعات عبارت است از مجموعه ای از داده ها هستند که در ذهن دریافت کننده آن ها ایجاد معنی می کنند.
 • 15. دانش : شامل آگاهی و درک مجموعه ای از اطلاعات و این که چگونه این اطلاعات م یتوانند به بهترین نحو به کار گرفته شوند.
 • 16. انواع دانش دانش آشکار : دانش رسمی است که میتوان آن را در گروه اطلاعات طبقه بندی نمود و در قالب مدارک و اسناد سازمان قابل یافت می باشد . دانش ضمنی : دانش شخص ی است که ریشه در تخصص افراد دارد و به طور مستقیم و به صورت رودررو مبادله و به اشتراک گذاشته میشود . دانش ضمنی میتواند به روش موثر و مستقیم انتقال یابد ولی کسب دانش آشکار به صورت غير مستقیم است
 • 17. 1 : فرآيند تبديل داده به دانش - نمودار 1 D U K W I t e داده اطلاعات دنش چيستي تجربه نظريه دانش دانش چگونگي انجام كار فهم دانش چرايي خرد چه چيزي بهترين است ؟ كار درست انجام دادن ) اثر بخش ي( انجام دادن درست كارها )كارآيي(
 • 18. مشتريان عرضه كننده واحدهاي كسب و كار ساير منابع بخشهاي وظيف هاي رقبا جمع اوري اطلاعات طبقه بندي ويرايش پردزش)خلاصه كردن داده ها( ذخيره بازيافت انتشار تصميم گيرنده 3 تصميم گيرنده 2 تصميم گيرنده 1 فعاليت / عمل اهداف و رسالت
 • 19. بيل گيتس: من یک باور ساده ولی نيرومند دارم؛ شایسته ترین روش برای شاخصنمودن « سازمان شما در بين رقیبان و بهترین راه برای پیش افتادنشما از دیگران ، بهره است. دستیابی به اطلاعات لازم و چگونگی » اطلاعات « برداری کارامد از .» استفاده از آن است که برد یا باخت شما را رقم ميزند
 • 20. مديريت راهبردي مديريت راهكاري مديريت عملياتي - مسائل ساختار نيافته - داده هاي خلاصه شده -افق زماني بلند مدت -مسائل ساختار يافته -داده هاي جزئي و مشروح -افق زماني كوتاه مدت 3 : سطوح مديريت - نمودار 1
 • 21. محيط كسب وكار سازمان سيستم كاري سيستم هاي اطلاعاتي فناوري اطلاعات 8 : ارتباط بين - نمودار 1 ”سيستم ها و فناوري هاي اطلاعاتي” و سيستم هاي كاري
 • 22. 7 : روند بکار گيری سیستم های اطلاعاتی در سازمان : - نمودار 1 سيست مهاي الكترونيك و كسب و كار الكترونيك : -سيستمهاي تجارت الكترونيك -كسب وكارهاي الكترونيك سيستم هاي پشتيباني از راهبردها و كاربران : -سيستمهاي اطلاعات مديران ارشد -سيستم هاي خبره -سيستم هاي اطلاعات استراژيك سيستم هاي پشتيباني تصميم : - سيست مهاي پشتيباني تصميم ) دي .اس .ال( - پشتيباني از فرآيند تصميم گيري مديريتي سيستم هاي گزارش هاي مديريت : -سيستم هاي اطلاعات مديريت -مديريت ارائه اطلاعات ويژه جهت پشتيباني از تصميم گيري سيستم پردازش داده ها : -سيستم پردازش الكترونيكي عمليات -سيستم هاي حسابداري سنتي
 • 23. 6: ارتباط سیستم های اطلاعاتی با علوم دیگر - نمودار 1 تئوری سازمان علم رایانه تحقیق در عملیات جامعه شناس ی علوم سياس ي MIS روانشناس ی زبانشناس ی
 • 24. مزايای سيستم ها وفناوری های اطلاعاتی : -1 تسهیل یادگيری سازمانی و تبدیل سازمان سنتی به سازمان یادگيرنده -2 به روز کردن اطلاعات ودانشسازمانی و ایجاد توانایی تحلیل اطلاعات -3 ذخيره سازی حجم بالایی از اطلاعات در سازمان -4 تسهیل برقراری ارتباطات سریع ،صحیح ارزان درون سازمانی و بين سازمانی -5 رواج کار از راه دور نظير انجام کارها در منزل -6 افزایش بازارهای مجازی جهت خرید و فروش کالاها نظير خرید و فروش کالاها در شبکه اینترنت -7 کارآفرینی در زمینه های مختلف سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه،امنیتشبکه ،مخابرات ،کارت های هوشمند ،شرکت های مشاوره و ... -8 سرعت بخشیدن به انجام کارها به دلیل استفاده های پیپرلس -9 کارا شدن ساختارها به دلیل کوتاه تر شدن سطوح ساختاری و امکان استفاده از ساختارهای مجازی -10 کمک به مدیران در انجام هر چه بهتر وظایف متداول نظير برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری ،کنترل و...
 • 25. محدوديت های سيستم ها و فناوری های اطلاعات : -1 سر در گمی مدیران سازمانی به دلیل تغیيرات سریع فناوری های اطلاعاتی مورد استفاده در سازمان -2 از بين رفتن حریم خصوص ی افراد در سازمان -3 امکان انتشار و یا صدمه دیدن اطلاعات مهم سازمدلیل ورود غير مجاز افراد سود جو و مغرضبه حریم اطلاعاتی سازمان -4 نیاز به مهارت های سطح بالا جهت کار با سیستم ها و فناوری اطلاعاتی -5 نیاز به سرمایه های قابل توجه جهت خرید سیتم ها و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی -6 نیاز به تدوین و اجرای مقررات جدید و به روز جهت برقراری امنیت سیستم های اطلاعاتی -7 کاهش انگيزه های کارکنان به دلیل کاهش ارتباطات چهره در سازمان
 • 26. با شما گران مايه گان همراه خواهم بود در تارنمای شخص یام به نشانی: www.sophi.ir اميددارم که با طرح نظرات خود در اين تارنما، دوست یهای نو، آغاز و با ديدار و تباد ل نظر در رايانامه ام به نشانی: mtk@sophi.ir اين دوست یها پاينده گردد، انشاالله.