Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Stars and galaxies

1.327 Aufrufe

Veröffentlicht am

PDF

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Stars and galaxies

 1. 1. £ÁUÀgÁdÄ £ÉlÌ¯ï «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É PÀƼÀUÉgÉ UÉÃmï ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ|| ªÀÄAqÀå f¯Éè 9880165534 nagunetkal@gmail.com
 2. 2. • £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ºÀÄn֨ɼÉzÀÄ,¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀµÀð EzÀÄÝ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀ£ÀߥÀÄàvÀÛªÉ-EzÀÄ ¤ªÀÄUÉ CZÀÑjAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ C®èªÉà ? ºËzÀÄ
 3. 3. £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɯÁQëUÀ¼ÀÄ • £ÀPÀëvÀæUÀ½UÀÆ MAzÀÄ fêÀ£À ZÀPÀæ«zÉ.EzÀ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ºÀÄlÄÖ ¸Á«£À §UÉV£À «ZÁgÀ w½AiÀħºÀÄzÀÄ.
 4. 4. £ÁPÀëwæPÀ «PÁ¸À • £ÀPÀëvÀæUÀ¼À GUÀªÀÄ¢AzÀ «£Á±ÀzÀªÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ £ÁPÀëwæPÀ «PÁ¸À JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.
 5. 5. £ÀPÀëvÀæUÀ¼À «PÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ CAvÀå D¢ £ÀPÀëvÀæ ¹ÜgÀ ¹Üw PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå UÀæ»ÃAiÀÄ ¤ÃºÁjPɱÉéÃvÀPÀÄ§Ó £ÀPÀëvÀæUÀ¼À «PÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ CAvÀå
 6. 6. £ÀPÀëvÀæUÀ¼À «PÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ CAvÀå PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå ±ÉéÃvÀPÀÄ§Ó PÀȵÀÚPÀÄ§Ó PÀ¥ÀÄàPÀĽ £ÀÆåmÁæ£ï £ÀPÀëvÀæ ¸ÀÄ¥Àgï £ÉÆêÁ
 7. 7. D¢ £ÀPÀëvÀæ CxÀªÁ ¥ÉÆæÃmÉÆøÁÖgï • ªÉÇåêÀÄzÀ°è£À §ÈºÀvï C¤®zÀ ªÉÆÃqÀUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄvÀé¢AzÀ ¸ÀAPÀÄavÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. • ªÉÆÃqÀzÀ gÁ²AiÀÄ ±ÉÃ%99 ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ UÉÆî gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.EzÀ£ÀÄß D¢£ÀPÀëvÀæ J£ÀÄßvÉÛêÉ. • D¢£ÀPÀëvÀæzÀ PÉÃAzÀæzÀ°è vÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛqÀ ºÉZÀÄÑvÁÛ ºÉÆÃV vÁ¥ÀªÀÅ 10 «Ä°AiÀÄ£ï K DzÁUÀ ºÉÊqÉÆæÃd£ï £ÀÆåQèÃAiÀÄ ¸À«Ä䮣À QæAiÉÄUÉ M¼ÀUÁV ±ÀQÛ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
 8. 8. £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¹ÜgÀ ¹Üw • ±ÀQÛ ©qÀÄUÀqɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ ºÉÆgÀªÀÄÄR §®ªÀÅ UÀÄgÀÄvÀézÀ M¼ÀªÀÄÄR §®PÉÌ ¸ÀªÀÄ DzÁUÀ £ÀPÀëvÀæªÀÅ ¸ÀªÀĹÜw(¹ÜgÀ ¹Üw)UÉ §gÀÄvÀÛzÉ.
 9. 9. PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå • «QgÀtUÀ½AzÁzÀ ºÉÆgÀªÀÄÄR MvÀÛqÀªÀÅ UÀÄgÀÄvÀézÀ M¼ÀªÀÄÄR MvÀÛqÀQÌAvÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ.£ÀPÀëvÀæzÀ ºÉÆgÀ ¥ÀzÀgÀ »UÀÄÎvÀÛzÉ. • ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀ »UÀÄΫPɬÄAzÀ vÁ¥ÀªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁV £ÀPÀëvÀæzÀ §tÚ PÉA¥ÀÄ §tÚªÁV §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 10. 10. PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå PÉA¥ÀÄzÉÊvÀåzÀ ¹ÜwAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè £ÀPÀëvÀæUÀ¼À «PÀ¸À£ÀzÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ MAzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ.
 11. 11. UÀæ»ÃAiÀÄ ¤ÃºÁjPÉ • PÉA¥ÀÄ zÉÊvÀåzÀ G©âzÀ ºÉÆgÀ¥ÀzÀgÀ PÀ¼ÀaPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀPÉÌ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. • EzÀjAzÀ ºÉÊqÉÆæÃd¤ß£À ªÉÆÃqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. • F ªÉÆÃqÀªÀ£ÀÄß UÀæ»ÃAiÀÄ ¤ÃºÁjPÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 12. 12. ±ÉéÃvÀ PÀÄ§Ó • PÉA¥ÀÄzÉÊvÀå ¹Üw vÀ®Ä¦zÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉãÁUÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀÄ £ÀPÀëvÀægÁ²AiÀÄ£ÀߪÀ®A©¸ÀÄvÀÛzÉ. • £ÀPÀëvÀæªÀÅ vÀ£Àß ºÉÆgÀ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀaPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ gÁ²AiÀÄÄ 1.4 ¸ËgÀgÁ²VAvÀ(EzÀ£ÀÄß ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «Äw J£ÀÄßvÁÛgÉ) PÀrªÉÄ EzÀÝ°è,vÀ£ÀßzÉà UÀÄgÀÄvÀé¢AzÁV £ÀPÀëvÀæ PÀĹAiÀÄvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. • vÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ MvÀÛqÀ ºÉaÑzÀ PÁgÀt,£ÀPÀëvÀæ E£ÀßµÀÄÖ PÀĹAiÀįÁgÀzÀÄ. • vÁ¥À §ºÀ¼À ºÉZÁÑzÁUÀ £ÀPÀëvÀæªÀÅ C¢üPÀ DªÀvÀðªÀżÀî QgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸Àƹ ±ÉéÃvÀ PÀÄ§Ó DUÀÄvÀÛzÉ.
 13. 13. ±ÉéÃvÀ PÀÄ§Ó • ±ÉéÃvÀ PÀħÓzÀ°è£À zÀæªÀå JµÀÄÖ ¸ÀA¦ÃqÀ£À UÉÆArgÀÄvÀÛzÉAzÀgÉ ZÀªÀÄZÀzÀ°è£À zÀæªÀå £ÀÆgÁgÀÄ l£ï vÀÆUÀÄvÀÛzÉ.
 14. 14. ¸ËgÀgÁ²VAvÀ ºÉZÀÄÑ gÁ²AiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¨sÀ«µÀåªÉãÁUÀÄvÀÛzÉ .? • ¸ËgÀgÁ²AiÀÄ LzÀÄ ¥ÀlÄÖ CxÀªÁ CzÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ gÁ²AiÀÄļÀî £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÀÄ zÉÊvÀå ¹ÜwAiÀÄ C£ÀAvÀgÀ «©ü£Àß jÃwAiÀÄ°è «PÁ¸ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ.
 15. 15. ¸ÀÆ¥Àgï £ÉÆêÁ(super nova) • £ÀPÀëvÀæzÀ UÀ¨sÀðzÀ°è ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¨sÁgÀªÁzÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ ºÁUÉà UÀ¨sÀðzÀ CvÀåAvÀ M¼À¨sÁUÀzÀ°è PÀ©âtzÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ.F ºÀAvÀzÀ°è £ÀPÀëvÀæ ¸ÉÆáÃlUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.F «zÁåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆ¥Àgï£ÉÆêÁ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 16. 16. £ÀÆåmÁæ£ï £ÀPÀëvÀæ(Neutron star) • ¸ÀÆ¥Àgï £ÉÆêÁ WÀl£ÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀPÉ̸ÉzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ,PÉ®ªÉǪÉÄä ºÉZÀÄÑ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÀUÉÆAqÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀÆåmÁæ£ÀÄUÀ½AzÁVgÀĪÀ UÉÆî G½zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.EzÀ£ÀÄß £ÀÆåmÁæ£ï £ÀPÀëvÀæ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 17. 17. PÀ¥ÀÄà PÀĽUÀ¼ÀÄ(black hole) • ¸ÀÆAiÀÄð£ÀzÀQÌAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¥ÀlÄÖ C¢üPÀ gÁ²AiÀÄļÀî £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ¸ÀÆ¥Àgï £ÉÆêÁ CªÀ±ÉõÀUÀ¼À°è §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÁ² §ºÀ¼À ¸ÀtÚ UÁvÀæPÉÌ ¸ÀA¦ÃqÀ£ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.UÀÄgÀÄvÀé PÉëÃvÀæ CvÀåAvÀ wêÀæªÁVgÀĪÀ F PÁAiÀÄPÉÌ PÀ¥ÀÄàPÀĽ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
 18. 18. £ÀPÀëvÀæzÀ §tÚ vÁ¥À §tÚ £ÀPÀëvÀæ GzÁºÀgÀuÉ 2500-3500k PÉA¥ÀÄ ©l¯ï Vøï 3500-5000k QvÀÛ¼É ºÀ¼À¢ DPÀÄÖðgÀ¸ï 5000-6000k ºÀ¼À¢ ¸ÀÆAiÀÄð 6000-10,000k ºÀ¼À¢ bÁAiÉÄAiÀÄļÀî ©½ ®Ä§ÞPÀ 10,000-50,000k ¤Ã° bÁAiÉÄAiÀÄļÀî ©½ jUɯï
 19. 19. UɯÁQì (galaxy) MAzÉà UÀÄgÀÄvÀéPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀ §ÈºÀvï £ÀPÀëvÀæUÀ¼À UÀÄA¦UÉ UɯÁQì J£ÀÄßvÁÛgÉ. £ÀPÀëvÀæªÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÆAiÀÄð,200 ©°AiÀÄ£ï £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ UɯÁQìAiÀÄ°èzÉ D UɯÁQìAiÉÄà DPÁ±ÀUÀAUÉ CxÀªÁ ºÁ®ÄºÁ¢. £ÀªÀÄä UɯÁQìAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ1011 £ÀPÀëvÀæUÀ½zÀÄÝ CªÉ®èzÀgÀ MlÄÖ gÁ² ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3x1041 kg. DPÁ±ÀUÀAUÉAiÀÄ ªÁå¸À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë eÉÆåÃwªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
 20. 20. ¸ÀÄgÀĽ UɯÁQì
 21. 21. J°¦ìÃAiÀÄ UɯÁQì
 22. 22. C¤AiÀÄvÀ UɯÁQì
 23. 23. Jré£ï ºÀ§®è£À ¤AiÀĪÀÄ • ``AiÀiÁªÀÅzÉà DPÁ±ÀPÁAiÀÄ £À«ÄäAzÀ zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉÃUÀªÀÅ CzÀÄ £À«ÄäAzÀ EgÀĪÀ zÀÆgÀPÉÌ £ÉÃgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ.’’
 24. 24. gÁPÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ .
 25. 25. gÁPÉmï «eÁÕ£ÀzÀ ¦vÁªÀĺÀgÀÄ PÁ£ï¸ÁÖAn£ï wìAiÉÆïïPÀĪï¹Ì gÀµÁå
 26. 26. gÁPÉmï «eÁÕ£ÀzÀ ¦vÁªÀĺÀgÀÄ ºÉªÀÄð£ï M¨Évïð dªÀÄð¤
 27. 27. gÁPÉmï «eÁÕ£ÀzÀ ¦vÁªÀĺÀgÀÄ gÁ§mïð UÉÆqÁØqïð CªÉÄÃjPÀ
 28. 28. gÁPÉmï £ÉÆÃzÀ£ÀPÁjUÀ¼ÀÄ(Rocket propellents) zÀæªÀ ºÉÊqÉÆæÃd£ï ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ DQìd£ï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ DQìd£ï ºÉÊqÀæfÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÉÊnæPï DªÀÄè ¸ÀA±ÉèövÀ gÀ§âgï CxÀªÁ ¸É®Äå¯ÉÆøï£À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀæªÀ DQìd£ï C®Æå«Ä¤AiÀĪÀiï ¥ÉgÉÆ̯ÉÃmï DQìqÀPÀzÉÆA¢UÉ ¥Á°§ÆåmÁqÉʬÄÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ CQæ°Pï DªÀÄè DQìqÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV £ÉÆÃzÀ£ÀPÁjUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ.
 29. 29. gÁPÉmï£À vÀvÀé ¸ÀAªÉÃUÀ ¸ÀAgÀPÀët vÀvÀé
 30. 30. KPÀºÀAvÀ gÁPÉmï
 31. 31. §ºÀĺÀAvÀ gÁPÉmï
 32. 32. PÀPÁëªÉÃUÀ(orbital velocity) ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ ¥ÀxÀzÀ°è ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÁAiÀÄzÀ ªÉÃUÀPÉÌ PÀPÁëªÉÃUÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ.  Vo=
 33. 33. «ªÉÆÃZÀ£Á ªÉÃUÀ(Escape velocity) MAzÀÄ PÁAiÀĪÀÅ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀé PÉëÃvÀæ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÁUÀ®Ä CzÀPÉÌ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀ¤µÀ× DgÀA©üPÀ ªÉÃUÀPÉÌ «ªÉÆÃZÀ£Á ªÉÃUÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ.  Ve=
 34. 34. PÀPÁëªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÉÆÃZÀ£Á ªÉÃUÀUÀ½VgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ • Vo= • Ve= Ve=
 35. 35. ¨sÀƹÜgÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ • ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨sÀæªÀÄuÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀĵÉÖà ¥Àj¨sÀæªÀÄuÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ½UÉ ¨sÀƹÜgÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. • 24 UÀAmÉ • 36,000 Q.«Äà JvÀÛgÀ zÀ°è ¸Áܦ¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
 36. 36. gÁPÉÃ±ï ±ÀªÀÄð • ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÆzÀ® UÀUÀ£ÀAiÀiÁwæ • d£À£À :13-01-1949 • ¸ÀܼÀ : ¥ÀAeÁ¨ï£À ¥ÁnAiÀiÁ®
 37. 37. 39
 38. 38. 42
 39. 39. 43
 40. 40. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À -1
 41. 41. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À -1
 42. 42. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 43. 43. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 44. 44. ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 45. 45. Mars IDS N Earth mars-orbiter tracking
 46. 46. Mars at Departure Departure Mars Orbit Insertion (MOI) Earth at MOI EBNs Sun Satellite ªÀÄAUÀ¼ÀAiÀiÁ£À
 47. 47. 51
 48. 48. ZÀAzÀæAiÀiÁ£À -1

×