Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
• ¥ÀæZÉÃvÀ£À :-
• fëUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¥ÀæwªÀwð¸ÀĪÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀæZÉÃvÀ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ.
• ZÉÆÃzsÀ£É :...
• ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt :- ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ
¤AiÀÄAvÀætPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ «±ÉõÀ gÁ¸ÁAiÀÄ...
• ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃðUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ :- ¥ÀæªÀÄÄRªÁV 5 ¸À¸Àå
ºÁªÉÆÃð£ïUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 2 UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV «AUÀr¹gÀĪÀgÀÄ.
• ¸À¸ÀåUÀ...
• ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt :- ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è
¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼À ªÀÇåºÀ ªÀÄvÀ...
• ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼À
ªÀÇåºÀ :- ªÀiÁ£ÀªÀ£À°ègÀĪÀ
¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼ÉAzÀgÉ.
• ¦lÆålj UÀæAy
• xÉÊgÁ¬Äqï UÀæAy
• ¥Áåg...
• ¦lÆålj UÀæAy :-
• F UÀæAyAiÀÄÄ «ÄzÀĽ£À vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°èzÉ EzÀÝjAzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ
¥ÀæªÀÄÄR ºÁªÉÆÃð£ï ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÁªÉ...
• zÉÊvÀåvÉ :- ¥ÁæAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ï
«Äw«ÄÃj GvÀàwÛAiÀiÁzÁUÀ zÉÊvÀåvÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
• PÀħÓvÉ :- ¥ÁæAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ï PÀrªÉÄ
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è GvÀàwÛAiÀiÁzÁgÉ PÀħÓvÉÉ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ.
• CPÉÆæêÉÄUÁ°:- ¥ËæqsÀgÀ°è ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ï «Äw«ÄÃjzÀ
GvÁàzÀ£É¬ÄAzÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
• F gÉÆÃUÀzÀ ®PÀëtUÀ¼ÉAzÀgÉ, PÉÊ PÁ...
• xÉÊgÁ¬Äqï UÀæAy:-
• PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è UÀAl°£À PɼÀPÉÌ, ±Áé¸À£Á¼ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ.
F UÀæAy¬ÄAzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ...
• ¸ÀgÀ¼À UÁ¬Älgï :-
• DºÁgÀzÀ°è CAiÉÆÃr£ï£À PÉÆgÀvɬÄAzÀ ¸ÀgÀ¼À UÁ¬Älgï
GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ.
• EzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è HvÀ...
• Qæn¤¸ÀªÀiï:-
• ªÀÄPÀ̼À°è xÉÊgÁQì£ï ºÁªÉÆÃð¤£À PÉÆgÀvɬÄAzÀ Qæn¤¸ÀªÀiï
GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ.
• EzÀgÀ ®PÀëtUÀ½AzÀgÉ , PÀÄApvÀ ¨É...
• ªÀÄÄA¢£À ¸ÉèöÊqïìUÁV PɼÀV£À °APï¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï
ªÀiÁrPÉƽî.
Chapter 20 control and co-ordination in plants and animals by mohan bio
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Chapter 20 control and co-ordination in plants and animals by mohan bio

1.131 Aufrufe

Veröffentlicht am

PDF

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Chapter 20 control and co-ordination in plants and animals by mohan bio

 1. 1. • ¥ÀæZÉÃvÀ£À :- • fëUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ¥ÀæwªÀwð¸ÀĪÀ ªÀÄÆ® ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÃvÀ£À J£ÀÄߪÀgÀÄ. • ZÉÆÃzsÀ£É :- fëUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ZÉÆÃzsÀ£É J£ÀÄߪÀgÀÄ. • ¥ÀæwªÀvÀð£É :- fëUÀ¼ÀÄ ZÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ vÉÆÃgÀĪÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ½UÉ ¥ÀæwªÀvÀð£É J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 2. 2. • ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt :- ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ «±ÉõÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼ÀÄ. • ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À°è £ÀgÀªÀÇåºÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝgÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ, UÀÄgÀÄvÁéPÀµÀðuÉ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ZÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀ滹 ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ.
 3. 3. • ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃðUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ :- ¥ÀæªÀÄÄRªÁV 5 ¸À¸Àå ºÁªÉÆÃð£ïUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 2 UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁV «AUÀr¹gÀĪÀgÀÄ. • ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼ÀÄ. • GzÁ :- DPÉìãï, f§âj°£ï, ¸ÉÊmÉÆÃPÉʤ£ï. • ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀÄApvÀUÉƽ¸ÀĪÀ ºÁªÉÆãïUÀ¼ÀÄ. • GzÁ :- C©ì¹Pï DªÀÄè, Exɰãï.
 4. 4. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt :- ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼À ªÀÇåºÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀªÀÇåºÀUÀ¼À ªÀÄÄ®PÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. • ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼À ªÀÇåºÀ :- • ºÁªÉÆÃð£ïUÀ¼ÀÄ :- ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ½AzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ«ÄÃð£ïUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. • EªÀÅ gÀPÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÀÄj CAUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¦ CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
 5. 5. • ªÀiÁ£ÀªÀ£À°è ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼À ªÀÇåºÀ :- ªÀiÁ£ÀªÀ£À°ègÀĪÀ ¤£Áð¼À UÀæAyUÀ¼ÉAzÀgÉ. • ¦lÆålj UÀæAy • xÉÊgÁ¬Äqï UÀæAy • ¥ÁågÁxÉÊgÁ¬Äqï UÀæAy • Cræ£À¯ï UÀæAy • ¯ÁåAUÀgïºÁ£À£ÀQgÀÄ ¢àÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ • ¥Àæd£À£À UÀæAyUÀ¼ÁzÀ ªÀȵÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAqÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
 6. 6. • ¦lÆålj UÀæAy :- • F UÀæAyAiÀÄÄ «ÄzÀĽ£À vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°èzÉ EzÀÝjAzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÁªÉÆÃð£ï ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÁªÉÆÃð£ï.
 7. 7. • zÉÊvÀåvÉ :- ¥ÁæAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ï «Äw«ÄÃj GvÀàwÛAiÀiÁzÁUÀ zÉÊvÀåvÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ.
 8. 8. • PÀħÓvÉ :- ¥ÁæAiÀÄPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁV ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ï PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è GvÀàwÛAiÀiÁzÁgÉ PÀħÓvÉÉ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 9. 9. • CPÉÆæêÉÄUÁ°:- ¥ËæqsÀgÀ°è ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁªÉÆÃð£ï «Äw«ÄÃjzÀ GvÁàzÀ£É¬ÄAzÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. • F gÉÆÃUÀzÀ ®PÀëtUÀ¼ÉAzÀgÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ C¸ÀªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ZÁazÀ ªÀÄÆUÀÄ, zÀªÀqÉ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ.
 10. 10. • xÉÊgÁ¬Äqï UÀæAy:- • PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è UÀAl°£À PɼÀPÉÌ, ±Áé¸À£Á¼ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ. F UÀæAy¬ÄAzÀ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ ºÁªÉÆÃð£ï xÉÊgÁQì£ï. • xÉÊgÁQì£ï ºÁªÉÆÃð£ï zÉúÀzÀ G¥À¥ÀZÀAiÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀÅzÀÄ. zÉúÀzÀ vÁ¥À ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀȢݸÀĪÀÅzÀÄ.
 11. 11. • ¸ÀgÀ¼À UÁ¬Älgï :- • DºÁgÀzÀ°è CAiÉÆÃr£ï£À PÉÆgÀvɬÄAzÀ ¸ÀgÀ¼À UÁ¬Älgï GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. • EzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è HvÀ«gÀĪÀÅzÀÄ. FPÁ¬Ä¯ÉAiÀÄÄ MAzÉà ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁܤPÀ ªÁå¢ü J£ÀÄߪÀgÀÄ.
 12. 12. • Qæn¤¸ÀªÀiï:- • ªÀÄPÀ̼À°è xÉÊgÁQì£ï ºÁªÉÆÃð¤£À PÉÆgÀvɬÄAzÀ Qæn¤¸ÀªÀiï GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ. • EzÀgÀ ®PÀëtUÀ½AzÀgÉ , PÀÄApvÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, «¼ÀA¨sÀUÉÆAqÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C©üªÀÈ¢Þ
 13. 13. • ªÀÄÄA¢£À ¸ÉèöÊqïìUÁV PɼÀV£À °APï¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƽî.

×