chapter 1 (1).pdf

‫اول‬ ‫فصل‬
‫امنیت‬
‫سیستم‬
‫های‬
‫اطالعاتی‬
‫شناسیم‬ ‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ‫شبکه‬
‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫فروتنانه‬ ‫آغاز‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫خارق‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫رشد‬
.
‫ب‬ ‫ابزاری‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
‫که‬ ‫ود‬
‫جهان‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫توسط‬
‫با‬ ‫ی‬
5
‫است‬ ‫کاربر‬ ‫میلیارد‬
.
‫ت‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫ارتباط‬ ‫راه‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫جارت‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫ناگفتنی‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬
.
‫ه‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫امروزه‬
‫ای‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫جدید‬
.
‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫سرویس‬ ‫این‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫و‬ ‫بالدرنگ‬ ‫استریم‬ ‫مانند‬
.
‫ب‬ ‫شروع‬ ‫اینترنت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
،‫کرد‬ ‫کار‬ ‫ه‬
‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫چه‬ ،‫بودند‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫متصل‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫اکثر‬
.
‫ای‬ ‫با‬
،‫حال‬ ‫ن‬
،‫هوشمند‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫ها‬‫رایانه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫ها‬‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫تعداد‬ ،‫اخیر‬ ‫های‬‫سال‬ ‫در‬
‫بدون‬ ‫هواپیماهای‬ ،‫خودکار‬ ‫فروش‬ ‫های‬‫ماشین‬ ،‫درها‬ ‫زنگ‬ ،‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ،‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ،‫ها‬‫تبلت‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫متصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫توانند‬‫می‬ ،‫هوشمند‬ ‫های‬‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬‫خانه‬ ،‫سرنشین‬
‫ه‬
‫بگذارند‬ ‫اشتراک‬
.
‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫شناسیم‬ ‫می‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫اینترنت‬
(IoT)
‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫رشدی‬ ‫جهش‬ ،‫ما‬
.
‫سال‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫اگرچه‬
1969
‫اما‬ ،‫کرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬
‫است‬ ‫جدید‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫وابستگی‬ ‫میزان‬
.
‫با‬ ‫روزمره‬ ‫عادی‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫امروزه‬
‫دارند‬ ‫تعامل‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬
.
‫شخ‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫اغلب‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫عدم‬ ،‫واقع‬ ‫در‬
‫و‬ ‫صی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫آزاردهنده‬ ‫تجاری‬
.
‫امنی‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کاربران‬
‫تی‬
‫مواجه‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫هستند‬
.
‫طور‬ ‫به‬ ‫کالهبردار‬ ‫هنرمندان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تروریست‬ ،‫تهاجمی‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫سایبری‬ ‫مجرمان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمین‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ‫در‬ ‫مستمر‬ ‫و‬ ‫فزاینده‬
.
‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫اتصال‬
‫بالفاصله‬
‫آید‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سختی‬ ‫و‬ ‫ناامیدی‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬
.
‫کس‬ ‫هر‬
‫ی‬
‫است‬ ‫رفته‬ ‫سرقت‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬
(
‫هویت‬ ‫سرقت‬ ‫نام‬ ‫به‬
)
‫کند‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تواند‬ ‫می‬
.
‫ب‬
‫از‬ ‫دتر‬
‫تجارت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ملی‬ ‫اقتصاد‬ ‫برای‬ ‫تهدیدی‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫حمالت‬ ،‫آن‬
‫است‬ ‫وابسته‬ ‫الکترونیکی‬
.
‫کند‬ ‫می‬ ‫تهدید‬ ‫را‬ ‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫سایبری‬ ‫حمالت‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬
.
‫م‬ ‫تروریستی‬ ‫مهاجمان‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬
‫ی‬
‫کنند‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫نظامی‬ ‫ارتباطات‬ ‫یا‬ ‫ببندند‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫توانند‬
.
‫کنی‬ ‫ایجاد‬ ‫تفاوت‬ ‫توانی‬ ‫می‬ ‫تو‬
.
‫و‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫جهان‬
‫بتوانند‬
‫کنند‬ ‫محافظت‬ ‫سایبری‬ ‫مجرمان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دستگاه‬ ،‫ها‬‫رایانه‬ ‫از‬
.
‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬
‫همه‬ ،‫ید‬
‫است‬ ‫آن‬ ‫اطراف‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫چیز‬
.
‫فصل‬ ‫این‬ ،‫شروع‬ ‫برای‬
‫برای‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیتی‬ ‫اصطالحات‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬ ‫یک‬
‫کنید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫سایبری‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬
.
‫فصل‬ ‫مباحث‬
1
‫پردازد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬ ‫به‬ ‫فصل‬ ‫این‬
:
•
‫چیست‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نقض‬ ‫و‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬
•
‫چیست؟‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬
•
‫چیست؟‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصول‬
•
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬
IT)
)
‫چیست؟‬
•
‫چیست؟‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫حلقه‬ ‫ترین‬ ‫ضعیف‬
•
‫کاهش‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امنیتی‬ ‫سیاست‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
‫دهد‬
•
‫فناور‬ ‫زیرساخت‬ ‫امنیتی‬ ‫نیازهای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
‫ی‬
‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫اطالعات‬
‫فصل‬ ‫اهداف‬
1
‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫قادر‬ ،‫کردید‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫وقتی‬
:
•
‫شود‬ ‫داده‬ ‫نقض‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫توضیح‬
•
‫ح‬ ‫هفت‬ ‫بر‬ ‫محرمانگی‬ ‫و‬ ‫یکپارچگی‬ ،‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫الزامات‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫نحوه‬
‫وزه‬
‫زیرساخت‬
IT
‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫معمولی‬
.
•
‫ش‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫یافت‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ،‫خطر‬
‫رح‬
‫دهید‬
•
‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫امنیتی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬
•
‫ناش‬ ‫خطرات‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امنیتی‬ ‫سیاست‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬
‫ی‬
‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫رایج‬ ‫های‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ‫از‬
•
‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫استاندارد‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫نحوه‬
‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬
ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫با‬ ‫جهانی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫امروزی‬ ‫اینترنت‬
5
‫است‬ ‫کاربر‬ ‫میلیارد‬
.
‫و‬ ‫مشاغل‬ ،‫ها‬ ‫دولت‬ ‫همه‬ ً‫ا‬‫تقریب‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
.
‫ب‬ ‫تنها‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬
‫رای‬
‫نبود‬ ‫کافی‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫تبدیل‬
.
‫ب‬ ‫مکانیسم‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫این‬
‫یابی‬ ‫مکان‬ ‫رای‬
‫متصل‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اسناد‬
‫نیاز‬
‫داشتند‬
.
‫رایانه‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
A
‫رایانه‬ ‫در‬ ‫سند‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫آسان‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫به‬
B
‫داشت‬ ‫نیاز‬
.
‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫ارتباط‬ ‫نحوه‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫سیستمی‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫نیاز‬ ‫این‬
‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫از‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬
.
‫وب‬ ‫جهانی‬ ‫شبکه‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نام‬
(WWW)
‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬
‫است‬ ‫معروف‬ ‫نیز‬ ‫وب‬
.
‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬
:
‫پ‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اینترنت‬
‫می‬ ‫یوند‬
‫دهد‬
.
‫است‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اتصال‬ ‫وب‬
.
‫و‬
‫که‬ ‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ،‫ها‬ ‫شبکه‬ ،‫کاربران‬ ‫همه‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬
‫در‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫جهانی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫قلمرو‬ ‫این‬
.
‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫اخیر‬ ‫اطالعات‬ ‫نقض‬
)
2014
–
2020
(
‫و‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫آسیب‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫شده‬‫گزارش‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫نقض‬ ‫تعداد‬ ‫سال‬ ‫هر‬
‫یابد‬‫می‬ ‫افزایش‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫ها‬‫سازمان‬
.
‫اند‬ ‫شده‬ ‫قربانی‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫هر‬
.
‫جدول‬
1
-
1
‫فهرس‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫داده‬ ‫نقض‬ ‫تأثیر‬ ‫و‬ ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫سازمان‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫نقض‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬
‫ت‬
‫کند‬ ‫می‬
.
‫جدول‬
1
-
1
‫اخیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نقض‬
‫داده‬ ‫نقض‬
‫ها‬
‫دسامبر‬ ‫در‬ ‫یاهو‬
2016
‫میلیارد‬ ‫یک‬ ‫هکرها‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫فاش‬
‫اند‬ ‫انداخته‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬
.
‫اکتبر‬ ‫در‬
2017
‫اطالعات‬ ‫یاهو‬ ،
‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫نقض‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫تخمین‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫بیشتری‬
3
‫میلیارد‬
‫داد‬ ‫افزایش‬
.
O
R
G
A
NI
Z
A
TI
ON
yaho
o
‫ها‬ ‫داده‬ ‫تاثیر‬
‫رخنه‬
‫ر‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواسته‬ ‫یاهو‬ ‫کاربران‬ ‫همه‬ ‫از‬ ،‫یاهو‬ ‫نقض‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
‫مز‬
‫به‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫امنیتی‬ ‫سواالت‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬
‫روز‬
‫کنند‬
.
‫و‬ ‫ها‬‫گذرواژه‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫همچنین‬
‫های‬‫گذرواژه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫حساب‬ ‫سایر‬ ‫های‬‫گذرواژه‬ ‫فوری‬ ‫تغییر‬
‫شدن‬ ‫منصرف‬ ،‫گذاشتند‬‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یاهو‬ ‫شده‬ ‫فاش‬
‫د‬
.
Firs
T
Am
Eric
An
Fin
Anci
Al
Cor
Por
Atio
N
Veri
Fica
Tion
s.Io
Mar
Riott
/Sta
Rwo
Od
Hot
els
‫حدود‬
885
‫حساس‬ ‫شخصی‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬
‫ی‬
‫می‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشتند‬
2019
‫کرد‬ ‫درز‬ ‫بیرون‬ ‫به‬
.
‫هکرها‬
‫تراک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫استخراج‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫توانستند‬
‫نش‬
‫سال‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬
2003
‫بود‬
.
‫ق‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫بالفاصله‬ ‫مشتریان‬
‫رار‬
‫شد‬ ‫نقض‬ ‫آنها‬ ‫شخصی‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫زیرا‬ ‫داشتند‬
‫ه‬
‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫همچنان‬ ‫خطر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بود‬
.
‫فوریه‬ ‫در‬
2019
،
763
‫منحص‬ ‫کاربر‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫میلیون‬
‫ر‬
‫اعتبارسنجی‬ ‫سرویس‬ ‫فرد‬ ‫به‬
Verifications.io
‫به‬
‫اینترنت‬ ‫پروتکل‬ ‫آدرس‬ ،‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫نام‬ ‫همراه‬
(IP)
،
‫شد‬ ‫فاش‬ ‫جنسیت‬ ‫و‬ ‫تولد‬ ‫تاریخ‬
.
‫مشتریان‬ ،‫آمریکایی‬ ‫نقض‬ ‫اولین‬ ‫همانند‬
Verifications.io
‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬
‫بودند‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ‫قربانی‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬
(
‫و‬
‫هنوز‬
‫هستند‬ ‫هم‬
.)
‫د‬ ‫استاروود‬ ‫های‬‫استراحتگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هتل‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬
‫ر‬
‫سال‬
2014
‫سال‬ ‫تا‬ ‫نفوذ‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫افتاد‬ ‫خطر‬ ‫به‬
2018
‫نشد‬ ‫شناسایی‬
.
‫سکوت‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫چهار‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫هکرها‬
‫کردند‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫اطالعات‬
.
،‫پایان‬ ‫در‬
‫که‬ ‫زد‬ ‫تخمین‬ ‫استاروود‬
500
‫اطالعات‬ ‫مهمان‬ ‫میلیون‬
‫کارت‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫پاسپورت‬ ‫اطالعات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شخصی‬
‫حدود‬ ‫پرداخت‬
100
‫اند‬ ‫رفته‬ ‫سرقت‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫میلیون‬
،
‫است‬ ‫شده‬ ‫رمزگذاری‬ ‫پرداخت‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫اگرچه‬
.
‫ماریوت‬ ،‫استاروود‬ ‫نقض‬ ‫کشف‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫دو‬
‫کرد‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫استاروود‬ ‫اینترنشنال‬
.
‫ماریوت‬
‫در‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫شد‬ ‫مجبور‬
‫شد‬ ‫مجبور‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نرم‬ ‫پنجه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬
‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نامشخصی‬ ‫مبلغ‬
‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬
‫کند‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬
.
Twi
Tter
Fire
Eye
‫مه‬ ‫ماه‬ ‫در‬
2018
‫اعالم‬ ‫توییتر‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ‫پلتفرم‬ ،
‫کرد‬
‫عبور‬ ‫رمزهای‬ ‫ذخیره‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اشکال‬ ‫یک‬ ‫که‬
‫اس‬ ‫شده‬ ‫نشده‬ ‫رمزگذاری‬ ‫الگ‬ ‫فایل‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کاربر‬
‫ت‬
‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫هکرها‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬
.
‫اکی‬ ‫توییتر‬
ً‫ا‬‫د‬
‫همه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫توصیه‬
300
‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬
‫حساب‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫نکرد‬ ‫فاش‬ ‫هرگز‬ ‫اما‬ ،‫دهند‬ ‫تغییر‬
‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫نقض‬ ‫این‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ً‫ا‬‫واقع‬
.
‫اجتم‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬
‫اعی‬
‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫عبور‬ ‫رمزهای‬ ‫از‬
‫توان‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫افشای‬ ،‫کنند‬ ‫می‬
‫به‬ ‫د‬
‫چندین‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫های‬ ‫حساب‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫هکرها‬
‫بیاندازند‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایت‬
.
‫خوب‬ ‫های‬‫روش‬ ‫با‬ ‫حتی‬
‫تواند‬‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫نقض‬ ،‫عبور‬ ‫رمز‬
‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫فاش‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬
‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اضافی‬ ‫حمالت‬
.
‫دسامبر‬ ‫در‬
2020
‫امنیتی‬ ‫شرکت‬ ،
FireEye
‫اعالم‬
‫که‬ ‫کرد‬
‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫ابزارهای‬
‫های‬
‫است‬ ‫رفته‬ ‫سرقت‬ ‫به‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مشتریان‬
.
‫اختصاصی‬ ‫ابزارهای‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
FireEye
،
FireEye
‫هشدار‬
‫برای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آن‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داد‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫کردن‬ ‫هک‬
.
‫می‬ ‫که‬ ‫بد‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫در‬ ،‫شوید‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ،‫متأسفانه‬
‫خواهند‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫باز‬ ،‫بدزدند‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫داده‬
.
‫متصل‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دستگاهی‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬ ‫هر‬
‫شود‬ ‫می‬
‫یک‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬
IoT
‫ایجاد‬
‫پشتیبان‬ ‫آنها‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫ی‬
‫کند‬ ‫می‬
.
‫اینترنت‬ ‫دولت‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫مرز‬ ‫یک‬ ‫بلوغ‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ،‫بیرونی‬ ‫فضای‬ ‫مانند‬
‫قدرت‬ ‫یا‬ ‫ی‬
‫ندارد‬ ‫مرکزی‬
.
‫است‬ ‫مشکوک‬ ‫رفتارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫این‬
.
‫های‬‫بخش‬ ،‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬
‫اند‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫نقض‬ ‫حمالت‬ ‫و‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬
.
‫کش‬ ‫از‬ ‫نمایندگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مهاجمانی‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫سایبری‬ ‫مجرمان‬ ،‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫اخیر‬ ‫حمالت‬ ‫این‬
‫ورهای‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫دیگر‬
.
‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫منافع‬ ‫علیه‬ ‫سایبری‬ ‫حمالت‬ ‫تعداد‬
.
‫اینترن‬ ‫به‬ ‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫خانگی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫اتصال‬ ‫با‬
‫حتی‬ ،‫ت‬
‫همه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مهاجمان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سرقت‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬‫داده‬
‫سازد‬‫می‬ ‫ضروری‬ ‫کاربران‬
.
‫را‬ ‫خود‬ ‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دولتی‬ ‫هر‬ ‫وظیفه‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت‬
‫های‬‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫دارایی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫مسئولیت‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫امنیت‬ ،‫کند‬ ‫تضمین‬
‫خود‬ ‫حساس‬
(
‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تامین‬ ‫های‬‫شماره‬ ‫مانند‬
)
‫خود‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫محافظت‬
‫کند‬ ‫محافظت‬
.
‫شکل‬ ‫ماست‬ ‫همه‬ ‫مسئولیت‬
1
-
1
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫مرز‬ ‫این‬
.
chapter 1 (1).pdf
‫کد‬ ‫و‬ ‫ویروس‬
‫مخرب‬
‫عامالن‬
‫کاله‬ ‫هکرهای‬
‫سیاه‬
‫کاربران‬
‫میزبان‬ ‫مهاجم‬
‫شکل‬
1
-
1
‫مجازی‬ ‫فضای‬
:
‫جدید‬ ‫مرز‬
‫نیستند‬ ‫امن‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجزای‬
.
‫کشی‬ ‫کابل‬ ‫شامل‬ ‫اجزایی‬ ‫چنین‬
،
‫ات‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫فیزیکی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬
‫به‬ ‫صال‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬
.
‫پروتک‬ ‫نسخه‬ ‫ترین‬‫رایج‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫کمبود‬ ،‫مشکل‬ ‫قلب‬ ‫در‬
‫ارتباطی‬ ‫ل‬
(
‫اینترنت‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫های‬‫روش‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ‫یعنی‬
)
-
‫کنترل‬ ‫پروتکل‬
‫انتقال‬
/
‫پروتکل‬
‫اینترنت‬
(TCP/IP)
‫است‬
.
TCP/IP
‫فقط‬
‫پروتک‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬
‫ل‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬
.
‫های‬‫پروتکل‬
TCP/IP
‫دو‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬
‫ارتب‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫رایانه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ،‫اند‬‫شده‬ ‫نامگذاری‬ ‫مهم‬ ‫پروتکل‬
‫و‬ ،‫اط‬
‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ،‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬
.
TCP/IP
‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫یا‬ ‫قطعات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پیام‬
‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تا‬ ‫کند‬
.
‫ا‬ ‫نهفته‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫مشکل‬
‫که‬ ‫ست‬
‫بسته‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬
IP
‫با‬
‫است‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫است‬ ‫همه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
.
‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خواندنی‬ ‫حالت‬ ‫این‬
.
‫ش‬ ‫ارسال‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدان‬ ‫این‬
‫ده‬
‫بسته‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬
TCP/IP
‫شوند‬ ‫تر‬ ‫ایمن‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫رمزگذاری‬ ‫یا‬ ‫مخفی‬ ‫باید‬
.
‫شکل‬
1
-
2
‫داده‬
‫بسته‬ ‫ساختار‬ ‫درون‬ ‫های‬
TCP/IP
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬
.
chapter 1 (1).pdf
‫شکل‬
1
-
2
‫ارتباطات‬ TCP/IP ‫هستند‬ ‫واضح‬ ‫متن‬ ‫بصورت‬
‫م‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫میل‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫چرا‬ ،‫است‬ ‫ناامن‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫اینترنت‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫اینها‬ ‫همه‬
‫تصل‬
‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫عظیم‬ ‫رشد‬ ،‫پاسخ‬ ‫افزایند؟‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬
1990
‫دهه‬ ‫اوایل‬ ‫تا‬
2000
‫خطر‬ ‫و‬
‫است‬ ‫شدن‬ ‫آنالین‬ ‫شده‬ ‫درک‬ ‫پایین‬ ‫نسبتا‬
.
‫ف‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬
‫و‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫وری‬
‫داد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫متعدد‬ ‫منابع‬
.
‫احساس‬ ‫کاربران‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نادر‬ ‫سایبری‬ ‫جرایم‬ ،‫وب‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬
‫داشتند‬ ‫آنالین‬ ‫بودن‬ ‫ناشناس‬ ‫و‬ ‫امنیت‬
.
‫افز‬ ‫را‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫اتصال‬ ‫جذابیت‬
‫داد‬ ‫ایش‬
.
‫کرد‬ ‫کمک‬ ‫پرسرعت‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫متعاقب‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫این‬
.
‫مشاغ‬ ،‫خانوارها‬
‫و‬ ‫ل‬
‫مقرون‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫تر‬‫رایج‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫کردند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫پرسرعت‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫دولت‬
‫تر‬‫صرفه‬‫به‬
‫وص‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫دستگاه‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫کجا‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ،‫سلولی‬ ‫سیم‬‫بی‬ ‫اتصاالت‬ ‫شدن‬
،‫کنید‬ ‫ل‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تر‬‫آسان‬ ‫کردن‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬
.
‫شکل‬
1
-
3
‫به‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫صورت‬
.
‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫پذیری‬‫آسیب‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫تهدید‬ ،‫ریسک‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬
،‫کند‬‫می‬ ‫تر‬
‫به‬ ‫متصل‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫مهاجم‬ ‫یا‬ ‫هکر‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
IP
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬
.
‫به‬ ‫متصل‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
IP
‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫مهاجم‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شد‬ ‫اعطا‬
‫شوند‬ ‫وارد‬ ‫آسیب‬ ‫یا‬ ‫رفته‬ ‫سرقت‬ ‫به‬
.
‫ماهیت‬ ‫این‬
"
‫تاریک‬ ‫شرور‬
"
‫ه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫هکر‬ ‫یک‬
‫کرها‬
‫عنوان‬ ‫به‬
"
‫سیاه‬ ‫کاله‬
"
‫کرد‬ ‫کمک‬ ‫زدن‬ ‫برچسب‬
.
chapter 1 (1).pdf
‫شکل‬
1
-
3
‫اینترنت‬
‫اشیا‬
(IoT)
‫از‬
‫بالمانع‬ ‫پذیری‬ ‫ارتباط‬
‫پشتیبانی‬
‫کند‬ ‫می‬
‫است‬ ‫بوده‬ ‫نسلی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫نیز‬ ‫اینترنت‬ ‫رشد‬
.
‫نسل‬ ‫فرهنگ‬
Y
(
‫افرادی‬
‫های‬‫سال‬ ‫بین‬ ‫که‬
1981
‫تا‬
1996
‫که‬ ،‫اند‬‫آمده‬ ‫دنیا‬ ‫به‬
‫ها‬ ‫هزاره‬
‫شوند‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫نیز‬
)
‫بومی‬ ‫های‬‫بچه‬ ‫بازنشستگی‬ ‫شروع‬ ‫با‬
‫مطرح‬
‫شد‬
.
‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ،‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫نسل‬ ‫این‬
‫طور‬
‫شدند‬ ‫بزرگ‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬
.
‫نام‬ ‫به‬ ‫جدیدتر‬ ‫نسل‬ ‫یک‬ ‫حتی‬
‫نسل‬
z
‫وجود‬
،‫دارد‬
(
‫افرادی‬
‫های‬‫سال‬ ‫بین‬ ‫که‬
1997
‫تا‬
2012
‫اند‬‫شده‬ ‫متولد‬
)
‫و‬ ‫ثابت‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫بدون‬ ‫زندگی‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ،
‫اند‬‫نکرده‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫بالدرنگ‬ ‫ارتباطات‬
.
‫شامل‬ ‫امروزی‬ ‫شخصی‬ ‫ارتباطات‬
Voice over Internet
Protocol (VoIP)
،
‫ویدئو‬ ‫و‬ ‫صوتی‬ ‫کنفرانس‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫و‬ ،‫متنی‬ ‫های‬‫پیام‬
‫است‬ ‫کنفرانس‬
.
‫پروتکل‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫این‬
‫شروع‬
‫جلسه‬
SIP-enabled)
)
ً‫ال‬‫معمو‬
‫عنوان‬ ‫به‬
‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫یکپارچه‬ ‫ارتباطات‬
.
‫س‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫یکپارچه‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫نمونه‬
‫رویس‬
‫فوری‬ ‫رسانی‬‫پیام‬
Google Chat™
،
،‫مسنجر‬ ‫یاهو‬
WebexTM
،
GoToMeeting™
،
Zoom™
،
Adobe ™ Connect
‫و‬
SkypeTM for Business
‫آنالین‬ ‫جلسه‬ ‫های‬‫ویژگی‬
.
‫است‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫جنگ‬ ،‫حال‬ ‫همین‬ ‫در‬
.
‫قب‬ ‫از‬ ‫دشمنان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نبرد‬ ‫میدان‬
‫ل‬
‫هستند‬ ‫ها‬ ‫دروازه‬ ‫در‬
.
‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫دشمن‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬
-
‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫منطقه‬ ‫در‬
-
‫دارد‬ ‫حضور‬
‫است‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬
.
‫غیرم‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫مهاجم‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫نام‬ ،‫بنابراین‬
،‫است‬ ‫جاز‬
‫آورد‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اجازه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫مجاز‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫های‬‫شناسه‬ ‫مهاجم‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬
.
‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫مهاجم‬ ،‫ورود‬ ‫های‬‫اعتبارنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫کند‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫کاربران‬
.
‫ه‬‫کنترل‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫شود‬ ‫داده‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ ‫اگر‬
‫ای‬
‫باشند‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫حساس‬ ‫های‬‫داده‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫کاربر‬ ‫دسترسی‬
.
‫همی‬ ‫به‬
،‫دلیل‬ ‫ن‬
‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫مناسب‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬
.
‫امنیت‬ ‫جنگ‬ ‫دلیل‬ ‫به‬
‫ایج‬ ‫اطالعات‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫تقاضای‬ ،‫اطالعات‬
‫شده‬ ‫اد‬
‫ت‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫سایبری‬ ‫جنگجویان‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نوع‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬
‫جاری‬
‫هستند‬
.
‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ،‫خطرات‬
‫پردازد‬ ‫می‬ ‫خطرات‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫خطرات‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫متن‬ ‫این‬
.
‫شناس‬ ‫نحوه‬
‫و‬ ‫ایی‬
‫د‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫خطرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬
‫هد‬
.
‫تهد‬ ،‫خطرات‬ ‫مفاهیم‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫کنید‬ ‫ایمن‬ ‫ممکن‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫چگونه‬ ‫بفهمید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫یدها‬
‫بدانید‬ ‫را‬ ‫ها‬‫پذیری‬‫آسیب‬
.
‫معم‬ ،‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رویدادهایی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫سطحی‬ ‫ریسک‬
ً‫ال‬‫و‬
‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫بدی‬ ‫اتفاق‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫احتمال‬ ‫این‬
.
‫ی‬ ،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
‫ک‬
‫باشد‬ ‫اطالعات‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ،‫دستگاه‬ ‫یک‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دارایی‬
.
‫نمو‬
‫از‬ ‫هایی‬ ‫نه‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫خطر‬
:
•
‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬
•
‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ساختمانی‬ ‫فاجعه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬
‫آن‬
‫است‬ ‫کرده‬ ‫ویران‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬
•
‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬
‫تهدید‬
‫آسی‬ ‫دارایی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫انسانی‬ ‫یا‬ ‫طبیعی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫اقدامی‬ ‫هر‬ ‫به‬
‫برساند‬ ‫ب‬
.
‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫آنها‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شدید‬ ‫های‬ ‫طوفان‬ ‫و‬ ‫زلزله‬ ،‫سیل‬ ‫شامل‬ ‫طبیعی‬ ‫تهدیدهای‬
‫تجاری‬ ‫عملیات‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫ایجاد‬
(
‫ک‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تداوم‬ ‫طرح‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫ار‬
[BCP]
)
‫و‬
‫سازمان‬ ‫بهبود‬
(
‫بازیابی‬ ‫طرح‬ ‫یعنی‬
‫بالیا‬
[DRP]
‫کنند‬ ‫می‬
.).
‫یک‬
BCP
‫که‬ ‫را‬ ‫کارکردهایی‬
‫یک‬ ‫و‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬
DRP
‫تعریف‬
‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫پای‬ ‫روی‬ ‫دوباره‬ ،‫طوفان‬ ‫یا‬ ‫سوزی‬ ‫آتش‬ ‫مانند‬ ،‫بزرگ‬ ‫فاجعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
‫خود‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫باز‬
.
‫کدهای‬ ،‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫شامل‬ ‫کامپیوتری‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تهدیدات‬
‫است‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫مخرب‬
.
‫رساند‬ ‫آسیب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتری‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫ویروس‬
‫به‬ ‫ن‬
‫کام‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫بدافزار‬ ‫یا‬ ‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬
‫پیوتری‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫مانند‬ ‫خاص‬ ‫عمل‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬
.
‫می‬ ‫تهدید‬
‫برساند‬ ‫آسیب‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ،‫فرد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تواند‬
.
‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫اثرگذاری‬ ‫یا‬ ‫تهدید‬ ‫تحقق‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضعفی‬ ‫نقطه‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬
‫کند‬ ‫ی‬
.
‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫آتش‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫به‬ ،‫چیست‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫اینکه‬ ‫درک‬ ‫برای‬
.
‫ر‬ ‫غذا‬ ‫اگر‬ ،‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬
‫روی‬ ‫ا‬
‫ص‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫آتش‬ ‫مهار‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫روشن‬ ‫کوره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آتشی‬ ‫باید‬ ،‫پزید‬‫می‬ ‫کباب‬
‫ورت‬
‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫خطری‬ ‫آتش‬ ،‫گریل‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬
.
‫مر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آتش‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬
‫کز‬
‫پ‬ ‫آسیب‬ ‫آتش‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آسیب‬ ‫باعث‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫داده‬
‫ذیر‬
‫نیست‬ ‫اینگونه‬ ‫گریل‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫است‬
.
‫آس‬ ‫باعث‬ ‫همیشه‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫تهدید‬ ،‫بنابراین‬
‫نمی‬ ‫یب‬
‫شود‬
.
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫باید‬ ‫تهدید‬ ‫یک‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬
.
‫شوند‬ ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬
.
‫ها‬‫رایانه‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬
‫باید‬
‫ناگ‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫بنویسند‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫مفید‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫نرم‬
‫حاوی‬ ‫زیر‬
‫هستند‬ ‫خطا‬
.
‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫مجوز‬ ‫توافقنامه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫فروشندگان‬ ،‫بنابراین‬
(
EULA
)
‫از‬
‫خود‬
‫کنند‬ ‫محافظت‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫تعهدات‬ ‫برابر‬ ‫در‬
.
‫ک‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬
،‫ند‬
EULA
‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬
.
‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫فروشندگان‬ ‫همه‬
EULA
‫بار‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫متخصصان‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬
‫است‬ ‫داخلی‬
.
‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫مجوز‬ ‫قراردادهای‬
(
EULA
)
EULA
‫هستند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫بین‬ ‫مجوز‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫توافق‬ ‫ها‬
.
EULA
‫برای‬
‫از‬ ‫محافظت‬
‫یک‬ ‫حاوی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ناقص‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ادعاهای‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫فروشندگان‬
‫سلب‬
‫هکر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اشکاالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فروشندگان‬ ‫مسئولیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضمانت‬ ‫مسئولیت‬
‫می‬ ‫ها‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫توانند‬
.
‫از‬ ‫ای‬ ‫گزیده‬ ‫اینجا‬ ‫در‬
EULA
‫های‬ ‫ضمانت‬ ‫فقط‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مایکروسافت‬
"
‫محدود‬
"
‫برای‬ ‫را‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
.
EULA
‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫همچنین‬
"
‫تمام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫ایرادات‬
"
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬
.
‫نامه‬ ‫ضمانت‬ ‫از‬ ‫مسئولیت‬ ‫سلب‬
.
‫ضمان‬ ‫تنها‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محدودی‬ ‫ضمانت‬
‫ت‬
‫دیگری‬ ‫صریح‬ ‫ضمانت‬ ‫هر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صریح‬
(
‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬
)
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬
‫هر‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫یا‬ ‫سند‬
.
‫ت‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ضمانت‬ ‫جز‬ ‫به‬ ،‫آن‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬
‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫ا‬
‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫محصوالت‬ ،‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬
(
‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬
)
‫هست‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬
‫به‬ ‫و‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ،‫حال‬ ‫هر‬
.
EULA
‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫مسئولیت‬ ‫همچنین‬ ‫مایکروسافت‬
5
‫دالر‬
(
‫متحده‬ ‫ایاالت‬
)
‫می‬ ‫محدود‬
‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ،‫کند‬
:
‫مسئولیت‬ ‫محدودیت‬
.
‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫وارده‬ ‫خسارت‬ ‫هرگونه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫دارویی‬ ‫هرگونه‬
(
، ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ، ‫جمله‬ ‫از‬
‫عمومی‬ ‫یا‬ ‫مستقیم‬ ‫های‬ ‫خسارت‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارجاع‬ ‫های‬ ‫خسارت‬ ‫تمام‬
)
‫مایکروسافت‬ ‫مسئولیت‬ ‫کل‬ ،
‫هر‬ ‫و‬
‫این‬ ‫ارائه‬ ‫هرگونه‬ ‫تحت‬ ‫آن‬ ‫کنندگان‬ ‫تأمین‬ ‫از‬ ‫یک‬
EULA
‫و‬
‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫شما‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬
(
‫جز‬ ‫به‬
‫ض‬ ‫نقض‬ ‫هرگونه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫مایکروسافت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫جایگزینی‬ ‫یا‬ ‫اصالح‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫برای‬
‫مانت‬
‫محدود‬
)
‫از‬ ‫بیش‬ ‫مبلغ‬ ‫به‬ ‫باید‬
0.5
‫شود‬ ‫محدود‬ ‫دالر‬
.
‫فوق‬ ‫های‬‫مسئولیت‬ ‫سلب‬ ‫و‬ ‫مستثنیات‬ ،‫ها‬‫محدودیت‬
(
‫شامل‬
‫های‬‫بخش‬
9
،
10
‫و‬
11
‫باال‬
)
‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ،‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫اعمال‬ ‫قابل‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬ ‫مجاز‬ ‫میزان‬ ‫حداکثر‬ ‫تا‬ ‫باید‬
‫خسارت‬ ‫جبران‬ ‫امکان‬
.
‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اجازه‬ ‫با‬
.
‫چیست؟‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬
‫آ‬ ‫سازنده‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬
‫ن‬
‫کنیم‬ ‫تقسیم‬
.
‫ا‬ ‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫شامل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
‫که‬ ‫ست‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ،‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬
.
‫از‬ ‫عاری‬ ‫امنیت‬
‫است‬ ‫خطر‬ ‫یا‬ ‫خطر‬
.
‫اس‬ ‫آرزویی‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ریسک‬ ‫مقداری‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬
،‫ت‬
‫مطلق‬ ‫نه‬
.
‫ا‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫مجموعه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫بنابراین‬
‫و‬ ‫طالعاتی‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫محافظت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫داده‬
.
‫اک‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫نون‬
‫رسی‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫تضمین‬ ‫نوع‬ ‫این‬
‫کنند‬ ‫دگی‬
.
‫شکل‬
1
-
4
‫می‬ ‫مرور‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫یافت‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫انواع‬
‫کند‬
.
chapter 1 (1).pdf
‫شکل‬
1
-
4
‫کنیم؟‬ ‫می‬ ‫ایمن‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
‫ک‬ ‫می‬ ‫تحریک‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫انطباق‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬
‫ند‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫تهدیدات‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬
.
‫خود‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫افراد‬
‫شخ‬ ‫اطالعات‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫معنوی‬ ‫مالکیت‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫مسئول‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫وکارها‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫محافظت‬
‫صی‬
‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خصوصی‬ ‫یا‬
.
‫کن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫مختلف‬ ‫قوانین‬
‫های‬ ‫ترل‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫محرمانه‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫امنیتی‬
.
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫جاری‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬
:
•
‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫مدیریت‬ ‫قانون‬
‫فدرال‬
– (FISMA)
‫در‬
‫سال‬
2002
،‫شد‬ ‫تصویب‬
FISMA
‫سازمان‬ ‫از‬
‫پش‬ ‫فدرال‬ ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫فدرال‬ ‫غیرنظامی‬ ‫های‬
‫تیبانی‬
‫کنند‬ ‫فراهم‬ ،‫کنند‬ ‫می‬
.
•
‫فدرال‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫نوسازی‬ ‫قانون‬
– (FISMA)
‫که‬
‫سال‬ ‫در‬
2014
،‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬
FISMA
‫برای‬
‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬
FISMA 2002
‫بهترین‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫تهدیدات‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬
‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شیوه‬
.
•
‫قانون‬
- Sarbanes-Oxley (SOX)
‫در‬
‫سال‬
2002
،‫شد‬ ‫تصویب‬
SOX
‫می‬ ‫عام‬ ‫سهامی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫از‬
‫کنند‬ ‫ارائه‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫که‬ ‫خواهد‬
.
‫اط‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫قانون‬ ‫این‬
‫العات‬
‫گزارش‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬ ‫خصوصی‬
‫خود‬
‫دارد‬ ‫نیاز‬
.
•
‫قانون‬
Gramm-Leach-Bliley (GLBA)
-
‫سال‬ ‫در‬
1999
،
GLBA
‫نیاز‬ ‫مالی‬ ‫مؤسسات‬ ‫انواع‬ ‫همه‬ ‫به‬
‫کنند‬ ‫محافظت‬ ‫مشتریان‬ ‫خصوصی‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارد‬
.
•
‫سالمت‬ ‫بیمه‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫قانون‬
(HIPAA)
-
‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬
1996
،‫شد‬ ‫تصویب‬
HIPAA
‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫بیمار‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬
.
•
‫قانون‬
‫کودکان‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬
(CIPA)
-
‫که‬
‫سال‬ ‫در‬
2000
‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫تصویب‬
2011
‫روز‬ ‫به‬
،‫شد‬
CIPA
‫اینترن‬ ‫ایمنی‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬
‫می‬ ‫ت‬
‫کند‬
.
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سیاست‬
:
o
‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫نامناسب‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬
o
‫الکترونیکی‬ ‫ارتباطات‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫روم‬ ‫چت‬ ،‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫کودکان‬ ‫امنیت‬ ‫تضمین‬
o
‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫توسط‬ ‫غیرقانونی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫هک‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬
o
‫مجوز‬ ‫بدون‬ ‫کودکان‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫افشای‬ ‫منع‬
o
‫مضر‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬
o
‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کودکان‬ ‫به‬ ‫هشدار‬
•
‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫آموزشی‬ ‫حقوق‬ ‫قانون‬
(FERPA)
-
‫که‬
‫سال‬ ‫در‬
1974
،‫شد‬ ‫تصویب‬
FERPA
‫کند‬ ‫می‬ ‫محافظت‬ ‫آنها‬ ‫مدرسه‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫خصوصی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬
.
‫شکل‬
1
-
5
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫صنعت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫قوانین‬ ‫این‬
.
‫شکل‬
1
-
5
،‫انطباق‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬
‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫را‬ ‫ی‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫تحریک‬
‫تن‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫قوانین‬ ،‫تاکنون‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ‫انطباق‬ ‫قوانین‬ ‫تمام‬
‫جایی‬ ‫ها‬
‫هستند‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫نگران‬ ‫قانونگذاران‬ ‫که‬ ‫نیست‬
.
‫تد‬ ‫مشغول‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫وین‬
‫هستن‬ ‫سایبری‬ ‫مجرمان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬
‫د‬
.
‫م‬ ،‫شخصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫تالش‬ ‫ترین‬‫گسترده‬ ‫و‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫قررات‬
‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫عمومی‬
(GDPR)
‫است‬
.
GDPR
‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫قوانین‬ ‫در‬ ‫مقرراتی‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫محافظت‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫شهروند‬ ‫هر‬ ‫فردی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬
.
GDPR
‫داده‬ ‫مالکیت‬ ‫افراد‬ ‫به‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫شخصی‬ ‫های‬
.
‫اگرچه‬
GDPR
‫سرازی‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫داده‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫مقررات‬ ‫یک‬
‫و‬ ‫ر‬
‫دهد‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫خارج‬
.
‫را‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫شهروندان‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬
‫رعایت‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬
GDPR
‫است‬
.
‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصول‬
‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫امن‬ ‫باید‬ ‫خصوصی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫موافق‬ ‫مردم‬ ‫اکثر‬
"
‫امن‬ ‫اطالعات‬
"
‫چه‬ ‫به‬ ‫واقعا‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫ویژگی‬ ‫یا‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ ‫ایمن‬ ‫اطالعات‬ ‫معناست؟‬
.
‫اص‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫بتوانید‬ ‫اگر‬
‫را‬ ‫ل‬
‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫ایمن‬ ‫اطالعات‬ ‫الزامات‬ ،‫کنید‬ ‫تضمین‬
.
‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ ‫این‬
‫است‬
•
‫بودن‬ ‫محرمانه‬
-
‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫کاربران‬ ‫فقط‬
.
•
‫صداقت‬
-
‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫کاربران‬ ‫فقط‬
.
•
‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
-
‫دسترسی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫درخواست‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫مجاز‬ ‫کاربران‬
‫دارند‬
.
‫فنی‬ ‫نکته‬
‫ایاالت‬ ‫مرکزی‬ ‫اطالعات‬ ‫آژانس‬ ‫با‬ ‫سردرگمی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ،‫متحده‬
CIA
‫گانه‬ ‫سه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬
A-I-C
‫کنند‬‫می‬ ‫یاد‬
.
‫با‬
ً‫ال‬‫معمو‬ ،‫حال‬ ‫این‬
C-I-A
‫اشاره‬ ‫امنیت‬ ‫اصول‬ ‫یا‬ ‫امنیتی‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫در‬ ‫را‬
‫دارد‬
.
‫شکل‬
1
-
6
‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصل‬ ‫سه‬
.
‫طرا‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫حی‬
‫پردازید‬ ‫می‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫و‬
.
‫شکل‬
1
-
6
‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصل‬ ‫سه‬
‫گانه‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬ ‫هنگام‬
‫محرمانگی‬
،
‫یکپارچگی‬
‫و‬
‫دستر‬ ‫در‬
‫بودن‬ ‫س‬
(C-I-A)
‫برای‬
‫اس‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫معمولی‬ ‫زیرساخت‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫امنیتی‬ ‫پایه‬ ‫اهداف‬ ‫تعریف‬
‫تفاده‬
‫کنید‬
.
‫ش‬ ‫محافظت‬ ‫های‬‫داده‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫امنیتی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کنترل‬ ‫به‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ،‫تعریف‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫ده‬
‫شوند‬‫می‬ ‫تبدیل‬
.
‫هویت‬ ‫سرقت‬
‫حدود‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬
15
‫خسارات‬ ‫با‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫شهروند‬ ‫میلیون‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫مالی‬
50
‫است‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬ ‫تهدید‬ ‫یک‬ ‫و‬ ،‫دالر‬ ‫میلیارد‬
.
‫عناص‬
‫ر‬
‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫سازند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫هویت‬ ‫بسیاری‬
:
•
‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬
•
‫پستی‬ ‫آدرس‬
•
‫تولد‬ ‫تاریخ‬
•
‫اجتماعی‬ ‫تامین‬ ‫شماره‬
•
‫بانک‬ ‫نام‬
•
‫بانکی‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬
•
‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬
•
‫شرکت‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬
•
‫پزشکی‬ ‫پرونده‬ ‫شماره‬
•
‫مسکن‬ ‫وام‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬
•
‫نامه‬ ‫بیمه‬ ‫شماره‬
•
‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬
‫مثال‬ ‫برای‬
‫اجتماعی‬ ‫تامین‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫منزل‬ ‫آدرس‬ ،‫نام‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫افراد‬ ‫های‬‫حساب‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫کالهبرداران‬ ،
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬
.
‫ی‬ ‫توسط‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫زباله‬ ‫در‬ ‫شده‬‫پرت‬ ‫های‬‫حساب‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کاغذی‬ ‫های‬‫حساب‬‫صورت‬
‫ک‬
‫شود‬‫می‬ ‫تر‬‫آسان‬ ‫افراد‬ ‫مالی‬ ‫حساب‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫بازیابی‬ ‫وجدان‬‫بی‬ ‫فرد‬
.
‫شوند‬ ‫خرد‬ ‫ریختن‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫اسناد‬ ‫این‬ ،‫شدن‬ ‫مفقود‬ ‫احتمال‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬
.
‫شخصی‬ ‫اعتباری‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ،‫صرف‬ ‫مالی‬ ‫ضرر‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬
Fair Isaac Corp. (FICO)
‫است‬
‫می‬ ‫که‬
‫دارد‬ ‫باز‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫یا‬ ‫مسکن‬ ‫وام‬ ،‫بانکی‬ ‫وام‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬
.
‫ت‬ ‫بکشد‬ ‫طول‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫ا‬
‫شود‬ ‫پاک‬ ‫شما‬ ‫شخصی‬ ‫اعتباری‬ ‫تاریخچه‬
.
FICO
‫یک‬
‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عام‬ ‫سهامی‬ ‫شرکت‬
Equifax
،
Experian
،
‫و‬
TransUnion
،
‫ارائه‬ ‫را‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫کننده‬‫مصرف‬ ‫اعتبار‬ ‫دهی‬‫گزارش‬ ‫آژانس‬ ‫سه‬
‫دهد‬‫می‬
.
‫بودن‬ ‫محرمانه‬
‫اس‬ ‫کسانی‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایج‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫محرمانگی‬
‫ت‬
‫دارند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حق‬ ‫که‬
.
‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬
:
•
‫افراد‬ ‫خصوصی‬ ‫اطالعات‬
•
‫مشاغل‬ ‫معنوی‬ ‫مالکیت‬
•
‫دولت‬ ‫و‬ ‫کشورها‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫امنیت‬
‫ها‬
‫سازم‬ ‫و‬ ‫وکارها‬‫کسب‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫محافظت‬ ‫افراد‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫انطباق‬ ‫قوانین‬
‫ها‬‫ان‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫کنترل‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ملزم‬ ‫را‬
.
‫می‬ ‫انجام‬ ‫آنالین‬ ‫خرید‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ،‫آنالین‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫انفجاری‬ ‫رشد‬ ‫با‬
‫که‬ ،‫دهند‬
‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫های‬‫سایت‬‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫افراد‬
.
‫باشند‬ ‫خود‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫هویت‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫مراقب‬ ‫باید‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ،‫بنابراین‬
.
‫داد‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫قوانین‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫های‬ ‫ه‬
‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫افراد‬ ‫خصوصی‬
.
‫س‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متقابلی‬ ‫اقدام‬ ‫یا‬ ‫حفاظت‬ ‫امنیتی‬ ‫کنترل‬ ‫یک‬
‫برای‬ ‫ازمان‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫کمک‬
.
‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫کنترل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬
:
•
‫خصو‬ ‫های‬‫داده‬ ‫صحیح‬ ‫مدیریت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫ساالنه‬ ‫آموزش‬ ‫برگزاری‬
‫صی‬
‫امنیتی‬ ‫های‬‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رویه‬ ،‫استانداردها‬ ،‫ها‬‫سیاست‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫یادآوری‬
‫شود‬‫می‬
.
•
‫ک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کجا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫که‬ ،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امنیتی‬ ‫سیاست‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
‫نترل‬
‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬
.
•
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫امنیتی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬
.
‫های‬‫داده‬ ‫که‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬‫محفظه‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫الیه‬ ‫چه‬ ‫هر‬
‫شود‬‫می‬ ‫دشوارتر‬ ‫ها‬‫دارایی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫سرقت‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫محافظت‬ ‫یا‬ ‫مسدود‬ ‫را‬ ‫معنوی‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬
.
•
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫نفوذ‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫ممیزی‬ ،‫امنیتی‬ ‫ریسک‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫ارزیابی‬ ‫انجام‬
.
‫اند‬ ‫کرده‬ ‫نصب‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تأیید‬ ‫امنیتی‬ ‫متخصصان‬ ،‫وظایف‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫طریق‬ ‫از‬
.
•
‫میکروس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ،‫اینترنت‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫رویدادهای‬ ‫و‬ ‫حوادث‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬
‫کوپ‬
‫است‬ ‫شود‬‫می‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫وارد‬ ‫آنچه‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬
.
•
‫ویروس‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫کاری‬ ‫ایستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫و‬ ‫ها‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬
.
•
‫حس‬ ‫های‬‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ،‫ها‬‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫شناسه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫تر‬‫دقیق‬ ‫دسترسی‬ ‫های‬‫کنترل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫اس‬
.
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کاربر‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫دومی‬ ‫آزمایش‬ ‫باید‬ ‫تر‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
.
•
‫ک‬ ‫امنیتی‬ ‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وصله‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬
‫به‬ ‫به‬ ‫ه‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫روز‬
.
‫است‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫تضمین‬ ‫فرآیند‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬
.
‫ه‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬
‫ای‬
‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫مانند‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫نگرانی‬ ‫این‬ ‫مخصوص‬ ‫مناسب‬ ‫امنیتی‬
:
•
‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫های‬‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رویه‬ ،‫استانداردها‬ ،‫ها‬‫مشی‬‫خط‬ ‫تعریف‬
‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫مدیریت‬ ‫نحوه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫راهنمایی‬ ‫همگی‬ ‫که‬ ،‫محرمانه‬
.
•
‫اطالع‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫نحوه‬ ‫که‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫بندی‬‫طبقه‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫اتخاذ‬
‫ات‬
‫د‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫ایمن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫کنترل‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫که‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫تعریف‬
‫الزم‬ ‫ها‬‫اده‬
‫است‬
.
•
‫ک‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫محرمانه‬ ‫های‬‫داده‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬
‫ه‬
‫هستند‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجاز‬
.
•
‫نگ‬ ‫دسترس‬ ‫غیرقابل‬ ‫و‬ ‫محرمانه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫کردن‬ ‫مخفی‬ ‫برای‬ ‫رمزنگاری‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫ه‬
‫غیرمجاز‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫داشتن‬
.
•
‫کنند‬ ‫می‬ ‫عبور‬ ‫عمومی‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫رمزگذاری‬
.
•
‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫رمزگذاری‬
.
‫ک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫محرمانه‬ ‫های‬‫داده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ ‫های‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ارسال‬
‫اربران‬
‫است‬ ‫خواندن‬ ‫غیرقابل‬ ‫برای‬ ‫رمزنگاری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ،‫شود‬ ‫نگهداری‬ ‫غیرمجاز‬
.
‫رمزگذاری‬ ،‫بنابراین‬
‫فرآیند‬
‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تبدیل‬
(
‫بخواند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫داده‬ ‫یعنی‬
)
‫رمزی‬ ‫متن‬ ‫به‬
(
‫ه‬‫داده‬ ‫یعنی‬
‫ای‬
‫شود‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫رمزگذاری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫درهم‬
)
‫است‬
.
‫شکل‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬
1
-
7
‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
‫است‬
.
‫شکل‬
1
-
7
‫رمزی‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫رمزگذاری‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫ایالتی‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫محرمانه‬
‫هستند‬ ‫فدرال‬ ‫و‬ ‫ایالتی‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫قوانین‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫تصویب‬
.
‫تمامیت‬
‫دارد‬ ‫سروکار‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫با‬ ‫صداقت‬
.
‫یکپارچگی‬ ‫فاقد‬ ‫های‬ ‫داده‬
-
‫دقی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫یعنی‬
‫و‬ ‫ق‬
‫نیستند‬ ‫معتبر‬
-
‫ندارند‬ ‫ای‬ ‫فایده‬ ‫هیچ‬
.
‫مالک‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برای‬
‫یت‬
‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫مخفی‬ ‫های‬ ‫فرمول‬ ،‫امتیاز‬ ‫حق‬ ،‫چاپ‬ ‫حق‬ ‫شامل‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫معنوی‬
‫است‬ ‫مشتریان‬ ‫اطالعاتی‬
.
‫غیرمج‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫ارزش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬
‫می‬ ‫از‬
‫کند‬ ‫تضعیف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تواند‬
.
‫است‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫یکپارچگی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬
.
‫شکل‬
1
-
8
‫می‬ ‫نشان‬
‫خیر‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫داده‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫داده‬ ‫یکپارچگی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫دهد‬
.
‫ف‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬
‫ساد‬
‫تجار‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫اگر‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تهدیدی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫یکپارچگی‬
‫ی‬
‫باشند‬ ‫حیاتی‬
.
‫شکل‬
1
-
8
‫ها‬ ‫داده‬ ‫یکپارچگی‬
‫کسی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ایمیل‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬
‫را‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬
‫نکنید‬ ‫وارد‬ ‫ایمیل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫هرگز‬ ،‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬ ‫بیند‬ ‫می‬
.
‫م‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫یزبان‬
‫ک‬ ‫وب‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫یا‬ ،‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫دیگر‬ ‫ابزارهای‬ ‫یا‬ ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ،‫نیست‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬
‫از‬ ‫ه‬
‫نکنید‬ ‫وارد‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫هرگز‬ ،‫کند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫رمزگذاری‬
(
‫ص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قفل‬ ‫نماد‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫فحه‬
‫کنید‬ ‫جستجو‬
.
‫انتقال‬ ‫ایمن‬ ‫پروتکل‬ ‫رمزگذاری‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫رایانه‬ ‫مرورگر‬
‫ابرمتن‬
(HTTPS)
‫در‬
‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬
‫خیر‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫فعال‬ ‫برنامه‬
.)
‫هشدار‬
‫دسترسی‬
‫است‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
.
‫بو‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬
‫دن‬
‫اید‬ ‫کرده‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫تلویزیون‬ ،‫اینترنت‬
.
‫دس‬ ‫در‬ ،‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
‫ترس‬
‫کاربرد‬ ‫برنامه‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مقدار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بودن‬
‫داده‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬
.
‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫رایج‬ ‫های‬‫گیری‬‫اندازه‬
:
•
Uptime — Uptime
‫کل‬
‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬
.
Uptime
ً‫ال‬‫معمو‬
‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫مشخص‬ ‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ،‫ثانیه‬ ‫واحدهای‬ ‫در‬
‫شود‬
.
‫شود‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ،‫اوقات‬ ‫اغلب‬
(
،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
99.5
‫کار‬ ‫زمان‬ ‫درصد‬
.)
•
Downtime — Downtime
‫کل‬
‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬
‫نیستند‬
.
‫اندا‬ ‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ،‫ثانیه‬ ‫واحد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫خاموشی‬ ‫زمان‬
‫گیری‬ ‫زه‬
‫شود‬ ‫می‬
.
•
—Availability
‫در‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ریاضی‬ ‫محاسبه‬ ‫یک‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬
A =
(Total Uptime)/(Total Uptime + Total Downtime).
•
MTTF—Mean time to failure (MTTF)
‫است‬ ‫خاص‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫خرابی‬ ‫بین‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬
.
‫نیمه‬
‫دارای‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫خراب‬ ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هادی‬
MTTF
‫ساله‬ ‫چندین‬
(
25
‫بیشتر‬ ‫یا‬
)
‫هستند‬
.
‫قطعات‬
‫دارای‬ ‫تغذیه‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فن‬ ،‫ها‬‫کابل‬ ،‫کانکتورها‬ ‫مانند‬ ،‫فیزیکی‬
MTTF
‫تری‬‫پایین‬ ‫بسیار‬
(
‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫سال‬ ‫پنج‬
)
‫بشکند‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫پارگی‬ ‫و‬ ‫فرسودگی‬ ‫زیرا‬ ،‫هستند‬
.
•
MTTR—Mean time to repair (MTTR)
‫میانگین‬
‫برنام‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫تعمیر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬
‫یا‬ ‫ه‬
‫است‬ ‫الزم‬ ‫جزء‬
.
‫است‬ ‫سیستم‬ ‫سریع‬ ‫بازگرداندن‬ ‫هدف‬
.
•
MTBF—Mean time between failures (MTBF)
‫مدت‬
‫یک‬ ‫های‬ ‫خرابی‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬
‫است‬ ‫کار‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫سیستم‬
.
•
RPO—Recovery point objective (RPO)
‫مقدار‬
‫و‬ ‫بدهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫داده‬
‫کند‬ ‫کار‬ ‫همچنان‬
.
‫ا‬ ‫کمتر‬ ‫خالص‬ ‫ضرر‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بازیابی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫موفق‬ ‫بازیابی‬ ‫عملیات‬ ‫یک‬
‫ز‬
RPO
‫باشد‬
.
•
RTO—Recovery time objective (RTO)
‫مقدار‬
‫یک‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫قطعی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ،‫سیستم‬
.
BCP
‫یک‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ها‬
RTO
،‫ها‬‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫کنند‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫برنامه‬
.
‫ماهانه‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫محاسبه‬ ‫نحوه‬
‫تقویم‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫برای‬
30
‫است‬ ‫برابر‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫کل‬ ‫مقدار‬ ،‫روزه‬
:
30
‫روز‬
×
24
‫ساعت‬
/
‫روز‬
×
60
‫دقیقه‬
/
‫ساعت‬
=
43,200
‫دقیقه‬
‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫برای‬
28
‫روزه‬
(
‫فوریه‬
)
‫است‬ ‫برابر‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫کل‬ ‫مقدار‬ ،
:
28
‫روز‬
×
24
‫ساعت‬
/
‫روز‬
×
60
‫دقیقه‬
/
‫ساعت‬
=
40,320
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دقیقه‬
‫فرمول‬
Availability = (Total Uptime)/(Total Uptime + Total Downtime)
‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ضریب‬
30
‫با‬ ‫روزه‬
30
‫در‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫توقف‬ ‫دقیقه‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫آن‬
:
Availability = (43,200 minutes)/(43,200 minutes + 30 minutes) = 0.9993, ‫یا‬ 99.93%
‫خدمات‬ ‫سطح‬ ‫قراردادهای‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬
(SLA)
‫ارائه‬
‫می‬
‫دهند‬
.
SLA
‫گسترده‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫ماهانه‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قراردادی‬
(WAN)
‫و‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫پیوندهای‬
.
SLA
‫خدمات‬ ‫ها‬
WAN
‫به‬ ‫اختصاصی‬ ‫دسترسی‬ ‫پیوندهای‬ ‫و‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫همراهی‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬
.
‫کند‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ماهانه‬ ‫تعهد‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
.
‫هما‬
‫نطور‬
،‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫کناری‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ماهانه‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫در‬ ‫که‬
30
‫تقویم‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توقف‬ ‫دقیقه‬
30
‫معادل‬ ‫روزه‬
99.93
‫است‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫درصد‬
.
ً‫ال‬‫معمو‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬
SLA
‫هایی‬
‫از‬ ‫را‬
99.5
‫تا‬ ‫درصد‬
99.999
‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫درصد‬
.
‫زیرساخت‬ ‫یک‬ ‫دامنه‬ ‫هفت‬
IT
‫معمولی‬
‫زیرساخت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نقشی‬ ‫چه‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصل‬ ‫سه‬
IT
‫که‬ ‫کنیم‬ ‫مرور‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ،‫ابتدا‬ ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫معمولی‬
‫زیرساخت‬ ‫یک‬
IT
‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫معمولی‬
.
‫بز‬ ‫دولتی‬ ‫نهاد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫چه‬ ،‫کوچک‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫چه‬
،‫رگ‬
‫شکل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬‫زیرساخت‬ ‫اکثر‬ ،‫عام‬ ‫سهامی‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫چه‬
1
-
9
‫اند‬‫شده‬ ‫تشکیل‬
:
،‫کاری‬ ‫ایستگاه‬ ،‫کاربر‬
LAN
،
LAN-to-WAN
،
WAN
،
‫سیستم‬ ‫و‬ ،‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬
/
‫دامنه‬
‫کاربردی‬ ‫های‬
chapter 1 (1).pdf
‫شکل‬
1
-
9
‫زیرساخت‬ ‫یک‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬
IT
‫معمولی‬
‫گانه‬ ‫سه‬ ‫الزامات‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫مناسب‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬
C-I-A
‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬
.
‫مروری‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫یافت‬ ‫امروزی‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫تهدیدها‬ ،‫خطرات‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫بر‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ،‫شوند‬ ‫می‬
.
‫نشان‬ ‫شوید‬‫می‬ ‫روبرو‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫فناوری‬ ‫محیط‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫داده‬
‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫ای‬‫الیه‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫رویکرد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫چارچوب‬ ‫زیرساخت‬ ‫اما‬ ،‫نشود‬
.
‫کاربر‬ ‫دامنه‬
‫ک‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ،‫کاربر‬ ‫دامنه‬
‫ند‬
.
‫کاربر‬ ‫دامنه‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ،‫ها‬ ‫نقش‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫دامنه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬ ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫در‬
:
•
‫وظایف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقش‬
-
‫سیست‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫دسترسی‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬
‫برنامه‬ ،‫ها‬ ‫م‬
‫داشت‬ ‫مطابقت‬ ‫کارکنان‬ ‫های‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستورالعمل‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫باشند‬ ‫ه‬
.
‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫استفاده‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫یک‬
(AUP)
،
‫می‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارمندان‬ ‫برای‬ ‫قوانین‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫که‬
‫های‬ ‫دارایی‬ ‫با‬ ‫نیستند‬ ‫مجاز‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مجاز‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫کند‬
IT
،‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫متعلق‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫یافت‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬
.
‫باشد‬ ‫اخراج‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ ‫نقض‬
.
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
chapter 1 (1).pdf
1 von 113

Recomendados

امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary von
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsataryامنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatarysahar_satary
1.5K views44 Folien
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary von
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsataryامنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatarysahar_satary
315 views44 Folien
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary von
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsataryامنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatarysahar_satary
223 views44 Folien
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary von
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsataryامنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatary
امنیت سیستم های کامپیوتری Sahar nejadsatarysahar_satary
991 views44 Folien
اینترنت اشیا در 10 دقیقه von
اینترنت اشیا در 10 دقیقهاینترنت اشیا در 10 دقیقه
اینترنت اشیا در 10 دقیقهMahmood Neshati (PhD)
1.4K views14 Folien
security book von
security book security book
security book Yashar Esmaildokht
932 views461 Folien

Más contenido relacionado

Similar a chapter 1 (1).pdf

Internet of Things Security Challlenges von
Internet of Things Security ChalllengesInternet of Things Security Challlenges
Internet of Things Security Challlengesquickheal_co_ir
787 views30 Folien
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه von
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهtarasad
114 views22 Folien
IOT security von
IOT securityIOT security
IOT securityleila valiei
611 views29 Folien
IOT security von
IOT securityIOT security
IOT securityleila valiei
132 views25 Folien
Network security von
Network securityNetwork security
Network securityIman Rahmanian
466 views45 Folien
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک von
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک abbas ahmadi
119 views27 Folien

Similar a chapter 1 (1).pdf(20)

Internet of Things Security Challlenges von quickheal_co_ir
Internet of Things Security ChalllengesInternet of Things Security Challlenges
Internet of Things Security Challlenges
quickheal_co_ir787 views
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه von tarasad
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
tarasad114 views
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک von abbas ahmadi
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک
نقش شبکه اجتماعی_در_تجارت_الکترونیک
abbas ahmadi119 views
امنیت شبکه von arichoana
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکه
arichoana5.4K views
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو von Masoud Zamani
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش روInternet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Masoud Zamani3.7K views
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد von Farzad Khandan
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
Farzad Khandan1.9K views
ترندهای مهم استارتاپی 2018 von aliaalistartup
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018
aliaalistartup7 views
Security in internet shopping von farzaneh1234
Security in internet shoppingSecurity in internet shopping
Security in internet shopping
farzaneh123472 views
security in internet shopping von farzaneh1234
security in internet shoppingsecurity in internet shopping
security in internet shopping
farzaneh1234105 views
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم von Aidin Azari
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارمبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل چهارم
Aidin Azari90 views

chapter 1 (1).pdf

 • 1. ‫اول‬ ‫فصل‬ ‫امنیت‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شناسیم‬ ‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ‫شبکه‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫فروتنانه‬ ‫آغاز‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫خارق‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫رشد‬ . ‫ب‬ ‫ابزاری‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫ود‬ ‫جهان‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫تعداد‬ ‫توسط‬ ‫با‬ ‫ی‬ 5 ‫است‬ ‫کاربر‬ ‫میلیارد‬ . ‫ت‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫ارتباط‬ ‫راه‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫جارت‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫ناگفتنی‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ . ‫ه‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫امروزه‬ ‫ای‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫جدید‬ . ‫جدید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫و‬ ‫بالدرنگ‬ ‫استریم‬ ‫مانند‬ . ‫ب‬ ‫شروع‬ ‫اینترنت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ،‫کرد‬ ‫کار‬ ‫ه‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫چه‬ ،‫بودند‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫متصل‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫اکثر‬ . ‫ای‬ ‫با‬ ،‫حال‬ ‫ن‬ ،‫هوشمند‬ ‫های‬‫تلفن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫ها‬‫رایانه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫ها‬‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫ای‬‫فزاینده‬ ‫تعداد‬ ،‫اخیر‬ ‫های‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫هواپیماهای‬ ،‫خودکار‬ ‫فروش‬ ‫های‬‫ماشین‬ ،‫درها‬ ‫زنگ‬ ،‫خانگی‬ ‫لوازم‬ ،‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ،‫ها‬‫تبلت‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫متصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫توانند‬‫می‬ ،‫هوشمند‬ ‫های‬‫ساختمان‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬‫خانه‬ ،‫سرنشین‬ ‫ه‬ ‫بگذارند‬ ‫اشتراک‬ .
 • 2. ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫شناسیم‬ ‫می‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫اینترنت‬ (IoT) ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫رشدی‬ ‫جهش‬ ،‫ما‬ . ‫سال‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫اگرچه‬ 1969 ‫اما‬ ،‫کرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫وابستگی‬ ‫میزان‬ . ‫با‬ ‫روزمره‬ ‫عادی‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫امروزه‬ ‫دارند‬ ‫تعامل‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ . ‫شخ‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫اغلب‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫عدم‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫صی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫آزاردهنده‬ ‫تجاری‬ . ‫امنی‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫تی‬ ‫مواجه‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هستند‬ . ‫طور‬ ‫به‬ ‫کالهبردار‬ ‫هنرمندان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تروریست‬ ،‫تهاجمی‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫سایبری‬ ‫مجرمان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمین‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫سایه‬ ‫در‬ ‫مستمر‬ ‫و‬ ‫فزاینده‬ . ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫اتصال‬ ‫بالفاصله‬ ‫آید‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سختی‬ ‫و‬ ‫ناامیدی‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ . ‫کس‬ ‫هر‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫سرقت‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ( ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ) ‫کند‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تواند‬ ‫می‬ . ‫ب‬ ‫از‬ ‫دتر‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ملی‬ ‫اقتصاد‬ ‫برای‬ ‫تهدیدی‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫حمالت‬ ،‫آن‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫الکترونیکی‬ .
 • 3. ‫کند‬ ‫می‬ ‫تهدید‬ ‫را‬ ‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫سایبری‬ ‫حمالت‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ . ‫م‬ ‫تروریستی‬ ‫مهاجمان‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫نظامی‬ ‫ارتباطات‬ ‫یا‬ ‫ببندند‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫توانند‬ . ‫کنی‬ ‫ایجاد‬ ‫تفاوت‬ ‫توانی‬ ‫می‬ ‫تو‬ . ‫و‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫افرادی‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫بتوانند‬ ‫کنند‬ ‫محافظت‬ ‫سایبری‬ ‫مجرمان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ها‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دستگاه‬ ،‫ها‬‫رایانه‬ ‫از‬ . ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫همه‬ ،‫ید‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫اطراف‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫چیز‬ . ‫فصل‬ ‫این‬ ،‫شروع‬ ‫برای‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیتی‬ ‫اصطالحات‬ ‫و‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باید‬ ‫سایبری‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ .
 • 4. ‫فصل‬ ‫مباحث‬ 1 ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬ ‫به‬ ‫فصل‬ ‫این‬ : • ‫چیست‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نقض‬ ‫و‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ • ‫چیست؟‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ • ‫چیست؟‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصول‬ • ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ IT) ) ‫چیست؟‬ • ‫چیست؟‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫حلقه‬ ‫ترین‬ ‫ضعیف‬ • ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امنیتی‬ ‫سیاست‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫دهد‬ • ‫فناور‬ ‫زیرساخت‬ ‫امنیتی‬ ‫نیازهای‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫ی‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫اطالعات‬
 • 5. ‫فصل‬ ‫اهداف‬ 1 ‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫قادر‬ ،‫کردید‬ ‫کامل‬ ‫را‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫وقتی‬ : • ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نقض‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫توضیح‬ • ‫ح‬ ‫هفت‬ ‫بر‬ ‫محرمانگی‬ ‫و‬ ‫یکپارچگی‬ ،‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫الزامات‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫نحوه‬ ‫وزه‬ ‫زیرساخت‬ IT ‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫معمولی‬ . • ‫ش‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫یافت‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ،‫خطر‬ ‫رح‬ ‫دهید‬ • ‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫امنیتی‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ • ‫ناش‬ ‫خطرات‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امنیتی‬ ‫سیاست‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫ی‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫رایج‬ ‫های‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ‫از‬ • ‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫استاندارد‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫نحوه‬
 • 6. ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫با‬ ‫جهانی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫امروزی‬ ‫اینترنت‬ 5 ‫است‬ ‫کاربر‬ ‫میلیارد‬ . ‫و‬ ‫مشاغل‬ ،‫ها‬ ‫دولت‬ ‫همه‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ . ‫ب‬ ‫تنها‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫رای‬ ‫نبود‬ ‫کافی‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫تبدیل‬ . ‫ب‬ ‫مکانیسم‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫این‬ ‫یابی‬ ‫مکان‬ ‫رای‬ ‫متصل‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫پیوند‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫نیاز‬ ‫داشتند‬ . ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ A ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫سند‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫آسان‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫به‬ B ‫داشت‬ ‫نیاز‬ . ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫ارتباط‬ ‫نحوه‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫سیستمی‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ . ‫وب‬ ‫جهانی‬ ‫شبکه‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫نام‬ (WWW) ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫نیز‬ ‫وب‬ . ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ : ‫پ‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اینترنت‬ ‫می‬ ‫یوند‬ ‫دهد‬ . ‫است‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ،‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اتصال‬ ‫وب‬ . ‫و‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ،‫ها‬ ‫شبکه‬ ،‫کاربران‬ ‫همه‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫جهانی‬ ‫الکترونیکی‬ ‫قلمرو‬ ‫این‬ .
 • 7. ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫اخیر‬ ‫اطالعات‬ ‫نقض‬ ) 2014 – 2020 ( ‫و‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫آسیب‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫شده‬‫گزارش‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫نقض‬ ‫تعداد‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫افزایش‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫ها‬‫سازمان‬ . ‫اند‬ ‫شده‬ ‫قربانی‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ . ‫جدول‬ 1 - 1 ‫فهرس‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫داده‬ ‫نقض‬ ‫تأثیر‬ ‫و‬ ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫سازمان‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫نقض‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫ت‬ ‫کند‬ ‫می‬ . ‫جدول‬ 1 - 1 ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫نقض‬ ‫داده‬ ‫نقض‬ ‫ها‬ ‫دسامبر‬ ‫در‬ ‫یاهو‬ 2016 ‫میلیارد‬ ‫یک‬ ‫هکرها‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫فاش‬ ‫اند‬ ‫انداخته‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ . ‫اکتبر‬ ‫در‬ 2017 ‫اطالعات‬ ‫یاهو‬ ، ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫نقض‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫تخمین‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫بیشتری‬ 3 ‫میلیارد‬ ‫داد‬ ‫افزایش‬ . O R G A NI Z A TI ON yaho o ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تاثیر‬ ‫رخنه‬ ‫ر‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواسته‬ ‫یاهو‬ ‫کاربران‬ ‫همه‬ ‫از‬ ،‫یاهو‬ ‫نقض‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫مز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مرتبط‬ ‫امنیتی‬ ‫سواالت‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫روز‬ ‫کنند‬ . ‫و‬ ‫ها‬‫گذرواژه‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫همچنین‬ ‫های‬‫گذرواژه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫حساب‬ ‫سایر‬ ‫های‬‫گذرواژه‬ ‫فوری‬ ‫تغییر‬ ‫شدن‬ ‫منصرف‬ ،‫گذاشتند‬‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یاهو‬ ‫شده‬ ‫فاش‬ ‫د‬ .
 • 8. Firs T Am Eric An Fin Anci Al Cor Por Atio N Veri Fica Tion s.Io Mar Riott /Sta Rwo Od Hot els ‫حدود‬ 885 ‫حساس‬ ‫شخصی‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ 2019 ‫کرد‬ ‫درز‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ . ‫هکرها‬ ‫تراک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫استخراج‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫توانستند‬ ‫نش‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ 2003 ‫بود‬ . ‫ق‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫بالفاصله‬ ‫مشتریان‬ ‫رار‬ ‫شد‬ ‫نقض‬ ‫آنها‬ ‫شخصی‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫زیرا‬ ‫داشتند‬ ‫ه‬ ‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫همچنان‬ ‫خطر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بود‬ . ‫فوریه‬ ‫در‬ 2019 ، 763 ‫منحص‬ ‫کاربر‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫میلیون‬ ‫ر‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫سرویس‬ ‫فرد‬ ‫به‬ Verifications.io ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫پروتکل‬ ‫آدرس‬ ،‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫نام‬ ‫همراه‬ (IP) ، ‫شد‬ ‫فاش‬ ‫جنسیت‬ ‫و‬ ‫تولد‬ ‫تاریخ‬ . ‫مشتریان‬ ،‫آمریکایی‬ ‫نقض‬ ‫اولین‬ ‫همانند‬ Verifications.io ‫برای‬ ‫باالیی‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫بودند‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ‫قربانی‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ( ‫و‬ ‫هنوز‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ .) ‫د‬ ‫استاروود‬ ‫های‬‫استراحتگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هتل‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬ ‫ر‬ ‫سال‬ 2014 ‫سال‬ ‫تا‬ ‫نفوذ‬ ‫این‬ ‫اما‬ ،‫افتاد‬ ‫خطر‬ ‫به‬ 2018 ‫نشد‬ ‫شناسایی‬ . ‫سکوت‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫چهار‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫هکرها‬ ‫کردند‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫اطالعات‬ . ،‫پایان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زد‬ ‫تخمین‬ ‫استاروود‬ 500 ‫اطالعات‬ ‫مهمان‬ ‫میلیون‬ ‫کارت‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫پاسپورت‬ ‫اطالعات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شخصی‬ ‫حدود‬ ‫پرداخت‬ 100 ‫اند‬ ‫رفته‬ ‫سرقت‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫میلیون‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫رمزگذاری‬ ‫پرداخت‬ ‫کارت‬ ‫اطالعات‬ ‫اگرچه‬ . ‫ماریوت‬ ،‫استاروود‬ ‫نقض‬ ‫کشف‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫کرد‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫استاروود‬ ‫اینترنشنال‬ . ‫ماریوت‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫شد‬ ‫مجبور‬ ‫شد‬ ‫مجبور‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نرم‬ ‫پنجه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نامشخصی‬ ‫مبلغ‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫کند‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬ ‫و‬ .
 • 9. Twi Tter Fire Eye ‫مه‬ ‫ماه‬ ‫در‬ 2018 ‫اعالم‬ ‫توییتر‬ ‫اجتماعی‬ ‫رسانه‬ ‫پلتفرم‬ ، ‫کرد‬ ‫عبور‬ ‫رمزهای‬ ‫ذخیره‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اشکال‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫اس‬ ‫شده‬ ‫نشده‬ ‫رمزگذاری‬ ‫الگ‬ ‫فایل‬ ‫مکان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫ت‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫هکرها‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ . ‫اکی‬ ‫توییتر‬ ً‫ا‬‫د‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫توصیه‬ 300 ‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬ ‫حساب‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫نکرد‬ ‫فاش‬ ‫هرگز‬ ‫اما‬ ،‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫نقض‬ ‫این‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ً‫ا‬‫واقع‬ . ‫اجتم‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫اعی‬ ‫استفاده‬ ‫سایت‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫عبور‬ ‫رمزهای‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫افشای‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫د‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫های‬ ‫حساب‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫هکرها‬ ‫بیاندازند‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سایت‬ . ‫خوب‬ ‫های‬‫روش‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫نقض‬ ،‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫برای‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫فاش‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اضافی‬ ‫حمالت‬ . ‫دسامبر‬ ‫در‬ 2020 ‫امنیتی‬ ‫شرکت‬ ، FireEye ‫اعالم‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫ابزارهای‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫سرقت‬ ‫به‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مشتریان‬ . ‫اختصاصی‬ ‫ابزارهای‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ FireEye ، FireEye ‫هشدار‬ ‫برای‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آن‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫کردن‬ ‫هک‬ . ‫می‬ ‫که‬ ‫بد‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫در‬ ،‫شوید‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ،‫متأسفانه‬ ‫خواهند‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫باز‬ ،‫بدزدند‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫داده‬ . ‫متصل‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دستگاهی‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬ ‫هر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ IoT ‫ایجاد‬ ‫پشتیبان‬ ‫آنها‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫کند‬ ‫می‬ . ‫اینترنت‬ ‫دولت‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫مرز‬ ‫یک‬ ‫بلوغ‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ،‫بیرونی‬ ‫فضای‬ ‫مانند‬ ‫قدرت‬ ‫یا‬ ‫ی‬ ‫ندارد‬ ‫مرکزی‬ . ‫است‬ ‫مشکوک‬ ‫رفتارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫این‬ . ‫های‬‫بخش‬ ،‫جهان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫نقض‬ ‫حمالت‬ ‫و‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خصوصی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ .
 • 10. ‫کش‬ ‫از‬ ‫نمایندگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مهاجمانی‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫سایبری‬ ‫مجرمان‬ ،‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫اخیر‬ ‫حمالت‬ ‫این‬ ‫ورهای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫دیگر‬ . ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫منافع‬ ‫علیه‬ ‫سایبری‬ ‫حمالت‬ ‫تعداد‬ . ‫اینترن‬ ‫به‬ ‫نقلیه‬ ‫وسایل‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫خانگی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ،‫ت‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مهاجمان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سرقت‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬‫داده‬ ‫سازد‬‫می‬ ‫ضروری‬ ‫کاربران‬ . ‫را‬ ‫خود‬ ‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دولتی‬ ‫هر‬ ‫وظیفه‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت‬ ‫های‬‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫دارایی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫مسئولیت‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫امنیت‬ ،‫کند‬ ‫تضمین‬ ‫خود‬ ‫حساس‬ ( ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫تامین‬ ‫های‬‫شماره‬ ‫مانند‬ ) ‫خود‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫محافظت‬ ‫کند‬ ‫محافظت‬ . ‫شکل‬ ‫ماست‬ ‫همه‬ ‫مسئولیت‬ 1 - 1 ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫مرز‬ ‫این‬ .
 • 12. ‫کد‬ ‫و‬ ‫ویروس‬ ‫مخرب‬ ‫عامالن‬ ‫کاله‬ ‫هکرهای‬ ‫سیاه‬ ‫کاربران‬ ‫میزبان‬ ‫مهاجم‬ ‫شکل‬ 1 - 1 ‫مجازی‬ ‫فضای‬ : ‫جدید‬ ‫مرز‬
 • 13. ‫نیستند‬ ‫امن‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجزای‬ . ‫کشی‬ ‫کابل‬ ‫شامل‬ ‫اجزایی‬ ‫چنین‬ ، ‫ات‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫فیزیکی‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫صال‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ . ‫پروتک‬ ‫نسخه‬ ‫ترین‬‫رایج‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫کمبود‬ ،‫مشکل‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫ارتباطی‬ ‫ل‬ ( ‫اینترنت‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫های‬‫روش‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫فهرستی‬ ‫یعنی‬ ) - ‫کنترل‬ ‫پروتکل‬ ‫انتقال‬ / ‫پروتکل‬ ‫اینترنت‬ (TCP/IP) ‫است‬ . TCP/IP ‫فقط‬ ‫پروتک‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫پروتکل‬ ‫یک‬ ‫ل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ . ‫های‬‫پروتکل‬ TCP/IP ‫دو‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ارتب‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫رایانه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ،‫اند‬‫شده‬ ‫نامگذاری‬ ‫مهم‬ ‫پروتکل‬ ‫و‬ ،‫اط‬ ‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ،‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ . TCP/IP ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫ها‬ ‫بسته‬ ‫یا‬ ‫قطعات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫رایانه‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تا‬ ‫کند‬ . ‫ا‬ ‫نهفته‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫مشکل‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫بسته‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ IP ‫با‬ ‫است‬ ‫خواندن‬ ‫قابل‬ ‫است‬ ‫همه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خواندنی‬ ‫حالت‬ ‫این‬ . ‫ش‬ ‫ارسال‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ‫ده‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ TCP/IP ‫شوند‬ ‫تر‬ ‫ایمن‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫رمزگذاری‬ ‫یا‬ ‫مخفی‬ ‫باید‬ . ‫شکل‬ 1 - 2 ‫داده‬ ‫بسته‬ ‫ساختار‬ ‫درون‬ ‫های‬ TCP/IP ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ .
 • 15. ‫شکل‬ 1 - 2 ‫ارتباطات‬ TCP/IP ‫هستند‬ ‫واضح‬ ‫متن‬ ‫بصورت‬
 • 16. ‫م‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫میل‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫چرا‬ ،‫است‬ ‫ناامن‬ ‫حد‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫اینترنت‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫اینها‬ ‫همه‬ ‫تصل‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫عظیم‬ ‫رشد‬ ،‫پاسخ‬ ‫افزایند؟‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ 1990 ‫دهه‬ ‫اوایل‬ ‫تا‬ 2000 ‫خطر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫آنالین‬ ‫شده‬ ‫درک‬ ‫پایین‬ ‫نسبتا‬ . ‫ف‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫وری‬ ‫داد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫متعدد‬ ‫منابع‬ . ‫احساس‬ ‫کاربران‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نادر‬ ‫سایبری‬ ‫جرایم‬ ،‫وب‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫داشتند‬ ‫آنالین‬ ‫بودن‬ ‫ناشناس‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ . ‫افز‬ ‫را‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ‫آسان‬ ‫اتصال‬ ‫جذابیت‬ ‫داد‬ ‫ایش‬ . ‫کرد‬ ‫کمک‬ ‫پرسرعت‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫متعاقب‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫تقاضا‬ ‫این‬ . ‫مشاغ‬ ،‫خانوارها‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫تر‬‫رایج‬ ‫با‬ ‫و‬ ،‫کردند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫پرسرعت‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫ها‬‫دولت‬ ‫تر‬‫صرفه‬‫به‬ ‫وص‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫دستگاه‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫کجا‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ،‫سلولی‬ ‫سیم‬‫بی‬ ‫اتصاالت‬ ‫شدن‬ ،‫کنید‬ ‫ل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تر‬‫آسان‬ ‫کردن‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ . ‫شکل‬ 1 - 3 ‫به‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫متصل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫صورت‬ . ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫پذیری‬‫آسیب‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫تهدید‬ ،‫ریسک‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫تر‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫مهاجم‬ ‫یا‬ ‫هکر‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ IP ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ . ‫به‬ ‫متصل‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ IP ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫مهاجم‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫شد‬ ‫اعطا‬ ‫شوند‬ ‫وارد‬ ‫آسیب‬ ‫یا‬ ‫رفته‬ ‫سرقت‬ ‫به‬ . ‫ماهیت‬ ‫این‬ " ‫تاریک‬ ‫شرور‬ " ‫ه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ‫هکر‬ ‫یک‬ ‫کرها‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ " ‫سیاه‬ ‫کاله‬ " ‫کرد‬ ‫کمک‬ ‫زدن‬ ‫برچسب‬ .
 • 19. ‫است‬ ‫بوده‬ ‫نسلی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫نیز‬ ‫اینترنت‬ ‫رشد‬ . ‫نسل‬ ‫فرهنگ‬ Y ( ‫افرادی‬ ‫های‬‫سال‬ ‫بین‬ ‫که‬ 1981 ‫تا‬ 1996 ‫که‬ ،‫اند‬‫آمده‬ ‫دنیا‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هزاره‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫نامیده‬ ‫نیز‬ ) ‫بومی‬ ‫های‬‫بچه‬ ‫بازنشستگی‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ‫مطرح‬ ‫شد‬ . ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ،‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫نسل‬ ‫این‬ ‫طور‬ ‫شدند‬ ‫بزرگ‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ . ‫نام‬ ‫به‬ ‫جدیدتر‬ ‫نسل‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫نسل‬ z ‫وجود‬ ،‫دارد‬ ( ‫افرادی‬ ‫های‬‫سال‬ ‫بین‬ ‫که‬ 1997 ‫تا‬ 2012 ‫اند‬‫شده‬ ‫متولد‬ ) ‫و‬ ‫ثابت‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬‫گوشی‬ ‫بدون‬ ‫زندگی‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ، ‫اند‬‫نکرده‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫بالدرنگ‬ ‫ارتباطات‬ . ‫شامل‬ ‫امروزی‬ ‫شخصی‬ ‫ارتباطات‬ Voice over Internet Protocol (VoIP) ، ‫ویدئو‬ ‫و‬ ‫صوتی‬ ‫کنفرانس‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫رسانه‬ ‫و‬ ،‫متنی‬ ‫های‬‫پیام‬ ‫است‬ ‫کنفرانس‬ . ‫پروتکل‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫این‬ ‫شروع‬ ‫جلسه‬ SIP-enabled) ) ً‫ال‬‫معمو‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫شناخته‬ ‫یکپارچه‬ ‫ارتباطات‬ . ‫س‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫یکپارچه‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫نمونه‬ ‫رویس‬ ‫فوری‬ ‫رسانی‬‫پیام‬ Google Chat™ ، ،‫مسنجر‬ ‫یاهو‬ WebexTM ، GoToMeeting™ ، Zoom™ ، Adobe ™ Connect ‫و‬ SkypeTM for Business ‫آنالین‬ ‫جلسه‬ ‫های‬‫ویژگی‬ .
 • 20. ‫است‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫جنگ‬ ،‫حال‬ ‫همین‬ ‫در‬ . ‫قب‬ ‫از‬ ‫دشمنان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نبرد‬ ‫میدان‬ ‫ل‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫دروازه‬ ‫در‬ . ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫دشمن‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ - ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ - ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫است‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ . ‫غیرم‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫مهاجم‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫نام‬ ،‫بنابراین‬ ،‫است‬ ‫جاز‬ ‫آورد‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اجازه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫مجاز‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫های‬‫شناسه‬ ‫مهاجم‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ . ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫مهاجم‬ ،‫ورود‬ ‫های‬‫اعتبارنامه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کند‬‫می‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ . ‫ه‬‫کنترل‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ،‫شود‬ ‫داده‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ ‫اگر‬ ‫ای‬ ‫باشند‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫حساس‬ ‫های‬‫داده‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ . ‫همی‬ ‫به‬ ،‫دلیل‬ ‫ن‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫مناسب‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ . ‫امنیت‬ ‫جنگ‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ایج‬ ‫اطالعات‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫تقاضای‬ ،‫اطالعات‬ ‫شده‬ ‫اد‬ ‫ت‬ ‫منافع‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫سایبری‬ ‫جنگجویان‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نوع‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جاری‬ ‫هستند‬ .
 • 21. ‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ،‫خطرات‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫خطرات‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫خطرات‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫متن‬ ‫این‬ . ‫شناس‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫ایی‬ ‫د‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫خطرات‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫هد‬ . ‫تهد‬ ،‫خطرات‬ ‫مفاهیم‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫کنید‬ ‫ایمن‬ ‫ممکن‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫ها‬‫رایانه‬ ‫چگونه‬ ‫بفهمید‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫یدها‬ ‫بدانید‬ ‫را‬ ‫ها‬‫پذیری‬‫آسیب‬ . ‫معم‬ ،‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رویدادهایی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫از‬ ‫سطحی‬ ‫ریسک‬ ً‫ال‬‫و‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫بدی‬ ‫اتفاق‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫احتمال‬ ‫این‬ . ‫ی‬ ،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ک‬ ‫باشد‬ ‫اطالعات‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ،‫دستگاه‬ ‫یک‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دارایی‬ . ‫نمو‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫خطر‬ : • ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ • ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ساختمانی‬ ‫فاجعه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫ویران‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ • ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬
 • 22. ‫تهدید‬ ‫آسی‬ ‫دارایی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫انسانی‬ ‫یا‬ ‫طبیعی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫اقدامی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫برساند‬ ‫ب‬ . ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫آنها‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شدید‬ ‫های‬ ‫طوفان‬ ‫و‬ ‫زلزله‬ ،‫سیل‬ ‫شامل‬ ‫طبیعی‬ ‫تهدیدهای‬ ‫تجاری‬ ‫عملیات‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫ایجاد‬ ( ‫ک‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تداوم‬ ‫طرح‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ار‬ [BCP] ) ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫بهبود‬ ( ‫بازیابی‬ ‫طرح‬ ‫یعنی‬ ‫بالیا‬ [DRP] ‫کنند‬ ‫می‬ .). ‫یک‬ BCP ‫که‬ ‫را‬ ‫کارکردهایی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ DRP ‫تعریف‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پای‬ ‫روی‬ ‫دوباره‬ ،‫طوفان‬ ‫یا‬ ‫سوزی‬ ‫آتش‬ ‫مانند‬ ،‫بزرگ‬ ‫فاجعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫خود‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫باز‬ . ‫کدهای‬ ،‫ها‬ ‫ویروس‬ ‫شامل‬ ‫کامپیوتری‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تهدیدات‬ ‫است‬ ‫غیرمجاز‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫مخرب‬ . ‫رساند‬ ‫آسیب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتری‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫ویروس‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫کام‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫بدافزار‬ ‫یا‬ ‫مخرب‬ ‫کدهای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫پیوتری‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫دیسک‬ ‫هارد‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫مانند‬ ‫خاص‬ ‫عمل‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ . ‫می‬ ‫تهدید‬ ‫برساند‬ ‫آسیب‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ،‫فرد‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تواند‬ .
 • 23. ‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫اثرگذاری‬ ‫یا‬ ‫تهدید‬ ‫تحقق‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضعفی‬ ‫نقطه‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫کند‬ ‫ی‬ . ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫آتش‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫به‬ ،‫چیست‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫اینکه‬ ‫درک‬ ‫برای‬ . ‫ر‬ ‫غذا‬ ‫اگر‬ ،‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫روی‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫آتش‬ ‫مهار‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫روشن‬ ‫کوره‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آتشی‬ ‫باید‬ ،‫پزید‬‫می‬ ‫کباب‬ ‫ورت‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫خطری‬ ‫آتش‬ ،‫گریل‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬ . ‫مر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آتش‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫کز‬ ‫پ‬ ‫آسیب‬ ‫آتش‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آسیب‬ ‫باعث‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫داده‬ ‫ذیر‬ ‫نیست‬ ‫اینگونه‬ ‫گریل‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫است‬ . ‫آس‬ ‫باعث‬ ‫همیشه‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫تهدید‬ ،‫بنابراین‬ ‫نمی‬ ‫یب‬ ‫شود‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫باید‬ ‫تهدید‬ ‫یک‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬ . ‫شوند‬ ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ . ‫ها‬‫رایانه‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ناگ‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫برنامه‬ ،‫بنویسند‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫انسان‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫مفید‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫حاوی‬ ‫زیر‬ ‫هستند‬ ‫خطا‬ . ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫مجوز‬ ‫توافقنامه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫فروشندگان‬ ،‫بنابراین‬ ( EULA ) ‫از‬ ‫خود‬ ‫کنند‬ ‫محافظت‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫تعهدات‬ ‫برابر‬ ‫در‬ . ‫ک‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ،‫ند‬ EULA ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ . ‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫فروشندگان‬ ‫همه‬ EULA ‫بار‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫متخصصان‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫است‬ ‫داخلی‬ .
 • 24. ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫مجوز‬ ‫قراردادهای‬ ( EULA ) EULA ‫هستند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫بین‬ ‫مجوز‬ ‫های‬ ‫نامه‬ ‫توافق‬ ‫ها‬ . EULA ‫برای‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫یک‬ ‫حاوی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ناقص‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ادعاهای‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫فروشندگان‬ ‫سلب‬ ‫هکر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اشکاالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فروشندگان‬ ‫مسئولیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ضمانت‬ ‫مسئولیت‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫سوء‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫توانند‬ . ‫از‬ ‫ای‬ ‫گزیده‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ EULA ‫های‬ ‫ضمانت‬ ‫فقط‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مایکروسافت‬ " ‫محدود‬ " ‫برای‬ ‫را‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خود‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ . EULA ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫همچنین‬ " ‫تمام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫ایرادات‬ " ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ . ‫نامه‬ ‫ضمانت‬ ‫از‬ ‫مسئولیت‬ ‫سلب‬ . ‫ضمان‬ ‫تنها‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محدودی‬ ‫ضمانت‬ ‫ت‬ ‫دیگری‬ ‫صریح‬ ‫ضمانت‬ ‫هر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صریح‬ ( ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ) ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫هر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫یا‬ ‫سند‬ . ‫ت‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ضمانت‬ ‫جز‬ ‫به‬ ،‫آن‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫ا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫محصوالت‬ ،‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬ ( ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ) ‫هست‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ،‫حال‬ ‫هر‬ . EULA ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫مسئولیت‬ ‫همچنین‬ ‫مایکروسافت‬ 5 ‫دالر‬ ( ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ) ‫می‬ ‫محدود‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ،‫کند‬ : ‫مسئولیت‬ ‫محدودیت‬ . ‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫وارده‬ ‫خسارت‬ ‫هرگونه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫دارویی‬ ‫هرگونه‬ ( ، ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ، ‫جمله‬ ‫از‬ ‫عمومی‬ ‫یا‬ ‫مستقیم‬ ‫های‬ ‫خسارت‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارجاع‬ ‫های‬ ‫خسارت‬ ‫تمام‬ ) ‫مایکروسافت‬ ‫مسئولیت‬ ‫کل‬ ، ‫هر‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫ارائه‬ ‫هرگونه‬ ‫تحت‬ ‫آن‬ ‫کنندگان‬ ‫تأمین‬ ‫از‬ ‫یک‬ EULA ‫و‬ ‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫شما‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ( ‫جز‬ ‫به‬ ‫ض‬ ‫نقض‬ ‫هرگونه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫مایکروسافت‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫جایگزینی‬ ‫یا‬ ‫اصالح‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مانت‬ ‫محدود‬ ) ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مبلغ‬ ‫به‬ ‫باید‬ 0.5 ‫شود‬ ‫محدود‬ ‫دالر‬ . ‫فوق‬ ‫های‬‫مسئولیت‬ ‫سلب‬ ‫و‬ ‫مستثنیات‬ ،‫ها‬‫محدودیت‬ ( ‫شامل‬ ‫های‬‫بخش‬ 9 ، 10 ‫و‬ 11 ‫باال‬ ) ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ،‫شود‬ ‫اعمال‬ ‫اعمال‬ ‫قابل‬ ‫قانون‬ ‫توسط‬ ‫مجاز‬ ‫میزان‬ ‫حداکثر‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫خسارت‬ ‫جبران‬ ‫امکان‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ .
 • 25. ‫چیست؟‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫آ‬ ‫سازنده‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫ن‬ ‫کنیم‬ ‫تقسیم‬ . ‫ا‬ ‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ،‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫شامل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ،‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬ . ‫از‬ ‫عاری‬ ‫امنیت‬ ‫است‬ ‫خطر‬ ‫یا‬ ‫خطر‬ . ‫اس‬ ‫آرزویی‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ریسک‬ ‫مقداری‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ،‫ت‬ ‫مطلق‬ ‫نه‬ . ‫ا‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫مجموعه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫طالعاتی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫محافظت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫داده‬ . ‫اک‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫نون‬ ‫رسی‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫تضمین‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫کنند‬ ‫دگی‬ . ‫شکل‬ 1 - 4 ‫می‬ ‫مرور‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫یافت‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫انواع‬ ‫کند‬ .
 • 28. ‫ک‬ ‫می‬ ‫تحریک‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫انطباق‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫ند‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫تهدیدات‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ . ‫خود‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫افراد‬ ‫شخ‬ ‫اطالعات‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫معنوی‬ ‫مالکیت‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫مسئول‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫وکارها‬‫کسب‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫محافظت‬ ‫صی‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کار‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫خصوصی‬ ‫یا‬ . ‫کن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫مختلف‬ ‫قوانین‬ ‫های‬ ‫ترل‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫محرمانه‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫امنیتی‬ . ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫جاری‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ : • ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫مدیریت‬ ‫قانون‬ ‫فدرال‬ – (FISMA) ‫در‬ ‫سال‬ 2002 ،‫شد‬ ‫تصویب‬ FISMA ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫پش‬ ‫فدرال‬ ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫فدرال‬ ‫غیرنظامی‬ ‫های‬ ‫تیبانی‬ ‫کنند‬ ‫فراهم‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ . • ‫فدرال‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫نوسازی‬ ‫قانون‬ – (FISMA) ‫که‬ ‫سال‬ ‫در‬ 2014 ،‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ FISMA ‫برای‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ FISMA 2002 ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫تهدیدات‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شیوه‬ .
 • 29. • ‫قانون‬ - Sarbanes-Oxley (SOX) ‫در‬ ‫سال‬ 2002 ،‫شد‬ ‫تصویب‬ SOX ‫می‬ ‫عام‬ ‫سهامی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫ارائه‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫که‬ ‫خواهد‬ . ‫اط‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫العات‬ ‫گزارش‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬ ‫خصوصی‬ ‫خود‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ . • ‫قانون‬ Gramm-Leach-Bliley (GLBA) - ‫سال‬ ‫در‬ 1999 ، GLBA ‫نیاز‬ ‫مالی‬ ‫مؤسسات‬ ‫انواع‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫محافظت‬ ‫مشتریان‬ ‫خصوصی‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ . • ‫سالمت‬ ‫بیمه‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫قانون‬ (HIPAA) - ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ 1996 ،‫شد‬ ‫تصویب‬ HIPAA ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بیمار‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ . • ‫قانون‬ ‫کودکان‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ (CIPA) - ‫که‬ ‫سال‬ ‫در‬ 2000 ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫تصویب‬ 2011 ‫روز‬ ‫به‬ ،‫شد‬ CIPA ‫اینترن‬ ‫ایمنی‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مدارس‬ ‫می‬ ‫ت‬ ‫کند‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سیاست‬ :
 • 30. o ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫نامناسب‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ o ‫الکترونیکی‬ ‫ارتباطات‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫روم‬ ‫چت‬ ،‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫کودکان‬ ‫امنیت‬ ‫تضمین‬ o ‫آنالین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫توسط‬ ‫غیرقانونی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫هک‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ o ‫مجوز‬ ‫بدون‬ ‫کودکان‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫افشای‬ ‫منع‬ o ‫مضر‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫کودکان‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ o ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫خطرات‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کودکان‬ ‫به‬ ‫هشدار‬ • ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫آموزشی‬ ‫حقوق‬ ‫قانون‬ (FERPA) - ‫که‬ ‫سال‬ ‫در‬ 1974 ،‫شد‬ ‫تصویب‬ FERPA ‫کند‬ ‫می‬ ‫محافظت‬ ‫آنها‬ ‫مدرسه‬ ‫سوابق‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫خصوصی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ . ‫شکل‬ 1 - 5 ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫صنعت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ .
 • 31. ‫شکل‬ 1 - 5 ،‫انطباق‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تحریک‬
 • 32. ‫تن‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫قوانین‬ ،‫تاکنون‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ‫انطباق‬ ‫قوانین‬ ‫تمام‬ ‫جایی‬ ‫ها‬ ‫هستند‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫نگران‬ ‫قانونگذاران‬ ‫که‬ ‫نیست‬ . ‫تد‬ ‫مشغول‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫وین‬ ‫هستن‬ ‫سایبری‬ ‫مجرمان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫د‬ . ‫م‬ ،‫شخصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫تالش‬ ‫ترین‬‫گسترده‬ ‫و‬ ‫جدیدترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قررات‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫عمومی‬ (GDPR) ‫است‬ . GDPR ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫قوانین‬ ‫در‬ ‫مقرراتی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫محافظت‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫شهروند‬ ‫هر‬ ‫فردی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ . GDPR ‫داده‬ ‫مالکیت‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ . ‫اگرچه‬ GDPR ‫سرازی‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫داده‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫مقررات‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫خارج‬ . ‫را‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫شهروندان‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫رعایت‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ GDPR ‫است‬ .
 • 33. ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصول‬ ‫اما‬ ،‫باشد‬ ‫امن‬ ‫باید‬ ‫خصوصی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫موافق‬ ‫مردم‬ ‫اکثر‬ " ‫امن‬ ‫اطالعات‬ " ‫چه‬ ‫به‬ ‫واقعا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫ویژگی‬ ‫یا‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ ‫ایمن‬ ‫اطالعات‬ ‫معناست؟‬ . ‫اص‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫بتوانید‬ ‫اگر‬ ‫را‬ ‫ل‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫ایمن‬ ‫اطالعات‬ ‫الزامات‬ ،‫کنید‬ ‫تضمین‬ . ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫است‬ • ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ - ‫کنند‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫کاربران‬ ‫فقط‬ . • ‫صداقت‬ - ‫دهند‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ ‫کاربران‬ ‫فقط‬ . • ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ - ‫دسترسی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫درخواست‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫مجاز‬ ‫کاربران‬ ‫دارند‬ . ‫فنی‬ ‫نکته‬ ‫ایاالت‬ ‫مرکزی‬ ‫اطالعات‬ ‫آژانس‬ ‫با‬ ‫سردرگمی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ،‫متحده‬ CIA ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫شناخته‬ A-I-C ‫کنند‬‫می‬ ‫یاد‬ . ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ،‫حال‬ ‫این‬ C-I-A ‫اشاره‬ ‫امنیت‬ ‫اصول‬ ‫یا‬ ‫امنیتی‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دارد‬ .
 • 34. ‫شکل‬ 1 - 6 ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ . ‫طرا‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫حی‬ ‫پردازید‬ ‫می‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ . ‫شکل‬ 1 - 6 ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصل‬ ‫سه‬
 • 35. ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫برای‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬ ‫هنگام‬ ‫محرمانگی‬ ، ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫دستر‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫س‬ (C-I-A) ‫برای‬ ‫اس‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫معمولی‬ ‫زیرساخت‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫امنیتی‬ ‫پایه‬ ‫اهداف‬ ‫تعریف‬ ‫تفاده‬ ‫کنید‬ . ‫ش‬ ‫محافظت‬ ‫های‬‫داده‬ ‫نوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫امنیتی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کنترل‬ ‫به‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ،‫تعریف‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ده‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫تبدیل‬ .
 • 36. ‫هویت‬ ‫سرقت‬ ‫حدود‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ 15 ‫خسارات‬ ‫با‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫شهروند‬ ‫میلیون‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مالی‬ 50 ‫است‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬ ‫تهدید‬ ‫یک‬ ‫و‬ ،‫دالر‬ ‫میلیارد‬ . ‫عناص‬ ‫ر‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫سازند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫هویت‬ ‫بسیاری‬ : • ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ • ‫پستی‬ ‫آدرس‬ • ‫تولد‬ ‫تاریخ‬ • ‫اجتماعی‬ ‫تامین‬ ‫شماره‬ • ‫بانک‬ ‫نام‬ • ‫بانکی‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬ • ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬ • ‫شرکت‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬ • ‫پزشکی‬ ‫پرونده‬ ‫شماره‬ • ‫مسکن‬ ‫وام‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬ • ‫نامه‬ ‫بیمه‬ ‫شماره‬ • ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫بهادار‬ ‫اوراق‬ ‫حساب‬ ‫شماره‬
 • 37. ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫اجتماعی‬ ‫تامین‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫منزل‬ ‫آدرس‬ ،‫نام‬ ‫با‬ ‫فقط‬ ‫افراد‬ ‫های‬‫حساب‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫کالهبرداران‬ ، ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ . ‫ی‬ ‫توسط‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫زباله‬ ‫در‬ ‫شده‬‫پرت‬ ‫های‬‫حساب‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫کاغذی‬ ‫های‬‫حساب‬‫صورت‬ ‫ک‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تر‬‫آسان‬ ‫افراد‬ ‫مالی‬ ‫حساب‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫بازیابی‬ ‫وجدان‬‫بی‬ ‫فرد‬ . ‫شوند‬ ‫خرد‬ ‫ریختن‬ ‫دور‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫اسناد‬ ‫این‬ ،‫شدن‬ ‫مفقود‬ ‫احتمال‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ . ‫شخصی‬ ‫اعتباری‬ ‫رتبه‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ،‫صرف‬ ‫مالی‬ ‫ضرر‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫هویت‬ ‫سرقت‬ Fair Isaac Corp. (FICO) ‫است‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫باز‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫یا‬ ‫مسکن‬ ‫وام‬ ،‫بانکی‬ ‫وام‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تواند‬ . ‫ت‬ ‫بکشد‬ ‫طول‬ ‫ها‬ ‫سال‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ا‬ ‫شود‬ ‫پاک‬ ‫شما‬ ‫شخصی‬ ‫اعتباری‬ ‫تاریخچه‬ . FICO ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عام‬ ‫سهامی‬ ‫شرکت‬ Equifax ، Experian ، ‫و‬ TransUnion ، ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫کننده‬‫مصرف‬ ‫اعتبار‬ ‫دهی‬‫گزارش‬ ‫آژانس‬ ‫سه‬ ‫دهد‬‫می‬ . ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫اس‬ ‫کسانی‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایج‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫محرمانگی‬ ‫ت‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫حق‬ ‫که‬ . ‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬ :
 • 38. • ‫افراد‬ ‫خصوصی‬ ‫اطالعات‬ • ‫مشاغل‬ ‫معنوی‬ ‫مالکیت‬ • ‫دولت‬ ‫و‬ ‫کشورها‬ ‫برای‬ ‫ملی‬ ‫امنیت‬ ‫ها‬ ‫سازم‬ ‫و‬ ‫وکارها‬‫کسب‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫محافظت‬ ‫افراد‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫انطباق‬ ‫قوانین‬ ‫ها‬‫ان‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫کنترل‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ . ‫می‬ ‫انجام‬ ‫آنالین‬ ‫خرید‬ ‫اعتباری‬ ‫های‬‫کارت‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ،‫آنالین‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫انفجاری‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫که‬ ،‫دهند‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫های‬‫سایت‬‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫افراد‬ . ‫باشند‬ ‫خود‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫هویت‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫مراقب‬ ‫باید‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ،‫بنابراین‬ . ‫داد‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫قوانین‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫افراد‬ ‫خصوصی‬ . ‫س‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متقابلی‬ ‫اقدام‬ ‫یا‬ ‫حفاظت‬ ‫امنیتی‬ ‫کنترل‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ازمان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫کمک‬ . ‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫کنترل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ : • ‫خصو‬ ‫های‬‫داده‬ ‫صحیح‬ ‫مدیریت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫ساالنه‬ ‫آموزش‬ ‫برگزاری‬ ‫صی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رویه‬ ،‫استانداردها‬ ،‫ها‬‫سیاست‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫یادآوری‬ ‫شود‬‫می‬ .
 • 39. • ‫ک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کجا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کلی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫که‬ ،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امنیتی‬ ‫سیاست‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نترل‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ . • ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫امنیتی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ . ‫های‬‫داده‬ ‫که‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬‫محفظه‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫الیه‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫شود‬‫می‬ ‫دشوارتر‬ ‫ها‬‫دارایی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫سرقت‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ،‫کنند‬‫می‬ ‫محافظت‬ ‫یا‬ ‫مسدود‬ ‫را‬ ‫معنوی‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ . • ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫نفوذ‬ ‫های‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫ممیزی‬ ،‫امنیتی‬ ‫ریسک‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫ارزیابی‬ ‫انجام‬ . ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫نصب‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تأیید‬ ‫امنیتی‬ ‫متخصصان‬ ،‫وظایف‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫طریق‬ ‫از‬ . • ‫میکروس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ،‫اینترنت‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬ ‫رویدادهای‬ ‫و‬ ‫حوادث‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫کوپ‬ ‫است‬ ‫شود‬‫می‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫وارد‬ ‫آنچه‬ ‫دیدن‬ ‫برای‬ . • ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫کاری‬ ‫ایستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ . • ‫حس‬ ‫های‬‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ،‫ها‬‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫شناسه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫تر‬‫دقیق‬ ‫دسترسی‬ ‫های‬‫کنترل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اس‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کاربر‬ ‫هویت‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫دومی‬ ‫آزمایش‬ ‫باید‬ ‫تر‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ . • ‫ک‬ ‫امنیتی‬ ‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وصله‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫روز‬ .
 • 40. ‫است‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫تضمین‬ ‫فرآیند‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ . ‫ه‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫ای‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫مانند‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫نگرانی‬ ‫این‬ ‫مخصوص‬ ‫مناسب‬ ‫امنیتی‬ : • ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫های‬‫دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رویه‬ ،‫استانداردها‬ ،‫ها‬‫مشی‬‫خط‬ ‫تعریف‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫مدیریت‬ ‫نحوه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫راهنمایی‬ ‫همگی‬ ‫که‬ ،‫محرمانه‬ . • ‫اطالع‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫نحوه‬ ‫که‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫بندی‬‫طبقه‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫اتخاذ‬ ‫ات‬ ‫د‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫ایمن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫کنترل‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫که‬ ،‫کند‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫الزم‬ ‫ها‬‫اده‬ ‫است‬ . • ‫ک‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫محرمانه‬ ‫های‬‫داده‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫ه‬ ‫هستند‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ . • ‫نگ‬ ‫دسترس‬ ‫غیرقابل‬ ‫و‬ ‫محرمانه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫کردن‬ ‫مخفی‬ ‫برای‬ ‫رمزنگاری‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ه‬ ‫غیرمجاز‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫داشتن‬ . • ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عبور‬ ‫عمومی‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫رمزگذاری‬ . • ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫رمزگذاری‬ .
 • 41. ‫ک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫محرمانه‬ ‫های‬‫داده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫دیگر‬ ‫های‬‫رایانه‬ ‫به‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ارسال‬ ‫اربران‬ ‫است‬ ‫خواندن‬ ‫غیرقابل‬ ‫برای‬ ‫رمزنگاری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ،‫شود‬ ‫نگهداری‬ ‫غیرمجاز‬ . ‫رمزگذاری‬ ،‫بنابراین‬ ‫فرآیند‬ ‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تبدیل‬ ( ‫بخواند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫داده‬ ‫یعنی‬ ) ‫رمزی‬ ‫متن‬ ‫به‬ ( ‫ه‬‫داده‬ ‫یعنی‬ ‫ای‬ ‫شود‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫رمزگذاری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫درهم‬ ) ‫است‬ . ‫شکل‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ 1 - 7 ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫است‬ . ‫شکل‬ 1 - 7 ‫رمزی‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫رمزگذاری‬
 • 42. ‫حال‬ ‫در‬ ‫ایالتی‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫هستند‬ ‫فدرال‬ ‫و‬ ‫ایالتی‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫قوانین‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫تصویب‬ . ‫تمامیت‬ ‫دارد‬ ‫سروکار‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫با‬ ‫صداقت‬ . ‫یکپارچگی‬ ‫فاقد‬ ‫های‬ ‫داده‬ - ‫دقی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫یعنی‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫نیستند‬ ‫معتبر‬ - ‫ندارند‬ ‫ای‬ ‫فایده‬ ‫هیچ‬ . ‫مالک‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫یت‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ ‫مخفی‬ ‫های‬ ‫فرمول‬ ،‫امتیاز‬ ‫حق‬ ،‫چاپ‬ ‫حق‬ ‫شامل‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫معنوی‬ ‫است‬ ‫مشتریان‬ ‫اطالعاتی‬ . ‫غیرمج‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫ارزش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫تضعیف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تواند‬ . ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫یکپارچگی‬ ،‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫شکل‬ 1 - 8 ‫می‬ ‫نشان‬ ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫داده‬ ‫آن‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫داده‬ ‫یکپارچگی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫دهد‬ . ‫ف‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫ساد‬ ‫تجار‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫اگر‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تهدیدی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫یکپارچگی‬ ‫ی‬ ‫باشند‬ ‫حیاتی‬ .
 • 44. ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫شفاف‬ ‫متن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ایمیل‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫وارد‬ ‫ایمیل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫هرگز‬ ،‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬ ‫بیند‬ ‫می‬ . ‫م‬ ‫یک‬ ‫سایت‬ ‫آن‬ ‫اگر‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫یزبان‬ ‫ک‬ ‫وب‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫یا‬ ،‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫دیگر‬ ‫ابزارهای‬ ‫یا‬ ‫تلفن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ،‫نیست‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫نکنید‬ ‫وارد‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫هرگز‬ ،‫کند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫رمزگذاری‬ ( ‫ص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قفل‬ ‫نماد‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فحه‬ ‫کنید‬ ‫جستجو‬ . ‫انتقال‬ ‫ایمن‬ ‫پروتکل‬ ‫رمزگذاری‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫رایانه‬ ‫مرورگر‬ ‫ابرمتن‬ (HTTPS) ‫در‬ ‫یا‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫خیر‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫فعال‬ ‫برنامه‬ .) ‫هشدار‬
 • 45. ‫دسترسی‬ ‫است‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫رایج‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ . ‫بو‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ ‫دن‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫تلویزیون‬ ،‫اینترنت‬ . ‫دس‬ ‫در‬ ،‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ترس‬ ‫کاربرد‬ ‫برنامه‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مقدار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ . ‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫رایج‬ ‫های‬‫گیری‬‫اندازه‬ : • Uptime — Uptime ‫کل‬ ‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ . Uptime ً‫ال‬‫معمو‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫مشخص‬ ‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ،‫ثانیه‬ ‫واحدهای‬ ‫در‬ ‫شود‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫درصدی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ،‫اوقات‬ ‫اغلب‬ ( ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ 99.5 ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫درصد‬ .) • Downtime — Downtime ‫کل‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫نیستند‬ . ‫اندا‬ ‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ،‫ثانیه‬ ‫واحد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫خاموشی‬ ‫زمان‬ ‫گیری‬ ‫زه‬ ‫شود‬ ‫می‬ .
 • 46. • —Availability ‫در‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ریاضی‬ ‫محاسبه‬ ‫یک‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ A = (Total Uptime)/(Total Uptime + Total Downtime). • MTTF—Mean time to failure (MTTF) ‫است‬ ‫خاص‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫خرابی‬ ‫بین‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬ . ‫نیمه‬ ‫دارای‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫خراب‬ ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هادی‬ MTTF ‫ساله‬ ‫چندین‬ ( 25 ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ) ‫هستند‬ . ‫قطعات‬ ‫دارای‬ ‫تغذیه‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فن‬ ،‫ها‬‫کابل‬ ،‫کانکتورها‬ ‫مانند‬ ،‫فیزیکی‬ MTTF ‫تری‬‫پایین‬ ‫بسیار‬ ( ‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ) ‫بشکند‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫پارگی‬ ‫و‬ ‫فرسودگی‬ ‫زیرا‬ ،‫هستند‬ . • MTTR—Mean time to repair (MTTR) ‫میانگین‬ ‫برنام‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫تعمیر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫یا‬ ‫ه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫جزء‬ . ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫سریع‬ ‫بازگرداندن‬ ‫هدف‬ . • MTBF—Mean time between failures (MTBF) ‫مدت‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫خرابی‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫سیستم‬ . • RPO—Recovery point objective (RPO) ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫کند‬ ‫کار‬ ‫همچنان‬ . ‫ا‬ ‫کمتر‬ ‫خالص‬ ‫ضرر‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بازیابی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫موفق‬ ‫بازیابی‬ ‫عملیات‬ ‫یک‬ ‫ز‬ RPO ‫باشد‬ . • RTO—Recovery time objective (RTO) ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫قطعی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ،‫سیستم‬ . BCP ‫یک‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ها‬ RTO ،‫ها‬‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫برنامه‬ .
 • 47. ‫ماهانه‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫محاسبه‬ ‫نحوه‬ ‫تقویم‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ 30 ‫است‬ ‫برابر‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫کل‬ ‫مقدار‬ ،‫روزه‬ : 30 ‫روز‬ × 24 ‫ساعت‬ / ‫روز‬ × 60 ‫دقیقه‬ / ‫ساعت‬ = 43,200 ‫دقیقه‬ ‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ 28 ‫روزه‬ ( ‫فوریه‬ ) ‫است‬ ‫برابر‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫کل‬ ‫مقدار‬ ، : 28 ‫روز‬ × 24 ‫ساعت‬ / ‫روز‬ × 60 ‫دقیقه‬ / ‫ساعت‬ = 40,320 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دقیقه‬ ‫فرمول‬ Availability = (Total Uptime)/(Total Uptime + Total Downtime) ‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ضریب‬ 30 ‫با‬ ‫روزه‬ 30 ‫در‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫توقف‬ ‫دقیقه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تقویمی‬ ‫ماه‬ ‫آن‬ : Availability = (43,200 minutes)/(43,200 minutes + 30 minutes) = 0.9993, ‫یا‬ 99.93%
 • 48. ‫خدمات‬ ‫سطح‬ ‫قراردادهای‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫اینترنتی‬ ‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ (SLA) ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫دهند‬ . SLA ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫ماهانه‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قراردادی‬ (WAN) ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫پیوندهای‬ . SLA ‫خدمات‬ ‫ها‬ WAN ‫به‬ ‫اختصاصی‬ ‫دسترسی‬ ‫پیوندهای‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫همراهی‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ماهانه‬ ‫تعهد‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ . ‫هما‬ ‫نطور‬ ،‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫کناری‬ ‫نوار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ماهانه‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫در‬ ‫که‬ 30 ‫تقویم‬ ‫ماه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توقف‬ ‫دقیقه‬ 30 ‫معادل‬ ‫روزه‬ 99.93 ‫است‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫درصد‬ . ً‫ال‬‫معمو‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬ SLA ‫هایی‬ ‫از‬ ‫را‬ 99.5 ‫تا‬ ‫درصد‬ 99.999 ‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫درصد‬ . ‫زیرساخت‬ ‫یک‬ ‫دامنه‬ ‫هفت‬ IT ‫معمولی‬ ‫زیرساخت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نقشی‬ ‫چه‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ IT ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫مرور‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ،‫ابتدا‬ ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫معمولی‬ ‫زیرساخت‬ ‫یک‬ IT ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫معمولی‬ . ‫بز‬ ‫دولتی‬ ‫نهاد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫چه‬ ،‫کوچک‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫چه‬ ،‫رگ‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬‫زیرساخت‬ ‫اکثر‬ ،‫عام‬ ‫سهامی‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫چه‬ 1 - 9 ‫اند‬‫شده‬ ‫تشکیل‬ : ،‫کاری‬ ‫ایستگاه‬ ،‫کاربر‬ LAN ، LAN-to-WAN ، WAN ، ‫سیستم‬ ‫و‬ ،‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ / ‫دامنه‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬
 • 51. ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫الزامات‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫مناسب‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ C-I-A ‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ . ‫مروری‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫یافت‬ ‫امروزی‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ‫تهدیدها‬ ،‫خطرات‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ ‫هفت‬ ‫بر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ . ‫نشان‬ ‫شوید‬‫می‬ ‫روبرو‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫فناوری‬ ‫محیط‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫داده‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫ای‬‫الیه‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫رویکرد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫چارچوب‬ ‫زیرساخت‬ ‫اما‬ ،‫نشود‬ . ‫کاربر‬ ‫دامنه‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ،‫کاربر‬ ‫دامنه‬ ‫ند‬ . ‫کاربر‬ ‫دامنه‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ،‫ها‬ ‫نقش‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫دامنه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬ ‫یک‬ ‫زیر‬ ‫در‬ : • ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقش‬ - ‫سیست‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫دسترسی‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫برنامه‬ ،‫ها‬ ‫م‬ ‫داشت‬ ‫مطابقت‬ ‫کارکنان‬ ‫های‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستورالعمل‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫باشند‬ ‫ه‬ . ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫استفاده‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫یک‬ (AUP) ، ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کارمندان‬ ‫برای‬ ‫قوانین‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫با‬ ‫نیستند‬ ‫مجاز‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مجاز‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬ ‫کند‬ IT ،‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یافت‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫باشد‬ ‫اخراج‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ ‫نقض‬ .