Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Neuvontatoimenpiteen arviointi Tommi Ranta

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Neuvontatoimenpiteen arviointi Tommi Ranta

Herunterladen, um offline zu lesen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 etenemisestä tehtyjen arviointien esittelytilaisuus. Maaseutuohjelmaa arvoidaan useista näkökohdista. Ohjelmakauden puoliväli on otollinen aika arviointien tekemiselle. Mitä tehdyt arvioinnit kertovat? Miten arviointien suositusten perusteella ohjelmatyötä voidaan kehittää siten, että tavoitteet saavutetaan?

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 etenemisestä tehtyjen arviointien esittelytilaisuus. Maaseutuohjelmaa arvoidaan useista näkökohdista. Ohjelmakauden puoliväli on otollinen aika arviointien tekemiselle. Mitä tehdyt arvioinnit kertovat? Miten arviointien suositusten perusteella ohjelmatyötä voidaan kehittää siten, että tavoitteet saavutetaan?

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Neuvontatoimenpiteen arviointi Tommi Ranta (20)

Weitere von Maa- ja metsätalousministeriö (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Neuvontatoimenpiteen arviointi Tommi Ranta

 1. 1. Arvioinnin suositukset -seminaari Helsinki | 30.10.2017
 2. 2. Arvioinnin tarkoitus ja tavoite • neuvontatoimenpiteen toteutusta, tuloksia ja alustavia vaikutuksia. • • 1. Onko neuvonta ollut tarpeellinen toimenpide? 2. laadullisetkin)? 3. Miten neuvonta on auttanut saavuttamaan maaseutuohjelman tavoitteita?
 3. 3. Aineisto ja menetelmät • Dokumenttianalyysi • Sähköiset kyselyt (viljelijä- ja neuvojakyselyt) • Haastattelut • vastauksia dokumentoidun kirjallisen aineiston, tilastollisen tarkastelun, kyselyjen ja haastattelujen kautta. • asiantuntijahaastattelut.
 4. 4. Viljelijä- ja neuvojakyselyt Viljelijäkysely •Lähetettiin 39 944 viljelijälle •5 386 vastasi loppuun saakka, vastausprosentti 13,48 % •6 752 vastasi osaan kysymyksistä, näin laskettu vastausprosentti 16,90 % •Kysely avoinna 29.11.–13.12.2016 •Vastaajia muistutettiin kerran, 7.12. Neuvojakysely •Lähetettiin 581 neuvojalle •193 vastasi loppuun saakka, vastausprosentti 33,22 % •215 vastasi osaan kysymyksistä, näin laskettu vastausprosentti 37,01 % •Kysely avoinna 29.11.–13.12.2016 •Vastaajia muistutettiin kahdesti, 7. ja 12.12.
 5. 5. Johtopäätös 1: Neuvontatoimenpide on käynnistynyt vauhdilla
 6. 6. Johtopäätös 2: Isoin haaste koskee neuvontatoimenpiteen markkinointia. Edelleen iso osa tiloista kertoo, ettei ole kuullut neuvonnasta tai koe sitä tarpeelliseksi.
 7. 7. Kyllä = 1393, En = 4508 24% 76% Oletko käyttänyt neuvontapalvelua viljelijöille (Neuvo2020)? Kyllä En
 8. 8. n = 4133 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 En ole kuullut Neuvo2020-neuvonnasta En ole tarvinnut neuvontaa En edä, millaisiin asioihin neuvontapalveluita voi käy ää Ajan puute Rahan puute Sopivan neuvojan puu uminen Tarvitsemaani neuvontaa ei ollut tarjolla En halua kehi ää maa lani toimintaa Muu syy, mikä? Miksi et ole käyttänyt neuvontaa?
 9. 9. Johtopäätös 3: Neuvontaa käyttäneet viljelijät ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa neuvontaan. Noin 90 % neuvontaa käyttäneistä ilmoittaa aikovansa käyttää neuvontaa jatkossakin.
 10. 10. Miten tyytyväinen olit neuvontakäyntiin? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Neuvonnan sisältö Neuvonnan lopputulos Neuvojan amma taito Neuvojan palveluhalukkuus Eri äin tyytyväinen Tyytyväinen En erityisen tyytyväinen Tyytymätön En osaa sanoa n = 1170
 11. 11. Arvioi neuvonnan hyödyllisyyttä seuraavien asioiden kannalta 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Riskien hallinta Tuotannon kustannukset Tuotannon laatu Tuotannon määrä Työmäärä Tukiehtojen nouda aminen Uudet toimintamallit (innovaa ot) Valvontakäyn Viljelysuunni elu Eri äin hyödyllinen Hyödyllinen Ei erityisen hyödyllinen Hyödytön En osaa sanoa n = 1138, valvontakäynnissä n = 668
 12. 12. Aiotko käyttää neuvontaa tulevaisuudessa? n = 5092 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ei neuvontaa Neuvontakorvaus Kyllä, vähintään 4 kertaa vuodessa Kyllä, vähintään 2–3 kertaa vuodessa Kyllä, kerran vuodessa Kyllä, harvemmin kuin kerran vuodessa En aio käy ää neuvontaa, miksi et?
 13. 13. Johtopäätös 4: Viljelijöiden mukaan neuvonta on auttanut määrittelemään jatkotoimenpiteet tarkemmin ja niihin myös ryhdyttiin ripeämmin neuvonnan jälkeen.
 14. 14. Neuvonnan vaikutus tuotantokustannusten alentamisessa ja tuotannon tehostamisessa n = 1197 0 % 50 % 100 % Au oiko neuvonta tuotannon tehostamisessa? Au oiko neuvonta tuotantokustannusten alentamisessa? Kyllä Kyllä Ei Ei
 15. 15. Millaisiin jatkotoimenpiteisiin ryhdyit neuvontakäynnin  seurauksena / kannustamana?​ n = 1207 0 100 200 300 400 500 600 Valmistauduin valvontakäyn in Investoin koneisiin tai lai eisiin Investoin tuotanto loihin Korjasin käytännön ongelman maa lan tuotannossa / toiminnassa Muu n tai tarkensin viljelytoimenpide ä Jokin muu, mikä? En käynnistänyt erityisiä jatkotoimenpiteitä
 16. 16. Millainen merkitys neuvonnalla oli  toteuttamiisi jatkotoimenpiteisiin? n = 1181 0 100 200 300 400 500 600 Ei merkitystä jatkotoimenpiteisiin Jatkotoimenpiteiden sisältö pysty in määri elemään selkeämmin Muu n jatkosuunnitelmia olennaises (esim. sisältö, kohde, laajuus, ajankohta) Ryhdyin jatkotoimenpiteisiin ripeämmin Ryhdyin jatkotoimenpiteisiin laajemmassa mi akaavassa kuin olin suunni elut Jä n jotain aiemmin suunni elemaani kokonaan tekemä ä Jokin muu merkitys, mikä?
 17. 17. Onko neuvonnalla ollut merkitystä valvontakäynnin  toteutukseen tai tuloksiin? n = 559 0 50 100 150 200 250 Kyllä, valvonnasta ei löytynyt puu eita / huomaute avaa Kyllä, valvontakäyn sujui mutka omammin Kyllä, valvontakäyn in valmistautuminen oli helpompaa Muu merkitys, millainen? Ei merkitystä valvontakäynnin näkökulmasta
 18. 18. Mistä aiheesta haluaisit neuvontaa? n = 4499 0 500 1000 1500 2000 2500 Energia Kasvinsuojelu ja kasvintuotanto lojen elintarvike- ja Luonnonmukainen eläintuotanto Luonnonmukainen kasvintuotanto Tuotantoeläimet Tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelmat Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Viherry ämistuen vaa mukset Luonnon monimuotoisuus Vesien ja maaperän suojelu Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen Maa lojen kilpailukyvyn parantaminen Jokin muu teema, mikä?
 19. 19. Johtopäätös 5: Neuvojien näkökulmasta neuvontajärjestelmä toimii hyvin.  Hyrrän alkuvaikeuden on selätetty ja maksatukset rullaavat nyt  hyvin.
 20. 20. Mistä aiheista olet antanut neuvontaa? n = 192 0 20 40 60 80 100 120 140 Energia Kasvinsuojelu ja kasvintuotanto lojen elintarvike- ja rehuhygienia Luonnonmukainen eläintuotanto Luonnonmukainen kasvintuotanto Tuotantoeläimet Tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelmat Ympäristö Jokin muu, mikä?
 21. 21. Miten tyytyväinen olet ELY-keskuksen toimintaan seuraavissa  asioissa? n = 192 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ennakkoilmoituksen käsi elyn nopeus Maksuhakemuksen käsi elyn nopeus Maksuhakemuksen täydennyspyyntö Yhteistyön sujuvuus Eri äin tyytyväinen Tyytyväinen En kovin tyytyväinen Tyytymätön En osaa sanoa
 22. 22. Arvioi Mavilta saamaasi tukea ongelmatilanteissa n = 183 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tukiehtoihin lii yvät kysymykset Tekniset kysymykset Eri äin hyvä Hyvä Huono Eri äin huono En ole tarvinnut tukea
 23. 23. Mitkä asiat ovat mielestäsi merkittävimpiä hyötyjä maatiloille neuvontapalveluiden käytöstä? n = 191 0 20 40 60 80 100 120 140 Käytännön apu maa lan kohtaamaan ongelmaan / Ohjeet ja opastus tukien hakemiseen Tilalle sopivien toimenpiteiden valinta Vali ujen toimenpiteiden tukiehtojen mukainen Viljelijän henkilökohtaisen osaamisen kehi äminen Tuki viljelijän työssä jaksamiseen Selkeä suunnitelma maa lan toiminnan Investoin halukkuuden rohkaisu Muu hyöty, mikä?
 24. 24. Mistä aiheista haluaisit Neuvo2020-täydennyskoulutusta? n = 179 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Energia Kasvinsuojelu ja kasvintuotanto lojen elintarvike- ja Luonnonmukainen eläintuotanto Luonnonmukainen kasvintuotanto Tuotantoeläimet Tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelmat Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Viherry ämistuen vaa mukset Luonnon monimuotoisuus Vesien ja maaperän suojelu Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen Maa lojen kilpailukyvyn parantaminen Jokin muu aihe, mikä?
 25. 25. Johtopäätöksiä • Neuvontatoimenpide on käynnistynyt vauhdilla – 26.10.2017 mennessä neuvontakäyntejä oli toteutettu yhteensä 25 862 kpl 12 794 maatilalle (noin 6,6 miljoonaa euroa maksettu ulos). Määrällisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvaa ja aktiivista markkinointia toimenpiteen mahdollisuuksista. • Isoin haaste koskee neuvontatoimenpiteen markkinointia. Edelleen iso osa tiloista kertoo, ettei ole kuullut neuvonnasta. • Neuvontaa käyttäneet viljelijät ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa neuvontaan. Noin 90 % neuvontaa käyttäneistä ilmoittaa aikovansa käyttää neuvontaa jatkossakin. • Viljelijöiden mukaan neuvonta on auttanut määrittelemään jatkotoimenpiteet tarkemmin ja niihin myös ryhdyttiin ripeämmin neuvonnan jälkeen. • Neuvojien näkökulmasta neuvontajärjestelmä toimii hyvin. Hyrrän alkuvaikeuden on selätetty ja maksatukset rullaavat nyt hyvin.
 26. 26. Tulevat vaiheet arvioinnissa • Selvitetään Mavin aineistoa ja raportointijärjestelmää hyödyntäen, onko neuvonnalla ollut vaikutusta valvontakäynneillä havaittuihin poikkeamiin / puutteisiin? (viikko 46) • Päivitetään tiedot toteutuneista käynneistä (helmi–maaliskuu 2018) • Toteutetaan asiantuntijahaastattelut, kohteena talousneuvontaa käyttäneet tilat ja / tai talousneuvojat (maalis–huhtikuu 2018) • Tehdään tilastollinen tarkastelu neuvonnan vaikutuksesta maatilojen kannattavuuteen. Neuvo2020- aineisto yhdistetään Luken ylläpitämään maatilojen kannattavuuskirjanpidon aineistoon (kesä 2018) • Toteutetaan uudet kyselyt viljelijöille ja neuvojille (loppuvuosi 2018) • Päivitetään tilastot toteutuneista neuvontakäynneistä ja volyymeistä (alkuvuosi 2019) • Tehdään täydentäviä haastatteluja (alkuvuosi 2019)
 27. 27. @MDIfriends MDIfriends Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDImdi.fi Kiitos. Oli ilo!

×