Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ÁÊ Ï ÄÄ ¹ ÊÇÍÌ ÍÊ         È × Ò× ÅÓÙ Ñ ÓÙ ÅÓÙ×Ø Ô        Å Ê      ÑÑ ÑÓÙ Ñ Ðº ÓÑ     ØØÔ »»ÑÑ ÑÓ...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø  ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë  ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ  ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ   ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø  ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë  ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ  ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ   ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø  ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë  ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ  ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ   ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø  ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë  ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ  ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ   ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ  ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ ×    × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ     ÊÈ  ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú...
ÈÖ Ñ  Ö  Ô ÖØ  ÁÈÖ Ò  Ô ÙÜ × ÖÚ   × È × Ò×
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ     ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ     ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵       ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ            ÎÈÆ  Ë  Ñ  ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ     ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ         ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                      ÎÈÆ  Ð ÒØ      ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                     ÎÈÆ  Ð ÒØ         ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                   ÎÈÆ  Ð ÒØ           ÈÓ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                   ÎÈÆ  Ð ÒØ           ÈÓ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵               ÎÈÆ  Ð ÒØ       ÈÓÖØ Ð   ÔØ       ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                    ÎÈÆ  Ð ÒØ           ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                    ÎÈÆ  Ð ÒØ           ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                    ÎÈÆ  Ð ÒØ          ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                   ÎÈÆ  Ð ÒØ           ÈÓ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù   ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵                  ÎÈÆ  Ð ÒØ          ÈÓÖØ Ð   ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ        ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ         ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ              ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ              ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ              ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ              ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ               ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵       ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÓÒ ÔØ            ÎÈÆ  ËÒÓÖØ     ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù       ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵              ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô       ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù    ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵           ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô             ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù     ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵            ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô            ...
Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù      ÌÖ  Ù Ø ÓÒ ³  Ö ×× ´Æ ̵             ÈÓÖØ Ð   ÔØ  ÈÖ Ò  Ô          ...
ÙÜ  Ñ  Ô ÖØ  ÁÁË ÖÚ  × ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ     Ö ×
ÐÓÚ Ö                        Ò Ø ÓÒ       ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË            ...
ÐÓÚ Ö                     Ò Ø ÓÒ    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                  ...
ÐÓÚ Ö                       Ò Ø ÓÒ      ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË              ...
ÐÓÚ Ö                       Ò Ø ÓÒ      ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË              ...
ÐÓÚ Ö                       Ò Ø ÓÒ      ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË              ...
ÐÓÚ Ö                     Ò Ø ÓÒ    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                  ...
ÐÓÚ Ö                     Ò Ø ÓÒ    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                  ...
ÐÓÚ Ö                  Ò Ø ÓÒ ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                ÈÖÓØÓ ÓÐ   ÊÈ...
ÐÓÚ Ö       ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ              ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð     ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ËØÙÒÒ Ð   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö       ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                      ÌÖ  Ë  Ô Ö           ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                   ÌÖ  Ë  Ô Ö           ÌÖ  Ë  Ô ...
ÐÓÚ Ö ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË                ÌÖ  Ë  Ô Ö        ÌÖ  Ë  Ô ÖËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð ...
ÐÓÚ Ö       ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ Ò Ô              ÌÖ  Ë  Ô Ö  ÆØÓÔ      ËÙÔ ÖÚ ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ Ò Ô           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ÆØÓÔ   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð  Ò Ô ×× ÒØ...
ÐÓÚ Ö    ÄÁ  ÆÌ»Ë  ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË   ÈÖ Ò Ô           ÌÖ  Ë  Ô Ö  ÆØÓÔ   ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ  Ð  Ò Ô ××...
Ó ÙÑ ÒØ ×Ó×Ù Ð Ò     Ý¹Ò ¹×  Ø ÓÒ Ù Ô ÖÅÓÙ Ñ Ó٠ź Å Ê º º ÑÑ ÑÓÙ Ð ¾ ÚÖ Ö ¾¼½¼ÐÓÖ× ³ÙÒ ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò×Ø ØÙØ ×ÙÔ ...
ÅÖ   ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ   ÉÍ ËÌÁÇÆË
ÅÖ   ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ   ÉÍ ËÌÁÇÆË
Ä Ú ¹À  Ò
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Pfsense

1.915 Aufrufe

Veröffentlicht am

Une introductionde PFsense à des étudiants de master 2 de l'Institut Supérieur d'Informatique rde DAKAR

Veröffentlicht in: Technologie
 • hundreds of girls living near you. F.U.C.K ONE TONIGHT! ♣♣♣ http://t.cn/AiuWSRdj
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Pfsense

 1. 1. ÁÊ Ï ÄÄ ¹ ÊÇÍÌ ÍÊ È × Ò× ÅÓÙ Ñ ÓÙ ÅÓÙ×Ø Ô Å Ê ÑÑ ÑÓÙ Ñ Ðº ÓÑ ØØÔ »»ÑÑ ÑÓٺРØÙܺÓÖ ¾ ÚÖ Ö ¾¼½½ ÁÒ×Ø ØÙØ ËÙÔ Ö ÙÖ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ö¹Ë Ò Ð
 2. 2. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
 3. 3. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
 4. 4. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
 5. 5. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ½ ÙÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ë ¾ ÙÒ Ö Û ÐлÖÓÙØ ÙÖ ¿ ÇÔ Ò¹ËÓÙÖ ÔÖÓÚ ÒØ Ù ÔÖÓ Ø ÑÇÒÇÛ ÐÐ
 6. 6. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 7. 7. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 8. 8. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 9. 9. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 10. 10. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 11. 11. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 12. 12. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 13. 13. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 14. 14. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 15. 15. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 16. 16. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 17. 17. ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ È × Ò× ×Ø ÙØ Ð × ÔÓÙÖ ½ Ä × ×Ý×Ø Ñ × × ÙÐ Ñ ÒØ ´ ÐÓÚ Öµ Ú Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ¾ ÎÈÆ × Ø × Ø Ú ÇÔ ÒÎÈÆ ÓÙ ÁÈ× ¿ ÎÈÆ Ð ÒØ Ú ÈÈÌÈ ÈÖÓÜÝ Ø Ð Ð ×Ø ËÉÍÁ Ø ËÉÍÁ Ù Ö Á ˹ÁÈË ËÒÓÖØ Ê Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ú ÄÓ ÐÒ Ö ÎÙ ×ÙÖ Ð ÓÒ×ÓÑÑ Ø ÓÒ Ò È ×× ÒØ Ú Ò Û Ø Ø ÆØÓÔ ÎÈÆ ÔÓ ÒØ ÔÓ ÒØ ËØÙÒÒ Ð È ÖØ Ò Ô ×× ÒØ ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ÔÓÖØ Ð ÔØ ½½ ººº
 18. 18. ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ÁÈÖ Ò Ô ÙÜ × ÖÚ × È × Ò×
 19. 19. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 20. 20. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 21. 21. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 22. 22. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 23. 23. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 24. 24. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ³ÙÒ Ô Ö ¹ Ù ÓÒ× ×Ø Ö Ö ×Ö Ð ×ÔÖÓÔÖ × Ø ÖÑ Ò Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× ÙØÓÖ × × Ø Ð × Ô ÕÙ Ø×ÒØ Ö Ø× ÕÙ Ô ÕÙ Ø ×Ø Ö Ø Ö × Ô Ö ÕÙ ÐÕÙ ×Ô Ö Ñ ØÖ × Ð³ ÒØ Ö Ö × Ù ×ÙÖ Ð ÕÙ ÐÐ Ð Ô ÕÙ Ø ×Ø ÖÖ Ú ÙÒ Ô Ö ¹ Ù Ù ÑÓ Ò× ÙÜ ÒØ Ö ×¸ гÙÒ ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÔÖ Ú Ø Ð³ ÙØÖ ÓÒÒ Ø Ù Ð Ò ³ × Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ð Ô ÕÙ Ø × ÔÖ × ÒØ ×ÙÖ Ð³ ÒØ Ö ÔÙ × Ð³ ÒØ Ö ÙÖ Ù Ô Ö ¹ Ù ÓÙ ÔÙ × Ð Ö × Ù Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÙÕÙ Ð ÔÔ ÖØ ÒØ Ð Ô Õ٠ظ Ø Ð ÕÙ Ñ ÒØ ÓÒÒ Ò× ×ÓÒ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ð × Ö ×× × ³ÓÖ Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ñ ÒØ ÓÒÒ × Ò× Ð³ Ò¹Ø Ø ÁÈ Ù Ô ÕÙ Ø ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 25. 25. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ È Ø ÐØ Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈ Ø ÐØ Ö ×Ø ÙÒ ÐÓ Ð ÐØÖ Ô ÕÙ Ø׸ ³ ×ع ¹ Ö ÙÒÐÓ Ð ÕÙ Ò×Ô Ø Ð × Ô ÕÙ Ø× Ö × Ù Ù Ò Ú Ù Ù ÔÓÖØ Ø ÙÔÖÓØÓ ÓÐ ¸ Ú ÒØ Ö ÕÙ³ Ð ÙØ Ò Ö º È Ø ÐØ ÖÓÔ Ö Ò Ñ ÙÖ Ô ÖØ Ò× Ð³ ×Ô ÒÓÝ Ù¸ Ù × Ò Ù ÓÖ × Ùº ÁÐ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ò× ÙÒ ÑÓÒ Ô ÙÔÐ Ô ÕÙ Ø׸ÔÖÓØÓ ÓР׸ ÓÒÒ Ü ÓÒ׸ ÔÓÖØ× Ø × ÖÚ ×º Ò×ÑÓÒ ¸ Ð Ü ×Ø Ù×× × ÒØ Ö ×¸ × Ö ×× × ×ÓÙÖ × Ø × Ö ×× × ×Ø Ò Ø ÓÒ¸ Ò× ÕÙ ÕÙ ÐÕÙ × ÙØÖ × Ö Ø Ö ×Ø ÕÙ × Ö Ð Ø Ú × ÙÜ Ô ÕÙ Ø× Ø ÙÜ ÓÒÒ Ü ÓÒ׺ü Ô ÖØ Ö × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÔÖÓÚ Ò Ò Ø ×Ø Ò Ø ÓÒ ³ÙÒÔ Õ٠ظ ÔÖÓØÓ ÓÐ ÓÙ ÓÒÒ Ü ÓÒ ÓÒØ Ð Ô Ò ¸ Ù ÔÓÖØ ³Ó Ð Ú ÒØ Ø ÐÙ ÙÕÙ Ð Ð ×Ø ×Ø Ò ¸ È Ô ÙØ Ö׳ Ð Ó Ø Ð Ð ×× Ö Ô ×× Ö Ø¸ Ð × Òظ Ø ÖÑ Ò Ö Ó Ð Ö Öº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 26. 26. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ Ë Ñ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 27. 27. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ Ë Ñ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ×Ý×Ø Ñ ØÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× × Æ Ì ´Æ ØÛÓÖ Ö ××ÌÖ Ò×Ð Ø ÓÒµ ×Ø ÔÔ ÖÙ Ò ½ Ò× Ð Ê ½ ¿½´Ö ÑÔÐÑ ÒØ Ò ÒØ Ô Ö Ð ¿¼¾¾µ¸ Ò Ø Ð Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ô ÖÑ ØØÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒØÖ Ð³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø × Ö × ÙÜ ÔÖ Ú × ÓÒØ Ò ÒØ × Ö ×× × ÁÈ ÒÓÒ ÓÒ ÓÖÑ × Ù ÔÐ Ò ³ Ö ××гÁÒØ ÖÒ Ø¸ Ø Ð Ø Ò×Ù Ø ØÖ × Ð Ö Ñ ÒØ ÙØ Ð × ÔÓÙÖ Ô ÐÐ ÖÐ Ø ³ Ö ×× × ÁÈ Ò Ò Ö Ô Ö Ð³ ØÖÓ Ø ×× Ð ÔÐ ³ Ö ×× × Ð Ú Ö× ÓÒ Ù ÔÖÓØÓ ÓÐ º ÁÐ ×Ø Ú ÒÙ Ø Ð Ó × ÙÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ø ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ × ÙÖ Ø × Ö × Ùܺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 28. 28. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ Ë Ñ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¼ »
 29. 29. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½½ »
 30. 30. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÍÒ ÔÓÖØ Ð ÔØ ×Ø ÙÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÙÒ ×Ö Ô ÁÒØ ÖÒ Øº ÄÓÖ×ÕÙ³ÙÒ ÙØ Ð × Ø ÙÖ Ö Ö ÙÒ Ô Ï ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó ×¸ Ð ÔÓÖØ Ð ÔØ ÔØÙÖ Ð Ñ Ò ÓÒÒ Ü ÓÒ Ô Ö ÙÒ ÖÓÙØ ÒØ ÖÒ Ø ÔÖÓÔÓ× Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ ×³ ÒØ Ö Ò ÔÓÙÚÓ Ö Ö ÚÓ Ö ×ÓÒ ×º ØØ Ñ Ò ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ × Ø Ú ÙÒ Ô Ï ×ØÓ ÐÓ Ð Ñ ÒØ ×ÙÖ Ð ÔÓÖØ Ð ÔØ Ö ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÀÌÌȺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¾ »
 31. 31. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 32. 32. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 33. 33. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 34. 34. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 35. 35. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô ½ Ð ÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ ¾ ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¸ ¿ Ð ÒØ ÄÓ Ò · Šȸ Ë Çà РÒØ ØØÔ »»ÛÛÛº × º×Ò ¸ Ë ÆÇÆ Çà ÈÓÖØ Ð Ö Ö Ø ÓÒ Ú Ö× Ð Ô ³ ÖÖ ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½¿ »
 36. 36. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÎÈÆ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖË Ñ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 37. 37. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 38. 38. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖ Ò Ô Ä ÎÈÆ Ð ÒØ ÓÒ× ×Ø ÓÒÒ Ø Ö ÙÒ ÒÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ×ÓÒ ÒØÖ ÔÖ × Ú ÙÒ ØÙÒÒ Ð × ÙÖ × º ÁÐ ÙØ ÚÓ Ö ØÙÒÒ Ð ÓÑÑ ÙÒ ØÙÝ Ù ÖÑ Ø ÕÙ ÓÙØ Ò ÓÙØ ÖÑ × × ÜØÖ Ñ Ø × Ô Ö ÙÜ ÔÓÖØ × Ú ÖÖÓÙ ÐÐ × Ú ÙÒ Ñ Ñ Ð º г ÒØ Ö ÙÖ Ð Ý Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ØÖ Ò× Ø ÓÒ × ÙÖ × ÔÙ ×ÕÙ Ô Ö×ÓÒÒ Ò Ô ÙØ Ö Ö Ö ÕÙ³ Ð Ý Ò× Ð ØÙÝ Ùº Ä × Ô Ö×ÓÒÒ × ÔÓÙÚ ÒØ ÚÓ Ö Ð ÓÒØ ÒÙ Ù ØÙÝ Ù × ØÖÓÙÚ ÒØ ÓÒ Ð³ ÜØÖ Ñ Ø ÖÒ Ö Ø ÔÓ×× ÒØ ØÓÙ× ÙÜ Ð ÑÑ Ð º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 39. 39. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖË Ñ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 40. 40. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÄ ÎÈÆ × Ø ¹ ¹× Ø ÓÒ× ×Ø Ö Ð Ö ÙÜ ÓÙ ÔÐÙ× ÙÖ× × Ø × ×Ø ÒØ× Ô Ö ÙÒ ØÙÒÒ Ð × ÙÖ × º ÁÐ ÙØ ÚÓ Ö ØÙÒÒ Ð ÓÑÑÙÒ ØÙÝ Ù ÖÑ Ø ÕÙ ÓÙØ Ò ÓÙØ ÖÑ × × ÜØÖ Ñ Ø ×Ô Ö ÙÜ ÔÓÖØ × Ú ÖÖÓÙ ÐÐ × Ú ÙÒ Ñ Ñ Ð º г ÒØ Ö ÙÖ ÐÝ Ð³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ØÖ Ò× Ø ÓÒ × ÙÖ × ÔÙ ×ÕÙÔ Ö×ÓÒÒ Ò Ô ÙØ Ö Ö Ö ÕÙ³ Ð Ý Ò× Ð ØÙÝ Ùº Ä ×Ô Ö×ÓÒÒ × ÔÓÙÚ ÒØ ÚÓ Ö Ð ÓÒØ ÒÙ Ù ØÙÝ Ù × ØÖÓÙÚ ÒØ ÓÒг ÜØÖ Ñ Ø ÖÒ Ö Ø ÔÓ×× ÒØ ØÓÙ× ÙÜ Ð Ñ Ñ Ð º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 41. 41. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 42. 42. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÈÌÈ Ä ÈÓ ÒعÌÓ¹ÈÓ ÒØ ÌÙÒÒ Ð Ò ÈÖÓØÓ ÓÐ ´ÈÈÌȵ ×Ø ÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐ ³ Ò Ô×ÙÐ Ø ÓÒ ×³ ÔÔÙÝ ÒØ ×ÙÖ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÈÈÈ ÔÓÙÖ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÔÖÓØÓ ÓÐ Ò Ô ÙØ ØÖ Ú ÐÐ Ö ÕÙ ×ÙÖ × Ö × ÙÜ ÁȺ À ×ØÓÖ ÕÙ Ñ ÒØ Ô ÖÐ Òظ ÔÖÓØÓ ÓÐ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ô Ö × Ó¸ Ð ÙØ Ò×Ù Ø Ö ÔÖ × Ô Ö Å ÖÓ×Ó Ø Ò× × × ×Ý×Ø Ñ × Ï Ò ÓÛ׺ ÍÒ ×Ô Ø ÓÒ ÙØ ÔÙ Ð Ò× Ð Ê ÕÙ ×Ø ÓÖ ÓÑÑ ÒØ× ´Ê µ ¾ ¿ Ò Ù ÐÐ Ø ½ ¸ Ô ÖÑ Ð × ÙØ ÙÖ× ÓÒ Ø Ö ÒÓÙÚ Ù Å ÖÓ×Ó Ø¸ Ñ × Ð Ñ ÒØ Ð³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ Ö ¿ ÓѸ Ò× ÕÙ ³ ÙØÖ × ×Ó Ø × ÑÓ Ò× ÓÒÒÙ × ´ × Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ׸ ÓÔÔ Ö ÅÓÙÒØ Ò Æ ØÛÓÖ ×¸ Á Ì Ð Ñ Ø ×¸ Ø ºººµº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾¼ »
 43. 43. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÇÔ ÒÎÈÆ ÇÔ ÒÎÈÆ ×Ø ÙÒ ÐÓ Ð Ð Ö Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ö Ö ÙÒ Ö × Ù ÔÖ Ú Ú ÖØÙ Ð ´ÎÈƵº ÐÓ Ð¸ ×ÔÓÒ Ð Ò× È Ë Ò× ¸ Ô ÖÑ Ø × Ô Ö× ×³ ÙØ ÒØ Ö ÒØÖ ÙÜ Ð³ ³ÙÒ Ð ÔÖ Ú Ô ÖØ Ð³ Ú Ò ÓÙ ÖØ Ø׺ ÈÓÙÖ ÖÖ×× ÓÒÒ × ÇÔ ÒÎÈÆ ÙØ Ð × Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ËËÄÚ¿ Ð Ð Ö Ö ÇÔ ÒËËÄ Ù×× ÔÖ × ÒØ Ò× È Ë Ò× º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾½ »
 44. 44. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÁÈ× ÁÈ× ´ÁÒØ ÖÒ Ø ÈÖÓØÓ ÓÐ Ë ÙÖ Øݵ ×Ø ÙÒ Ò× Ñ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ × ´ ÓÙ ¿ ÑÓ Ð ÇËÁµ ÙØ Ð × ÒØ × Ð ÓÖ Ø Ñ × Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ð ØÖ Ò×ÔÓÖØ ÓÒÒ × × ÙÖ × × ×ÙÖ ÙÒ Ö × Ù ÁȺ ËÓÒ Ó Ø ×Ø ³ ÙØ ÒØ Ö Ø Ö Ö Ð × ÓÒÒ × Ð ÙÜ Ò ÔÓÙÖÖ ØÖ ÓÑÔÖ Ò× Ð ÕÙ Ô Ö Ð ×Ø Ò Ø Ö Ò Ð ´ Ö Ñ Òص Ø Ð ÑÓ Ø ÓÒ × ÓÒÒ × Ô Ö × ÒØ ÖÑ Ö × Ò ÔÓÙÖÖ ØÖ ÔÓ×× Ð ´ ÒØ Ö Ø µº ÈÓÙÖ ÔÐÙ× Ø Ð ØØÔ »» ÖºÛ Ô ºÓÖ »Û »ÁÈ× ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾¾ »
 45. 45. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖľÌÈ Ä¾ÌÈ ´Ä Ý Ö ÌÛÓ ÌÙÒÒ Ð Ò ÈÖÓØÓ Óи Ê ¾ ½µ¸ ÓÑÑ ×ÓÒ ÒÓÑ Ð³ Ò¹ ÕÙ ¸ Ò Ô×ÙÐ ÙÒ Ð ×ÓÒ ÓÙ ¾ ´Ð ×ÓÒ ÓÒÒ ×µ ×ÙÖ ÙÒ Ð Ò Ö × Ù ´ ÓÙ ¿µ¸ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÙÒ È ×Ø ÒØ ³ ÚÓ Ö × Ù Ö × Ù ×ÓÒ ÒØÖ ÔÖ × ÓÑÑ ×³ Ð Ø Ø ÓÒÒ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð¸ Ø Ò× ³ ÚÓ Ö × ÙÜ × ÖÚ ÙÖ× Ö׸ ÙÜ ÑÔÖ Ñ ÒØ ×¸ Ø º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾¿ »
 46. 46. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÎÈÆ Ð ÒØ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ × Ø ×Ø ÎÈÆ ÄÓ Ð ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÜ Ø ÒÓÐÓ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 47. 47. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 48. 48. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÁ Ë ÍÒ ×Ý×Ø Ñ Ø Ø ÓÒ ³ ÒØÖÙ× ÓÒ ´ÓÙ Á Ë ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×Ø ÙÒ Ñ Ò ×Ñ ×Ø Ò Ö Ô Ö Ö × Ø Ú Ø × ÒÓÖÑ Ð × ÓÙ ×Ù×Ô Ø × ×ÙÖ Ð Ð Ò ÐÝ× ´ÙÒ Ö × Ù ÓÙ ÙÒ Ø µº ÁÐ Ô ÖÑ Ø Ò× ³ ÚÓ Ö ÙÒ ÓÒÒ ×× Ò ×ÙÖ Ð × Ø ÒØ Ø Ú × Ö Ù×× × ÓÑÑ ÓÙ × × ÒØÖÙ× ÓÒ׺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 49. 49. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁ Ë ´Æ ØÛÓÖ × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù Ù Ö × Ùº Ä × ÀÁ Ë ´ÀÓ×Ø × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù × Ø ×º Ä × Á Ë Ý Ö ×¸ ÕÙ ÙØ Ð × ÒØ Ð × ÆÁ Ë Ø ÀÁ Ë ÔÓÙÖ ÚÓ Ö × Ð ÖØ × ÔÐÙ× Ô ÖØ Ò ÒØ ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 50. 50. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁ Ë ´Æ ØÛÓÖ × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù Ù Ö × Ùº Ä × ÀÁ Ë ´ÀÓ×Ø × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù × Ø ×º Ä × Á Ë Ý Ö ×¸ ÕÙ ÙØ Ð × ÒØ Ð × ÆÁ Ë Ø ÀÁ Ë ÔÓÙÖ ÚÓ Ö × Ð ÖØ × ÔÐÙ× Ô ÖØ Ò ÒØ ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 51. 51. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁ Ë ´Æ ØÛÓÖ × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù Ù Ö × Ùº Ä × ÀÁ Ë ´ÀÓ×Ø × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù × Ø ×º Ä × Á Ë Ý Ö ×¸ ÕÙ ÙØ Ð × ÒØ Ð × ÆÁ Ë Ø ÀÁ Ë ÔÓÙÖ ÚÓ Ö × Ð ÖØ × ÔÐÙ× Ô ÖØ Ò ÒØ ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 52. 52. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁ Ë ´Æ ØÛÓÖ × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù Ù Ö × Ùº Ä × ÀÁ Ë ´ÀÓ×Ø × ÁÒØÖÙ× ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ¸ ÕÙ ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð³ Ø Ø Ð × ÙÖ Ø Ù Ò Ú Ù × Ø ×º Ä × Á Ë Ý Ö ×¸ ÕÙ ÙØ Ð × ÒØ Ð × ÆÁ Ë Ø ÀÁ Ë ÔÓÙÖ ÚÓ Ö × Ð ÖØ × ÔÐÙ× Ô ÖØ Ò ÒØ ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 53. 53. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÁÈË ÍÒ ×Ý×Ø Ñ ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ³ ÒØÖÙ× ÓÒ ´ÓÙ ÁÈ˸ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×Ø ÙÒ ÓÙØ Ð × ×Ô Ð ×Ø × Ò × ÙÖ Ø × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ × Ñ Ð Ö ÙÜ Á ˸ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ò Ñ ÒÙ Ö Ð × ÑÔ Ø× ³ÙÒ ØØ ÕÙ º ³ ×Ø ÙÒ Á Ë Ø ¸ Ð Ø Ø ÙÒ Ð Ý ÙØÓÑ Ø × ¸ гÁÈË Ô ÙØ ÐÓÕÙ Ö Ð × ÔÓÖØ× ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ Òغ Ä × ÁÈË Ô ÙÚ ÒØ ÓÒ Ô Ö Ö Ð × ØØ ÕÙ × ÓÒÒÙ × Ø Ò ÓÒÒ٠׺ ÓÑÑ Ð × Á ˸ Ð× Ò ×ÓÒØ Ô × Ð × ½¼¼± Ø Ö ×ÕÙ ÒØ Ñ Ñ Ò × ÙÜ ÔÓ× Ø ÐÓÕÙ Ö Ù ØÖ Ð Ø Ñ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 54. 54. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁÈË ´Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ØÖ Ö × Ù¸ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ø Ð ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÙÒ × ×× ÓÒ Ì È ººº Ä × ÀÁÈË ´ÀÓ×ع × ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ÔÓ×Ø ØÖ Ú Ð ØÖ Ú Ö× Ö ÒØ × Ø Ò Õ٠׸ Ð× ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð × ÔÖÓ ××Ù׸ Ð × Ö Ú Ö׸ Ð × º ÐÐ ººº Ð × ÃÁÈË ´Ã ÖÒ Ð ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø Ø Ö ØÓÙØ × Ø ÒØ Ø Ú × ³ ÒØÖÙ× ÓÒ Ù Ò Ú Ù Ù ÒÓÝ Ù¸ Ñ × Ð× ×ÓÒØ ÑÓ Ò× ÙØ Ð × ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 55. 55. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁÈË ´Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ØÖ Ö × Ù¸ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ø Ð ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÙÒ × ×× ÓÒ Ì È ººº Ä × ÀÁÈË ´ÀÓ×ع × ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ÔÓ×Ø ØÖ Ú Ð ØÖ Ú Ö× Ö ÒØ × Ø Ò Õ٠׸ Ð× ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð × ÔÖÓ ××Ù׸ Ð × Ö Ú Ö׸ Ð × º ÐÐ ººº Ð × ÃÁÈË ´Ã ÖÒ Ð ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø Ø Ö ØÓÙØ × Ø ÒØ Ø Ú × ³ ÒØÖÙ× ÓÒ Ù Ò Ú Ù Ù ÒÓÝ Ù¸ Ñ × Ð× ×ÓÒØ ÑÓ Ò× ÙØ Ð × ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 56. 56. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁÈË ´Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ØÖ Ö × Ù¸ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ø Ð ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÙÒ × ×× ÓÒ Ì È ººº Ä × ÀÁÈË ´ÀÓ×ع × ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ÔÓ×Ø ØÖ Ú Ð ØÖ Ú Ö× Ö ÒØ × Ø Ò Õ٠׸ Ð× ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð × ÔÖÓ ××Ù׸ Ð × Ö Ú Ö׸ Ð × º ÐÐ ººº Ð × ÃÁÈË ´Ã ÖÒ Ð ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø Ø Ö ØÓÙØ × Ø ÒØ Ø Ú × ³ ÒØÖÙ× ÓÒ Ù Ò Ú Ù Ù ÒÓÝ Ù¸ Ñ × Ð× ×ÓÒØ ÑÓ Ò× ÙØ Ð × ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 57. 57. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÓÒ ØÖÓ × Ñ ÐÐ × ³Á Ë Ä × ÆÁÈË ´Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ØÖ Ö × Ù¸ Ð Ô ÙÚ ÒØ ÔÖ Ò Ö × Ñ ×ÙÖ × Ø Ð ÕÙ Ø ÖÑ Ò Ö ÙÒ × ×× ÓÒ Ì È ººº Ä × ÀÁÈË ´ÀÓ×ع × ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ ×ÓÒØ × ÁÈË Ô ÖÑ ØØ ÒØ ×ÙÖÚ ÐÐ Ö Ð ÔÓ×Ø ØÖ Ú Ð ØÖ Ú Ö× Ö ÒØ × Ø Ò Õ٠׸ Ð× ×ÙÖÚ ÐÐ ÒØ Ð × ÔÖÓ ××Ù׸ Ð × Ö Ú Ö׸ Ð × º ÐÐ ººº Ð × ÃÁÈË ´Ã ÖÒ Ð ÁÒØÖÙ× ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ ËÝ×Ø Ñµ ÕÙ Ô ÖÑ ØØ ÒØ Ø Ø Ö ØÓÙØ × Ø ÒØ Ø Ú × ³ ÒØÖÙ× ÓÒ Ù Ò Ú Ù Ù ÒÓÝ Ù¸ Ñ × Ð× ×ÓÒØ ÑÓ Ò× ÙØ Ð × ×º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 58. 58. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÒÓÖØ ËÆÇÊÌ ×Ø ÙÒ ÓÙØ Ð ÓÔ Ò ×ÓÙÖ Ø Ø ÓÒ ³ ÒØÖÙ× ÓÒ× Ö × ÙÜ ´ÆÁ ˵º ËÆÇÊÌ ×Ø Ô Ð ³ ÓÙØ Ö ×ÙÖ ÙÒ ÒØ Ö Ò ³ ØÙ Ö ÙÒ Ò ÐÝ× Ù ØÖ Ò Ø ÑÔ× Ö Ð¸ ÐÓ Ö Ð × Ô ÕÙ Ø× Áȸ Ö Ö Ö × ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × ÓÒØ ÒÙ Ð ÙØ Ø ÒØ Ø Ø Ö ÙÒ ÖÒ ÚÖ Ø ³ ØØ ÕÙ × ÓÒÒ٠׺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿¼ »
 59. 59. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 60. 60. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 61. 61. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 62. 62. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 63. 63. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÆÇÊÌ Ô ÙØ ÓÒ Ø ÓÒÒ Ö Ò ÕÙ ØÖ ÑÓ × Ö ÒØ× ËÆÁ Ê ´ ÔØÙÖ Ø × Ô ÕÙ Ø×¸Ô × ÐÓ µ¸ È Ã Ì ÄÇ Ê ´ ÔØÙÖ Ø ÐÓ × Ô ÕÙ Ø×µ¸ ÆÁ Ë ´ Ò ÐÝ× Ð ØÖ ¸ Ð ÓÑÔ Ö × Ö Ð ×¸ Ø × Ð ÖØ ×µ¸ ÁÈË ´ Ø Ø ÓÒ ³ ØØ ÕÙ × Ø ÔÖ Ú ÒØ ÓÒ ÐÐ ×¹ µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿½ »
 64. 64. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ ÙÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÓÒ ÔØ ÎÈÆ ËÒÓÖØ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿¾ »
 65. 65. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÐ Ò ½ Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ¾ ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ¿ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÎÈÆ Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿¿ »
 66. 66. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 67. 67. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 68. 68. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 69. 69. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 70. 70. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 71. 71. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÈÖÓÜÝ ÍÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ÓÙ ÔÖÓÜÝ ´ г Ò Ð ×µ ×Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ý Ö × Ö ÕÙ Ø × ÒØÖ ÙÒ ÔÓ×Ø Ð ÒØ Ø ÙÒ × ÖÚ ÙÖº Ä × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×ÓÒØ ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÙØ Ð × × ÔÓÙÖ ××ÙÖ Ö Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× ×Ù Ú ÒØ × Ñ ÑÓ Ö Ð ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ × Ö ÕÙ Ø × ´ ÐÓ Ò µ Ð × ÙÖ Ø Ù Ö × Ù ÐÓ Ð Ð ÐØÖ Ø Ð³ ÒÓÒÝÑ Ø Ä³ÙØ Ð Ø × × ÖÚ ÙÖ× Ñ Ò Ø Ö × ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ¸ ÒÓØ ÑÑ ÒØ Ò× Ð Ö Ð × ÙÖ × Ø ÓÒ × ×Ý×Ø Ñ × ³ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 72. 72. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÐØÖÈÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÙØÖ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ð ×Ó Ò ÐØÖ Ô Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð Ô Ö Ñ ØÖ × ÕÙ Ð ÓÒ Ô ÙØ Ò ÖÐ ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ä × ÓÒØ ÒÙ× ´Ð Ð Ø ¸ Ó Ø × Ô Ó Õ٠׸ ØÖ Ú Ð ÓÑÔÐ Ö¸ ÙØ Ð Ø ÔÖÓ ×× ÓÒÒ ÐÐ ¸ Ø ºµ Ä × ÑÓ Ð Ø × ØÖ Ú Ð ´ Ð ×× ×¸ ÖÓÙÔ ×¸ Á¸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ØÖ Ú Ð Ô Ö×ÓÒÒ Ð¸ Ø ºµ Ä × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ´Å Ò ÙÖ׸ Ð Ú × Ñ ÙÖ׸ ÔÔÖ ÒØ ×¸ Ò× Ò ÒØ׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ×¸ Ø ºµ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 73. 73. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÐØÖÈÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÙØÖ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ð ×Ó Ò ÐØÖ Ô Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð Ô Ö Ñ ØÖ × ÕÙ Ð ÓÒ Ô ÙØ Ò ÖÐ ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ä × ÓÒØ ÒÙ× ´Ð Ð Ø ¸ Ó Ø × Ô Ó Õ٠׸ ØÖ Ú Ð ÓÑÔÐ Ö¸ ÙØ Ð Ø ÔÖÓ ×× ÓÒÒ ÐÐ ¸ Ø ºµ Ä × ÑÓ Ð Ø × ØÖ Ú Ð ´ Ð ×× ×¸ ÖÓÙÔ ×¸ Á¸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ØÖ Ú Ð Ô Ö×ÓÒÒ Ð¸ Ø ºµ Ä × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ´Å Ò ÙÖ׸ Ð Ú × Ñ ÙÖ׸ ÔÔÖ ÒØ ×¸ Ò× Ò ÒØ׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ×¸ Ø ºµ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 74. 74. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÐØÖÈÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÙØÖ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ð ×Ó Ò ÐØÖ Ô Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð Ô Ö Ñ ØÖ × ÕÙ Ð ÓÒ Ô ÙØ Ò ÖÐ ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ä × ÓÒØ ÒÙ× ´Ð Ð Ø ¸ Ó Ø × Ô Ó Õ٠׸ ØÖ Ú Ð ÓÑÔÐ Ö¸ ÙØ Ð Ø ÔÖÓ ×× ÓÒÒ ÐÐ ¸ Ø ºµ Ä × ÑÓ Ð Ø × ØÖ Ú Ð ´ Ð ×× ×¸ ÖÓÙÔ ×¸ Á¸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ØÖ Ú Ð Ô Ö×ÓÒÒ Ð¸ Ø ºµ Ä × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ´Å Ò ÙÖ׸ Ð Ú × Ñ ÙÖ׸ ÔÔÖ ÒØ ×¸ Ò× Ò ÒØ׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ×¸ Ø ºµ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 75. 75. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖÐØÖÈÓÙÖ ØÓÙØ × Ð × ÙØÖ × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ð ×Ó Ò ÐØÖ Ô Ò ÙÒ Ò× Ñ Ð Ô Ö Ñ ØÖ × ÕÙ Ð ÓÒ Ô ÙØ Ò ÖÐ ÓÒ ×Ù Ú ÒØ Ä × ÓÒØ ÒÙ× ´Ð Ð Ø ¸ Ó Ø × Ô Ó Õ٠׸ ØÖ Ú Ð ÓÑÔÐ Ö¸ ÙØ Ð Ø ÔÖÓ ×× ÓÒÒ ÐÐ ¸ Ø ºµ Ä × ÑÓ Ð Ø × ØÖ Ú Ð ´ Ð ×× ×¸ ÖÓÙÔ ×¸ Á¸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ¸ ØÖ Ú Ð Ô Ö×ÓÒÒ Ð¸ Ø ºµ Ä × ÙØ Ð × Ø ÙÖ× ´Å Ò ÙÖ׸ Ð Ú × Ñ ÙÖ׸ ÔÔÖ ÒØ ×¸ Ò× Ò ÒØ׸ Ñ Ò ×ØÖ Ø ×¸ Ø ºµ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 76. 76. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÕÙ ËÕÙ ×Ø ÙÒ ÈÖÓÜÝ Ô Ð ³ÙØ Ð × Ö Ð × ÔÖÓØÓ ÓÐ × Ìȸ ÀÌÌȸ ÓÔ Ö¸ Ø ÀÌÌÈ˺ ÁÐ ÒØ Ö ØÓÙØ × Ð × ÓÒ Ø ÓÒÒ Ð Ø × ³ÙÒ × ÖÚ ÙÖ Ñ Ò Ø Ö ØÖ Ø ÓÒÒ Ð ´ ¸ ÐØÖ ¸ ÓÙÖÒ Ð × Ø ÓÒ¸ºººµ Ø Ô ÖÑ Ø Ö Ö Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 77. 77. Ö Û ÐÐ ¹ È Ö ¹ Ù ÌÖ Ù Ø ÓÒ ³ Ö ×× ´Æ ̵ ÈÓÖØ Ð ÔØ ÈÖ Ò Ô ÎÈÆ ËÕÙ ¹ ËÕÙ Ù Ö Á ˹ÁÈË ÈÖÓÜÝ ¹ ÐØÖËÕÙ Ù Ö ËÕÙ Ù Ö ×Ø ÙÒ ÓÙØ Ð Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÐØÖ Ö Ð × Ö ÕÙ Ø × ×Ù Ú ÒØ ÙÒ Ò× Ñ Ð Ö Ð × ´ÍÊĸ ÓÖ Ö ×¸ ÙØ Ð × Ø ÙÖ׸ ØÝÔ Ö׸ºººµº ÁÐ ÙØ Ð × ¸ ÔÓÙÖ Ð ÐØÖ × ÍÊĸ Ð ÔÖ Ò Ô × Ð ×Ø × Ð Ò × Ø Ð ×Ø × ÒÓ Ö × Ø ÒÓØ ÑÑ ÒØ ÐÐ × Ø ÒÙ × ÓÙÖ Ô Ö Ð³ÙÒ Ú Ö× Ø ÌÓÙÐÓÙ× º Ë Ð³ÙØ Ð × Ø ÙÖ ×× × ÓÒÒ Ø Ö ÙÒ × Ø ÓÒØ ÒÙ Ò× ÙÒ Ð ×Ø ÒÓ Ö ¸ Ð ×Ø Ö Ö Ú Ö× ÙÒ Ô ÔÖ Ò Ô Ö Ð³ Ñ Ò ×ØÖ Ø ÙÖº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 78. 78. ÙÜ Ñ Ô ÖØ ÁÁË ÖÚ × ×ÙÔÔÐ Ñ ÒØ Ö ×
 79. 79. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÈÐ Ò ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 80. 80. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÄ × ÙÐ Ñ ÒØ ´ Ò Ò Ð ×¸ ÐÓÚ Ö ÕÙ × ØÖ Ù Ø Ô Ö Ô ×× ÖÓÙØÖ Ð Ô ÒÒ µ ×Ø Ð Ô Ø ³ÙÒ ÕÙ Ô Ñ ÒØ × ÙÐ Ö ÙØÓÑ Ø ÕÙ Ñ ÒØ Ú Ö× ÙÒ Ñ Ò Ö × Ù ÐØ ÖÒ Ø ÓÙ Ò Ú ÐÐ º ØØ Ô Ø Ü ×Ø ÔÓÙÖ ØÓÙØ ØÝÔ ³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ× Ö × Ù Ù× ÖÚ ÙÖ Ù ÖÓÙØ ÙÖ Ò Ô ×× ÒØ Ô Ö Ð × Ô Ö ¹ Ù Ø Ð × ÓÑÑÙØ Ø ÙÖ× Ö × Ù ´×Û Ø µº Ä × ÙÐ Ñ ÒØ ÒØ ÖÚ ÒØ Ò Ö Ð Ñ ÒØ × Ò× Ø ÓÒ ÙÑ Ò Ø Ñ Ñ Ò ×ÓÙÚ ÒØ × Ò× Ù ÙÒ Ñ ×× ³ Ð ÖØ º Ä × ÙÐ Ñ ÒØ ×Ø ÓÒ Ù ÔÓÙÖ ØÖØÓØ Ð Ñ ÒØ ØÖ Ò×Ô Ö Òغ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¼ »
 81. 81. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ Ü ×Ø ÙÜ ÑÓ × ÔÖ Ò Ô ÙÜ × ÙÐ Ñ ÒØ Ø » Ø Õ٠׳ ÔÔ Ö ÒØ ÔÐÙ× Ð³ ÕÙ Ð Ö Ö ´ÐÓ ¹ Ð Ò Ò µ Ð ÑÓ Ð ×× ÕÙ ÓÙÖ ÑÑ ÒØ Ö Ô Ò Ù¸ Ø »Ô ×× Ó Ð³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ × ÓÒ Ö ´Ô ×× µ ×Ø Ò ÑÓ Ú ÐÐ Ø ÒØ Õ٠г ÕÙ Ô Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ö ´ Ø µ Ò Ö Ò ÓÒØÖ Ù ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 82. 82. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ Ü ×Ø ÙÜ ÑÓ × ÔÖ Ò Ô ÙÜ × ÙÐ Ñ ÒØ Ø » Ø Õ٠׳ ÔÔ Ö ÒØ ÔÐÙ× Ð³ ÕÙ Ð Ö Ö ´ÐÓ ¹ Ð Ò Ò µ Ð ÑÓ Ð ×× ÕÙ ÓÙÖ ÑÑ ÒØ Ö Ô Ò Ù¸ Ø »Ô ×× Ó Ð³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ × ÓÒ Ö ´Ô ×× µ ×Ø Ò ÑÓ Ú ÐÐ Ø ÒØ Õ٠г ÕÙ Ô Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ö ´ Ø µ Ò Ö Ò ÓÒØÖ Ù ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 83. 83. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ Ü ×Ø ÙÜ ÑÓ × ÔÖ Ò Ô ÙÜ × ÙÐ Ñ ÒØ Ø » Ø Õ٠׳ ÔÔ Ö ÒØ ÔÐÙ× Ð³ ÕÙ Ð Ö Ö ´ÐÓ ¹ Ð Ò Ò µ Ð ÑÓ Ð ×× ÕÙ ÓÙÖ ÑÑ ÒØ Ö Ô Ò Ù¸ Ø »Ô ×× Ó Ð³ ÕÙ Ô Ñ ÒØ × ÓÒ Ö ´Ô ×× µ ×Ø Ò ÑÓ Ú ÐÐ Ø ÒØ Õ٠г ÕÙ Ô Ñ ÒØ ÔÖ Ñ Ö ´ Ø µ Ò Ö Ò ÓÒØÖ Ù ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 84. 84. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÊÈ ×Ø ÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÙÒ ÖÓÙÔ ³ Ø × ×ÙÖ ÙÒÑ Ñ × Ñ ÒØ Ö × Ù Ô ÖØ Ö ÙÒ Ö ×× Áȸ ÕÙ Ö ÓÒ ÙÒ ÖÓÙÔ Ö ÓÒ Ò º Ù × Ò ÖÓÙÔ ¸ ÙÒ Ø ×Ø × Ò ÓÑÑ Ñ ØÖ º Ä × ÙØÖ × Ñ Ñ Ö × ×ÓÒØ ÔÔ Ð × × Ð Ú × º ij Ø Ñ ØÖ ×Ø ÐÙ ÕÙ ÔÖ Ò Ð³ Ö ×× ÁÈÔ ÖØ º ÁÐ Ö ÔÓÒ ØÓÙØ ØÖ ÓÙ Ö ÕÙ Ø ÊÈ Ð³ ØØ ÒØ ÓÒ ØØ Ö ×× º ÕÙ Ø Ô ÙØ ÔÔ ÖØ Ò Ö ÔÐÙ× ÙÖ× ÖÓÙÔ × Ö ÓÒ Ò º ÕÙ Ø Ó Ø ÚÓ Ö ÙÒ × ÓÒ Ö ×× ÁÈ ÙÒ ÕÙ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 85. 85. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÍÒ ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÓÑÑÙÒ ÊÈ ×Ø Ð Ö Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖÓÙÔ Ô Ö ¹ Ù Ö ÓÒ ÒØ׺ ij Ö ×× ÁÈ Ú ÖØÙ ÐÐ ØØÖ Ù Ù ÖÓÙÔ Ö ÓÒ Ò ×Ø × Ò ÓÑÑ Ð³ Ö ×× ÙÖÓÙØ ÙÖ Ô Ö ÙØ ×ÙÖ Ð × Ñ Ò × Ð ÒØ ×º Ò× Ð × Ó ÐÔ Ö ¹ Ù Ñ ØÖ Ö Ò ÓÒØÖ ÙÒ Ô ÒÒ ÓÙ ×Ø ÓÒÒ Ø ÙÖ × Ù ´Ñ × ÓÙÖ Ô Ö Ü ÑÔÐ µ¸ г Ö ×× ÁÈ Ú ÖØÙ ÐÐ × ÖÔÖ × Ô Ö ÙÒ × Ô Ö ¹ Ù × Ð Ú × Ø Ð × ÖÚ ÓÒØ ÒÙ Ö ØÖ Ö Ò Ù × Ò× ÒØ ÖÖÙÔØ ÓÒº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 86. 86. ÐÓÚ Ö Ò Ø ÓÒ ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖÓØÓ ÓÐ ÊÈ ÌÖ Ë Ô Ö Ë Ñ ÐÓÚ ÖËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 87. 87. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÈÐ Ò ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 88. 88. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÌÖ Ò×ÔÓÖØ Ä Ý Ö Ë ÙÖ ØÝ ´ÌÄ˵¸ Ò ÒÒ Ñ ÒØ ÒÓÑÑË ÙÖ ËÓ Ø× Ä Ý Ö ´ËËĵ¸ ×Ø ÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐ× ÙÖ × Ø ÓÒ × Ò × ×ÙÖ ÁÒØ ÖÒ ØºÈ Ö Ù× Ð Ò ¸ ÓÒÔ ÖÐ ËËÄ ÔÓÙÖ × Ò Ö Ò Ö ÑÑ ÒØ ËËÄ ÓÙ ÌÄ˺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 89. 89. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 90. 90. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 91. 91. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 92. 92. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 93. 93. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 94. 94. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 95. 95. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÁÐ ÓÙÖÒ Ø Ð × Ó Ø × × ÙÖ Ø ×Ù Ú ÒØ× Ð³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ù × ÖÚ ÙÖ Ð ÓÒ ÒØ Ð Ø × ÓÒÒ × Ò × ´ÓÙ × ×× ÓÒ Ö µ г ÒØ Ö Ø × ÓÒÒ × Ò × Ä³ ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ó٠г ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖØ Ù Ð ÒØ Ú Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ³ÙÒ ÖØ Ø ÒÙÑ Ö ÕÙ ´ Ñ Ò Ö ÓÔØ ÓÒÒ ÐÐ µ Ð ×ÔÓÒØ Ò Ø ÙÒ Ð ÒØ Ô ÙØ × ÓÒÒ Ø Ö ÓÒ ØÖ Ò×Ô Ö ÒØ ÙÒ × ÖÚ ÙÖ ÙÕÙ Ð Ð × ÓÒÒ Ø ÔÓÙÖ Ð ÔÖ Ñ Ö Ó × Ð ØÖ Ò×Ô Ö Ò ´ ÜÔÐ Ð ÔÖÓØÓ ÓÐ ÀÌÌÈ ×Ø ÒØ ÕÙ ¸ Õ٠гÓÒ × ÓÒÒ Ø ÙÒ × Ñ ØØÔ ÓÙ ØØÔ×µº ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 96. 96. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ × ÒØ Ø ÓÒ ÌÖ Ë Ô Ö ËØÙÒÒ Ð ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØËÌÙÒÒ Ð ×Ø ÙÒ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ô ÖÑ ØØ ÒØ ÖÝÔØ Ö × ÓÒÒ Ü ÓÒ× Ì È Ò× ËËĺ ij ÒØ Ö Ø ØØ ×ÓÐÙØ ÓÒ ×ØÔÓÙÚÓ Ö Ñ ØØÖ Ò ÔÐ × ÓÒÒ Ü ÓÒ× × ÙÖ × × ËËÄ ÔÓÙÖ × × ÖÚ × Ò Ð ÔÖÓÔÓ× ÒØ Ô × Ò Ø Ð Ñ ÒØ ´ÈÇȸ ÁÅ È¸Ä Èºººµ × Ò× ÚÓ Ö ØÓÙ Ö Ð Ó ×ÓÙÖ ÓÙ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ × ÖÒ Ö×ºÄ ÔÖÓ Ö ÑÑ ×ÌÙÒÒ Ð × ÙÐ Ò ×Ù Ø Ô × ÔÓÙÖ Ñ ØØÖ Ò ÔÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ¸ ÙÒ Ð ÓØ ÕÙ ËËÄ ×Ø Ò ×Ô Ò× Ð ÔÓÙÖ ÓÑÔ Ð Ö ÙÒ ØÙÒÒ Ð ËËÄ ´ ÜÔÐ ÓÔ ÒËËÄ Ò×Ø ÐÐ Ô Ö ÙØ Ò× È Ë Ò× µº× ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 97. 97. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë Ô Ö ÌÖ Ë Ô Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÈÐ Ò ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 98. 98. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë Ô Ö ÌÖ Ë Ô Ö ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÄ ÓÒ Ø ÓÒ ØÖ × ÔÒ Ô Ë Ò× Ô ÖÑ Ø Ò Ø Ð Ñ ÒØ ³ÓÔØ Ñ × Ö Ð Ò Ô ×× ÒØ Ò ØØÖ Ù ÒØ × ÔÖ ÓÖ Ø × ÙÜ Ö ÒØ× ÙÜ Ù Ö × Ùº È Ö Ü ÑÔÐ ¸ ÓÒÒ Ö ÙÒ Ñ ÐÐ ÙÖÔÖ ÓÖ Ø ÙÜ ÙÜ ÎÇÁÈ Ô Ö Ö ÔÔÓÖØ Ù Ö ×Ø Ù ØÖ Ò ³ÓÔØ Ñ × Ö Ð × ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× ÎÇÁȺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¼ »
 99. 99. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë Ô Ö ÌÖ Ë Ô ÖËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ½ »
 100. 100. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ Ò Ô ÌÖ Ë Ô Ö ÆØÓÔ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÈÐ Ò ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÌÖ Ë ÔÖ ½¼ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¾ »
 101. 101. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ Ò Ô ÌÖ Ë Ô Ö ÆØÓÔ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÄ ×ÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ö × Ù ÔÓÖØ ×ÙÖ Ð ×ÙÖÚ ÐÐ Ò ÑÒ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ×ÔÓÒ Ð Ø × × ÖÚ × Ò Ð Ò ¹ Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ Òظ × Ø׸ Ð × ÙÖ Ø Ñ × Ð Ñ ÒØ Ù ÓÒØÖ Ð × Ùܺ ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× ¿ »
 102. 102. ÐÓÚ Ö ÄÁ ÆÌ»Ë ÊÎ ÍÊ ËËĹÌÄË ÈÖ Ò Ô ÌÖ Ë Ô Ö ÆØÓÔ ËÙÔ ÖÚ × ÓÒ Ð Ò Ô ×× ÒØÆØÓÔ ×Ø ÙÒ ×ÓÒ ³ Ò ÐÝ× Ù ØÖ Ö × Ù Ø ÒÓÙ× Ô ÖÑ Ø Ò× ³ ÚÓ Ö ÙÒ Ð ×ÙÖ Ð³ÙØ Ð × Ø ÓÒ ÕÙ ×Ø Ø Ò Ø ÑÔ× Ö Ð ÒÓØÖ Ö × Ùº ÆÓÙ× ÔÓÙÚÓÒ× Ð Ñ ÒØ Ð ÕÙ Ð Ö×ÙÔ ÖÚ × ÙÖ Ò Ô ×× ÒØ ¸ ÔÙ ×ÕÙ ÒÓÙ× ÔÓÙÖÖÓÒ× Ö Ñ Ò Ö Ø ÐÐ ÙÒ Ò× Ñ Ð ³ Ð Ñ ÒØ× Ø Ð× ÕÙ Ð ÒÔ ×× ÒØ ÑÓÝ ÒÒ ÙØ Ð × Ô Ö ÙÒ Ø ÓÙ ÙÒ Ö × Ù¸ Ð × Ö ÒØ× Ùܸ Ð ÙÖ ØÝÔ Ø Ð ÙÖ × Ò׸ Ø Ù ÓÙÔ ÔÐÙ× Ò ÓÖ º ÑÑ ÑÓÙ È × Ò× »
 103. 103. Ó ÙÑ ÒØ ×Ó×Ù Ð Ò Ý¹Ò ¹× Ø ÓÒ Ù Ô ÖÅÓÙ Ñ Ó٠ź Å Ê º º ÑÑ ÑÓÙ Ð ¾ ÚÖ Ö ¾¼½¼ÐÓÖ× ³ÙÒ ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ð³ Ò×Ø ØÙØ ×ÙÔ Ö ÙÖ ³ Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ºÎÓÙ× Ú Þ Ð ÖÓ Ø ½ Ö ÔÖÓ Ù Ö ¸ ×ØÖ Ù Ö Ø ÓÑÑÙÒ ÕÙ Ö ØØ Ö Ø ÓÒ Ù ÔÙ Ð ¾ ÑÓ Ö ØØ Ö Ø ÓÒË ÐÓÒ Ð × ÓÒ Ø ÓÒ× Ò × Ò× Ð ÒÓØ
 104. 104. ÅÖ ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ ÉÍ ËÌÁÇÆË
 105. 105. ÅÖ ÚÓØÖ ØØ ÒØ ÓÒ ÉÍ ËÌÁÇÆË
 106. 106. Ä Ú ¹À Ò

×