GABIŲJŲ VAIKŲ UGDYMO PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS Eugenija Janina Žemgulienė
MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJA UGDO ĮVAIRIUS MOKINIŲ GEBĖJIMUS. TODĖL SĖKMINGAI DALYVAUJA MOKYKLOS, RAJONO, RESPUBL...
<ul><li>VISA TAI M ŪSŲ UGDYTINIAMS PADEDA GERIAU PASIRENGTI EGZAMINAMS IR STUDIJOMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE </li></ul>
<ul><li>KIEKVIENOJE KLAS Ė JE YRA GABI Ų , BIOLOGIJA BESIDOMIN Č I Ų MOKINIŲ. TODĖL PASTEBĖJUSI, KAD MOKINYS NĖRA ABEJINGA...
<ul><li>JAUN ŲJŲ BIOLOGŲ SMALSUMAS IR GEBĖJIMAI SKATINA MANE IEŠKOTI NETRADICINIŲ UGDYMO METODŲ </li></ul>
<ul><li>TAD STENGIUOSI SUDARYTI ĮVAIRIAS LENTELES, PATEIKTI STRUKTŪRINIŲ UŽDUOČIŲ, KAD MANO MOKINIAI PER TRUMPIAUSIĄ LAIKĄ...
<ul><li>PASTEB Ė JAU, KAD MOKANT AU KŠTESNIU LYGIU, UGDYTINIAI GERIAU OPERUOJA BIOLOGINĖMIS SĄVOKOMIS, GREIČIAU ĮSIMENA PA...
<ul><li>SAVO M OKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖSE PATEIKIAU DAUG LENTELIŲ, KURIOS PADEDA PASIEKTI GERŲ REZULTATŲ. SUKŪRIAU KLAUS...
<ul><li>ŠIŲ PRIEMONIŲ PUSLAPIUOSE ESAMA IR KELETAS TESTŲ, KURIUOSE AKIVAIZDI BIOLOGIJOS, CHEMIJOS IR FIZIKOS INTEGRACIJA. ...
<ul><li>NUMATAU KONKRE Č IUS UGDYMO TIKSLUS IR U Ž DAVINIUS, SUSIEJU JUOS SU UGDYMO APLINKA, PARENKU MOKYMO METODUS, STRAT...
<ul><li>NAUDOJU INFORMACINES TECHNOLOGIJAS, PATI KURIU PROGRAMAS. TURIU DAUG MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONI Ų, KURIAS TAIKAU ...
<ul><li>MANO PAGRINDINIS TIKSLAS SUTEIKTI ŽINIŲ KIEKVIENAM MOKINIUI , KAD JAUSTŲ PASITENKINIMĄ SAVO GYVENIME IR SIEKTŲ TOB...
<ul><li>TAIKAU AKTYVIUS MOKYMOSI BŪDUS: INDIVIDUALIUS IR GRUPINIUS. MOKINIAI MOKOSI TAI, KAS JIEMS NAUDINGA. MOKOSI TO, KO...
<ul><li>SUPRANTA, KAD MOKOSI GERAI IR TAI KELIA SAVIGARBĄ. MOKOSI, NES JAM ĮDOMU </li></ul>
VIENIEMS PATINKA VADOVAUTI DRAUGAMS, DIRBTI KOMANDOJE
KITIEMS SVARBUS INDIVIDUALUS DARBAS
SPREND Ž IAMOS NEKASDIENIN Ė S UŽDUOTYS
SVARBI MOKYMOSI MOTYVACIJA IR MOKYMOSI STILIUS
SVARBU, KAIP MOKINYS PRIIMA , APDOROJA, IŠSAUGO, PANAUDOJA INFORMACIJ Ą
<ul><li>KELIU MOKINI Ų MOTYVACIJĄ ŽODINIU PAGYRIMU, RAŠTU. STENGIUOSI NE TIK DIFERENCIJUOTI BET IR INDIVIDUALIZUOTI UŽDUOT...
<ul><li>I Š MOKINIO TIKIUOSI MOTYVACIJOS IR ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS. MAN SVARBU, KAD MOKINYS BŪTŲ MOTYVUOTAS, SUVOKTŲ BIOLOG...
<ul><li>REIKIA ATLIKTI U Ž DUOTIS, PANAUDOJANT NEDIDEL Ę DAL Į  ŽINIŲ, O PROJEKTINEI VEIKLAI PANAUDOJAME ĮVAIRIUS INFORM...
<ul><li>TURIU MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMĄ, DERANČIĄ SU MOKYKLOJE ESANČIA VERTINIMO SISTEMA. VERTINIMO ...
<ul><li>TARPTAUTINĖJE BIOLOGIJOS OLIMPIADOJE, KURI VYKO SASKATŪNE (KANADOJE) SONATA JASMONTAITĖ LAIMĖJO BRONZOS MEDALĮ </l...
<ul><li>DU KARTUS ESU APDOVANOTA MSTISLAVO ROSTROPOVI Č IAUS PARAMOS FONDO “PAGALBA LIETUVOS VAIKAMS ” PREMIJA  </li></ul>
2008 METAIS RESPUBLIKINĖJE BIOLOGIJOS OLIMPIADOJE AURELIJUS GERIKAS UŽĖMĖ 3 - ĄJĄ VIETĄ
2009 – 03 -21 RESPUBLIKINĖJE BIOLOGIJOS OLIMPIADOJE AGNĖ LUBYTĖ UŽĖMĖ 1 -ĄJĄ VIETĄ
MOTYVACIJOS ( SAVIUGDOS ) UGDYMO SIEKIU PER ĮDOMIUS DĖSTOMAM DALYKUI BANDYMUS, STEBĖJIMUS, PARODAS, PROJEKTUS, OLIMPIADA...
ESMINIŲ DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ PAGRINDAI, TAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ VISUMA
MOKYMOSI VEIKLAS IR METODUS PARENKU IR ORGANIZUOJU TAIP, KAD ATITIKT Ų MOKINI Ų SUGE BĖ JI MUS, PATIRTĮ
SVARBŪS MOKINIŲ POLINKIAI, MOKYMOSI STILIUS, PASIRENGIMAS MOKYTIS
SKATINU MOKINIŲ SARANKIŠKĄ MĄSTYMĄ, JŲ AKTYVŲ INTERPRETACINĮ SANTYKĮ SU MOKOMĄJA MEDŽIAGA, MOKYMĄSI IŠ PATIRTIES
PARENKU MOKYMOSI MEDŽIAGĄ, KURI SKATINTŲ AKTYVIĄ MOKINIŲ VEIKLĄ: TYRINĖTŲ, IEŠKOTŲ, BANDYTŲ PRITAIKYTI, KURTŲ
 
 
MOKINIAI RENKA ŠIUKŠLES IŠ VENTOS UPĖS
VISOSE MOKOMOSIOSE (MATEMATIKOS, FIZIKOS, CHEMIJOS, BIOLOGIJOS) PROGRAMOSE MAKSIMALIAI TAIKOMI NETRADICINIAI MOKYMO METODA...
BIOLOGIJOS UGDYMO PAMOKOS ORIENTUOTOS NE TIK Į ŽMOGAUS PROTĄ, BET IR JO JAUSMUS, EMOCIJAS.TAI SUDARO PUIKIĄ GALIMYBĘ ATSIG...
MOKINIAI MOKOSI IŠ GAMTOS
SUŽINO, KUR, KAIP GYVENA GYVŪNAI
KAIP ŽYDI GAILIUS, KOKIE VIKŠRAI GYVENA KAMANŲ REZERVATE
KOKIE AUGALAI MINTA VABZDŽIAIS
KAS ATSITIKO ŠIAI LIEPAI?
MOKINYS KELIA PROBLEMAS, IEŠKO SPRENDIMŲ, DARO IŠVADAS
 
MOKINIO MOTYVACIJA PRIKLAUSO NUO POŽIŪRIO Į DALYKĄ, POŽIŪRIO Į SAVE, TIKĖJIMO SAVIMI
NET POŽIŪRIO Į MOKYTOJĄ
MOKINYS DAUG MIELIAU DALYVAUJA KŪRIME.TIK NUOLATINIS PRAKTINIS UGDYMAS IŠNAUDOJANT VISUS DALYKUS: FIZIKĄ, CHEMIJĄ, MATEMAT...
 
 
TAČIAU TURI BŪTI IŠLAIKOMAS SUSIDOMĖJIMAS, STIPRINAMI DĖMESYS IR IMPULSAS, U ŽNORINAMA, SKATIN AMA NUOMONIŲ ĮVAIROVĘ
LABAI SVARBU MOKINIO PASITIK Ė JIMAS SAVIMI IR KRITINIS MĄSTYMAS. PASITIKINTIS SAVIMI MOKINYS MOKA APGINTI SAVO NUOMONĘ, ...
BIOLOGIJOS MOKYME LABAI SVARBU KONSULTACIN Ė S PAMOKOS, KURI Ų METU DIRBU DIFERENCIJUOTAI, KONSULTUOJ U , NURODA U PAPIL...
MOKINIAI PARUO ŠTUS TYRIMU, EKSPERIMENTUS PRISTATO RESPUBLIKINĖJE GAMTOS MOKSLŲ  KONFERENCIJOJE
S ĖKMINGAS MANO DARBAS NUO MOKINIO PRIKLAUSO:  a) KIEK MOKINYS TURI LITERATŪROS;  b) AR NAUDOJA NAUJAS TECHNOLOGIJAS;  ...
NORINT,KAD MOKINYS SUSIDOMĖTŲ MANO DALYKU, REIKIA, KAD AŠ TURĖČIAU NORĄ DOMĖTIS. PRADĖTI MAŽUS DARBUS, O PADARYTI DIDELIUS...
A ČIŪ UŽ DĖMESĮ MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS BIOLOGIJOS MOKYTOJA EUGENIJA JANINA ŽEMGULIENĖ
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Zemguliene mmblm2011

1.420 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
1.420
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
232
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
0
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Zemguliene mmblm2011

 1. 1. GABIŲJŲ VAIKŲ UGDYMO PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS Eugenija Janina Žemgulienė
 2. 2. MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJA UGDO ĮVAIRIUS MOKINIŲ GEBĖJIMUS. TODĖL SĖKMINGAI DALYVAUJA MOKYKLOS, RAJONO, RESPUBLIKOS IR NET TARPTAUTINĖSE OLIMPIADOSE, ĮVAIRIUOSE KONKURSUOSE
 3. 3. <ul><li>VISA TAI M ŪSŲ UGDYTINIAMS PADEDA GERIAU PASIRENGTI EGZAMINAMS IR STUDIJOMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE </li></ul>
 4. 4. <ul><li>KIEKVIENOJE KLAS Ė JE YRA GABI Ų , BIOLOGIJA BESIDOMIN Č I Ų MOKINIŲ. TODĖL PASTEBĖJUSI, KAD MOKINYS NĖRA ABEJINGAS ŠIAM GAMTOS MOKSLUI PASIŪLAU RUOŠTIS BIOLOGIJOS OLIMPIADAI. TOKIUS MOKINIUS MOKAU PAGAL INDIVIDUALIAI SUDARYTĄ PROGRAMĄ, KURI YRA AUKŠTESNIO LYGIO </li></ul>
 5. 5. <ul><li>JAUN ŲJŲ BIOLOGŲ SMALSUMAS IR GEBĖJIMAI SKATINA MANE IEŠKOTI NETRADICINIŲ UGDYMO METODŲ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>TAD STENGIUOSI SUDARYTI ĮVAIRIAS LENTELES, PATEIKTI STRUKTŪRINIŲ UŽDUOČIŲ, KAD MANO MOKINIAI PER TRUMPIAUSIĄ LAIKĄ GAUTŲ KUO DAUGIAU ŽINIŲ IR ĮGYTŲ PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>PASTEB Ė JAU, KAD MOKANT AU KŠTESNIU LYGIU, UGDYTINIAI GERIAU OPERUOJA BIOLOGINĖMIS SĄVOKOMIS, GREIČIAU ĮSIMENA PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ, ORIGINALIAI IŠSAKO MINTIS, NORIAI DIRBA TIRIAMĄJĮ DARBĄ, IŠSIUGDOMAS KRITINIS MĄSTYMAS, ATSAKOMYBĖS JAUSMAS IR SAVARANKIŠKUMAS </li></ul>
 8. 8. <ul><li>SAVO M OKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖSE PATEIKIAU DAUG LENTELIŲ, KURIOS PADEDA PASIEKTI GERŲ REZULTATŲ. SUKŪRIAU KLAUSIMYNĄ, KAD BŪTŲ GALIMA PASITIKRINTI ŽINIAS. VIENI KLAUSIMAI SUDĖTINGI, SKATINANTYS MĄSTYTI, GILINTIS Į PROBLEMOS SPRENDIMĄ, KITI PAPRASTESNI. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ŠIŲ PRIEMONIŲ PUSLAPIUOSE ESAMA IR KELETAS TESTŲ, KURIUOSE AKIVAIZDI BIOLOGIJOS, CHEMIJOS IR FIZIKOS INTEGRACIJA. BE TO MOKYMO PRIEMONĖSE YRA CITOLOGIJOS STRUKTŪRINIŲ UŽDUOČIŲ – MONERŲ, PROTISTŲ, AUGALŲ, GRYBŲ, GYVŪNŲ KARALYSČIŲ ĮVAIRIŲ UŽDUOČIŲ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>NUMATAU KONKRE Č IUS UGDYMO TIKSLUS IR U Ž DAVINIUS, SUSIEJU JUOS SU UGDYMO APLINKA, PARENKU MOKYMO METODUS, STRATEGIJAS, SKATINAN Č IAS MOKINIUS SAVARANKI Š KAI MOKYTIS </li></ul>
 11. 11. <ul><li>NAUDOJU INFORMACINES TECHNOLOGIJAS, PATI KURIU PROGRAMAS. TURIU DAUG MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONI Ų, KURIAS TAIKAU SAVO PAMOKOSE. PARENKU UŽDUOTIS IR JAS DIFERENCIJUOJU PAGAL MOKINIŲ GEBĖJIMUS </li></ul>
 12. 12. <ul><li>MANO PAGRINDINIS TIKSLAS SUTEIKTI ŽINIŲ KIEKVIENAM MOKINIUI , KAD JAUSTŲ PASITENKINIMĄ SAVO GYVENIME IR SIEKTŲ TOBULĖTI, AKTYVIAI DALYVAUTŲ MOKYMOSI PROCESE </li></ul>
 13. 13. <ul><li>TAIKAU AKTYVIUS MOKYMOSI BŪDUS: INDIVIDUALIUS IR GRUPINIUS. MOKINIAI MOKOSI TAI, KAS JIEMS NAUDINGA. MOKOSI TO, KO PRIREIKS PASIRINKTAI SPECIALYBEI </li></ul>
 14. 14. <ul><li>SUPRANTA, KAD MOKOSI GERAI IR TAI KELIA SAVIGARBĄ. MOKOSI, NES JAM ĮDOMU </li></ul>
 15. 15. VIENIEMS PATINKA VADOVAUTI DRAUGAMS, DIRBTI KOMANDOJE
 16. 16. KITIEMS SVARBUS INDIVIDUALUS DARBAS
 17. 17. SPREND Ž IAMOS NEKASDIENIN Ė S UŽDUOTYS
 18. 18. SVARBI MOKYMOSI MOTYVACIJA IR MOKYMOSI STILIUS
 19. 19. SVARBU, KAIP MOKINYS PRIIMA , APDOROJA, IŠSAUGO, PANAUDOJA INFORMACIJ Ą
 20. 20. <ul><li>KELIU MOKINI Ų MOTYVACIJĄ ŽODINIU PAGYRIMU, RAŠTU. STENGIUOSI NE TIK DIFERENCIJUOTI BET IR INDIVIDUALIZUOTI UŽDUOTIS </li></ul>
 21. 21. <ul><li>I Š MOKINIO TIKIUOSI MOTYVACIJOS IR ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS. MAN SVARBU, KAD MOKINYS BŪTŲ MOTYVUOTAS, SUVOKTŲ BIOLOGIJOS SVARBĄ, PRIIMTŲ INFORMACIJĄ, JĄ APDOROTŲ, IŠSAUGOTŲ SAVO SMEGENYSE IR KAI REIKIA PANAUDOTŲ </li></ul>
 22. 22. <ul><li>REIKIA ATLIKTI U Ž DUOTIS, PANAUDOJANT NEDIDEL Ę DAL Į ŽINIŲ, O PROJEKTINEI VEIKLAI PANAUDOJAME ĮVAIRIUS INFORMACINIUS ŠALTINIUS </li></ul>
 23. 23. <ul><li>TURIU MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMĄ, DERANČIĄ SU MOKYKLOJE ESANČIA VERTINIMO SISTEMA. VERTINIMO KRITERIJUS APTARIU IR DERINU SU MOKINIAIS. VERTINIMO SISTEMĄ ATSIŽVELGIANT Į ĮVAIRIĄ MOKINIŲ VEIKLĄ, IŠKABINU KABINETO STENDE, KAD VISI MATYTŲ </li></ul>
 24. 24. <ul><li>TARPTAUTINĖJE BIOLOGIJOS OLIMPIADOJE, KURI VYKO SASKATŪNE (KANADOJE) SONATA JASMONTAITĖ LAIMĖJO BRONZOS MEDALĮ </li></ul>
 25. 25. <ul><li>DU KARTUS ESU APDOVANOTA MSTISLAVO ROSTROPOVI Č IAUS PARAMOS FONDO “PAGALBA LIETUVOS VAIKAMS ” PREMIJA </li></ul>
 26. 26. 2008 METAIS RESPUBLIKINĖJE BIOLOGIJOS OLIMPIADOJE AURELIJUS GERIKAS UŽĖMĖ 3 - ĄJĄ VIETĄ
 27. 27. 2009 – 03 -21 RESPUBLIKINĖJE BIOLOGIJOS OLIMPIADOJE AGNĖ LUBYTĖ UŽĖMĖ 1 -ĄJĄ VIETĄ
 28. 28. MOTYVACIJOS ( SAVIUGDOS ) UGDYMO SIEKIU PER ĮDOMIUS DĖSTOMAM DALYKUI BANDYMUS, STEBĖJIMUS, PARODAS, PROJEKTUS, OLIMPIADAS, KONKURSUS, VIKTORINAS, AKCIJAS, KONFERENCIJAS, EKSPERIMENTINIUS DARBUS, ATSKLEIDŽIANČIUS GAMTOS MOKSLŲ ŽINIŲ PRASMINGUMĄ, REIKALINGUMĄ TOLESNEI MOKSLŲ RAIDAI IR ŠIANDIENINIAM IŠSILAVINUSIO ŽMOGAUS GYVENIMUI
 29. 29. ESMINIŲ DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ PAGRINDAI, TAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ VISUMA
 30. 30. MOKYMOSI VEIKLAS IR METODUS PARENKU IR ORGANIZUOJU TAIP, KAD ATITIKT Ų MOKINI Ų SUGE BĖ JI MUS, PATIRTĮ
 31. 31. SVARBŪS MOKINIŲ POLINKIAI, MOKYMOSI STILIUS, PASIRENGIMAS MOKYTIS
 32. 32. SKATINU MOKINIŲ SARANKIŠKĄ MĄSTYMĄ, JŲ AKTYVŲ INTERPRETACINĮ SANTYKĮ SU MOKOMĄJA MEDŽIAGA, MOKYMĄSI IŠ PATIRTIES
 33. 33. PARENKU MOKYMOSI MEDŽIAGĄ, KURI SKATINTŲ AKTYVIĄ MOKINIŲ VEIKLĄ: TYRINĖTŲ, IEŠKOTŲ, BANDYTŲ PRITAIKYTI, KURTŲ
 34. 36. MOKINIAI RENKA ŠIUKŠLES IŠ VENTOS UPĖS
 35. 37. VISOSE MOKOMOSIOSE (MATEMATIKOS, FIZIKOS, CHEMIJOS, BIOLOGIJOS) PROGRAMOSE MAKSIMALIAI TAIKOMI NETRADICINIAI MOKYMO METODAI, MOKYMAS ORIENTUOTAS Į GILESNĮ DALYKO TURINĮ IR REIŠKINIUS, SUDĖTINGESNĮ EKSPERIMENTAVIMĄ
 36. 38. BIOLOGIJOS UGDYMO PAMOKOS ORIENTUOTOS NE TIK Į ŽMOGAUS PROTĄ, BET IR JO JAUSMUS, EMOCIJAS.TAI SUDARO PUIKIĄ GALIMYBĘ ATSIGRĘŽTI Į SENOLIŲ PAPROČIUS, TAUTOS TRADICINES VERTYBES. SENOVĖS LIETUVIŲ GOJELIAI IR KALVOS, ŠVENTI AKMENYS IR VANDENS ŠALTINIAI, MEDŽIAI IR GYVŪNAI
 37. 39. MOKINIAI MOKOSI IŠ GAMTOS
 38. 40. SUŽINO, KUR, KAIP GYVENA GYVŪNAI
 39. 41. KAIP ŽYDI GAILIUS, KOKIE VIKŠRAI GYVENA KAMANŲ REZERVATE
 40. 42. KOKIE AUGALAI MINTA VABZDŽIAIS
 41. 43. KAS ATSITIKO ŠIAI LIEPAI?
 42. 44. MOKINYS KELIA PROBLEMAS, IEŠKO SPRENDIMŲ, DARO IŠVADAS
 43. 46. MOKINIO MOTYVACIJA PRIKLAUSO NUO POŽIŪRIO Į DALYKĄ, POŽIŪRIO Į SAVE, TIKĖJIMO SAVIMI
 44. 47. NET POŽIŪRIO Į MOKYTOJĄ
 45. 48. MOKINYS DAUG MIELIAU DALYVAUJA KŪRIME.TIK NUOLATINIS PRAKTINIS UGDYMAS IŠNAUDOJANT VISUS DALYKUS: FIZIKĄ, CHEMIJĄ, MATEMATIKĄ IR PAREMTAS PAČIŲ ASMENINIAIS PAVYZDŽIAIS, PADĖS MOKINIAMS SUFORMUOTI APLINKOSAUGINES NUOSTATAS
 46. 51. TAČIAU TURI BŪTI IŠLAIKOMAS SUSIDOMĖJIMAS, STIPRINAMI DĖMESYS IR IMPULSAS, U ŽNORINAMA, SKATIN AMA NUOMONIŲ ĮVAIROVĘ
 47. 52. LABAI SVARBU MOKINIO PASITIK Ė JIMAS SAVIMI IR KRITINIS MĄSTYMAS. PASITIKINTIS SAVIMI MOKINYS MOKA APGINTI SAVO NUOMONĘ, POZICIJĄ. JEI MOKINYS JAUČIA, KAD MOKYTOJAI JAIS PASITIKI, JIE ATVIRIAU IR TEISINGIAU VERTINA SAVE
 48. 53. BIOLOGIJOS MOKYME LABAI SVARBU KONSULTACIN Ė S PAMOKOS, KURI Ų METU DIRBU DIFERENCIJUOTAI, KONSULTUOJ U , NURODA U PAPILDOM Ą LITERAT Ū R Ą , PATARIU, KAIP RACIONALIAI DIRBTI SAVARANKI Š KAI
 49. 54. MOKINIAI PARUO ŠTUS TYRIMU, EKSPERIMENTUS PRISTATO RESPUBLIKINĖJE GAMTOS MOKSLŲ KONFERENCIJOJE
 50. 55. S ĖKMINGAS MANO DARBAS NUO MOKINIO PRIKLAUSO: a) KIEK MOKINYS TURI LITERATŪROS; b) AR NAUDOJA NAUJAS TECHNOLOGIJAS; c) AR SISTEMINGAI DIRBA; d) AR GEBA FORMULUOTI IŠVADAS; e) AR LOGIŠKAI IR KŪRYBIŠKAI MĄSTO; f) AR SUGEBA SUSIPLANUOTI BANDYMUS; g) AR SUGEBA DARBĄ PRISTATYTI KLASEI; h) AR NAUDOJA DAUG LITERATŪROS
 51. 56. NORINT,KAD MOKINYS SUSIDOMĖTŲ MANO DALYKU, REIKIA, KAD AŠ TURĖČIAU NORĄ DOMĖTIS. PRADĖTI MAŽUS DARBUS, O PADARYTI DIDELIUS. KIEKVIENAS MOKINYS YRA PILNAS IDĖJŲ, TIK REIKIA SUDARYTI SĄLYGAS JAS ĮGYVENDINTI. TAISYKLES NEPRIMESTI MOKINIAMS, O LEISTI SUSIKURTI PATIEMS. DARBAS PRIKLAUSO NUO TINKAMO PSICHOLOGINIO, TEORINIO IR PRAKTINIO PASIRENGIMO DARBUI
 52. 57. A ČIŪ UŽ DĖMESĮ MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS BIOLOGIJOS MOKYTOJA EUGENIJA JANINA ŽEMGULIENĖ

×