Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Programmering en fråga om demokrati(20)

Anzeige

Programmering en fråga om demokrati

 1. Programmeringenfrågaomdemokrati © Mediotek Sundsvall www.medienavet.se Maria Granqvist 2016
 2. Källa: Statens medieråd http://statensmedierad.se/ ● Förståochkritiskt granska ● Kopplingtill sammanhang, samhällsfrågor ochframtid ● För att förståbehöver vi ha kunskaper ochförståelseför hur programmeringgår till.
 3. Bådevi ochvåraelever måstebli Digitalt kompetenta! Vi lever mer ochmer i denDigitala världen!
 4. Det sitter ingentrollkarl i ditt digitala verktyg. Det är intemagi att dintelefon, ipad, dator etc. kangöra allt dengör.
 5. Människornabakomprogrammen,apparna,systemen Källa: www.flickr.com/ connor2nzKälla: www.flickr.com/Phil Whitehouse
 6. var results=newArray( '/d/en/927/result/4875.html', '/d/en/927/result/4877.html', '/d/en/927/result/4879.html', '/d/en/927/result/4881.html'); document.getElementById('answer-form').action= results[Math.floor(Math.random() * results.length)]; Ett exempel http://www.idg.se/2.1085/1.604018/facebook-tester-ar-bara-dumheter Det här är lek, menfinns det andra mer allvarliga situationer?
 7. Ställ digfrågorna: Vadär syftet? Vemligger bakom? Varför vill någonsprida budskapet? Källa: Ett filter i huvudet.ppt Surfalungt.se Var källkritisk!
 8. Filterbubblaochekokammare https://duckduckgo.com/ http://www.svd.se/filterbubblan-sluter-sig-allt-tatare- om-oss
 9. Frånkonsument, åhöraretill Producent ochdeltagare. Programmera eller bli programmerad Douglas Rushkoff
 10. Densomsaknar kunskap har svårt att kritiskt granska! ● Eleverna verkar juväldigt digital kompetenta? Ytflyt ● Kopplingtill sammanhang, samhällsfrågor ochframtid ● Det är dusomläraresommåstehjälpa till att göra kopplingenochväcka elevernas reflektionsförmåga. Kritisk, säker ochansvarsfull it-användninghos eleverna:
 11. ● Digital kunskap ● Digital analfabetism. Vad är viktigt att lära sigi skolan?
 12. Regeringsuppdragatt skapa nationella it-strategier: ● Ökade förutsättningar för likvärdighet ● Ökaddigital kompetens hos skolledare, lärareochelever ● Enkritisk, säker ochansvarsfull it-användninghos eleverna ● Förändringar i läroplaner ochkursplaner för att förstärka ochtydliggöra programmeringsomett inslagi undervisningen. http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.240546!/Menu/article/attachment/U2 015-04666-S_Nationella_it-strategier.pdf
 13. Ord ochbegrepp
 14. Digital kompetens,innefattar att: ● använda ochförstå digital teknik ● Förhålla sigtill medier ochinfromationpå ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, och ● lösa problemochomsätta idéer i handlingpå ett kretivt sätt medanvändningavdigital teknik. Källa: Skolverket https://response.easyresearch.se/s.aspx?Pwd=42356785&WID=1045615&key=48350%2C562019 1
 15. ● Delauppochlösa problem ● Hitta mönster ● Tänka logiskt ● Arbeta strukturerat ● Vara kreativ ● Generalisera ochta framabstrakta modeller m.m. Datalogiskt tänkande Källa: http://lindamannila.com ● Samarbeta ● Gå frånkonsument till producent
 16. • Programmera är att lösa ochskapa lösningenpå problem, eller det duvill att datornskall göra. Kräver att duhar enstruktur. • Kodningsjälva språket, blocken, etc. Programmeringeller kodning?
 17. Programmering,Digital kunskapeller Datalogiskt tänkandepåschemat? Digital- kunskap Kommer att ingå i slöjd, teknik och matematik. Eventuellt också i samhällskunskap.
 18. Dansprogrammering Price tagmedJessie J Starta efter … areyouredy? Avsluta med fri rörelse!!!! 
 19. • Bli digitalt kompetenta • Förstå ochkritiskt granska • Förstå skillnadenmellandator och människa. • träna datalogiskt tänkande Varför ska vi kunna programmeringi skolan
 20. • Vi behöver fler programmerare • Vi behöver större mångfald bland programmerare Varför ska vi kunna programmeringi skolan ”Densomverkligenförstår ochkanutnyttja mjukvaruteknikenäger framtiden” Fredrik Henitz, docent i datalogi, Linköpings Universitet
 21. Störremångfaldblandprogrammerare. Menävenfler inomandra yrkensomförstår programmeringochdet somfinns bakomi dendigitala världen. Källa: www.flickr.com/ connor2nzKälla: www.flickr.com/Phil Whitehouse
 22. Hur får jagsompedagogkunskap? ● http://pedagogsundsvall.se/medioteket/
 23. Tips på program, appar ochwebbsidor ● Följ vår blogg: http://pedagogsundsvall.se/medioteket/ ● Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/medioteket/
 24. © Mediotek Sundsvall www.medienavet.se Maria Granqvist 2016 Medioteket erbjuder: ● MIK ochkällkritik ● Programmering, varför då? ● Medienavets möjligheter Maria Granqvist tfn: 073-270 78 48 e-post: maria.granqvist@sundsvall.se
 25. © Mediotek Sundsvall www.medienavet.se Maria Granqvist 2016 Källor: http:/ / statensmedierad.se www.teacherhack.se www.facebook.com/ teacherhack www.lindamanilla.com http:/ / www.diu.se/ nr8-15/ nr8-15.asp?artikel=s14 http:/ / www.skolverket.se/ polopoly_fs/ 1.240546!/ Menu/ article/ a ttachment/ U2015-04666-S_Nationella_it-strategier.pdf Douglas Rushkoff: https:/ / www.youtube.com/ watch?v=imV3pPIUy1k Böcker: Koden till digital kompetens, Karin Nygårds
 26. © Mediotek Sundsvall www.medienavet.se Maria Granqvist 2016 Programmeringenfrågaomdemokrati Maria Granqvist tfn: 073-270 78 48 e-post: maria.granqvist@sundsvall.se
Anzeige