Skupna predstavitev 2016

ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
ŠC NOVO MESTO - SGLVŠŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
www.sc-nm.si
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
iz zraka
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ENOTA IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH
MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER
SREDNJA STROJNA ŠOLA
SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN
TEHNIŠKA GIMNAZIJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKAŠOLA
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN
KEMIJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
Vizija šole
Vizija Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske
šole bo uresničena v konstruktivnem sodelovanju
med strokovnjaki različnih področij za sožitje bolj in
manj sorodnih vzgojno-izobraževalnih programov v
korist vseh udeleženih v procesu in predvsem
posameznega dijaka.
GRADBENI PROGRAMI
SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
4 leta
GRADBENI
TEHNIK
SREDNJE POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
3 leta
ZIDAR TESAR
PEČAR –
POLAGALEC
KERAMIČ-
NIH OBLOG
IZVAJALEC
SUHOMON-
TAŽNE
GRADNJE
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto LESARSKI PROGRAMI
SREDNJE
STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
4 leta
LESARSKI
TEHNIK
POKLICNO
TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE
2 leti
LESARSKI
TEHNIK
SREDNJE
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
3 leta
MIZAR
NIŽJE
POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
2 leti
OBDELOVALEC
LESA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto PREDŠOLSKA VZGOJA
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
4 leta
VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ORGANIZACIJA POUKA
• Začetek pouka 7:10
• Odmori 5 min
• Malica 45 min
• e-Asistent
• Dopolnilni in dodatni pouk ter pogovorne ure
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ORGANIZACIJA POUKA
Delež pouka v SSI
44%
34%
3%
7%
12%
Splošno-izobraževalni
Strokovni
PUD
ID
Odprti kurikul
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ORGANIZACIJA POUKA
Delež pouka v SPI
28%
28%
25%
4%
15% Splošno-
izobraževalni
Strokovni
PUD
ID
Odprti kurikul
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
POKLICNA MATURA (SSI in PTI)
OBVEZNI DEL:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• pisni in ustni izpit iz lesarstva/graditve objektov
IZBIRNI DEL:
• pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
(izbira dijaka)
• izdelek in zagovor
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
ZAKLJUČNI IZPIT (SPI in NPI)
• pisni in ustni izpit iz slovenščine
• izdelek oziroma storitev in zagovor
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
USPEH POM - SSI
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
95.50%
91.70%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
Uspešnost na POM 2014 /2015
POM SSI
POM SLO
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
USPEH NA ZI
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
95.50%
85.40%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
98.00%
100.00%
Uspešnost na ZI 2013 /2014
ZI SGLŠ
ZI SLO
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
S
T
R
O
K
O
V
N
O
T
E
O
R
E
T
I
Č
N
I
P
O
U
K
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
P
R
A
K
T
I
Č
N
I
P
O
U
K
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Š
D
L
E
O
N
A
Š
T
U
K
L
J
AZUNANJA ŠOLSKA
IGRIŠČASREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
… že vrsto let gostimo znane literarne
ustvarjalce…
Š
O
L
S
K
A
K
N
J
I
Ž
N
I
C
A
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
STROKOVNE EKSKURZIJE
ŠPORTNI DNEVI
KULTURNE DEJAVNOSTI
ŠOLSKO GLASILO CICILEGRA
SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
NAJ DIJAK
NAGRADNA EKSKURZIJA ZA DIJAKE
…
TEKMOVANJA
GRADBENIADA, LESARIADA, VZGOJITELJADA,
MATEMATIKA, ANGLEŠČINA, SLOVENŠČINA,
ZGODOVINA, BIOLOGIJA,
GRADBENA MEHANIKA,
AUTOCAD OLIMPIADA,
EUROSKILLS
KAJ ŠOLA NUDI POLEG ZNANJA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto KORAKI DO USPEHA
ZDRAVA ŠOLA
LEPO JE DELITI
DIJAŠKA TRŽNICA
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
PROJEKTI
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
S
T
R
O
K
O
V
N
E
E
K
S
K
U
R
Z
I
J
ESREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Š
P
O
R
T
N
I
D
N
E
V
I
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
K
U
L
T
U
R
N
E
D
E
J
A
V
N
O
S
T
ISREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
S
O
D
E
L
O
V
A
N
J
E
Z
O
K
O
L
J
E
M
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
G
R
A
D
B
E
N
I
A
D
A
L
E
S
A
R
I
A
D
A
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
M
E
D
N
A
R
O
D
N
A
T
E
K
M
O
V
A
N
J
A
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• Na SGLVŠ organiziramo in izvajamo dodatno strokovno
pomoč za dijake
• Izvajajo jo večinoma učitelji in strokovni delavci
ustreznih kompetenc.
• Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na
Šolskem centru Novo mesto:
Mirjam Žnidarčič
Telefon: 07 39 32 165
E-naslov: mirjam.znidarcic@sc-nm.si
DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
• Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu
DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 4. 4. 2016
• Morebitni prenosi prijav za vpis do 26. 4. 2016
• Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa
(omejitve vpisa ne pričakujemo) do 30. 5. 2016
• Vpis novincev: učenci prinesejo zaključno spričevalo
(original in fotokopijo) od 15. 6. do 17. 6. 2016
VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 85/14)
PRAVICE:
• OTROŠKI DODATEK (za dijake do 18. leta starosti)
• DRŽAVNA ŠTIPENDIJA (za dijake in študente)
• SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA MALICA
• SUBVENCIONIRAN PREVOZ
SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo izključno pri
krajevno pristojnem centru za socialno delo na
predpisani enotni vlogi, ki jo lahko dobite:
- na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti,
- na CSD-jih,
- na portalu e-uprava in
- v knjigarnah.
SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZOISOVA
• za nadarjene dijake,
• poziv za Zoisove štipendije objavi Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendij vsako leto v juniju.
KADROVSKA
• podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih straneh
sklada in regionalnih razvojnih agencij,
• v povprečju so najvišje med vsemi vrstami štipendij,
kljub temu pa jih vsako leto veliko ostane nepodeljenih,
• prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo
takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.
ŠTIPENDIJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA DEFICITARNE POKLICE
• spodbujati mlade za poklice, za katere je na trgu dela
zaznati kadrovski primanjkljaj in je predvidena večja
ponudba delovnih mest,
• znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z
vsemi štipendijami, razen s kadrovsko,
• javni razpis za deficitarne štipendije objavi Javni sklad
RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto najpozneje
do konca januarja.
ŠTIPENDIJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto OBČINSKA
• pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase,
• občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti
razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert,
• več o štipendijah na spletnih straneh občine, v kateri
živite.
ŠTIPENDIJE
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115,
8000 Novo mesto
Tel.: 07 39 35 587
E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si
Splet: www.dijaskidom.org
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto Šegova ulica 112
8000 NOVO MESTO
Svetovalna delavka za področje gradbeništva in lesarstva in
koordinatorstvo za dijake s posebnimi potrebami za
celotni Šolski center:
Mirjam Žnidarčič, univ. dipl. soc. del.
Tel.: (07) 39 32 165
Svetovalna delavka za področje predšolske vzgoje:
Janja Javoršek, univ. dipl. psih.
Tel.: (07) 39 32 106
http://www.sc-nm.si/
http://www.sc-nm.si/sgls/
INFORMACIJE IN POSTOPEK VPISA
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER
Novo mesto
ZA KONEC……
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
Povej mi in bom pozabil.
Pokaži mi in si bom zapomnil.
Vzbudi mi zanimanje in bom
razumel.
(kitajski pregovor)
1 von 36

Recomendados

Predšolska vzgoja 2016 von
Predšolska vzgoja 2016Predšolska vzgoja 2016
Predšolska vzgoja 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
3.1K views52 Folien
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016 von
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
488 views17 Folien
Inf dan 2014 skupna predstavitev von
Inf dan 2014 skupna predstavitevInf dan 2014 skupna predstavitev
Inf dan 2014 skupna predstavitevŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
802 views34 Folien
Inf dan 2020 skupna predstavitev von
Inf dan 2020 skupna predstavitevInf dan 2020 skupna predstavitev
Inf dan 2020 skupna predstavitevTomaPanik
216 views20 Folien
Skupna predstavitev poklicev von
Skupna predstavitev poklicevSkupna predstavitev poklicev
Skupna predstavitev poklicevTomaPanik
378 views25 Folien
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1) von
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)
Predstavitev pv za na splet 2017 2018 (1)TomaPanik
6.7K views35 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Skupna predstavitev 2016

Predstavitev informativni dan mizar 2017_18 von
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18TomaPanik
580 views28 Folien
IPomočnik pri tehnologiji gradnje von
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeIPomočnik pri tehnologiji gradnje
IPomočnik pri tehnologiji gradnjeŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
456 views36 Folien
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx von
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxTomaPanik
100 views25 Folien
Predstavitev informativni dan mizar 2016 von
Predstavitev informativni dan mizar 2016Predstavitev informativni dan mizar 2016
Predstavitev informativni dan mizar 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
851 views25 Folien
Givet 1st newsletter -SI von
Givet  1st newsletter -SIGivet  1st newsletter -SI
Givet 1st newsletter -SIseven_leonardo2012
357 views8 Folien
Predstavitev informativni dan mizar 2014 von
Predstavitev informativni dan mizar 2014Predstavitev informativni dan mizar 2014
Predstavitev informativni dan mizar 2014ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
947 views26 Folien

Similar a Skupna predstavitev 2016(19)

Predstavitev informativni dan mizar 2017_18 von TomaPanik
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
Predstavitev informativni dan mizar 2017_18
TomaPanik580 views
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx von TomaPanik
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx
TomaPanik100 views
Natecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future Home von Aleš Vidmar
Natecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future HomeNatecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future Home
Natecaj moj dom nasa prihodnost - Our Future Home
Aleš Vidmar622 views
Zidar - vajeniška oblika von TomaPanik
Zidar - vajeniška oblikaZidar - vajeniška oblika
Zidar - vajeniška oblika
TomaPanik428 views
10 B Komovec von matej69
10 B Komovec10 B Komovec
10 B Komovec
matej69248 views
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18 von TomaPanik
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
Predstavitev informativni dan obdelovalec lesa 2017_18
TomaPanik503 views
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_tesar vajenistvo 2022_23 (1).pptx
TomaPanik47 views
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx von TomaPanik
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptxPREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
PREDSTAVITEV_INFORMATIVNI DAN_zidar vajenistvo 2022_23_2.pptx
TomaPanik58 views
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx von TomaPanik
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptxINFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
INFORMATIVNI DAN_Obdelovalec lesa_2022_23.pptx
TomaPanik248 views
Povzetek z zavzetostjo do novih dosežkov mizs 31.8.15 von Aleš Vidmar
Povzetek z zavzetostjo do novih dosežkov  mizs 31.8.15Povzetek z zavzetostjo do novih dosežkov  mizs 31.8.15
Povzetek z zavzetostjo do novih dosežkov mizs 31.8.15
Aleš Vidmar192 views
Predstavitev ESRR razpisa e-vsebine in e-storitve 2008 von Samo Zorc
Predstavitev ESRR razpisa e-vsebine in e-storitve 2008Predstavitev ESRR razpisa e-vsebine in e-storitve 2008
Predstavitev ESRR razpisa e-vsebine in e-storitve 2008
Samo Zorc293 views
Projektni management v šoli von MajaAbramic
Projektni management v šoliProjektni management v šoli
Projektni management v šoli
MajaAbramic588 views

Más de ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ

Srednje poklicno izobraževanje von
Srednje poklicno izobraževanjeSrednje poklicno izobraževanje
Srednje poklicno izobraževanjeŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
588 views26 Folien
Gradbeni tehnik von
Gradbeni tehnikGradbeni tehnik
Gradbeni tehnikŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
512 views12 Folien
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016 von
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
1.2K views36 Folien
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016 von
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016
Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
898 views34 Folien
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016 von
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016
Inf dan 2016 gradbeni tehnik 2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
323 views12 Folien
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016 von
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016
Inf dan 2016 srednje poklicno gradbenistvo2016ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ
305 views26 Folien

Más de ŠC NOVO MESTO - SGLVŠ(20)

Skupna predstavitev 2016

 • 3. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ENOTA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER SREDNJA STROJNA ŠOLA SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKAŠOLA SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA ŠOLSKI CENTER Novo mesto
 • 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA Vizija šole Vizija Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole bo uresničena v konstruktivnem sodelovanju med strokovnjaki različnih področij za sožitje bolj in manj sorodnih vzgojno-izobraževalnih programov v korist vseh udeleženih v procesu in predvsem posameznega dijaka.
 • 5. GRADBENI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta GRADBENI TEHNIK SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta ZIDAR TESAR PEČAR – POLAGALEC KERAMIČ- NIH OBLOG IZVAJALEC SUHOMON- TAŽNE GRADNJE ŠOLSKI CENTER Novo mesto SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI PROGRAMI SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta LESARSKI TEHNIK POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 2 leti LESARSKI TEHNIK SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 3 leta MIZAR NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 2 leti OBDELOVALEC LESA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREDŠOLSKA VZGOJA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta VZGOJITELJ/VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ORGANIZACIJA POUKA • Začetek pouka 7:10 • Odmori 5 min • Malica 45 min • e-Asistent • Dopolnilni in dodatni pouk ter pogovorne ure SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ORGANIZACIJA POUKA Delež pouka v SSI 44% 34% 3% 7% 12% Splošno-izobraževalni Strokovni PUD ID Odprti kurikul SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ORGANIZACIJA POUKA Delež pouka v SPI 28% 28% 25% 4% 15% Splošno- izobraževalni Strokovni PUD ID Odprti kurikul SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČEK ŠOLANJA POKLICNA MATURA (SSI in PTI) OBVEZNI DEL: • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva/graditve objektov IZBIRNI DEL: • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (izbira dijaka) • izdelek in zagovor SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČEK ŠOLANJA ZAKLJUČNI IZPIT (SPI in NPI) • pisni in ustni izpit iz slovenščine • izdelek oziroma storitev in zagovor SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto USPEH POM - SSI SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA 95.50% 91.70% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% Uspešnost na POM 2014 /2015 POM SSI POM SLO
 • 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto USPEH NA ZI SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA 95.50% 85.40% 80.00% 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 100.00% Uspešnost na ZI 2013 /2014 ZI SGLŠ ZI SLO
 • 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto P R A K T I Č N I P O U K SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Š D L E O N A Š T U K L J AZUNANJA ŠOLSKA IGRIŠČASREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto … že vrsto let gostimo znane literarne ustvarjalce… Š O L S K A K N J I Ž N I C A SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE ŠPORTNI DNEVI KULTURNE DEJAVNOSTI ŠOLSKO GLASILO CICILEGRA SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO NAJ DIJAK NAGRADNA EKSKURZIJA ZA DIJAKE … TEKMOVANJA GRADBENIADA, LESARIADA, VZGOJITELJADA, MATEMATIKA, ANGLEŠČINA, SLOVENŠČINA, ZGODOVINA, BIOLOGIJA, GRADBENA MEHANIKA, AUTOCAD OLIMPIADA, EUROSKILLS KAJ ŠOLA NUDI POLEG ZNANJA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto KORAKI DO USPEHA ZDRAVA ŠOLA LEPO JE DELITI DIJAŠKA TRŽNICA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE PROJEKTI SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Š P O R T N I D N E V I SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto K U L T U R N E D E J A V N O S T ISREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Na SGLVŠ organiziramo in izvajamo dodatno strokovno pomoč za dijake • Izvajajo jo večinoma učitelji in strokovni delavci ustreznih kompetenc. • Koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami na Šolskem centru Novo mesto: Mirjam Žnidarčič Telefon: 07 39 32 165 E-naslov: mirjam.znidarcic@sc-nm.si DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA DIJAKE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 28. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • Učenci lahko oddajo le eno prijavo na obrazcu DZS z oznako MŠŠ 2-1,20/08 do 4. 4. 2016 • Morebitni prenosi prijav za vpis do 26. 4. 2016 • Obveščanje učencev o morebitnih omejitvah vpisa (omejitve vpisa ne pričakujemo) do 30. 5. 2016 • Vpis novincev: učenci prinesejo zaključno spričevalo (original in fotokopijo) od 15. 6. do 17. 6. 2016 VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 29. ŠOLSKI CENTER Novo mesto V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 85/14) PRAVICE: • OTROŠKI DODATEK (za dijake do 18. leta starosti) • DRŽAVNA ŠTIPENDIJA (za dijake in študente) • SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA MALICA • SUBVENCIONIRAN PREVOZ SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 30. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo izključno pri krajevno pristojnem centru za socialno delo na predpisani enotni vlogi, ki jo lahko dobite: - na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - na CSD-jih, - na portalu e-uprava in - v knjigarnah. SOCIALNE PRAVICE DIJAKOV SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 31. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZOISOVA • za nadarjene dijake, • poziv za Zoisove štipendije objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto v juniju. KADROVSKA • podeljujejo jih delodajalci – razpis na spletnih straneh sklada in regionalnih razvojnih agencij, • v povprečju so najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih vsako leto veliko ostane nepodeljenih, • prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. ŠTIPENDIJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 32. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA DEFICITARNE POKLICE • spodbujati mlade za poklice, za katere je na trgu dela zaznati kadrovski primanjkljaj in je predvidena večja ponudba delovnih mest, • znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko, • javni razpis za deficitarne štipendije objavi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto najpozneje do konca januarja. ŠTIPENDIJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 33. ŠOLSKI CENTER Novo mesto OBČINSKA • pogoji za pridobitev določi vsaka občina zase, • občini dolenjsko-posavske regije, ki sta v preteklosti razpisovali občinske štipendije: Trebnje, Šentrupert, • več o štipendijah na spletnih straneh občine, v kateri živite. ŠTIPENDIJE SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 34. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto Tel.: 07 39 35 587 E-pošta: dsd-nm@guest.arnes.si Splet: www.dijaskidom.org SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 35. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šegova ulica 112 8000 NOVO MESTO Svetovalna delavka za področje gradbeništva in lesarstva in koordinatorstvo za dijake s posebnimi potrebami za celotni Šolski center: Mirjam Žnidarčič, univ. dipl. soc. del. Tel.: (07) 39 32 165 Svetovalna delavka za področje predšolske vzgoje: Janja Javoršek, univ. dipl. psih. Tel.: (07) 39 32 106 http://www.sc-nm.si/ http://www.sc-nm.si/sgls/ INFORMACIJE IN POSTOPEK VPISA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA
 • 36. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC…… SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi zanimanje in bom razumel. (kitajski pregovor)

Hinweis der Redaktion

 1. Letos je takšen , drugače pa niha nekaj procentov gor in dol, odvisno od generacije
 2. Veliko št. ur poteka v računalniških učilnicah in z računalniško programsko opremo, ki jih uporabljajo podjetja. Število ur pouka v računalniških učilnicah se z vsakim letnikom povečuje. V višjih letnikih delajo na računalnikih samostojno ali v parih. V programu LT in GT imajo 10 ur/ teden oz 8 ur/teden pouka v računalniških učilnicah v 4. letniku.
 3. POUDARITI SODELOVANJE Z RK, DSO, OŠ, vrtci, delodajalci
 4. POUDARITI SODELOVANJE Z RK, DSO, OŠ, vrtci, delodajalci
 5. FOTKA PAINT BALL
 6. DODATI FB