Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
KADJÓNG MENGSÉ
1 (IL). TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / BÔN HIANG TÁNG-
UL TCHAJÁ ...
2 (I).TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-GOÁ /
TCHÁM BUMONIM-ÛL MOCHIÓ
TCHÓN...
3 (SAM). TCHEON IL GUK JUIN /
URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM
SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ /
SADE SHIM DJÓNG KUÓN GÔA /
SÁM DÉ OÁNG K...
4 (SÁ). TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-ÛI /
TCHÁNG-DJÔ ISÁNG-IN
TCHEON-J...
5 (Ô). TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / MÉ-IL DJUTCHÊ-
DJÓK / TCHÓN-SÁNG SÊKIÊ-OÁ
...
6 (IUK). TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-GOÁ /
TCHÁM BUMONIM-ÛI / DÊSHIN ...
7 (TCHIL). TCHEON IL GUK DJUIN / URI
KADJÓNG-ÛN/ TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ /BON-IÓN-ÛÍ /
HIÓL-TÔNG-GOÁ / IÓN-KIÓL-DO...
8 (PÁL). TCHEON IL GUK DJUIN / URI
KADJÓNG-ÛN/ TCHÁM SARÁNG-UL /
DJUNG SHIM HAGÔ / SEONG YÁK SHI-
DÊ-RUL / MADJI-HAIÓ / DJ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kadjóng mengsé ppt

477 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kadjóng mengsé

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kadjóng mengsé ppt

  1. 1. KADJÓNG MENGSÉ 1 (IL). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / BÔN HIANG TÁNG- UL TCHAJÁ / BÔNIÓ-NÊ TCHANG DJO ISÁNG-IN / DJI SÁNG TCHÓNG / GUK GOÁ / TCHÓNG SÁNG TCHÓN GUK UL / TCHÁNG GÓN-HÁL / GÓSÛL / MENGSÉ HANAIDÁ.
  2. 2. 2 (I).TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-GOÁ / TCHÁM BUMONIM-ÛL MOCHIÓ TCHÓN-JU-UÍ / DÊ-PHIÔ-DJÓK / KADJÓN- Í DÊMIÓ / DJUNG-SHIM-DJÓK KADJÓNG-I DOÊÓ / KADJÓNG-Ê-SÓNÛN HIÔDJÁ / KUKA-ÊSÓNUN TCHUNG SHIN / SÊ-GUIÊ-ESÔNUN SEÓNG-IN / TCHÓN-DJUÊ-SÓNUN / SEONG-JÁ-UÍ KA-JEÚNG-UI DÔRIRÛL / UÁNSÓNG- HÁL / GÓSUL / MENGSÊ HANAIDÁ.
  3. 3. 3 (SAM). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / SADE SHIM DJÓNG KUÓN GÔA / SÁM DÉ OÁNG KUÓN GOÁ / HÛANG-DJÔK GUÓN ÛL / UÁNSÓNG-HÁL / GÓSUL MENGSÊ HANAIDÁ.
  4. 4. 4 (SÁ). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-ÛI / TCHÁNG-DJÔ ISÁNG-IN TCHEON-JU DEKADJÔK-ÛL / HIÓNGSÓNG HAIÓ / DJAIÚ-OÁ / PHIÓNG- HUÁ-OÁ / TÔNG-IL-GOÁ HENGBOK-ÛI SEGUIÊ-RÛL / UÁNSÓNG-HÁL GÓSUL /MENGSÉ HANAIDÁ.
  5. 5. 5 (Ô). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / MÉ-IL DJUTCHÊ- DJÓK / TCHÓN-SÁNG SÊKIÊ-OÁ DÊ-SÁNDJÓK DJISÁNG-SÊGUIÊ-ÛÍ / TÔNG-IL-ÛL HIÁNG-HÉ DJÓN-DJIN-DJÓK / BALDJÓN-ÛL / TCHÔK-DJIN-HÛÁ-HÁL / GÓSUL MENGSÉ HANAIDÁ.
  6. 6. 6 (IUK). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-GOÁ / TCHÁM BUMONIM-ÛI / DÊSHIN KÁDJÓNG- ÛROSSÓ / THÓN UN-ÛL / UMDJIK-I-NÛN / KÁDJÓNG-I DOEÓ / HÁNÛL-UÍ / TCHUKBOK-ÛL / DJUBIÓN-Ê / ÍON-GHIÓL / SHIKINÛN / KADJÓNG-ÛL / OÁNSÓNG- HÁL GÓSÛL / MÉNGSÊ HANAIDÁ.
  7. 7. 7 (TCHIL). TCHEON IL GUK DJUIN / URI KADJÓNG-ÛN/ TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ /BON-IÓN-ÛÍ / HIÓL-TÔNG-GOÁ / IÓN-KIÓL-DOEN / WI-HA-NUM SENG-HWAL-UL / TONG- HA-YÓ / SHIMDJÓNG MUN-HUÁ / SEGUIÊ-RÛL / UÁNSÓNG-HÁL / GÓSUL / MENGSÊ HANAIDÁ.
  8. 8. 8 (PÁL). TCHEON IL GUK DJUIN / URI KADJÓNG-ÛN/ TCHÁM SARÁNG-UL / DJUNG SHIM HAGÔ / SEONG YÁK SHI- DÊ-RUL / MADJI-HAIÓ / DJÓL-DÊ-SHIN- AM / DJÓL-DÊ-SARANG / DJÓL-DÊ-BÔK- DJÔN-URÔ / SHIN-IN-Ê IL- TCHÊ / I- SANG-ÛL I-RU-Ó / DJI-SÁNG TCHEON- GUK GOÁ / TCHEÓN-SÁNG TCHEON- GUK-UI / HÊ-BANG-KUON-GUÁ / SOK- BANG-KUÓNG-UL / UÁNSÓNG-HÁL GÓSUL / MENGSÊ HANAIDÁ.

×