Successfully reported this slideshow.
KADJÓNG MENGSÉ
1 (IL). TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / BÔN HIANG TÁNG-
UL TCHAJÁ ...
2 (I).TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-GOÁ /
TCHÁM BUMONIM-ÛL MOCHIÓ
TCHÓN...
3 (SAM). TCHEON IL GUK JUIN /
URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM
SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ /
SADE SHIM DJÓNG KUÓN GÔA /
SÁM DÉ OÁNG K...
4 (SÁ). TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-ÛI /
TCHÁNG-DJÔ ISÁNG-IN
TCHEON-J...
5 (Ô). TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / MÉ-IL DJUTCHÊ-
DJÓK / TCHÓN-SÁNG SÊKIÊ-OÁ
...
6 (IUK). TCHEON IL GUK JUIN / URI
KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-GOÁ /
TCHÁM BUMONIM-ÛI / DÊSHIN ...
7 (TCHIL). TCHEON IL GUK DJUIN / URI
KADJÓNG-ÛN/ TCHÁM SARÁNG-UL
DJUNG SHIM HAGÔ /BON-IÓN-ÛÍ /
HIÓL-TÔNG-GOÁ / IÓN-KIÓL-DO...
8 (PÁL). TCHEON IL GUK DJUIN / URI
KADJÓNG-ÛN/ TCHÁM SARÁNG-UL /
DJUNG SHIM HAGÔ / SEONG YÁK SHI-
DÊ-RUL / MADJI-HAIÓ / DJ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kadjóng mengsé ppt

459 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kadjóng mengsé

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kadjóng mengsé ppt

  1. 1. KADJÓNG MENGSÉ 1 (IL). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / BÔN HIANG TÁNG- UL TCHAJÁ / BÔNIÓ-NÊ TCHANG DJO ISÁNG-IN / DJI SÁNG TCHÓNG / GUK GOÁ / TCHÓNG SÁNG TCHÓN GUK UL / TCHÁNG GÓN-HÁL / GÓSÛL / MENGSÉ HANAIDÁ.
  2. 2. 2 (I).TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-GOÁ / TCHÁM BUMONIM-ÛL MOCHIÓ TCHÓN-JU-UÍ / DÊ-PHIÔ-DJÓK / KADJÓN- Í DÊMIÓ / DJUNG-SHIM-DJÓK KADJÓNG-I DOÊÓ / KADJÓNG-Ê-SÓNÛN HIÔDJÁ / KUKA-ÊSÓNUN TCHUNG SHIN / SÊ-GUIÊ-ESÔNUN SEÓNG-IN / TCHÓN-DJUÊ-SÓNUN / SEONG-JÁ-UÍ KA-JEÚNG-UI DÔRIRÛL / UÁNSÓNG- HÁL / GÓSUL / MENGSÊ HANAIDÁ.
  3. 3. 3 (SAM). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / SADE SHIM DJÓNG KUÓN GÔA / SÁM DÉ OÁNG KUÓN GOÁ / HÛANG-DJÔK GUÓN ÛL / UÁNSÓNG-HÁL / GÓSUL MENGSÊ HANAIDÁ.
  4. 4. 4 (SÁ). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-ÛI / TCHÁNG-DJÔ ISÁNG-IN TCHEON-JU DEKADJÔK-ÛL / HIÓNGSÓNG HAIÓ / DJAIÚ-OÁ / PHIÓNG- HUÁ-OÁ / TÔNG-IL-GOÁ HENGBOK-ÛI SEGUIÊ-RÛL / UÁNSÓNG-HÁL GÓSUL /MENGSÉ HANAIDÁ.
  5. 5. 5 (Ô). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / MÉ-IL DJUTCHÊ- DJÓK / TCHÓN-SÁNG SÊKIÊ-OÁ DÊ-SÁNDJÓK DJISÁNG-SÊGUIÊ-ÛÍ / TÔNG-IL-ÛL HIÁNG-HÉ DJÓN-DJIN-DJÓK / BALDJÓN-ÛL / TCHÔK-DJIN-HÛÁ-HÁL / GÓSUL MENGSÉ HANAIDÁ.
  6. 6. 6 (IUK). TCHEON IL GUK JUIN / URI KADJÓNG- ÛN / TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ / HANANIM-GOÁ / TCHÁM BUMONIM-ÛI / DÊSHIN KÁDJÓNG- ÛROSSÓ / THÓN UN-ÛL / UMDJIK-I-NÛN / KÁDJÓNG-I DOEÓ / HÁNÛL-UÍ / TCHUKBOK-ÛL / DJUBIÓN-Ê / ÍON-GHIÓL / SHIKINÛN / KADJÓNG-ÛL / OÁNSÓNG- HÁL GÓSÛL / MÉNGSÊ HANAIDÁ.
  7. 7. 7 (TCHIL). TCHEON IL GUK DJUIN / URI KADJÓNG-ÛN/ TCHÁM SARÁNG-UL DJUNG SHIM HAGÔ /BON-IÓN-ÛÍ / HIÓL-TÔNG-GOÁ / IÓN-KIÓL-DOEN / WI-HA-NUM SENG-HWAL-UL / TONG- HA-YÓ / SHIMDJÓNG MUN-HUÁ / SEGUIÊ-RÛL / UÁNSÓNG-HÁL / GÓSUL / MENGSÊ HANAIDÁ.
  8. 8. 8 (PÁL). TCHEON IL GUK DJUIN / URI KADJÓNG-ÛN/ TCHÁM SARÁNG-UL / DJUNG SHIM HAGÔ / SEONG YÁK SHI- DÊ-RUL / MADJI-HAIÓ / DJÓL-DÊ-SHIN- AM / DJÓL-DÊ-SARANG / DJÓL-DÊ-BÔK- DJÔN-URÔ / SHIN-IN-Ê IL- TCHÊ / I- SANG-ÛL I-RU-Ó / DJI-SÁNG TCHEON- GUK GOÁ / TCHEÓN-SÁNG TCHEON- GUK-UI / HÊ-BANG-KUON-GUÁ / SOK- BANG-KUÓNG-UL / UÁNSÓNG-HÁL GÓSUL / MENGSÊ HANAIDÁ.

×